Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling"

Transkript

1 Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2013/2014 Vedtatt i fylkesutvalget 13. juni 2013 Sak nr. 81/13

2 Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling er inndelt i 5 strategier: Strategi 1: Samarbeid for løsning av felles utfordringer Strategi 2: Bidra til jevnere utvikling i Europa Strategi 3: Bidra til næringslivets internasjonalisering Strategi 4: Utnytte utviklingsmuligheter innenfor EU Strategi 5: Kunnskaper og holdninger i en globalisert verden Dette innebærer at tiltak knyttet til kultur, utdanning og regional utvikling ikke er samlet for seg, men fordelt på ulike strategier. Det vedlagte strategidokumentet, vedtatt i Sak FT 19/09 ligger til grunn for handlingsplanen. Bakgrunnsmaterialet ligger i strategidokumentet, og er derfor ikke gjentatt i handlingsplanen. Under den enkelte strategi gjengis Tiltak Rapportering og vurdering Foreslåtte tiltak (programområder) Som i fjor er handlingsplan knyttet opp mot få, overordnede prioriteringer. Hovedtrekk Fra det underliggende strategidokumentets side 9 gjengis: Utfordringene reiser behov for et bredt spekter av strategier og tiltak. Samtidig er fylkeskommunens økonomiske og menneskelige ressurser til internasjonal virksomhet sterkt begrenset. Denne virkeligheten må reflekteres både i hva fylkeskommunen prioriterer og hvordan satsingene organiseres og finansieres. Som denne handlingsplanen viser mange eksempler på, er det grunn til å karakterisere som en innholdsrik periode, med aktiviteter knyttet opp mot kjernevirksomheten innen utdanning, kultur og regional utvikling. Et overordnet mål er at VFKs internasjonale engasjement skal støtte opp under fylkeskommunens kjernevirksomhet. Denne målsettingen ligger til grunn for aktivitetene gjennom året som har gått, samt planlagte aktiviteter framover. Hovedutfordringer I perioden ble det hvert år bevilget 1 million i særskilt medfinansiering til interregionale EU-prosjekter.. Den fylkeskommunale medfinansieringen har hatt avgjørende betydning for Vestfolddeltakelse i flere av de 10 prosjektene der Vestfold har vært involvert i inneværende programperiode. Fra 2012 ligger ikke slik medfinansiering inne i budsjettet. Når den neste programperioden for EU prosjekter starter i 2014 vil det være et markert behov for å gjenopprette en medfinansieringsordning. Erfaringen fra inneværende periode viser at det er behov for et nytt årlig medfinansieringsbeløp fra og med I tråd med fylkestingets vedtak ble Vestfolds informasjonskontor i Kaunas avviklet fra årsskiftet 2011/2012, og driftstilskuddet er dermed tatt ut av økonomiplanen. Samarbeidet med Kaunas by skal likevel fortsette, det legges opp til at gjeldende samarbeidsavtale, som utløper august 2013, skal fornyes. Kostnader til gjennomføring av tiltakene i den nye avtalen bør innarbeides i budsjett og økonomiplan.

3 Strategi 1: Samarbeid for løsning av felles utfordringer Prioritet til områder der regionale organer kan bidra Kanaliseres gjennom samarbeidsorganer Vestfold fylkeskommune vil prioritere samarbeid for løsning av felles utfordringer på områder der fylkeskommunen og andre regionale organer har potensial for å bidra. Dette kan gjelde regionale miljøproblemer, forvaltning av fiskebestand og kunnskapsoppbygging på områder der næringsliv og forskningsmiljøer i fylket har sterke posisjoner. Det internasjonale samarbeidet om klima forutsettes primært ivaretatt av nasjonale organer. Fylkeskommunens innsats vil i første rekke kanaliseres gjennom samarbeidsorganer som Nordsjøkommisjonen og prosjektsamarbeid under Kattegat-Skagerrak programmet. På et fåtall områder, som ved politisamarbeidet mellom Vestfold og Kaunas, vil bilateralt samarbeid vurderes. Oversikt over representasjon i internasjonale fora Aktivitetene i internasjonale, regionale interesseorganisasjoner samordnes i hovedsak gjennom Østlandssamarbeidet. VFKs representanter i Østlandssamarbeidet er: Internasjonalt fagpolitisk utvalg Medlemmer: Karen Anne Kjendlie og Ivar Ramberg. Varamedlemmer: Hans Hilding Hønsvall og Berit Nilssen De viktigste sakene fra utvalget går videre til Kontaktutvalget Medlemmer: Per-Eivind Johansen, Arve Høiberg, Egil Johansen Medlemmene i Internasjonalt fagpolitisk utvalg representerer i følgende organisasjoner: Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Interesseorganisasjonen for Europas maritime regioner North Sea Commission (NSC) CPMRs underavdeling for Nordsjøområdet. Karen Anne Kjendlie er varamedlem til styret. Nordsjøkommisjonen (NSC) er et politisk samarbeid mellom regionale myndigheter rundt Nordsjøen. NSC består av medlemsregioner fra Skottland, England, Frankrike, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge og er en av 6 geografiske kommisjoner under CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) paraplyen. NSC ønsker å påvirke utviklingen i Nordsjøregionen spesielt og i Europa generelt gjennom lobbyarbeid og politiske resolusjoner. NSC har fem faste temagrupper innen samferdsel, fiskeri, kultur og turisme, miljø samt næring, utdanning og forskning. Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) Dette samarbeidsnettverket har regional utvikling i Østersjøregionene, inklusive Norge, som formål, med stor vekt på maritime aspekter. Ungdomsmedvirkning er et gjennomgående tema i alle innsatsområdene til BSSSC.

4 Per-Eivind Johansen er styremedlem og Hans Hilding Hønsvall varamedlem i følgende organisasjoner: Common Commission Samarbeidsorgan for Østlandssamarbeidet og Schleswig-Holstein Østlandsfylkene har et organisert samarbeid med delstaten Schleswig Holstein i Tyskland, med samarbeid om kunstutstillinger og informasjonsutveksling om blant annet samferdsel, maritim politikk, klima og miljø. Østlandsutstillingen som finansieres gjennom Østlandssamarbeidet er revitalisert gjennom samarbeidet med Schleswig-Holstein. Det arrangeres felles seminarer for kunstnere fra Norge og Tyskland, felles utstillinger og symposier med juryer der medlemmer kommer fra begge regioner. Foreningen Osloregionens Europakontor Foreningen Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid. Europakontoret formidler europeiske kontakter, tilbyr kompetansebygging, prosjektveiledning og målrettet EU/EØS-informasjon. EUs Interregionale program for Øresund - Kattegat Skagerrak Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som er delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Det ble etablert et nytt program for Øresund Kattegat Skagerrakregionen i i Interreg IV, som gjelder perioden Medlem av programmets overvåkingskomite og varamedlem til styret for delprogrammet for Kattegat Skagerrak i samme periode. Medlem av politisk strategigruppe for ny programperiode Kåre Pettersen representer i følgende organisasjon: Nordisk Transportpolitisk Nettverk Nettverket legger vekt på samfunnsplanlegging og kompetanseheving Dette er et fagpolitisk nettverk, med syv norske fylkeskommuner og Jyllandsregionene som deltakere. Nettverket arbeider med et bredt perspektiv innenfor samferdselsplanlegging og regional utvikling, med hovedvekt på kompetanseheving. VFK deltar også i ungdomsaktiviteter i Assembly of European Regions (AER) AER er en alleuropeisk sammenslutning med medlemsregioner fra 33 land. Organisasjonen arbeider for å styrke regionenes politiske rolle i utviklingen av Europa. Temaet Ungdom gjennomsyrer alt arbeid i AER.

5 Tiltak Arena NSC CPMR BSSSC NTN Schleswig- Holstein Commission AER Tiltak Delta på generalforsamlinger og årskonferanser samt særlig relevante seminarer Overvåke prosjekter som kan innebære finansiering gjennom EU-programmer Det legges opp til en systematisk rapportering til fylkesutvalget Legge til rette for godt organisert elevdeltakelse på organisasjonens ungdomskonferanser Rapportering og vurdering NORTH SEA COMMISSION (NSC) OG CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS (CPMR) Nordsjøkommisjonen (NSC) er et politisk samarbeid mellom regionale myndigheter rundt Nordsjøen. VFK var representert av Karen Anne Kjendlie og Ivar Ramberg på årskonferansen i NSC i Bremerhaven, med oppfølging av Nordsjøstrategien som hovedtema. VFK var representert av Karen Anne Kjendlie på generalforsamlingen i CPMR i Bialystok (Polen) med finanskrisens innvirkning på Europas kystregioner som ett av hovedtemaene. Det har vært fremmet referatsaker for FU fra begge konferansene. BALTIC SEA STATES SUBREGIONAL CO-OPERATION (BSSSC) 2012-konferansen gikk av stabelen på Lillestrøm. VFK var representert ved Arve Høiberg (medlem av arrangementskomitéen), Karen Anne Kjendlie og Ivar Ramberg. Referat fra konferansen ble fremmet for FU. Fylkeselevrådet og elevombudet deltok på årskonferansen Her hadde ungdommene en egen konferansedel, «GREEN» (Gathering on Regional Energy Efficiency in Norway). ASSEMBLY OF EUROPEAN REGIONS (AER) Fra 2011 ble VFKs engasjement vedtatt begrenset til organisasjonens ungdomsaktiviteter. Fylkeselevrådet med elevombud deltok i 2012 tradisjonen tro på AERs sommerskole på Azorene, med tema «Be smart during the Crisis» fokusert på å være kreative under den økonomiske krisen for å finne nye veier og løsninger for økonomisk vekst. Dessuten deltar fylkeselevrådet på møter i organisasjonens ungdomsnettverk, AER Youth Regional Network. I oktober 2012 ble Adrian Salihu, elev ved Thor Heyerdahl videregående skole, valgt inn som leder i komiteen for «Health and Social Affairs».

6 Ungdommenes møte med de internasjonale nettverkene, både ungdomsnettverkene og hovednettverket, gir dem et engasjement og en videre forståelse av det politiske spill og hvor viktig det er at de ulike regionene samarbeider om felles interesseområder. Involveringen i disse nettverkene gjør dem også veldig motiverte til å ta tak i viktige temaer, både fordi de opplever å diskutere de samme problemene som oppleves i de andre regionene, men også at de presenteres ovenfor hvordan andre regioner har jobbet med temaet og derfor får inspirasjon, men også et bredere kompetansenivå. Dette er en uvurderlig erfaring som de opplever gjennom de internasjonale nettverkene. OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Per-Eivind Johansen representerte på foreningens årsmøte i Brussel, i tillegg til tre styremøter i Oslo. Se også strategi 4. EUs INTERREGIONALE PROGRAM FOR INTERREGIONALE PROGRAM FOR ØRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK Per-Eivind Johansen deltok på et komitémøte, i Oslo november Se også strategi 4. COMMON COMMISSION MED SCHLESWIG HOLSTEIN Østlandsutstillingen ble i januar vist i Brunsbüttel i Schleswig-Holstein. Per-Eivind Johansen åpnet utstillingen. Samarbeidet videreføres i kommende periode. Fylkesordførerne i Østlandssamarbeidet har et årlig fellesmøte med politikere fra Schleswig Holstein, senest i Moss november Der ble planleggingen av 200-års markeringen i Kiel, i forbindelse med Kielfreden 14. januar 1814, startet opp. NORDISK TRANSPORTPOLITISK NETTVERK (NTN) Kåre Pettersen representerte på generalforsamlingen i Aarhus høsten 2012, referert i HSAM. I mai arrangerer nettverket studietur til Rotterdam, mens høstens generalforsamling legges til Vestfold. Arrangementet er under planlegging. Prioritering Delta i medlemsorganisasjoner for kystregioner og internasjonale møteplasser for ungdom Tiltak Arena NSC CPMR BSSSC NTN Schleswig- Holstein Commission Tiltak Representere på generalforsamlinger og årskonferanser samt særlig relevante seminarer, for å Ivareta fylkets interesser i internasjonale fora Fange opp internasjonale strømninger til støtte for Vestfolds regionale utvikling Vurdere Vestfoldrelevante prosjekter som finansieres gjennom EU-programmer

7 Den systematiske rapporteringen til fylkesutvalget videreføres AER Legge til rette for godt organisert elevdeltakelse på organisasjonens ungdomskonferanser Strategi 2: Bidra til jevnere utvikling i Europa To hovedområder Vestfold fylkeskommune vil konsentrere sin innsats for sosial utvikling og stabilisering av demokrati til to hovedområder: Langsiktig bilateralt samarbeid med minimum én region i et av de nye EU-landene. Deltakelse i Norges og EFTAs program for finansieringsmekanismer overfor nye EU-land Videreutvikling av bilateralt samarbeid Ambisjonen de nærmeste årene er å inngå prosjektsamarbeid på prioriterte områder med basis i bilateralt samarbeid. Slikt samarbeid bør være konsentrert til ett eller maksimum to geografiske områder, favne bredt og ha et langsiktig perspektiv. Dette fordi det krever både tid og ressurser å bygge opp menneskelige relasjoner, skape tillit og legge grunnlaget for et samarbeid som kan føre til ønskede resultater. Tiltak Arena Kaunas - VIC Kaunas - Samarbeidsavtale Finansieringsmekanisme n for nye EU-land Tiltak Avvikle driften ved Kaunaskontoret Undertegne og iverksette ny samarbeidsavtale med Kaunas by Fortsatt skolesamarbeid mellom Vestfold og Kaunas på basis av prosjektsøknader innen EØS-finansieringsmekanismen for EUs nye medlemsland og EUs Livslang læring programmer Videre prosjektsamarbeid med polske regionbibliotek vurderes.

8 Rapportering og vurdering Avvikling av driften ved Kaunaskontoret Fra og med ble Vestfold Information Centre (VIC) i Kaunas avviklet, som følge av vedtak i Fylkestinget. Daglig leder Vytautas Valaitis overtok selskapet fra denne dato, og har fulgt opp avtale om å yte konsulenttjenester for Vestfold fylkeskommune i løpet av perioden for gjeldende samarbeidsavtale med Kaunas kommune. I løpet av samarbeidsperioden har Vytautas Valaitis blant annet bistått Nøtterøy videregående, Clean Baltic Sea Shippingprosjektet, Vestfoldbesøket til ordføreren i Kaunas og Vestfold fylkeskommunes deltakelse ved julegrantenningen i Kaunas. Innenfor kultursektoren utarbeides et utvekslingssamarbeid om Ungdommens kulturmønstring for å få med Kaunas-deltakere på UKM-festivalen 2013, samt et prosjekt med kunnskapsdeling knyttet til utvikling av anlegg til idretts- og friluftsformål. Det vært arrangert gjenvisitt for ordfører i Kaunas i Vestfold i august Fylkesordfører med delegasjon har også deltatt ved den tradisjonelle juletretenningen i Kaunas i desember Samlet betyr dette at det kun er 5 av avtalens 11 punkter er fulgt opp, per siste halvår av avtaleperioden. I arbeidet med forlengelse av samarbeidsavtalen fra august 2013 jobbes det med en forenkling, for å unngå at mange punkter blir stående uten oppfølging. 26. august utløper gjeldende samarbeidsavtale, og dermed også avtalen med vår mangeårige medarbeider Vytautas Valaitis. Kaunas kommune og Vestfold fylkeskommunes gjeldende samarbeidsavtale løper ut august Avtalen har 5 temaområder: Utdanning, kultur og idrett, offentlig administrasjon, klima og miljø, næringsutvikling. Arbeidet med oppfølging av avtalen foregår avdelingsvis i fylkeskommunen. Med oppfølging menes å ta initiativ til prosesser og aktiviteter, eller vurdere initiativ fra Kaunas kommune eller andre berørt av avtalen. Samarbeidsavtale med Kaunas kommune og finansieringsmekanismen for nye EU-land Innenfor utdanningssektoren fortsetter samarbeidet med Saules Gymnas og Nøtterøy videregående om Ungt Entreprenørskap. Greveskogen videregående har fortsatt med elevutveksling med Kaunas. Regionalsektoren er i gang med planlegging av et EØS-finansiert samarbeidsprosjekt med Kaunas kommune, med strategisk planlegging/byutvikling som tema. Oppstart av dette samarbeidet har blitt utsatt i påvente av stadig forsinket utlysning av nytt program under EØSfinansieringsmekanismen. Utdanning Greveskogen videregående skole: Høsten 2012 fikk skolen besøk av rektor, lærer og 6 elever fra Rasos gymnas som ledd i Greveskogens utveksling om ungdomsbedrifter/entreprenørskap. Besøket var svært vellykket, og det planlegger oppfølging ved at Greveskogen vil besøke Rasos høsten Nøtterøy videregående skole: Høsten 2011 fikk skolen innvilget sin søknad om et EU-prosjekt om Ungt entreprenørskap. Prosjektet omfatter 8 europeiske land, hvor Nøtterøy videregående er koordinatorskole. Blant

9 disse er også Litauen, med Saules Gimnazija i Kaunas. Prosjektet er 2- årig, og er inne i det siste skoleår. Neste år planlegges en pause fra Comenius prosjekter. Det har også vært elevutplassering i 14 dager med Leonardo i en barnehage i Babtai utenfor Kaunas. Sandefjord videregående skole: Skolen har utveksling av lærere og elever med sin kontaktskole i Kaunas. Temaet for samarbeidet er Entreprenørskap, samt hjelpesendinger med undervisningsutstyr og inventar. Prioritering Inngå ny samarbeidsavtale mellom Vestfold og Kaunas Tiltak Arena Kaunas VIC Kaunas Samarbeidsavtale Tiltak Følge opp avtale med daglig leder Vytautas Valaitis fram til avslutning august Følge opp samarbeidsavtalen. Utarbeide forlengelse av samarbeidsavtale, i ny og mindre omfattende versjon. Starte opp prosjektsamarbeid om strategisk planlegging/byutvikling innenfor EØSfinansieringsmekanismen. Utveksle deltakere i Ungdommens kulturmønstring. Dele kunnskap om anleggsutvikling til idretts- og friluftsformål Fortsette samarbeid innen utdanningssektoren. Strategi 3: Bidra til næringslivets internasjonalisering Primært selvdrevet Katalysator Den fortsatte internasjonaliseringen av Vestfolds næringsliv vil primært være drevet av bedriftene selv, i varierende grad i samarbeid med andre bedrifter, finansielle aktører og offentlige organer. Vestfold fylkeskommune vil i første rekke kunne bidra gjennom: Døråpning i nye markeder Tilrettelegging for profilering Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft Bistand til utnyttelse av utviklingsmuligheter innenfor EU (omtalt under strategi 4) Døråpning Fremveksten av den såkalte multipolare verden har gjort økonomiene i land som Kina, India, Sør-Korea og Brasil langt viktigere enn tidligere.

10 Felles for mange av disse nye markedene er at de krever langsiktig bygging av relasjoner, ofte med startpunkt i døråpning gjennom politiske og administrative organer. Fylkeskommunen kan bidra til døråpning i prioriterte markeder for næringslivet i Vestfold, slik det er blitt gjort i Jiaxing-provinsen i Kina. Tilrettelegging for profilering Rekruttering Profilering av bedrifter og næringer skjer blant annet gjennom deltakelse på større arrangementer. Fylkeskommunen vil, i samarbeid med blant annet Østlandssamarbeidet, legge til rette for at bedrifter i Vestfold kan delta på slike arrangementer. Næringslivet blir i økende grad avhengig av internasjonal kompetanse og kapasitet. Tilgangen på etterspurt utenlandsk arbeidskraft vil over tid hvile på utvikling av sterke næringsklynger og attraktive lokalsamfunn. VFK kan primært bidra indirekte gjennom sine roller som regional utviklingsaktør og tjeneste tilbyder, blant annet gjennom videreføring av et internasjonalt skoletilbud. Tiltak Arena Døråpning i nye markeder Tiltak Delta i det fylkeskommunale administrative nettverket for Kinakontakter Aktiv bruk av Innovasjon Norge Utland Politisk døråpning etter konkrete henvendelser Rekruttering Tilrettelegge for å ta i mot utenlandske lærlinger på utplassering i samarbeid med NHO Fortsette utplassering av norske lærlinger i utlandet Rapportering og vurdering Nye markeder VFK følger med på hva som skjer i det fylkeskommunale nettverket for Kinakontakter, uten å delta aktivt. Vår policy er fortsatt å spille rollen som politisk døråpner etter konkrete henvendelser. VFK har administrativt hatt møter med Innovasjon Norge Utland for å drøfte muligheter for samarbeid. Tiltaket har imidlertid ikke kommet i gang i løpet av handlingsplanperioden." Det vil bli vurdert om prosjektet skal gis ny mulighet kommende år. Rekruttering BASF i Ludwigshafen i Tyskland sendte 7 lærlinger til Vestfold i To lærlinger i kontorfaget hadde praksis hos SOA i Drammen, tre lærlinger var utplassert hos Jotun, en lærling var på Vestfoldlab, og en lærling hos Tine meierier. Lærlingene bodde privat hos vertsfamilier. Det er en svært tidkrevende prosess å få til utplasseringer hos bedrifter i Vestfold og også mange avslag i prosessen. På grunn av ressursene som går med til dette

11 arbeidet, har antallet lærlinger som kan tas i mot fra BASF blitt redusert til maksimum 5 fra og med Utdanningsavdelingen har opprettet direkte dialog med lokale næringsforeninger og kommunale næringssjefer for å utvikle samarbeid om utfordringene med utplassering i Vestfold. Dette vil bli fulgt opp gjennom deltakelse i næringsforeningenes frokostmøter. I 2012 har utdanningsavdelingen organisert utplassering for 4 tyske elever som ble utplassert i 4 uker i barnehager i Sandefjord i mai-juni. Samarbeidspartneren vår er en yrkesskole i Weinheim, Hessen, som avdelingen har gjensidig samarbeid med. Det er enklere å organisere utplasseringer i barnehager i Vestfold. Mange barnehager ser de utenlandske ungdommene som en ressurs og en mulighet som kan utnyttes pedagogisk. Utdanningsavdelingen satte i 2012 ny rekord for antall lærlinger som har vært utplassert i Europa. 34 lærlinger deltok i løpet av 2012 på utplassering fra 2 uker til 13 uker i England, Irland, Tyskland, Hellas, Malta, Spania og Italia. Disse utplasseringene finansieres av EUmidler fra Leonardo da Vinci-programmet. Det er mulig å ivareta et stort antall lærlinger i denne sammenhengen fordi vi har lang erfaring og gode systemer for å planlegge utplasseringene i tillegg til gode partnere i Europa. Antall utplasseringer som er mulig å gjennomføre henger sammen med hvor mye penger vi er tildelt etter søknad om EU-midler. Prioritering Videreføre utveksling av lærlinger Tiltak Arena Døråpning i nye markeder Tiltak Aktiv bruk av Innovasjon Norge Utland Politisk døråpning etter konkrete henvendelser Rekruttering Tilrettelegge for å ta i mot utenlandske lærlinger på utplassering i samarbeid med relevante lokale kontakter i næringslivet Videreføre arbeidet med å utplassere lærlinger fra Vestfold hos våre partnere i Europa

12 Strategi 4: Utnytte utviklingsmuligheter innenfor EU Nettverk og programmer Tilfører midler til prioritert virksomhet 7. rammeprogram og Interreg-programmer Informasjon og veiledning Fylkeskommunen vil gjennomføre planlagte utviklingsprosjekter i samarbeid med et utvalg internasjonale nettverk og programmer innenfor EU-samarbeidet. Utgangspunktet for prosjektene vil fortsatt være behovene innenfor ulike deler av virksomheten i fylkeskommunen, næringslivet, forskningsmiljøer og kommunene i Vestfold. De ulike programmene innenfor EU-samarbeidet gir muligheter for tilførsel av midler til utviklingstiltak. Disse mulighetene skal utnyttes aktivt, i samarbeid med andre aktører i fylket, Østlandssamarbeidet og andre samarbeidspartnere. Utgangspunktet for prosjektene vil fortsatt være behovene innenfor ulike deler av virksomheten i fylkeskommunen, i regi av fylkeskommunen, næringslivet, forskningsmiljøer og kommunene i Vestfold. De viktigste programmene er 7. rammeprogram for forskning og utvikling og Interreg-programmene. Det 7. rammeprogram gir store muligheter for finansiering av forskning og utvikling, i samspill med regionale og nasjonale forskningsmidler. VFK har fra 2007 fått tilgang til et grenseregionalt Interreg-program, gjennom delprogrammet Kattegat- Skagerrak (KASK) og fellesprosjekter under Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) området. Terskelen for søknader og deltakelse i prosjekter under disse programmene oppleves som høy av mange aktører. VFKs viktigste rolle er å lette tilgangen til programmene for andre aktører i fylket. VFK vil bidra med oppdatert informasjon til aktuelle miljøer i Vestfold, veilede aktørene gjennom søkeprosessen, og bidra med ressurser i enkelte prosjekter. Tiltak Arena Interreg Det grenseregionale A- programmer (KASK, ØKS) Tiltak Forberede Vestfoldaktører på bred basis på den nye programgenerasjonen fra 2014 De transnasjonale B- programmene for Nordsjøen og Østersjøen Livslang Læring FOU programmet Horizon 2020 Livslang læring programmene Kulturprogrammet Folkehelseprogrammet Videreføre søknader om prosjektstøtte fra ulike EU-program Videreføre kontakten med relevante arenaer og etablering av internasjonale forbindelser innen kultur og folkehelse Stimulere Vestfoldaktører til økt deltakelse i internasjonale kulturprosjekter

13 Overvåke aktuelle prosjektmuligheter Osloregionens Europakontor Videreføre en målrettet bruk av medlemskapet i Foreningen Osloregionens Europakontor Planlegge deltakelse og prioriteringer ved de regionale utviklingsdagene Open Days i Brussel i oktober Delta på Open Days oktober 2012 Rapportering og vurdering Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som er delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Det ble etablert et nytt program for Øresund Kattegat Skagerrakregionen i i Interreg IV, som gjelder perioden Den første programperioden for det grenseregionale Interreg IV programmet for Øresund Kattegat Skagerrak (ØKS) med delprogrammet Kattegat Skagerrak (KASK) er i praksis avsluttet. ØKS/KASK inngår i fjerde generasjon av EUs interregionale programmer, som har til hensikt å styrke samarbeidet mellom regionene i Europa, så vel medlemsland som de øvrige land ved gjennomføring av fellesprosjekter. Prosjektene får støtte fra EUs strukturfond og statlige myndigheter, og prioriterte utviklingsoppgaver blir løst med høyere kvalitet: Ikke bare ved finansieringsbistand, men også gjennom høyere kompetansenivå ved regionalt samarbeid over landegrensene. Fra høsten 2008 og fram til i dag er 10 interregprosjekter med Vestfolddeltakelse godkjent, hvorav 8 innen KASK. Det ble redegjort for disse prosjektene i Internasjonal Handlingsplan Det nevnes særskilt at - Det avsluttede prosjektet «Västerhavets kulturarv» ble presentert for fylkesutvalget 14. mars i år av Aina Aske fra Larvik Museum, som har vært norsk prosjekteier. - Sluttkonferansen for det store prosjektet «Hav møter land» holdes i Larvik mai. En regionvis oversikt presentert for KASK-styret 2012 viser at Vestfold nyttiggjorde seg programmet fjerde best av 8 norske deltakerfylker. I perioden ble det hvert år bevilget 1 million i særskilt medfinansiering til interregionale EU-prosjekter.. Den fylkeskommunale medfinansieringen har hatt avgjørende betydning for den gode Vestfolddeltakelsen i Interreg IV. Utfordring Når den neste programperioden for EU prosjekter starter i 2014 vil det være et markert behov for å gjenopprette en medfinansieringsordning.

14 Internasjonalisering i forsknings og utviklingsarbeidet 2013 For å synligjøre og styrke arbeidet med forskning og innovasjon generelt og mot EUs forskningsprogrammer spesielt, er det viktig å senke terskelen for deltagelse og øke kvaliteten i EU-prosjekter gjennom å mobilisere, engasjere, gi råd, kvalitetssikre og bidra til erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom aktører og virkemiddelapparat. Deltagelsen kursaktiviteter som VFK og HiVe arrangerte i samarbeid viser at det er en klart stigende interesse for EU som arena for verdiskaping blant Vestfolds bedrifter og forskere. Nærmere 80 bedriftsdeltagere fra 60 bedrifter har blant annet deltatt på de to 3-dagers kursrekkene gjennomført høsten 2011 og våren I løpet av 2012 ser vi at flere Vestfoldmiljøer klarer å markere seg internasjonalt og på anerkjente EU arenaer. Blant annet viser foreløpige resultater at 4-5 av de deltagende bedrifter på kursene holdt 2011/2012 allerede har fått nye EU prosjekt. Det økte fokuset på EU ved Høgskolen i Vestfold ga seg utslag i at de oppnådde den anerkjente EU logoen HR Excellence in Research som første høgskole i Norge for sitt arbeid med arbeidsvilkår og karriereutvikling for forskere. Ved høgskolen er det også jobbet aktivt med flere søknader til EUs 7. rammeprogram og Livslang Læring programmet. Både antall søknader, fagmiljøer involvert og bredden i programmene det søkes mot har derfor økt. Høgskolen sendte i 2012 blant annet for første gang søknader til ERC Starting Grant (det Europeiske Forskningsråds karrierestipend), Helse-programmet og programmet for Samfunnsvitenskap og humaniora. I tillegg ble det sendt søknader til Nanoteknologi og nye materialer (NMP), Science in Society (SiS) og Erasmus programmet. Satsingen ga seg også utslag i gjennomslag i EU. Høgskolen fikk i 2012 tildelt den svært anerkjente Erasmus-Mundus tittelen for et felles masterprogram i Smart Systems Integration med europeiske topp-institusjoner. I tillegg fikk høgskolens lærerutdannings-miljø tilslag på et EU prosjekt med 12 partnerinstitusjoner i Europa for å styrke lærernes undervisning i realfag på ungdomstrinnet. I tillegg har et prosjekt til NMP er plukket ut til å delta i 2. runde av utvelgelsesprosessen. Flere søknader venter svar i løpet av våren Livslang læring programmene Følgende skoler ble våren 2012 tildelt midler fra EUs LLP-program Leonardo da Vinci mobilitet, der elever/lærlinger i yrkesutdanning reiser på opphold/arbeid i et annet europeisk land: Greveskogen med to prosjekter, for service og samferdsel, og restaurant og matfag, Melsom med prosjekt for hestefag, Nøtterøy med tilbud for barne- og ungdomsarbeiderfaget, Re med tilbud i helse- og oppvekstfag, Sandefjord med fokus på TIP-fag, og Thor Heyerdahl med prosjekt «i Thor Heyerdahls fotspor». Utdanningsavdelingen mottok også midler til å bruke på nye utplasseringer for lærlingene i Vestfold. Høsten 2012 kom en tilleggsbevilgning til disse skolene for samme prosjekt som ovenfor: Thor Heyerdahl, Nøtterøy, Re, Sandefjord og Melsom, i tillegg til utdanningsavdelingen. Som nevnt under strategi 3 ble 34 lærlinger i 2012 basert på tildelte midler fra EU. I Tyskland og Irland var lærlingene utplassert i 4 uker. En lærling i glassblåserfaget var utplassert i England i 2 uker. Mange fag er representert: helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, kontorfag, tømrer, industrimekaniker, laborant, kjemiprosess, kokk, servitør, anleggsgartner, keramiker, automatiker, elektriker, frisør og IKT-servicefag. 27 lærlinger søkte i 2012 om å delta på utplassering i 2013.

15 Kultursektoren Det er tatt kompetansegrep for å gjøre fylkeskommunens kultursektor rustet til å veilede aktører i forhold til den nye programgenerasjonen fra Det samarbeides med Østfold fylkeskommune om et kompetanseprogram på aktuelle programområder. En ansatt i kultursektoren skal også hospitere ved Osloregionens europakontor i Brussel i andre halvår Dette gjør det enklere for andre ansatte og politikere å delta på kompetansegivende tiltak i EU-hovedstaden i denne perioden. Den første søknaden noen sinne fra Vestfold til EUs Kulturprogram ble sendt fra Vestfold kunstsenter i desember Vestfold fylkeskommune bistod i søknadsprosessen med veiledning, nettverk og økonomiske utviklingsmidler. Ved aktiv bruk av Osloregionens europakontor og fylkeskommunens EU-koordinator, i tillegg til andre ansatte i Kultursektoren og Regionalsektoren, ble Kunstsenteret og deres samarbeidspartnere i Tyrkia, Malta og Romania bistått under hele søknadsutarbeidelsen. Selv om det kom et negativt svar fra EU, har prosessen gitt mye erfaring og lærdom både til Vestfold fylkeskommune og til Vestfold kunstsenter og de andre impliserte. Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Målgruppen er ungdom mellom år. Arbeidet med Ungdommens kulturmønstring åpner for muligheten for å bruke Aktiv Ungdom som inngangsport for internasjonale relasjoner og økt kulturutveksling innenfor EU og tilgrensende regioner for å dele kompetanse og gjøre UKM til et enda mer attraktivt arrangement for fylkets ungdommer. Osloregionens Europakontor Foreningen Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid. Kontorets hovedoppgaver: Å bistå med henvendelser til EUs organer, til å etablere kontakt med andre regionkontor og organisasjoner generelt, samt bistand i forbindelse med søknader til programmer/prosjekter innenfor EU/EØS Å innhente og videreformidle informasjon til medlemmene som er av interesse for offentlige myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner mv. i deltakende fylkeskommuner og kommuner Å bruke Brussel-miljøet til å synliggjøre Osloregionen og Østlandsfylkene som interessante samarbeidspartnere Å yte bistand til å knytte internasjonale kontakter, for eksempel i forbindelse med medlemmenes ønsker om hospitering/møter/studiebesøk. Kontorets medarbeidere løser forskjellige oppgaver for VFK gjennom hele året. En rådgiver fra kontoret deltar fast i Vestfolds internasjonal FOU-gruppe. (Se FOUstrategien). Kontoret har bistått i forbindelse med fylkesutvalgets studietur til Brussel mai I 2012 deltok en gruppe fra administrasjonen (Regionalsektoren) på Open Days, de årlige kompetansedagene for regional utvikling som arrangeres i Brussel i oktober hvert år: 150 seminarer over 3 dager, med siste nytt innen næringsutvikling, klima, miljø, transport og folkehelse i Europas regioner som tema. Deltakelsen på Open Days 2013 er under planlegging.

16 Prioritering Bruke EU-prosjekter som virkemiddel for å løse prioriterte oppgaver Tiltak Arena Interreg Det grenseregionale A- programmer (KASK, ØKS) De transnasjonale B- programmene for Nordsjøen og Østersjøen Livslang Læring Tiltak Forberede Vestfoldaktører på bred basis på den nye programgenerasjonen fra 2014 Arrangere kompetansekurs for bedrifter om EUs forskningsprogrammer FOU programmet Horizon 2020 Livslang læring programmene Kulturprogrammet Folkehelseprogrammet Aktiv ungdom programmet Søke om støtte til utplassering for lærlinger i nytt EU-program Søke om støtte til andre målgrupper i det nye EUprogrammet, blant annet innen voksenopplæring Videreføre kontakten med relevante arenaer og etablering av internasjonale forbindelser innen kultur og folkehelse Stimulere Vestfoldaktører til økt deltakelse i internasjonale kulturprosjekter Kontinuerlig overvåking av aktuelle prosjektmuligheter Osloregionens Europakontor Videreføre en målrettet bruk av medlemskapet i Foreningen Osloregionens Europakontor Planlegge deltakelse og prioriteringer ved de regionale utviklingsdagene Open Days i Brussel i oktober Delta på Open Days oktober 2013

17 Strategi 5: Kunnskaper og holdninger i en globalisert verden Tilrettelegge for møter mellom kulturer Prosjekter for ungdom og borgerne generelt Det flerkulturelle samfunn er kommet for å bli. Møtet mellom ulike kulturer på ulike felt og ulikt nivå - representerer utfordringer og muligheter, og er framfor alt en kontinuerlig prosess som virker formende på felleskulturen. At kulturmøtene skjer på en grunnleggende gjensidig respektfull måte er viktig for å få til et samspill som identifiserer og griper mulighetene for samfunnsmessig vekst i bred forstand. Strategien er å understøtte Vestfold som et optimistisk og framtidsrettet fylke, preget av respekt for det kulturelle og kreative mangfoldet blant menneskene som bor her. Strategien skal rette seg mot sosiale situasjoner og arenaer der mellommenneskelige relasjoner utvikles og uttrykkes. En hovedarena er arbeidslivet. Behovet for kunnskap, forståelse og toleranse overfor andre kulturer vil søkes møtt gjennom ulike prosjekter rettet mot ungdom spesielt, men også borgerne generelt. I videregående skoler skal fokus på internasjonalisering reflekteres i skolens virksomhetsplaner. Helhetlig satsing på minst samme nivå Fylkeskommunens aktivitet innenfor dette området skal videreføres på minst samme nivå som i dag. Samtidig skal engasjementet skje innenfor en helhetlig og målrettet satsing. Alle elever i videregående skole skal delta i prosjektet Gaia, med global kulturforståelse som tema. Tiltak Tema Utdanning Tiltak Videreutvikle samarbeid med skoler i andre land Kultursamarbeid Avklare støtte til UNIK fra statlige myndigheter Stimulere Vestfoldaktører til økt deltakelse i internasjonale kulturprosjekter Utnytte internasjonale relasjoner i kulturminnevernet Rapportering og vurdering De videregående skolene generelt Alle de videregående skolene rapporterer om omfattende internasjonale aktiviteter. Et fellestrekk er utvekslingsprogrammer med - og studieturer til - land over hele Europa Fra aktivitetene ved den enkelte skole De videregående skolene rapporterer om et vell av aktiviteter, dels innenfor EUs livslang læring programmer, (se også rapportering under strategi 3 og 4) dels finansiert av egne midler. Solidaritetsprosjektene er ofte finansiert gjennom innsamlinger og elevdugnader. For utfyllende informasjon henvises til den enkelte videregående skoles hjemmeside.

18 Sande videregående skole: Skolen har startet et nytt utviklingsprosjekt i Gambia. Samarbeidspartner er NorAfriends. Elevene ved Sande videregående skole samler inn penger og midlene skal gå til bygging av ny skole og innkjøp av skolemateriell. Fire elever skal besøke prosjektet. Skolen har et utvekslingssamarbeid med Delft i Nederland og systematisk deltakelse på språkskoler i målspråklandene. Reiselivslinjen drar i år til Marrakech i Marokko. Tidligere har reiselivselevene besøkt Budapest, London og Kairo for å studere hvordan det tilrettelegges for turistene. Horten videregående skole: Skolen deltar i et mobilitetsprosjekt der Izmir i Tyrkia er koordinator for samarbeidende skoler i Bulgaria, Romania, Ungarn, Polen, Norge, Italia og Portugal. Prosjektet har tittelen "European Teens Speaking Through Art.» Horten har ansvaret for prosjektets webside. En skoleklasse med 20 elever og 2 lærere hadde et 10 dager langt opphold i Frankrike hos vertsfamilier. Skolens solidaritetsprosjekt i Tanzania går ut på at elevene samler inn penger til Norsk Nødhjelp og hvert år drar et par av skolens elever sammen med en representant fra Norsk Nødhjelp til Tanzania for å se hva pengene brukes til. I år så elevene hvordan Mikrofinanslånene hadde hjulpet mange til å skaffe seg eget arbeid og hvordan pengene ble brukt til å hjelpe barn som bor på barnehjem Re videregående skole: Helse og oppvekstfag hadde utplasseringselever i Dublin i 2012 og fortsetter i år. Bygg- og anleggssteknikk har gjennomført et studiebesøk i Tyskland, for å bli kjent med en videregående skole med treteknikk og noen treteknikksbedrifter. Skolen besøkte treteknikkavdelingen på en skole i Schwetzingen, samt tre treteknikkbedrifter i omegnen. Det ble videre forberedt elevutveksling som skal finne sted våren Når det gjelder Operasjon Dagsverk har skolen et arrangement i samarbeide med Thor Heyerdahl og Holmestrand videregående skoler. Skolene samler inn penger til å drive et barnehjem og en skole i Monsefu i Peru. Elever fra skolene har også vært i Peru og jobbet fra 3 måneder til et halvt år. Greveskogen videregående skole: Greveskogen har et vell av aktiviteter og utvekslingsavtaler over hele Europa innen Livslang læring programmene og andre skoleutvekslingsprogram. Utenfor Europa er skolen engasjert i utvekslingsopplegg med Tanzania, Australia, Brasil og USA. Nøtterøy videregående skole: Nøtterøy videregående fikk i 2011 innvilget sin søknad om et EU-prosjekt om Ungt entreprenørskap. Prosjektet omfatter 8 europeiske land, hvor Nøtterøy videregående er koordinatorskole. Blant disse er også Litauen, med Saules Gimnazija i Kaunas. Tema er ungt entreprenørskap.

19 Skolen har også et prosjekt med utveksling med en skole på Martinique for elever som har fransk, med miljø og bærekraftig utvikling som tema. Melsom videregående skole: Alle elevene i en klasse på Hest og hovslagerlinjen reiser i 2013 til Gloucester hvor de er over en uke og får undervisning i hestefag, arbeidserfaring fra stallanlegg og en kulturell opplevelse. De er innkvartert på Våren 2013 fikk skolen besøk av en studentgruppe fra den engelske samarbeidsskolen. Alle elevene i en klasse på Medier og kommunikasjon fikk høsten 2012 en ukes undervisning i tekst, lyd og bilde ved Falmouth University i Cornwall. Sandefjord videregående skole: Blant samarbeidsprosjektene kan nevnes: Kjemi- og prosesslinjen samarbeider med en skole på Malta, spanskelever har en et samarbeid med Toledo, IB-elever med Besancon, tyskelever med Rendsburg, engelskelever med Edinburgh. Dessuten har Toppidrett en rekke utenlandsaktiviteter.. Thor Heyerdahl videregående skole: Thor Heyerdahl videregående skole har i mer enn 15 år deltatt i flere av EUs utvekslingsprogram rettet mot fag- og yrkesopplæring. Året 2012 har 113 elever og 49 lærere vært vi involvert i et internasjonalt prosjekt, i land som Italia, Latvia, Frankrike, Spania, Danmark og Storbritannia. Kultursektoren Kultursektoren ønsker å knytte fylkets kulturmiljø til det internasjonale kulturlivet, og arbeide for å øke internasjonal kulturutveksling og kulturforståelse. Den vil stimulere ulike aktører i Vestfold til økt deltakelse i internasjonale kulturprosjekter. Primært vil det handle om å stimulere andre til deltakelse, framfor som virksomhet å selv delta aktivt. Med ulike aktører menes profesjonelle kunstnere, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner i Vestfold. For planperioden har Virksomheten Kultur og folkehelse ikke konkretisert dette nærmere eller formulert dette i spesifikke tiltak. Imidlertid er forslag til langsiktige tiltak for virksomheten å etablere muligheter for Artists in residence i Vestfold - og tilgjengeliggjøre kunstnerboliger i utlandet for utveksling. Dette tas opp ved senere rullering av strategi for internasjonal samhandling. UNIK Programkonseptet har som mål å gi elever i videregående skole mulighet til å skaffe seg global kulturforståelse gjennom en systematisk internasjonal elevutveksling. Programmets ulike elementer er konkretisert i en omfattende prosjektplan og det er samlet betydelig støtte hos regionale og nasjonale elevorganisasjoner, rektorer i fylkets videregående skoler, samt Hive. Det har hele tiden vært en forutsetning at finansieringen av Unik må være et nasjonalt anliggende. I tiltaksplanen forutsettes det derfor at prosjektet skal presenteres for nasjonale myndigheter i løpet av Dette arbeidet har så langt ikke ført fram. I hovedsak kan argumentasjonen oppsummeres langs tre hovedretninger:

20 1. Generelt positive holdninger til prosjektets kvalitet og intensjoner. 2. Sektorovergripende prosjekter er svært vanskelig å realisere da det er liten tradisjon for det. Et departement bør etablere et eieforhold til prosjektet. Utdanning, som er det mest nærliggende, finner det vanskelig å prioritere et utvekslingsprosjektprosjekt, spesielt vurdert i lyset fra Pisa. 3. Det bør etableres en regional/internasjonal pilot, for å høste erfaringer og styrke muligheten for et statlig engasjement. I samarbeid med HiVe har vi drøftet muligheten for å etablere en pilot innenfor rammen av EU-programmer. Dette er fullt mulig, men forutsetter ytterligere en betydelig ressursinnsats fra fylkeskommunens side. Dette er ikke tilrådelig. Konklusjon: Prosjektet avsluttes. Kulturarv Internasjonalt arbeid er viktig både for å bygge ny kunnskap om vestfoldhistorien, for å kunne dele oppdatert forskning med vestfoldsamfunnet og for å hente gode ideer til utvikling av norsk kulturminneforvaltning. For å få til dette, må Kulturarvs ansatte delta i internasjonale forskningsprosjekter, konferanser, prosjektarbeid og knytte kontakter med forvaltning i andre land. Kulturarv besitter spesialkompetanse på regionens historie og er en naturlig samarbeidspartner i kunnskapsprosjekter. Tett kontakt fra andre lands forvaltning gir mulighet for å bygge på deres erfaringer og gir nyansert grunnlag for å delta i diskusjoner om organisering av norsk forvaltning. Vikingtiden speiler aktuelle problemstillinger i vår samtid både da og nå er kulturforståelse avgjørende for å lykkes sammen med andre samfunn. Disse sammenhengene gjenspeiles i arbeidet med å få Borre, Oseberg og Gokstad inn på UNESCOs verdensarvliste sammen med flere andre vikingsteder i inn- og utland. En plass på listen innebærer ære, ansvar og muligheter for utvikling av reiseliv og næringsliv. Dokumentene ferdigstilles i kommende periode samarbeider Kulturarv i et stort europeisk prosjekt finansiert av og ledet fra Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology i Wien. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 40 millioner kroner. Det norske case-study finner sted i Vestfold, nærmere bestemt i Larvik kommune på store arealer, rundt Gokstad i Sandefjord, i Slagendalen i Tønsberg samt på Borre i Horten. Parallelt blir metodene også anvendt i forvaltningen. Teknologien og forfining av metoder og utstyr vil skje fortløpende. Tradisjonell arkeologisk undersøkelse blir brukt for å teste ut resultatene. Dette er et prosjektarbeid som videreføres. Kulturarv knyttet til hvalfangst Det har vært avholdt møte med Vestfoldmuseene vedrørende dette temaet vinteren Vestfoldmuseene IKS v/hvalfangstmuseet i Sandefjord er engasjert i kulturarven knyttet til hvalfangst i et globalt perspektiv. Museene bidrar med kompetanse/rådgivning i flere prosjekter innenfor temaet Hvalfangst. Eksempelvis er Hvalfangstmuseet involvert i et bilateralt samarbeid mellom norske og engelske myndigheter knyttet til hvalfangststasjonene på Syd-Georgia. Det er bevilget penger fra begge nasjoner til tiltak på Syd-Georgia og i Antarktis i et flerårig samarbeidsprosjekt som startet i Forvaltningen av stasjonene på Syd-Georgia ivaretas av South Georgia Heritage Trust, Skottland. På Flateyri på Island har Hvalfangstmuseet i flere år vært involvert i forhold til forskning og innsamling av informasjon. Kulturminnene på stedet ivaretas av islandske myndigheter. Vestfold fylkeskommune v/kulturarv er i en positiv dialog med Vestfoldmuseene med tilbud om faglige innspill dersom det skulle være behov.

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2014-2015 Vedtatt i fylkesutvalget 22. mai 2014 Sak nr. 60/14 ] innledninginnledning Innledning Strategi 3: Bidra til næringslivets

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2015-2016 forslag 22. april 2015 [Tilleggsinformasjon] Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale samarbeid

Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale samarbeid Saknr. 14/12009-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale samarbeid 2015-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan vi hjelpe Trøndelag med? KS Sør-Trøndelag Brussel 12. januar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Europa etter 2VK til 1989 Etter 1989: Nasjonenes Europa

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vedtatt i fylkestinget 28. april 2009

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vedtatt i fylkestinget 28. april 2009 Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vedtatt i fylkestinget 28. april 2009 Sak nr. 19/09 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 7 2. Status... 8 2.1 Vestfold og den store verden...

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Bilde NASA 2004 Innhold Forord... 2 Bakgrunn... 2 Hva er internasjonalisering i utdanningen?... 3 Internasjonalisering

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Europapolitisk Forum, 22. september, Hammerfest Punkt 2. Team Norway innlegg for statssekretær Elsbeth Tronstad, UD

Europapolitisk Forum, 22. september, Hammerfest Punkt 2. Team Norway innlegg for statssekretær Elsbeth Tronstad, UD Europapolitisk Forum, 22. september, Hammerfest Punkt 2. Team Norway innlegg for statssekretær Elsbeth Tronstad, UD Utkast 4 sendt Biering, 16.09.16 Vi er inne i en situasjon der god lagarbeid er viktigere

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor Sørlandets Europakontor SEKs aktiviteter EUs politikkfokus og prosjektmuligheter Bodil Agasøster og Anne-Marte Teigmo møte med Østre Agder 2.6.2015 Visjonen Å bidra til at regionen i større grad utnytter

Detaljer

Internasjonalisering i videregående opplæring

Internasjonalisering i videregående opplæring Internasjonalisering i videregående opplæring Strategiplan Buskerud fylkeskommune 2010 2014 Innhold Forord s. 2 Bakgrunn s. 2 Internasjonalisering status Buskerud s. 3 Hva er internasjonalisering i utdanning?

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012 SIU Internasjonale muligheter for samarbeid Oslo, 13.10.2012 1 Hva er internasjonalisering i barnehagen? Utvikle internasjonal kompetanse Fremme internasjonal forståelse, solidaritet og toleranse Flerkulturell

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

EU kompetanseprogram. Østlandssamarbeidet administrativ gruppe. Kompetanse for økt internasjonalt engasjement og utnyttelse av EUs programmer

EU kompetanseprogram. Østlandssamarbeidet administrativ gruppe. Kompetanse for økt internasjonalt engasjement og utnyttelse av EUs programmer EU kompetanseprogram Østlandssamarbeidet administrativ gruppe Kompetanse for økt internasjonalt engasjement og utnyttelse av EUs programmer Thomas Slagsvold, EU koordinator VFK/HBV Hvorfor et EU kompetanseprogram?

Detaljer

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Internasjonalisering i skole og barnehage Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Dagens agenda Senter for internasjonalisering (SIU) Hvorfor internasjonalisering? Erasmus+ (2014-2020) Nordplus

Detaljer

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink Skolerådgjevarsamling, 20. april 2010 Europakontoret.? gir råd og informasjon om EU/EØS program M.a. Nordsjøprogrammet nasjonal kontaktpunkt Programmet

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Prioriterte områder: Internasjonalisering av næringslivet Ungdom Annet: Chongqing Utvikle enhetlig profilering av Trøndelag Erfaringer fra fylkeskommunale

Detaljer

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune Store lille Trondheim i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Vedtatt av Trondheim bystyre 28.01.2010 Arkivsak 09/40014 STORE LILLE TRONDHEIM I VERDEN 1 INTERNASJONAL STRATEGI FOR TRONDHEIM

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Til stede: John Stokkan, Vest-Agder fylkeskommune Kirsten

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk.

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. . NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. Innlegg på Internasjonalt fylkesnettverk i Bergen 13.mai. Anne Irene Sæternes og Jon Halvard Eide Nytteverdien av å delta i BSSSC og

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE)

HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE) Kulturenheten Arkivsak-dok. 201202796-30 Saksbehandler Sigrun Tomt Ulset Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 27.05.2015 HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND 2015-2016 (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE)

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

Samarbeid i Nord-Europa muligheter og utfordringer

Samarbeid i Nord-Europa muligheter og utfordringer Samarbeid i Nord-Europa muligheter og utfordringer Strategi for Østlandssamarbeidets engasjement i nærområdene (2009 2011) Østlandssamarbeidet er et landsdelssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på

Detaljer

Internasjonalisering som rekrutteringstiltak i helsearbeidarfaget. Kva gjer vi og kvifor?

Internasjonalisering som rekrutteringstiltak i helsearbeidarfaget. Kva gjer vi og kvifor? HORDALAND FYLKESKOMMUNE Lønborg videregående skole Hellebakken 35 5039 Bergen Internasjonalisering som rekrutteringstiltak i helsearbeidarfaget Kva gjer vi og kvifor? Helene Systad Rektor 26.11.11 HORDALAND

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Nye støtteordninger på kulturfeltet

Nye støtteordninger på kulturfeltet Nye støtteordninger på kulturfeltet Roger Johansen fylkeskultursjef Politisk organisasjon Fylkestinget 37 valgte representanter Fylkesutvalget 9 representanter Komiteer etter valget i 2011: - Komité for

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Sørlandets Europakontor. Søgne, 15 Mai 2013 Tor Arne Johnsen

Sørlandets Europakontor. Søgne, 15 Mai 2013 Tor Arne Johnsen Sørlandets Europakontor Søgne, 15 Mai 2013 Tor Arne Johnsen Agenda Sørlandets Europakontor Europa 2020 EUs nye programperiode (2014-2020) Horizon 2020 Erasmus for all Interreg V Hva gjør Europakontoret

Detaljer

Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013

Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013 Arkivsak-dok. 201202970-3 Arkivkode ---/U01 Saksbehandler Elin Anne Gunleiksrud Saksgang Møtedato Sak nr Verdiskaping Vestfold 27.02.2013 Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2014-2018 Akershus fylkeskommune INTERNASJONAL STRATEGI 2014 2018 1 Overordnet målsetting for det internasjonale arbeidet Akershus er et grønt og variert fylke der man finner både

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Internasjonal strategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Internasjonal strategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Internasjonal strategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Fylkesordfører har ordet Akershus fylkeskommune bruker internasjonalt samarbeid for å bidra til god utvikling i regionen og levere gode tjenester

Detaljer

Strategi for internasjonalt arbeid

Strategi for internasjonalt arbeid Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Kumar, Hamar Læringssenter Foto: Osloregionens Europakontor HAMAR KOMMUNE: Strategi for internasjonalt arbeid Vedtatt i kommunestyret

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 Meldal videregående skole, 16. september Ståle Ertzgaard Om Erasmus+ Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu EUs støtteordning for ungdomsprosjekter Produsert med støtte fra Europakommisjonen aktivungdom.eu Prosjekttyper Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu Gjennom Aktiv Ungdom

Detaljer

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Internasjonalisering det nasjonale perspektivet Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Kva skal vi snakke om: 1. Litt om SIU 2. Mål for internasjonalisering av høgare utdanning i Norge 3. Har vi det

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør SIU Harstad, 28.05.08 Gunn Mangerud, direktør 2 SIUs fem hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet Informasjon og kommunikasjon Kompetanseoppbygging

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

LLP Programutvalg for Grundtvig 2011-2012

LLP Programutvalg for Grundtvig 2011-2012 Senter for internasjonalisering av utdanning Møteprotokoll LLP Programutvalg for Grundtvig 2011-2012 Møtested: 4. etg., SIU, Vaskerelven 39, Bergen Dato: 13.03.2012 Tid: 10:00-14:00 Faste medlemmer som

Detaljer

SIU Muligheter innenfor EØSfinansieringsordninge. Rådgiver Ieva Serapinaite Oslo,

SIU Muligheter innenfor EØSfinansieringsordninge. Rådgiver Ieva Serapinaite Oslo, SIU Muligheter innenfor EØSfinansieringsordninge n Rådgiver Ieva Serapinaite Oslo, 19.3.2013 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner EUR, Norge vil bidra med

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/euprosjektledelse ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter? Begynn

Detaljer

Mål og strategier for internasjonalt arbeid

Mål og strategier for internasjonalt arbeid Mål og strategier for internasjonalt arbeid 2011-2014 1 Forskjellige forhold i den internasjonale strategien 2 Forankring og sammenheng Internasjonale, nasjonale og regionale føringer Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Internasjonale program- og prosjektmuligheter. Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015

Internasjonale program- og prosjektmuligheter. Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015 Internasjonale program- og prosjektmuligheter Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Internasjonal strategi

Internasjonal strategi Internasjonal strategi Gran i en global verden Vedtatt av Gran kommunestyre 12.12.2013 Utkast fra politisk arbeidsgruppe for MIC-samarbeidet i egenskap av internasjonalt utvalg 4. februar 2013 GRAN I EN

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010

ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010 ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010 Bakgrunnen for vårt arbeid og denne orienteringen er fylkestingssak 41/08. Internasjonale samarbeidsfora Engasjement 2008-2010 og

Detaljer

Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers. Utveksle fagstab ved Einar Granum Kunstfagskole

Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers. Utveksle fagstab ved Einar Granum Kunstfagskole Prosjektnummer Søkerorganisasjon Prosjekttittel Tildelt beløp i euro 2015 1 NO01 KA102 013082 Akershus fylkeskommune Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers 301 680 2015 1 NO01 KA102

Detaljer