2008 Norges Musikkorps Forbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2008 Norges Musikkorps Forbund"

Transkript

1 Årsmelding 2008

2 2008 Norges Musikkorps Forbund

3

4 Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte Kontrollkomiteen Arbeidsmiljø Likestilling Hederstegn 15 3 Rammevilkår Innledning Statligestøtteordninger TONOogKopinor Andrenasjonalearenaer 18 4 Samarbeidspartnere Innledning Samarbeidspartnerne 21 5 Kommunikasjon Innledning Synlighetimediene Informasjons-og kommunikasjonsteknologi 23 6 Musikkfaglige arrangementer, konkurranser og prosjekter Innledning Arenaerogpartnere Stavanger Norgesmesterskapene Internasjonalemesterskap Ungeiteten Minoriteterikorps 28 7 Internasjonalt samarbeid Innledning FieldBandFoundation EuropeanBrassBand Association(EBBA) NordiskMusikUnion(NoMU)og Samrådetfornordiskamatørmusikk (SAMNAM) NationalBatonTwirlingAssociation Europe(NBTA) 31 8 Statistikk Musikkorpsogmedlemmer Medlemskategorier Endringer 33 9 Kontrollkomiteen 38 4

5

6 6 Norges Musikkorps Forbund (NMF) er og skal være spilleglede og fellesskap. NMF skal synliggjøre korpsbevegelsen og bidra til en enklere korpshverdag, inkluderende fellesskap, kvalitetsfylt læring og sterke musikkopplevelser. NMF er en demokratisk kulturorganisasjon som arbeider med rammevilkår, aktivitet, utvikling og service. Vi skal være en demokratiog opplæringsarena med tydelig profil som bidrar til å sette dagsorden som en kulturpolitisk aktør, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Medlemmenes behov er viktigste premiss og alt arbeid er tuftet på mottoet spilleglede og fellesskap. Hovedprioriteringene for perioden er å: A) Begeistre medlemmene B) Satse på ungdommen C) Fremme musikalsk kvalitet og opplevelser D) Legge til rette for frivilligheten I 2008 har vi hatt deltagerrekord på flere av våre arrangementer, spesielt NM-arrangementene. Antall medieoppslag har også økt. Vi har videre vært aktive som synlig aktør på arenaer for rammevilkår, noe som har bidratt til større offentlige tilskudd og høyere sponsorinntekter enn tidligere. Organisasjonen har i 2008 vært preget av et omfattende økonomisk omleggingsarbeid. Dette i henhold til vedtaket om innføring av nasjonal/lokal økonomi og for å snu en negativ økonomisk utvikling. Et 1. STYRETS BE- RET- NING positivt resultat i 2008 på kroner og en total egenkapital på kroner, er positive følger av dette arbeidet. Den økonomiske plattformen er styrket gjennom stramme budsjettkontroller, implementering av nye systemer og rutiner, slik at alle i organisasjonen skal ha et godt verktøy til å kunne kvalitetssikre arbeidet. Fokus på konkrete tiltak har gitt resultater, og gir et godt grunnlag til fortsatt drift av organisasjonen. I sentrum for organisasjonens arbeid for bedre rammevilkår står korpsmedlemmenes hverdag. I 2008 har arbeidet hatt spesielt fokus på saker som nasjonal dirigentordning, økt støtte gjennom Instrumentfondet og voksenopplæringstilskuddene, samt momsfritak. NMF har i løpet av 2008 vært aktive i å initiere og videreføre samarbeid med flere andre store organisasjoner i Norge om felles sak. NMF som organisasjon er i utvikling. I 2008 ble det nedsatt et arbeidsmiljøutvalg (AMU) i organisasjonen med representanter fra både arbeidstager- og arbeidsgiversiden. I tillegg er et arbeidsgiverpolitisk dokument vedtatt. Organisasjonsstrukturen, med tettere kontakt og dialog mellom de enkelte ledd i organisasjoner, er også videreutviklet. Styret er meget tilfreds med det arbeidet som er gjort i 2008 i lokalmiljøene. Her skapes de viktigste verdiene for korpsnasjonen. Alle valgte ledere, administrasjonen og de frivillige i regionene/kretsene takkes for flott innsats i Styret takker videre administrasjonen for en god, solid og kompetent jobb i NMF blir Stoltere, Sterkere og Synligere. Forbundsstyret ved president Per Kvistad Uddu

7 Bergen, 26. mars 2009 Per Kvistad Uddu president Grete Wennes visepresident Kristoffer Sundøy Andreas Halvorsen Trude Drevland Elisabeth Sundkvist Lars Emil Johannesen Håvard Hinsverk Arild Moen generalsekretær 7

8 2. Organisasjonen NMF

9 2.1 Innledning Norges Musikkorps Forbund er musikkorpsenes interesseorganisasjon. Organisasjonens virksomhet har sitt hovedkontor etablert i Bergen. NMF har også sju regionskontorer: NMF Nord-Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF Hedmark/Oppland, NMF Viken, NMF Sør og NMF Vest. Antall medlemskorps i 2008 er med totalt medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan fram mot Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 2.2 Økonomi Forbundsstyrets ansvar er å sørge for en god økonomiforvaltning. Som en følge av et stort underskudd i 2006, har den økonomiske situasjonen vært særdeles krevende, både nasjonalt og regionalt. De konkrete tiltak som er iverksatt har gitt resultater. Implementering av lokal/nasjonal økonomi, fokus på gode rapporteringsrutiner og god likviditetsstyring har gitt organisasjonen en sterkere plattform for å møte framtidens utfordringer. Årsregnskapet viser et overskudd på kroner som i sin helhet overføres NMFs egenkapital. Pr er organisasjonens egenkapital kroner. I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 2.3 Landsmøtet 2008 Landsmøtet ble avholdt i Alta april med 87 delegater samt 20 observatører og gjester. Ulf Rosenberg gikk av som president og ble etterfulgt av Per Kvistad Uddu. 2.4 Forbundsstyrets arbeid Forbundsstyrets arbeid reguleres av organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. Hovedoppgavene har vært å bedre de økonomiske rammevilkårene, organisasjonsutvikling, bedre service til medlemmene og musikalsk fornyelse. Det er avholdt elleve styremøter, hvorav to har vært telefonmøter. To saker har blitt behandlet via e-post. Det ble i 2008 avholdt 13 møter i presidentskapet/ arbeidsutvalget. Forbundsstyrets sammensetning før landsmøtet: President: Ulf Rosenberg Visepresident: Erik Rastad Styremedlemmer: Ingolf Dragset, Line Mygland, Lars Emil Johannessen, Elisabeth Sundkvist, Merit Kristiansen Varamedlemmer: 1. Kristoffer Sundøy 2. Per-Lorentz Milotzki 3. Per Erling Løkken Ansattes repr.: Morten E. Hansen Ansattes vararepr.: Åse Espevik Forbundsstyrets sammensetning etter landsmøtet: President: Per Kvistad Uddu Visepresident: Grete Wennes Styremedlemmer: Trude H. Drevland, Andreas Halvorsen, Lars Emil Johannesen, Elisabeth Sundkvist, Kristoffer Sundøy Varamedlemmer: 1. Merit Kristiansen 2. Anniken K. Liven 3. Ingrid Djupegot Ansattes repr.: Håvard Hinsverk Ansattes vararepr.: Suzy Haugan 9

10 2.5 Ansatte Forbundet har i alt 40 ansatte fordelt på 38,25 årsverk. 17 personer arbeider ved hovedkontoret i Bergen, mens 23 har sin arbeidsplass ved regionkontorene. Hovedkontoret Arild Moen Arne Amland Karl Ole Midtbø Geir Ulseth Berit Handegard Sissel Larsen Kari Carlheim Stig Ryland Håkon Mogstad Tone Sæle Randi Kvinge Birgit Berg-Olsen Silvelin Havnevik Anita Finnebråten Evy Langeland Unni Seim Eidsnes Mirjam Steien Odd Petter Saltnes Erlend Veland Thorsen Kenneth Helle generalsekretær seniorrådgiver, personalarbeid musikksjef (sluttet 20. august) musikksjef (startet 1. september) seniorkonsulent nasjonal fagkonsulent inkludering (permisjon 1. august, sluttet i permisjonstiden 31. desember) nasjonal fagkonsulent drill kommunikasjonssjef kommunikasjonsrådgiver informasjonskonsulent (sluttet 30. juni) kommunikasjonsrådgiver (startet 1. august) markedskonsulent nasjonal rådgiver (fast stilling fra 1. oktober) administrasjonssjef økonomikonsulent regnskaps- og kontormedarbeider fast (1. oktober) økonomikonsulent fast (startet 16. mai) seniorkonsulent IKT/økonomi IKT-konsulent servicemedarbeider midlertidig (startet 27. juni) Regionene NMF Viken Nina Ekjord Øyen Per Einar Fon Iver Vatvedt Erling J Myrseth Pål Gløtta Mette Bjørtomt Per Olaf Winge Liv Bente Olufsen daglig leder (sluttet 30. september) daglig leder (konstituert 5. mai fast 15. september) musikkonsulent/produsent fast (1. juli) musikkonsulent/produsent (engasjement 50 % 1. april, fast 100 % 1. november) musikkonsulent/produsent (permisjon fra 1. august) musikkonsulent/produsent, vikar (startet 1. desember) servicemedarbeider servicemedarbeider 10

11 11

12 12

13 NMF Hedmark/Oppland Botolv Gjeldaker daglig leder Kristin Børresen servicemedarbeider (midlertidig utvidet stilling til 100 %) NMF Sør Per Einar Fon daglig leder (gikk over til NMF Viken 15. september) Erik Rastad konstituert daglig leder (startet 1. oktober) Øyvind Klingberg musikkonsulent/produsent Britt Hvidsten servicemedarbeider (midlertidig utv. stilling til 100 %) Suzy Haugan informasjonskonsulent (midlertidig utv. stilling til 100 %) NMF Vest Jane Merete Jonassen daglig leder Egil Magnussen nasjonal fagkonsulent musikk (permisjon til 30. september, sluttet i permisjonstiden) Birthe Berven Dahle musikkonsulent/produsent, vikar for Egil Magnussen (vikar til 30. september, engasjement til 1. mars 2009) Åse Espevik saksbehandler, produsent Kristin Eileraas produsent (permisjon 18. februar) Tor Åge Moan Schunemann produsent, vikar for Kristin Eileraas (startet 1. januar) NMF Nordvest Trond Brenne Lars Alver Krum NMF Trøndelag Geir Ulseth Karsten Selseth Landrø Håvard Hinsverk Gørild Meland NMF Nord-Norge Rigmor Sætherskar Anne Guri Frøystein daglig leder produsent fast (startet 1. mai) daglig leder (musikksjef fra 1. september) daglig leder (startet 1. desember) musikkonsulent/produsent servicemedarbeider daglig leder musikkonsulent/produsent 13

14

15 2.6 Kontrollkomiteen (sammensetning ) Kontrollkomiteens sammensetning før landsmøtet: Leder: Lars Jørgen Hauge Medlemmer: Berthel Pettersen Dagfinn U. Larsen Varamedlem: Jorunn Polsrød Kontrollkomiteens sammensetning etter landsmøtet: Leder: Lars Jørgen Hauge Medlemmer: Berthel Pettersen Dagfinn U. Larsen Varamedlem: Jorunn Polsrød 2.7 Arbeidsmiljø Høsten 2008 ble det opprettet et arbeidsmiljøutvalg. Dette har,i henhold til lovverket,vært sammensatt på følgende måte: Fra arbeidstagersiden: Erlend V. Thorsen (verneombud), Håvard Hinsverk (hovedtillitsvalgt) og Suzy Haugan (varatillitsvalgt). Fra arbeidsgiversiden: Arild Moen (generalsekretær), Anita Finnebråten (administrasjonssjef) og Arne Amland (seniorrådgiver). Leder i første del av valgperioden har vært Erlend V. Thorsen (arbeidstagersiden) og sekretær har vært Arne Amland (arbeidsgiversiden). Det har vært avholdt to møter i Arbeidet i Arbeidsmiljøutvalget har hatt fokus på å bedre arbeidsmiljøet i organisasjonen. Det har ikke vært noen tilfeller av arbeidsulykker eller skader i løpet av driftsåret Korttidssjukefraværet har vært på 2,8 %. Det er ingen forhold ved organisasjonen som påvirker det ytre miljø. 2.8 Likestilling Det er 47,5 % menn og 52,5 % kvinner blant de ansatte i NMF. Likestilling er ivaretatt i organisasjonen gjennom NMFs arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer. NMFs arbeidsgiverpolitikk har vært behandlet og vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget. NMFs arbeidsgiverpolitikk bygger på følgende tre grunnpilarer: Kompetanseutvikling, Helse, Miljø og sikkerhet (HMS) og Lønn. De lønnspolitiske retningslinjene er nedfelt som en del av arbeidsgiverpolitikken. Lønnspolitikken skal på kort og lang sikt bidra til at NMF når sine mål, ved at den oppleves som rettferdig, motiverende og stimulerende på arbeidsmiljøet. Samtidig skal den sikre sammenhengen mellom lønn, kompetanse, stillingsinnhold, innsats og måloppnåelse. Lønn skal også medvirke til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeider og ledere. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant alle organisasjonens ansatte. 2.9 Hederstegn Forbundets forskjellige hederstegn er i løpet av 2008 tildelt i alt 341 personer. Sølvtrompeten, NMFs høyeste utmerkelse, er tildelt: Bjarne Haug Thesen Ulf E. Rosenberg Øvrige tildelinger av hederstegn, diplomer og medaljer: Hederstegn for dirigenter 15 personer Fortjenstmedaljen 39 personer Hedersdiplom 65 personer 40-årsmedalje 58 personer 30-årsmedalje 73 personer 20-årsmedalje 88 personer 15

16 3. Rammevilkår

17 3.1 Innledning Det har vært en økning i de fleste statlige støtteordninger i Både Instrumentfondet, Frifond og voksenopplæringsmidlene (VO) har hatt en økning. I år har NMF levert høringsuttalelser i følgende saker: Fordelingsutvalget (BUFA) Løkenutvalget ny voksenopplæringslov Frivillighetsmeldingen Bortfall av automatinntekter Kulturmomsutvalget Frivillighetsregisteret Politiattest for ledere/instruktører 3.2 Statlige støtteordninger Fullt momsfritak for korpsene har vært et prioritert område for NMF i 2008, både gjennom eget arbeid og samarbeid i Frivillighet Norge. Frivillighet Norge med over 180 medlemsorganisasjoner vedtok på årsmøtet 2008 en felles resolusjon/ opprop for momsfritak for alle frivillige organisasjoner i Norge. NMFs medlemskorps betaler årlig minimum 50 millioner kroner i moms Instrumentfondet Instrumentfondet er tilgjengelig for alle skolekorps uavhengig av organisasjonstilknytning. I 2008 mottok NMF totalt 529 søknader fra skolekorps og 339 av søknadene førte til tildeling av midler i ulike kategorier. Instrumentfondet hadde 7,5 millioner kroner til fordeling for Dette er en økning fra 5 millioner kroner i Frifond Frifond er en statlig tilskuddsordning for barne- og ungdomsorganisasjoner. Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år for å få innvilget tilskudd. NMF mottok totalt 13,3 millioner kroner til fordeling og av medlemskorpsene mottok støtte korps mottok kroner til ordinær drift, mens 26 korps fikk prosjektstøtte (ca. 4,3 % av midlene) Voksenopplæring (VO) Voksenopplæringsmidler er en statlig støtteordning hvor det overføres statlige midler i henhold til voksenopplæringslovens 19. Korpsene kan få VO-midler to ganger i året etter innrapporterte undervisningstimer. Totalt VO-tilskudd for NMFs medlemskorps var i 2008 på 15 millioner kroner. 3.3 TONO og Kopinor TONO og Kopinor er organisasjoner som forvalter rettigheter til musikk og beskytter skriftlig materiale med bakgrunn i norsk lov. NMF har inngått avtale med disse organisasjonene om vederlag på vegne av medlemskorpsene TONO Avtalen mellom NMF og TONO gir medlemskorpsene rett til: å fremføre de musikkverk TONO forvalter uten på forhånd å innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle. Retten omfatter korpskonserter, kretsstevner, festivaler samt krets- og NM-konkurranser. Vederlaget for 2008 er på 1,4 millioner kroner. Beløpet reguleres årlig ifølge Statistisk Sentralbyrås (SSBs) konsumprisindeks. Våre medlemskorps er forpliktet til å sende inn oversikt over framført musikk direkte til TONO for alle konserter de selv arrangerer Kopinor Avtalen mellom NMF og Kopinor ble inngått med virkning fra Avtalen omfatter all kopiering av opphavrettslig beskyttet materiale som finner sted i vår virksomhet og innbefatter alle medlemmer av NMF, både korps og administrasjon. For korpsene betyr dette kopiering av supplements- og arbeidskopier. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse (Synovate) blant medlemskorpsene som ble brukt som grunnlag for forhandlingene. Forhandlingsprosessen startet i 2006 og ble ferdigstilt i januar Vederlaget for 2008 er på 1,3 millioner kroner. Beløpet reguleres årlig ifølge SSBs konsumprisindeks. 17

18 3.4 Andre nasjonale arenaer januar-komiteen Norges Korforbund, Norsk musikkråd, Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund. NMF har vært representert ved president og generalsekretær. Generalsekretærer/daglige ledere i de fire organisasjonene utgjør arbeidsutvalget. Formålet med komiteen er å arbeide mot bevilgende myndigheter for felles saker og interesse for våre organisasjoner, eks. nasjonal dirigentordning og forskrifter for kulturskolene Grasrotandelen JKL Group AS var av Norsk Tipping AS innleid til å drive nettverks- og kommunikasjonsarbeid for etableringen av Grasrotandelen. Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Norges Musikkorps Forbund var invitert som deltakere i arbeidsgruppen Frivillighet Norge Arbeidet med fritak for merverdiavgift for frivillige organisasjoner har vært hovedsak. NMF har deltatt i flere tema- og arbeidsgrupper i 18

19 Frivillighet Norge: Skatt og avgift, forskning rundt frivillighet og arbeidet med politiattest for instruktører og ledere Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 85 barne- og ungdomsorganisasjoner er medlemmer. Kristoffer Sundøy fra Forbundsstyret er styremedlem. Utgiver av brosjyren Trygg og tilstede som NMF bruker som en del av kontraktene for lærere og instruktører på sommerkursene Ringen forlag NMF har inngått en ny lotteriavtale som er gyldig fra til Tilbudet organiseres av forlaget, mens NMF og korpsene som deltar mottar en avtalt provisjon. Antall solgte lodd har økt med ca sammenlignet med salget i fjor. Det ble solgt ca lodd som ga en inntekt på 3,3 millioner kroner til totalt 145 korps. 19

20 4.Samarbeidspartnere

21 4.1 Innledning Nye avtaler med If, Norsk Noteservice og Chess ble undertegnet i Samarbeidet med Norsk Tipping og Yamaha Scandinavia er videreført. 4.2 Samarbeidspartnerne Norsk Tipping AS Det har inneværende år vært avholdt 94 drømkonserter. 250 korps søkte om midler til ordningen. I 2008 ble prosjektet Born to Play lansert. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NMF og Norsk Tipping og kan sammenlignes med Fair Play-prosjektet for idretten. Born to Play er et holdningsskapende prosjekt som tar sikte på å øke trivselen blant alle som er involvert i og har engasjement for musikkorps. Norsk Tipping bidrar også med pengepremier til NM for amatørkorps Yamaha Scandinavia Yamaha Scandinavia har også i 2008 levert pengepremier til NMFs norgesmesterskap. I tillegg har perkusjonistene Erik Smith og Joakim Nordin besøkt sommerkurs i NMF Rogaland og NMF Nordvest og holdt konserter med støtte fra Yamaha Scandinavia Norsk Noteservice AS Norsk Noteservice er vår samarbeidspartner i noteforlagsbransjen og utgir NMFs emnehefter, utgivelser i serien Frisk pust og arrangementer av låter brukt i Bands Crossing Borders. Norsk Noteservice AS gir også pengepremier ved NMFs norgesmesterskap If Ifs forsikringsavtale har i 2008 vært en av medlemsfordelene i NMF. I tillegg er avtalen med selskapet knyttet opp mot Ildsjelprisen, NM-premier og ulike profileringstiltak Chess Chess` avtale med NMF gir hvert enkelt korps en inntektsmulighet ved salg av mobil-abonnement. I tillegg er det etablert fire stipend à kroner som tildeles tenåringer som vil utvikle seg innen musikk i den hensikt å styrke sitt lokale korps. 21

22 5. Kommunikasjon

23 5.1 Innledning Et viktig mål for NMFs kommunikasjonsstrategi er å vise fram bredden og mangfoldet i korps-norge. NRK har for første gang vist web-tv fra NM for brassband og NM for janitsjarkorps. Sendingene fra Bergen hadde og Trondheim hadde unike besøkende. EM for brassband fra Stavanger ble også sendt direkte på internett gjennom et samarbeid med Stavanger Aftenblad. Det skrives generelt mer om korps i norske aviser enn noen gang. 5.3 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi I løpet av 2008 har NMFs nettsider hatt totalt sidevisninger (treff) og unike besøkende. Dette er en økning på nesten 20 % fra korps har benyttet seg av NMFs tilbud om publiseringsverktøy til korps som vil lage egne nettsider. 5.2 Synlighet i mediene Antall medieoppslag har økt med 36,5 % sammenlignet med I løpet av 2008 ble korps omtalt ganger i nettmedier og ganger i trykte medier. Spesielt lokalpressen har hatt en økning i dekning av korpsaktiviteter. Samtidig har Aftenposten, Nationen og Stavanger Aftenblad mange oppslag om korps i løpet av året. 23

24 6. Musikkfaglige arrangementer, konkurranser og prosjekter

25 6.2.3 Griegakademiet (Høgskolen i Bergen, HiB) Griegakademiet har et studietilbud innen dirigentutdanning/ ensembleledelse. NMF står ansvarlig for øvingskorps til studentene BrassWind NMF er en samarbeidspartner til nymusikkfestivalen BrassWind i Bergen. Drivkraft og ansvarlig for BrassWind er komponist Torstein Aagaard-Nilsen og Manger Musikklag Forsvarets Musikk (FMUS) Det ble med virkning fra 2008 inngått en samarbeidsavtale med FMUS som bl.a. gir våre medlemmer 50 % rabatt på forsvarskorpsenes konserter. I tillegg til dette er det gjort avtale om profilering og levering av festkonsert samt gratis slagverkslån til våre norgesmesterskap. 6.1 Innledning 2008 har vært et aktivt år for nasjonale arrangementer, konkurranser og prosjekter. I tillegg til de syv faste norgesmesterskapene ble det gjennomført en større satsing i Stavanger i forbindelse med statusen som europeisk kulturhovedstad. Årets europamesterskap i brassband ble også arrangert her. I 2008 har det vært fokus på å utvikle og samle den musikkfaglige ressursen blant NMFs ansatte samt å videreutvikle gjeldende samarbeidsforhold Sommerkurs Alle regioner i NMF arrangerte sommerkurs med alderskodeinndeling i fargene gult, rødt, blått og sort. Enkelte regioner arrangerte også drillkurs, instruktørkurs og dirigentkurs Korpsdrill Det ble i 2008 arrangert to hovedaktiviteter for korpsdrill; dommeroppdatering og regioninstruktørkurs i drill. 6.2 Arenaer og partnere Toneheim folkehøgskole Utvekslingsstudenter fra Bands Crossing Borders går på Toneheim folkehøgskole. Toneheim folkehøgskole var også arena for NMFs ledermøte i januar Manger Folkehøgskule I 2008 ble det også arrangert nasjonalt brassbandkurs ved skolen. NMF støttet dette kurset med et økonomisk tilskudd. 6.3 Stavanger2008 NMFs nasjonale engasjement i kulturhovedstaden var firedelt, med European Brass Band Championships, inkludert European Conductors Competition og European Youth Brass Band, Elektronika-prosjektet og Landsfestivalen Spilleglede som hovedprosjekter. I tillegg kom prosjektet Artistic Ambassadors som engasjerte korpsene i Rogaland. Alle prosjektene ble støttet av Stavanger2008 og Stavanger kommune. I tillegg var Sandnes kommune, NORAD, Fredskorpset og konsernene Hess Corporation og E.ON Ruhrgas Norge AS med på å støtte prosjektene. 25

26 6.3.1 Europamesterskapet for brassband 11 korps fra 10 land deltok i A-Section og 3 korps deltok i B- Section. Norges representanter var Stavanger Brass Band i A-Section og Musikkorpset Gjallarhorn i B-Section. De fikk henholdsvis 5. og 3. plass. Dirigentkonkurransen ble vunnet av Mathias Wehr fra Tyskland. Sola Brass Band var praksiskorps. European Youth Brass Band (EYBB) er et tilbud til musikere mellom 17 og 21 år, og deltagerne var samlet i ni dager med konserter i Stavanger og Sandnes. Fire av musikerne var norske. Bandet ble dirigert av Reid Gilje Elektronika Ideen i Elektronika-prosjektet var å ta den klassiske brassbandklangen inn i elektronikkens verden og etablere en ny sound. Det ble levert fem bestillingsverk som ble fremført ved følgende anledninger: Knut Vaage oppført av Stavanger Brass Band på BrassWind i 2007 Eilert Tøsse oppført av European Youth Brass Band under EM Jan Magne Førde oppført av Stavanger Brass Band og The Brazz Brothers under Landsfestivalen Spilleglede Torstein Aagaard-Nilsen to verk, fremført av Manger Musikklag og Stavanger Brass Band på BrassWind 2007 og av Knarvik Skulekorps i NM for skolekorps, brassband Artistic Ambassadors Korpsene ble profilert i åpningsseremonien 12. januar. 26

27 6.3.4 Landsfestivalen Spilleglede 2008 På festivalen deltok 199 korps med ca musikanter, drillere og ledere. I tillegg deltok Hans Majestet Kongens Gardes musikk-, drill- og signaltropp, Forsvarets Musikkorps Vestlandet, The Brazz Brothers, Vestre Aker Musikkorps, Lillestrøm Musikkorps, Opus 82, Dragefjellets Musikkorps og Stavanger Brass Band. Det var gjestekorps fra Spania, Romania, Estland, Sør-Afrika og Tyskland. Det ble gjennomført konserter i Stavanger og Ålgård, oppmarsjer i Stavanger og Sandnes og byspillinger i Stavanger, Sandnes, Sola og Tananger. NM for skolekorps janitsjarkorps, brassband, drill og marsjering ble også avviklet under festivalen. Til sammen ble 35 konserter, to oppmarsjer, 200 byspillinger og fire norgesmesterskap gjennomført. 6.4 Norgesmesterskapene I alt sju norgesmesterskap og en nordisk solistkonkurranse som inngår i NM for solister og ensembler er gjennomført. Norgesmesterskapene for amatørkorps viser jevnt økende deltakelse, deltakelsen i NM for solister og ensembler reguleres gjennom en kvalifisering og ca. 60 % kommer til finalen. I NM for skolekorps, brass og janitsjar, samt NM i marsjering var det i år større deltakelse enn i fjor, noe som kan skyldes at arrangementene var lagt til Landsfestivalen Spilleglede. I NM i korpsdrill er kapasiteten nå sprengt innenfor rammen av én dags gjennomføring NM for brassband Grieghallen i Bergen februar, 69 korps deltok. Vinner elitedivisjon: Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland Vinner 1. divisjon: Oslo Brass Band, Oslo Vinner 2. divisjon: Ørskog Brass, Møre og Romsdal Vinner 3. divisjon: Rong Brass, Hordaland Vinner 4. divisjon: Torskangerpoll Musikklag, Sogn og Fjordane Det ble utdelt kongepokal til vinner av elitedivisjonen og solist- og gruppepriser i alle divisjoner NM for janitsjarkorps Olavshallen og Radisson SAS Royal Garden Hotell i Trondheim mars, 80 korps deltok. Vinner elitedivisjon: Lillestrøm Musikkorps, Akershu Vinner 1. divisjon: Sandefjord Ungdomskorps, Vestfold Vinner 2. divisjon: Lungegaardens Musikkorps, Hordaland Vinner 3. divisjon: Ranheim Musikkforening, Sør-Trøndelag Vinner 4. divisjon: Malvik Musikkorps, Sør-Trøndela Vinner 5. divisjon: Sandefjord Old Stars, Vestfold Det ble utdelt solist- og gruppepriser i alle divisjoner NM for solister og ensembler og nordisk solistkonkurranse for blåsere Norges Musikkhøgskole, Oslo april. 120 opptak var innsendt for kvalifisering og 41 solister og 18 ensembler ble tatt ut til finale. I nordisk solistkonkurranse deltok seks deltakere fra fire land. Solistklassene: Vinner klasse 1: Jørgen Lund Karlsen, Borge Musikkorps, Østfold Vinner klasse 2: Øyvind Øksnes, Smørås skolemusikk, Hordaland Vinner åpen klasse: Audun Breen, Norges Musikkhøgskole Vinner nordisk solistkonkurranse: Joonathan Rautiola, Finland Ensembleklassene: Vinner klasse 1: Saxorella, Borge Musikkorps/Sarpsborg gutte- og jentekorps, Østfold Vinner klasse 2: Saxofonkvartett, Skedsmo skolekorps/kløfta Skolekorps/Lillestrøm skolekorps, Akershus Vinner åpen klasse: Messingkvintett fra Norges musikkhøgskole 27

28 6.4.4 NM for skolekorps, janitsjarkorps Stavanger forum 21. juni, 32 korps deltok. Vinner 1. divisjon: Sofiemyr skolekorps, Akershus Vinner 2. divisjon: Eidanger pike- og guttekorps, Telemark Vinner 3. divisjon: Stord skulekorps, Hordaland NM for skolekorps, brassband Stavanger konserthus 21. juni, 41 korps deltok. Vinner 1. divisjon: Manger skulemusikklag, Hordaland Vinner 2. divisjon: Skodvin skulekorps, Hordaland Vinner 3. divisjon: Lavik skulemusikk, Sogn og Fjordane NM i marsjering Stavanger Idrettshall 21. juni, 12 korps deltok med 14 startnumre. Vinner av gatemarsj skolekorps: Haukerød skolekorps, Vestfold Vinner av gatemarsj åpen klasse: Hana skolekorps, Rogaland Vinner av formasjonsmarsj: Arendal Guttemusikkorps, Aust- Agder NM i korpsdrill Giskehallen i Sandnes 21. juni, 36 korps deltok med 141 startnumre. (Det ble gjennomført kvalifisering til solist- og duettklassene) Vinner drilldans, tropp, 1. divisjon: Stathelle drillkorps, Telemark Vinner drilldans, tropp, 2. divisjon: Horten drill/lysheim skolekorps, Vestfold Vinner drilldans, tropp, 3. divisjon: Manstad skolekorps, Østfold Vinner paradedrill, 2. divisjon: Romerike drillkorps, Akershus Vinner paradedrill, 3. divisjon: Fredrikstad Pikekorps, Østfold Vinner show: Strusshamn skoles musikkorps, Hordaland Vinner duett senior: Nesøya skolekorps, Akershus Vinner duett junior: Skotfoss skolekorps, Telemark Vinner solist senior: Linn Rannekleiv, Nesøya skolekorps, Akershus Vinner solist junior: Mary Høybakken, Kringsjå skolemusikk, Oppland 6.5 Internasjonale mesterskap Vinner EBBC B-Section: Nr 3: Brass Band Frener-Reifer Pfeffersberg, Italia Musikkorpset Gjallarhorn, Rogaland EM i drill mars i Granolles, Spania, 67 deltakere fra Norge. Solo 1 Baton Junior: Norge 10., 19. og 20. plass Solo 1 Baton Senior: Norge 11. og 24. plass Solo 2 Baton Senior: Norge 15. plass X-Strut: Norge 13. plass Rhythmic Twirl Preteen: Norge 19. og 21. plass Rhythmic Twirl Junior: Norge 17., 20. og 21. plass Rhythmic Twirl Senior: Norge 7., 20. og 25. plass Duett Junior: Norge 6. plass Duett Senior: Norge 6. plass Team Twirl Junior: Norge 5. plass Team Twirl Senior: Norge 7. plass Team Dance Twirl Junior: Norge 7. plass Team Dance Twirl Senior: Norge 6. plass Pom Pons: Norge 5. plass European Championships for Majorettes oktober i Brno, Tsjekkia. Norge deltok med 24 utøvere i to team. 6.6 Unge i teten I 2008 har det fjerde kullet avsluttet lederutviklingsprogrammet for korpsungdom med 17 deltagere. Programmet har inneholdt opplæring på korpsnivå, samt opplæring om organisasjonen NMF og NMF som en del av det frivillige Norge. Opplæring i presentasjonsteknikk og oppgaveløsing mellom samlingene har vært en del av opplegget. 6.7 Minoriteter i korps Blant medlemskorpsene er det flere som jobber med inkludering av etniske minoriteter; Møllergata skolekorps, Gran skolekorps og Kolstad Marching Band er tre eksempler på dette EM for brassband Norge var representert i European Brass Band Championships i Stavanger mai: Vinner EBBC A-section: Cory Band, Wales Nr 5: Stavanger Brass Band, Rogaland

29 29

30 7.Internasjonalt samarbeid

31 7.3 European Brass Band Association (EBBA) EBBA er en organisasjon med 14 medlemsland som har som formål å fremme brassband og brassbandmusikk gjennom arrangementer, utvekslinger og bestillingsverk. EBBA hadde ansvaret for EM som ble arrangert i Stavanger med NMF som teknisk arrangør. Tidligere president i NMF, Ulf Rosenberg er EBBAs president og Berit Handegard er generalsekretær. Begge er valgt for perioden fram til Innledning NMF viderefører sitt internasjonale engasjement gjennom samarbeid med aktuelle organisasjoner som Field Band Foundation (FBF) i Sør-Afrika, Nordisk Musik Union (NoMU), European Brass Band Association (EBBA), National Baton Twirling Association Europe (NBTA) og Samrådet for nordisk amatørmusikk (SAMNAM). Engasjementet i FBF er et samarbeidsprosjekt basert på et utvekslingsprogram finansiert av Fredskorpset. De øvrige organisasjonene er internasjonale paraplyorganisasjoner hvor representanter for NMF sitter i valgte verv. NMF har i 2008 hatt både presidentskap og sekretariatfunksjon. 7.2 Field Band Foundation Nord-sør Fire norske deltagere reiser til Sør-Afrika for å drive opplæring i field bandene over hele landet. Nytt for 2008 er at NMF har sendt ut en sosialarbeider som bidrar med å utarbeide arbeidsinstrukser for FBFs egne sosialarbeidere. Sør-nord Fire sørafrikanske deltagere går ved Toneheim folkehøgskole. De deltar bl.a. på Unge i teten-samling, Hellkonferansen, NM for brassband, NM for janitsjarkorps og landsmøtet i Alta. 7.4 Nordisk Musik Union (NoMU) og Samrådet for nordisk amatørmusikk (SAMNAM) Styre- og sekretariatfunksjon for Nordisk Musik Union (NoMU) er i år som tidligere, tillagt NMF. Tidligere visepresident i NMF, Erik Rastad, er president. Generalsekretær Arild Moen er sekretær og Berit Handegard er valgt som kasserer. NoMU har 15 medlemsforbund fordelt på alle nordiske land samt Åland og Færøyene. I forlengelsen av NM for solister og ensembler ble den tredje nordiske solistkonkurransen for blåsere arrangert. NoMU er samarbeidspartner og vinneren tilbys solistoppdrag i Norge og Danmark. SAMNAM er et samarbeidsorgan for de nordiske paraplyorganisasjonene som Nordisk Korforum, Nordisk Musik Union, Rådet för nordiskt barn- och ungdomskörarbete, Nordisk Sangerforbund, Nordiska Arbetarsångar- och musikerförbundet og Nordiskt damkörsnätverk. SAMNAM avholder én årlig konferanse. Erik Rastad sitter i SAMNAMs styre. 7.5 National Baton Twirling Association Europe (NBTA) NBTA har arrangert to europamesterskap, ett internasjonalt dommerkurs og en generalforsamling. Norge har vært representert på samtlige aktiviteter via NBTA Norway. NBTA Norway er representert ved Line Mygland, president, Berit Handegard, sekretær og Kari Carlheim, teknisk ansvarlig. 31

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten 2009 2011 Melding om virksomheten Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Når barna leker, vinner verden

Når barna leker, vinner verden Årsrapport Right To Play Norge 2014 Styrets leder Det er med stolthet og ydmykhet jeg som ny styreformann introduserer Right To Plays årsrapport for 2014. Right To Play betyr mye for en million barn og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer