Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte"

Transkript

1 Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, april 2002 Innhold: Sak Konstituering...2 Sak Årsmelding og regnskap Sak Årsmelding og regnskap Sak 4.00 Kontingent Sak 5.00 Vedtektsendringer...4 Sak 6.00 Plan og budsjett Sak 7.00 Langtidsbudsjett Sak 8.00 Valg...5 Valgkomiteens innstilling...5 DELTAKERLISTE...8

2 Sak Konstituering A: Åpning B: Navneopprop Delegatlisten følger vedlagt, se vedlegg 1. C: Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. D: Godkjenning av dagsorden og saksliste Dagsorden og saksliste godkjennes. E: Valg av møteledelse Bjarne Haug Thesen (Hedmark) og Jack Bjerkvik (Hordaland) velges til møteledere. F: Valg av fullmaktskomité Ole Jakob Vindorum, NMF Hedmark og Oppland, Thor Kristiansen, NMF Vestfold Sonja Andreassen, NMF Nordre Nordland og Sør-Troms. Fullmaktskomiteens innstilling: Under konstitueringen var det 70 representanter med godkjente fullmakter til stede. I tillegg kommer styrets åtte representanter. Ved årsmelding og regnskap har styrets medlemmer ikke stemmerett. Fullmaktene er gjennomgått og Landsmøtet anbefaler å godkjenne delegatlisten Landsmøtet slutter seg til Fullmaktskomiteens innstilling. G: Valg av redaksjonskomité Per Erling Løkken, NMF Akershus, Elisabeth Sundkvist, NMF Troms, Mona Aagaard Nilsen, NMF Møre og Romsdal, velges hhv. som leder og representanter i redaksjonskomiteen. H: Valg av to protokollunderskrivere Bjarne Roar Birkeland, NMF Rogaland og Arild Eielsen, NMF Agder velges som protokollunderskrivere. I: Valg av referenter Berit Handegard og Lillian Grøsnes velges som referenter. P r o t o k o l l S i d e 2 a v 1 0

3 J: Valg av reisefordelingskomité NMFs sentraladministrasjon forestår reisefordelingen ut fra utleverte regler/reisefordelingsskjema. Fordelingen skjer etter gjennomført landsmøte. Reisefordelingen gjelder kretsenes representanter ifølge vedtektene 4.3 b. Ved bruk av egen bil beregnes kr 2,- pr km. Sak Årsmelding og regnskap 2000 Landsmøtet godkjenner årsmelding og revidert regnskap for 2000 med kontrollkomiteens merknader. Vedtatt enstemmig med 67 stemmer. Sak Årsmelding og regnskap 2001 Landsmøtet godkjenner årsmelding og revidert regnskap for 1999 med landsmøtets og kontrollkomiteens merknader. Vedtatt enstemmig med 67 stemmer. Sak 4.00 Kontingent Forbundsstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar følgende kontingentsatser og fordeling for perioden : 1. Kontingentsatser: a) Medlemskontingent m/instrument kr. 255,- b) Medlemskontingent u/instrument kr. 185,- c) Tono avgift pr. korps kr. 700,- d) Korps som i en periode har 5 medlemmer eller færre, kan gis en kontingent på kr. 2000,- som inkluderer lagerforsikring. 2. Fordeling av kontingent faste kostnader/sentralledd: Forsikring m/instrument kr. 90,- Forsikring u/instrument kr. 20,- Avis alle medlemmer kr. 35,- 3. Til fordeling krets og sentralledd: Aktive medlemmer m/u instrument kr. 130,- 4. Personlig medlemskap vurderes av vedtektsutvalget jfr. landsmøtesak Fordelingsnøkkel krets - sentralledd 65% - 35% 6. Aspiranter regnes som fullverdige medlemmer og betaler vanlig kontingent. Det innføres en egen nybegynner/aspirantpakke som skal sendes alle nye aspiranter i NMF. Forslag fra NMF Rogaland: Saken utsettes og utredes videre med grundige konsekvensanalyser Saken utsettes og utredes videre med grundige konsekvensanalyser. Vedtatt med 40 stemmer for og 37 mot P r o t o k o l l S i d e 3 a v 1 0

