NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003. Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund"

Transkript

1 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003 Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund

2 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 2 Årsmeldingen er utgitt av Norges Musikkorps Forbund Norges Musikkorps forbund Strandgaten 18 Postboks 674, Sentrum, 5807 Bergen e-post: Forsidefoto: NMF var vertskap for EM for brassband. Her dirigerer Helge Haukås European Youth Brass Band, som var en del av EM-arrangementet. (FOTO: Tone Sæle).

3 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 3 INNHOLD 1. STYRETS BERETNING 2. OM VIRKSOMHETEN 2.1 Innledning 2.2 Økonomi 2.3 Forbundsstyrets medlemmer 2.4 Politisk plattform 2.5 Ansatte 2.6 Kontrollkomiteen 2.7 Arbeidsmiljø 3. OPPLÆRING, FORMIDLING OG AKTIVITETSTILBUD 3.1 Oppsummering 3.2 Drillaktiviteter 3.3 Dirigentforum 3.4 Landsomfattende spillekurs 3.5 Ungdomskonferanse 3.6 Sommerkursene 3.7 Opplæring studiearbeid 3.8 Fremtidskvelder og korpset vårt 3.9 Korpset er gøy 3.10 Frisk pust 3.11 NMFs historie 4. NMFS ORGANISATORISKE RAMMEBETINGELSER 4.1 Oppsummering 4.2 Studiefaglig kompetanse i NMF 4.3 Faglig nettverk 4.4 Rammevilkårene for musikkorpsene 4.41 Momsreform 4.42 Frifond 4.43 Lotteridrift 5. INFORMASJON, SAMFUNNSKONTAKT OG PROFILERING 5.1 Oppsummering 5.2 Internett 5.3 Musikkorpsavisa 5.4 Samarbeidsarenaer 5.41 European Brass Band Association (EBBA) 5.42 Nordisk Musik Union (NoMu) 5.43 Folkehøgskolene 5.44 Høyere utdanning 5.45 If 5.46 WASBE 5.5 Konferanser 5.6 Sponsorarbeid 6. BANDS CROSSING BORDERS 7. KONKURRANSENE 7.1 Oppsummering 7.2 Resultater 7.21 NM brassband 7.22 NM janitsjarkorps 7.23 NM solister og ensembler 7.24 NM skolekorps/nm drill 7.25 Internasjonale konkurranser 8. HEDERSTEGN 9. STATISTIKK 9.1 Musikkorps og medlemmer 9.2 Medlemskategorier 9.3 Endringer 9.31 Alder 9.32 Kjønn 9.4 Voksenoplæring 10. KONTROLLKOMITEEN 3

4 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 4 1STYRETS BERETNING For tredje året på rad opplever NMF økning i medlemstallet. Årets økning er på medlemmer, og medlemstallet er nå på medlemmer. Rekrutteringen er meget bra, hele nye barn kommer til bevegelsen hvert år med drømmen om å lære å spille et instrument. Den positive trenden i medlemsmassen avspeiler utviklingen i korpsbevegelsen: Fornyelse musikalsk og organisatorisk, og ikke minst positiv holdning til de fellesskapsverdier som musikkorps representerer. I fjorårets årsmelding beskrev vi hvordan korpsene blir en stadig mer spennende musikalsk utfoldelsesarena for barn og ungdom. Alle signaler tyder på at utviklingen fortsetter med uforminsket styrke. Gjennom forbundets egne konkurranser og øvrige arrangementer ser vi hvordan kvaliteten øker. Slik virkeliggjøres landsmøtets visjon for bevegelsen i praksis: Musikkorps står for spilleglede, ferdighet, kvalitet, vennskap og kultur. I år har trenden med frafall i ungdomsskolealderen snudd. Det er økning i gruppen fra år. Det er fremdeles flere som slutter enn det som er ønskelig, gruppen år er fremdeles utsatt. Det jobbes imidlertid aktivt blant annet gjennom prosjektet Unge i teten for å heve statusen på det å spille i korps blant ungdommen. Nedgangen i aldersgruppen år er stoppet opp. Ny ledelse: I løpet av første halvår tiltrådte generalsekretær Anna Elisa Tryti og musikksjef Harald Eikaas. Forbundsstyret er meget tilfreds med hvordan vår nye administrative ledelse har grepet fatt i utfordringer på alle plan. Rammebetingelser: På den ytre arena står NMF overfor store utfordringer. Etablerte ordninger som tilgodeser korpsene og NMF er under hardt press. I løpet av et par år er flere av de viktigste økonomiske støtteordningene for korpsene lokalt og forbundet sentralt blitt forverret. Det gjelder voksenopplæringsstøtte (VO), Frifond og vilkår for kulturskolene. NMFs tall viser at bare 7 prosent av Korps-Norges budsjetter dekkes av statsstøtte, resten er basert på frivillig og iherdig innsats lokalt. Musikanter, foreldre og støttespillere drar lasset i fellesskap. Over Utdanningsdepartementets budsjett er voksenopplæringsmidlene (VO) blitt kuttet med prosent de siste to årene. Sammen med heving av aldersgrensen fra 14 til 16 år, som gjøres gjeldende fra 2005, representer dette i overkant av 7 millioner i redusert støtte til korpsbevegelsen. Fra 2004 fjernes øremerkingen av midler fra statsbudsjettet til kulturskolene i kommunene. NMF har hele tiden uttrykt skepsis til bortfallet av denne ordningen. Øremerkingen har bidratt til en vekst i kulturskolene som musikkorpsene har hatt stor glede av. Bortfallet av øremerkingen samt at maksimalsatsen for foreldrebetaling forsvinner, vil sette kulturskoletilbudet i hard klemme mellom kommunenes øvrige budsjettposter. Samtidig er det en meget stor utfordring for oss og den blir bare større framover å arbeide for at kulturskoletilbudet bedre tilpasses behovet i det frivillige musikkliv og korpsene spesielt. Den jobben blir neppe lettere når kulturskolene får mindre å rutte med. NMF opplever også at støtteordningen til organisasjonens drift sentralt, er meget dårlig tilpasset vår størrelse. NMF får liten eller ingen uttelling i Barne- og familiedepartementets tilskuddsordning for at vi er en suksess med titusenvis av medlemmer. Heller ikke i Kulturdepartementets støtteordning får NMF den uttelling vi burde hatt. I sum har dette gitt betydelige utfordringer som den politiske og administrative ledelse har gitt høyeste prioritet i året som gikk. Utover høsten ble det arbeidet intenst med en aksjonsdag for det frivillige musikklivet, den ble realisert med suksess 15. januar foran Stortinget og med møte, og ikke minst i mediene. Tre viktige meldinger: Flere stortingsmedlinger er kommet det siste året, som alle er viktige for medlemmene våre og NMFs rammevilkår; Stortingsmelding nr. 38 ( ) Den kulturelle skolesekken. Stortingsmelding nr. 39 ( ) Om kunst og kultur i tilknytning til grunn- 4

5 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 5 skolen og Stortingsmelding nr. 48 ( ) Kulturpolitikk fram mot Vi hadde store forventninger til Kulturmeldingen. Den ble imidlertid en skuffelse og oppfattes av NMF som et direkte angrep på de frivillige kulturorganisasjonene. Ikke minst fordi Regjeringen byr til omkamp om frifondsmidlene ved å foreslå at midlene i framtiden skal tildeles gjennom kommunene. Vi mener det betyr mer byråkrati og mindre penger ut til det enkelte korps hvis man bytter ut tre paraplyorganisasjonene med 434 kommuner. En slik modell vil kunne skape økt byråkratisering, og korpsene vil kunne miste lokale tilskuddsordninger. NMF mener også kulturmeldingen legger mer vekt på at barn og unge skal være passive tilhørere til profesjonelle utøvere enn å stimulere til at de selv blir aktive musikanter. Kulturmeldingen gjør heller ikke noe for å rydde opp i den klemme det frivillige musikklivet befinner seg mellom ulike departementer. Kulturmeldingen bekreftet dessverre at staten mangler et samlet grep, politikk eller holdning i forhold til det frivillige musikklivet. I kulturmeldingen faller det frivillige kulturlivet mellom stolene ved meldingenes satsning på profesjonelle/store institusjoner på den ene siden og frie grupper/tidsavgrensede prosjekt på den andre siden. Kulturmeldingen rammer organisasjonene med en ensidig trendanalyse om en ensidig individualisering i samfunnet og organisasjonenes medlemsnedgang og forvitring. NMF har en økning i medlemstallen og er en bevegelse som er i stadig fornyelse. Dette et scenario som passer dårlig både for NMF og en stor del av barne- og ungdomsorganisasjonene. Vår virkelighetsoppfatning er at fellesskapsverdier og vilje til frivillig dugnadsinnsats fortsatt og heldigvis synes å være en dyptliggende og aktuell verdi hos det norske folk. Disse synspunktene har NMF framført med tyngde og styrke i en rekke forskjellige fora; både i medier, offentlige debatter, lobbying og høringer. Administrativt og politisk har man grepet utfordringen. En viktig milepæl var det derfor da Stortingets kulturkomité i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet før jul uttalte: Komiteen har merket seg innspillet fra Norges Musikkorps Forbund (NMF), som understreker behovet for å sette søkelys på statusen og rammevilkårene for amatørmusikken. NMF er særlig opptatt av situasjonen for korpsmusikken, og er bekymret for amatørmusikkens utviklingsmuligheter. Komiteen deler disse bekymringene, og mener det er all grunn til å gå gjennom hvilke ambisjoner og mål vi ønsker å ha på dette området og ta stilling til ulike konkrete virkemidler. Komiteen vil ta opp dette i forbindelse med kulturmeldingen som ligger til behandling i Stortinget. Basert på dette meget positive signalet, og at politikerne har utfordret oss til å komme med konkrete innspill, har NMF fremmet en rekke forslag til kulturkomiteens behandling av Kulturmeldingen: - NMF ber om at det lages en statlig handlingsplan for frivillig musikkliv. - NMF ber om at det nå tas et samlet grep for det frivillige musikklivets rammevilkår på tvers av departementsskiller og at ulike tilskuddsordninger ses i sammenheng slik at langsiktige utviklingsmuligheter sikres. - NMF ber om økt statlig driftsstøtte til organisasjonen. - NMF foreslår at det i spillemiddelfordelingen årlig settes av et beløp til investeringer i instrumenter til korps og orkestre, alternativt at det opprettes et fond til formålet. - NMF ønsker fri dirigenttjeneste til skolekorpsene. - NMF ber om at staten presiserer at kommunene, etter vo-loven, har plikt til å gi gratis øvingslokaler for kor, orkestre og korps. - NMF ber om at det frivillige musikklivet inkluderes sterkt i utviklingen av ny, norsk samtidsmusikk. Viktige skritt framover: Med et totalbilde preget av de sterke utfordringene NMF og musikkorpsbevegelsen stilles overfor fra myndighetens side, er det viktig å trekke fram vårt eget arbeid for å fornye organisasjonen og bevegelsen. Arbeidet har i året som gikk fortsatt med styrke. Vi vil framheve tre eksempler på at NMF satser bevisst på fornying: Frisk Pust: Det er et stort behov for nytt og spennende norsk repertoar for korps. NMF har gjennom Norsk Kulturråd fullfinansiert åtte bestillingsverk for skolekorps under fellesvignetten Frisk Pust. Flere av de åtte inviterte komponistene fikk gjennom dette sitt første møte med korpsmusikken. Initiativ og forberedelse av programmet foregikk i 2003 iverksettelsen kommer i Europamesterskapet: Som vertskap for European Brass Band Championships i 2003 satte vi oss tidlig mål om at dette skulle bli det beste arrangementet i sitt slag noensinne og sette en ny standard for EM i framtiden. EM i Bergen la stor vekt på gjestfrihet overfor det enkelte korps og musikant, arrangementet ble utvidet fra å være en en-dags-happening til å bli en festival over en hel uke og involverte og stilte ut norske korps fra både bredde og elite. Etter EM blir Norge og NMF stadig framhevd som en rollemodell i Europa. Unge i Teten: Organisasjonens troverdighet og styrke hviler i stor grad på at vi er demokratiske og mangfoldige. Virkeligheten viser at NMF er sterkt foreldre- og voksenstyrt, både lokalt i korpsene og i organisasjonen. Gjennom Unge i Teten er 20 ungdommer fra hele landet plukket ut til et ettårig skoleringsprogram innen både politikk og organisasjon. Initiativ og forberedelse av programmet foregikk i 2003 iverksettelsen kommer i Disse tre tiltakene er samlet og hver for seg bare eksempler på arbeidet som peker framover for organisasjonen og bevegelsen. Årets tunge utfordringer på den ytre arena med press på rammebetingelsene må ikke overskygge det virkelige bildet: Tusenvis av musikalske prestasjoner, konserter, konkurranser og øvelser som år for år stiger i kvalitet, som bærer en hundreårig korpstradisjon basert på musikk i et fellesskap og streben etter nye mål. Slik er musikkorpsbevegelsen og NMF til for å realisere nettopp de drømmene. 5

6 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 6 2VIRKSOMHETEN 2.1 INNLEDNING 2.2 ØKONOMI Norges Musikkorps Forbund er musikkorpsenes interesseorganisasjon. Antall medlemskorps er og inkluderer medlemmer. Aldersmessig spenner medlemsstokken fra 8 85 år. Medlemmene er spredd på skolekorps, generasjonskorps og voksenkorps. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter og vedtatt handlingsplan. Landsmøtet er organisasjons høyeste myndighet. Årsregnskapet for 2003 er gjort opp med et overskudd på kr Årets overskudd skyldes mottatt momskompensasjon for årene 2001 og Forbundsstyret er fornøyd med at en har klart målsettingen for toårsperioden som totalt sett var å styrke egenkapitalen. Den økonomiske situasjonen er fremdeles vanskelig, og styret har sammen med administrasjonen igangsatt ytterligere tiltak for året Negativ utvikling på en del av våre offentlige tilskudd følges nøye. Samtidig som vi prøver å motvirke dette politisk, søker vi å tilpasse driften til disse endringene. En positiv utvikling er at for første gang på mange år behøvde vi ikke å benytte kassakredit ved utgangen av året. 6

7 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side FORBUNDSSTYRETS MEDLEMMER Lovisa Mitdbø President Ulf Rosenberg Visepresident Bodil Bjørlo Takle Styremedlem Ingolf Dragset Styremedlem Unni Ekelid Styremedlem Trond Elnes Styremedlem Frank Mathisen Styremedlem Per-Olaf Winge ansattes representant Per Lorentz Milotski Varamedlem Kjetil Johnsen Varamedlem Per Erling Løkken Varamedlem Berit Handegard ansattes vararepresentant 2.4 POLITISK PLATTFORM Forbundsstyrets plattform bygger på vedtatt visjon, handlingsplan og musikalsk fornyelse. Hovedoppgavene har vært musikkpolitikk, synliggjøring, organisasjonsutvikling og bedre ressursutnyttelse. Antall styremøter: 5 styremøter, 9 møter i presidentskapet Antall saker: 34 ordinære saker i styret, 62 saker i presidentskapet og 7 b-saker. 7

8 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side ANSATTE Anna Elisa Tryti Generalsekretær (startet 01.03) Ole Nilsen ass. generalsekretær Harald Eikaas Musikksjef (startet 01.05) Håkon Mogstad personalsjef Arne Amland studiesjef Øyvind Storheim arrangements- og markedssjef Ingunn Ek service- og kontorsjef Odd Petter Saltnes it- og økonomikonsulent (startet 01.07) Berit Handegard prosjektkonsulent Ole Helander konsulent (pensjonert 01.05) Tone Sæle informasjonskonsulent Evy Langeland konsulent Birgit Berg-Olsen Saksbehandler Åse Espevik Saksbehandler Marit Olsen sekretær Viggo Bjørge prosjektkonsulent Lillian Grøsnes Daglig leder Nord-Norge Håvard Kroka Musikkonsulent Nord-Norge Anne Guri Frøystein Musikkonsulent Nord-Norge Dag Helle Bysting Daglig leder Trøndelag Håvard Hinsverk Musikkonsulent Trøndelag Geir Ulseth Musikkonsulent Trøndelag Gøril Meland Kretssekretær Trøndelag Arnfinn Dalhaug Daglig Leder Møre og Romsdal (startet 01.09) Arnvid Mondal Kretskonsulent Møre og Romsdal Jørgen André Brecke Musikkonsulent Møre og Romsdal (sluttet 20.08) Helga Didrikke Sundal Daglig leder og studiekonsulent Egil Magnussen Daglig leder Hordaland Henrik Glette Konsulent Hordaland Stein Skorpholm Konsulent Hordaland Morten E. Hansen Daglig leder og studiekonsulent Kristin Eileraas Kretskonsulent Agder og Rogaland (startet 01.05) Morten Øvrebrekk Muikkonsulent Rogaland (startet 01.05) Tore Heuer Musikkonsulent Agder Britt Hvidsten Kretssekretær Telemark Liv Bente Olufsen Kretssekretær Buskerud Per Einar Fon Daglig leder og studiekonsulent Øyvind Klingberg Musikkonsulent Buskerud, Telemark og Vestfold Pål Gløtta Musikkonsulent Akershus Sissel Gausen Kretssekretær Akershus Per-Olaf Winge Organisasjonskonsulent Oslo Sissel Larsen Musikkonsulent Oslo Else Marie Solbrekke Kretssekretær Østfold Iver Vatvedt Musikkonsulent Oslo 8

9 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 9 Ny generalsekretær tiltrådte i stillingen 1. mars og ny musikksjef tiltrådte 1. mai. Etter at ny generalsekretær tiltrådte, har følgende ansatte fått endrete stillingsbenevnelser: Ole Nilsen assisterende generalsekretær, Ingunn Ek service- og kontorsjef. Ole Helander er gått over i pensjonistenes rekker, men utfører en del oppgaver for NMF-organisasjonen i forbindelse med Landsmøtet og gjennomgang av NMFs historie. Ellers er NMFs personalsituasjon stabil. Daglig leder i NMF Hedmark/Oppland, Terje Lund, har sagt opp sin stilling. I Møre og Romsdal er Arnfinn Dalhaug ansatt som ny daglig leder og musikkonsulent, mens Kristin Eileraas er ansatt som kretskonsulent i NMF Rogaland. 2.6 KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen har gjennomgått alle styresaker og vedtak, og sjekket at vedtak er fattet i henhold til NMFs vedtekter og Landsmøtevedtak. 2.7 ARBEIDSMILJØ Det har i høst vært noen kretser som har slitt med arbeidsmiljøet. På små arbeidsplasser får dette store konsekvenser, og har medført sykemeldinger. Ofte har bruk av eksterne firma slått positivt ut. I forkant av dette har det vært en konstruktiv dialog mellom NMF sentralt og de involverte kretsene. Det har vært enighet om tiltakene og sentralleddet har vært med å finansiere utgiftene. Sykefraværet har holdt seg relativt stabilt, og har inneværende år vært på 4.8%. I rekrutteringsprosessen legges det i tilllegg til kompetanse, vekt på kjønn og alder. I år er det 54,5 % menn og 45,5 % kvinner ansatt i NMF. 9

10 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 10 3OPPLÆRING OG AKTIVITETSTILBUD 3.1 OPPSUMMERING På opplæringssiden er det i år særlig grunn til å nevne desentralisert dirigentutdanning. Utdanningen er gjennomført i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2003 og avsluttes i januar Planlegging av kurstilbud i sør og øst er i gang med oppstart i januar Det er også avholdt dommerkonferanse for første gang på flere år. Tre dirigentforum er avholdt, med noe tynn deltakelse. Evaluering i ettertid resulterer i at det i 2004 kun vil bli avholdt to dirigentforum. Høsten har også vært brukt til å planlegge oppstart av skolering av unge tillitsvalgte. Et program som skal følge kalenderåret, med oppstart i januar Prosjektet er døpt Unge i teten. Så godt som alle kretser har meldt på deltakere til programmet Det er også gjort et betydelig arbeid innen drillvirksomheten, både på aktivitets- og opplæringssiden. 3.2 DRILLAKTIVITETER Drillforum NMF 2003: - Line Mygland - Susann Dahle - Hanne M. Hansen Administrativ ansvarlig: Øyvind Storheim Prioriterte oppgaver i år har vært initiativ overfor kretsene, revidering av instruktørkursemateriell og utforming av materiell. Gjennomføring av kretsinstruktøropplæring, dommeropplæring og NM i korpsdrill. I tillegg er NMF etter søknad opptatt som medlem i NBTA Europe, og drillerne i NMF har dermed fått sin internasjonale tilhørighet og inspirasjon. Antall medlemmer i Drillforum er redusert til tre. I en oppstartsfase var det viktig å ha et stort fagutvalg. Etter hvert har det imidlertid blitt viktigere å ha en mindre, men sterkere faglig gruppe som kommuniserer effektivt. Konkurransereglementet ble kraftig revidert i Det blir heretter gjort årlige justeringer pr. 1. september. Dette er justeringer som gjøres ut fra erfaringer og tilbakemeldinger fra konkurransearrangører, dommere og deltakere. I år er det gjennomført et dommerkurs. Dette er det første dommerkurset på over 10 år. Det legges opp til årlige dommerkurs og oppdateringskurs. På sikt vil nasjonale dommere kunne få tilbud om internasjonale kurs for å bli godkjente som internasjonale drilldommere. NM korpsdrill ble gjennomført samtidig med NM skolekorps janitsjar i Sandefjord. Totalt deltok tropper, solister og duetter. Nytt av året var en voksenklasse for tropper. Arrangementet bekreftet at satsingen på et nasjonalt mesterskap for drill er riktig, både som verktøy for nivåheving og som sosial møteplass for drillmedlemmene i NMF. På landsplan er det en økning både i antall konkurranser for drill, og i deltakelse i de forskjellige konkurransene. Opptaket i NBTA Europe medfører at drillerne i NMF fra 2005 får anledning til å delta i Europamesterskapet for drill. Norske dommere og instruktører vil også få anledning til å delta på internasjonale kurs og gjennom dette få internasjonale oppdrag. 10

11 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 11 Det er gjort en total gjennomgang og justering av instruktøropplæringen i drill. Nytt materiell ble første gang tatt i bruk i forbindelse med kretsinstruktørkurset som ble arrangert i Stavanger i november. Det gjenstår mindre justeringer og korreksjoner før materiellet er klart til utgivelse tidlig i I sommer deltok drillere og dansere fra Field Band Foundation i Sør-Afrika på drillkurs i Norge. Dette var første gang det var utveksling på drill/dansnivået i de to organisasjonene. 3.3 DIRIGENTFORUM Dirigentforum ble gjennomført på tre ulike steder: Trondheim og Skien og Bergen Musikkonsulentene Geir Ulseth, Øyvind Klingberg og Egil Magnussen stod for gjennomføringen. Erfaringene og tilbakemeldingene peker på en kursendring for fremtidige dirigentforum. Arrangementet i Trondheim ble betraktet som vellykket. Til tross for sen annonsering, var det relativ god påmelding. NMF Trøndelag mener dette kan tilskrives oppbygging av et godt faglig innhold. Dirigentforum i Bergen hadde, til tross for fint faglig innhold, relativ svak påmelding. Ut fra NMFs budsjettsituasjon, samt oppstart av dirigenttilbud ved Griegakademiet og Høgskolen Stord Haugesund, er det derfor besluttet å legge ned dirigentforum i Bergen. Dirigentforum i Skien har utviklingspotensiale. Det samarbeides nå med Kulturskolerådet for Buskerud-Vestfold-Telemark om å utvikle et tilbud til kulturskolelærere som jobber med korps. 3.4 KURS FOR BRASSBAND OG JANITSJARKORPS Nasjonale spillekurs ble arrangert på Viken folkehøgskole (Gjøvik) for janitsjarbesetning, og på Manger folkehøgskole for brassbesetning. Kursene ble arrangert siste uken i juli. Begge korpsene fungerte bra, og spesielt på janitsjarsiden ble det vist solid kvalitetsmessig forbedring fra fjoråret. Dirigent for janitsjarbesetningen var Helge Haukås, mens Bjørn Sagstad dirigerte brassbesetningen. Teknisk ansvarlig for gjennomføringen var henholdsvis NMF Akershus og NMF Hordaland. Nasjonale spillekurs har et klart konsertfokus, og avslutningskonserten er det store målet. Brasskurset avsluttet med turné til Rogaland, der korpset spilte avslutningskonsert i Stavanger Konserthus sammen med deltakere på Rogalands egne kurs. Janitsjarkurset avsluttet med konsert i Lindemansalen på Musikkhøgskolen i Oslo. Nasjonale kurs har de siste årene fungert tilfredsstillende. Det er likevel grunn til bekymring når det gjelder rekruttering. Det er liten søkermasse, på janitsjarsiden er det ikke søkere på instrumenter som obo og fagott. Engasjementet på kretsnivået er lavt. Utover de kretsene som er tekniske arrangører, er det med få unntak aktiv rekruttering eller bidrag fra andre kretser. Målet med de nasjonale spillekursene er at korpsene skal ha et høyt nivå og god besetning og på denne måten være til inspirasjon for medlemmene. Per i dag oppnår vi ikke dette, og det vil også være vanskelig på sikt dersom det ikke blir et større regionalt engasjement. 3.5 UNGDOMSKONFERANSEN Årets ungdomskonferanse ble arrangert på Rica Hell i Stjørdal i januar. Totalt deltok 143 ungdommer. Årets konferanse var lagt opp slik at det var valgfritt å være med fra fredag eller lørdag. Eksterne foredragsholdere var Trond Bjørknes fra Norsk rockforbund. Tittelen på temaet var I blanke messingen og omhandlet fornyelse av korpskonserten. Erik Halvorsen snakket om deg som tillitsvalgt og i tillegg var de tre sør-afrikanske utvekslingsstudentene fra FBF og hadde workshop med deltakerne. Samtidig med ungdomskonferansen hadde Drillforum møte. Det ble derfor også en sekvens med drillinformasjon på ungdomskonferansen. Et populært innslag. Viggo Bjørge tok ungdommen med på en Fremtidskveld. Som vanlig var det trøtte deltakere som forlot hotellet søndag ettermiddag. Det er positivt å registrere at ungdomskonferansen holder seg i popularitet, med et stabilt deltakertall på ca. 140 deltakere. 3.6 SOMMERKURSENE Antall deltakere på sommerkursene er veldig bra. Det er likevel registrert en liten tilbakegang fra fjorårets rekord

12 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 12 Tilbudet på kurs er også stort. Det ble gjennomført hele 58 ulike kurs på kretsnivå. Kursaktiviteten ble i hovedsak gjennomført i tidsrommet uke Vektleggingen av kreativitet, gehør, spilleglede samt nye emner synes å gi elevene nye utfordringer. Det er stadig flere kretser som samarbeider om komplette tilbud, noe som er positivt og fremtidsrettet. Det ble gitt tilbud om dirigent- og instruktørkurs (ensembleledelse) i 7 kretser. Utgivelse av fagmateriell Samarbeidet med Norsk Noteservice har resultert i følgende utgivelser: - 14 a Improvisasjon i Musikkopplæringen Kjell Nyland - 14 b Improvisasjon i Musikkopplæringen Kjell Nyland Der har parallelt med dette vært arbeidet med en del andre hefter. Disse vil sluttføres og utgis i OPPLÆRING STUDIEARBEID Det faglige arbeidet omfatter følgende områder: - Revidering av NMFs undervisningsplaner - Modulbasert/kompetansegivende utdanning i korpsledelse - Utgivelse av fagmateriell En del av disse oppgavene er løpende oppgaver som blir løst innfor NMFs budsjett. En del oppgaver er mer prosjektrettet og delfinansiert gjennom eksterne tilskudd. Revidering av NMFs undervisningsplaner Arbeidet med NMFs undervisningsplaner nærmer seg sluttføring. Arbeidet blir ivaretatt av studiesjef i samarbeid med Grethe Helle Rasmussen. Det videre arbeidet med utgivelse i samarbeid med Norsk Noteservice skal etter den reviderte framdriftsplan sluttføres i løpet av Modulbasert/kompetansegivende utdanning i korpsledelse Gjennomføringen av pilotprosjektet i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er nå nesten i havn. Det er bare eksamen som gjenstår. Andre modul ble gjennomført i vårsemester, mens tredje modul ble gjennomført på høsten. Studieleder Erling Myrseth og lærerne Helge Haukås og Arvid Anthun har gjort en meget god jobb. De to kretsene NMF Sogn og Fjordane og NMF Møre og Romsdal har fungert som teknisk arrangør. Invitasjoner om studietilbud i Korpsledelse ble sendt alle kretser og korps i region øst og sør i primo august. Det ble gjennomført opptaksprøve med Vestre Aker Musikkorps i november. Av 30 kandidater til opptaksprøven, fikk 18 tilbud om studieplass. Kurset vil ha oppstart tidlig i januar Studieleder: Trond Elnes. Lærere: Helge Haukås, Rune Bergmann, Erling Myrseth, Magne Rutle. Kretsene i regionene vil fungere som teknisk arrangør for samlingene. 3.8 FREMTIDSKVELDER OG KORPSET VÅRT Det har i år vært gjennomført fremtidskvelder med 32 korps, mens fire korps har gjennomført Korpset Vårt. Til dette arbeidet har veileiderne delt på de tre settene med MetaPlan-utstyr, som ble kjøpt inn i Utstyret har vært utmerket for tiltaket og er med på å gjøre gjennomføringene så uformelle som de bør være. Hovedtrekkene fra fremtidskveldene viser at følgende problemstillinger er mest sentrale: Skolekorps: - opplæring/instruksjon og planer for dette repertoar, forholdet til kulturskolen - de unges innflytelse forholdet mellom musikanter og foreldregruppen/ledere - lite inkluderende voksenmiljø utfordringer for de eldste i skolekorps disiplin Amatørkorps: - rekruttering - hvordan ta vare på nye musikanter - musikalsk utvikling - hvordan skape en innholdsrik sesongplan - synliggjøring i lokalmiljø, økonomi - uenighet om aktivitetsnivå Gjennomgående for både skole- og amatørkorps er at de er fornøyd med eget styre. Gjennomførte fremtidskvelder viser at korpsene er stolte av det de driver med. Det fremkommer ikke store geografiske forskjeller i de problemstillinger som korpsene tar opp. Det viser seg å være store forskjeller på hvordan kulturskolene forholder seg til korpsene. Det er varierende erfaringer med i hvor stor grad korpsene forplikter seg i oppfølgingsfasen. Det er derfor vedtatt å benytte ulike former for oppfølging. Dette kan være møter, oppfølging på e-post og korpsmøter i kretsregi. 12

13 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 13 Erfaringene viser at Fremtidskvelder og Korpset vårt i særlig grad styrker samarbeidet mellom ungdom og voksne, og kan være en stor motivasjonsfaktor for de unge i videre engasjement i korpset. Videre er det helt på det rene at disse prosjektene skaper en vitalisering i forholdet mellom korpsene og NMF. 3.9 KORPS ER GØY Det er blitt gjennomført vel 30 Korps er gøykonserter. Ca 25 i Hordaland og 7 i Telemark. Tilbakemeldingene viser at konseptet ser ut til å virke etter sin hensikt. NMF har stadig en utfordring i å implementere Korps er gøy til større deler av organisasjonen, samt å systematisk skolere instruktører FRISK PUST NMF fikk i år fullfinansiert syv verk á fire minutters varighet for skolekorps hos Norsk Kulturråd. Følgende komponister er med på prosjektet: Torstein Aagaard- Nilsen, Knut Vaage, Ruth Bakke, Dag Egil Njaa, Rune Rebne og Helge Sunde. I tillegg ble Webjørn Sæther kontaktet for å skrive et liknende verk som blir finansiert av NMF. I alt vil det bli komponert fire verk for janitsjarbesetning og tre for brassband. Urframføring av de første 4 komposisjoner blir i Bergen 1. februar Dag Egil Njaas verk fremføres i Stavanger våren 2004 og i Sandefjord-området fremføres de siste 3 stykkene sommeren NMF har vært i forhandlinger med Norsk Noteservice om utgivelse og innspilling av komposisjonene NMFs HISTORIE NMF er som kjent en stor organisasjon med mye historie. Til tross for dette har det så langt ikke vært gjennomført kartlegging og sikring av historisk materiell som befinner seg ute i systemet. Dette arbeidet ble igangsatt i år. Sentrale personer som Arne Fredrik Mørk, Sigurd Aarlie og Nils Kaltenborn er intervjuet, og listen blir utvidet etter hvert. Personer sentralt i den organisatoriske og musikkfaglige utvikling blir kontaktet. Innsamlingen av data foregår i samarbeid med en etnolog og er planlagt utvidet til tre nivåer, nasjonalt -, krets- og korpsnivå. I tillegg vil det kartlegges hva som finnes av private arkiver som kan ha interesse. Dette er materiell som kan være interessant for historikere og kulturforskere. Det er også tatt initiativ til å frembringe mer relevant forskningsmateriell innen feltet frivillige organisasjoner. Så langt har administrasjonen vært i dialog med Norsk Institutt for forskning om oppvekst, alder og velferd (NOVA) om muligheten for et samarbeid. Likeledes har NMF i samarbeid med NMR, Frisam og LNU tatt initiativ til en forskningskonferanse i Gjennom Frisk Pust-prosjektet skal komponisten utvikle verket sammen med et korps. Her fra øvelse i Skjold Skoles Musikkorps (FOTO: Tone Sæle). 13

14 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 14 4NMFs ORGANISATORISKE RAMMEBETINGELSER 4.1 OPPSUMMERING NMF forvalter to store støtteordninger, Frifond og VO-midlene. I tillegg har NMF lotterikonsesjon for Musikklotteriet Da Capo som driftes av Lotteripartner as. Innenfor de to store støtteordningene er det et hovedprinsipp at det skal være enklest mulig for korpsene å forholde seg til ordningene. Samtidig skal det være kontrollerbart, oppleves likt for korpsene og ha klare og tydelige kriterier. Likeledes er det et mål å motivere korps som ikke benytter ordningene, til å gjøre seg nytte av dem. Det blir et viktig arbeid å følge opp varsler om nedskjæringer, samt forslag om at de frivillige organisasjonene ikke lenger skal få dele ut Frifondmidlene. 4.2 NMFS STUDIEARBEID NMFs studiearbeid har nå fungert i to år. Driften styres av samarbeidsavtalen mellom NMF og Folkeuniversitetet og Lov om voksenopplæring med forskrifter. I år mottok NMF kr ,- (6 % reduksjon i forhold til 2002) i tilskudd til studiearbeid (Statsbudsjettets kap.251 post 70-19). Tilskuddet ble overført uavkortet til Norges Musikkorps Forbund. Tilskuddet er regnet ut etter NMFs gjennomsnittlige studievolum de siste tre årene. Departementet utbetaler tilskudd til administrasjon og drift (Statsbudsjettets kap. 251 post 71.1) til studieforbundene. NMF mottok i 2003 kr ,- for å administrere og forvalte vo-tilskuddet til korpsene. I henhold til avtalen skal disse pengene dekke NMFs utgifter til: - godkjenning av studieplaner - mottak, registrering og videresending av innrapporterte studietimer - utbetaling av tilskudd til egne ledd - informasjon til og veiledning av egne ledd/studieledere - rapportering av aktivitet til Studieforbundet Avtalen med Folkeuniversitet gir også NMF mulighet til å søke: - Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid (Statsbudsjettets kap. 251 post 71.2) - Tilskudd til forsknings- og utviklingsarbeid (Statsbudsjettets kap. 255 post 70.1) - Tilskudd til særlige målgrupper - Voksenopplæringslovens 24 (Statsbudsjettets kap.251 post 72) - Tilskudd til studieringer på høgre nivå (Statsbudsjettet kap.203 post 71) - Reisestipend I år er det gjennomført totalt studietimer ( studietimer m/lærer og studietimer u/lærer). Det er utbetalt kr ,- i direkte studietilskudd se detaljer i kap 9 statistikk. I tillegg ble det satt av ca 5 % av den totale rammen kr ,- til toppfinansiering av NMFs prioriterte opplæringsaktiviteter: - Nasjonale opplæringstiltak (dirigentforum, spillekurs, konferanser) - Svarte sommerkurs - Dirigent og instruktørkurs - Ungdomslederkurs / Organisasjonskurs 14

15 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 15 Følgende oversikt over bruken av studieplaner gir et godt bilde av NMFs opplæringsaktivitet: Samspill i korps (brass, janitsjar, fanfare, storband) 2643 tiltak 54,55 % Ensemblespill messing, treblås, slagverk 759 tiltak 15,67 % Instrumentalopplæring messing, treblås, slagverk 631 tiltak % Innstudering av repertoar messing, treblås, slagverk 551 tiltak 11,37 % Generell musikkopplæring (sommerkursene) 123 tiltak 2,54 % Repertoaropplæring 46 tiltak 0,95 % Lederopplæring (tillitsvalgte og ungdom) 43 tiltak 0,89 % Ensemble / instruktørkurs (herunder drill) 28 tiltak 0,58 % Egne studieplaner 17 tiltak 0,35 % Opplæring korsang 4 tiltak 0,08 % Sum 4845 tiltak 100 % - Elitekorpsenes samspillaktivitet - Kretskorps - Særskilte målgrupper NMF mottok også kr ,- i ekstra støtte til opplæringsaktiviteten for særlige målgrupper. For NMF oppfatter dette i første rekke gruppen av korps for psykisk utviklingshemmede. Det øvrige arbeidet : - Forenkling og tilrettelegging av skjema og rutiner for registrering av VO-brukere. - Å skape et eierforhold til den nye oppgaven i organisasjonen og bevisstgjøre den enkelte medarbeider på sine oppgaver i forhold til Lov om voksenopplæring. - Å ivareta og videreutvikle basiskompetanse og spisskompetanse innenfor studiefaglig område i organisasjonen - Planlegging og gjennomføring av faglig utviklingsarbeid - Kontakt /samarbeid med høgskolene - Motivere potensielle brukere av voksenopplæringsmidler til å utnytte tilskuddsordningen optimalt - Utarbeide dokumentasjon vo-statistikk Det har vært gjennomført fem møter i studieavdelingen i løpet av året. I tillegg har studieavdelingen sammen med NMFs servicesenter gjennomført tre regionale møter med de ansatte i regionene. Tilskudd til Nytt Repertoar: Det var i alt 83 søknader om tilskudd med en samlet søknadssum på kr Det er gitt tilskudd til 32 søknader, og forhåpentligvis vil dette være med å bidra til at mangfoldet av musikk tilrettelagt og skrevet for korps på alle nivåer økes, og gjøres tilgjengelig for mange flere enn disse 32 korpsene. 4.3 FAGLIG NETTVERK Det faglige nettverk er blitt ivaretatt gjennom en felles ansattesamling oktober, samling for musikkonsulentene mai og diverse møteplasser som i studiegruppen og arbeidsgrupper. Det er en motsetning mellom ønsker og behov for å treffes ofte og økonomiske midler tilgjengelig i organisasjonen. Det er grunn til å anta at studiegruppen har hatt de beste rammebetingelsene for å videreutvikle det faglige nettverket. 4.4 KORPSENS RAMMEVILKÅR I løpet av året har det vært lagt stor vekt på systematisk kartlegging av viktige samarbeidsparter og alliansebygging. I første rekke har vi konsentrert virksomheten faglig innen det frivillige musikklivet (Norges Korforbund, Norsk Skoleorkesterforbund, Ung Kirkesang) og i forskningsmiljø som forsker på organisasjoner, barn og unge (NOVA, Institutt for Samfunnsforskning, Universitetet i Bergen). Når det gjelder rammevilkår har vi konsentrert arbeidet mot regjering, departementer og Storting. I vårsemesteret arbeidet vi først og fremst i forhold til momsfritak og voksenopplæringsmidler. Vi leverte innspill til Kulturmeldingen sammen med Norges Korforbund, mens meldingen ble skrevet. Høstsemesteret har det fortsatt med jobbing mot momsfritak og de tre for NMF viktige stortingsmeldingene som ble lagt fram: St.meld. 38 (Den kulturelle skolesekken), St. meld.39 (Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen og St.meld. 48 (Kulturpolitikk fram mot 2014). 15

16 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 16 Vi har deltatt i debatten og i høringsrundene om meldingene. Fra oktober stod arbeidet med Statsbudsjettet i fokus. Fra flere departementer kom det alvorlige kutt i forhold til rammevilkårene til korpsene. Etter høring her fikk vi en enstemmig Familie,- kultur- og administrasjonskomité til å komme med komitémerknad om at visjoner og mål for det frivillige musikklivet og rammevilkårene må gjennomgås. Komiteen bad om konkretiseringer i forbindelse med Kulturmeldingen. Dette vil bli fulgt opp i Lotterivirksomhet For femte år på rad avholdt NMF sitt landslotteri DaCapo. Lotteriet blir driftet av firmaet Lotteripartner as. NMF innehar lotteritillatelsen. Det ble i år solgt lodd fordelt på 192 korps. Korpsenes fortjeneste var i underkant av 2,1 millioner kroner Refusjonsordningen for tjenestemoms NMF har gjennom hele året fortsatt arbeidet med ordningen for at korpsene skal få sin rettmessige andel. Gjennom paraplyorganisasjonen FRISAM har NMF arbeidet med selve ordningen gjennom deltakelse i oppnevnt arbeidsgruppe og i kommisjonen som foretok sjablongfordelingen av restmidlene 2001/2002. Sammen med de andre frivillige organisasjonene fortsetter vi arbeidet med å få innført et Frivillighetsregister, og på sikt få full momskompensasjon for frivillige organisasjoner herunder også korps. En må regne med et system som dagens frem til minimum Frifond av NMFs medlemskorps mottok i 2003 støtte fra Frifond. NMF mottok totalt kr til fordeling blant medlemskorpsene, altså en liten økning fra Midlene ble utlyst i februar med søknadsfrist 1. april, og kriteriene for støtte var som i Midlene ble utbetalt fra departementet i begynnelsen av august, og korpsene mottok tildelingsbrev i slutten av august. Tilskuddsordningen var todelt, og korpsene kunne velge å søke generell drifts-/grunnstøtte eller prosjektstøtte. Størsteparten av midlene ble delt ut som grunnstøtte (1.076 korps), mens i underkant av 5% av midlene ble delt ut til prosjekter (72 korps). Grunnstøtten var i år kr, som er 800 kr mer enn i Antall søkere ser nå ut til å ha stabilisert seg, og 90% av skolekorpsene og 24 % av amatørkorpsene mottar nå tilskudd. Målsettingen videre må være å oppnå full dekning blant skolekorpsene, som alle er tilskuddsberettiget. 16

17 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 17 NMF forvalter flere tilskuddsordninger. Både innenfor voksenopplæringsmidler og frifond-midler legges det vekt på enkle rutiner for kopsene. 17

18 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 18 5INFORMASJON, SAMFUNNSKONTAKT OG PROFILERING 5.1 OPPSUMMERING - Den nye sponsoravtalen med Norsk Tipping har vært et gjennombrudd og har gitt organisasjonen mye profilering. - Det har i inneværende år vært brukt mye tid på metodisk arbeid mot det politiske miljø på sentralt hold. En planlagt aksjon i Oslo ble utsatt til januar Vårens store mediebegivenhet var Europamesterskapet for brassband i Bergen, et arrangement som varte en hel uke. Det mest markante som ble observert, var utenlandske mediers interesse for arrangementet. Ikke minst de elektroniske medier brukte mye spalteplass på dette arrangementet. 5.2 INTERNETT Også i år har styrket sin posisjon. Laveste antall treff var i juli, da gjennomsnittlig 510 besøkende var innom per dag. Høyeste antall treff var i november, med 988 besøkende hver dag. Gjennomsnittlig antall besøkende for hele året har vært 811, en dobling på to år. Det er vanskelig å peke på enkeltfaktorer som står for økningen. Trafikken har hatt en jevn økning. Besøkstallene er lavest i helgene, da er vanligvis fra innom. Fremdeles er det enkeltfrister og arrangement som skaffer store topper i antall treff. I november var vo-rapportering og offentliggjøring av pliktnummer til NM sterke bidragsytere for ny besøkrekord. Drømmekonserten har vært en stor suksess og skaffet mange nye treff. Som vanlig trakk NM-arrangementene mange besøkende, og også EM fikk opp treffprosenten på nettsidene. Grunnet ny webportal i 2004, har det ikke blitt investert i oppjustering av de eksisterende sidene. Det har likevel blitt foretatt mindre grafiske justeringer på fremsiden som medlemmene har respondert positivt på. Det er en trend at stadig flere korps lenker opp NMF sine sider og bruker våre oversikter på alt fra festivaler til nyheter. Det kommer også stadig flere tips og henvendelser fra medlemmer som ønsker å ha ut sak på nettsidene, og ser som et nyttig formidlingsverktøy. 5.3 MUSIKKORPSAVISA Musikkorpsavisa har stabilisert seg på en utgivelse med 44 sider pr. nummer mot tidligere 40, bortsett fra nr. 2, som alltid inneholder færre sider enn de andre. Tilbakemeldinger fra korps viser at avisen blir grundig lest i bevegelsen, ikke minst er mange korps opptatt av jubileumsspalten, der vi lister opp hvilke korps som jubilerer. Musikkorpsavisa benyttes også som brekkstang for å få korpsene til mer aktivt å benytte seg av våre internettsider. Eksempel på dette er helsides annonse for Drømmekonserten, der de får anvisning om å forholde seg til internettsidene. Etter tre år med relativt lik layout, vil det i 2004 bli foretatt enkelte justeringer. 18

19 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side SAMARBEIDSARENAER I løpet av året har NMF deltatt på en rekke viktige samarbeidsarenaer. Det nevnes spesielt følgende: 5.41 EUROPEAN BRASS BAND ASSOCIATION (EBBA) EBBA er en vesentlig samarbeidspartner for NMF og gir en viktig europeisk dimensjon til vårt arbeid. EBBA gir europeisk konkurransearena for våre fremste elitekorps, og arbeider med utveksling av dommere og dirigenter, bestillingsverk og andre europeiske konkurranser. NMF har som mål å sikre norsk representasjon på alle disse områdene. NMFs visepresident Ulf-E. Rosenberg er valgt inn som medlem av EBBAs executive comittee for perioden Tom Brevik er oppnevnt som medlem av EBBAs music comission. En storsatsing var da NMF var vertskap for EM for brassband i Bergen i mai Målet var å avvike det beste EM noensinne - og den generelle oppfatning er at målet ble nådd (se pkt internasjonale konkurranser). Norges representanter i EM 2003 var Manger Musikklag (5. plass) og Krohnengen Brass Band (10. plass), mens Brøttum Brass Band vant B-section. John Philip Hannevik kom på 3. plass i den europeiske dirigentkonkurransen som også foregikk i Bergen. Norge stilte med 12 musikanter i European Youth Band som var samlet i Bergen under EM-uken: Mats Joakim Johnsen Tromsø Anders Sørheim Stavanger Linn Jeanette Dombaas Molde Anniken Skram Ødegård Stavanger Anita Milde Bergen Birgitte Bruget Brøttum Tommy Hansen Førresfjord Morten Tore Finstad Greåker Torbjørn Øvrebekk Stavanger Espen Haukaas Bergen Arild Mathisen Trondheim Gaute Drange Vee Stavanger Dirigent for korpset var Helge Haukås NOMU Også i 2003 har Norges Musikkorps Forbund hatt styre og sekreteriatsfunksjon for Nordisk Musik Union. I styret sitter Lovisa Midtbø, president, Anna Elisa Tryti overtok Trude Drevlands plass som sekretær 1. mars og Berit Handegard er kasserer og har sekretariatsfunksjonen. NoMU mottar driftstilskudd fra Nordisk Ungdomskomité. Medlemsforbund: DAO, Dansk Amatør Orkesterforbund DAOS, Dansk Amatørorkester Samvirke DUO, Danske Ungdoms Orkestre MFH, Meginfelag fyri Føroysk Hornorkestur SIL, Samband Islenskra Lúdrasveita S.I.S.L, Samtöl Íslenskra Skolalúdrasveita NMF, Norges Musikkorps Forbund NASOL, Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund SOF, Sveriges Orkesterförbund RUM, Riksförbundet Unga Musikanter FSSMF, Finlands-Svenska Sång og Musikforbund SULASOL, Suomen laulajain ja Soittajain Liitto SPOL, Suomen puhallinorkesteriliitto Ålands Sång och Musikförbund Aktiviter: NoMU har avholdt to møter, representanskapsmøte februar i København og midtveismøte september i Stockholm. Representanter for NoMU har også hatt møte med norsk representant i Nordisk Musikkomite (NOMUS), Bjørn Kruse og generalsekretæren i NOMUS, Bo Rydberg, for igangsettelse av en kartlegging av omfanget av korpsmusikk i de nordiske land. Det er gjort et forarbeidet som er godkjent av NOMUS. Hovedaktivitet var Nordens Blåsersymfonikere som hadde samling på Hamar 29. juni 5. juli. Korpset bodde og øvde på Toneheim og hadde konsert i Hamardomen og på Norges Musikkhøgskole i Oslo. Det deltok 52 musikere fra samtlige nordiske land. Følgende norske musikere deltok: - Anita Kaland, klarinett - Anne Merethe Reknes, euphonium - Christian D. Larsen, trombone - Espen Håkonsen, horn - Frida Ånnerud, klarinett - Henriette Elnes, obo - Henriette Hop Børslid, horn - Ida T. Lauritsen, saksofon - Inger Lise Sørum, fløyte - Jon Rune Strøm, kontrabass (NASOL) - Lars-Thomas Holm, klarinett - Lena Brandvold, obo - Lise Solberg, euphonium - Mari Rui Nygard, horn - Mats Joakim Johnsen, trompet - Petter L. Carlsen, klarinett - Tone Irene Røssum, saksofon - Kjell Seim, dirigent - Berit Handegard, prosjektleder 19

20 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 20 Uttak baseres på deltakelse i NM for solister og ensembler, medlemsskap i elitekorps eller ved påmelding med referanser. Samlingen ble gjennomført med økonomisk støtte fra Nordisk kulturfond, Nordisk Ungdomskomité, Nordisk Musikkomité, Norges Musikkorps Forbund og Norsk kulturråd. Både Vang musikkforening. Hamar janitsjarskole og NMF Akershus bidro til en vellykket gjennomføring FOLKEHØGSKOLER Folkehøgskoler er viktige institusjoner for korsmusikanter. Mange musikanter velger å ta et år på folkehøgskole for å dyrke hobbyen sin, enten som et hvileår, eller for å forberede seg på opptak til høyere musikkutdanning. Både Toneheim Folkehøgskole, der NMF er medeier og NMFs president er styreleder, og Manger Folkehøgskule er viktige samarbeidsinstitusjoner for NMF. De siste to årene har Manger Folkehøgskole vært vertskap for de sør-afrikanske medlemmene av Field Band Foundation som deltar i Fredskorpset programmet mellom NMF og Field Band Foundation i Sør- Afrika. Fra høsten 2003 er de sørafrikanske deltakerne flyttet til Toneheim Folkehøgskole. Det har vært viktig for NMF å forankre utvekslingsprosjektet sterkere i østlandsregionen, og det har også vært ønskelig å styrke samarbeidet med Toneheim. Toneheim har på alle måter ivaretatt sine oppgaver på en god måte, og samarbeidet så langt fungere svært godt. En rekke folkehøgskoler er viktige arenaer for sommerkurs. Bl.a. blir nasjonalt spillekurs, janitsjar arrangert på Viken Folkehøgskole ved Gjøvik. Her har også NMF Akershus sine egne kurs. Brasskurset arrangeres på Manger FHS, hvor NMF Hordaland har sine kurs. Folkehøgskolen er en viktig inspirator og møteplass for korpsmusikanter, og det er derfor viktig for NMF å støtte skolene i deres stadige kamp for å opprettholde tilfredsstillende rammevilkår. NMF bør også se på i hvilken grad organisasjonen kan være med å bidra overfor skoler som eksempelvis strever med rekruttering HØYERE UTDANNING I år ble første del av desentralisert dirigentutdanning ved Norges Musikkhøgskole sluttført i Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal. I alt 10 studenter har gjennomført dette 10-vekttall studiet, og alle studentene bestod eksamen kort inn på nyåret I november var det opptaksprøve til ny runde med desentralisert NMH-dirigentutdanning for region øst/sør. I alt 28 kandidater møtte til opptaksprøve, 18 fikk plass på de to studiene. Oppstart er januar 2004 (se beretning under pkt. 3.). Det har vært ført samtaler med to andre høgskolemiljø omkring korpslederutdanning. Ved Griegakademiet ble det høsten fattet styrevedtak om oppstart av korpslederstudium til høstterminen Ved Høgskolen Stord Haugesund arbeides det for å opprette studium spesielt rettet mot skolekorpsledelse, likeledes med oppstart høstterminen NMF har hatt positiv dialog med lærerhøgskoler om å få presentere den norske skolekorpsbevegelsen i seminarform. Dette vil gå som dagsprosjekter på samtlige norske lærerhøgskoler over en toårsperiode IF NMF fortsatte i perioden sitt gode samarbeid med forsikringsselskapet if gjennom videreutvikling av forsikringskonseptet for korps. If har i tillegg vært en av hovedsponsorene for det i år gjennomførte EM for brassband i Bergen. Ildsjelprisen gitt av selskapet ble i å tildelt Tore Grøhn, Dragefjellets Musikkorps. Vi har i løpet av året tatt opp en del skadebegrensende tiltak som vil bli satt i verk i løpet av 2004, dette for å ikke få en for stor økning i skadeomfanget slik at premiene må økes WASBE WASBEs 11. konferanse foregikk i Jönköping i tidsrommet 29. juni til 5. juli. Tilstede fra NMF den 4. og 5. juli var visepresident Ulf-E Rosenberg og musikksjef Harald Eikaas. Da konferansen foregikk ikke langt fra Norge, stilte NMF både politisk og administrativt for å markere et fornyet engasjement i forhold til denne organisasjonen. Av praktiske grunner (ferie m.m) ble NMFs deltakelse avgrenset til de siste to dagene av konferansen. Et ønske fra NMFs side var å få et inntrykk av konferansen både i omfang og kvalitet, samt skape kontakt med ledelsen i organisasjonen. Til tross for relativ kort tilstedeværelse kunne vi konstatere betydningen av WASBE som en arena for symfonisk blåsemusikk, dirigentmøteplass, forum for masterclass med kjente internasjonale solister, presentasjon av nye komponisjoner, utstilling av notemateriale m.m. Vi fikk også et uformelt møte av en times varighet med Egil A. Gundersen (tresurer) og Leon Bly (executive director). 20

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps Sarpsborg Janitsjarkorps kreativitet konserter nyskaping profilering idealisme opplæring ambisjoner utvikling konkurranser representasjon lederskap kontakt samspill forbilder rekruttering kreativitet konserter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F.

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. 2004 Årsmelding 2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. Færestrand, Tone Sæle. Design: Urbane Guerilla Designgroup,

Detaljer

Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad REFERAT FRA KORPSMØTET 07.OKTOBER 2014 AGENDA

Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad REFERAT FRA KORPSMØTET 07.OKTOBER 2014 AGENDA REFERAT FRA KORPSMØTET 07.OKTOBER 2014 AGENDA Kulturelt innslag Utgikk, da vi ikke fikk tak på noen VELKOMMEN Varamedlem Ann Kristin ønsket velkommen Presentasjon: Lisleby Musikkorps v/ leder Rolvsøy Skolekorps

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Protokoll til S1/2014

Protokoll til S1/2014 Protokoll til S1/2014 Møtenr. 1/2014 13. mars 2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

REKRUTTERING SAMARBEID AMATØRKORPS/ SKOLEKORPS. Kragerø,

REKRUTTERING SAMARBEID AMATØRKORPS/ SKOLEKORPS. Kragerø, REKRUTTERING SAMARBEID AMATØRKORPS/ SKOLEKORPS Kragerø, 7.1.2017 EJM 2017 Erling J. Myrseth Musikkpedagog kornett/trompet, direksjon (Griegakademiet og NMH) Arbeidet med/i korps siden 1985 Kulturskolebakgrunn,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 Landsmøteprotokoll Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 1 vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 31. ordinære landsmøte Molde, 21. - 23. april 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund. Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand

2006 Norges Musikkorps Forbund. Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand Årsmelding 2005 2006 Norges Musikkorps Forbund Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand Design: Urbane Guerilla Designgroup, Leif Haglund Spilleglede

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

NMF Rogaland - regionting april 2017

NMF Rogaland - regionting april 2017 NMF Rogaland - regionting april 2017 Per Qvarnstrøm (56) Slagverker en gang 4 år i nasjonalt ungdomskorps (76-80) Aktiv amatørmusiker etter 18 års spillepause og båtfan Økonomidirektør Sørlandet Sykehus

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 4/2014 Tid: Kl 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 11. februar 2017 kl. 09.00 15.00 og søndag 12. februar 2017 kl. 08.30 14.00 Sted: Kristiansund Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie Kaarstad Protokoll til S3 Møtenr 3/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

Oppstart i voksenkorps blo1 2l lyst? Kragerøkonferansen, januar 2015 Harald Eikaas

Oppstart i voksenkorps blo1 2l lyst? Kragerøkonferansen, januar 2015 Harald Eikaas Oppstart i voksenkorps blo1 2l lyst? Kragerøkonferansen, januar 2015 Harald Eikaas Livslang hobby? Cecilies 2dligere hobbyer. Turn (4 år) Karate (1 år, oppnådde gult belte J ) Buesky2ng (1 år) Friidre1

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 2/2015 15. juni 2015 Tid: Kl. 18:00 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Dagsorden 1. 2. 3. 4. Åpning av styremøtet Eivind Hermansen ønsket velkommen

Detaljer

Markedsføring utenfor boksen! Presentasjon Regionting og fagkonferanse april 2017

Markedsføring utenfor boksen! Presentasjon Regionting og fagkonferanse april 2017 Markedsføring utenfor boksen! Presentasjon Regionting og fagkonferanse 21.-22. april 2017 Bakgrunn Inspirasjon fra Stavanger Symfoniorkester «Best of» ulike foredrag Tilpasset korps Korpsets interessenter

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

Støtteordninger kor 2017

Støtteordninger kor 2017 Støtteordninger kor 2017 Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger. Samlet sett utbetalte NK omlag 28,9 millioner kroner til kor i 2016. Finansiering av kor Finansiering av: - Drift (dirigentlønn,

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke, Harald Borge og Ruth Vihovde.

Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke, Harald Borge og Ruth Vihovde. Protokoll Møtenr 3/2016 Tid: Kl 17.30 Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke,

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017 Årsmelding og regnskap 2015 Årsmelding og regnskap 2016 Årsbudsjett 2017 Langtidsbudsjett 2018-2019 Handlingsplan 2017-2019 Valg 1/2017 Årsmelding og regnskap

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi.

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2017-2020 Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2017. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET Korps: Tjensvoll skolekorps, Stavanger Dato: 19. mars 2012 Kontaktperson i korpset: Aina Merethe Løhre Veileder: Eli Cantillon Tlf kontaktperson 99016720 Antall

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Landskonferanse for lokale musikkråd, 31.10-2.11.2008 Hvorfor lokalt musikkråd Det meste som betyr

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MUSIKKORPS FORBUND Vedlegg 1 NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2009 PROTOKOLL Hotel Alexandra i Loen 15.mars 2009 1 1. KONSTITUERING Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 15. MARS 2009. 2. GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016 Aktivitetskalender for NMF Sør 2015-2016 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2015 til våren 2016. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

IKKE TIL STEDE Gunnar Gundersen, Samuel Skotnes Hilbig, Brigt Larsen, Kristin Lærum, Reidar Mortensen, Annette Rødberg, Trond Stave

IKKE TIL STEDE Gunnar Gundersen, Samuel Skotnes Hilbig, Brigt Larsen, Kristin Lærum, Reidar Mortensen, Annette Rødberg, Trond Stave R E F E R A T ÅRSMØTE TIL STEDE Liv Marit Baardsen, Anne Berge, Hanne Vika Damsgård, Siw Marthe Frøyland, Borghild Grønnestad, Svein Handeland, Benthe Wilhelmsen Hanssen, Tarjei Hemstad, Monica Skotnes

Detaljer

NMF Rogaland Regionsting 2015. Valgkomitéens innstilling 19. april 2015

NMF Rogaland Regionsting 2015. Valgkomitéens innstilling 19. april 2015 NMF Rogaland Regionsting 2015 s innstilling 19. april 2015 Tillitsvalgte 2013-2015 5 mer, 2 vara Jan Fossheim Brit Johanne Orre Eirik Lund Hanne Christine Berg Lars Olav Laukvik Arne Mossige Astrid Berg

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017 Aktivitetskalender for NMF Sør 2016-2017 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2016 til våren 2017. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Protokoll. Møtenr 1/2017. Dagsorden. Dato: 12. januar 2017 Tid: Kl Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg.

Protokoll. Møtenr 1/2017. Dagsorden. Dato: 12. januar 2017 Tid: Kl Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Protokoll Møtenr 1/2017 Tid: Kl 17.00 Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Til stede: Eivind H. Hermansen, Cecilie Kaarstad, Kåre Stokke, Solveig Borgund, Sandra Sognnes, Nils-Arne Træland,

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

* Hans Willoch Bræin

* Hans Willoch Bræin * Hans Willoch Bræin * De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk utvikling

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer

Referat regionstyremøte

Referat regionstyremøte Referat regionstyremøte Dato: 1.-2. april 2016 Møtestart: 1. april kl. 18:00 Møteslutt: 2. april kl. 15:00 Sted: Clarion Collection Hotel Hammer, Storgata 108 b, 2615 Lillehammer Tilstede fra regionstyret:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2016

Invitasjon til Hordablæsten 2016 Invitasjon til Hordablæsten 2016 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2016. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2013. Infosending 3. Grieghallen 6. og 7. april

HORDABLÆSTEN 2013. Infosending 3. Grieghallen 6. og 7. april Infosending 3 HORDABLÆSTEN 2013 Dragefjellets musikkorps, Sandvikens ungdomskorps og Skjold skoles musikkorps har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten i 2013 Grieghallen 6. og 7. april

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

SKOGER OG VESTBYGDA SKOLEKORPS VÅR HISTORIE

SKOGER OG VESTBYGDA SKOLEKORPS VÅR HISTORIE SKOGER OG VESTBYGDA SKOLEKORPS VÅR HISTORIE Skoger får sitt eget korps I 1966 ble Skoger Skolekorps ble startet opp, av en foreldregruppe, under ledelse av Arvid Andersen. De hadde lenge hadde jobbet med

Detaljer

M E D L E M S F O R D E L E R

M E D L E M S F O R D E L E R MEDLEMSFORDELER NORSK KULTURSKOLERÅDS VISJON: KULTURSKOLE FOR ALLE Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både bredde og talent Denne brosjyren forteller hva Norsk kulturskoleråd

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer