NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003. Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund"

Transkript

1 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003 Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund

2 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 2 Årsmeldingen er utgitt av Norges Musikkorps Forbund Norges Musikkorps forbund Strandgaten 18 Postboks 674, Sentrum, 5807 Bergen e-post: Forsidefoto: NMF var vertskap for EM for brassband. Her dirigerer Helge Haukås European Youth Brass Band, som var en del av EM-arrangementet. (FOTO: Tone Sæle).

3 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 3 INNHOLD 1. STYRETS BERETNING 2. OM VIRKSOMHETEN 2.1 Innledning 2.2 Økonomi 2.3 Forbundsstyrets medlemmer 2.4 Politisk plattform 2.5 Ansatte 2.6 Kontrollkomiteen 2.7 Arbeidsmiljø 3. OPPLÆRING, FORMIDLING OG AKTIVITETSTILBUD 3.1 Oppsummering 3.2 Drillaktiviteter 3.3 Dirigentforum 3.4 Landsomfattende spillekurs 3.5 Ungdomskonferanse 3.6 Sommerkursene 3.7 Opplæring studiearbeid 3.8 Fremtidskvelder og korpset vårt 3.9 Korpset er gøy 3.10 Frisk pust 3.11 NMFs historie 4. NMFS ORGANISATORISKE RAMMEBETINGELSER 4.1 Oppsummering 4.2 Studiefaglig kompetanse i NMF 4.3 Faglig nettverk 4.4 Rammevilkårene for musikkorpsene 4.41 Momsreform 4.42 Frifond 4.43 Lotteridrift 5. INFORMASJON, SAMFUNNSKONTAKT OG PROFILERING 5.1 Oppsummering 5.2 Internett 5.3 Musikkorpsavisa 5.4 Samarbeidsarenaer 5.41 European Brass Band Association (EBBA) 5.42 Nordisk Musik Union (NoMu) 5.43 Folkehøgskolene 5.44 Høyere utdanning 5.45 If 5.46 WASBE 5.5 Konferanser 5.6 Sponsorarbeid 6. BANDS CROSSING BORDERS 7. KONKURRANSENE 7.1 Oppsummering 7.2 Resultater 7.21 NM brassband 7.22 NM janitsjarkorps 7.23 NM solister og ensembler 7.24 NM skolekorps/nm drill 7.25 Internasjonale konkurranser 8. HEDERSTEGN 9. STATISTIKK 9.1 Musikkorps og medlemmer 9.2 Medlemskategorier 9.3 Endringer 9.31 Alder 9.32 Kjønn 9.4 Voksenoplæring 10. KONTROLLKOMITEEN 3

4 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 4 1STYRETS BERETNING For tredje året på rad opplever NMF økning i medlemstallet. Årets økning er på medlemmer, og medlemstallet er nå på medlemmer. Rekrutteringen er meget bra, hele nye barn kommer til bevegelsen hvert år med drømmen om å lære å spille et instrument. Den positive trenden i medlemsmassen avspeiler utviklingen i korpsbevegelsen: Fornyelse musikalsk og organisatorisk, og ikke minst positiv holdning til de fellesskapsverdier som musikkorps representerer. I fjorårets årsmelding beskrev vi hvordan korpsene blir en stadig mer spennende musikalsk utfoldelsesarena for barn og ungdom. Alle signaler tyder på at utviklingen fortsetter med uforminsket styrke. Gjennom forbundets egne konkurranser og øvrige arrangementer ser vi hvordan kvaliteten øker. Slik virkeliggjøres landsmøtets visjon for bevegelsen i praksis: Musikkorps står for spilleglede, ferdighet, kvalitet, vennskap og kultur. I år har trenden med frafall i ungdomsskolealderen snudd. Det er økning i gruppen fra år. Det er fremdeles flere som slutter enn det som er ønskelig, gruppen år er fremdeles utsatt. Det jobbes imidlertid aktivt blant annet gjennom prosjektet Unge i teten for å heve statusen på det å spille i korps blant ungdommen. Nedgangen i aldersgruppen år er stoppet opp. Ny ledelse: I løpet av første halvår tiltrådte generalsekretær Anna Elisa Tryti og musikksjef Harald Eikaas. Forbundsstyret er meget tilfreds med hvordan vår nye administrative ledelse har grepet fatt i utfordringer på alle plan. Rammebetingelser: På den ytre arena står NMF overfor store utfordringer. Etablerte ordninger som tilgodeser korpsene og NMF er under hardt press. I løpet av et par år er flere av de viktigste økonomiske støtteordningene for korpsene lokalt og forbundet sentralt blitt forverret. Det gjelder voksenopplæringsstøtte (VO), Frifond og vilkår for kulturskolene. NMFs tall viser at bare 7 prosent av Korps-Norges budsjetter dekkes av statsstøtte, resten er basert på frivillig og iherdig innsats lokalt. Musikanter, foreldre og støttespillere drar lasset i fellesskap. Over Utdanningsdepartementets budsjett er voksenopplæringsmidlene (VO) blitt kuttet med prosent de siste to årene. Sammen med heving av aldersgrensen fra 14 til 16 år, som gjøres gjeldende fra 2005, representer dette i overkant av 7 millioner i redusert støtte til korpsbevegelsen. Fra 2004 fjernes øremerkingen av midler fra statsbudsjettet til kulturskolene i kommunene. NMF har hele tiden uttrykt skepsis til bortfallet av denne ordningen. Øremerkingen har bidratt til en vekst i kulturskolene som musikkorpsene har hatt stor glede av. Bortfallet av øremerkingen samt at maksimalsatsen for foreldrebetaling forsvinner, vil sette kulturskoletilbudet i hard klemme mellom kommunenes øvrige budsjettposter. Samtidig er det en meget stor utfordring for oss og den blir bare større framover å arbeide for at kulturskoletilbudet bedre tilpasses behovet i det frivillige musikkliv og korpsene spesielt. Den jobben blir neppe lettere når kulturskolene får mindre å rutte med. NMF opplever også at støtteordningen til organisasjonens drift sentralt, er meget dårlig tilpasset vår størrelse. NMF får liten eller ingen uttelling i Barne- og familiedepartementets tilskuddsordning for at vi er en suksess med titusenvis av medlemmer. Heller ikke i Kulturdepartementets støtteordning får NMF den uttelling vi burde hatt. I sum har dette gitt betydelige utfordringer som den politiske og administrative ledelse har gitt høyeste prioritet i året som gikk. Utover høsten ble det arbeidet intenst med en aksjonsdag for det frivillige musikklivet, den ble realisert med suksess 15. januar foran Stortinget og med møte, og ikke minst i mediene. Tre viktige meldinger: Flere stortingsmedlinger er kommet det siste året, som alle er viktige for medlemmene våre og NMFs rammevilkår; Stortingsmelding nr. 38 ( ) Den kulturelle skolesekken. Stortingsmelding nr. 39 ( ) Om kunst og kultur i tilknytning til grunn- 4

5 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 5 skolen og Stortingsmelding nr. 48 ( ) Kulturpolitikk fram mot Vi hadde store forventninger til Kulturmeldingen. Den ble imidlertid en skuffelse og oppfattes av NMF som et direkte angrep på de frivillige kulturorganisasjonene. Ikke minst fordi Regjeringen byr til omkamp om frifondsmidlene ved å foreslå at midlene i framtiden skal tildeles gjennom kommunene. Vi mener det betyr mer byråkrati og mindre penger ut til det enkelte korps hvis man bytter ut tre paraplyorganisasjonene med 434 kommuner. En slik modell vil kunne skape økt byråkratisering, og korpsene vil kunne miste lokale tilskuddsordninger. NMF mener også kulturmeldingen legger mer vekt på at barn og unge skal være passive tilhørere til profesjonelle utøvere enn å stimulere til at de selv blir aktive musikanter. Kulturmeldingen gjør heller ikke noe for å rydde opp i den klemme det frivillige musikklivet befinner seg mellom ulike departementer. Kulturmeldingen bekreftet dessverre at staten mangler et samlet grep, politikk eller holdning i forhold til det frivillige musikklivet. I kulturmeldingen faller det frivillige kulturlivet mellom stolene ved meldingenes satsning på profesjonelle/store institusjoner på den ene siden og frie grupper/tidsavgrensede prosjekt på den andre siden. Kulturmeldingen rammer organisasjonene med en ensidig trendanalyse om en ensidig individualisering i samfunnet og organisasjonenes medlemsnedgang og forvitring. NMF har en økning i medlemstallen og er en bevegelse som er i stadig fornyelse. Dette et scenario som passer dårlig både for NMF og en stor del av barne- og ungdomsorganisasjonene. Vår virkelighetsoppfatning er at fellesskapsverdier og vilje til frivillig dugnadsinnsats fortsatt og heldigvis synes å være en dyptliggende og aktuell verdi hos det norske folk. Disse synspunktene har NMF framført med tyngde og styrke i en rekke forskjellige fora; både i medier, offentlige debatter, lobbying og høringer. Administrativt og politisk har man grepet utfordringen. En viktig milepæl var det derfor da Stortingets kulturkomité i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet før jul uttalte: Komiteen har merket seg innspillet fra Norges Musikkorps Forbund (NMF), som understreker behovet for å sette søkelys på statusen og rammevilkårene for amatørmusikken. NMF er særlig opptatt av situasjonen for korpsmusikken, og er bekymret for amatørmusikkens utviklingsmuligheter. Komiteen deler disse bekymringene, og mener det er all grunn til å gå gjennom hvilke ambisjoner og mål vi ønsker å ha på dette området og ta stilling til ulike konkrete virkemidler. Komiteen vil ta opp dette i forbindelse med kulturmeldingen som ligger til behandling i Stortinget. Basert på dette meget positive signalet, og at politikerne har utfordret oss til å komme med konkrete innspill, har NMF fremmet en rekke forslag til kulturkomiteens behandling av Kulturmeldingen: - NMF ber om at det lages en statlig handlingsplan for frivillig musikkliv. - NMF ber om at det nå tas et samlet grep for det frivillige musikklivets rammevilkår på tvers av departementsskiller og at ulike tilskuddsordninger ses i sammenheng slik at langsiktige utviklingsmuligheter sikres. - NMF ber om økt statlig driftsstøtte til organisasjonen. - NMF foreslår at det i spillemiddelfordelingen årlig settes av et beløp til investeringer i instrumenter til korps og orkestre, alternativt at det opprettes et fond til formålet. - NMF ønsker fri dirigenttjeneste til skolekorpsene. - NMF ber om at staten presiserer at kommunene, etter vo-loven, har plikt til å gi gratis øvingslokaler for kor, orkestre og korps. - NMF ber om at det frivillige musikklivet inkluderes sterkt i utviklingen av ny, norsk samtidsmusikk. Viktige skritt framover: Med et totalbilde preget av de sterke utfordringene NMF og musikkorpsbevegelsen stilles overfor fra myndighetens side, er det viktig å trekke fram vårt eget arbeid for å fornye organisasjonen og bevegelsen. Arbeidet har i året som gikk fortsatt med styrke. Vi vil framheve tre eksempler på at NMF satser bevisst på fornying: Frisk Pust: Det er et stort behov for nytt og spennende norsk repertoar for korps. NMF har gjennom Norsk Kulturråd fullfinansiert åtte bestillingsverk for skolekorps under fellesvignetten Frisk Pust. Flere av de åtte inviterte komponistene fikk gjennom dette sitt første møte med korpsmusikken. Initiativ og forberedelse av programmet foregikk i 2003 iverksettelsen kommer i Europamesterskapet: Som vertskap for European Brass Band Championships i 2003 satte vi oss tidlig mål om at dette skulle bli det beste arrangementet i sitt slag noensinne og sette en ny standard for EM i framtiden. EM i Bergen la stor vekt på gjestfrihet overfor det enkelte korps og musikant, arrangementet ble utvidet fra å være en en-dags-happening til å bli en festival over en hel uke og involverte og stilte ut norske korps fra både bredde og elite. Etter EM blir Norge og NMF stadig framhevd som en rollemodell i Europa. Unge i Teten: Organisasjonens troverdighet og styrke hviler i stor grad på at vi er demokratiske og mangfoldige. Virkeligheten viser at NMF er sterkt foreldre- og voksenstyrt, både lokalt i korpsene og i organisasjonen. Gjennom Unge i Teten er 20 ungdommer fra hele landet plukket ut til et ettårig skoleringsprogram innen både politikk og organisasjon. Initiativ og forberedelse av programmet foregikk i 2003 iverksettelsen kommer i Disse tre tiltakene er samlet og hver for seg bare eksempler på arbeidet som peker framover for organisasjonen og bevegelsen. Årets tunge utfordringer på den ytre arena med press på rammebetingelsene må ikke overskygge det virkelige bildet: Tusenvis av musikalske prestasjoner, konserter, konkurranser og øvelser som år for år stiger i kvalitet, som bærer en hundreårig korpstradisjon basert på musikk i et fellesskap og streben etter nye mål. Slik er musikkorpsbevegelsen og NMF til for å realisere nettopp de drømmene. 5

6 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 6 2VIRKSOMHETEN 2.1 INNLEDNING 2.2 ØKONOMI Norges Musikkorps Forbund er musikkorpsenes interesseorganisasjon. Antall medlemskorps er og inkluderer medlemmer. Aldersmessig spenner medlemsstokken fra 8 85 år. Medlemmene er spredd på skolekorps, generasjonskorps og voksenkorps. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter og vedtatt handlingsplan. Landsmøtet er organisasjons høyeste myndighet. Årsregnskapet for 2003 er gjort opp med et overskudd på kr Årets overskudd skyldes mottatt momskompensasjon for årene 2001 og Forbundsstyret er fornøyd med at en har klart målsettingen for toårsperioden som totalt sett var å styrke egenkapitalen. Den økonomiske situasjonen er fremdeles vanskelig, og styret har sammen med administrasjonen igangsatt ytterligere tiltak for året Negativ utvikling på en del av våre offentlige tilskudd følges nøye. Samtidig som vi prøver å motvirke dette politisk, søker vi å tilpasse driften til disse endringene. En positiv utvikling er at for første gang på mange år behøvde vi ikke å benytte kassakredit ved utgangen av året. 6

7 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side FORBUNDSSTYRETS MEDLEMMER Lovisa Mitdbø President Ulf Rosenberg Visepresident Bodil Bjørlo Takle Styremedlem Ingolf Dragset Styremedlem Unni Ekelid Styremedlem Trond Elnes Styremedlem Frank Mathisen Styremedlem Per-Olaf Winge ansattes representant Per Lorentz Milotski Varamedlem Kjetil Johnsen Varamedlem Per Erling Løkken Varamedlem Berit Handegard ansattes vararepresentant 2.4 POLITISK PLATTFORM Forbundsstyrets plattform bygger på vedtatt visjon, handlingsplan og musikalsk fornyelse. Hovedoppgavene har vært musikkpolitikk, synliggjøring, organisasjonsutvikling og bedre ressursutnyttelse. Antall styremøter: 5 styremøter, 9 møter i presidentskapet Antall saker: 34 ordinære saker i styret, 62 saker i presidentskapet og 7 b-saker. 7

8 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side ANSATTE Anna Elisa Tryti Generalsekretær (startet 01.03) Ole Nilsen ass. generalsekretær Harald Eikaas Musikksjef (startet 01.05) Håkon Mogstad personalsjef Arne Amland studiesjef Øyvind Storheim arrangements- og markedssjef Ingunn Ek service- og kontorsjef Odd Petter Saltnes it- og økonomikonsulent (startet 01.07) Berit Handegard prosjektkonsulent Ole Helander konsulent (pensjonert 01.05) Tone Sæle informasjonskonsulent Evy Langeland konsulent Birgit Berg-Olsen Saksbehandler Åse Espevik Saksbehandler Marit Olsen sekretær Viggo Bjørge prosjektkonsulent Lillian Grøsnes Daglig leder Nord-Norge Håvard Kroka Musikkonsulent Nord-Norge Anne Guri Frøystein Musikkonsulent Nord-Norge Dag Helle Bysting Daglig leder Trøndelag Håvard Hinsverk Musikkonsulent Trøndelag Geir Ulseth Musikkonsulent Trøndelag Gøril Meland Kretssekretær Trøndelag Arnfinn Dalhaug Daglig Leder Møre og Romsdal (startet 01.09) Arnvid Mondal Kretskonsulent Møre og Romsdal Jørgen André Brecke Musikkonsulent Møre og Romsdal (sluttet 20.08) Helga Didrikke Sundal Daglig leder og studiekonsulent Egil Magnussen Daglig leder Hordaland Henrik Glette Konsulent Hordaland Stein Skorpholm Konsulent Hordaland Morten E. Hansen Daglig leder og studiekonsulent Kristin Eileraas Kretskonsulent Agder og Rogaland (startet 01.05) Morten Øvrebrekk Muikkonsulent Rogaland (startet 01.05) Tore Heuer Musikkonsulent Agder Britt Hvidsten Kretssekretær Telemark Liv Bente Olufsen Kretssekretær Buskerud Per Einar Fon Daglig leder og studiekonsulent Øyvind Klingberg Musikkonsulent Buskerud, Telemark og Vestfold Pål Gløtta Musikkonsulent Akershus Sissel Gausen Kretssekretær Akershus Per-Olaf Winge Organisasjonskonsulent Oslo Sissel Larsen Musikkonsulent Oslo Else Marie Solbrekke Kretssekretær Østfold Iver Vatvedt Musikkonsulent Oslo 8

9 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 9 Ny generalsekretær tiltrådte i stillingen 1. mars og ny musikksjef tiltrådte 1. mai. Etter at ny generalsekretær tiltrådte, har følgende ansatte fått endrete stillingsbenevnelser: Ole Nilsen assisterende generalsekretær, Ingunn Ek service- og kontorsjef. Ole Helander er gått over i pensjonistenes rekker, men utfører en del oppgaver for NMF-organisasjonen i forbindelse med Landsmøtet og gjennomgang av NMFs historie. Ellers er NMFs personalsituasjon stabil. Daglig leder i NMF Hedmark/Oppland, Terje Lund, har sagt opp sin stilling. I Møre og Romsdal er Arnfinn Dalhaug ansatt som ny daglig leder og musikkonsulent, mens Kristin Eileraas er ansatt som kretskonsulent i NMF Rogaland. 2.6 KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen har gjennomgått alle styresaker og vedtak, og sjekket at vedtak er fattet i henhold til NMFs vedtekter og Landsmøtevedtak. 2.7 ARBEIDSMILJØ Det har i høst vært noen kretser som har slitt med arbeidsmiljøet. På små arbeidsplasser får dette store konsekvenser, og har medført sykemeldinger. Ofte har bruk av eksterne firma slått positivt ut. I forkant av dette har det vært en konstruktiv dialog mellom NMF sentralt og de involverte kretsene. Det har vært enighet om tiltakene og sentralleddet har vært med å finansiere utgiftene. Sykefraværet har holdt seg relativt stabilt, og har inneværende år vært på 4.8%. I rekrutteringsprosessen legges det i tilllegg til kompetanse, vekt på kjønn og alder. I år er det 54,5 % menn og 45,5 % kvinner ansatt i NMF. 9

10 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 10 3OPPLÆRING OG AKTIVITETSTILBUD 3.1 OPPSUMMERING På opplæringssiden er det i år særlig grunn til å nevne desentralisert dirigentutdanning. Utdanningen er gjennomført i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2003 og avsluttes i januar Planlegging av kurstilbud i sør og øst er i gang med oppstart i januar Det er også avholdt dommerkonferanse for første gang på flere år. Tre dirigentforum er avholdt, med noe tynn deltakelse. Evaluering i ettertid resulterer i at det i 2004 kun vil bli avholdt to dirigentforum. Høsten har også vært brukt til å planlegge oppstart av skolering av unge tillitsvalgte. Et program som skal følge kalenderåret, med oppstart i januar Prosjektet er døpt Unge i teten. Så godt som alle kretser har meldt på deltakere til programmet Det er også gjort et betydelig arbeid innen drillvirksomheten, både på aktivitets- og opplæringssiden. 3.2 DRILLAKTIVITETER Drillforum NMF 2003: - Line Mygland - Susann Dahle - Hanne M. Hansen Administrativ ansvarlig: Øyvind Storheim Prioriterte oppgaver i år har vært initiativ overfor kretsene, revidering av instruktørkursemateriell og utforming av materiell. Gjennomføring av kretsinstruktøropplæring, dommeropplæring og NM i korpsdrill. I tillegg er NMF etter søknad opptatt som medlem i NBTA Europe, og drillerne i NMF har dermed fått sin internasjonale tilhørighet og inspirasjon. Antall medlemmer i Drillforum er redusert til tre. I en oppstartsfase var det viktig å ha et stort fagutvalg. Etter hvert har det imidlertid blitt viktigere å ha en mindre, men sterkere faglig gruppe som kommuniserer effektivt. Konkurransereglementet ble kraftig revidert i Det blir heretter gjort årlige justeringer pr. 1. september. Dette er justeringer som gjøres ut fra erfaringer og tilbakemeldinger fra konkurransearrangører, dommere og deltakere. I år er det gjennomført et dommerkurs. Dette er det første dommerkurset på over 10 år. Det legges opp til årlige dommerkurs og oppdateringskurs. På sikt vil nasjonale dommere kunne få tilbud om internasjonale kurs for å bli godkjente som internasjonale drilldommere. NM korpsdrill ble gjennomført samtidig med NM skolekorps janitsjar i Sandefjord. Totalt deltok tropper, solister og duetter. Nytt av året var en voksenklasse for tropper. Arrangementet bekreftet at satsingen på et nasjonalt mesterskap for drill er riktig, både som verktøy for nivåheving og som sosial møteplass for drillmedlemmene i NMF. På landsplan er det en økning både i antall konkurranser for drill, og i deltakelse i de forskjellige konkurransene. Opptaket i NBTA Europe medfører at drillerne i NMF fra 2005 får anledning til å delta i Europamesterskapet for drill. Norske dommere og instruktører vil også få anledning til å delta på internasjonale kurs og gjennom dette få internasjonale oppdrag. 10

11 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 11 Det er gjort en total gjennomgang og justering av instruktøropplæringen i drill. Nytt materiell ble første gang tatt i bruk i forbindelse med kretsinstruktørkurset som ble arrangert i Stavanger i november. Det gjenstår mindre justeringer og korreksjoner før materiellet er klart til utgivelse tidlig i I sommer deltok drillere og dansere fra Field Band Foundation i Sør-Afrika på drillkurs i Norge. Dette var første gang det var utveksling på drill/dansnivået i de to organisasjonene. 3.3 DIRIGENTFORUM Dirigentforum ble gjennomført på tre ulike steder: Trondheim og Skien og Bergen Musikkonsulentene Geir Ulseth, Øyvind Klingberg og Egil Magnussen stod for gjennomføringen. Erfaringene og tilbakemeldingene peker på en kursendring for fremtidige dirigentforum. Arrangementet i Trondheim ble betraktet som vellykket. Til tross for sen annonsering, var det relativ god påmelding. NMF Trøndelag mener dette kan tilskrives oppbygging av et godt faglig innhold. Dirigentforum i Bergen hadde, til tross for fint faglig innhold, relativ svak påmelding. Ut fra NMFs budsjettsituasjon, samt oppstart av dirigenttilbud ved Griegakademiet og Høgskolen Stord Haugesund, er det derfor besluttet å legge ned dirigentforum i Bergen. Dirigentforum i Skien har utviklingspotensiale. Det samarbeides nå med Kulturskolerådet for Buskerud-Vestfold-Telemark om å utvikle et tilbud til kulturskolelærere som jobber med korps. 3.4 KURS FOR BRASSBAND OG JANITSJARKORPS Nasjonale spillekurs ble arrangert på Viken folkehøgskole (Gjøvik) for janitsjarbesetning, og på Manger folkehøgskole for brassbesetning. Kursene ble arrangert siste uken i juli. Begge korpsene fungerte bra, og spesielt på janitsjarsiden ble det vist solid kvalitetsmessig forbedring fra fjoråret. Dirigent for janitsjarbesetningen var Helge Haukås, mens Bjørn Sagstad dirigerte brassbesetningen. Teknisk ansvarlig for gjennomføringen var henholdsvis NMF Akershus og NMF Hordaland. Nasjonale spillekurs har et klart konsertfokus, og avslutningskonserten er det store målet. Brasskurset avsluttet med turné til Rogaland, der korpset spilte avslutningskonsert i Stavanger Konserthus sammen med deltakere på Rogalands egne kurs. Janitsjarkurset avsluttet med konsert i Lindemansalen på Musikkhøgskolen i Oslo. Nasjonale kurs har de siste årene fungert tilfredsstillende. Det er likevel grunn til bekymring når det gjelder rekruttering. Det er liten søkermasse, på janitsjarsiden er det ikke søkere på instrumenter som obo og fagott. Engasjementet på kretsnivået er lavt. Utover de kretsene som er tekniske arrangører, er det med få unntak aktiv rekruttering eller bidrag fra andre kretser. Målet med de nasjonale spillekursene er at korpsene skal ha et høyt nivå og god besetning og på denne måten være til inspirasjon for medlemmene. Per i dag oppnår vi ikke dette, og det vil også være vanskelig på sikt dersom det ikke blir et større regionalt engasjement. 3.5 UNGDOMSKONFERANSEN Årets ungdomskonferanse ble arrangert på Rica Hell i Stjørdal i januar. Totalt deltok 143 ungdommer. Årets konferanse var lagt opp slik at det var valgfritt å være med fra fredag eller lørdag. Eksterne foredragsholdere var Trond Bjørknes fra Norsk rockforbund. Tittelen på temaet var I blanke messingen og omhandlet fornyelse av korpskonserten. Erik Halvorsen snakket om deg som tillitsvalgt og i tillegg var de tre sør-afrikanske utvekslingsstudentene fra FBF og hadde workshop med deltakerne. Samtidig med ungdomskonferansen hadde Drillforum møte. Det ble derfor også en sekvens med drillinformasjon på ungdomskonferansen. Et populært innslag. Viggo Bjørge tok ungdommen med på en Fremtidskveld. Som vanlig var det trøtte deltakere som forlot hotellet søndag ettermiddag. Det er positivt å registrere at ungdomskonferansen holder seg i popularitet, med et stabilt deltakertall på ca. 140 deltakere. 3.6 SOMMERKURSENE Antall deltakere på sommerkursene er veldig bra. Det er likevel registrert en liten tilbakegang fra fjorårets rekord

12 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 12 Tilbudet på kurs er også stort. Det ble gjennomført hele 58 ulike kurs på kretsnivå. Kursaktiviteten ble i hovedsak gjennomført i tidsrommet uke Vektleggingen av kreativitet, gehør, spilleglede samt nye emner synes å gi elevene nye utfordringer. Det er stadig flere kretser som samarbeider om komplette tilbud, noe som er positivt og fremtidsrettet. Det ble gitt tilbud om dirigent- og instruktørkurs (ensembleledelse) i 7 kretser. Utgivelse av fagmateriell Samarbeidet med Norsk Noteservice har resultert i følgende utgivelser: - 14 a Improvisasjon i Musikkopplæringen Kjell Nyland - 14 b Improvisasjon i Musikkopplæringen Kjell Nyland Der har parallelt med dette vært arbeidet med en del andre hefter. Disse vil sluttføres og utgis i OPPLÆRING STUDIEARBEID Det faglige arbeidet omfatter følgende områder: - Revidering av NMFs undervisningsplaner - Modulbasert/kompetansegivende utdanning i korpsledelse - Utgivelse av fagmateriell En del av disse oppgavene er løpende oppgaver som blir løst innfor NMFs budsjett. En del oppgaver er mer prosjektrettet og delfinansiert gjennom eksterne tilskudd. Revidering av NMFs undervisningsplaner Arbeidet med NMFs undervisningsplaner nærmer seg sluttføring. Arbeidet blir ivaretatt av studiesjef i samarbeid med Grethe Helle Rasmussen. Det videre arbeidet med utgivelse i samarbeid med Norsk Noteservice skal etter den reviderte framdriftsplan sluttføres i løpet av Modulbasert/kompetansegivende utdanning i korpsledelse Gjennomføringen av pilotprosjektet i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er nå nesten i havn. Det er bare eksamen som gjenstår. Andre modul ble gjennomført i vårsemester, mens tredje modul ble gjennomført på høsten. Studieleder Erling Myrseth og lærerne Helge Haukås og Arvid Anthun har gjort en meget god jobb. De to kretsene NMF Sogn og Fjordane og NMF Møre og Romsdal har fungert som teknisk arrangør. Invitasjoner om studietilbud i Korpsledelse ble sendt alle kretser og korps i region øst og sør i primo august. Det ble gjennomført opptaksprøve med Vestre Aker Musikkorps i november. Av 30 kandidater til opptaksprøven, fikk 18 tilbud om studieplass. Kurset vil ha oppstart tidlig i januar Studieleder: Trond Elnes. Lærere: Helge Haukås, Rune Bergmann, Erling Myrseth, Magne Rutle. Kretsene i regionene vil fungere som teknisk arrangør for samlingene. 3.8 FREMTIDSKVELDER OG KORPSET VÅRT Det har i år vært gjennomført fremtidskvelder med 32 korps, mens fire korps har gjennomført Korpset Vårt. Til dette arbeidet har veileiderne delt på de tre settene med MetaPlan-utstyr, som ble kjøpt inn i Utstyret har vært utmerket for tiltaket og er med på å gjøre gjennomføringene så uformelle som de bør være. Hovedtrekkene fra fremtidskveldene viser at følgende problemstillinger er mest sentrale: Skolekorps: - opplæring/instruksjon og planer for dette repertoar, forholdet til kulturskolen - de unges innflytelse forholdet mellom musikanter og foreldregruppen/ledere - lite inkluderende voksenmiljø utfordringer for de eldste i skolekorps disiplin Amatørkorps: - rekruttering - hvordan ta vare på nye musikanter - musikalsk utvikling - hvordan skape en innholdsrik sesongplan - synliggjøring i lokalmiljø, økonomi - uenighet om aktivitetsnivå Gjennomgående for både skole- og amatørkorps er at de er fornøyd med eget styre. Gjennomførte fremtidskvelder viser at korpsene er stolte av det de driver med. Det fremkommer ikke store geografiske forskjeller i de problemstillinger som korpsene tar opp. Det viser seg å være store forskjeller på hvordan kulturskolene forholder seg til korpsene. Det er varierende erfaringer med i hvor stor grad korpsene forplikter seg i oppfølgingsfasen. Det er derfor vedtatt å benytte ulike former for oppfølging. Dette kan være møter, oppfølging på e-post og korpsmøter i kretsregi. 12

13 NMF årsmelding 2003.qxd :16 Side 13 Erfaringene viser at Fremtidskvelder og Korpset vårt i særlig grad styrker samarbeidet mellom ungdom og voksne, og kan være en stor motivasjonsfaktor for de unge i videre engasjement i korpset. Videre er det helt på det rene at disse prosjektene skaper en vitalisering i forholdet mellom korpsene og NMF. 3.9 KORPS ER GØY Det er blitt gjennomført vel 30 Korps er gøykonserter. Ca 25 i Hordaland og 7 i Telemark. Tilbakemeldingene viser at konseptet ser ut til å virke etter sin hensikt. NMF har stadig en utfordring i å implementere Korps er gøy til større deler av organisasjonen, samt å systematisk skolere instruktører FRISK PUST NMF fikk i år fullfinansiert syv verk á fire minutters varighet for skolekorps hos Norsk Kulturråd. Følgende komponister er med på prosjektet: Torstein Aagaard- Nilsen, Knut Vaage, Ruth Bakke, Dag Egil Njaa, Rune Rebne og Helge Sunde. I tillegg ble Webjørn Sæther kontaktet for å skrive et liknende verk som blir finansiert av NMF. I alt vil det bli komponert fire verk for janitsjarbesetning og tre for brassband. Urframføring av de første 4 komposisjoner blir i Bergen 1. februar Dag Egil Njaas verk fremføres i Stavanger våren 2004 og i Sandefjord-området fremføres de siste 3 stykkene sommeren NMF har vært i forhandlinger med Norsk Noteservice om utgivelse og innspilling av komposisjonene NMFs HISTORIE NMF er som kjent en stor organisasjon med mye historie. Til tross for dette har det så langt ikke vært gjennomført kartlegging og sikring av historisk materiell som befinner seg ute i systemet. Dette arbeidet ble igangsatt i år. Sentrale personer som Arne Fredrik Mørk, Sigurd Aarlie og Nils Kaltenborn er intervjuet, og listen blir utvidet etter hvert. Personer sentralt i den organisatoriske og musikkfaglige utvikling blir kontaktet. Innsamlingen av data foregår i samarbeid med en etnolog og er planlagt utvidet til tre nivåer, nasjonalt -, krets- og korpsnivå. I tillegg vil det kartlegges hva som finnes av private arkiver som kan ha interesse. Dette er materiell som kan være interessant for historikere og kulturforskere. Det er også tatt initiativ til å frembringe mer relevant forskningsmateriell innen feltet frivillige organisasjoner. Så langt har administrasjonen vært i dialog med Norsk Institutt for forskning om oppvekst, alder og velferd (NOVA) om muligheten for et samarbeid. Likeledes har NMF i samarbeid med NMR, Frisam og LNU tatt initiativ til en forskningskonferanse i Gjennom Frisk Pust-prosjektet skal komponisten utvikle verket sammen med et korps. Her fra øvelse i Skjold Skoles Musikkorps (FOTO: Tone Sæle). 13

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F.

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. 2004 Årsmelding 2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. Færestrand, Tone Sæle. Design: Urbane Guerilla Designgroup,

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

ÅRS MELDING. musikkorps.no

ÅRS MELDING. musikkorps.no T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd 1 19.05.2011 14:02:51 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Detaljer

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

ÅRSMELDING. musikkorps.no

ÅRSMELDING. musikkorps.no ÅRSMELDING 2011 musikkorps.no INNHOLD HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no 09 Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009 musikkorps.no Innhold 1. Organisasjonen NMF SIDE 1.1 Innledning 5 1.2 Økonomi 5 1.3 Regionenes årsmøter 5 1.4 Forbundsstyrets arbeid 6 1.5 Ansatte 6 1.6 Kontrollkomiteen

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent.

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent. MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008 2010 Landsmøtet 2010 For første gang i Norsk kulturskoleråds historie er landsmøtet lagt til Østfold, nærmere bestemt Quality Hotel Fredrikstad. Det er denne gangen ikke en

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag Rapporten Sårbar frivillighet er utarbeidet av Inge Carlén og Erlend

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Landsmøteprotokoll Fullstendig versjon Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Innhold: Landsmøtesak 1.2004: Konstituering...3 A: Åpning... 3 B: Navneopprop...3 C: Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Sammendrag...6 3. Planens avgrensning og mål-...7 3.1. Planområde 3.2. Mål 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler,

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE kultur TRØKK Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:08 KULTURLAUGET - EN TILDELINGSVINNER s:10 NYE SPILLERE PÅ KULTURSKOLERÅDLAGET s:16 ELEVRÅD - EN SJELDENHET I KULTURSKOLEN FORSIDEMOTIV:

Detaljer