4 Sak 5.00 Vedtektsendringer Forbundsstyrets forslag til vedtak: 1. Forslagene til vedtektsendringer vedtas ikke. 2. Det nedsettes et politisk utvalg hvor både forbundsstyret og kretsstyrene er representert. Endringsforslagene til landsmøtet 2002 oversendes utvalget. 3. Som medlemmer i utvalget foreslås: President/visepresident i NMF Per Erling Løkken, NMF Akershus Unni Eiklid, NMF Buskerud Steinar Mangersnes, NMF Hordaland 4. Utvalgets arbeid sendes ut til en bred høring i organisasjonen. Forslagene til endringer skal også kunne behandles i kretsenes årsmøter i Forslagene til vedtektsendringer legges frem til behandling på NMFs landsmøte Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt med 77 stemmer. Sak 6.00 Plan og budsjett Forbundsstyrets forslag til vedtak: 1. Landsmøtet gir sin tilslutning til den fremlagte handlingsplan for , slik den foreligger i dokumentet Forslag til plan og budsjett. 2. Kontingent i NMF settes slik beskrevet i vedtak i Landsmøtesak pkt Fordelingsnøkkelen for kontingent endres slik beskrevet i vedtak i Landsmøtesak pkt Landsmøtet vedtar budsjettet for perioden slik det foreligger i dokumentet Forslag til plan og budsjett som retningsgivende ramme for Forbundsstyrets arbeid. Forslag fra NMF Rogaland: Til punktet musikk: 1. punkt skal lyde: levere premisser for opplæring i kulturskolen 2.punkt skal lyde: arbeide for at korpsopplæring kan legges inn i skoledagen der det gir det beste tilbud 1. forslag fra NMF Akershus: tt punkt i handlingsplanen: NMF skal ha en klar strategi på rekruttering av aspiranter, og ta initiativ til å finne gode modeller for dialog med kommende musikanters foreldre. 2. forslag fra NMF Akershus: Det utarbeides konkrete mål for hvert av punktene i handlingsplanen. Landsmøtet gir ledermøtet fullmakt til å utarbeide disse konkrete målene i første ledermøte som avholdes etter dette landsmøtet. Landsmøtet godkjenner side 1 av handlingsplanen samt budsjettet. Side 2 og 3 brukes som et arbeidsredskap for å nå de mål som utarbeides på side 1. Forslag fra NMF Buskerud: tt punkt under Musikk : - det utvikles et variert og fullverdig tilbud til drillmedlemmene i organisasjonen P r o t o k o l l S i d e 4 a v 1 0

5 Forslag fra president Lovisa Midtbø: Kontingenten i NMF forblir uendret i Forslag fra NMF Østfold: Forbundsstyrets oppgaveliste tildeles økonomi for hvert tiltak. Forbundsstyret pålegges å lage en fullstendig virksomhetsplan innen førstkommende ledersamling. Forslaget ble trukket før avstemming. Følgende endringer tas inn i styrets handlingsplan: 1a) tt punkt under Musikk : Det utvikles et variert og fullverdig tilbud til drillmedlemmene i organisasjonen 1b) Til punktet musikk: Første strekpunkt skal lyde: levere premisser for opplæring i kulturskolen Andre strekpunkt skal lyde: arbeide for at korpsopplæring kan legges inn i skoledagen der det gir det beste tilbud 1c) tt punkt: NMF skal ha en klar strategi på rekruttering av aspiranter, og ta initiativ til å finne gode modeller for dialog med kommende musikanters foreldre. 2) Kontingent i NMF forblir uendret. 3) Landsmøtet vedtar budsjettet for perioden slik det foreligger i vedtatt dokumentet Forslag til plan og budsjett som retningsgivende ramme for Forbundsstyrets arbeid. 4) Det utarbeides konkreten mål for hvert av punktene i handlingsplanen. Landsmøtet gir ledermøtet fullmakt til å utarbeide disse konkrete målene i første ledermøte som avholdes etter dette landsmøtet. Landsmøtet godkjenner side 1 av handlingsplanen samt budsjettet. Side 2 og 3 brukes som et arbeidsredskap for å nå de mål som utarbeides på side 1. Sak 7.00 Langtidsbudsjett Forbundsstyrets forslag: Landsmøtet vedtar forslaget til langtidsbudsjett for perioden som retningsgivende ramme for forbundsstyrets arbeid. Visepresidenten fremmet på vegne av styret et revidert forslag til langtidsbudsjett på grunnlag av vedtaket om kontingent i sak Landsmøtet vedtar forslaget til langtidsbudsjett for perioden som retningsgivende ramme for forbundsstyrets arbeid. Enstemmig vedtatt. Sak 8.00 Valg Valgkomiteens innstilling Forslag på politisk ledelse i NMF for perioden Presidentskapet: Lovisa Midtbø, Hordaland- president Ulf Rosenberg, Rogaland - visepresident Forbundsstyremedlemmer: Ingolf Dragset, Trøndelag Bodil Bjørlo Takle, Sogn og Fjordane Frank Mathisen, Nordland Trond Elnes, Akershus Unni Eiklid, Buskerud Varamedlemmer: Per Lorentz Milotzki, Telemark 1.varamedlem Kjetil Johnsen, Vestfold - 2.varamedlem Per Erling Løkken, Akershus 3. varamedlem Opprykk fra varamedlem Opprykk fra varamedlem P r o t o k o l l S i d e 5 a v 1 0

6 Kontrollkomiteen: Lars Jørgen Hauge, Hordaland, leder Liv Utler Henriksen, Trøndelag, medlem Berthel Pettersen, Møre og Romsdal, medlem Dagfinn Larsen, Østfold, varamedlem Valgkomiteen. Arne Sømhovd, Akershus, leder Marit Thorsrud, Rogaland, medlem Elisabeth Gustafson, Vestfold, medlem Linda Storholm, Nordland, medlem Kathrine Gustad, Trøndelag, medlem Revisor: Deloitte & Touche, Statsautoriserte revisorer, ANS Valgprosedyren: Forslag fra NMF Østfold: Valg foretas på følgende møte: President og visepresident velges separat. 5 styremedlemmer velges under ett, 3 varamedlemmer velges under ett. Kontrollkomiteens innstilling: Landsmøtet vedtar prosedyre for valget. Kontrollkomiteen støtter valgkomiteens forslag at ved benkeforslag på kandidater må disse stilles som motkandidat til navngitte personer på valgkomiteens liste. Ved benkeforslag på kandidater må disse stilles som motkandidat til navngitte personer på valgkomiteens liste. Vedtatt med 57 mot 21 stemmer. Valg på presidentskap og styre: Forslag fra NMF Vestfold: Kjetil Johnsen stilles som motkandidat til Unni Eiklid. Forslag fra NMF Oslo: Karsten Henriksen stilles som motkandidat til Unni Eiklid Ved avstemning 1. runde fikk Eiklid 35 stemmer, Henriksen 30 og Kjetil Johnsen 13. I andre runde fikk Eiklid 44 stemmer og Henriksen 34. Unni Eiklid er da valgt inn i forbundsstyret. Valg på valgkomite: Forslag fra NMF Oslo: Karsten Henriksen stilles som motkandidat til Katrine Gustad. Karsten Henriksen fikk 48 stemmer og Katrine Gustad 30. Karsten Henriksen er valgt til valgkomiteen. Presidentskapet: Lovisa Midtbø, Hordaland- president Ulf Rosenberg, Rogaland - visepresident Forbundsstyremedlemmer: Ingolf Dragset, Trøndelag Bodil Bjørlo Takle, Sogn og Fjordane Frank Mathisen, Nordland Trond Elnes, Akershus Unni Eiklid, Buskerud Per Olaf Winge, ansattes representant Varamedlemmer: Per Lorentz Milotzki, Telemark 1.varamedlem Kjetil Johnsen, Vestfold - 2.varamedlem Per Erling Løkken, Akershus 3. varamedlem Berit Handegard, ansattes representant Kontrollkomiteen: Lars Jørgen Hauge, Hordaland, leder Liv Utler Henriksen, Trøndelag, medlem Berthel Pettersen, Møre og Romsdal, medlem Dagfinn Larsen, Østfold, varamedlem P r o t o k o l l S i d e 6 a v 1 0

7 Valgkomiteen. Arne Sømhovd, Akershus, leder Marit Thorsrud, Rogaland, medlem Elisabeth Gustafson, Vestfold, medlem Linda Storholm, Nordland, medlem Karsten Henriksen, Oslo, medlem Revisor: Deloitte & Touche, Statsautoriserte revisorer, ANS Vedlegg: - deltakerliste - langtidsbudsjett, august 2002 Berit Handegard Referent Lillian Grøsnes referent Bjarne Birkeland Arild Eielsen Protokollunderskriver Protokollunderskriver P r o t o k o l l S i d e 7 a v 1 0

8 DELTAKERLISTE REPRESENTANTER: NAVN: HJEMSTED: Forbundsstyret: 1. President Lovisa Midtbø Masfjordnes 2. Visepresident Ulf Rosenberg Stavanger 3. Styremedlemmer: Arne Sømhovd Nittedal 4. Karl Ole Midtbø Os 5. Bodil Bjørlo Takle Brekke 6. Karsten Henriksen Oslo 7. Per Olaf Winge Oslo 8. Varamedlemmer / Krets- Arild Eielsen Grimstad 9. delegater Unni Eiklid Gol 10. Ingolf Dragset Berkåk 11. Generalsekretær Trude Drevland Kontrollkomite: 12. Leder: Lars Jørgen Hauge 13. Liv Utler Henriksen Trondheim 14. Berthel Pettersen Ålesund NMF Østfold: 15. Dagfinn Larsen Råde 16. Karin Moskaug Eidsberg 17. Rino Andreassen Kråkerøy NMF Akershus: 18. Per Erling Løkken Skedsmokorset 19. Vera Jahr Gjettum 20. Nils Kaltenborn Lillestrøm 21. Øivind Hansen Lørenskog 22. John B. Paasche Haslum 23. Idunn Soldal Siggerud 24. Ingrid Morterud Rosvoll Eidsvoll NMF Oslo: 25. Grethe L. Rønningen Oslo 26. Lena Dahl Oslo 27. Arne Holhjem Oslo 28. Svein Erik Bakken Oslo 29. Bjørn Gunnar Aastad Oslo 30. Katrin Meløy Oslo 31. Morten Skaarer Oslo NMF Hedmark og Oppland: 32. Ole Jakob Vindorum Gran 33. Rolv Ludvigsen Hov i Land 34. Ingunn Martinsen Østre Toten 35. Iver Bjerkehagen Sør-Fron 36. Ole Morten Østerhagen Brumunddal NMF Buskerud: 37. Britt Østli Andreassen Tofte 38. Ole I. Haukedalen Hønefoss NMF Vestfold: 39. Thor Kristiansen Tjøme 40. Kjetil Johnsen Larvik 41. Elisabeth I. Gustafson Holmestrand P r o t o k o l l S i d e 8 a v 1 0

9 NMF Telemark: 42. Jorunn Polsrød Porsgrunn 43. Øyvind Strand Skien NMF Agder: 44. May Britt Seyzeriat Fevik 45. Anne Terese Austenå Grimstad NMF Rogaland: 46. Bjarne R. Birkeland Stavanger 47. Marit Thorsrud Stavanger 48. Sverre Grude Stavanger 49. Kjell Staveland Haugesund 50. Stine K. Bjelland Kopervik 51. Eldor Fjermestad Bryne 52. Marit K. Auestad Tau NMF Hordaland 53. Steinar Mangersnes 54. Ingebjørg Hatteberg Tysnes 55. Eirik Helland Vågseidet 56. Kristin Ludvigsen 57. Arne H. Markhus 58. Anne Hilde Noreen NMF Sogn og Fjordane: 59. Bernt Reed Breim 60. Robert Kvam Sogndal 61. Ingfrid Solheim Bremanger NMF Møre og Romsdal: 62. Mona Aagaard Nilsen Midsund 63. Bjørn Ståle Sildnes Eide 64. Ingeborg Myrvang Molde 65. Elisabeth G. Kristiansen Ålesund 66. Merete Haugseth Ålesund 67. Jan Arve Skogtrø Ålesund 68. Merete Fjeldvær Averøy NMF Trøndelag: 69. Leif Johs. Sklett Grong 70. Hans Jørgen Jonassen Rørvik 71. Katrine Gustad Steinkjer 72. Egil Kristiansen Stjørdal 73. Bjørn Frode Hansen Trondheim 74. Roger Lund Hitra NMF Nordland: 75. Frank Mathisen Mo i Rana 76. Finn Kåre Brovold Bodø NMF Nordre Nordland og Sør Troms: 77. Sonja Andreassen Melbu NMF Troms: 78. Elisabeth Sundkvist Tromsø 79. Ingunn Møllebak Tromsø NMF Finnmark: 80. Knut A. Iversen Hammerfest 81. Jørn Stensvold Berlevåg P r o t o k o l l S i d e 9 a v 1 0

10 Observatører: NMF Østfold Marit Ø. Heiberg Sarpsborg Arne Hervig Trøgstad Else Marie Solbrekke Rakkestad Lisbeth Engan Moss NMF Akershus: Sissel Gausen Lørenskog Trond Elnes Nittedal NMF Hedmark og Oppland: Terje Lund Lillehammer NMF Buskerud: Lillian I. Bjerke Hallingby Liv Bente Olufsen Steinberg Egil Østli Andreassen Tofte NMF Vestfold: Dag Bjørvik Sandefjord Liv Eide Larvik Per Einar Fon Hvittingfoss NMF Telemark: Britt Hvidsten Porsgrunn Jan Erik Landrø Skien Per Otto Sjøberg Porsgrunn Per Lorentz Milotzki Porsgrunn NMF Rogaland: Morten Hansen Stavanger NMF Sogn og Fjordane: Helga D. Sundal Kjølsdalen NMF Møre og Romsdal: Arnvid Mondal Molde NMF Trøndelag: Dag Helle Bysting Trondheim Gørild Meland Berkåk NMF Nord Norge Lillian Grøsnes Sortland Valgkomiteen: Leder Lars Otto Ullereng Lillestrøm Innehavere av Sølvtrompeten: Gunnstein Kvåle Førde Thor Hugaas Borgenhaugen Idar Liverød Sandefjord Karl Norolf Nilsen Flekkefjord Per Grødem Trondheim Helge Tiller Trondheim Johan Stensrud Larvik NMF Sentral adm. Arne Amland Ole Nilsen Håkon Mogstad Berit Handegard Tone Sæle Ingunn Ek Øyvind Storheim Ole Helander Gjester: Statssekretær Yngve Slettholm Kultur og Kirkedepartementet Fylkesordfører Arne Øren Østfold fylkeskommune Ordfører Jan Engsmyr Sarpsborg Kommune Generalsekretær Helle Hogner Studieforbundet Folkeuniversitetet Underdirektør Oddvin Vatlestad Norsk Kulturskoleråd Musikkmajor Kjell Martinsen HMK Gardes Musikkorps Major Pål Scott Hagen Forsvarets Distriksmusikkorps Østlandet Styremedlem John Grimstad Norges Korforbund Generalsekretær Kåre Hanken Norges Korforbund Styreleder Knut Halseth Nord Norges Musikkforbund Nestleder Tor Breines Nord Norges Musikkforbund Andre: Bjarne Haug Thesen Gardvik Jack Bjerkvik P r o t o k o l l S i d e 1 0 a v 1 0

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Referat fra Styremøte 12. mai 2009

Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Tilstede: Fra ASVL: Forfall: Hildegunn Arntzen Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Johan Veggen Helge Jan Nilsen Gunnar Helgerud Dag Sandvik Kjell Sverre Myrvoll Turid Ettestøl

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00. i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00. i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Idar Jensen Kari

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer