2007 Norges Musikkorps Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2007 Norges Musikkorps Forbund"

Transkript

1

2 2007 Årsmelding

3 2007 Norges Musikkorps Forbund

4

5 Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten Innledning Økonomi Forbundsstyrets medlemmer Politisk plattform Ansatte Kontrollkomiteen Arbeidsmiljø Likestilling Organisasjonsutvikling 15 3 Opplæring, formidling og aktivitetstilbud Innledning NMFs historie Unge i Teten Musikkfaglig arbeid Høyere utdanning Dirigentsymposium Integrering Nasjonale sommerkurs Ungdomskonferansen Innledning Korpsenes rammevilkår Instrumentfondet Frifond Musikklotteriet DaCapo Spilleautomatmidler Momskompensasjon Sponsorarbeid 22 5 Informasjon, samfunnskontakt og profilering Innledning Internett Medlemsblad Samarbeidsarenaer European Brass Band Association (EBBA) NoMU og SAMNAM Toneheim folkehøgskole Manger folkehøgskule National Baton Twirl Association Europe (NBTA) World Association of Symphonic Bands and Ensembles (WASBE) januar-komiteen Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Frivillighet Norge Forskningssamarbeid Europeisk kulturhovedstad Stavanger

6 Musikkorps gir spilleglede og 6 Bands Crossing Borders 30 7 Konkurransene Innledning Internasjonale konkurranser Resultater fra norgesmesterskapene 36 fellesskap 8 Hederstegn 40 9 Statistikk Musikkorps og medlemmer Medlemskategorier Endringer Alder Kjønn Kontrollkomiteen Protokoller Ledermøter Årsmelding Regnskap og økonomi Oppfølging av landsmøtevedtak Avslutning 57

7 6 1. STYRETS BE- RET- NING Norges Musikkorps Forbunds (NMF) virksomhet samles under mottoet Spilleglede og fellesskap, og hvor visjonen er at NMF skal bidra til kvalitetsfylt opplæring, sterke musikkopplevelser, en lettere korpshverdag og positiv markering av musikkorps. NMFs hovedprioriteringer for er å: - Satse på ungdom. - Legge til rette for frivilligheten. - Fremme høy musikalsk kvalitet. - Styrke fellesskapet i organisasjonen. NMF har i 2007 fortsatt å sette deltakerrekord på flere av våre arrangementer. Vi har oppnådd økt oppmerksomhet og synliggjøring i det offentlige rom og styrket samarbeidet med våre sponsorer og samarbeidspartnere i musikklivet. Den totale medlemsmassen i NMF er på rundt medlemmer og har hatt en liten nedgang fra Landsmøtet i Molde vedtok en langsiktig plan for å øke medlemsmassen fram mot 2015 og det jobbes nå aktivt med tiltak som skal øke medlemstallet. I året som har gått er det lagt ned en meget stor innsats knyttet til organisasjonens økonomi; mer om det nedenfor. Økonomi: En viktig forutsetning for å kunne realisere Spilleglede og fellesskap er at NMF nasjonalt og lokalt har en tilfredsstillende økonomi og økonomisk oversikt. Etter at NMFs regnskap for 2006 ble gjort opp med underskudd og egenkapitalen på det nærmeste var tapt, har det hatt høyeste prioritet fra forbundsstyrets og administrasjonens side å sikre en trygg og forutsigbar økonomiforvaltning. På bakgrunn av forbundsstyrets handlingsplikt etter underskuddet i 2006, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som kom med forslag til kostnadskutt og inntektsbringende aktivitet. Disse og en rekke andre tiltak har gitt effekt i Samtidig har rapporteringen til forbundsstyret blitt betydelig styrket, regnskapsrutinene bedret sammen med oppfølging av fordringer og faktureringsrutiner, flere inntektsbringende aktiviteter er iverksatt, arbeidet i forhold til sponsorer er trappet opp og jobbingen med NMFs rammevilkår er intensivert. Flere regioner og kretser skylder betydelige beløp til NMF nasjonalt, og dette er viet særlig oppmerksomhet i arbeidet med å rette opp økonomien. Arbeidet har så langt gitt resultater,

8 og regnskapet for 2007 gjøres opp med et pluss på kroner. I 2007 er det også lagt ned mye energi i utredning av nye prinsipper for økonomifordeling i forbundet. Rammevilkår I løpet av de siste to årene har samtlige offentlige støtteordninger som NMF og korpsene er knyttet til vært under endring eller utredning. Til sammen dreier de mange ulike ordningene seg om 45 millioner kroner til norske korps, hvorav en betydelig andel går til NMFs drift direkte. De største postene er Frifond og voksenopplæring. Presset på støtteordningene ser ikke ut til å være forbigående. Det krever betydelig oppmerksomhet, tid og kløkt fra administrativ og tillitsvalgt ledelse å følge opp disse utfordringene løpende gjennom lobbyvirksomhet, nettverksbygging, møter, offentlig debatt og høringsrunder. NMF har lagt ned stor innsats i å sikre seg adgang til viktige arenaer, stille opp kompetent og slagkraftig på disse, påvirke arbeidet med omlegginger og vurderinger av våre rammevilkår, og levere gjennomarbeidede høringsuttalelser. Samt å bedre rammevilkårene på nye områder. Prioritert i så måte har vært økning av instrumentfondet og utredning av en framtidig ordning for fri dirigenttjeneste til korpsene. Støtteordningen til instrumentkjøp i skolekorpsene ble innført i 2005 med 2,5 millioner kroner og ble økt til 5 millioner kroner i Høsten 2007 ble det også kjent at beløpet øker ytterligere til 7,5 millioner kroner i 2008, og det er gitt politisk løfte om å nå 10 millioner kroner i Sammen med Norges Korforbund, Norsk musikkråd og Norsk kulturskoleråd har NMF diskutert og jobbet med utspill for å sikre dirigenttjeneste til korpsene. En viktig milepæl var framleggingen av Regjeringens frivillighetsmelding. Meldingen vil være et vesentlig bidrag til anerkjennelsen av frivillig sektor som selvstendig samfunnssektor. Konkret, og som vil slå ut positivt for korpsene, foreslår meldingen følgende: - å heve beløpsgrensen for frivillige organisasjoners lønns- og trekkoppgaveplikt fra kr til kr 4000, videreføring av gjeldende satser for trekkfrie utgiftsgodtgjøringer, - heving av beløpsgrensen for frivillige organisasjoners plikt til å svare arbeidsgiveravgift fra kr til kr per ansatt, og fra kr til kr i totale lønnsutgifter. - styrke Frifonds-ordningen. - videreutvikle og styrke studieforbundenes rolle. - en milliard kroner som kompensasjon for automatinntekter i 2008 og innføring av grasrotandel som overlater til kunden å bestemme hvilken lokal forening som skal motta fem prosent av det beløpet han tipper for. - bedre rammevilkår for drift av lotterier. Høsten 2007 kom også Tronutvalgets utredning om framtidene for voksenopplæringsordningen og studieforbundenes rolle. Utvalgets forslag slår positivt ut for NMF og korpsene: - Ny lov om ikke-formell opplæring - Ny målstruktur seks overordnede mål for studieforbundenes virksomhet - Mer fleksible tilskuddsordninger, tredelt ordning - Ny kulturpott til framføring av resultatet av opplæringen. Som medlem av Frivillighet Norge har også NMF bidratt til å rette søkelyset på det som oppleves som urettferdighet rundt de store beløpene frivillige organisasjoner betaler i merverdiavgift. En samlet frivillig sektor i Norge har derfor jobbet hardt og målrettet med å få momsfritak for denne gruppen og dette kommer også til å være en hovedsak fremover. NMF har gjennom året bygget opp nye prosjekter sammen med våre hovedsponsorer, og får dermed mer ytelse ut til glede for korps og enkeltmedlemmer. Nyskapningene, som det orienteres mer om senere i årsmeldingen, har ført til mye engasjement og medienes søkelys. De store nasjonale organisasjonene som binder sammen lokallag over hele landet er under press fra myndigheter understøttet av mer eller mindre udokumentert eller utdatert forskning som tror negativt om våre vekstmuligheter og 7

9 Satse på ungdom Organisasjonsutvikling Arbeidet med og implementeringen av organisasjonsutviklingsvedtaket fra Landsmøtet i Molde har vært høyt prioritert i Det er gledelig å se at NMFs nye organisasjonskart nå er komplett med dyktige fagfolk og at kreativitet og samhandling er blitt en del av hverdagen. På tillitsvalgtsiden er det nå bare NMF Viken og NMF Vest som ikke er regionalisert, men også der er det tett samarbeid i regionrådene. Det er jevnlige informasjonsmøter mellom presidentskap og regionledere. Det største arbeidet i 2007 har vært å innføre det nye økonomprinaktualitet i framtidens organisasjonsbilde. Dette bildet korresponderer dårlig med de verdier vi ønsker å formidle og den virkelighet vi opplever. I høringsuttalelsene understreker NMF derfor vedvarende verdien av de nasjonale frivillige organisasjonenes arbeid. NMF vil trekke fram at de frivillige landsomfattende organisasjonene i seg selv har en stor verdi som: - Demokratiarena. - Opplæringsarena for tillitsvalgte. - Frivillighetens stemme utad. - Landsomfattende formidler av gode ideer og nyskaping. - Skaper av flotte arenaer og møteplasser for utøvelse av verdifull aktivitet. De store frivillige nasjonale organisasjonene knytter landet sammen på tvers av geografi. De nasjonale organisasjonene er frivillighetens infrastruktur; frivillighetens landsomfattende lim og lupe. Legge til rette for frivilligheten Fremme høy musikalsk kvalitet Styrke fellesskapet i organisasjonen 8

10 sippet med lokal og nasjonal økonomi. Kontingenten går nå inn i den nasjonale økonomien, og alle ansatte lønnes fra hovedkontoret og er underlagt generalsekretær. Fordelingen mellom den lokale og nasjonale økonomien er gjennomgått med alle regionene og ivaretar basistilbudene i organisasjonen. Det nye økonomiprinsippet er fullt implementert fra Forbundsstyret er fornøyd med at landsmøtevedtaket og prinsippene i organisasjonsutviklingssaken nå har kommet et langt stykke på vei og vil berømme regionene og kretsene for å ha bidratt konstruktivt og målrettet for å tilpasse seg nytt system. Stavanger 2008 Med en stor organisasjon i ryggen har korpsene mulighet til å gi solide bidrag til nasjonale og internasjonale satsinger slik som Europeisk Kulturhovedstad i Stavanger Gjennom året er det nedlagt et meget stort arbeid for å bygge opp de fire hovedsatsingene NMF har i Stavanger i kulturhovedstadsåret: Gjennom året er det lagt planer og budsjetter for prosjektene, samt at det er nedlagt et betydelig arbeid for å sikre finansiering. Totalt er det reist over to millioner kroner i lokale midler til satsingene. Satsingene i Stavanger kan også gi innpass hos nye typer sponsorer som NMF tidligere ikke har vært særlig i kontakt med, samt styrke ytelsen fra og kontakten med våre eksisterende samarbeidspartnere. Ny ledelse I november 2006 kunne NMF kunngjøre at Arild Moen er ansatt som ny generalsekretær i NMF. Han kom fra stillingen som kulturog idrettssjef i Vestfold fylkeskommune og tiltrådte i mars I løpet av året har helt ny ledergruppe kommet på plass: Administrasjonssjef Anita Finnebråten, kommunikasjonssjef Stig Ryland, musikksjef Karl Ole Midtbø og seniorrådgiver Arne Amland. Den utvidete ledergruppen inkluderer også de daglige led- erne i regionene, og her har det også vært flere nyrekrutteringer. Forbundsstyret er stolt av å kunne presentere bevegelsen og omverdenen for et helt nytt lederteam for framtiden. Vår administrasjon har vært stilt overfor særdeles store utfordringer knyttet til arbeidet med å rette opp økonomien, NMF og korpsenes rammevilkår og forberedelse til europeisk kulturhovedstad Forbundsstyret retter en meget stor takk til administrasjonen som har gjort en omfattende innsats til beste for organisasjonen i en krevende periode. - Europamesterskap for brassband i mai. - Landsfestivalen Spilleglede i juni. - Kunstnerisk prosjekt Between acoustics and electronika. - NMFs samarbeidsavtale med Stavanger 2008 om å være kulturhovedstadens Artistic Ambassador blant annet for å skape tiltak og involvering for lokale korps. 9

11 2. OM VIRK- SOM- HETEN

12 2.1 Innledning Norges Musikkorps Forbund er musikkorpsenes interesseorganisasjon. Antall medlemskorps er 1703 fordelt på medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, vedtatt handlingsplan og langsiktige mål fram mot Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Norges Musikkorps Forbund er en demokratisk kulturorganisasjon som arbeider med rammevilkår, aktivitet, utvikling og service. Vi skal være en demokrati- og opplæringsarena med tydelig profil, og bidra til å sette dagsorden som en kulturpolitisk aktør, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Medlemmenes behov er viktigste premiss og alt arbeid er tuftet på mottoet spilleglede. 2.2 Økonomi Forbundsstyrets ansvar er å sørge for at NMF har en god og tilfredsstillende økonomiforvaltning. Som en følge av at NMF hadde et underskudd i 2006, ble det nedsatt en arbeidsgruppe fra forbundsstyret som gjorde følgende vedtak: Med bakgrunn i styrets handlingsplikt etableres en arbeidsgruppe som skal: a) komme med forslag til konkrete kostnadskutt og b) komme med konkrete tiltak til inntektsbringende aktivitet. Arbeidet ble ferdigstilt og styrebehandlet 24. september 2007 med konkrete tiltak som er iverksatt. Administrasjonen arbeider videre med tett budsjettoppfølging, kritisk vurdering av kostnader og økte inntekter for inneværende og kommende år for å sikre økonomien for 2008 og fremover. Den økonomiske situasjonen er fremdeles krevende, både for den sentrale og lokale økonomien. Målsettingen fremover vil være å få god kontroll på NMFs kostnader og positivt driftsresultat for å gjenreise tapt egenkapital. Et positivt tegn er at for første gang på flere år behøvde ikke NMF å benytte kassakreditt ved utgangen av året. 2.3 Forbundstyrets medlemmer President: Ulf-E. Rosenberg, Rogaland Visepresident: Styremedlemmer: Varamedlemmer Ansattes repr. Erik Rastad, Vestfold Ingolf Dragset, Sør-Trøndelag Elisabeth Sundkvist, Troms Line Mygland, Oslo Lars Emil Johannessen, Akershus Merit Kristiansen, Telemark 1. Kristoffer Sundøy, Hordaland 2. Per-Lorentz Milotzki, Telemark 3. Per Erling Løkken, Akershus Åse Espevik 2.4 Politisk plattform Forbundsstyrets plattform bygger på vedtatt visjon, handlingsplan og landsmøtevedtak. Hovedoppgavene har vært kamp for bedre økonomiske rammevilkår, organisasjonsutvikling, bedre service mot medlemmene, ungdomssatsing og musikalsk fornyelse. Det er avholdt 16 styremøter, hvorav ni av dem har vært telefonmøter. I tillegg har det vært 18 møter i presidentskapet. 11

13 2.5 Ansatte NMF har i alt 43 ansatte fordelt på 39,6 årsverk. Av disse arbeider 19 ved hovedkontoret i Bergen, mens 24 har sin arbeidsplass ved region-/distriktskontor. Hovedkontoret i Bergen: Arild Moen Arne Amland Harald Eikaas Karl Ole Midtbø Egil Magnussen Berit Handegard Sissel Larsen Kari Carlheim Øyvind Storheim Stig Ryland Håkon Mogstad Tone Sæle Birgit Berg-Olsen Silvelin Havnevik Generalsekretær (startet 19. mars) Seniorrådgiver, personalansvarlig Musikksjef (konst. generalsekretær fram til 19. mars, gikk tilbake til musikksjefstillingen, sluttet 31. juli) Musikksjef (startet 1. november) Nasjonal fagkonsulent musikk (startet 1. august, permisjon fra 1. oktober) Seniorkonsulent Nasjonal fagkonsulent inkludering (startet 1. februar) Nasjonal fagkonsulent drill (startet 1. januar) Kommunikasjons- og arrangementssjef (sluttet 31. januar) Kommunikasjonssjef (startet 1. februar) Seniorrådgiver Informasjonskonsulent Markedskonsulent Prosjektleder Sør-Afrika Ingunn Ek Service- og kontorsjef (sluttet 31. mai, sykemeldt i oppsigelsestiden) Anita Finnebråten Administrasjonssjef (startet 23. april) Fredrik C. Birkenfeldt Controller/konst. økonomisjef (sluttet 31. januar) Odd Petter Saltnes Seniorkonsulent IKT / økonomi (konstituert som økonomisjef i perioden 1. februar til 1. november) Evy Langeland Økonomikonsulent Unni Seim Eidsnes Regnskaps- og kontormedarbeider (80 % fast stilling fra 1. november, midlertidig 100 %) Mirjam Steien Økonomikonsulent midlertidig (startet 15. november) Erlend Veland Thorsen IKT-konsulent (startet 1. januar) Åse Espevik Servicemedarbeider (permisjon, sluttet 31. juli) Anlaug Ersland Saksbehandler vikar (sluttet 31. oktober) Marit Olsen Sekretær (langtidssykmeldt/rehabilitering, sluttet 30. september) Birthe Berven Dahle Kontorsekretær (vikariat, sluttet 1. oktober) NMF Viken Nina Ekjord Øyen Else Marie Solbrekke Iver Vatvedt Pål Gløtta Nina Sundborg Jødahl Daglig leder (startet 5. februar) Kretssekretær Østfold (sluttet 31. oktober) Musikkonsulent Østfold (midlertidig utvidet stilling til 100 % fra 1. august) Musikkonsulent Akershus Kretssekretær Akershus (sluttet 31. desember) 12

14 Per Olaf Winge Sissel Larsen Liv Bente Olufsen Organisasjonskonsulent Oslo Musikkonsulent Oslo (sluttet 31. januar) Kretssekretær Buskerud NMF Hedmark-Oppland Botolv Gjeldaker Kristin Børresen Daglig leder Kretssekretær NMF Sør Per Einar Fon Øyvind Klingberg Britt Hvidsten Suzy Haugan Daglig leder Musikkonsulent Kretssekretær (midlertidig utvidet stilling til 100 % fra 1. november samarbeid med NMF Viken) Informasjonskonsulent NMF Vest Jane Merete Jonassen Egil Magnussen Morten E. Hansen Åse Espevik Birthe Berven Dahle Kristin Eileraas Daglig leder (startet 1. august) Daglig leder NMF Hordaland (sluttet 31. juli, Fagkonsulent fra 1. august, permisjon fra 1. oktober) Daglig leder Rogaland (sluttet 31. mars) Kretskonsulent NMF Hordaland (vikariat fram til 31. juli, fast stilling 1. august) Produsent NMF Vest (vikar for Egil Magnussen fra 1. oktober) Kretskonsulent NMF Rogaland (produsent fra 1. oktober) NMF Nordvest Trond Brenne Helga Didrikke Sundal Steffen Blindheim Lars Alver Krum Daglig leder Daglig leder NMF Sogn og Fjordane (permisjon til 31. juli oppsigelsestiden inngikk i permisjonstiden) Produsent (vikariat, sluttet 31. juli) Produsent (midlertidig, startet 13. august) NMF Trøndelag Geir Ulseth Dag Helle Bysting Håvard Hinsverk Gørild Meland Daglig leder (permisjon musikkonsulent fram til 31. juli) Daglig leder (sluttet 10. oktober) Musikkonsulent Kretssekretær NMF Nord-Norge Rigmor Sætherskar Øyvind Bakkeby Moe Anne Guri Frøystein Keth Bjørnsen Daglig leder (startet 1. juni) Daglig leder (sluttet 31. mars) Musikkonsulent Kontorsekretær (fødselspermisjon fra 19. februar, sluttet 9. juli) 13

15 14

16 2.6 Kontrollkomiteen Leder: Lars Jørgen Hauge Medlemmer: Bertel Pettersen Dagfinn U. Larsen Varamedlem: Jorunn Polsrød 2.7 Arbeidsmiljø Organisasjonsutviklingsprosessen har i denne perioden vært sluttført. Dette har medført en del utskiftning av ansatte og rekruttering til nye stillinger. Ved utgangen av 2007 er det positivt at prosessen med å få fagsjefer og daglige ledere i alle regioner på plass iht. Landsmøtevedtaket fra 2006, er fullført. En sluttføring av prosessen har gitt de ansatte en mer forutsigbar hverdag. Underskuddet og tap av store deler av egenkapitalen har medført fokus på økonomi og krevd stor oppmerksomhet fra de ansatte. Korttidssykefraværet har vært på 5.8 %. Det er ingen forhold ved organisasjonen som påvirker det ytre miljø. 2.8 Likestilling Det er 42 % menn og 58 % kvinner ansatt i NMF. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant alle organisasjonens ansatte. 2.9 Organisasjonsutvikling I 2007 ble NMFs nye organisasjonskart realisert. Det ble foretatt 10 nyansettelser. Ved hovedkontoret: Generalsekretær, kommunikasjonssjef, administrasjonssjef, musikksjef og to økonomikonsulenter. Det siste for å styrke det administrative apparatet innen økonomi. I regionene: Daglig leder NMF Nord-Norge, daglig leder NMF Trøndelag, daglig leder NMF Vest, daglig leder NMF Viken. I tillegg ble på grunn av de store økonomiske utfordringene to stillinger inndratt ved hovedkontoret. Som en følge av dette ble nasjonale oppgaver satt ut til flere regioner; sentralbordtjenesten, saksbehandling Frifond og Instrumentfond, saksbehandling NM og hederstegn. Det har vært gjennomført ledersamlinger, faste fagsjefmøter, faste daglig leder-møter samt ansattesamling i august. 15

17 3. OPPLÆRING, FORMIDLING OG AKTIVITETS- TILBUD

18 3.1 Innledning I et år med høy aktivitet, er det to ting som er verdt å nevne spesielt. NMF har nå kommet skikkelig på banen i forhold til å inkludere barn og unge med minoritetsbakgrunn. Det er viktig at NMF som organisasjon tar tak og speiler det etniske mangfoldet i samfunnet. I 2008 er det planlagt en egen konferanse om dette temaet. Vi ønsker også spesielt å nevne at Ungdomskonferansen satte deltakerrekord med 153 deltakere. Den forrige rekorden var fra 2001, da 151 deltakere gjestet konferansen. Særlig tatt i betraktning fjoråret med 79 deltakere, er det positivt å slå fast at korpsene verdsetter slike arenaer, der korpsungdom får opplæring i demokrati og organisasjon. 3.2 NMFs historie I år er det søkt om midler til utstilling på Bergen Skolemuseum med tema Skolekorpsene i Bergen. Det har dessverre ikke lyktes å skaffe finansiering til utstillingen, men NMF har fått penger til å lage en nettside fra Arkiv, bibliotek og museum (ABM). Jobben med å forme nettsiden er i gang. Dette blir en side som kan bygges ut på nasjonal basis på sikt. 3.3 Unge i Teten NMFs utviklingsprogram for unge tillitsvalgte avsluttet kull nummer tre i april, og startet opp kull nummer fire i november. Programmet har satt seg i den forstand at deltakerne begynner opplæringen med det de kjenner best, for så å utvide horisonten etter hvert. Det har i løpet av de siste to kullene vært økt fokus på arbeidsoppgavene mellom periodene, og dette har slått positivt ut. Deltakerne har også gitt konkrete og nyttige tilbakemelding på tema som blir gjennomgått. Nivået på deltakerne er høyt, samtidig som kravene til deltakerne er økt. Ledergruppen bestått av; Per Lorentz Milotzki, Kristoffer Sundøy og Håkon Mogstad. 3.4 Musikkfaglig arbeid Det å fremme høy musikalsk kvalitet står stadig sentralt i NMFs arbeid. Det er innledet et bredere samarbeid med de profesjonelle militærkorpsene, blant annet konsertprosjekter mellom skolekorps og Forsvarets Stabsmusikk, planlagt felles kurs med Forsvarets Musikkorps Vestlandet, omfattende konsertproduksjon som samarbeid med HM Kongens Garde, og både praktisk og musikalsk samarbeid i forbindelse med NMFs ulike mesterskap. Samarbeidet blir også synliggjort gjennom en egen avtale mellom Forsvarets Musikk og NMF. NMF var også i år hovedsponsor for BrassWind, en festival med fokus på nytt repertoar, og som samler noen av de fremste aktørene innen korpsbevegelsen. Ved årets festival ble NMFs innsats forsterket vesentlig ved at flere verk bestilt av NMF fikk sin urfremføring som en del av arrangementet. Blant disse var verk av Knut Vaage for el.fiolin, brassband og elektronikk. Dette markerte også starten på NMFs kunstneriske satsing, New Compositions between acoustics and elektronika, i forbindelse med Stavanger som Europeisk Kulturhovedstad Konserten var den første i rekken utenfor Stavanger-regionen i regi av kulturhovedstadsåret. I forbindelse med EM Brass Band 2008 er det bestilt et pliktnummer av Håkon Berge og Craig Farr. Prosjektet Frisk Pust ble videreført, og alle verkene i serien er nå innspilt og klare for CD-utgivelse. Innspillingene er gjort som et samarbeid mellom Norsk Noteservice, Forsvarets Stabsmusikkorps, Eikanger-Bjørsvik Musikklag og NMF. Sommerkursene viste i år rekordstor påmelding mange steder, og kursene er fortsatt en viktig opplærings- og opplevelsesarena for våre unge musikanter. 17

19 3.5 Høyere utdanning NMF samarbeider med Griegakademiet og Universitetet i Stavanger (UiS) om et studium innen korpsledelse. UiS tilbyr fremdeles en bachelorgrad i faget. Tilbudet har falt bort i Trondheim, og det er satt i gang arbeid for å få dette tilbake på studiekartet. Samtidig er det innledet samtaler med blant annet Norges Musikkhøgskole om å få reetablert et desentralisert studietilbud. 18

20 3.6 Dirigentsymposium Årets symposium ble arrangert på Rica Hell Hotell januar. Kurset ble ledet av Bjørn Morten Kjærnes, og hadde følgende hovedtema: Dirigenten som arrangør, med utgangspunkt i fleksible besetninger. Hvilke triks kan du bruke for å beholde korpsets egenart og skape luft, klang og balanse. Hva er greit å gjøre og hva bør man unngå? Konkurranser. Mål eller Middel? Hvorfor har vi konkurranser i musikk? Prøv deg på å dømme selv? Hva vektlegger dommere? Hva påvirker resultatet? Har du drilltropp i korpset? Hvordan tilrettelegge musikk slik at det passer inn til drilltroppen din. 3.7 Inkludering Et målrettet arbeid for inkludering av barn med minioritetsbakgrunn har den siste tiden vært en ny dimensjon i NMFs musikkfaglige arbeid. Møllergata Skoles Musikkorps ble NMFs første multikulturelle skolekorps i 2001, og flere korps har fulgt i fotsporene de siste årene. Restartingen av Gran Skoles Musikkorps på Furuset i Oslo i år viste seg å bli et spennende prosjekt. Skolen har over 90 % minoritetselever. NMF ønsker at korpsene skal være en god og lærerik fritidsarena for alle, uansett opprinnelse. Gjennom prosjektorientert arbeid blant annet ved aktiv rekruttering av barn med minioritetsbakgrunn, kan NMF på denne måten gjenspeile det flerkulturelle samfunn vi lever i. Musikkaktivitetene bidrar til å øke forståelsen mellom barn, ungdom og foreldre fra ulike kulturer og nasjonaliteter. I år er det gjennomført følgende tiltak: Brosjyre på flere språk Foredrag på foreldremøte for minoritetsforeldre på Huseby skole Foredrag ved Norges Musikkhøgskole: NMF som en inkluderende organisasjon Foredrag for kulturskolelærere Foredrag på Frivillighet Norges topplederkonferanse En egen DVD om prosjektet Planer for overføring til andre byer i Norge 3.8 Nasjonale sommerkurs Siden 2005 har NMF gjennomført et nasjonalt brassbandkurs i samarbeid med Manger folkehøgskule. Nivået i år viste en stadig utvikling, og det samme gjorde antall påmeldte. Kurset gikk over én uke med avsluttende konsert. 3.9 Ungdomskonferansen Etter fjorårets lave deltakerantall (79), var det gledelig at årets ungdomskonferanse satte ny deltakerrekord med 153 deltakere! Med andre ord nesten en fordobling av antall deltakere. Konferansen gikk som vanlig av stabelen på Stjørdal, men nytt av året var at Ungdomskonferansen var en del av en nyskapning, nemlig Hell-konferansen, som er en arena for dirigenter, drillere og tillitsvalgte. Denne miksen gjorde det mulig å sette sammen en enda bedre konferansemeny, og opplegget vil bli fulgt opp også i

21 4.NMFs ORGAN- ISATOR- ISKE RAMME- BETING- ELSER

22 4.1 Innledning Det er mye å glede seg over når det gjelder utviklingen av rammevilkårene for korpsene. I år har det vært en økning i både tilskuddet til voksenopplæring, støtteordningen til kjøp av instrumenter og gjennom Frifond. På sponsorsiden er det også en positiv trend. Både Norsk Tipping og Yamaha har gått inn med mer penger i år for å hjelpe NMF med å realisere nye prosjekter, og en ny avtale med Chess gir korpsene mulighet til å skaffe mer penger i kassen. Samtidig fikk mange korps nye utfordringer da forbudet mot spilleautomater trådte i kraft i sommer. Hvert fjerde medlemskorps i NMF hadde inntekter fra spilleautomater, og flere av disse mistet inntekter for over kroner. I Frivillighetsmeldingen har regjeringen lovet en kompensasjon for bortfallet av spilleinntekter, og NMF har ved flere anledninger framhevet korpsenes rett til penger fra denne potten. 4.2 Korpsenes rammevilkår Rammevilkårsarbeidet har blitt konsentrert om aktiv jobbing på de politiske arenaene for å knytte og utvikle relasjoner for NMF. Det er viktig å være til stede når høringsuttalelser kreves, foredrag holdes og informasjon blir gitt til de frivillige organisasjoner. I år har NMF arbeidet med høringer innen Frifond, Frivillighetsmeldingen og Tron-utvalget (om voksenopplæringsforbundenes rolle). Samtidig har det blitt arbeidet mye med momsfritak for frivillige organisasjoner, noe som også vil bli en hovedsak i Dette viser at NMFs rammevilkårsområder er under press, og både administrativ og tillitsvalgt ledelse har hatt en høy prioritet på dette området. Det har vært en økning i de fleste statlige støtteordninger i år. Mest gledelig har utviklingen innen voksenopplæringstilskuddet (vo) vært. Totalt vo-tilskudd for 2007 var kr , mot kr i Instrumentfondet Kirke- og kulturdepartementet har gitt NMF i oppdrag å administrere støtteordningen for kjøp av instrumenter, noe NMF er svært tilfredse med. Potten økte fra 2,5 millioner kroner i 2006 til godt og vel 5 millioner kroner i år. På den måten kan flere korps få støtte til kjøp av nye instrumenter. NMF mottok 750 søknader fra skolekorps over hele landet, en økning på ca 100 sammenlignet med korps fikk tildelt penger, og gjennomsnittlig tildelingssum var kroner. Det ble søkt om støtte for totalt 41 millioner kroner, noe som viser at behovet er stort. Ordningen er svært godt mottatt blant korps over hele landet. For 2008 vil potten øke ytterligere med 2,5 millioner kroner. Det er delt ut støtte til ni korps som ikke er medlem av NMF Frifond av NMFs medlemskorps mottok støtte fra Frifond i år. NMF mottok totalt kroner til fordeling blant medlemskorpsene. Fondet økte med kroner fra Mesteparten av pengene ble delt ut som grunnstøtte (1.084 korps), mens ca. 3,9 % av pengene ble delt ut som prosjektstøtte (27 korps). Grunnstøtten var i 2007 på kroner, en økning på kroner fra året før. Statsbudsjettet indikerer ingen økning for denne støtteordningen i Musikklotteriet DaCapo NMF og Ringen forlag har inngått en bindende treårsavtale som er gyldig fra til Tilbudet organiseres av forlaget, mens NMF og hvert enkelt korps mottar en avtalt provisjon. Volumet på antall solgte lodd har økt med ca sammenlignet med salget i Det ble solgt ca lodd som ga kr til 138 korps Spilleautomatermidler 30. juni trådte forbudet mot spilleautomater fra 2001 i kraft. Regjeringen lovet i Frivillighetsmeldingen som kom i juni, at det skulle settes av en frivillighetsmilliard de neste to årene som skal dekke overgangen fra dagens spilleautomater til inntektene fra Norsk Tippings spilleautomater kan deles ut. Pengene skal fordeles etter tippenøkkelen fra 2001, men det 21

23 er enda ikke avklart hvordan pengene skal deles ut. NMF har stilt seg skeptisk til at bare de som var på markedet i 2001 får kompensasjon, og ikke de som har vært mer tilbakeholdne i forhold til spilleautomater. Disse problemstillingene har på ulike vis blitt tatt opp med kulturministeren ved flere anledninger Momskompensasjon NMF er en av flere organisasjoner som har støttet forslaget om fullstendig momsfritak for frivillige lag og organisasjoner. NMFs medlemskorps betaler årlig rundt 50 millioner kroner i moms, og et fritak vil derfor være av stor betydning for korpsenes rammevilkår. Det ble i desember 2006 satt ned et kulturmomsutvalg, der blant annet korpsene er representert gjennom Frivillighet Norge. Ved spørsmål om momsfritak, har regjeringen vist til utvalget. Utpå våren ble det imidlertid klart at utvalget ikke har mandat til å se på momsfritak i det hele tatt. NMF kunne avsløre dette gjennom medlemsmagasinet vårt, og fikk raskt flere oppslag på saken gjennom pressen. Regjeringen har lovet å se på spørsmålet om momsfritak etter at utvalget i desember leverte sin uttalelse. 4.3 Sponsorarbeid I år har NMF fornyet og videreutviklet flere av avtalene vi har med våre sponsorer. Nye prosjekter er startet, og det har også kommet til noen nye samarbeidspartnere. Norsk Tipping En ny toårsavtale med vår generalsponsor Norsk Tipping ble undertegnet i Det har vært stor aktivitet knyttet til den første gjennomføringen av prosjektet DRØM der tre korps fikk mulighet til å realisere en stor drøm. Prosjektet medførte en ekstra kostnad på nærmere en million kroner som Norsk Tipping i sin helhet dekket i tillegg til det avtalte sponsorbeløpet for utgiftene knyttet til dette prosjektet, og beløpet kommer i tillegg til primæravtalen. If Forsikringsselskapet if bidrar med gode forsikringsordninger til NMFs medlemmer. I tillegg er avtalen med selskapet knyttet opp mot Ildsjelprisen, NM-premier og ulike profileringstiltak. Avtalen fornyes årlig. Norsk Noteservice Avtalen med Norsk Noteservice har en ramme på to år, og skal fornyes i I tillegg til NM-premier har Norsk Noteservice i år blant annet bidratt med noter til en verdi av kroner til NMFs prosjekt i Sør-Afrika. Chess Kontakten med mobiloperatøren Chess ble tatt opp igjen i år. Chess har i samarbeid med NMF utarbeidet en startpakke som gir hvert enkelt korps en mulighet til å skaffe seg inntekter ved salg av abonnement. I tillegg mottar NMF en provisjon fra Chess på hvert salg. I den nye avtalen med Chess er det også etablert et stipend på kr som deles ut til fire tenåringer som vil utvikle seg innen musikk i den hensikt å styrke sitt lokale korps. Tusenårsmålene En ny avtale med Tusenårsmålskampanjen ble inngått for inneværende år. Kampanjen har bidratt med kroner til NMF for profilering av kampanjen gjennom NM for skolekorps, aspirantsekken, medlemsmagasinet og sommerkurs. Kampanjen ble lagt ned ved utgangen av året. Skrap & Hjelp NMF har undertegnet en avtale med dugnadskonseptet Skrap & Hjelp. Her kan korps tjene penger ved å selge lodd. Avtalen trer i kraft i Yamaha Tidsrammen for avtalen med Yamaha ble i år utvidet fra ett til to år. Dette gir oss større kontinuitet på sponsorsiden. I år innledet NMF også et samarbeid med Yamaha om slagverkprosjektet Beat 09. Prosjektet strekker seg fram mot sommeren 2009, og har som mål å stimulere slagverkere til å bli flinkere på instrumentet sitt. Yamaha dekker store deler av Forsvarets Musikk Gjennom en avtale med Forsvarets Musikk er NMFs medlemmer sikret en rabatt på 50 prosent på alle konserter i regi av forsvarskorpsene, inkludert HM Kongens Garde. Avtalen omfatter også gratis lån av utstyr i forbindelse med NM-konkurranser.

24 23

25 5. INFORMA- SJON, samfunnskontakt og profilering

26 5.1 Innledning Korpsbevegelsen er mer synlig gjennom mediene enn noen gang. I løpet av året har mediene hatt oppslag om korps, og det er en økning på 33 prosent fra Stavanger Aftenblad (415), Bergens Tidende (329), Aftenposten (298) og Adresseavisen (297) skriver mest om korps. Arbeidet med å synliggjøre korpsenes behov for bedre rammevilkår har preget mye av informasjonsarbeidet i år. NMF har ved flere anledninger deltatt i intervjuer og debatter i riksdekkende medier der temaet har vært momsfritak, fri dirigentordning, utvidelse av støtteordningen for kjøp av instrumenter og Frivillighetsmeldingen. NMFs arbeid for å bedre rammevilkårene er også dokumentert i en rekke grundige artikler i medlemsmagasinet ambis og på 5.2 Internett I løpet av året har hatt totalt 1,8 millioner sidevisninger (treff) og unike besøkende. Det tilsvarer ca besøk daglig. Nettsiden vår henvender seg primært til medlemmene våre, noe som reflekteres ved at 75 prosent av alle besøkende har vært innom nettsiden før. Sammen med utbygging av bredbånd over hele landet, benytter stadig flere korps seg av elektronisk signatur. Det er nå bare 70 korps som har reservert seg mot å benytte elektronisk medlemsregistrering. To regioner har fått felles nettside, og flere sammenslåtte nettsider er under planlegging. All påmelding til sommerkurs og en rekke andre aktiviteter går gjennom portalen. Spesielt påmeldingen til Spilleglede i 2008, viste at påmelding via nett fungerer effektivt. Det har blitt jobbet med integrering mellom medlemsdatabasen og påmeldingsskjema, noe som vil lette påmelding både for brukere og administrasjon. NMFs elektroniske nyhetsbrev og nett siden har blitt mer samkjørt og utfyller hverandre godt. Vi har også lansert en egen hjemmesideløsning for korpsene der nyheter fra NMF også vises. På den måten får nyhetene og informasjonen vår til medlemskorpsene et enda større nedslagsfelt. Publiseringsverktøyet har vært en stor suksess som stadig flere korps bestiller fra NMF. 5.3 Medlemsblad Fra og med høsten har NMFs medlemsblad fornyet seg kraftig. Musikkorpsavisa, som så dagens lys i 1995, ble erstattet med ambis. Det nye navnet er både et kjent uttrykk for de 25

27 26 som spiller blåseinstrumenter, samt at det fungerer som en forkortelse for ordet ambisjoner. Navnet ble valgt etter at NMFs medlemmer hadde sendt inn en reke navneforslag. Layoutmessig er bladet endret fra avisformat til avskåret A4- magasin. I tillegg er det gjort en rekke endringer på utseendet. Ut fra erkjennelsen om at NMF i sin handlingsplan satser på ungdommen, har NMFs medlemsblad nå også blitt tydeligere på at den viktigste målgruppen er lesere under 30 år. Det nye formatet fører til at det går lengre tid fra redaktøren leverer fra seg produktet, til medlemmene har ambis i postkassen. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på omleggingen. Derfor er magasinet også sendt til Norsk Kommunikasjonsforening for å få en faglig vurdering. 5.4 Samarbeidsarenaer NMF har også i år jobbet tett med en rekke andre aktører for å få fram behovet for bedre rammevilkår for det frivillige arbeidet. Blant våre viktigste allierte er Norges Korforbund, De Unges Orkesterforbund, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Frivillighet Norge, Norsk Musikkråd, Norsk Kulturskoleråd og Ung Kirkesang. Den samlede kompetansen som de ulike aktørene besitter, har vært til stor nytte blant annet i forbindelse med flere av årets høringsuttalelser. NMF har vært synlig og aktiv på en rekke arenaer for å få fram viktige synspunkter sett fra korpsenes ståsted. Dette har blitt lyttet til, og ved flere anledninger tatt hensyn til i den politiske behandlingen videre. Samarbeidet med NMFs sponsorer er også av stor verdi for organisasjonen. I år er det satt i gang tre nye prosjekter: DRØM Sammen med Norsk Tipping ga NMF for første gang tre av landets korps mulighet til å realisere en stor drøm til en verdi av over kroner hver. Voksen skoles musikkorps overrasket publikum på 17. mai med spennende musikk, annerledes marsjering og ny uniform. Torskangerpoll Musikklag holdt en spektakulær forestilling på en scene midt på fjorden, mens Jaer Skoles Musikkorps fikk oppleve å spille en rockekonsert sammen med gruppen Wig Wam. NMF og Norsk Tipping oppnådde mye god profilering gjennom mediene, og prosjektene har uten tvil bidratt positivt i NMFs omdømmeutvikling. Prosjektenes ulikheter var en stor styrke der mangfoldet i korpsbevegelsen har kommet godt fram. DRØM har også betydd mye for enkeltkorpsene. Prosjektene har ført til et stort engasjement og samhold blant musikanter, foreldre og lokalbefolkning, og både i Voksen skoles musikkorps og Torskangerpoll Musikklag lever drømmen videre. Prosjektene skal også brukes i Holdningsprogram I år startet NMF og Norsk Tipping arbeidet med å lage et holdningsprogram. Programmet bygger på de gode erfaringene som Norsk Tipping og idretten har gjort gjennom Fair Play. Målet for NMFs program er å implementere de verdiene og holdningene som vi ønsker skal prege hele organisasjonen. Programmet skal særlig fokusere på spilleglede, fellesskap, mangfold, inkludering, kvalitet og respekt. Beat 09 Sammen med Yamaha er det satt i gang et slagverkprosjekt under navnet Beat 09. Prosjektet har som mål å gjøre slagverkere enda mer glad i instrumentet sitt gjennom å motivere dem til å utforske mulighetene som ligger i ulike slagverkinstrumenter. I tillegg skal instruktører, dirigenter og korpsledere inspireres til målbevisst satsing på slagverkgruppen. Prosjektet har en tidsramme fram til sommeren 2009, og er blant annet knyttet opp mot NMFs sommerkurs, NM-arrangementene og Spilleglede i Stavanger i Internasjonalt er det jobbet videre med å pleie kontakt og vedlikeholde samarbeidet med våre samarbeidspartnere European Brass Band Association (EBBA) EBBA gir en europeisk dimensjon til NMFs arbeid. Organisasjonen er en europeisk konkurransearena for våre fremste brassband. EBBA arrangerer også europeiske konkurranser for solister, dirigenter og komponister, samt utveksling av dommere og bestillingsverk av ny musikk. NMF ønsker å sikre norsk representasjon på alle disse områdene. NMFs president Ulf-E Rosenberg har vært medlem av EBBAs eksekutivkomité siden 2002, visepresident siden 2004 og ble på generalforsamlingen i 2007 valgt til president etter Markus S. Bach fra Sveits. Berit Handegard ble valgt til generalsekretær. EBBA kjøper sekretariattjenester fra NMF. NMFs tidligere president Tom Brevik gikk på generalforsamlingen ut av EBBAs musikkomité.

28 Norges representant i EM i Birmingham var Stavanger Brass Band (2. plass). Norsk deltakere i European Youth Brass Band var Joakim Revheim (kornett) og Lars Sutterud (euphonium). Norske deltakere i den europeiske solistkonkurransen var Jannicke Eide Ellingsen (euphonium) og Mari Therese Martinussen (euphonium). Gjennom året er det nedlagt et større arbeid mellom EBBA og sju partnerland, derav Norge, for å fremme en prosjekt- og utviklingssøknad til EUs nye kulturprogram. Søknaden ble sendt inn i november, men med forbehold om endelig godkjennelse i partnerlandene NoMU og SAMNAM Styre- og sekretariatsfunksjon for Nordisk Musik Union (NoMU) har også i år vært lagt til NMF. NMFs visepresident Erik Rastad er president, med Arild Moen som sekretær. Berit Handegard er kasserer og har sekretariatsfunksjonen. NoMU har 15 medlemsforbund, og er representert i alle nordiske land, samt Åland og Færøyene. Det er gjennomført to møter, representantskapsmøtet i København mars og midtveismøte i Kungälv september. Samtidig med siste møte holdt SAMNAM (Samrådet for nordisk amatørmusikk) sin årlige kulturkonferanse. Erik Rastad ble valgt inn i SAMNAMs styre under midtveismøtet i Kungsälv. Nordens Blåsersymfonikere: Det lyktes ikke å skaffe penger til å avholde en samling i Nordisk solistkonkurranse: I forlengelsen av NM for solister og ensembler ble den andre nordiske solistkonkurransen for blåsere arrangert. Norske deltakere var Erlend Aagaard-Nilsen og Ole-Henrik Mohn Pettersen, hhv nr. 1 og 2 i NM for solister åpen klasse i Konkurransen ble vunnet av Erlend Aagaard-Nilsen. En del av premien er solistoppdrag, og Aagaard-Nilsen har i år spilt sammen med Forsvarets Musikkorps Vestlandet og Livgardens Musikkorps i København. NMF er arrangør av konkurransen. Toneheim hvert år. Oppholdet har stor verdi når deltakerne kommer tilbake til Sør-Afrika og deler sin kompetanse med Field Band Foundation Manger folkehøgskule NMF har også i år samarbeidet med Manger folkehøgskule på Radøy om nasjonale spillekurs. De årlige kursene har blitt svært populære National Baton Twirl Association Europe (NBTA) I år har det vært arrangert fire hovedaktiviteter i NBTA, og Norge har for første gang vært representert på samtlige aktiviteter. Internasjonalt dommerkurs, februar, Zurich i Sveits Kari Carlheim besto eksamen, og har dermed lisens som internasjonal dommer i NBTA. EM Twirling, 5 8. april, Zagreb i Kroatia Norge deltok for tredje gang i et internasjonalt mesterskap, denne gang med 17 utøvere fordelt på 13 startnummer i klassene Dance Team, Twirl Team, Duet, Rythmic Solo, Solo 1 baton og Solo 2 baton. Følgende korps utgjorde deltakertroppen: Horten Ungdomsmusikkorps (Horten Drill) Horten Sentrum Skoles Musikkorps Horten Skotfoss Skolemusikk Skien Tromøy Skolemusikkorps (Panthers Baton Twirling)Arendal Fra NMF/NBTA Norway deltok Line Mygland, president, og Kari Carlheim, teknisk ansvarlig. EM Majorettes, september, Ribnica i Slovenia Norge deltok for første gang i NBTA-konkurransen for majorettes. To tropper ble invitert under NM til å delta, og en av disse takket ja. Manstad Skolekorps fra Fredrikstad deltok for Norge i kategorien Exhibition Corps Junior. Fra NMF/NBTA Norway deltok Line Mygland, president, og Kari Carlheim, teknisk ansvarlig Toneheim folkehøgskole NMF har god kontakt med Toneheim folkehøgskole på Hamar.. De sørafrikanske deltakerne i utvekslingsprogrammet Bands Crossing Borders får en ettårig musikkutdanning på Annual meeting NBTA Europe, oktober, Brussel i Sveits NBTA arrangerer årlig en generalforsamling for medlemsland i organisasjonen. I år ble møtet holdt i Brussel. Fra NMF/NBTA Norway deltok Line Mygland, president. 27

29 5.4.6 World Association of Symphonic Bands and Ensembles (WASBE) WASBE er en verdensomfattende organisasjon for musikere, dirigenter, komponister, forleggere, lærere og andre interesserte, der NMF er medlem. I år arrangerte WASBE en konferanse i Kilnary i Irland. Fra Norge deltok Nanset Blåseensemble med dirigent Odd Terje Lysebo. NMFs bidrag var denne gang avgrenset til økonomisk støtte til Nanset Blåseensemble januar-komiteen Det gode samarbeidet med Norsk Kulturskoleråd er blitt videreutviklet i forbindelse med opprettelsen av den uformelle møteplassen 8. januar-komiteen hvor også Norsk musikkrås og Norsk Korforbund deltar. Hovedtema har vært arbeidet med å få innført fri dirigentordning for korpsene våre Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) LNU er en paraplyorganisasjon for over 70 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. LNU har tre klare roller å fylle som samarbeidsorgan. Det skal være et interesseorgan, et kompetansesenter og et forvaltningsorgan. NMFs generalsekretær er invitert til å sitte i LNUs arbeidsutvalg for rammevilkårssaker, og 1. varamedlem i NMFs forbundsstyre, Kristoffer Sundøy, ble i år valgt inn som vara til LNUs styre. LNU har i år vært en viktig samarbeidspartner for NMF, ikke minst i felles møter med familie- og kulturkomiteen i høringssaker Frivillighet Norge Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for hele den frivillige sektoren. Forumet ble stiftet 19. september Gjennom Frivillighet Norge arbeider NMF for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Frivillighet Norge arbeider i samspill med organisasjonenes 150 medlemmer når det gjelder saker av felles interesse. Frivillighet Norge har en meget sentral posisjon opp mot bevilgende myndigheter, og vil derfor være viktig for NMF også i fremtiden Forskningssamarbeid NMF har sammen med åtte andre kulturorganisasjoner bestilt rapporten Mytenes sannhet og sannhetens myter vet vi nok om frivillig kulturarbeid og lokal kultursatsning? av Åse Vigdis Festervoll. Rapporten er en kartlegging av eksisterende forskning og aktuelle problemstillinger. Det jobbes med en strategi for hvordan rapporten skal følges opp. NMF har deltatt i Frivillighet Norges forskningsgruppe og gjennom dette aktivt bidratt til jobben for gjennomslag i Frivillighetsmeldingen for etablering av et frivillighetsprogram i Norges Forskningsråd. Regjerningen er enig i behovet og melder i Frivillighetsmeldingen at det skal etableres et treårig forskningsprogram fra Europeisk kulturhovedstad Stavanger 2008 Planleggingsarbeidet med NMFs fire satsingsområder i Europeisk Kulturhovedstad Stavanger 2008 er det blitt jobbet mye med i De fire hovedsatsingsområdene er Artistic Ambassadors, Electronica, EM for brassband og Spilleglede. Daglig leder i NMF Sør, Per Einar Fon, er engasjert som prosjektkoordinator. Artistic Ambassdor Artistic Ambassador er knyttet opp mot kulturårets åpningsseremoni, et stort antall korpskonserter ute i Stavanger, og musikk ved cruiseskipanløp i juli. Over 300 korpsmusikanter spilte også ved Dronning Sonjas bursdag 2. juli i år. NMF er den eneste kulturorganisasjonen som har tegnet en egen avtale med Stavanger 2008 kalt Artistic Ambassador. Electronika Det viktigste i Electronika-satsingen er å skape arenaer for korps for utøvelse av ny musikk satt inn i nye sammenhenger, og kombinert med utøvere/sjangere som korps vanligvis ikke forbindes med. Electronika har flere delprosjekter: Stavanger Brass Band urfremførte MULTIMorf av Knut Vaage på BrassWind i Bergen i september i år. I 2007 er det også bestilt et verk av Eilert Tøsse. I tillegg er det i samarbeid med 28

30 Stavanger Brass Band bestilt et verk av Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær og Torstein Aagård-Nilsen som vil fremføres i Verkene spilles under EM, på Spilleglede og under senere arenaer for samtidskunst. EM for brassband I 2008 er Norge tildelt EM for brassband. Sist Norge arrangerte dette var i 2003 i Bergen. Mesterskapet foregår i månedsskiftet april/mai, og 2007 ble brukt til å starte planleggingen av arrangementet. Øyvind Storheim er gjennom firmaet Kulturoperatørene engasjert som prosjektleder for mesterskapet. To bestillingsverk fra Håkon Berge og Craig Farr er bestilt til konkurransen, og Europeisk ungdomsbrassband (EYBB) er planlagt. Spilleglede juni 2008 inviterer NMF nok en gang til landsfestival. Ved utgangen av året var det påmeldt deltakere til festivalen, som også inneholder alle årets skolekorps- NM. Berit Handegard er prosjektleder. 29

31 6. BANDS CROS- SING BORDERS

32 6 Bands Crossing Borders Høsten 2007 gikk NMFs internasjonale partnerskap med den sørafrikanske korpsorganisasjonen Field Band Foundation (FBF) inn i sin sjuende utvekslingsperiode. Med dette fortsatte personellutvekslingen i begge organisasjoner. Utvekslingssamarbeidet er resultat av Fredskorpsets støtte. Relasjonen til FBF er nyttig for NMF i forhold til synliggjøring lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom medieoppslag har prosjektet vist en positiv tiltrekningskraft hos lokale medier, noe som også kommer medlemskorpsene til gode. På medlemsnivå er prosjektet viktig fordi det øker interessen og respekten for kultur og kompetanse utenfor Norge. Prosjektet er betydningsfullt fordi det tilbyr positive rollemodeller fra sør og dermed underbygger NMFs generelle integreringsarbeid. FBF ble etablert på ruinene av apartheidregimet hvor segregeringstanken var blant bærebjelkene. NMF har hatt en medvirkende rolle i utviklingen av en ungdomsorganisasjon som i dag setter demokrati og likestilling på dagsordenen. Gehørbasert tilnærming til musikk og bruk av bevegelser for å understreke musikkens rytmer er innfallsvinkelen til personlige møter mellom musikanter med ulik kultur og utviklingsvilkår. Prosjektet er arena for informasjonsflyt om nord-sør problematikk og bidrar til bekjempelsen av fremmedfrykt her hjemme og i sør. 31

33 32 FBF feiret denne høsten 10-års jubileum. I forbindelse med 10-årsjubileet møttes for første gang representanter fra begge organisasjoners styre og administrativ ledelse i et offisielt møte. Det ble konkludert med at begge parter er positive til å fortsette og videreutvikle samarbeidet også i årene fremover. Prosjektet har hatt noen endringer internt i NMF. Stig Ryland tok over prosjektlederansvaret etter at Ingunn Ek og Øyvind Storheim sluttet i organisasjonen. Silvelin Havnevik fungerer fortsatt som prosjektets administrative koordinator. I forbindelse med jubileet ble FBF utnevnt som Gold Partner hos FK. NMF anser dette som et kvalitetsstempel for prosjektet, og er stolte av å være i partnerskap med FBF. Fokus Nord-deltakernes oppgave er å følge opp og videreutvikle fundamentet lagt av tidligere prosjektdeltakere. Hovedoppgaven er å bidra til å gjøre FBF selvforsynt med egne lærekrefter og en generell kompetanseheving blant FBFs stab og medlemmer. Deltakerne skal jobbe for å heve det musikkfaglige nivået i FBF, blant annet gjennom å fokusere på undervisningsmetodikk. Det er blant deltakernes primære oppgave å utvikle interessante og konkrete undervisningsopplegg. Det forventes at deltakerne bidrar til å etablere verktøy og rutiner for effektiv administrasjon og planlegging. Sør-deltakernes arbeidsbeskrivelse er å spre musikalsk spontanitet, glede og rytmesans så bredt som mulig. Dette gjør de ved å tilby seminarer til NMFs medlemskorps, og gjennom personlige møter med det norske folk. Etterspørselen er stor. Når de ikke er ute på undervisningsoppdrag, er de studenter ved Toneheim. Her får de muligheten til å videreutvikle sin musikalske kompetanse. Sør-deltakerne er viktige støttespillere i å nå målet om å gjøre FBF selvforsynt med lærekrefter. Årets første halvdel Deltakerne fra sør var Eldrin Elie, Lionel Ndlovu, Jacob Mhlapeng og Thembisa Vusani. I tillegg til å studere ved Toneheim folkehøgskole, ble tiden brukt til å reise rundt i Norge. Blant annet gjennomførte de en undervisningsturné med oppstart i Bodø, og møtte tusenvis av barn og unge. Turen ble avsluttet med en opptreden på en snøscene i forbin- delse med Rørosmartnan. Like før hjemreisen spilte de inn en CD med Martin Markvolls sørafrikanske arrangementer. I Sør-Afrika ble det gjennomført to nasjonale seminarsamlinger. Begge hadde innspillingen av FBFs første CD som primærmål. Prosjektets nord-deltakere, Heidi Svansrud, Marit Bakken, Ellen Neverdal, Birthe Kråkenes og Henrik Madsen, hadde ansvar for å innstudere repertoaret. Henning Andreassen ledet korpset under hele innspillingsperioden. CDen ble lansert i forbindelse med FBFs 10-års jubileum 27. oktober Årets andre halvdel FK godkjente også denne gang 10 deltakere totalt for perioden, og blant annet fikk vi anledning til å beholde to av deltakerne fra 2006/2007, Marit og Ellen. Dette har vist seg å være svært positivt for prosjektet. Sør-deltakerne er: Nolubabalo Piyose Trompet, East London Moira Thomas Euphonium, Kimberley Phumezo Hlanganise Trombone, East London Peter Wonci Slagverk, Port Elizabeth Nord-deltakere er: Helene Færestrand Trompet, Måløy Camilla Aasnes Engås Euphonium, Aurskog Inger Sofie Tuba, Oslo Thomas Kristiansen Perkusjon, Trondheim Sørafrikanerne har blant annet deltatt på sammen med Birthe Kråkenes på en turné i NMF Sør, og de var også til stede på NMFs ansattesamling og Unge i Tetens første kurshelg. I Sør-Afrika står de nyetablerte korpsene i fokus. I løpet av 2007 har FBF åpnet tre nye prosjekter i Limpopo. Samtlige deltakere ble plassert i denne provinsen. Mot slutten av 2007 begynte forberedelsene til neste års Norges-turné. 60 ungdommer jobbet målrettet med et program som skal presenteres under Landsfestivalen Spilleglede i Stavanger.

34 33

35 7. KONKUR- RANSE- NE

36 7.1 Oppsummering Også dette året har det vært god oppslutning om de store konkurransene. Årets kongepokal tilfalt vinner av NM janitsjar, Dragefjellets Musikkorps Bergen. Her må det også fremheves strålende innsats av Stavanger Brass Band under årets EM for brassband, der korpset oppnådde en imponerende andreplass. Vi kan også gratulere Erlend Aagaard-Nilsen med seieren i Nordisk solistkonkurranse. 7.2 Internasjonale konkurranser EM brassband, Birmingham Nr 2 Stavanger Brass Band Nordisk solistkonkurranse: Nr 1 Erlend Aagaard-Nilsen EM Twirling, Zagreb Solo 1 baton senior Nr 11 Linn Kvade Rannekleiv Solo 2 batons senior Nr 13 Linn Kvade Rannekleiv Duett preteen Nr 7 Desiree Aasheim og Pernille Nordmark Rythmic Twirl junior Nr 14 Vennela Soosaiapu Nr 15 Elise Berg-Hansen Nr 25 Alma Ramic Team Twirling junior Nr 5 Norge (Skotfoss Skolemusikk) Team Twirling senior Nr 7 Norge (Sentrum Skoles Musikkorps) Rythmic Twirl senior Nr 16 Linn Kvade-Rannekleiv Nr 24 Linda Holt Solo 1 baton junior Nr 15 Vennela Soosaiapu Nr 17 Elise Berg-Hansen Nr 20 Alma Ramic Team Dance Twirl junior Nr 5 Norge Skotfoss Skolemusikk Team Dance Twirl senior Nr 7 Norge (Horten Ungdomsmusikkorps Drill) EM Majorette, Ribnica, Slovenia Nr 4 Norge (Manstad skolekorps) 35

37 7.3 Resultater fra norgesmesterskapene Plass Poeng Korps Fylke NM for brassband, Bergen Elitedivisjon: 1 96 Stavanger Brass Band Rogaland 2 93 Krohnengen Brass Band Hordaland 3 92 Eikanger-Bjørsvik Musikklag Hordaland NM for janitsjarkorps, Trondheim Elitedivisjon 1 98 Dragefjellets Musikkorps Bergen Hordaland 2 96 Lillestrøm Musikkorps Akershus 3 95 Sagene Janitsjarkorps Oslo Solistpris: Obo, Sarpsborg Janitsjar Beste gruppe: Trompet, Dragefjellets Musikkorps 36 Beste solist: Trombone, Tomra Brass Band Beste gruppe: Slagverk, Krohnengen Brass Band 1. divisjon 1 95 Jaren Hornmusikkforening Oppland 2 94 Oslo Brass Band Oslo 3 92 Kleppe Musikklag Hordaland Beste solist: Euphonium, Kleppe Musikklag Beste gruppe: Trombone, Jølster Musikklag 2. divisjon 1 95 Jølster Musikklag Sogn og Fjordane 2 93 Tertnes Amatørkorps Hordaland 3 91 Ørskog Brass Møre og Romsdal Beste solist: Ess-tuba, Ørskog Brass Beste gruppe: Slagverk, Sørum Musikklag 3. divisjon 1 95 Musikkorpset Gjallarhorn Rogaland 2 94 Kopervik Musikkorps Rogaland 3 92 Skui Brassband Akershus Beste solist: Kornett, Fræna Musikkorps Beste gruppe: Trombone, Kopervik Musikkorps 4. divisjon 1 93 Langhus Brass Akershus 2 92 Kjølsdalen Musikklag Sogn og Fjordane 3 91 Lismarka/Mesnali Brass Oppland Beste solist: Trombone, Langhus Brass Beste gruppe: Slagverk, Kjølsdalen Musikklag 1. divisjon 1 97 Sande Musikkorps Vestfold 2 96 Sandefjord Ungdomskorps Vestfold 3 94 Borge Musikkorps Østfold Solistpris: Trompet, Borge Musikkorps Beste gruppe: Horn, Sande Musikkorps 2. divisjon 1 96 Aalesunds Ungdomsmusikkorps Møre og Romsdal 2 94 Lørenskog Musikkorps Akershus 3 93 Bjølsen Ungdomskorps Oslo Solistpris: Obo, Alvøens Musikkforening Beste gruppe: Slagverk, Bjølsen Ungdomskorps 3. divisjon 1 93 Holmlia Konsertorkester Oslo 2 92 Ådalsbruk Musikkforening Hedmark 3 90 Åsane Musikklag Hordaland Solistpris: Sopransaksofon, Ådalsbruk Musikkforening Beste gruppe: Horn, Holmlia Konsertorkester 4. divisjon 1 93 Skedsmo Janitsjarorkester Akershus 2 92 Molde Janitsjar Møre og Romsdal 3 90 Vålerenga Janitsjarkorps Oslo Solistpris: Altsaksofon, Molde Janitsjar Beste gruppe: Horn, Skedsmo Janitsjar 5. divisjon 1 97 Greåker Musikkorps Østfold 2 93 Haugesund Ungdomskorps Rogaland 3 92 Tistedalens Musikkforening Østfold Solistpris: Flygelhorn, Greåker Musikkorps Beste gruppe: Slagverk, Haugesund Ungdomskorps

38 NM for solister og ensembler Solist klasse 1 ( født 1991 og senere) 1 95,5 Veronika Stubberud, saksofon, Konnerud skolekorps Buskerud 2 95 Jørgen Lund Karlsen, saksofon, Borge Musikkorps Østfold 3 93 Lasse Bjærknes-Jacobsen, trompet, Sofiemyr skolekorps Akershus Solist klasse 2 (født 1988 eller senere) 1 97 Øyvind Øksnes, marimba, Smørås skolemusikk Hordaland 2 94 Anja Nedremo, saksofon, Åskollen skolekorps Akershus 3 93 Lena Wiik, horn, Utleira skolekorps Buskerud Solist åpen klasse (ingen aldersbegrensninger) 1 96 Karen Owren, saksofon, Det jyske musikkonservatorium 2 93 Sebastian Haukås, trompet, Krohnengen skoles musikkorps Hordaland 3 89 Stein Aarø, slagverk, Griegakademiet Ensembler klasse 1 (født i 1991 og senere) 1 96 Saxophobia, Saksofonkvartett, skolekorpsene Skedsmo/Lillestrøm/Skjetten/Kløfta Akershus 2 94 Sofiemyr trompetkvartett, skolekorpsene Sofiemyr og Ullevål Akershus/Oslo 3 92 Kornettkvartett, Sandnes skulemusikk Hordaland Ensembler klasse 2 (født i 1988 og senere) 1 94 Burlesque, sasofonkvartett, skolekorpsene Nesbyen/Eikli/Veien og Helgerud Buskerud 2 92 Aqua-kvartetten, saksofonkvartett, skolekorpsene Asker/KonnerudÅskollen Akershus/Buskerud 3 91 Saksofonkvartett, skolekorpsene Snarøya/Tanum-Jong/Bondi-Vettre/Lommedalen Akershus Ensembler åpen klasse (ingen aldersbegrensning) 1 95 Saksofoncompaniet Norges Musikkhøgskole Oslo 2 87 Holmekvartetten, trombonekvartett, musikkorpsene Manger/Radøy/Meland/Dragefjellet Hordaland 37

39 NM for skolekorps, janitsjar, Sandefjord 1. divisjon 1 96 Ulriken Janitsjar Rogaland 2 93 Skjold Skoles Musikkorps Hordaland 3 91 Sofiemyr Skolekorps Akershus 2. divisjon 1 94 Ullensvang Skulemusikklag Hordaland 2 92 Gran Jente og Guttekorps Oppland 3 90 Erdal/Kleppe og Strusshamn skolekorps Hordaland 3. divisjon 1 94 Sarpsborg Jente og Guttekorps Østfold 2 93 Grimstad Skolemusikkorps Aust-Agder 3 90 Hokksund Jente og Guttekorps Buskerud NM for skolekorps, brassband, Stavanger 1. divisjon 1 97 Manger Skulemusikklag Hordaland 2 95 Knarvik Skulekorps Hordaland 3 91 Smørås Skolemusikk Hordaland 2. divisjon 1 98 Tertnes Skoles Musikkorps Hordaland 2 93 Kløvheim Skulekorps Hordaland 3 92 Brøttum Skolekorps Hedmark 3. divisjon 1 95 Kleppestø/Florvåg Skolekorps Hordaland 2 93 Tysnes Skolekorps Hordaland 3 92 Søreide og Sandsli Skolekorps Hordaland NM marsjering, Sandefjord Skolekorps gatemarsj Vardal skolekorps Oppland Stabekk skoles musikkorpsakershus Svelvik skolekorps Vestfold Skolekorps formasjonsmarsj Stabek skoles musikkorps Akershus NM korpsdrill, Sandefjord Solo aspirant 1 87,50 Romerike Drillkorps Emilie Ringstad Lien 2 83,75 Panters Baton Twirling (Tromøy Skolekorps) Renate Hellem 3 72,50 Stathelle Drillkorps Silje Solo junior 1 92,75 Horten Drill Anna Lykke Melby 2 92,50 Sentrum Skoles Musikkorps Vennela Soosaiappu 3 92,00 Horten Drill Victoria J Spanthus Solo senior 1 80,75 Horten Drill Elise Berg-Hansen 2 76,50 Sentrum Skoles Musikkorps Alma Ramic 3 74,00 Vestli Skolekorps Anne Guro Reinås Solo voksen 1 89,50 Panters Baton Twirling (Tromøy Skolekorps) Linn Kvade Rannekleiv 2 71,75 Bodø Dans og Drill Anita Rosvoll 3 64,50 Horten Drill Linda Holt Duett aspirant 1 78,50 Manstad Skolekorps 2 70,00 Lillås og Norskogen Skolekorps 3 65,75 Blindheim Skolekorps Duett junior 1 88,25 Sentrum Skoles Musikkorps 2 76,25 Lillås og Nordskogen Skolekorps 3 72,00 Sentrum Skoles Musikkorps Duett senior 1 77,00 Stathelle Drillkorps 2 72,00 Hana Skolekorps 3 56,50 Manstad Skolekorps Duett voksen 1 85,25 Stathelle Drillkorps 2 83,75 Panters Baton Twirling (Tromøy Skolekorps) 3 63,50 Rælingen Musikklag 38

40 Drilldans tropp aspirant 1 89,25 Manstad Skolekorps 2 82,50 Grorud Skoles Musikkorps 3 75,75 Sentrum Skoles Musikkorps Pom poms 1 95,25 Horten Drill 2 74,00 Stathelle Drillkorps 3 70,00 Nordby Sk.korps/Ekeberg Sk.musikkorps Drilldans tropp 1. divisjon 1 80,25 Skotfoss Skolemusikk 2 65,25 Stathelle Drillkorps 3 59,50 Manstad Skolekorps Drilldans tropp 2. divisjon 1 63,50 Harstad Skolekorps 2 61,25 Ganddal Skolekorps 3 58,25 Kringsjå Skolemusikk Drilldans tropp 3. divisjon 1 83,75 Manstad Skolekorps 2 79,25 Romerike Drillkorps 3 70,75L illås og Nordskogen Skolekorps Drilldans tropp voksen 1 84,75 Horten Drill 2 79,90 Stathelle Drillkorps 3 65,75 Bodø Drill og Dans Show 1 84,00 Nordby Skolekorps NM marsjering Formasjonsmarsj skolekorps 1 89 Stabekk skoles musikkorps HK Akershus Formasjonsmarsj åpen klasse 1 91 Arendal guttemusikkorps Aust-Agder Gatemarsj skolekorps 1 90 Nøtterøy skolekorps Vestfold 1 90 Haukerød skolekorps Vestfold Gatemarsj åpen klasse 1 83,5 Hana skolekorps Rogaland 1 90,5 Arendal guttemusikkorps Aust-Agder Paradedrill tropp aspirant 1 86,04 Manstad Skolekorps 2 74,50 Grorud Skoles Musikkorps 3 62,95 Lysheim Skolekorps Paradedrill tropp 2. divisjon 1 66,25 Manstad Skolekorps 2 59,75 Skotfoss Skolemusikk 3 48,75 Skedsmo Skolekorps Paradedrill tropp 3. divisjon 1 77,25 Fredrikstad Pikegarde (Lisleby Musikkorps) 2 61,07 Langhus Skolekorps 3 57,25 Skedsmo Skolekorps Paradedrill tropp voksen 1 92,15 Horten Drill 2 75,75 Rælingen Musikklag 39

41 8. HEDERS- TEGN

42 Medalje Navn Korps Fylke Dirigent Erling J. Myrseth NMF Akershus Akershus Dirigent Trond Lunde NMF Akershus Akershus Dirigent Anne Føskerud NMF Akershus Akershus Dirigent Trond Elnes NMF Akershus Akershus 40 års Lisbet Liabø Bærums Verk Musikkorps Akershus 20 års Kristin Winger Lørenskog Musikkorps Akershus 20 års Stein Friis Lørenskog Musikkorps Akershus Fortjenst Jan-Erik Andreassen Stinta Skolemusikkorps Aust-Agder 30 års Heidi Gravbråten Geithus Musikkorps Buskerud 30 års Tor Egil Gravbråten Geithus Musikkorps Buskerud 30 års Connie Mayer Geithus Musikkorps Buskerud 20 års Øystein Albrigtsen Geithus Musikkorps Buskerud 30 års Odd Skinstad Geithus Musikkorps Buskerud 40 års Halvard Standnes Geithus Musikkorps Buskerud 20 års Siri Merete Hovde Geithus Musikkorps Buskerud 30 års Marianne Hovland Pedersen Geithus Musikkorps Buskerud 40 års Erik Standnes Geithus Musikkorps Buskerud 20 års Ireèn Ruud Geithus Musikkorps Buskerud 30 års Egil Fredriksen Geithus Musikkorps Buskerud 40 års Ørnulf Skinstad Geithus Musikkorps Buskerud 20 års Bjørg Vik Støver Geithus Musikkorps Buskerud 30 års Anne Åsheim Grønberg Geithus Musikkorps Buskerud 40 års Bjørn Hovde Geithus Musikkorps Buskerud Hedersdiplom Torbjørn Evensen Tofte Musikkorps Buskerud 20 års Anita Myklemyr Solberg Musikkorps Buskerud 20 års Erik Mathiassen Solberg Musikkorps Buskerud 20 års Anne Marie Låstad Solberg Musikkorps Buskerud 20 års Cathrine Røkaas Solberg Musikkorps Buskerud 20 års Vivian Mathiassen Solberg Musikkorps Buskerud 20 års Marit Hellum Solberg Musikkorps Buskerud 20 års Kjell Gislerud Solberg Musikkorps Buskerud 20 års Arve Fjellbo Solberg Musikkorps Buskerud 20 års Anette Hansen Ebbestad Solberg Musikkorps Buskerud 30 års Hans Vidar Steen Solberg Musikkorps Buskerud 30 års Ingar Andresen Solberg Musikkorps Buskerud 30 års Brynjar Henriksen Solberg Musikkorps Buskerud 30 års Merete Lange Solberg Musikkorps Buskerud 30 års John Erik Molin Solberg Musikkorps Buskerud 30 års Anett Glittfjell Solberg Musikkorps Buskerud 30 års Kjetil Ebbestad Solberg Musikkorps Buskerud 40 års Per Arne Sveum Solberg Musikkorps Buskerud 30 års Bjørg Johannessen Åsnes Hornmusikk Hedmark 41

43 42 Fortjenst Else Marie Storesveen Jømna/Heradsbygd Mf Hedmark 30 års Ingerd Fjellstad Osen Skole- og U.korps Hedmark 40 års Erry Floden Osen Skole- og U.korps Hedmark 30 års Svein Berntsen Jømna/Heradsbygd Mf Hedmark Hedersdiplom Magne Nilsen Jømna/Heradsbygd Mf Hedmark 30 års Tore Engen Vestre Trysil Skolekorps Hedmark Dirigent Tore Engen Vestre Trysil Skolekorps Hedmark Dirigent Arne Olav Vårtum Folldal Janitsjarkorps Hedmark 20 års Per Christian Hauge Arne Musikkforening Hordaland 20 års Nils Lennart Rolland Arne Musikkforening Hordaland 20 års Nina Beate R. Rolland Arne Musikkforening Hordaland 20 års Liv Vangsnes Arne Musikkforening Hordaland 20 års Gisle Aasheim Arne Musikkforening Hordaland 20 års Nils Gunnar Kvamstø Arne Musikkforening Hordaland 40 års Oddmund Mjelde Arne Musikkforening Hordaland 30 års Inge Olsen Arne Musikkforening Hordaland 30 års Øystein Schei Arne Musikkforening Hordaland 30 års Geir Thunestvedt Arne Musikkforening Hordaland 30 års Villy Vangsnes Arne Musikkforening Hordaland 30 års Karstein Lien Arne Musikkforening Hordaland 30 års Kjell Ytrearne Arne Musikkforening Hordaland 40 års Per Arne Venset Arne Musikkforening Hordaland 40 års Ole Bernestangen Arne Musikkforening Hordaland 40 års Asbjørn Nævdal Arne Musikkforening Hordaland Dirigent Johannes Mangersnes Manger Old Star Brass Hordaland 20 års Per Reffhaug Nordbygda Skolekorps Hordaland 20 års Veronica Arntzen Nordbygda Skolekorps Hordaland 20 års Jan Fadnes Odda Musikklag Hordaland 20 års Evy Guttormsen Odda Musikklag Hordaland 20 års Venke Nesse Odda Musikklag Hordaland 30 års Siri Jordal Odda Musikklag Hordaland 30 års Leif Guttormsen Odda Musikklag Hordaland 30 års Tarjei Vangen Odda Musikklag Hordaland 30 års Dag Hansen Odda Musikklag Hordaland 30 års Øivind Eike Odda Musikklag Hordaland 40 års Terje Espe Odda Musikklag Hordaland 40 års Ole Gunnar Slaattelid Odda Musikklag Hordaland 40 års Svein Torekoven Odda Musikklag Hordaland 30 års Nils Ove Årskaug Voss Musikklag Hordaland 20 års Johnny Ekanger Bergen Brandk. Musikkorps Hordaland 20 års Gunnar Thorstensen Bergen Brandk. Musikkorps Hordaland 40 års Per Ivarhus Bergen Brandk. Musikkorps Hordaland 40 års Jan Ytrearne Bergen Brandk. Musikkorps Hordaland Fortjenst Per Ivarhus Bergen Brandk. Musikkorps Hordaland

44 40 års Geir Hagerupsen Musikkorpset Tempo Møre og Romsdal 20 års Karianne Taklo Fiskåbygd Skulekorps Møre og Romsdal 20 års Pauline Velle Kvalsvik Fiskåbygd Skulekorps Møre og Romsdal 40 års Ranvik Jan Inge Eresfjord Musikklag Møre og Romsdal 40 års Torvald Mareno Jørstad Eresfjord Musikklag Møre og Romsdal Hedersdiplom Sivert Øverland Surnadal Hornmusikk Møre og Romsdal Dirigent Leiv Skeidsvoll Kviltorp og Nordbyen skk Møre og Romsdal 40 års Odd Magnar Nøkkelgjerd Surnadal Hornmusikk Møre og Romsdal 40 års Jorid Lille-løvø Surnadal Hornmusikk Møre og Romsdal 30 års Lars Østbø Surnadal Hornmusikk Møre og Romsdal 20 års Leif Otto Frønes Surnadal Hornmusikk Møre og Romsdal Hedersdiplom Reidar Andersen Gruben Musikkorps Nordland Dirigent Hallvard Thomassen Stamsund Hornmusikk Nordland 40 års Marvin Pettersen Jernbanens Musikk Narvik Nordland Fortjenst Haakon Borge Sulitjelma Musikkorps Nordland 40 års Cato Lund Sulitjelma Musikkorps Nordland 30 års Svein Engmo ETS Brass Band Nordland 30 års Hilde Griff Pettersen ETS Brass Band Nordland Hedersdiplom Sigmund Wikestad Dverberg og Omegn Mk Nordland Hedersdiplom Magne Skagen Dverberg og Omegn Mk Nordland 30 års Torbjørn Johansen Jernbanens Musikk Narvik Nordland 30 års Per Børre Seloter Jernbanens Musikk Narvik Nordland 30 års Jan Viggo Fredheim Jernbanens Musikk Narvik Nordland 30 års Rasmus Andersen Jernbanens Musikk Narvik Nordland 30 års Alf Andresen Jernbanens Musikk Narvik Nordland 40 års Harald Larsen Jernbanens Musikk Narvik Nordland 40 års Thorvald G. Mathisen Jernbanens Musikk Narvik Nordland 40 års Armann Eide Jernbanens Musikk Narvik Nordland 40 års Odd Forshaug Jernbanens Musikk Narvik Nordland 40 års Gunnar Lyngedal Jernbanens Musikk Narvik Nordland 40 års Per Røren Jernbanens Musikk Narvik Nordland 40 års Hans K. Arntzen Jernbanens Musikk Narvik Nordland 40 års Odd Teistum Jernbanens Musikk Narvik Nordland Hedersdiplom Marvin Pettersen Jernbanens Musikk Narvik Nordland 20 års Hanne Terese Straum Stamsund Hornmusikk Nordland 20 års Theresa Torgersen Stamsund Hornmusikk Nordland 20 års Ingunn Fossen Stamsund Hornmusikk Nordland 20 års Elisabeth Tielemann Bodø Harmonimusikk Nordland 40 års Bernt Holtan Røra Hornmusikklag Nord-Trøndelag 40 års Roger Austad Røra Hornmusikklag Nord-Trøndelag 40 års Inge Olav Koa Røra Hornmusikklag Nord-Trøndelag 20 års Gunnar Jørstad Musikklaget Klang Nord-Trøndelag 30 års Inger Lund Musikklaget Klang Nord-Trøndelag 40 års Ragna Aassved Musikklaget Klang Nord-Trøndelag 43

45 44 40 års Bjørn Olav Juberg Musikklaget Klang Nord-Trøndelag Fortjenst Odd-Leif Berg Ytterøy Hornmusikklag Nord-Trøndelag Dirigent Johannes Hovd Ytterøy Hornmusikklag Nord-Trøndelag Dirigent Åse Aukrust Lom Skulekorps Oppland Dirigent Nils Magne Brandsar Lom Skulekorps Oppland Fortjenst Arne Sandviken Vågå Musikkforening Oppland Fortjenst Harald Berg Dombås Musikkforening Oppland Fortjenst Martin Berg Dombås Musikkforening Oppland Fortjenst Olav Groven Dombås Musikkforening Oppland 20 års Kjell Roger Hansebråten Grande Musikkorps Oppland 20 års Kirsten Anita Bråten Lalm Musikkforening Oppland 20 års Wenche Rita Vilhelmsen Lalm Musikkforening Oppland 40 års Kjell Bråten Lalm Musikkforening Oppland 20 års Kristin Mundhjeld Vågå Musikkforening Oppland 30 års Arne Stasviken Vågå Musikkforening Oppland 30 års Anita Røldal Dombås Musikkforening Oppland 20 års Eli-Anne Kolstad Olstad Vinstra Musikklag Oppland 30 års Tor Høglo Vinstra Musikklag Oppland Hedersdiplom Arne Sandviken Vågå Musikkforening Oppland Hedersdiplom Harald Berg Dombås Musikkforening Oppland Hedersdiplom Olav Groven Dombås Musikkforening Oppland Hedersdiplom Martin Berg Dombås Musikkforening Oppland Hedersdiplom Olav H Kleiven Otta Musikkforening Oppland Hedersdiplom Johannes Nøkleby Kolbu Janitsjarkorps Oppland Hedersdiplom Mads Holje Kolbu Janitsjarkorps Oppland Hedersdiplom Ole Harald Fjeldstad Kolbu Janitsjarkorps Oppland Hedersdiplom Jahn Tandsæter Kolbu Janitsjarkorps Oppland 20 års Elisabeth Bakke Utsiksbakken Brassband Oppland 20 års Øystein Feling Utsiksbakken Brassband Oppland 20 års Bård Hamnes Utsiksbakken Brassband Oppland 20 års Helle Kristine Ouren Utsiksbakken Brassband Oppland 20 års Bente Samuelsen Utsiksbakken Brassband Oppland 20 års Silje Gil Spilling Utsiksbakken Brassband Oppland 20 års Nina Korssletten Otta Musikkforening Oppland 20 års Astri Einarsen Otta Musikkforening Oppland 30 års Bjørn Lonbakken Otta Musikkforening Oppland 40 års Odd Gunnar Martinsen Otta Musikkforening Oppland Hedersdiplom Terje Fredriksen Otta Musikkforening Oppland Hedersdiplom Olav Kleiven Otta Musikkforening Oppland Hedersdiplom Oddbjørn Haugen Otta Musikkforening Oppland Hedersdiplom Bjørn Rusten Otta Musikkforening Oppland 20 års Marit Lien Saksumdal Musikkforening Oppland 20 års Håvard Forset Saksumdal Musikkforening Oppland 20 års Bård Myhren Saksumdal Musikkforening Oppland

46 20 års Espen Rogstadkjærnet Saksumdal Musikkforening Oppland 30 års Øivind Engeland Saksumdal Musikkforening Oppland 30 års Helge Høistad Saksumdal Musikkforening Oppland 30 års Jarle Bergsjordet Saksumdal Musikkforening Oppland 30 års Øystein Myhren Saksumdal Musikkforening Oppland Fortjenst Martin Fremstad Saksumdal Musikkforening Oppland 20 års Per Arne Vorkinn Kjøremgrenda Musikkf Oppland 20 års Sigrid Haakenstad Kjøremgrenda Musikkf Oppland 30 års Anita Kallander Bøler Janitsjar Oslo 30 års Kirsten Partapuoli Bøler Janitsjar Oslo Hedersdiplom Erik Nakkerud Oslo Politiorkester Oslo 40 års Tom Flaten Ruseløkka Janitsjarorkester Oslo Fortjenst Morten Skaarer Ruseløkka Janitsjarorkester Oslo Fortjenst Tom Flaten Ruseløkka Janitsjarorkester Oslo Fortjenst Odd Enger Ruseløkka Janitsjarorkester Oslo Fortjenst Helge Sigmund Karlsholm Ruseløkka Janitsjarorkester Oslo 30 års Ivar Skregelid Sirdal Musikkorps Rogaland 30 års Aud Josdal Sirdal Musikkorps Rogaland 20 års Eivind S. Mageland Moi Musikkorps Rogaland 30 års Magnus Aarøy Tysvær Janitsjar Rogaland 30 års Olav Bergjord Tysvær Janitsjar Rogaland 30 års Øyvind Vestre Tysvær Janitsjar Rogaland 20 års Anne Lene Notvik Jørpeland Musikkorps Rogaland 30 års Marianne Tungland Jørpeland Musikkorps Rogaland 30 års Laura Halsne Jørpeland Musikkorps Rogaland 30 års Hilde Marie Birkeland Jørpeland Musikkorps Rogaland 20 års Johnny Kartevoll Bryne Musikkorps Rogaland 20 års Renate Sør-Reime Erga Klepp Hornmusikk Rogaland 30 års Sonja Marie Skår Klepp Hornmusikk Rogaland 30 års Kjetil Fuglestad Klepp Hornmusikk Rogaland Hedersdiplom Terje Haugland Bryne Musikkorps Rogaland 20 års Solveig Høyland Nærbø Musikkorps Rogaland 20 års Jarle Kloster Nærbø Musikkorps Rogaland 20 års Stian Grude Jernbanens Mk Stavanger Rogaland 30 års Ole S. Tjessem Jernbanens Mk Stavanger Rogaland 20 års Oddrun Dehli Jernbanens Mk Stavanger Rogaland 30 års Gro Langøien Jernbanens Mk Stavanger Rogaland 40 års John Lorentzen Jernbanens Mk Stavanger Rogaland 20 års Arvid B. Nilsen Jernbanens Mk Stavanger Rogaland 30 års Siv Lise Jacobsen Jernbanens Mk Stavanger Rogaland 20 års Sylvia Vederhus Rutledal Måløy Musikklag Sogn og Fjordane 40 års Johan Tennebø Måløy Musikklag Sogn og Fjordane 20 års Ingvald Løvlid Hornindal Musikkorps Sogn og Fjordane Fortjenst Arne Harry Seim Årdalstangen Musikklag Sogn og Fjordane 45

47 30 års Johnny Granby Årdalstangen Musikklag Sogn og Fjordane Fortjenst Bjarne Øren Øvre Årdal Janitsjarkorps Sogn og Fjordane Fortjenst Jan-Erik Øyre Øvre Årdal Janitsjarkorps Sogn og Fjordane 30 års Egil Jørgen Lund Årdalstangen Musikklag Sogn og Fjordane 30 års Atle Romøren Årdalstangen Musikklag Sogn og Fjordane Hedersdiplom Per Einar Nervik Ranheim Musikkforening Sør-Trøndelag 30 års Karin Blåsmo Orkanger Musikkorps Sør-Trøndelag Dirigent Torkild Sand Byåsen Skolemusikkorps Sør-Trøndelag 40 års Torgeir Melvold Vinjeøra Musikkorps Sør-Trøndelag Hedersdiplom Erik Haanshus Støren Musikkorps Sør-Trøndelag 30 års Magne Storsve Klæbu Musikkorps Sør-Trøndelag 40 års Martin Røstum Klæbu Musikkorps Sør-Trøndelag 40 års Petrine Husby Klæbu Musikkorps Sør-Trøndelag Fortjenst Vigdis Kvam Heimdal Musikkorps Sør-Trøndelag Fortjenst Thorleif Eliassen Trønderbrazz Sør-Trøndelag Fortjenst Gunnar Rønning Trønderbrazz Sør-Trøndelag 20 års Trude Eliassen Trønderbrazz Sør-Trøndelag 20 års Terje Rønning Trønderbrazz Sør-Trøndelag Hedersdiplom Hans Fredrik Hansen Kragerø Musikkorps Telemark 40 års Turid Mørch Grenland Veterankorps Telemark Fortjenst Geir Arnesen Kragerø Musikkorps Telemark Dirigent Thorleif Andersen Kragerø Musikkorps Telemark 40 års Grethe Nakken Vestsidens Musikkorps Telemark 20 års Jarle Hegstad Karlstad Musikkorps Troms Dirigent Torfinn Svendsen Flekkefjord Gutte- og Pikek. Vest-Agder Dirigent Per Øyvind Aasen Tønsberg Byorkester Vestfold 30 års Jan Henrik Wesenberg Tønsberg Janitsjarkorps Vestfold 30 års Terje Lahn Tønsberg Janitsjarkorps Vestfold 30 års Dag Lyngås Sande Musikkorps Vestfold 40 års Arlid Lundhaug Sande Musikkorps Vestfold Fortjenst Torild Berg Tønsberg Janitsjarkorps Vestfold Fortjenst Ingar Hansen Greåker Musikkorps Østfold 20 års Jarle Nyheim Spydeberg Ungdomskorps Østfold Hedersdiplom Ingar Hansen Greåker Musikkorps Østfold 30 års Elin Rustad Hauge Musikkorps Østfold 30 års Jan-Erling Sjøgreen Hauge Musikkorps Østfold 40 års Tom Johansen Hauge Musikkorps Østfold 20 års Tore Karlsen Torsnes Brass Østfold 20 års Knut Johannessen Torsnes Brass Østfold 40 års Jan Erik Olsen Torsnes Brass Østfold 30 års Berit Knutsen Hvaler Musikkforening Østfold 20 års Anita Charlotte Adolfsen Hvaler Musikkforening Østfold 46

48 47

49 9. STATI- STIKK Musikkorps og medlemmer 2006

50 9.1 Musikkorps og medlemmer Tabell 9.1 Medlemsstatistikk oppdelt Skole-/generasjonskorps Amatørkorps Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Østfold NMF Akershus NMF Oslo NMF Hedmark og Oppland NMF Buskerud NMF Vestfold NMF Telemark NMF Agder NMF Rogaland NMF Hordaland NMF Sogn og Fjordane NMF Møre og Romsdal NMF Trøndelag NMF Nordland NMF N.Nordland og Sør-Troms NMF Troms NMF Finnmark Sum Totalt antall Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Østfold NMF Akershus NMF Oslo NMF Hedmark og Oppland NMF Buskerud NMF Vestfold NMF Telemark NMF Agder NMF Rogaland NMF Hordaland NMF Sogn og Fjordane NMF Møre og Romsdal NMF Trøndelag NMF Nordland NMF N.Nordland og Sør-Troms NMF Troms NMF Finnmark Sum Medlemsstatistikken viser at NMF har registrert medlemmer mot medlemmer forrige år. Antall korps er økt noe, fra 1703 til 1705 musikkorps. Av disse er 973 skolekorps, 141 generasjonskorps, 590 amatørkorps og 1 ensemble 49

51 9.2 Medlemskategorier: Utøvende medlemmer: Det er registrert utøvende medlemmer. Av disse er registrert som musikanter, er aspiranter, er drillaspiranter og er registrert som drillere. Andre medlemmer: Det er registrert andre medlemmer. De fleste finner vi i skole/generasjonskorps. Av disse er styremedlemmer, er dirigenter og 589 er registrert som andre. Skole/generasjonskorps Amatørkorps Totalt antall År Korps Spill/drill Andre Korps Spill/drill Andre Korps Spill/drill Andre Sum Endring ,30 % ,90 % ,13 % ,65 % ,45 % ,94 % ,20 % ,59 % ,49 % ,37 % ,18 % ,02 % ,14 % ,60 % ,28 % ,40 % ,34 % ,32-32,15 % -81,28 % -10,06 % -1,35 % -86,56-15,64-24,20 % -82,03 % -44,01 % 07 % % % ,27 % -0,68 % -13,67 % 0,85 % 2,00 % -2,92 % 0,12 % 0,21 % -12,64 % -1,34 % 50

52 9.3 Endringer Antall korps og medlemmer er forholdsvis stabilt, med en fortsatt nedgang er registrert i antall skolekorpsmedlemmer, mens antall korps er har redusert med 3 skolekorps i forhold til 2006, og antall amatørkorps er økt med 5. Antall medlemmer er redusert med 915, tilsvarende ,34%. Størst nedgang finnes i skolekorpsene, hvor medlemstallet er redusert med 1.287, av disse 271 registrert som spill/drill Trøndelag og Møre og Romsdal har størst reduksjon i 0 medlemstallene, med henholdsvis 207 og 186 medlemmer, mens Hordaland har størst netto tilvekst med 99 nye medlemmer Endring medlemsantall Spill/drill Andre Sum Aldersfordeling av de registrerte medlemmene (med oppgitt fødselsdato) er under 26 år. Dette tilsvarer 61,7 % av medlemsmassen (fremdeles med fødselsdato). Den største aldersgruppen År er de over 26 år, med Antall Prosent Antall Prosent medlemmer. under ,7 % ,8 % Nedgangen finner vi først ,4 % ,7 % og fremst i aldersgruppene ,4 % ,6 % med hele medlemmer. Også gruppen ,5 % ,8 % over ,8 % viser en nedgang på ,4 % medlemmer, mens tilveksten av nye aspiranter har stagnert noe, med 232 færre i aldersgruppen under 10 år i forhold til Totalt ukjent alder: ,20 % ,39 % økt bevissthet omkring aldersgrenser relatert til Frifond. En For 2007: 409 medlemmer står fortsatt uten oppgitt fødselsdato i databasen. Antallet er synkende, noe om kan skyldes annen medvirkende årsak kan være at korpsene og medlemmene selv kan vedlikeholde personalia via 51

53 9.3.2 Kjønnsfordeling i medlemsmassen 58,4% av medlemsmassen er jenter. Kjønnsfordelingen er fortsatt stabil, med små variasjoner fra år til år. Antall Prosent År Jenter Gutter Sum Jenter Gutter ,7 % 50,3 % ,9 % 48,1 % ,2 % 45,8 % ,4 % 47,6 % ,3 % 47,7 % ,6 % 48,4 % ,9 % 58,1 % ,5 % 42,5 % ,7 % 43,3 % ,8 % 43,2 % ,1 % 42,9 % ,3 % 42,7 % ,9 % 42,1 % ,1 % 41,9 % ,4 % 41,6 % ,3 % 41,7 % ,4 % 41,6 % 52

54 Bergen 23. februar 2008 Ulf -E. Rosenberg, President Erik Rastad, Visepresident Styremedlemmer: Ingolf Dragset Line Mygland Elisabeth Sundkvist Merit Kristiansen Lars Emil Johannesen Åse Espevik -Ansattes vararepresentant Morten E. Hansen - Ansattes representant 53

55 10. KON- TROLL- KOMITE- EN 54

56 Kontrollkomiteens beretning for 2007 Mandat for kontrollkomiteens arbeid er nedfelt i vedtektenes Protokoller Kontrollkomiteen har hatt tilgang til protokoller fra møter i forbundsstyret og presidentskapet gjennom hele perioden. Protokollene gir en tilfredsstillende innsikt i de vedtak som er fattet, og er i samsvar med vedtekter og vedtak fra landsmøte og ledermøter. 2. Ledermøter Kontrollkomiteen har deltatt på ledermøter i perioden og anser disse møtene som et viktig kontaktforum for tillitsvalgte og ansatte. 3. Årsmelding 2007 Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets beretning for 2007, og finner at denne gir en fullgod beskrivelse av organisasjonens virksomhet i Regnskap og økonomi Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskapet for 2007 med noter, sammen med revisors beret ning. Regnskapet viser at forbundsstyret har tatt de nødvendige grep for å sikre god kontroll og økonomistyring. 5. Oppfølging av landsmøtevedtak Kontrollkomiteen konstaterer at alle landsmøtevedtakene fra 2006 er fulgt opp av forbunds styret. 6. Avslutning Den vedtatte omstillingsprosessen i organisasjonen er nå i det vesentlige gjennomført, og alle sentrale stillinger er besatt. Norges Musikkorps Forbund Kontrollkomiteen Berthel Pettersen Lars-Jørgen Hauge Dagfinn Ugelstad Larsen Medlem Leder Medlem 55

57 56

58 Postadresse: Postboks 674 Sentrum 5807 Bergen Besøksadresse: Strandgaten 18 Tlf: Faks:

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no 09 Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009 musikkorps.no Innhold 1. Organisasjonen NMF SIDE 1.1 Innledning 5 1.2 Økonomi 5 1.3 Regionenes årsmøter 5 1.4 Forbundsstyrets arbeid 6 1.5 Ansatte 6 1.6 Kontrollkomiteen

Detaljer

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

ÅRSMELDING. musikkorps.no

ÅRSMELDING. musikkorps.no ÅRSMELDING 2011 musikkorps.no INNHOLD HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte

Detaljer

ÅRS MELDING. musikkorps.no

ÅRS MELDING. musikkorps.no T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd 1 19.05.2011 14:02:51 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Detaljer

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 Landsmøteprotokoll Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 1 vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 31. ordinære landsmøte Molde, 21. - 23. april 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad Protokoll til S5 Møtenr 5/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps Sarpsborg Janitsjarkorps kreativitet konserter nyskaping profilering idealisme opplæring ambisjoner utvikling konkurranser representasjon lederskap kontakt samspill forbilder rekruttering kreativitet konserter

Detaljer

Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie Kaarstad Protokoll til S3 Møtenr 3/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund. Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand

2006 Norges Musikkorps Forbund. Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand Årsmelding 2005 2006 Norges Musikkorps Forbund Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand Design: Urbane Guerilla Designgroup, Leif Haglund Spilleglede

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

NMF Rogaland - regionting april 2017

NMF Rogaland - regionting april 2017 NMF Rogaland - regionting april 2017 Per Qvarnstrøm (56) Slagverker en gang 4 år i nasjonalt ungdomskorps (76-80) Aktiv amatørmusiker etter 18 års spillepause og båtfan Økonomidirektør Sørlandet Sykehus

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

Strategi for korpsdrill i NMF.

Strategi for korpsdrill i NMF. Strategi for korpsdrill i NMF. 23. januar 2017 post@ Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Ønsket fremtidig situasjon... 3 2. Ordliste... 3 3. Nåsituasjonen... 4 3.1. Antall drillere... 4 3.2.

Detaljer

Protokoll til S1/2014

Protokoll til S1/2014 Protokoll til S1/2014 Møtenr. 1/2014 13. mars 2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 12:00-17:00 og søndag kl. 09:00-15:00 Sted: Molde

Tid: Lørdag kl. 12:00-17:00 og søndag kl. 09:00-15:00 Sted: Molde Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 14.11.2015 kl. 12:00-17:00 og søndag 15.11.2015 kl. 09:00-15:00 Sted: Molde Til stede: President Stein T. B. Høyer Styremedlem Tom Gunnar Ask Styremedlem

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017 Årsmelding og regnskap 2015 Årsmelding og regnskap 2016 Årsbudsjett 2017 Langtidsbudsjett 2018-2019 Handlingsplan 2017-2019 Valg 1/2017 Årsmelding og regnskap

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1. 1 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.4 Ledermøte/Ledersamling... 6 1.5 Organisasjonsutvalget... 6 1.6

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi.

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2017-2020 Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2017. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år

GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år Påmeldingsfrist 15. april 2011 Ung Brass 20.-22. mai GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år En helgesamling med mye musikk og spennende utfordringer. Kanskje du har vært på sommerkurs?

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 4/2014 Tid: Kl 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2017. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 1. 2. april 2017 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP

INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2018 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2018. Sted: Ellingsøy Idrettshall Dato: Lørdag og søndag 9.

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F.

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. 2004 Årsmelding 2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. Færestrand, Tone Sæle. Design: Urbane Guerilla Designgroup,

Detaljer

Markedsføring utenfor boksen! Presentasjon Regionting og fagkonferanse april 2017

Markedsføring utenfor boksen! Presentasjon Regionting og fagkonferanse april 2017 Markedsføring utenfor boksen! Presentasjon Regionting og fagkonferanse 21.-22. april 2017 Bakgrunn Inspirasjon fra Stavanger Symfoniorkester «Best of» ulike foredrag Tilpasset korps Korpsets interessenter

Detaljer

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM 2009-2011 Forbundsstyret, fylkesforeningene, lokalforeningene og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta parkinsonrammedes og deres pårørendes interesser.

Detaljer

Kategorier og klasser

Kategorier og klasser Velkommen til Trøndersk Mesterskap i Drill 2017 NMF Trøndelag og Stjørdal Drilltropp ønsker nok en gang hjertelig velkommen til Trøndersk Mesterskap i drill. Også i år har TM status som NMkvalifiseringskonkurranse.

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 15/14-16 Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen

Regionstyremøte Nr. 15/14-16 Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 15/14-16 Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen Tilstede: Geir Floen Gro Gulliksen Morten Bredo Egge Gun Finrud Erik Øie Henning Nygaard

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MUSIKKORPS FORBUND Vedlegg 1 NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2009 PROTOKOLL Hotel Alexandra i Loen 15.mars 2009 1 1. KONSTITUERING Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 15. MARS 2009. 2. GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER Side 1 av 6 KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER Mange barn elsker å utfolde seg og spille på instrumenter. Å være med i korpset gir en unik mulighet til å lære seg musikalske ferdigheter

Detaljer

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Torsdag 09.06.2016 kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar

Detaljer

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag Strategi- og handlingsplan 2007-2009 Norges Korforbund Nord-Trøndelag Norges Korforbund Nord-Trøndelag gir sin tilslutning til Norges Korforbunds visjon, hovedmål og verdier for perioden 2007-2012: Visjon

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET Korps: Tjensvoll skolekorps, Stavanger Dato: 19. mars 2012 Kontaktperson i korpset: Aina Merethe Løhre Veileder: Eli Cantillon Tlf kontaktperson 99016720 Antall

Detaljer

Protokoll. Møtenr 1/2017. Dagsorden. Dato: 12. januar 2017 Tid: Kl Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg.

Protokoll. Møtenr 1/2017. Dagsorden. Dato: 12. januar 2017 Tid: Kl Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Protokoll Møtenr 1/2017 Tid: Kl 17.00 Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Til stede: Eivind H. Hermansen, Cecilie Kaarstad, Kåre Stokke, Solveig Borgund, Sandra Sognnes, Nils-Arne Træland,

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ PRESENTASJON/INNLEDNING Hvem er vi? Bykorps Ulike områder Hvorfor er vi her? UTGANGSPUNKTET SOMMER-12 Ingen tok ansvar Lite rekruttering over

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017 Aktivitetskalender for NMF Sør 2016-2017 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2016 til våren 2017. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11

Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11 Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11 INVITASJON TIL H/O-MESTERSKAPET 2016 NMF Hedmark/Oppland inviterer til konkurranser for: Voksenkorps brass, søndag 31. januar Skolekorps janitsjar og

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer