2008 Norges Musikkorps Forbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2008 Norges Musikkorps Forbund"

Transkript

1 Årsmelding 2008

2 2008 Norges Musikkorps Forbund

3

4 Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte Kontrollkomiteen Arbeidsmiljø Likestilling Hederstegn 15 3 Rammevilkår Innledning Statligestøtteordninger TONOogKopinor Andrenasjonalearenaer 18 4 Samarbeidspartnere Innledning Samarbeidspartnerne 21 5 Kommunikasjon Innledning Synlighetimediene Informasjons-og kommunikasjonsteknologi 23 6 Musikkfaglige arrangementer, konkurranser og prosjekter Innledning Arenaerogpartnere Stavanger Norgesmesterskapene Internasjonalemesterskap Ungeiteten Minoriteterikorps 28 7 Internasjonalt samarbeid Innledning FieldBandFoundation EuropeanBrassBand Association(EBBA) NordiskMusikUnion(NoMU)og Samrådetfornordiskamatørmusikk (SAMNAM) NationalBatonTwirlingAssociation Europe(NBTA) 31 8 Statistikk Musikkorpsogmedlemmer Medlemskategorier Endringer 33 9 Kontrollkomiteen 38 4

5

6 6 Norges Musikkorps Forbund (NMF) er og skal være spilleglede og fellesskap. NMF skal synliggjøre korpsbevegelsen og bidra til en enklere korpshverdag, inkluderende fellesskap, kvalitetsfylt læring og sterke musikkopplevelser. NMF er en demokratisk kulturorganisasjon som arbeider med rammevilkår, aktivitet, utvikling og service. Vi skal være en demokratiog opplæringsarena med tydelig profil som bidrar til å sette dagsorden som en kulturpolitisk aktør, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Medlemmenes behov er viktigste premiss og alt arbeid er tuftet på mottoet spilleglede og fellesskap. Hovedprioriteringene for perioden er å: A) Begeistre medlemmene B) Satse på ungdommen C) Fremme musikalsk kvalitet og opplevelser D) Legge til rette for frivilligheten I 2008 har vi hatt deltagerrekord på flere av våre arrangementer, spesielt NM-arrangementene. Antall medieoppslag har også økt. Vi har videre vært aktive som synlig aktør på arenaer for rammevilkår, noe som har bidratt til større offentlige tilskudd og høyere sponsorinntekter enn tidligere. Organisasjonen har i 2008 vært preget av et omfattende økonomisk omleggingsarbeid. Dette i henhold til vedtaket om innføring av nasjonal/lokal økonomi og for å snu en negativ økonomisk utvikling. Et 1. STYRETS BE- RET- NING positivt resultat i 2008 på kroner og en total egenkapital på kroner, er positive følger av dette arbeidet. Den økonomiske plattformen er styrket gjennom stramme budsjettkontroller, implementering av nye systemer og rutiner, slik at alle i organisasjonen skal ha et godt verktøy til å kunne kvalitetssikre arbeidet. Fokus på konkrete tiltak har gitt resultater, og gir et godt grunnlag til fortsatt drift av organisasjonen. I sentrum for organisasjonens arbeid for bedre rammevilkår står korpsmedlemmenes hverdag. I 2008 har arbeidet hatt spesielt fokus på saker som nasjonal dirigentordning, økt støtte gjennom Instrumentfondet og voksenopplæringstilskuddene, samt momsfritak. NMF har i løpet av 2008 vært aktive i å initiere og videreføre samarbeid med flere andre store organisasjoner i Norge om felles sak. NMF som organisasjon er i utvikling. I 2008 ble det nedsatt et arbeidsmiljøutvalg (AMU) i organisasjonen med representanter fra både arbeidstager- og arbeidsgiversiden. I tillegg er et arbeidsgiverpolitisk dokument vedtatt. Organisasjonsstrukturen, med tettere kontakt og dialog mellom de enkelte ledd i organisasjoner, er også videreutviklet. Styret er meget tilfreds med det arbeidet som er gjort i 2008 i lokalmiljøene. Her skapes de viktigste verdiene for korpsnasjonen. Alle valgte ledere, administrasjonen og de frivillige i regionene/kretsene takkes for flott innsats i Styret takker videre administrasjonen for en god, solid og kompetent jobb i NMF blir Stoltere, Sterkere og Synligere. Forbundsstyret ved president Per Kvistad Uddu

7 Bergen, 26. mars 2009 Per Kvistad Uddu president Grete Wennes visepresident Kristoffer Sundøy Andreas Halvorsen Trude Drevland Elisabeth Sundkvist Lars Emil Johannesen Håvard Hinsverk Arild Moen generalsekretær 7

8 2. Organisasjonen NMF

9 2.1 Innledning Norges Musikkorps Forbund er musikkorpsenes interesseorganisasjon. Organisasjonens virksomhet har sitt hovedkontor etablert i Bergen. NMF har også sju regionskontorer: NMF Nord-Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF Hedmark/Oppland, NMF Viken, NMF Sør og NMF Vest. Antall medlemskorps i 2008 er med totalt medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan fram mot Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 2.2 Økonomi Forbundsstyrets ansvar er å sørge for en god økonomiforvaltning. Som en følge av et stort underskudd i 2006, har den økonomiske situasjonen vært særdeles krevende, både nasjonalt og regionalt. De konkrete tiltak som er iverksatt har gitt resultater. Implementering av lokal/nasjonal økonomi, fokus på gode rapporteringsrutiner og god likviditetsstyring har gitt organisasjonen en sterkere plattform for å møte framtidens utfordringer. Årsregnskapet viser et overskudd på kroner som i sin helhet overføres NMFs egenkapital. Pr er organisasjonens egenkapital kroner. I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 2.3 Landsmøtet 2008 Landsmøtet ble avholdt i Alta april med 87 delegater samt 20 observatører og gjester. Ulf Rosenberg gikk av som president og ble etterfulgt av Per Kvistad Uddu. 2.4 Forbundsstyrets arbeid Forbundsstyrets arbeid reguleres av organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. Hovedoppgavene har vært å bedre de økonomiske rammevilkårene, organisasjonsutvikling, bedre service til medlemmene og musikalsk fornyelse. Det er avholdt elleve styremøter, hvorav to har vært telefonmøter. To saker har blitt behandlet via e-post. Det ble i 2008 avholdt 13 møter i presidentskapet/ arbeidsutvalget. Forbundsstyrets sammensetning før landsmøtet: President: Ulf Rosenberg Visepresident: Erik Rastad Styremedlemmer: Ingolf Dragset, Line Mygland, Lars Emil Johannessen, Elisabeth Sundkvist, Merit Kristiansen Varamedlemmer: 1. Kristoffer Sundøy 2. Per-Lorentz Milotzki 3. Per Erling Løkken Ansattes repr.: Morten E. Hansen Ansattes vararepr.: Åse Espevik Forbundsstyrets sammensetning etter landsmøtet: President: Per Kvistad Uddu Visepresident: Grete Wennes Styremedlemmer: Trude H. Drevland, Andreas Halvorsen, Lars Emil Johannesen, Elisabeth Sundkvist, Kristoffer Sundøy Varamedlemmer: 1. Merit Kristiansen 2. Anniken K. Liven 3. Ingrid Djupegot Ansattes repr.: Håvard Hinsverk Ansattes vararepr.: Suzy Haugan 9

10 2.5 Ansatte Forbundet har i alt 40 ansatte fordelt på 38,25 årsverk. 17 personer arbeider ved hovedkontoret i Bergen, mens 23 har sin arbeidsplass ved regionkontorene. Hovedkontoret Arild Moen Arne Amland Karl Ole Midtbø Geir Ulseth Berit Handegard Sissel Larsen Kari Carlheim Stig Ryland Håkon Mogstad Tone Sæle Randi Kvinge Birgit Berg-Olsen Silvelin Havnevik Anita Finnebråten Evy Langeland Unni Seim Eidsnes Mirjam Steien Odd Petter Saltnes Erlend Veland Thorsen Kenneth Helle generalsekretær seniorrådgiver, personalarbeid musikksjef (sluttet 20. august) musikksjef (startet 1. september) seniorkonsulent nasjonal fagkonsulent inkludering (permisjon 1. august, sluttet i permisjonstiden 31. desember) nasjonal fagkonsulent drill kommunikasjonssjef kommunikasjonsrådgiver informasjonskonsulent (sluttet 30. juni) kommunikasjonsrådgiver (startet 1. august) markedskonsulent nasjonal rådgiver (fast stilling fra 1. oktober) administrasjonssjef økonomikonsulent regnskaps- og kontormedarbeider fast (1. oktober) økonomikonsulent fast (startet 16. mai) seniorkonsulent IKT/økonomi IKT-konsulent servicemedarbeider midlertidig (startet 27. juni) Regionene NMF Viken Nina Ekjord Øyen Per Einar Fon Iver Vatvedt Erling J Myrseth Pål Gløtta Mette Bjørtomt Per Olaf Winge Liv Bente Olufsen daglig leder (sluttet 30. september) daglig leder (konstituert 5. mai fast 15. september) musikkonsulent/produsent fast (1. juli) musikkonsulent/produsent (engasjement 50 % 1. april, fast 100 % 1. november) musikkonsulent/produsent (permisjon fra 1. august) musikkonsulent/produsent, vikar (startet 1. desember) servicemedarbeider servicemedarbeider 10

11 11

12 12

13 NMF Hedmark/Oppland Botolv Gjeldaker daglig leder Kristin Børresen servicemedarbeider (midlertidig utvidet stilling til 100 %) NMF Sør Per Einar Fon daglig leder (gikk over til NMF Viken 15. september) Erik Rastad konstituert daglig leder (startet 1. oktober) Øyvind Klingberg musikkonsulent/produsent Britt Hvidsten servicemedarbeider (midlertidig utv. stilling til 100 %) Suzy Haugan informasjonskonsulent (midlertidig utv. stilling til 100 %) NMF Vest Jane Merete Jonassen daglig leder Egil Magnussen nasjonal fagkonsulent musikk (permisjon til 30. september, sluttet i permisjonstiden) Birthe Berven Dahle musikkonsulent/produsent, vikar for Egil Magnussen (vikar til 30. september, engasjement til 1. mars 2009) Åse Espevik saksbehandler, produsent Kristin Eileraas produsent (permisjon 18. februar) Tor Åge Moan Schunemann produsent, vikar for Kristin Eileraas (startet 1. januar) NMF Nordvest Trond Brenne Lars Alver Krum NMF Trøndelag Geir Ulseth Karsten Selseth Landrø Håvard Hinsverk Gørild Meland NMF Nord-Norge Rigmor Sætherskar Anne Guri Frøystein daglig leder produsent fast (startet 1. mai) daglig leder (musikksjef fra 1. september) daglig leder (startet 1. desember) musikkonsulent/produsent servicemedarbeider daglig leder musikkonsulent/produsent 13

14

15 2.6 Kontrollkomiteen (sammensetning ) Kontrollkomiteens sammensetning før landsmøtet: Leder: Lars Jørgen Hauge Medlemmer: Berthel Pettersen Dagfinn U. Larsen Varamedlem: Jorunn Polsrød Kontrollkomiteens sammensetning etter landsmøtet: Leder: Lars Jørgen Hauge Medlemmer: Berthel Pettersen Dagfinn U. Larsen Varamedlem: Jorunn Polsrød 2.7 Arbeidsmiljø Høsten 2008 ble det opprettet et arbeidsmiljøutvalg. Dette har,i henhold til lovverket,vært sammensatt på følgende måte: Fra arbeidstagersiden: Erlend V. Thorsen (verneombud), Håvard Hinsverk (hovedtillitsvalgt) og Suzy Haugan (varatillitsvalgt). Fra arbeidsgiversiden: Arild Moen (generalsekretær), Anita Finnebråten (administrasjonssjef) og Arne Amland (seniorrådgiver). Leder i første del av valgperioden har vært Erlend V. Thorsen (arbeidstagersiden) og sekretær har vært Arne Amland (arbeidsgiversiden). Det har vært avholdt to møter i Arbeidet i Arbeidsmiljøutvalget har hatt fokus på å bedre arbeidsmiljøet i organisasjonen. Det har ikke vært noen tilfeller av arbeidsulykker eller skader i løpet av driftsåret Korttidssjukefraværet har vært på 2,8 %. Det er ingen forhold ved organisasjonen som påvirker det ytre miljø. 2.8 Likestilling Det er 47,5 % menn og 52,5 % kvinner blant de ansatte i NMF. Likestilling er ivaretatt i organisasjonen gjennom NMFs arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer. NMFs arbeidsgiverpolitikk har vært behandlet og vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget. NMFs arbeidsgiverpolitikk bygger på følgende tre grunnpilarer: Kompetanseutvikling, Helse, Miljø og sikkerhet (HMS) og Lønn. De lønnspolitiske retningslinjene er nedfelt som en del av arbeidsgiverpolitikken. Lønnspolitikken skal på kort og lang sikt bidra til at NMF når sine mål, ved at den oppleves som rettferdig, motiverende og stimulerende på arbeidsmiljøet. Samtidig skal den sikre sammenhengen mellom lønn, kompetanse, stillingsinnhold, innsats og måloppnåelse. Lønn skal også medvirke til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeider og ledere. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant alle organisasjonens ansatte. 2.9 Hederstegn Forbundets forskjellige hederstegn er i løpet av 2008 tildelt i alt 341 personer. Sølvtrompeten, NMFs høyeste utmerkelse, er tildelt: Bjarne Haug Thesen Ulf E. Rosenberg Øvrige tildelinger av hederstegn, diplomer og medaljer: Hederstegn for dirigenter 15 personer Fortjenstmedaljen 39 personer Hedersdiplom 65 personer 40-årsmedalje 58 personer 30-årsmedalje 73 personer 20-årsmedalje 88 personer 15

16 3. Rammevilkår

17 3.1 Innledning Det har vært en økning i de fleste statlige støtteordninger i Både Instrumentfondet, Frifond og voksenopplæringsmidlene (VO) har hatt en økning. I år har NMF levert høringsuttalelser i følgende saker: Fordelingsutvalget (BUFA) Løkenutvalget ny voksenopplæringslov Frivillighetsmeldingen Bortfall av automatinntekter Kulturmomsutvalget Frivillighetsregisteret Politiattest for ledere/instruktører 3.2 Statlige støtteordninger Fullt momsfritak for korpsene har vært et prioritert område for NMF i 2008, både gjennom eget arbeid og samarbeid i Frivillighet Norge. Frivillighet Norge med over 180 medlemsorganisasjoner vedtok på årsmøtet 2008 en felles resolusjon/ opprop for momsfritak for alle frivillige organisasjoner i Norge. NMFs medlemskorps betaler årlig minimum 50 millioner kroner i moms Instrumentfondet Instrumentfondet er tilgjengelig for alle skolekorps uavhengig av organisasjonstilknytning. I 2008 mottok NMF totalt 529 søknader fra skolekorps og 339 av søknadene førte til tildeling av midler i ulike kategorier. Instrumentfondet hadde 7,5 millioner kroner til fordeling for Dette er en økning fra 5 millioner kroner i Frifond Frifond er en statlig tilskuddsordning for barne- og ungdomsorganisasjoner. Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år for å få innvilget tilskudd. NMF mottok totalt 13,3 millioner kroner til fordeling og av medlemskorpsene mottok støtte korps mottok kroner til ordinær drift, mens 26 korps fikk prosjektstøtte (ca. 4,3 % av midlene) Voksenopplæring (VO) Voksenopplæringsmidler er en statlig støtteordning hvor det overføres statlige midler i henhold til voksenopplæringslovens 19. Korpsene kan få VO-midler to ganger i året etter innrapporterte undervisningstimer. Totalt VO-tilskudd for NMFs medlemskorps var i 2008 på 15 millioner kroner. 3.3 TONO og Kopinor TONO og Kopinor er organisasjoner som forvalter rettigheter til musikk og beskytter skriftlig materiale med bakgrunn i norsk lov. NMF har inngått avtale med disse organisasjonene om vederlag på vegne av medlemskorpsene TONO Avtalen mellom NMF og TONO gir medlemskorpsene rett til: å fremføre de musikkverk TONO forvalter uten på forhånd å innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle. Retten omfatter korpskonserter, kretsstevner, festivaler samt krets- og NM-konkurranser. Vederlaget for 2008 er på 1,4 millioner kroner. Beløpet reguleres årlig ifølge Statistisk Sentralbyrås (SSBs) konsumprisindeks. Våre medlemskorps er forpliktet til å sende inn oversikt over framført musikk direkte til TONO for alle konserter de selv arrangerer Kopinor Avtalen mellom NMF og Kopinor ble inngått med virkning fra Avtalen omfatter all kopiering av opphavrettslig beskyttet materiale som finner sted i vår virksomhet og innbefatter alle medlemmer av NMF, både korps og administrasjon. For korpsene betyr dette kopiering av supplements- og arbeidskopier. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse (Synovate) blant medlemskorpsene som ble brukt som grunnlag for forhandlingene. Forhandlingsprosessen startet i 2006 og ble ferdigstilt i januar Vederlaget for 2008 er på 1,3 millioner kroner. Beløpet reguleres årlig ifølge SSBs konsumprisindeks. 17

18 3.4 Andre nasjonale arenaer januar-komiteen Norges Korforbund, Norsk musikkråd, Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund. NMF har vært representert ved president og generalsekretær. Generalsekretærer/daglige ledere i de fire organisasjonene utgjør arbeidsutvalget. Formålet med komiteen er å arbeide mot bevilgende myndigheter for felles saker og interesse for våre organisasjoner, eks. nasjonal dirigentordning og forskrifter for kulturskolene Grasrotandelen JKL Group AS var av Norsk Tipping AS innleid til å drive nettverks- og kommunikasjonsarbeid for etableringen av Grasrotandelen. Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Norges Musikkorps Forbund var invitert som deltakere i arbeidsgruppen Frivillighet Norge Arbeidet med fritak for merverdiavgift for frivillige organisasjoner har vært hovedsak. NMF har deltatt i flere tema- og arbeidsgrupper i 18

19 Frivillighet Norge: Skatt og avgift, forskning rundt frivillighet og arbeidet med politiattest for instruktører og ledere Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 85 barne- og ungdomsorganisasjoner er medlemmer. Kristoffer Sundøy fra Forbundsstyret er styremedlem. Utgiver av brosjyren Trygg og tilstede som NMF bruker som en del av kontraktene for lærere og instruktører på sommerkursene Ringen forlag NMF har inngått en ny lotteriavtale som er gyldig fra til Tilbudet organiseres av forlaget, mens NMF og korpsene som deltar mottar en avtalt provisjon. Antall solgte lodd har økt med ca sammenlignet med salget i fjor. Det ble solgt ca lodd som ga en inntekt på 3,3 millioner kroner til totalt 145 korps. 19

20 4.Samarbeidspartnere

21 4.1 Innledning Nye avtaler med If, Norsk Noteservice og Chess ble undertegnet i Samarbeidet med Norsk Tipping og Yamaha Scandinavia er videreført. 4.2 Samarbeidspartnerne Norsk Tipping AS Det har inneværende år vært avholdt 94 drømkonserter. 250 korps søkte om midler til ordningen. I 2008 ble prosjektet Born to Play lansert. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NMF og Norsk Tipping og kan sammenlignes med Fair Play-prosjektet for idretten. Born to Play er et holdningsskapende prosjekt som tar sikte på å øke trivselen blant alle som er involvert i og har engasjement for musikkorps. Norsk Tipping bidrar også med pengepremier til NM for amatørkorps Yamaha Scandinavia Yamaha Scandinavia har også i 2008 levert pengepremier til NMFs norgesmesterskap. I tillegg har perkusjonistene Erik Smith og Joakim Nordin besøkt sommerkurs i NMF Rogaland og NMF Nordvest og holdt konserter med støtte fra Yamaha Scandinavia Norsk Noteservice AS Norsk Noteservice er vår samarbeidspartner i noteforlagsbransjen og utgir NMFs emnehefter, utgivelser i serien Frisk pust og arrangementer av låter brukt i Bands Crossing Borders. Norsk Noteservice AS gir også pengepremier ved NMFs norgesmesterskap If Ifs forsikringsavtale har i 2008 vært en av medlemsfordelene i NMF. I tillegg er avtalen med selskapet knyttet opp mot Ildsjelprisen, NM-premier og ulike profileringstiltak Chess Chess` avtale med NMF gir hvert enkelt korps en inntektsmulighet ved salg av mobil-abonnement. I tillegg er det etablert fire stipend à kroner som tildeles tenåringer som vil utvikle seg innen musikk i den hensikt å styrke sitt lokale korps. 21

22 5. Kommunikasjon

23 5.1 Innledning Et viktig mål for NMFs kommunikasjonsstrategi er å vise fram bredden og mangfoldet i korps-norge. NRK har for første gang vist web-tv fra NM for brassband og NM for janitsjarkorps. Sendingene fra Bergen hadde og Trondheim hadde unike besøkende. EM for brassband fra Stavanger ble også sendt direkte på internett gjennom et samarbeid med Stavanger Aftenblad. Det skrives generelt mer om korps i norske aviser enn noen gang. 5.3 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi I løpet av 2008 har NMFs nettsider hatt totalt sidevisninger (treff) og unike besøkende. Dette er en økning på nesten 20 % fra korps har benyttet seg av NMFs tilbud om publiseringsverktøy til korps som vil lage egne nettsider. 5.2 Synlighet i mediene Antall medieoppslag har økt med 36,5 % sammenlignet med I løpet av 2008 ble korps omtalt ganger i nettmedier og ganger i trykte medier. Spesielt lokalpressen har hatt en økning i dekning av korpsaktiviteter. Samtidig har Aftenposten, Nationen og Stavanger Aftenblad mange oppslag om korps i løpet av året. 23

24 6. Musikkfaglige arrangementer, konkurranser og prosjekter

25 6.2.3 Griegakademiet (Høgskolen i Bergen, HiB) Griegakademiet har et studietilbud innen dirigentutdanning/ ensembleledelse. NMF står ansvarlig for øvingskorps til studentene BrassWind NMF er en samarbeidspartner til nymusikkfestivalen BrassWind i Bergen. Drivkraft og ansvarlig for BrassWind er komponist Torstein Aagaard-Nilsen og Manger Musikklag Forsvarets Musikk (FMUS) Det ble med virkning fra 2008 inngått en samarbeidsavtale med FMUS som bl.a. gir våre medlemmer 50 % rabatt på forsvarskorpsenes konserter. I tillegg til dette er det gjort avtale om profilering og levering av festkonsert samt gratis slagverkslån til våre norgesmesterskap. 6.1 Innledning 2008 har vært et aktivt år for nasjonale arrangementer, konkurranser og prosjekter. I tillegg til de syv faste norgesmesterskapene ble det gjennomført en større satsing i Stavanger i forbindelse med statusen som europeisk kulturhovedstad. Årets europamesterskap i brassband ble også arrangert her. I 2008 har det vært fokus på å utvikle og samle den musikkfaglige ressursen blant NMFs ansatte samt å videreutvikle gjeldende samarbeidsforhold Sommerkurs Alle regioner i NMF arrangerte sommerkurs med alderskodeinndeling i fargene gult, rødt, blått og sort. Enkelte regioner arrangerte også drillkurs, instruktørkurs og dirigentkurs Korpsdrill Det ble i 2008 arrangert to hovedaktiviteter for korpsdrill; dommeroppdatering og regioninstruktørkurs i drill. 6.2 Arenaer og partnere Toneheim folkehøgskole Utvekslingsstudenter fra Bands Crossing Borders går på Toneheim folkehøgskole. Toneheim folkehøgskole var også arena for NMFs ledermøte i januar Manger Folkehøgskule I 2008 ble det også arrangert nasjonalt brassbandkurs ved skolen. NMF støttet dette kurset med et økonomisk tilskudd. 6.3 Stavanger2008 NMFs nasjonale engasjement i kulturhovedstaden var firedelt, med European Brass Band Championships, inkludert European Conductors Competition og European Youth Brass Band, Elektronika-prosjektet og Landsfestivalen Spilleglede som hovedprosjekter. I tillegg kom prosjektet Artistic Ambassadors som engasjerte korpsene i Rogaland. Alle prosjektene ble støttet av Stavanger2008 og Stavanger kommune. I tillegg var Sandnes kommune, NORAD, Fredskorpset og konsernene Hess Corporation og E.ON Ruhrgas Norge AS med på å støtte prosjektene. 25

26 6.3.1 Europamesterskapet for brassband 11 korps fra 10 land deltok i A-Section og 3 korps deltok i B- Section. Norges representanter var Stavanger Brass Band i A-Section og Musikkorpset Gjallarhorn i B-Section. De fikk henholdsvis 5. og 3. plass. Dirigentkonkurransen ble vunnet av Mathias Wehr fra Tyskland. Sola Brass Band var praksiskorps. European Youth Brass Band (EYBB) er et tilbud til musikere mellom 17 og 21 år, og deltagerne var samlet i ni dager med konserter i Stavanger og Sandnes. Fire av musikerne var norske. Bandet ble dirigert av Reid Gilje Elektronika Ideen i Elektronika-prosjektet var å ta den klassiske brassbandklangen inn i elektronikkens verden og etablere en ny sound. Det ble levert fem bestillingsverk som ble fremført ved følgende anledninger: Knut Vaage oppført av Stavanger Brass Band på BrassWind i 2007 Eilert Tøsse oppført av European Youth Brass Band under EM Jan Magne Førde oppført av Stavanger Brass Band og The Brazz Brothers under Landsfestivalen Spilleglede Torstein Aagaard-Nilsen to verk, fremført av Manger Musikklag og Stavanger Brass Band på BrassWind 2007 og av Knarvik Skulekorps i NM for skolekorps, brassband Artistic Ambassadors Korpsene ble profilert i åpningsseremonien 12. januar. 26

27 6.3.4 Landsfestivalen Spilleglede 2008 På festivalen deltok 199 korps med ca musikanter, drillere og ledere. I tillegg deltok Hans Majestet Kongens Gardes musikk-, drill- og signaltropp, Forsvarets Musikkorps Vestlandet, The Brazz Brothers, Vestre Aker Musikkorps, Lillestrøm Musikkorps, Opus 82, Dragefjellets Musikkorps og Stavanger Brass Band. Det var gjestekorps fra Spania, Romania, Estland, Sør-Afrika og Tyskland. Det ble gjennomført konserter i Stavanger og Ålgård, oppmarsjer i Stavanger og Sandnes og byspillinger i Stavanger, Sandnes, Sola og Tananger. NM for skolekorps janitsjarkorps, brassband, drill og marsjering ble også avviklet under festivalen. Til sammen ble 35 konserter, to oppmarsjer, 200 byspillinger og fire norgesmesterskap gjennomført. 6.4 Norgesmesterskapene I alt sju norgesmesterskap og en nordisk solistkonkurranse som inngår i NM for solister og ensembler er gjennomført. Norgesmesterskapene for amatørkorps viser jevnt økende deltakelse, deltakelsen i NM for solister og ensembler reguleres gjennom en kvalifisering og ca. 60 % kommer til finalen. I NM for skolekorps, brass og janitsjar, samt NM i marsjering var det i år større deltakelse enn i fjor, noe som kan skyldes at arrangementene var lagt til Landsfestivalen Spilleglede. I NM i korpsdrill er kapasiteten nå sprengt innenfor rammen av én dags gjennomføring NM for brassband Grieghallen i Bergen februar, 69 korps deltok. Vinner elitedivisjon: Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland Vinner 1. divisjon: Oslo Brass Band, Oslo Vinner 2. divisjon: Ørskog Brass, Møre og Romsdal Vinner 3. divisjon: Rong Brass, Hordaland Vinner 4. divisjon: Torskangerpoll Musikklag, Sogn og Fjordane Det ble utdelt kongepokal til vinner av elitedivisjonen og solist- og gruppepriser i alle divisjoner NM for janitsjarkorps Olavshallen og Radisson SAS Royal Garden Hotell i Trondheim mars, 80 korps deltok. Vinner elitedivisjon: Lillestrøm Musikkorps, Akershu Vinner 1. divisjon: Sandefjord Ungdomskorps, Vestfold Vinner 2. divisjon: Lungegaardens Musikkorps, Hordaland Vinner 3. divisjon: Ranheim Musikkforening, Sør-Trøndelag Vinner 4. divisjon: Malvik Musikkorps, Sør-Trøndela Vinner 5. divisjon: Sandefjord Old Stars, Vestfold Det ble utdelt solist- og gruppepriser i alle divisjoner NM for solister og ensembler og nordisk solistkonkurranse for blåsere Norges Musikkhøgskole, Oslo april. 120 opptak var innsendt for kvalifisering og 41 solister og 18 ensembler ble tatt ut til finale. I nordisk solistkonkurranse deltok seks deltakere fra fire land. Solistklassene: Vinner klasse 1: Jørgen Lund Karlsen, Borge Musikkorps, Østfold Vinner klasse 2: Øyvind Øksnes, Smørås skolemusikk, Hordaland Vinner åpen klasse: Audun Breen, Norges Musikkhøgskole Vinner nordisk solistkonkurranse: Joonathan Rautiola, Finland Ensembleklassene: Vinner klasse 1: Saxorella, Borge Musikkorps/Sarpsborg gutte- og jentekorps, Østfold Vinner klasse 2: Saxofonkvartett, Skedsmo skolekorps/kløfta Skolekorps/Lillestrøm skolekorps, Akershus Vinner åpen klasse: Messingkvintett fra Norges musikkhøgskole 27

28 6.4.4 NM for skolekorps, janitsjarkorps Stavanger forum 21. juni, 32 korps deltok. Vinner 1. divisjon: Sofiemyr skolekorps, Akershus Vinner 2. divisjon: Eidanger pike- og guttekorps, Telemark Vinner 3. divisjon: Stord skulekorps, Hordaland NM for skolekorps, brassband Stavanger konserthus 21. juni, 41 korps deltok. Vinner 1. divisjon: Manger skulemusikklag, Hordaland Vinner 2. divisjon: Skodvin skulekorps, Hordaland Vinner 3. divisjon: Lavik skulemusikk, Sogn og Fjordane NM i marsjering Stavanger Idrettshall 21. juni, 12 korps deltok med 14 startnumre. Vinner av gatemarsj skolekorps: Haukerød skolekorps, Vestfold Vinner av gatemarsj åpen klasse: Hana skolekorps, Rogaland Vinner av formasjonsmarsj: Arendal Guttemusikkorps, Aust- Agder NM i korpsdrill Giskehallen i Sandnes 21. juni, 36 korps deltok med 141 startnumre. (Det ble gjennomført kvalifisering til solist- og duettklassene) Vinner drilldans, tropp, 1. divisjon: Stathelle drillkorps, Telemark Vinner drilldans, tropp, 2. divisjon: Horten drill/lysheim skolekorps, Vestfold Vinner drilldans, tropp, 3. divisjon: Manstad skolekorps, Østfold Vinner paradedrill, 2. divisjon: Romerike drillkorps, Akershus Vinner paradedrill, 3. divisjon: Fredrikstad Pikekorps, Østfold Vinner show: Strusshamn skoles musikkorps, Hordaland Vinner duett senior: Nesøya skolekorps, Akershus Vinner duett junior: Skotfoss skolekorps, Telemark Vinner solist senior: Linn Rannekleiv, Nesøya skolekorps, Akershus Vinner solist junior: Mary Høybakken, Kringsjå skolemusikk, Oppland 6.5 Internasjonale mesterskap Vinner EBBC B-Section: Nr 3: Brass Band Frener-Reifer Pfeffersberg, Italia Musikkorpset Gjallarhorn, Rogaland EM i drill mars i Granolles, Spania, 67 deltakere fra Norge. Solo 1 Baton Junior: Norge 10., 19. og 20. plass Solo 1 Baton Senior: Norge 11. og 24. plass Solo 2 Baton Senior: Norge 15. plass X-Strut: Norge 13. plass Rhythmic Twirl Preteen: Norge 19. og 21. plass Rhythmic Twirl Junior: Norge 17., 20. og 21. plass Rhythmic Twirl Senior: Norge 7., 20. og 25. plass Duett Junior: Norge 6. plass Duett Senior: Norge 6. plass Team Twirl Junior: Norge 5. plass Team Twirl Senior: Norge 7. plass Team Dance Twirl Junior: Norge 7. plass Team Dance Twirl Senior: Norge 6. plass Pom Pons: Norge 5. plass European Championships for Majorettes oktober i Brno, Tsjekkia. Norge deltok med 24 utøvere i to team. 6.6 Unge i teten I 2008 har det fjerde kullet avsluttet lederutviklingsprogrammet for korpsungdom med 17 deltagere. Programmet har inneholdt opplæring på korpsnivå, samt opplæring om organisasjonen NMF og NMF som en del av det frivillige Norge. Opplæring i presentasjonsteknikk og oppgaveløsing mellom samlingene har vært en del av opplegget. 6.7 Minoriteter i korps Blant medlemskorpsene er det flere som jobber med inkludering av etniske minoriteter; Møllergata skolekorps, Gran skolekorps og Kolstad Marching Band er tre eksempler på dette EM for brassband Norge var representert i European Brass Band Championships i Stavanger mai: Vinner EBBC A-section: Cory Band, Wales Nr 5: Stavanger Brass Band, Rogaland

29 29

30 7.Internasjonalt samarbeid

31 7.3 European Brass Band Association (EBBA) EBBA er en organisasjon med 14 medlemsland som har som formål å fremme brassband og brassbandmusikk gjennom arrangementer, utvekslinger og bestillingsverk. EBBA hadde ansvaret for EM som ble arrangert i Stavanger med NMF som teknisk arrangør. Tidligere president i NMF, Ulf Rosenberg er EBBAs president og Berit Handegard er generalsekretær. Begge er valgt for perioden fram til Innledning NMF viderefører sitt internasjonale engasjement gjennom samarbeid med aktuelle organisasjoner som Field Band Foundation (FBF) i Sør-Afrika, Nordisk Musik Union (NoMU), European Brass Band Association (EBBA), National Baton Twirling Association Europe (NBTA) og Samrådet for nordisk amatørmusikk (SAMNAM). Engasjementet i FBF er et samarbeidsprosjekt basert på et utvekslingsprogram finansiert av Fredskorpset. De øvrige organisasjonene er internasjonale paraplyorganisasjoner hvor representanter for NMF sitter i valgte verv. NMF har i 2008 hatt både presidentskap og sekretariatfunksjon. 7.2 Field Band Foundation Nord-sør Fire norske deltagere reiser til Sør-Afrika for å drive opplæring i field bandene over hele landet. Nytt for 2008 er at NMF har sendt ut en sosialarbeider som bidrar med å utarbeide arbeidsinstrukser for FBFs egne sosialarbeidere. Sør-nord Fire sørafrikanske deltagere går ved Toneheim folkehøgskole. De deltar bl.a. på Unge i teten-samling, Hellkonferansen, NM for brassband, NM for janitsjarkorps og landsmøtet i Alta. 7.4 Nordisk Musik Union (NoMU) og Samrådet for nordisk amatørmusikk (SAMNAM) Styre- og sekretariatfunksjon for Nordisk Musik Union (NoMU) er i år som tidligere, tillagt NMF. Tidligere visepresident i NMF, Erik Rastad, er president. Generalsekretær Arild Moen er sekretær og Berit Handegard er valgt som kasserer. NoMU har 15 medlemsforbund fordelt på alle nordiske land samt Åland og Færøyene. I forlengelsen av NM for solister og ensembler ble den tredje nordiske solistkonkurransen for blåsere arrangert. NoMU er samarbeidspartner og vinneren tilbys solistoppdrag i Norge og Danmark. SAMNAM er et samarbeidsorgan for de nordiske paraplyorganisasjonene som Nordisk Korforum, Nordisk Musik Union, Rådet för nordiskt barn- och ungdomskörarbete, Nordisk Sangerforbund, Nordiska Arbetarsångar- och musikerförbundet og Nordiskt damkörsnätverk. SAMNAM avholder én årlig konferanse. Erik Rastad sitter i SAMNAMs styre. 7.5 National Baton Twirling Association Europe (NBTA) NBTA har arrangert to europamesterskap, ett internasjonalt dommerkurs og en generalforsamling. Norge har vært representert på samtlige aktiviteter via NBTA Norway. NBTA Norway er representert ved Line Mygland, president, Berit Handegard, sekretær og Kari Carlheim, teknisk ansvarlig. 31

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no 09 Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009 musikkorps.no Innhold 1. Organisasjonen NMF SIDE 1.1 Innledning 5 1.2 Økonomi 5 1.3 Regionenes årsmøter 5 1.4 Forbundsstyrets arbeid 6 1.5 Ansatte 6 1.6 Kontrollkomiteen

Detaljer

ÅRS MELDING. musikkorps.no

ÅRS MELDING. musikkorps.no T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd 1 19.05.2011 14:02:51 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Detaljer

ÅRSMELDING. musikkorps.no

ÅRSMELDING. musikkorps.no ÅRSMELDING 2011 musikkorps.no INNHOLD HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte

Detaljer

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 Landsmøteprotokoll Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 1 vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 31. ordinære landsmøte Molde, 21. - 23. april 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1. 1 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.4 Ledermøte/Ledersamling... 6 1.5 Organisasjonsutvalget... 6 1.6

Detaljer

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no Å R S R A P P O RT TOTUSENOGFJORTEN 2014 musikkorps.no I N N H O L D INN HOLD 1. NMF-organisasjonen 1.1 Innledning 1.2 Landsmøtet 1.3 Økonomi 1.4 Forbundsstyrets arbeid 1.5 Kontrollkomiteen 1.6 Ansatte

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad Protokoll til S5 Møtenr 5/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MUSIKKORPS FORBUND Vedlegg 1 NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2009 PROTOKOLL Hotel Alexandra i Loen 15.mars 2009 1 1. KONSTITUERING Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 15. MARS 2009. 2. GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 Glimt fra festkonserten på Hordablæsten 2013 INNHOLD ÅRSMELDING 2013... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor...

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Strategi for korpsdrill i NMF.

Strategi for korpsdrill i NMF. Strategi for korpsdrill i NMF. 23. januar 2017 post@ Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Ønsket fremtidig situasjon... 3 2. Ordliste... 3 3. Nåsituasjonen... 4 3.1. Antall drillere... 4 3.2.

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP

INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2018 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2018. Sted: Ellingsøy Idrettshall Dato: Lørdag og søndag 9.

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 Hordaland Ungdomskorps september 2014 INNHOLD ÅRSMELDING 2014... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor... 3 A.

Detaljer

Protokoll til S1/2014

Protokoll til S1/2014 Protokoll til S1/2014 Møtenr. 1/2014 13. mars 2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke, Harald Borge og Ruth Vihovde.

Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke, Harald Borge og Ruth Vihovde. Protokoll Møtenr 3/2016 Tid: Kl 17.30 Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke,

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2017. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 1. 2. april 2017 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

NMF Rogaland - regionting april 2017

NMF Rogaland - regionting april 2017 NMF Rogaland - regionting april 2017 Per Qvarnstrøm (56) Slagverker en gang 4 år i nasjonalt ungdomskorps (76-80) Aktiv amatørmusiker etter 18 års spillepause og båtfan Økonomidirektør Sørlandet Sykehus

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016 Aktivitetskalender for NMF Sør 2015-2016 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2015 til våren 2016. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund Reglement Korpsdrill Norges Musikkorps Forbund 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017 Årsmelding og regnskap 2015 Årsmelding og regnskap 2016 Årsbudsjett 2017 Langtidsbudsjett 2018-2019 Handlingsplan 2017-2019 Valg 1/2017 Årsmelding og regnskap

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker.

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2013 1. Innledning Etter at vi hadde en positiv runde med begge fylkeskommunene etter sommerkurssaken i 2012, har dette resultert i bedre rammevilkår for regionen. Hedmark fylkeskommune bevilger

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017 Aktivitetskalender for NMF Sør 2016-2017 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2016 til våren 2017. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Referat regionstyremøte

Referat regionstyremøte Referat regionstyremøte Dato: 1.-2. april 2016 Møtestart: 1. april kl. 18:00 Møteslutt: 2. april kl. 15:00 Sted: Clarion Collection Hotel Hammer, Storgata 108 b, 2615 Lillehammer Tilstede fra regionstyret:

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 4/2014 Tid: Kl 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj. 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182. 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178

Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj. 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182. 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178 Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178 3. Svelvik skolekorps 86+ 82 = 168 4. Spjelkavik skolekorps

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14 REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014 1/5 Rev 01.09.14 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs verdier er engasjert, inspirerende og inkluderende. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Protokoll. Møtenr 1/2017. Dagsorden. Dato: 12. januar 2017 Tid: Kl Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg.

Protokoll. Møtenr 1/2017. Dagsorden. Dato: 12. januar 2017 Tid: Kl Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Protokoll Møtenr 1/2017 Tid: Kl 17.00 Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Til stede: Eivind H. Hermansen, Cecilie Kaarstad, Kåre Stokke, Solveig Borgund, Sandra Sognnes, Nils-Arne Træland,

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør

Aktivitetskalender. for NMF Sør Aktivitetskalender for NMF Sør 2017-2018 Til NMF Sørs me VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2017 til våren 2018. Kalenderen har med alle faste arrangementer i NMF Sør, men

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev REGLEMENT KORPSDRILL NMF 1.0-01.01.2010 1/5 Rev 15.09.09 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Torsdag 09.06.2016 kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund. Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand

2006 Norges Musikkorps Forbund. Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand Årsmelding 2005 2006 Norges Musikkorps Forbund Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand Design: Urbane Guerilla Designgroup, Leif Haglund Spilleglede

Detaljer

Kategorier og klasser

Kategorier og klasser Velkommen til Trøndersk Mesterskap i Drill 2017 NMF Trøndelag og Stjørdal Drilltropp ønsker nok en gang hjertelig velkommen til Trøndersk Mesterskap i drill. Også i år har TM status som NMkvalifiseringskonkurranse.

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 12:00-17:00 og søndag kl. 09:00-15:00 Sted: Molde

Tid: Lørdag kl. 12:00-17:00 og søndag kl. 09:00-15:00 Sted: Molde Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 14.11.2015 kl. 12:00-17:00 og søndag 15.11.2015 kl. 09:00-15:00 Sted: Molde Til stede: President Stein T. B. Høyer Styremedlem Tom Gunnar Ask Styremedlem

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 11. februar 2017 kl. 09.00 15.00 og søndag 12. februar 2017 kl. 08.30 14.00 Sted: Kristiansund Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer til Drill Grand Prix 27. februar 1. mars 2015 i Håkons hall på Lillehammer. Drill Grand Prix (DGP) er en helt ny

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 UENIGHETER/TVISTER 9 OPPLØSNING 10 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Frei Hornmusikk stiftet

Detaljer

Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps Sarpsborg Janitsjarkorps kreativitet konserter nyskaping profilering idealisme opplæring ambisjoner utvikling konkurranser representasjon lederskap kontakt samspill forbilder rekruttering kreativitet konserter

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon Elitedivisjon 1 96 96 Lillestrøm Musikkorps, Akershus 2 94 94 Nittedal og Hakadal Janitsjar, Akershus 3 92 92 Sandvikens Ungdomskorps, Hordaland 4 91 91 Dragefjellets Musikkorps, Hordaland 5 90 90 Sarpsborg

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år

GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år Påmeldingsfrist 15. april 2011 Ung Brass 20.-22. mai GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år En helgesamling med mye musikk og spennende utfordringer. Kanskje du har vært på sommerkurs?

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Nord-Norges Musikkforbund

VEDTEKTER FOR Nord-Norges Musikkforbund VEDTEKTER FOR Nord-Norges Musikkforbund Pr. 12.6.2009 1 Organisasjon Nord-Norges Musikkforbund, stiftet på det 1. nordnorske musikkstevne 10. juni 1933, er et samarbeidsorgan for de tilsluttede amatørkorpsene

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Bodø Dans og Drill 2010

Bodø Dans og Drill 2010 Bodø Dans og Drill 2010 Presentasjon Bodø Dans og Drill Stiftet i 2001 av Malin K. Soløy og Kristine Engan Er tilsluttet Norges Musikkorpsforbund NMF med tilhørighet NMF Nord Norge Selvstendig frivillig

Detaljer