Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling"

Transkript

1 Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan forslag 22. april 2015 [Tilleggsinformasjon]

2 Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling er inndelt i 5 strategier: Strategi 1: Samarbeid for løsning av felles utfordringer Strategi 2: Bidra til jevnere utvikling i Europa Strategi 3: Bidra til næringslivets internasjonalisering Strategi 4: Utnytte utviklingsmuligheter innenfor EU Strategi 5: Kunnskaper og holdninger i en globalisert verden Dette innebærer at tiltak knyttet til kultur, utdanning og regional utvikling ikke er samlet for seg, men fordelt på ulike strategier. Det vedlagte strategidokumentet, vedtatt i Sak FT 19/09 ligger til grunn for handlingsplanen. Bakgrunnsmaterialet ligger i strategidokumentet, og er derfor ikke gjentatt i handlingsplanen. Under den enkelte strategi gjengis Tiltak Rapportering og vurdering Foreslåtte tiltak (programområder) Som i fjor er handlingsplan knyttet opp mot få, overordnede prioriteringer. 2

3 Hovedtrekk Fra det underliggende strategidokumentets side 9 gjengis: Utfordringene reiser behov for et bredt spekter av strategier og tiltak. Samtidig er fylkeskommunens økonomiske og menneskelige ressurser til internasjonal virksomhet sterkt begrenset. Denne virkeligheten må reflekteres både i hva fylkeskommunen prioriterer og hvordan satsingene organiseres og finansieres. Som denne handlingsplanen viser mange eksempler på, er det grunn til å karakterisere som en innholdsrik periode, med aktiviteter knyttet opp mot kjernevirksomheten innen utdanning, kultur og regional utvikling. Et overordnet mål er at VFKs internasjonale engasjement skal støtte opp under fylkeskommunens kjernevirksomhet. Denne målsettingen ligger til grunn for aktivitetene gjennom året som har gått, samt planlagte aktiviteter framover. Politisk representasjon i internasjonale fora Vestfold fylkeskommune er representert på generalforsamlinger og årskonferanser samt særlig relevante seminarer,for å ivareta fylkets interesser i internasjonale fora og fange opp internasjonale strømninger til støtte for Vestfolds regionale utvikling. Her vil også prosjekter som kan være Vestfoldrelevante bli presentert. Organisasjonene som ivaretar interessene til Europas kystregioner og regionene rundt Nordsjøen er prioritert. Ny programperiode i EU: Medfinansiering og kompetanseprogram Ved behandling av årsbudsjett 2015 og økonomiplan vedtok fylkestinget å øke avsetningen til medfinansiering av deltakelse i EU-prosjekter til 1 mill kroner årlig. Vestfold fylkeskommune har i EUs planperiode anledning til å delta i følgende programmer: o o o o o Interreg A Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) Interreg B Nordsjøen Interreg B Østersjøen (via Østlandssamarbeidet) Interreg Europa De store tematiske programmene som Horisont 2020, Erasmus+, Kreativt Europa, Folkehelseprogrammet Første søknadsrunde til de fleste av programmene åpnes våren 2015, og Vestfold fylkeskommune har foreløpig gitt tilsagn om deltakelse i følgende prosjekter: 1) Interreg A ØKS: NØKS Nærskipsfart i ØKS-området 2) Interreg A ØKS: Ren kystlinje - marint søppel Prosjektene er nærmere beskrevet under strategi 4: Utnytte utviklingsmuligheter innenfor EU. 3

4 Basert på erfaring fra tidligere programperioder, vil deltakelse fra Vestfold-samfunnet og bruk av fylkeskommunens medfinansieringsmidler øke etter hvert som aktiviteten i programmer og prosjekter utvides. Fylkesrådmannen har utviklet et EU-kompetanseprogram, som igangsettes denne våren. Programmet retter seg i første omgang mot ledere og fagpersonell i fylkesadministrasjonen, men vil i senere omganger tilbys også andre grupper i Vestfold-samfunnet. Hensikten med programmet er å utvikle kompetanse til å utforme og gjennomføre EU-prosjekter. Større prosjektdeltakelse vil resultere i en økende etterspørsel etter midler til medfinansiering av deltakelse. Det nye EU-nettverket av fylkeskommuner, høgskoler, næringsklynger og KS i Oslofjordområdet vil trolig også resultere i en økende etterspørsel etter medfinansieringsmidler. Hensikten med dette nettverket er å fremme deltakelse i EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont

5 Strategi 1: Samarbeid for løsning av felles utfordringer Prioritet til områder der regionale organer kan bidra Kanaliseres gjennom samarbeidsorganer Vestfold fylkeskommune vil prioritere samarbeid for løsning av felles utfordringer på områder der fylkeskommunen og andre regionale organer har potensial for å bidra. Dette kan gjelde regionale miljøproblemer, forvaltning av fiskebestand og kunnskapsoppbygging på områder der næringsliv og forskningsmiljøer i fylket har sterke posisjoner. Det internasjonale samarbeidet om klima forutsettes primært ivaretatt av nasjonale organer. Fylkeskommunens innsats vil i første rekke kanaliseres gjennom samarbeidsorganer som Nordsjøkommisjonen og prosjektsamarbeid under Kattegat-Skagerrak programmet. På et fåtall områder, som ved politisamarbeidet mellom Vestfold og Kaunas, vil bilateralt samarbeid vurderes. Oversikt over representasjon i internasjonale fora Aktivitetene i internasjonale, regionale interesseorganisasjoner samordnes i hovedsak gjennom Østlandssamarbeidet. VFKs representanter i Østlandssamarbeidet er: Internasjonalt fagpolitisk utvalg Medlemmer: Lene Westgaard-Halle og Ivar Ramberg. Varamedlemmer: Hans Hilding Hønsvall og Berit Nilssen. De viktigste sakene fra utvalget går videre til Kontaktutvalget Medlemmer: Per-Eivind Johansen, Arve Høiberg og Egil Johansen. Medlemmene i Østlandssamarbeidets Internasjonalt fagpolitisk utvalg representerer i følgende organisasjoner: Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Interesseorganisasjonen for Europas maritime regioner North Sea Commission (NSC) CPMRs underavdeling for Nordsjøområdet. Nordsjøkommisjonen (NSC) er et politisk samarbeid mellom regionale myndigheter rundt Nordsjøen. NSC består av medlemsregioner fra Skottland, England, Frankrike, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge og er en av 6 geografiske kommisjoner under CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) paraplyen. NSC ønsker å påvirke utviklingen i Nordsjøregionen spesielt og i Europa generelt gjennom lobbyarbeid og politiske resolusjoner. NSC har fem faste temagrupper innen samferdsel, fiskeri, kultur og turisme, miljø samt næring, utdanning og forskning. Kåre Pettersen er nestleder i transportkomiteen. 5

6 Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) Dette samarbeidsnettverket har regional utvikling i Østersjøregionene, inklusive Norge, som formål, med stor vekt på maritime aspekter. Ungdomsmedvirkning er et gjennomgående tema i alle innsatsområdene til BSSSC. Per-Eivind Johansen er styremedlem og Hans Hilding Hønsvall varamedlem i følgende organisasjoner: Common Commission Samarbeidsorgan for Østlandssamarbeidet og Schleswig-Holstein Østlandsfylkene har et organisert samarbeid med delstaten Schleswig Holstein i Tyskland, med samarbeid om kunstutstillinger og informasjonsutveksling om blant annet samferdsel, maritim politikk, klima og miljø. Foreningen Osloregionens Europakontor Foreningen Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid. Europakontoret formidler europeiske kontakter, tilbyr kompetansebygging, prosjektveiledning og målrettet EU/EØS-informasjon. EUs Interregionale program for Øresund - Kattegat Skagerrak Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som er delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Nordisk Transportpolitisk Nettverk Nettverket legger vekt på samfunnsplanlegging og kompetanseheving Dette er et fagpolitisk nettverk, med syv norske fylkeskommuner og Jyllandsregionene som deltakere. Nettverket arbeider med et bredt perspektiv innenfor samferdselsplanlegging og regional utvikling, med hovedvekt på kompetanseheving. Kåre Pettersen representer VFK. VFK deltar også i ungdomsaktiviteter i Assembly of European Regions (AER) AER er en alleuropeisk sammenslutning med medlemsregioner fra 33 land. Organisasjonen arbeider for å styrke regionenes politiske rolle i utviklingen av Europa. Temaet Ungdom gjennomsyrer alt arbeid i AER. Tiltak Arena NSC CPMR BSSSC Tiltak Representere på generalforsamlinger og årskonferanser samt særlig relevante seminarer, for å 6

7 NTN Schleswig- Holstein Commission Ivareta fylkets interesser i internasjonale fora Fange opp internasjonale strømninger til støtte for Vestfolds regionale utvikling Vurdere Vestfoldrelevante prosjekter som finansieres gjennom EU-programmer Den systematiske rapporteringen til fylkesutvalget videreføres AER Legge til rette for godt organisert elevdeltakelse på organisasjonens ungdomskonferanser Rapportering og vurdering NORTH SEA COMMISSION (NSC) OG CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS (CPMR) Nordsjøkommisjonen (NSC) er et politisk samarbeid mellom regionale myndigheter rundt Nordsjøen. VFK var representert av Karen Anne Kjendlie, Ivar Ramberg og Kåre Pettersen på årskonferansen i NSC i Aberdeen, med oppfølging av Nordsjøstrategien som hovedtema. VFK var også representert av Kåre Pettersen på møtet til NSCs transportgruppe i Ålesund. Hovedtema på møtet var planene om infrastrukturinvesteringer i det transeuropeiske transportnettverket, Ten-T korridorene. VFK var representert av Karen Anne Kjendlie og Hans Hilding Hønsvall på generalforsamlingen i CPMR i Umeå, med styrking av samarbeidet mellom Europas kystregioner som overordnet tema. Det ble rapportert i fylkesutvalget fra begge konferanser. ASSEMBLY OF EUROPEAN REGIONS (AER) Fylkeselevrådets deltakelse i det internasjonale arbeidet begynte i rapporteringsåret med Assembly of European Region s Summer Academy i Novi Sad, Vojvodina, Serbia august. Temaet var «Multiethnic, Multilingual and Multicultural regions Regional Diversity for Socio-Economic Growth». Sommerskolen var som alltid en god sammensetning av interessante studiebesøk, foredrag og workshops, og vi hadde en flott og lærerik uke i 7

8 Vojvodina. I år deltok Martin Bast Sørsdal (AP), og det å ha med en politiker oppleves som svært positivt. I slutten av november dro Halvard Haslestad Skarpmoen og Jørgen Marthinsen fra Vestfold fylkeselevråd sammen med elevombudet til Istanbul, Tyrkia, for å delta på AER Youth Regional Networks høstmøte. Temaet for høstmøtet var «Building bridges», og temaet passet godt ved broen mellom Europa og Asia. Samarbeid på tvers av kontinenter, rase, etnisitet med mer ble tatt opp, og det i godt egnede omgivelser. Vårmøtet i AER YRN 2015 er lagt til Acorene, Portugal, mai. VFER vil der delta med to representanter. Ungdommenes møte med de internasjonale nettverkene, både ungdomsnettverkene og hovednettverket, gir dem et engasjement og en videre forståelse av det politiske spill og hvor viktig det er at de ulike regionene samarbeider om felles interesseområder. Involveringen i disse nettverkene gjør dem også veldig motiverte til å ta tak i viktige temaer, både fordi de opplever å diskutere de samme problemene som oppleves i de andre regionene, men også at de presenteres ovenfor hvordan andre regioner har jobbet med temaet og derfor får inspirasjon, men også et bredere kompetansenivå. Dette er en uvurderlig erfaring som de opplever gjennom de internasjonale nettverkene. OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Per-Eivind Johansen representerte på foreningens eiermøte og markering av foreningens 10- årsjubileum i Brussel november EUs INTERREGIONALE PROGRAM FOR ØRESUND-KATTEGAT- SKAGERRAK For det grenseregionale programmet for Øresund Kattegat Skagerrakregionen (Interreg V) for perioden er fylkesordføreren medlem av programmets overvåkingskomité og varamedlem for Østfold fylkeskommunes fylkesordfører i styret. COMMON COMMISSION MED SCHLESWIG HOLSTEIN Fylkesordførerne i Østlandssamarbeidet har et årlig fellesmøte med politikere fra Schleswig Holstein møtet er lagt til Hamar, der samarbeid innen kultur, samferdsel, klima, ungdom og utdanning står på dagsorden. NORDISK TRANSPORTPOLITISK NETTVERK (NTN) Generalforsamlingen i NTN ble i 2014 avholdt i Ålborg. Kåre Pettersen representerte Vestfold fylkeskommune. NTN jobber med å styrke transportkorridoren som strekker seg fra kontinentet gjennom Jylland til Hirtshals og Fredrikshavn, og videre til norske havner som Kristiansand, Langesund og Larvik. I 2014 har NTN utarbeidet en oversikt over transportkorridorer og transportmengder i Vest-Skandinavia, utgitt som NTN Statistikk 2014 og publisert tidig i VFK har dessuten fulgt arbeidet med forprosjektet for utvikling av Jyllandskorridoren og deltatt i konferanse om denne i Vejle. Dette er en viktig korridor for godstransport gjennom Vestfold. 8

9 Tiltak Prioritering Delta i medlemsorganisasjoner for kystregioner og internasjonale møteplasser for ungdom Arena NSC CPMR BSSSC NTN Schleswig- Holstein Commission Tiltak Representere på generalforsamlinger og årskonferanser samt særlig relevante seminarer, for å ivareta fylkets interesser i internasjonale fora Fange opp internasjonale strømninger til støtte for Vestfolds regionale utvikling Vurdere Vestfoldrelevante prosjekter som finansieres gjennom EU-programmer Den systematiske rapporteringen til fylkesutvalget videreføres AER Legge til rette for godt organisert elevdeltakelse på organisasjonens ungdomskonferanser 9

10 Strategi 2: Bidra til jevnere utvikling i Europa To hovedområder Vestfold fylkeskommune vil konsentrere sin innsats for sosial utvikling og stabilisering av demokrati til to hovedområder: Langsiktig bilateralt samarbeid med minimum én region i et av de nye EU-landene. Deltakelse i Norges og EFTAs program for finansieringsmekanismer overfor nye EU-land Videreutvikling av bilateralt samarbeid Ambisjonen de nærmeste årene er å inngå prosjektsamarbeid på prioriterte områder med basis i bilateralt samarbeid. Slikt samarbeid bør være konsentrert til ett eller maksimum to geografiske områder, favne bredt og ha et langsiktig perspektiv. Dette fordi det krever både tid og ressurser å bygge opp menneskelige relasjoner, skape tillit og legge grunnlaget for et samarbeid som kan føre til ønskede resultater. Tiltak Arena Kaunas Samarbeidsavtale Tiltak Følge opp samarbeidsavtalen. Utarbeide forlengelse av samarbeidsavtale, i ny og mindre omfattende versjon. Starte opp prosjektsamarbeid innenfor EØSfinansieringsmekanismen. Utveksle deltakere i Ungdommens kulturmønstring. Dele kunnskap om anleggsutvikling til idretts- og friluftsformål Fortsette samarbeid innen utdanningssektoren. Rapportering og vurdering SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM KAUNAS OG VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Den nye samarbeidsavtalen er forenklet, for å unngå at mange punkter blir stående uten oppfølging. Avtalen ble vedtatt i Fylkesutvalget i 2013 og har oppfølgingspunkter innenfor utdanningssektoren, kultur og idrett, samt offentlig administrasjon. 10

11 Gjeldende avtale utløper desember Spørsmålet om forlengelse av samarbeidsavtalen fra 2016 bør vurderes av det nye fylkestinget. Prosjektsamarbeid om bytutvikling Vestfold fylkeskommune er i år invitert av Kaunas by ved ordfører til å delta i en søknad på et Interregprosjekt under det territorielle programmet for Østersjøen om utvikling av historiske bysentra sammen med Kaunas kommune og Kaunas teknologiske universitet. Kultur Kultursektoren deltok aktivt ved fylkesordførers Kaunasreise i forbindelse med julegrantenningen 2014, med så vel faglig nettverksbygging som musikkinnslag. Litauiske eksperter på ungdomsmedvirkning overvar Ungdommens kulturmønstring i Utdanning Greveskogen videregående skole Skolen samarbeider med Rasa Gymnasium, tema er entreprenørskap og ungdomsbedrifter med utveksling av elever og samarbeid på leder- og lærernivå. I 2014 besøkte 6 elever og to lærere fra Rasa gymnasium Greveskogen vgs. De deltok i undervisningen i entreprenørskap og på fylkesmessa for ungdomsbedrifter. I april 2015 drar elever og lærere fra Greveskogen vgs til Kaunas på gjenbesøk, der de skal delta på ungdomsmesse for elevbedrifter. Færder videregående skole Skolen deltok på Trade Fair i Kaunas i 2014, målet var å koble Færder på Kaunassamarbeidet. Vi fikk opprettet kontakt med tre skoler. Senere fikk vi besøk fra representanter fra de tre skolene for å konkretisere og planlegge samarbeidet. Tre gode prosjekter er fortsatt i startfasen og der det er et gjensidig ønske om å videreføre arbeidet. Nøtterøy videregående skole: Skolen har gjennom mange år hatt et aktivt og ledende samarbeide med Saules Gymnasium, tema er entreprenørskap og ungdomsbedrifter med utveksling av elever og samarbeid på leder-, lærernivå. Høsten 2013 besøkte 3 ansatte skolen for å planlegge videre samarbeide. Det var møter med Chamber of Commerce og bedrifter. Barne- og ungdomsarbeiderfaget har samarbeidet med Babtai Kindergarten og Babtai School (vgs) i Litauen i 8 år og de siste 7 hadde elevene 2 ukers yrkespraksis på våren hvor de arbeidet i barnehagen på dagtid, og var sammen med ungdommer fra videregående skole på kveldstid. Våren 2014 besøkte vår skoles entreprenørskaps - elever sammen med Greveskogen, Sandefjord og Færder videregående skoler ungdomsbedrift- messen i Kaunas. NVS og Greveskogen deltok med lærere og elever, og de andre skolene deltok med lærere og representant for ledelsen. Formålet var at de andre skolene skulle se hvordan samarbeidet mellom NVS og Kaunas fungerte, og vurdere å starte egne utvekslingsprogram. Høsten 2014 ble vi invitert av vår samarbeidsskole til å delta i et prosjekt sammen med andre europeiske land der vi søker finansiering fra Erasmus +. Planen er samarbeid mellom flere land om entreprenørskap og elevutveksling. Sandefjord videregående skole: Skolen har avtaler om bilateralt samarbeid med kokkeskolen i Kaunas. Temaet for samarbeidet er Entreprenørskap med utveksling av elever/lærlinger og samarbeid på leder- og lærernivå. Høsten 2013 besøkte 3 ansatte skolen for å planlegge videre samarbeide. Det var møter med 11

12 Chamber of Commerce og bedrifter. Skoleåret fortsetter samarbeidet med elevutveksling av ca 8 elever hver vei. I tillegg er skolen blitt invitert til å delta i et Leonardoprosjekt sammen med Kaunas, Riga og København Tiltak Prioritering Følge opp samarbeidsavtalen mellom Vestfold og Kaunas Arena Kaunas Samarbeidsavtale Tiltak Følge opp samarbeidsavtalen. Spørsmålet om forlengelse av samarbeidsavtalen fra 2016 vurderes av det nye fylkestinget. Delta i prosjekt om utvikling av historiske bysentra sammen med Kaunas kommune og Kaunas teknologiske universitet. Fortsette samarbeid innen utdanningssektoren. 12

13 Strategi 3: Bidra til næringslivets internasjonalisering Primært selvdrevet Katalysator Den fortsatte internasjonaliseringen av Vestfolds næringsliv vil primært være drevet av bedriftene selv, i varierende grad i samarbeid med andre bedrifter, finansielle aktører og offentlige organer. Vestfold fylkeskommune vil i første rekke kunne bidra gjennom: Døråpning i nye markeder Tilrettelegging for profilering Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft Bistand til utnyttelse av utviklingsmuligheter innenfor EU (omtalt under strategi 4) Døråpning Tilrettelegging for profilering Rekruttering Fremveksten av den såkalte multipolare verden har gjort økonomiene i land som Kina, India, Sør-Korea og Brasil langt viktigere enn tidligere. Felles for mange av disse nye markedene er at de krever langsiktig bygging av relasjoner, ofte med startpunkt i døråpning gjennom politiske og administrative organer. Fylkeskommunen kan bidra til døråpning i prioriterte markeder for næringslivet i Vestfold, slik det er blitt gjort i Jiaxing-provinsen i Kina. Profilering av bedrifter og næringer skjer blant annet gjennom deltakelse på større arrangementer. Fylkeskommunen vil, i samarbeid med blant annet Østlandssamarbeidet, legge til rette for at bedrifter i Vestfold kan delta på slike arrangementer. Næringslivet blir i økende grad avhengig av internasjonal kompetanse og kapasitet. Tilgangen på etterspurt utenlandsk arbeidskraft vil over tid hvile på utvikling av sterke næringsklynger og attraktive lokalsamfunn. VFK kan primært bidra indirekte gjennom sine roller som regional utviklingsaktør og tjeneste tilbyder, blant annet gjennom videreføring av et internasjonalt skoletilbud. Tiltak Arena Døråpning i nye markeder Rekruttering Tiltak Politisk døråpning etter konkrete henvendelser Tilrettelegge for å ta imot utenlandske lærlinger på utplassering i samarbeid med relevante lokale kontakter i næringslivet Videreføre arbeidet med å utplassere lærlinger fra Vestfold hos våre partnere i Europa 13

14 Rapportering og vurdering Nye markeder VFK følger med på hva som skjer i forhold til Kinakontakter på regionalt nivå, uten å delta aktivt. Vår policy er fortsatt å spille rollen som politisk døråpner etter konkrete henvendelser. Denne rollen vil for øvrig ikke være avgrenset til noe bestemt land. Ungt entreprenørskap har nærmere 40 elever i videregående skole og deres lærere deltatt i prosjektsamarbeid med skoler i Kaunas, sammen med danske skoler. Dette gir viktig internasjonal erfaring og kunnskap for elevene. Det rapporteres også at det gjennom dette samarbeidet knyttes kontakter med litauisk næringsliv som igjen åpner dører for framtidig produksjon og muligheter for ungdomsbedriftene. I tillegg er det årlig mange ungdomsbedrifter som knytter kontakt med utenlandske leverandører, som deretter selge importere varer i Norge. Utplassering av lærlinger I 2014 mottok fylkeskommunen nok en gang 4 tyske lærlinger fra BASF i Ludwigshafen til utplassering i 4 uker. En prosessoperatørlærling jobbet på Jotun avdeling Gimle, og en laboratorielærling jobbet på Jotun avdeling Nybyen. En kontorlærling var utplassert hos Henriksens mekaniske verksted og en lærling i IKT-faget var utplassert hos Færder videregående skole. Lærlingene bor hos vertsfamilier eller i leilighet som fylkeskommunen tilbyr. Instruktøren fra BASF, Jenny Werner, var også på besøk hos fylkeskommunen for å legge planer for videre samarbeid og besøkte også noen av bedriftene. BASF søker om EUmidler for å finansiere utplasseringene, og midlene de tildeles brukes til reise og opphold for lærlingene. Det betyr at fylkeskommunen kun er involvert i arbeidet med å organisere utplasseringen og fra tid til annen tilbyr en kulturopplevelse som dekkes av fylkeskommunale midler. Helen Keller yrkesskole i Tyskland søker også om EU-midler for å sende sine elever på utplassering i flere land. Disse elevene holder på med praksisperiode innen barne- og ungdomsarbeiderfaget i en 3-årig utdanning på skolen i Tyskland. I mai 2014 kom to jenter til Sandefjord for å jobbe 4 uker i Åsane barnehage. Rektor på Helen Keller skolen, Andrea Haushalter, kom på sitt første besøk i mai for å besøke jentene i barnehage og for å ha møte med fylkeskommunen. Det ble tid til en tur til Verdens Ende for rektoren og en omvisning på Gjennestad videregående skole sammen med VFKs Hege Andreassen. Rektor på Gjennestad og en av lærerne viste den tyske rektoren rundt på gartneriene og skolebygget på Gjennestadtunet. Dette besøket ble gjennomført fordi to elever fra Gjennestad var utplassert via Helen Keller skolen i to tyske barnehager i mars 2014, et opplegg som koordinator i fylkeskommunen ordnet. Samarbeidet mellom Helen Kellerskolen og fylkeskommunen har vart i mer enn 10 år. Innovasjon Norge Fylkeskommune har samlet et eierskap på 49 prosent i Innovasjon Norge, som er det viktigste verktøyet for internasjonalisering av norsk næringsliv. Innovasjon Norge har et omfattende nett av utekontorer i 35 land, og videre nettverk internasjonalt. Det er i 2014 gjennomført tyngre rådgivningsoppdrag og internasjonale bedriftsbesøk, i tillegg er det besvart mindre kundehenvendelser knyttet til eksport og internasjonalisering. Tall for Vestfold foreligger ikke, men fylkesrådmannen oppfatter at disse tilbudene er godt utnyttet både av gründere og etablert næringsliv i Vestfold. 14

15 Tiltak Prioritering Videreføre utveksling av lærlinger Arena Døråpning i nye markeder Rekruttering Tiltak Politisk døråpning etter konkrete henvendelser Tilrettelegge for å ta imot utenlandske lærlinger på utplassering i samarbeid med relevante lokale kontakter i næringslivet Videreføre arbeidet med å utplassere lærlinger fra Vestfold hos våre partnere i Europa 15

16 Strategi 4: Utnytte utviklingsmuligheter innenfor EU Nettverk og programmer Tilfører midler til prioritert virksomhet 7. rammeprogram og Interreg-programmer Informasjon og veiledning Fylkeskommunen vil gjennomføre planlagte utviklingsprosjekter i samarbeid med et utvalg internasjonale nettverk og programmer innenfor EU-samarbeidet. Utgangspunktet for prosjektene vil fortsatt være behovene innenfor ulike deler av virksomheten i fylkeskommunen, næringslivet, forskningsmiljøer og kommunene i Vestfold. De ulike programmene innenfor EU-samarbeidet gir muligheter for tilførsel av midler til utviklingstiltak. Disse mulighetene skal utnyttes aktivt, i samarbeid med andre aktører i fylket, Østlandssamarbeidet og andre samarbeidspartnere. Utgangspunktet for prosjektene vil fortsatt være behovene innenfor ulike deler av virksomheten i fylkeskommunen, i regi av fylkeskommunen, næringslivet, forskningsmiljøer og kommunene i Vestfold. De viktigste programmene er 7. rammeprogram for forskning og utvikling og Interreg-programmene. Det 7. rammeprogram gir store muligheter for finansiering av forskning og utvikling, i samspill med regionale og nasjonale forskningsmidler. VFK har fra 2007 fått tilgang til et grenseregionalt Interreg-program, gjennom delprogrammet Kattegat- Skagerrak (KASK) og fellesprosjekter under Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) området. Terskelen for søknader og deltakelse i prosjekter under disse programmene oppleves som høy av mange aktører. VFKs viktigste rolle er å lette tilgangen til programmene for andre aktører i fylket. VFK vil bidra med oppdatert informasjon til aktuelle miljøer i Vestfold, veilede aktørene gjennom søkeprosessen, og bidra med ressurser i enkelte prosjekter. Tiltak Arena Interreg Det grenseregionale A- programmer (KASK, ØKS) De transnasjonale B- programmene for Nordsjøen og Østersjøen Livslang Læring Tiltak Forberede Vestfoldaktører på bred basis på den nye programgenerasjonen fra 2014 Arrangere kompetansekurs for bedrifter om EUs forskningsprogrammer FOU programmet Horizon 2020 Utdanningsprogrammene og Aktiv Ungdom programmet under Erasmus + Søke om støtte til utplassering for lærlinger i nytt EU-program Søke om støtte til andre målgrupper i det nye EU- 16

17 programmet, blant annet innen voksenopplæring Kulturprogrammet Creative Europe Folkehelseprogrammet Videreføre kontakten med relevante arenaer og etablering av internasjonale forbindelser innen kultur og folkehelse Stimulere Vestfoldaktører til økt deltakelse i internasjonale kulturprosjekter Kontinuerlig overvåking av aktuelle prosjektmuligheter Osloregionens Europakontor Videreføre en målrettet bruk av medlemskapet i Foreningen Osloregionens Europakontor Planlegge deltakelse og prioriteringer ved de regionale utviklingsdagene Open Days i Brussel i oktober Delta på Open Days oktober 2014 Rapportering og vurdering Nytt grenseregionalt Interregprogram for 7-årsperioden ble godkjent av Kommisjonen desember 2014, etter forutgående behandling av de 15 regionene i programgeografien siden høsten 2012 og den svenske, danske og norske regjeringen vinteren Fylkesordfører Per-Eivind Johansen er medlem av Overvåkingskomiteen for programmet i perioden fra Fylkesutvalget fikk seg forelagt redegjørelse for det nye programmet Første søknadsrunde til de fleste av programmene åpnes våren 2015, og Vestfold fylkeskommune har foreløpig gitt tilsagn om deltakelse i følgende prosjekter: Interreg A ØKS: NØKS Nærskipsfart i ØKS-området Interreg A ØKS: Ren kystlinje - marint søppel Nærskipsfart i Øresund, Kattegat og Skagerrak: Høgskolen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune Det skal utføres en situasjonsanalyse for ren, sikker og konkurransedyktig nærskipsfart, samt utvikles et simuleringsverktøy og modellering der det skal kartlegges og identifisere mulige anvendbare simuleringsmetoder, og avklare forutsetninger for å kunne igangsette utvikling av simulator programvare. Målet er å skape en plattform for samarbeid og kunnskapsoverføring mellom næringsliv, myndigheter og FoU-institusjoner. 17

18 Det er med Høgskolen i Buskerud og Vestfold som norsk prosjekteier progjennomført et forprosjekt med fokus på ren, sikker og konkurransedyktig nærskipsfart, samt utvikling av et eget simuleringsverktøy. Som oppfølging av forprosjektet er det inngått intensjonsenighet om å utarbeide et hovedprosjekt med søknad til den nye programperioden tidlig i Ren kystlinje marint søppel Oslofjordens Friluftsråd (OF) har ved brev av 3 november 2014 henvendt seg til fylkeskommunene, OF s medlemskommuner og nasjonalparkene rundt Oslofjorden med invitasjon til deltakelse i interreg-prosjektet Ren kystlinje om marint søppel, - sammen med svenske, danske og norske partnere. Tema er et videreført fokus fra Hav møter Land KASK ( ). Marint søppel er tatt inn under vesentlige spørsmål i arbeidet i vannområde Horten- Larvik og i prosjekt Ytre Oslofjord og er gjennom dette med som tema i regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken (høringsdokument høsten 2014). Det er derfor naturlig at kystfylkene i vannregion Vest- Viken sammen med Østfold fylkeskommune og vannregion Glomma har felles fokus og at de også bør respondere mest mulig likt og positivt på en henvendelse som dette. For nærskipsfartprosjektet har fylkesrådmannen gitt tilsagn om medfinansiering inntil kr pr år i 3 år. For prosjektet om marint søppel har fylkesutvalget gitt tilsagn om brutto inntil kr og 50 arbeidstimer pr år i 3 år (fylkesutvalget , sak 20/15). Tilsagnet delfinansieres av mindreforbruk i det gamle ØKS-prosjektet «Hav møter land» med kr pr år. For alle tilsagn er det en forutsetning at prosjektene blir godkjent og gis delfinansiering gjennom respektive EU-programmer, herunder øremerkede, norske midler over statsbudsjettet til deltakelse. I tillegg til de prosjekter som allerede har mottatt tilsagn, arbeider fylkesrådmannen også fortløpende med vurdering av eventuell deltakelse i andre prosjekter under utvikling. Prosjektdeltakelse knyttet til første søknadsrunde vil imidlertid være begrenset til de ovennevnte tilfellene. Internasjonalisering i forsknings og utviklingsarbeidet Interessen for EUs programmer er stigende både i fylkeskommune, høgskole og hos samarbeidspartnere i privat og offentlig sektor. Flere viser aktivt engasjement, og flere miljøer begynner å få tilslag på sine søknader eller ønsker å utvikle EU-prosjekter. For å synligjøre og styrke arbeidet med forskning og innovasjon generelt og mot EUs forskningsprogrammer spesielt, er fokuset fortsatt på å senke terskelen for deltagelse og øke kvaliteten i EU-prosjekter gjennom å mobilisere, engasjere, gi råd, kvalitetssikre og bidra til erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom aktører og virkemiddelapparat. Sentrale aktiviteter for 2014 og inn i 2015 er: Task force innen landbruk og yrkesfaglig opplæring Lanseringen av Horisont 2020 satsingen på Campus Vestfold den 17. desember 2013 førte til stort engasjement i flere miljøer. Det ble derfor prioritert å følge opp de beste initiativene gjennom å opprette task force arbeidsgrupper for å stimulere til nye EU-prosjekter. Innen området mat og landbruk har det vært møter mellom Forskningsrådet, høgskole, fylkeskommune, fylkesmann, Vestfold Bondelag, Norsk landbruksrådgiving og Grønn forskning VRI for å se på sammenhengen mellom regionale utfordringer og muligheter innen landbruket og EUs prioriteringer og utlysninger. Samme strategi ble valgt i møter med Forskningsrådet, 18

19 NHO Vestfold, Ungt Entreprenørskap, START, fylkeskommunen, bedrifter og høgskolen der målet var å se på prosjektmuligheter innen Erasmus pluss for å bidra til en styrket yrkesfaglig opplæring i regionen. Innen begge disse områdene ligger det nå til rette for at konkrete EUsøknader kan utvikles. Mobilisering av næringsklyngene NCE og Vann til EU prosjekter Flere møter og gode dialoger med NCE Mikrosystemer og Vannklyngen har hatt som mål å engasjere flere av klyngens bedrifter til å bli med i EU-prosjekter. Som en videreutvikling av 3- dagers bedriftskursene arrangert i perioden med over 100 deltagere, var fokuset nå en styrket forankring av EU-arbeidet i klyngene, samt en tettere oppfølging av bedrifter som ønsket å ta et steg nærmere et EU-prosjekt. Mer enn 10 bedrifter fra NCE var med på første del. Erfaringer tilsier at bedriftene ønsker individuell oppfølging ved behov i de siste faser mot en EU-søknad. Det er derfor etablert et kjerneteam for EU-arbeid i Vestfold bestående av EUkoordinator, og Forskingsrådet og Enterprise Europe Network (Innovasjon Norge) sine regional representanter for å støtte og rådgi bedrifter som ønsker konkret oppfølging og hjelp. Erasmus+ seminar onsdag 22. oktober Strategiske partnerskap under Erasmus+ er et viktig EU-program for å danne partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner, arbeidsliv og offentlig sektor for å løse samfunnsutfordringer på tvers. Partnerskapene har som mål å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis i utdanning, næringsliv og offentlig sektor, og kan også vare forløpere til et Horisont 2020 prosjekt. Høgskolen arrangerte derfor i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og Osloregionens Europakontor et seminar hos KS i Oslo med over 50 deltagere fra høgskoler, kommuner og interesseorganisasjoner. Dette ble også fulgt opp med et internt Strategisk partnerskap seminar ved HBV 16. desember rettet mot de mest aktuelle fagmiljøene. Fylkeskommunens EU kompetanseprogram Økt EU-engasjement betyr ikke alltid at det blir utviklet en konkrete EU-søknad i den andre enden. Dessverre oppleves terskelen fortsatt for stor for mange. Fylkeskommunen har derfor i 2014 forankret og utviklet et EU-kompetanseprogram. Begrunnelsen for et slikt initiativ er først og fremt den merverdi et økt EU-engasjement har for fylkeskommunen med sine samarbeidspartnere. Merverdien ligger spesielt i å styrke arbeidet med å nå ambisjoner og målsettinger i nasjonale styringsdokumenter og regionale planer og prosesser, samt styrke sektor- og fagområdenes utviklingsarbeid slik at egne kompetanse- og kvalitetsmål i økende grad oppnås. Programmet er delt inn i to hovedfaser; Fase 1 - Plattform for EU program involvering med oppstart i april 2015, og Fase 2 Sektor og målgruppe spissing med forventet oppstart i slutten av Til sammen vil 17 deltagere fra regional-, kultur- og utdanningsavdelingen løfte sin kompetanse i 2015 slik at regionale prosesser og initiativer kan styrkes gjennom økt tverrfaglighet og internasjonalt samarbeid og finansering. Norges samhandling med EU - hvordan gripe mulighetsrommet? Det er viktig å forstå hvordan det europeiske samarbeidet former og preger hverdagen i det norske samfunn. I forbindelsen med oppstarten av EU-kompetanseprogram har Ulf Sverdrup, direktør for Norsk Utenrikspolitiske Institutt blitt invitert til Tønsberg 30. april for å fortelle hvordan han ser på Europas påvirkning på Norge og vårt handlingsrom. Møtet er åpent for alle som er interessert, og denne dagen vies derfor også kunnskap om hvordan samhandlingen og EUs programmer og aktiviteter gir offentlig og privat sektor økte muligheter for regional utvikling gjennom internasjonalt samarbeid. 19

20 Forskningsrådet gir midler til EU-nettverk Viken Etter initiativ fra Forsknings- og innovasjonsnettverket i Vestfold fikk EU-nettverk Viken, ledet av HBV og Vestfold Fylkeskommune, 1,5 millioner kroner fra Forskningsrådet til nye EUaktiviteter i regionen de neste 3 årene. Nettverket har som ambisjon å samle aktører i fylkene rundt Oslofjorden (Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold), og gjennom regionalt og internasjonalt samarbeid bidra til at fylkene blir en mer attraktiv region for talentfulle personer innen akademia, privat og offentlig sektor. Et viktig resultatet av arbeidet vil være å løfte deltakernes egen EU-kompetanse, men hovedmålet er å engasjere og motivere flest mulige forskere, kommuner og bedrifter i regionen til å ta steget ut i Europa for å styrke sitt innovasjons- og utviklingsarbeid. Høy aktivitet på Høgskolen i Buskerud og Vestfold Hele 13 søknader er sendt Horisont 2020 i 2014, og til nå har ett helsevitenskap-prosjekt gått videre til andre runde og to teknologiprosjekter fått bevilgning. Sammen med mikrosystem miljøet på HBV fikk blant annet oppstartsbedriften SensoVann, som en av veldig få bedrifter i Norge, et spennende prosjekt i det anerkjente SME instrumentet. Viktig for arbeidet med å tilrettelegge for EU-arbeid har vært midler HBV har søkt og fått fra Forskningsrådet, herunder såkalt prosjektetableringsstøtte på kroner for Det har også blitt arrangert flere kompetanseseminarer rettet mot ulike fagmiljøer ila året for å øke kunnskapen om muligheter og hva som skal til for og lykkes i de neste utlysningsrunder. Som et ledd i å bidra til økt samarbeid mellom HBV og regionen, deltok også flere forskere fra høgskolen på Open Days i Brussel sammen med de utsendte medarbeiderne fra fylkeskommune. Synliggjøring nasjonalt Vestfold, med høgskolen og fylkeskommunen i spissen har bygget opp et godt omdømme nasjonalt med hensyn til å mobilisere offentlig og privat sektor til EU-prosjekter. Gjennom god dialog med departement, Forskningsrådet, Senter for Internasjonalisering av Utdanningen (SiU), gjennomslag i flere EU-programmer og etableringen av EU-nettverk Viken, blir HBV med regionen trukket frem og pekt på som et foregangsfylke på sentrale nasjonale arenaer der EUmobilisering står på agendaen. Livslang læring programmene Følgende skoler/institusjon ble tildelt midler gjennom EU-programmet i 2014 Melsom vgs fordypning innen hestefag og kultur på engelsk Nøtterøy vgs Ungdoms mulighet for kvalifisering og arbeid i et åpent og multikulturelt Europa Re vgs Re ut i verden Thor Heyerdahl vgs Courageous explorers in the footsteps of Thor Heyerdahl Vestfold fylkeskommune Erasmus+ for Vestfoldlærlinger Midlene som tildeles er klare til bruk høsten 2014 og er gyldige fram til juli I 2014 ble siste del av prosjektmidlene som fylkeskommunens utdanningsavdeling ble tildelt året før brukt på utplassering av 19 lærlinger og 2 elever fra Gjennestad BUA. Prosjektmidlene det søkes om brukes til reiseutgiftene, dekker husleie og gir tilskudd til matutgifter mens man er utplassert. Fire lærlinger jobbet i Dublin i fire uker og bodde hos vertsfamilier med full kost og losji. Blant dem var lærlinger i IKT-servicefag, tømrerfag, kontor- og administrasjonsmed- 20

21 arbeider og anleggsgartnerfaget. Til BASF i Tyskland var det tre lærlinger som reiste for fire uker, og der to var lærlinger i laboratoriefaget og en lærling i kjemiprosessfaget. I Congleton i England ble to lærlinger utplassert i 13 uker, og den ene var anleggsgartnerlærling og den andre kontor- og administrasjonsmedarbeiderlærling. På Kreta har VFK hatt et sykehjem som partner i mange år og to lærlinger i helsearbeiderfaget jobbet 13 uker på dette sykehjemmet fra slutten av januar. To lærlinger reiste til Jerez de la Frontera i Spania for å jobbe i barnehager i 13 uker. For første gang utplasserte VFK en lærling i kjole- og draktsyerfaget. Denne lærlingen fikk praksis hos et strikkefirma og en skredder på Sardinia, Italia, i 13 uker. Samtidig var en lærling i anleggsgartnerfaget også utplassert på Sardinia. Lærlingene som er i Spania og på Sardinia starter oppholdene med 3 ukers intensivkurs i spansk og italiensk før de starter arbeidspraksisen. På Malta var det fire lærlinger utplassert i 13 uker i 2014, med en lærling i reiselivsfaget, en servitørlærling, en helsefagarbeider og en barne- og ungdomsarbeiderlærling. Siden det var noe igjen av midlene og ikke flere lærlinger som ønsket utplassering, fikk to elever fra vg2 studieprogram for barne- og ungdomsarbeider på Gjennestad videregående skole tilbud om 3 ukers utplassering i barnehager i Tyskland. Alle som deltar på utplassering må skrive rapport fra oppholdet, og alle får tildelt et Europass mobilitet, et EU-dokument, som er signert av fylkeskommune og partner i utlandet. Europasset beskriver hva man har gjort under oppholdet og noe om hva man har lært. Fra lærlingenes egne rapporter kan vi sitere «Stor takk for at jeg fikk være med på dette, et kjempeminne for resten av livet,» om oppholdet på BASF i Tyskland. «Jeg ville absolutt dratt igjen, det var en fantastisk opplevelse å få se og jobbe i en annen barnehage, i et annet land, med en annen kultur,» skriver ei jente som var 3 uker i barnehage i Tyskland. Ei av jentene som var på sykehjemmet på Kreta skriver «Jeg har opplevd denne turen som en utrolig lærerik tid, hvor hjernen hele tiden stimuleres. Det er mange inntrykk, det er mye som er annerledes. Jeg synes annerledes er bra, det er slik vi blir kritiske, mer observante, flere nye ideer, andre måter å gjøre ting på, og det er fint å ta med seg hjem til Norge.» I det hele tatt kan vi si at vi har fått en gruppe lærlinger som blir spesielt motivert i fagene sine, som kan litt mer fremmedspråk, som har litt mer selvtillit enn da de dro ut, og som ikke minst har blitt mer tolerante overfor kulturforskjeller. Alle lærlingene som er utplassert i 13 uker får besøk fra veileder på opplæringskontor eller fra fylkeskommunen. Det er søkt om midler som gir tilskudd til slike besøk også. Prosjektkoordinator reiste selv sammen med lærlingene til Dublin i 2014 og fikk besøke 3 arbeidsplasser som tidligere har hatt lærlinger fra Vestfold utplassert. Det var både en pølsemaker, en keramiker og industriell matproduksjonsbedrift som ble besøkt. Alle vi møtte kunne fortelle hvordan de norske lærlingene også har påvirket produksjonen eller ført til varige vennskap mellom de norske og irske som møtes. Da får vi forståelse også for hva slike utplasseringer betyr for bedriftene ute i Europa. Kultursektoren Det er tatt kompetansegrep for å gjøre fylkeskommunens kultursektor rustet til å veilede aktører i forhold til den nye programgenerasjonen fra En medarbeider har hospitert på Østfold fylkeskommune kompetanseprogram på aktuelle EU-programmer. Seksjon Kultur, idrett og friluftsliv (KIF) har som mål å delta i to nye internasjonale nettverk og i ett EU-prosjekt i planperioden. KIF har en avtale om at Marked for Musikk (MFM) som VFK arrangerer i Larvik, skal være vertskap for Young Audience Music (YAM) sessions, en internasjonal konferanse bygget over samme lest som MFM. YAM-sessions er en del av et EU prosjekt med deltakere fra 10 organisasjoner i 8 land, alle tilknyttet Jeunesses Musicale International. Prosjektet er støttet av Creative Europe med 2 millioner Euro. 21

22 Osloregionens Europakontor Foreningen Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid. Kontorets hovedoppgaver: Å bistå med henvendelser til EUs organer, til å etablere kontakt med andre regionkontorer og organisasjoner generelt, samt bistand i forbindelse med søknader til programmer/prosjekter innenfor EU/EØS Å innhente og videreformidle informasjon til medlemmene som er av interesse for offentlige myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner mv. i deltakende fylkeskommuner og kommuner Å bruke Brussel-miljøet til å synliggjøre Osloregionen og Østlandsfylkene som interessante samarbeidspartnere Å yte bistand til å knytte internasjonale kontakter, for eksempel i forbindelse med medlemmenes ønsker om hospitering/møter/studiebesøk. Kontorets medarbeidere løser forskjellige oppgaver for VFK gjennom hele året. Open Days I 2014 deltok Ivar Ramberg og flere fra administrasjonen på Open Days, de årlige kompetansedagene for regional utvikling som arrangeres i Brussel i oktober hvert år: Mer enn 100 seminarer over 3 dager, med siste nytt innen næringsutvikling, klima, miljø, transport og folkehelse i Europas regioner blant temaene. Vestfoldgruppen i 2014 talte 17 deltakere. Foruten VFKs politiker og administrasjon var det også 6 deltakere fra HBV. Tiltak Prioritering Delta i EU-prosjekter som virkemiddel for å løse prioriterte oppgaver Arena Interreg Det grenseregionale A- programmer (KASK, ØKS) De transnasjonale B- programmene for Nordsjøen og Østersjøen Livslang Læring Tiltak Forberede Vestfoldaktører på bred basis på den nye programgenerasjonen fra 2014 Arrangere treffpunkt og seminarer som senker terskelen for deltakelse Arrangere søknadsskrivekurs for næringslivet 2015 FOU programmet Horizon 2020 Utdanningsprogrammene og Aktiv Ungdom programmet under Søke om støtte til utplassering for lærlinger i nytt EU-program 22

23 Erasmus + Kulturprogrammet Creative Europe Folkehelseprogrammet Søke om støtte til andre målgrupper i det nye EUprogrammet, blant annet innen voksenopplæring Være vertskap for Young Audience Music (YAM) -sessions i 2016 Videreføre kontakten med relevante arenaer og etablering av internasjonale forbindelser innen kultur og folkehelse Stimulere Vestfoldaktører til økt deltakelse i internasjonale kulturprosjekter Søke opp aktuelle europeiske nettverk med mål om at VFK skal bli med i to Kontinuerlig overvåking av aktuelle prosjektmuligheter Osloregionens Europakontor Videreføre en målrettet bruk av medlemskapet i Foreningen Osloregionens Europakontor Planlegge deltakelse og prioriteringer ved de regionale utviklingsdagene Open Days i Brussel i oktober Delta på Open Days oktober

24 Strategi 5: Kunnskaper og holdninger i en globalisert verden Tilrettelegge for møter mellom kulturer Prosjekter for ungdom og borgerne generelt Helhetlig satsing på minst samme nivå Det flerkulturelle samfunn er kommet for å bli. Møtet mellom ulike kulturer på ulike felt og ulikt nivå - representerer utfordringer og muligheter, og er framfor alt en kontinuerlig prosess som virker formende på felleskulturen. At kulturmøtene skjer på en grunnleggende gjensidig respektfull måte er viktig for å få til et samspill som identifiserer og griper mulighetene for samfunnsmessig vekst i bred forstand. Strategien er å understøtte Vestfold som et optimistisk og framtidsrettet fylke, preget av respekt for det kulturelle og kreative mangfoldet blant menneskene som bor her. Strategien skal rette seg mot sosiale situasjoner og arenaer der mellommenneskelige relasjoner utvikles og uttrykkes. En hovedarena er arbeidslivet. Behovet for kunnskap, forståelse og toleranse overfor andre kulturer vil søkes møtt gjennom ulike prosjekter rettet mot ungdom spesielt, men også borgerne generelt. I videregående skoler skal fokus på internasjonalisering reflekteres i skolens virksomhetsplaner. Fylkeskommunens aktivitet innenfor dette området skal videreføres på minst samme nivå som i dag. Samtidig skal engasjementet skje innenfor en helhetlig og målrettet satsing. Alle elever i videregående skole skal delta i prosjektet Gaia, med global kulturforståelse som tema. Tiltak Tema Utdanning Tiltak Videreutvikle samarbeid med skoler i andre land Kultursamarbeid Stimulere Vestfoldaktører til økt deltakelse i internasjonale kulturprosjekter Utnytte internasjonale relasjoner i kulturminnevernet Videreføre det store europeiske Ludwig Boltzmanprosjektet 24

25 Rapportering og vurdering De videregående skolene Alle de videregående skolene rapporterer om omfattende internasjonale aktiviteter. Greveskogen videregående skole Greveskogen vgs har årlig utplassering av elever fra restaurant- og matfag og service og samferdsel i Spania som element i et Erasmus+-prosjekt. I skoleåret 2014/15 gjennomføres tre utenlandsekskursjoner for elever som tar faget fremmedspråk og en ekskursjon til London for elever i musikk/dans/drama. Utenfor Europa har skolen et elevutvekslingsopplegg med to skoler i Tanga, Tanzania. Prosjektet støttes av organisasjonen Vennskap Nord-Sør. I 14 dager i februar er 6 elever og to lærere fra Greveskogen vgs i Tanga, og i mai får vi gjenbesøk. Greveskogen vgs gjennomfører årlig aksjon Colombia et elevbasert prosjekt hvor hele skolen samler inn penger til et barnehjem i Bogotà. Nøtterøy videregående skole Nøtterøy videregående fikk i 2011 innvilget sin søknad om et EU-prosjekt om Ungt entreprenørskap. Prosjektet omfatter 8 europeiske land, hvor Nøtterøy videregående er koordinatorskole. Blant disse er også Litauen, med Saules Gimnazija i Kaunas. Tema er ungt entreprenørskap. Dette prosjektet er avsluttet. Vi arbeider for å få på plass en ny prosjektsøknad. Skolen satser videre på prosjekt-samarbeid innenfor entreprenørskap og ungdomsbedrifter med elev- utveksling. (se rapportering under strategi 2) Våren 2014 besøkte vår skoles entreprenørskaps - elever sammen med Greveskogen, Sandefjord og Færder videregående skoler ungdomsbedrift- messen i Kaunas. NVS og Greveskogen deltok med lærere og elever, og de andre skolene deltok med lærere og representant for ledelsen. Formålet var at de andre skolene skulle se hvordan samarbeidet mellom NVS og Kaunas fungerte, og vurdere egne utvekslingsprogram. Høsten 2014 ble vi invitert av vår samarbeids- skole til å delta i et prosjekt sammen med andre europeiske land der vi søker finansiering fra Erasmus +. Vi skal fullføre søknaden sammen med Saules Gymnazija i februar Målsetting er samarbeid mellom Litauen, Danmark og Norge om entreprenørskap og elevutveksling. På denne måten ønsker vi å videreutvikle samarbeid med skoler i andre land ( se tiltak for utdanning ). Skolen har videre et prosjekt med utveksling med en skole på Martinique for elever som har fransk. Tema: miljø og bærekraftig utvikling. Dette fortsatte våren Prosjektperioden er utløpt pr høsten Helsefagarbeiderfaget har via Tellus hatt samarbeid med ulike helseinstitusjoner gjennom 3 år i Plymouth i England hvor elevene har hatt 2 ukers yrkespraksis på Mayflower House Residential Care Home, Stepping Stones, Thorn Park Care Home og Camilla House. Skolen har fått innvilget midler fra Erasmus+ og er i oppstartfasen av et nytt prosjekt ved hjelp av Tellus i Krakow, Polen. Første praksisperiode for til sammen 6 elever blir i mars inneværende år. Sandefjord videregående skole Teknologisk avdeling sendte forrige skoleåret 8 elever fra VG2 Kjemi/prosess til Malta i samarbeid med Future Focus, en idealistisk internasjonaliseringsorganisasjon. Vi søker om støtte til dette opplegget også neste år. Spanskelever har et samarbeid med Toledo med besøk og gjenbesøk, tyskelever med Rendsburg, engelskelever med Dublin. I tillegg har alle Nivå3 språkgruppene i Vestfoldsamarbeidet ekskursjoner til land med sitt målspråk. Skolen mottar også lærlinger fra BASF i språkfag. Dessuten har Toppidrett en rekke utenlandsaktiviteter. 25

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2014-2015 Vedtatt i fylkesutvalget 22. mai 2014 Sak nr. 60/14 ] innledninginnledning Innledning Strategi 3: Bidra til næringslivets

Detaljer

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Europapolitisk samarbeid orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Hvorfor deltar vi i europeisk samarbeid? Påvirkning av egne rammebetingelser og muligheter

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2013/2014 Vedtatt i fylkesutvalget 13. juni 2013 Sak nr. 81/13 Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi.

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. Saknr. 13/1552-2 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Rullering av Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Arkivsak. Nr.: 2015/760-1 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale samarbeid

Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale samarbeid Saknr. 14/12009-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale samarbeid 2015-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5790-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Strategi for Osloregionens europakontor - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet slutter

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes Osloregionens Europakontor Europapolitisk forum Oslo, 17.11.2009 Direktør Vera Selnes Foreningen Osloregionens Europakontor Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen, Skedsmo,

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

EU kompetanseprogram. Østlandssamarbeidet administrativ gruppe. Kompetanse for økt internasjonalt engasjement og utnyttelse av EUs programmer

EU kompetanseprogram. Østlandssamarbeidet administrativ gruppe. Kompetanse for økt internasjonalt engasjement og utnyttelse av EUs programmer EU kompetanseprogram Østlandssamarbeidet administrativ gruppe Kompetanse for økt internasjonalt engasjement og utnyttelse av EUs programmer Thomas Slagsvold, EU koordinator VFK/HBV Hvorfor et EU kompetanseprogram?

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Internasjonalisering i skole og barnehage Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Dagens agenda Senter for internasjonalisering (SIU) Hvorfor internasjonalisering? Erasmus+ (2014-2020) Nordplus

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk.

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. . NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. Innlegg på Internasjonalt fylkesnettverk i Bergen 13.mai. Anne Irene Sæternes og Jon Halvard Eide Nytteverdien av å delta i BSSSC og

Detaljer

Mål og strategier for internasjonalt arbeid

Mål og strategier for internasjonalt arbeid Mål og strategier for internasjonalt arbeid 2011-2014 1 Forskjellige forhold i den internasjonale strategien 2 Forankring og sammenheng Internasjonale, nasjonale og regionale føringer Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Personalnettverkene i KS Midt-Norge Brussel 14. september 2017 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa Seks norske regionskontor

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato: Til: Møtet i europapolitisk forum den Saksnr.: Saksbehandler:

Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato: Til: Møtet i europapolitisk forum den Saksnr.: Saksbehandler: Notat Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato:.01.2006 Til: Møtet i europapolitisk forum den 08.02.06 Saksnr.: Kopi: Saksbehandler: Det fremtidige territorielle samarbeide I dette notatet gis en kort orientering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR UTENLANDSOPPHOLD ERASMUS+ FOR LÆRLINGER Frist for innsending: 30. september 2016

SØKNADSSKJEMA FOR UTENLANDSOPPHOLD ERASMUS+ FOR LÆRLINGER Frist for innsending: 30. september 2016 SØKNADSSKJEMA FOR UTENLANDSOPPHOLD ERASMUS+ FOR LÆRLINGER Frist for innsending: 30. september 2016 Bruk gjerne eget ark til utfylling hvis det ikke er plass på dette. Navn:. Adresse (gate og postnr/poststed):

Detaljer

Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter. Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS

Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter. Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september 2016 Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS Det utsendte bakgrunnsnotatet er omfattende. Det kan tjene

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 08.06.2016 2010/1663-21110/2016 / 070 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS

Detaljer

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill Forskning, utvikling og innovasjon Elementer og samspill Regional mobilisering for forskningsbasert innovasjon Utvikling av idé / produkt Bedrift Idé Utviklingsprosjekt Evt Forskningsprosjekt Kommersialisering/

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 SIU SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) ble etablert 1. januar 2004,

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Regionalavdelingen. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen.  Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Velkommen og innledning: Inspirasjonsdag om europeisk samarbeid 28.mai 2014. Hilde Lona og Jon Halvard Eide, internasjonale koordinatorer i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Bilde NASA 2004 Innhold Forord... 2 Bakgrunn... 2 Hva er internasjonalisering i utdanningen?... 3 Internasjonalisering

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Europapolitisk Forum, 22. september, Hammerfest Punkt 2. Team Norway innlegg for statssekretær Elsbeth Tronstad, UD

Europapolitisk Forum, 22. september, Hammerfest Punkt 2. Team Norway innlegg for statssekretær Elsbeth Tronstad, UD Europapolitisk Forum, 22. september, Hammerfest Punkt 2. Team Norway innlegg for statssekretær Elsbeth Tronstad, UD Utkast 4 sendt Biering, 16.09.16 Vi er inne i en situasjon der god lagarbeid er viktigere

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers. Utveksle fagstab ved Einar Granum Kunstfagskole

Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers. Utveksle fagstab ved Einar Granum Kunstfagskole Prosjektnummer Søkerorganisasjon Prosjekttittel Tildelt beløp i euro 2015 1 NO01 KA102 013082 Akershus fylkeskommune Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers 301 680 2015 1 NO01 KA102

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010

ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010 ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010 Bakgrunnen for vårt arbeid og denne orienteringen er fylkestingssak 41/08. Internasjonale samarbeidsfora Engasjement 2008-2010 og

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vedtatt i fylkestinget 28. april 2009

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vedtatt i fylkestinget 28. april 2009 Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vedtatt i fylkestinget 28. april 2009 Sak nr. 19/09 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 7 2. Status... 8 2.1 Vestfold og den store verden...

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Vedlegg Regional plan for verdiskaping og innovasjon Forslag til Handlingsprogram 2017 2018 Bakgrunn. Om selve planen Verdiskapingen i Vestfold er lav og har vært fallende de siste 20 år sammenlignet med

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor Sørlandets Europakontor SEKs aktiviteter EUs politikkfokus og prosjektmuligheter Bodil Agasøster og Anne-Marte Teigmo møte med Østre Agder 2.6.2015 Visjonen Å bidra til at regionen i større grad utnytter

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012 SIU Internasjonale muligheter for samarbeid Oslo, 13.10.2012 1 Hva er internasjonalisering i barnehagen? Utvikle internasjonal kompetanse Fremme internasjonal forståelse, solidaritet og toleranse Flerkulturell

Detaljer

Arrangementer høsten 2015

Arrangementer høsten 2015 Arrangementer høsten 2015 Nedenfor følger en oversikt over kommende arrangementer og møteplasser høsten 2015 (som ORE har kjennskap til per 03.09.15). Forskning og innovasjon Nasjonalt Forskningsrådet

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Internasjonalisering i videregående opplæring

Internasjonalisering i videregående opplæring Internasjonalisering i videregående opplæring Strategiplan Buskerud fylkeskommune 2010 2014 Innhold Forord s. 2 Bakgrunn s. 2 Internasjonalisering status Buskerud s. 3 Hva er internasjonalisering i utdanning?

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 09.01.2017 Tid: 09.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 1/17 17/97 Interreg-prosjekt

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2014-2018 Akershus fylkeskommune INTERNASJONAL STRATEGI 2014 2018 1 Overordnet målsetting for det internasjonale arbeidet Akershus er et grønt og variert fylke der man finner både

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Østlandssamarbeidet

Kommunikasjonsstrategi Østlandssamarbeidet Kommunikasjonsstrategi 2017-2019 Østlandssamarbeidet Behandles på møte i Kontaktutvalget Gjøvik 27. oktober 2017 1 Innhold... 1 1: Bakgrunn... 3 2: Mål... 3 3: Målgrupper... 3 3.1 Interne målgrupper...

Detaljer

Samarbeid i Nord-Europa muligheter og utfordringer

Samarbeid i Nord-Europa muligheter og utfordringer Samarbeid i Nord-Europa muligheter og utfordringer Strategi for Østlandssamarbeidets engasjement i nærområdene (2009 2011) Østlandssamarbeidet er et landsdelssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Personalsituasjonen Antall ansatte: 153. Herav 85 kvinner og 70 menn Antall årsverk: 124,57. Herav 67,25 kvinner og 57,32 menn Gjennomsnittsalder: 47 år Sykefravær:

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Saksnr.: 2017/8169 Løpenr.: 147854/2017 Klassering: A60 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.09.2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer