Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling"

Transkript

1 Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan Vedtatt i fylkesutvalget 22. mai 2014 Sak nr. 60/14 ]

2 innledninginnledning Innledning Strategi 3: Bidra til næringslivets internasjonalisering Strategi 4: Utnytte utviklingsmuligheter innenfor EU Strategi 5: Kunnskaper og holdninger i en globalisert verden Strategi 1: Samarbeid for løsning av felles utfordringer Strategi 2: Bidra til jevnere utvikling i Europa Strategi 3: Bidra til næringslivets internasjonalisering Strategi 4: Utnytte utviklingsmuligheter innenstrategi 1: Samarbeid for løsning av felles utfordringer Strategi 2: Bidra til jevnere utvikling i Europa Strategi 3: Bidra til næringslivets internasjonalisering Strategi 4: Utnytte utviklingsmuligheter innenfor EU Strategi 5: Kunnskaper og holdninger i en globalisert verden Dette innebærer at tiltak knyttet til kultur, utdanning og regional utvikling ikke er samlet for seg, men fordelt på ulike strategier.

3 Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling er inndelt i 5 strategier: Strategi 1: Samarbeid for løsning av felles utfordringer Strategi 2: Bidra til jevnere utvikling i Europa Strategi 3: Bidra til næringslivets internasjonalisering Strategi 4: Utnytte utviklingsmuligheter innenfor EU Strategi 5: Kunnskaper og holdninger i en globalisert verden Dette innebærer at tiltak knyttet til kultur, utdanning og regional utvikling ikke er samlet for seg, men fordelt på ulike strategier. Det vedlagte strategidokumentet, vedtatt i Sak FT 19/09 ligger til grunn for handlingsplanen. Bakgrunnsmaterialet ligger i strategidokumentet, og er derfor ikke gjentatt i handlingsplanen. Under den enkelte strategi gjengis Tiltak Rapportering og vurdering Foreslåtte tiltak (programområder) Som i fjor er handlingsplan knyttet opp mot få, overordnede prioriteringer. Hovedtrekk Fra det underliggende strategidokumentets side 9 gjengis: Utfordringene reiser behov for et bredt spekter av strategier og tiltak. Samtidig er fylkeskommunens økonomiske og menneskelige ressurser til internasjonal virksomhet sterkt begrenset. Denne virkeligheten må reflekteres både i hva fylkeskommunen prioriterer og hvordan satsingene organiseres og finansieres. Som denne handlingsplanen viser mange eksempler på, er det grunn til å karakterisere som en innholdsrik periode, med aktiviteter knyttet opp mot kjernevirksomheten innen utdanning, kultur og regional utvikling. Et overordnet mål er at VFKs internasjonale engasjement skal støtte opp under fylkeskommunens kjernevirksomhet. Denne målsettingen ligger til grunn for aktivitetene gjennom året som har gått, samt planlagte aktiviteter framover.

4 Politisk representasjon i internasjonale fora Vestfold fylkeskommune er representert på generalforsamlinger og årskonferanser samt særlig relevante seminarer, for å ivareta fylkets interesser i internasjonale fora og fange opp internasjonale strømninger til støtte for Vestfolds regionale utvikling. Her vil også prosjekter som kan være Vestfoldrelevante bli presentert. Organisasjonene som ivaretar interessene til Europas kystregioner og regionene rundt Nordsjøen er prioritert. Ny programperiode i EU: Kompetanseprogram og medfinansiering Nå starter den nye generasjonen EU programmer. For at Vestfoldaktører skal kunne nyttiggjøre seg deltakelse i EU-prosjekter best mulig, har fylkesrådmannen nedsatt en arbeidsgruppe som skal utvikle et kompetanseprogram for involvering i EU-prosjekter. Programmet forventes å være operativt i I perioden ble det hvert år bevilget 1 million i særskilt medfinansiering til interregionale EU-prosjekter.. Den fylkeskommunale medfinansieringen har hatt avgjørende betydning for Vestfolddeltakelse i flere av de 10 prosjektene som Vestfold har vært involvert i For inneværende år er det budsjettert med 0,5 mill. til medfinansiering av EU-prosjekter. Neste år er programmene fullt operative, da vil det være et markert behov for å gjenopprette en medfinansieringsordning på minimum 2009-nivå. Strategi 1: Samarbeid for løsning av felles utfordringer Prioritet til områder der regionale organer kan bidra Kanaliseres gjennom samarbeidsorganer Vestfold fylkeskommune vil prioritere samarbeid for løsning av felles utfordringer på områder der fylkeskommunen og andre regionale organer har potensial for å bidra. Dette kan gjelde regionale miljøproblemer, forvaltning av fiskebestand og kunnskapsoppbygging på områder der næringsliv og forskningsmiljøer i fylket har sterke posisjoner. Det internasjonale samarbeidet om klima forutsettes primært ivaretatt av nasjonale organer. Fylkeskommunens innsats vil i første rekke kanaliseres gjennom samarbeidsorganer som Nordsjøkommisjonen og prosjektsamarbeid under Kattegat-Skagerrak programmet. På et fåtall områder, som ved politisamarbeidet mellom Vestfold og Kaunas, vil bilateralt samarbeid vurderes.

5 Oversikt over representasjon i internasjonale fora Aktivitetene i internasjonale, regionale interesseorganisasjoner samordnes i hovedsak gjennom Østlandssamarbeidet. VFKs representanter i Østlandssamarbeidet er: Internasjonalt fagpolitisk utvalg Medlemmer: Karen Anne Kjendlie og Ivar Ramberg. Varamedlemmer: Hans Hilding Hønsvall og Berit Nilssen. De viktigste sakene fra utvalget går videre til Kontaktutvalget Medlemmer: Per-Eivind Johansen, Arve Høiberg og Egil Johansen. Medlemmene i Internasjonalt fagpolitisk utvalg representerer i følgende organisasjoner: Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Interesseorganisasjonen for Europas maritime regioner North Sea Commission (NSC) CPMRs underavdeling for Nordsjøområdet. Karen Anne Kjendlie er varamedlem til styret. Nordsjøkommisjonen (NSC) er et politisk samarbeid mellom regionale myndigheter rundt Nordsjøen. NSC består av medlemsregioner fra Skottland, England, Frankrike, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge og er en av 6 geografiske kommisjoner under CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) paraplyen. NSC ønsker å påvirke utviklingen i Nordsjøregionen spesielt og i Europa generelt gjennom lobbyarbeid og politiske resolusjoner. NSC har fem faste temagrupper innen samferdsel, fiskeri, kultur og turisme, miljø samt næring, utdanning og forskning. Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) Dette samarbeidsnettverket har regional utvikling i Østersjøregionene, inklusive Norge, som formål, med stor vekt på maritime aspekter. Ungdomsmedvirkning er et gjennomgående tema i alle innsatsområdene til BSSSC. Per-Eivind Johansen er styremedlem og Hans Hilding Hønsvall varamedlem i følgende organisasjoner: Common Commission Samarbeidsorgan for Østlandssamarbeidet og Schleswig-Holstein

6 Østlandsfylkene har et organisert samarbeid med delstaten Schleswig Holstein i Tyskland, med samarbeid om kunstutstillinger og informasjonsutveksling om blant annet samferdsel, maritim politikk, klima og miljø. Foreningen Osloregionens Europakontor Foreningen Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid. Europakontoret formidler europeiske kontakter, tilbyr kompetansebygging, prosjektveiledning og målrettet EU/EØS-informasjon. EUs Interregionale program for Øresund - Kattegat Skagerrak Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som er delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. For det grenseregionale programmet for Øresund Kattegat Skagerrakregionen (Interreg IV) i perioden var fylkesordføreren medlem av programmets overvåkingskomité og i samme periode varamedlem til styret for delprogrammet for Kattegat Skagerrak. I utviklingen av det nye programmet for (Interreg V) har fylkesordføreren vært medlem av politisk strategigruppe. Nordisk Transportpolitisk Nettverk Nettverket legger vekt på samfunnsplanlegging og kompetanseheving Dette er et fagpolitisk nettverk, med syv norske fylkeskommuner og Jyllandsregionene som deltakere. Nettverket arbeider med et bredt perspektiv innenfor samferdselsplanlegging og regional utvikling, med hovedvekt på kompetanseheving. Kåre Pettersen representer VFK. VFK deltar også i ungdomsaktiviteter i Assembly of European Regions (AER) AER er en alleuropeisk sammenslutning med medlemsregioner fra 33 land. Organisasjonen arbeider for å styrke regionenes politiske rolle i utviklingen av Europa. Temaet Ungdom gjennomsyrer alt arbeid i AER. Tiltak Arena NSC CPMR BSSSC Tiltak Representere på generalforsamlinger og årskonferanser samt særlig relevante seminarer, for å

7 NTN Schleswig- Holstein Commission Ivareta fylkets interesser i internasjonale fora Fange opp internasjonale strømninger til støtte for Vestfolds regionale utvikling Vurdere Vestfoldrelevante prosjekter som finansieres gjennom EU-programmer Den systematiske rapporteringen til fylkesutvalget videreføres AER Legge til rette for godt organisert elevdeltakelse på organisasjonens ungdomskonferanser Rapportering og vurdering NORTH SEA COMMISSION (NSC) OG CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS (CPMR) Nordsjøkommisjonen (NSC) er et politisk samarbeid mellom regionale myndigheter rundt Nordsjøen. VFK var representert av Karen Anne Kjendlie på årskonferansen i NSC i Halmstad, med oppfølging av Nordsjøstrategien som hovedtema. VFK var representert av Karen Anne Kjendlie på generalforsamlingen i CPMR i St. Malo (Frankrike) med finanskrisens innvirkning på Europas kystregioner som ett av hovedtemaene. ASSEMBLY OF EUROPEAN REGIONS (AER) Fylkeselevrådet deltok på AER Summer School i Nyköping august Temaet for årets konferanse var Green Growth Regions towards a resource-efficient Europe og energi og bærekraftig transport var hovedfokuset. Temaet er valgt og basert på EU 2020 strategien. AER Summer School er som alltid en god sammensetning av interessante studiebesøk, foredrag og workshops. VFKs politiske deltaker var Cecilie Espolin Johnson (H). Elevombudet skriver:, Det å ha med en politiker i troppen er veldig positivt. I november deltok Karl Petter Rygh (leder i VFER og fra Nøtterøy vgs) sammen med elevombud Anneline Thommesen på AER Youth Regional Networks høstmøte i Sfantu Gheorghe, i Romania.Der la YRN siste hånd på sin juridiske løsrivelse fra AER. AER YRN er nå altså en egen juridisk enhet, men fortsatt knyttet til AER gjennom en gjensidig avtale.

8 Hovedformålet med å bli en selvstendig juridisk enhet mener jeg ligger i mulighetene til å søke midler i EU-programmene for å lettere legge til rette for at alle regioner skulle kunne arrangere samlinger og møter, uavhengig av regionens økonomi. Vårmøtet i AER YRN er lagt til Jönköping juni Der vil Jørgen Marthinsen og Halvard Skarpmoen delta (med mindre det dukker opp noen eksamener for dem) sammen med elevombudet. Ungdommenes møte med de internasjonale nettverkene, både ungdomsnettverkene og hovednettverket, gir dem et engasjement og en videre forståelse av det politiske spill og hvor viktig det er at de ulike regionene samarbeider om felles interesseområder. Involveringen i disse nettverkene gjør dem også veldig motiverte til å ta tak i viktige temaer, både fordi de opplever å diskutere de samme problemene som oppleves i de andre regionene, men også at de presenteres ovenfor hvordan andre regioner har jobbet med temaet og derfor får inspirasjon, men også et bredere kompetansenivå. Dette er en uvurderlig erfaring som de opplever gjennom de internasjonale nettverkene. OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Per-Eivind Johansen representerte på foreningens årsmøte i Brussel, i tillegg til to styremøter i Oslo. Hans Hilding Hønsvall representerte på ett styremøte. (Se også Strategi 4). Det er utarbeidet ny organisasjonsstruktur for kontoret. Fylkesutvalget ga sin tilslutning til den nye strukturen september EUs INTERREGIONALE PROGRAM FOR ØRESUND-KATTEGAT- SKAGERRAK Program for den nye 7-årsperioden har vært under utarbeidelse gjennom det siste året. Per-Eivind Johansen har deltatt på møter i den politiske styringsgruppen i Malmö og Fredrikstad, Hans Hilding Hønsvall har deltatt på ett møte i Malmö. Fylkesutvalget fikk seg forelagt det nye programforslaget august (Se også Strategi 4). COMMON COMMISSION MED SCHLESWIG HOLSTEIN Fylkesordførerne i Østlandssamarbeidet har et årlig fellesmøte med politikere fra Schleswig Holstein, senest i Kiel 15. januar i forbindelse med 200-års markeringen i for Kielfreden 14. januar Ebba Sophie Verdu (Sandefjord vgs) og Jørgen Marthinsen (Horten vgs) deltok på et ungdomsseminar i tilknytning til jubileet. Ebba Sophie la senere frem ungdommenes erfaring med markeringen i et eget innlegg for Fylkestinget. Per-Eivind Johansen, Hans Hilding Hønsvall og Arve Høiberg representerte. Etter et felles initiativ fra Vestfold og Telemark, ble transportkorridoren mellom Hamburg og til havnene i

9 Larvik og Grenland besluttet skrevet inn som transportpolitisk satsingsområde i CCs handlingsplan NORDISK TRANSPORTPOLITISK NETTVERK (NTN) Generalforsamlingen i NTN ble i 2013 avholdt i Tønsberg. Kåre Pettersen representerte Vestfold fylkeskommune. NTN jobber med å styrke transportkorridoren som strekker seg fra kontinentet gjennom Jylland til Hirtshals og Fredrikshavn, og videre til norske havner som Kristiansand, Langesund og Larvik. I 2013 ble Jyllandkorridoren oppgradert til å inngå i det europeiske transportnettverket TEN-T CORE NETWORK. Jyllandkorridoren er en sidearm til hovedkorridoren Scandinavian Mediterranean. Prioritering Delta i medlemsorganisasjoner for kystregioner og internasjonale møteplasser for ungdom Tiltak Arena NSC CPMR BSSSC NTN Schleswig- Holstein Commission Tiltak Representere på generalforsamlinger og årskonferanser samt særlig relevante seminarer, for å Ivareta fylkets interesser i internasjonale fora Fange opp internasjonale strømninger til støtte for Vestfolds regionale utvikling Vurdere Vestfoldrelevante prosjekter

10 som finansieres gjennom EUprogrammer Den systematiske rapporteringen til fylkesutvalget videreføres AER Legge til rette for godt organisert elevdeltakelse på organisasjonens ungdomskonferanser Strategi 2: Bidra til jevnere utvikling i Europa To hovedområder Vestfold fylkeskommune vil konsentrere sin innsats for sosial utvikling og stabilisering av demokrati til to hovedområder: Langsiktig bilateralt samarbeid med minimum én region i et av de nye EU-landene. Deltakelse i Norges og EFTAs program for finansieringsmekanismer overfor nye EU-land Videreutvikling av bilateralt samarbeid Ambisjonen de nærmeste årene er å inngå prosjektsamarbeid på prioriterte områder med basis i bilateralt samarbeid. Slikt samarbeid bør være konsentrert til ett eller maksimum to geografiske områder, favne bredt og ha et langsiktig perspektiv. Dette fordi det krever både tid og ressurser å bygge opp menneskelige relasjoner, skape tillit og legge grunnlaget for et samarbeid som kan føre til ønskede resultater. Tiltak Arena Kaunas VIC Kaunas Samarbeidsavtale Tiltak Følge opp avtale med daglig leder Vytautas Valaitis fram til avslutning august Følge opp samarbeidsavtalen. Utarbeide forlengelse av samarbeidsavtale, i ny og mindre omfattende versjon.

11 Starte opp prosjektsamarbeid om strategisk planlegging/byutvikling innenfor EØSfinansieringsmekanismen. Utveksle deltakere i Ungdommens kulturmønstring. Dele kunnskap om anleggsutvikling til idretts- og friluftsformål Fortsette samarbeid innen utdanningssektoren. Rapportering og vurdering Daglig leder Vytautas Valaitis ved Vestfold Information Centre (VIC) har fulgt opp avtale om å yte konsulenttjenester for Vestfold fylkeskommune i perioden for foregående samarbeidsavtale med Kaunas kommune. I løpet av siste del av perioden Vytautas Valaitis bistått ved fylkesutvalgets Kaunastur i forbindelse med julegrantenning i desember. Han har også bidratt med god bistand ved avklaringer omkring etablering av samarbeidsprosjekt om renovering av eldre trehusbebyggelse og samarbeidsprosjekt innenfor utdanning. Arbeidet med oppfølging av avtalen foregår avdelingsvis i fylkeskommunen. Med oppfølging menes å ta initiativ til prosesser og aktiviteter, eller vurdere initiativ fra Kaunas kommune eller andre berørt av avtalen. I november 2013 var direktør i Kaunas kommune Vygintas Grinis og hans internasjonale medarbeider Rima Kubiliute på besøk hos Vestfold fylkeskommune, for å drøfte prosjektsamarbeid innenfor kultursektoren og byutvikling. I desember 2013 Forlengelse av samarbeidsavtalen I arbeidet med forlengelse av samarbeidsavtalen fra august 2013 ble det jobbet det med en forenkling, for å unngå at mange punkter blir stående uten oppfølging. Avtalen ble vedtatt i Fylkesutvalget juni 2013 og har oppfølgingspunkter innenfor utdanningssektoren, kultur og idrett, samt offentlig administrasjon. Regional Prosjektsamarbeid om bytutvikling Regionalsektoren er i gang med planlegging av et EØS-finansiert samarbeidsprosjekt med Kaunas kommune, med byutvikling som tema. Det har vært planleggingssamtaler om innholdet i et prosjektsamarbeid, både under besøket fra Kaunas i november og ved fylkeskommunens besøk i Kaunas i desember. Det planlegges et prosjektmøte i forbindelse med utlysning av programmet. Kultur

12 Ungdommens kulturmønstring I samarbeidet med Kaunas kommune og Vestfold fylkeskommune ble det bestemt at hovedpremien ved Kaunas University of Technologys årlige musikkonkurranse, skulle være å få delta ved UKM-festivalen i 2013 i Larvik. Et band med fire ungdommer fra Kaunas opptrådte på åpningen av UKM Festivalen 2013 og hadde en gjesteopptreden på fylkeshuset i Tønsberg. To litauiske eksperter på ungdomsmedvirkning kommer til VFK i mai for å overvære Ungdommens kulturmønstring, og for å drøfte mulige samarbeidsprosjekter med Kultursektoren. Dele kunnskap om anleggsutvikling til idretts- og friluftsformål I sammenheng med julegrantenning i desember, ble det arrangert møter mellom representanter fra Kaunas kommune og Vestfold fylkeskommune for å dele kunnskap om anleggsutvikling, primært om idrettsanlegg.. Det planlegges å invitere representanter fra Kaunas kommune til Vestfold i løpet av høsten 2014 for å følge opp samtaler og kunnskapsdeling. Utdanning Greveskogen videregående skole Skolen samarbeider med Rasa Gymnasium, tema er entreprenørskap og ungdomsbedrifter med utveksling av elever og samarbeid på leder- og lærernivå. Høsten 2013 besøkte to faglærere skolen for å planlegge videre samarbeide. Det var møter med Chamber of Commerce og bedrifter. Skolen tok med seg 3 ungdomsbedrifter og deltok på en messe i Kaunas i mars Nøtterøy videregående skole Skolen har gjennom mange år hatt et aktivt og ledende samarbeider med Saules Gymnasium, tema er entreprenørskap og ungdomsbedrifter med utveksling av elever og samarbeid på leder-, lærernivå. Høsten 2013 besøkte 3 ansatte skolen for å planlegge videre samarbeide. Det var møter med Chamber of Commerce og bedrifter. Skolen tok med seg 3 ungdomsbedrifter og deltok på en messe i Kaunas i mars Skolen har også samarbeid med Kaunas innenfor Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Sandefjord videregående skole: Skolen har avtaler om bilateralt samarbeid med kokkeskolen i Kaunas. Temaet for samarbeide er Entreprenørskap med utveksling av elever/lærlinger og samarbeid på leder- og lærernivå. Høsten 2013 besøkte 3 ansatte skolen for å planlegge videre samarbeide. Det var møter med Chamber of Commerce og bedrifter.

13 Prioritering Følge opp samarbeidsavtalen mellom Vestfold og Kaunas Tiltak Arena Kaunas Samarbeidsavtale Tiltak Følge opp samarbeidsavtalen. Utarbeide forlengelse av samarbeidsavtale, i ny og mindre omfattende versjon. Starte opp prosjektsamarbeid innenfor EØS-finansieringsmekanismen. Utveksle deltakere i Ungdommens kulturmønstring. Dele kunnskap om anleggsutvikling til idretts- og friluftsformål Fortsette samarbeid innen utdanningssektoren.

14 Strategi 3: Bidra til næringslivets internasjonalisering Primært selvdrevet Katalysator Den fortsatte internasjonaliseringen av Vestfolds næringsliv vil primært være drevet av bedriftene selv, i varierende grad i samarbeid med andre bedrifter, finansielle aktører og offentlige organer. Vestfold fylkeskommune vil i første rekke kunne bidra gjennom: Døråpning i nye markeder Tilrettelegging for profilering Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft Bistand til utnyttelse av utviklingsmuligheter innenfor EU (omtalt under strategi 4) Døråpning Fremveksten av den såkalte multipolare verden har gjort økonomiene i land som Kina, India, Sør-Korea og Brasil langt viktigere enn tidligere. Felles for mange av disse nye markedene er at de krever langsiktig bygging av relasjoner, ofte med startpunkt i døråpning gjennom politiske og administrative organer. Fylkeskommunen kan bidra til døråpning i prioriterte markeder for næringslivet i Vestfold, slik det er blitt gjort i Jiaxing-provinsen i Kina. Tilrettelegging for profilering Rekruttering Profilering av bedrifter og næringer skjer blant annet gjennom deltakelse på større arrangementer. Fylkeskommunen vil, i samarbeid med blant annet Østlandssamarbeidet, legge til rette for at bedrifter i Vestfold kan delta på slike arrangementer. Næringslivet blir i økende grad avhengig av internasjonal kompetanse og kapasitet. Tilgangen på etterspurt utenlandsk arbeidskraft vil over tid hvile på utvikling av sterke næringsklynger og attraktive lokalsamfunn. VFK kan primært bidra indirekte gjennom sine roller som regional utviklingsaktør og tjeneste tilbyder, blant annet gjennom videreføring av et internasjonalt skoletilbud. Tiltak Arena Døråpning i nye markeder Tiltak Aktiv bruk av Innovasjon Norge Utland Politisk døråpning etter konkrete henvendelser

15 Rekruttering Tilrettelegge for å ta i mot utenlandske lærlinger på utplassering i samarbeid med relevante lokale kontakter i næringslivet Videreføre arbeidet med å utplassere lærlinger fra Vestfold hos våre partnere i Europa Rapportering og vurdering Nye markeder VFK følger med på hva som skjer i forhold til Kinakontakter på regionalt nivå, uten å delta aktivt. Vår policy er fortsatt å spille rollen som politisk døråpner etter konkrete henvendelser. Denne rollen vil for øvrig ikke være avgrenset til noe bestemt land. VFK har administrativt hatt møter med Innovasjon Norge Utland for å drøfte muligheter for samarbeid. Tiltaket har imidlertid ikke kommet i gang i løpet av handlingsplanperioden. Tiltaket tas ut av handlingsplanen for neste år, men kan eventuelt revurderes på et senere tidspunkt. Rekruttering I januar 2013 tok fylkeskommunen i mot 4 tyske lærlinger fra BASF i Ludwigshafen i Tyskland. Samarbeidet med BASF har lang historie og er gjensidig. De første lærlingene fra Vestfold reiste til BASF i 1995, og hvert år reiser fortsatt lærlinger fra Vestfold til denne bedriften. De fire ungdommene som kom til Vestfold i 2013, var utplassert på Greveskogen, Findus, Tine meierier og Henriksens mekaniske verksted/velle Utvikling i 4 uker. To av lærlingenes instruktører på BASF kom også på besøk, og reiser rundt til bedriftene for å bli kjent med hva lærlingene får oppleve og har møter med fylkeskommunens kontaktpersoner. BASF er svært interessert i å fortsette med å sende lærlingene sine til Norge, siden lærlingene får et verdifullt innblikk i norsk arbeidsliv og ofte får jobbe med interessante oppgaver. Dessverre er det ikke mulig å imøtekomme ønsket om å ta i mot mer enn 5 lærlinger, siden det er svært tidkrevende og vanskelig å finne bedrifter som vil være med på et slikt opplegg. De ansvarlige for disse utplasseringene i Vestfold har deltatt på flere frokostmøter i næringsforeninger i løpet av året. Etter hvert ønsker fylkeskommunen å presentere behovet for å bli kjent med flere bedrifter som vil ta i mot tyske lærlinger på møtene i næringsforeningen. Kontaktpersonene i fylkeskommunen har også opprettet kontakt med den nyansatte NHOrepresentanten for næringsliv i skolen med tanke på hjelp til å få kontakt med bedrifter som kan ta i mot nye tyske lærlinger. I mai 2013 kom 8 tyske elever fra Helen Keller skolen i Weinheim i Hessen på utplassering i barnehager for fire uke. Tre av elevene bodde i Tønsberg og var utplassert i Bogen og Tolvsrød

16 barnehager. De fem andre bodde og jobbet i Sandefjord. Alle elevene var innkvartert hos vertsfamilier. Læreren til de tyske ungdommene tilbragte en uke i Tønsberg for å følge opp elevene sine og ha møter med fylkeskommunens ansvarlige. Skolen i Tyskland kan ta i mot lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag fra Vestfold. Prioritering Videreføre utveksling av lærlinger Tiltak Arena Døråpning i nye markeder Rekruttering Tiltak Politisk døråpning etter konkrete henvendelser Tilrettelegge for å ta i mot utenlandske lærlinger på utplassering i samarbeid med relevante lokale kontakter i næringslivet Videreføre arbeidet med å utplassere lærlinger fra Vestfold hos våre partnere i Europa

17 Strategi 4: Utnytte utviklingsmuligheter innenfor EU Nettverk og programmer Tilfører midler til prioritert virksomhet 7. rammeprogram og Interreg-programmer Informasjon og veiledning Fylkeskommunen vil gjennomføre planlagte utviklingsprosjekter i samarbeid med et utvalg internasjonale nettverk og programmer innenfor EU-samarbeidet. Utgangspunktet for prosjektene vil fortsatt være behovene innenfor ulike deler av virksomheten i fylkeskommunen, næringslivet, forskningsmiljøer og kommunene i Vestfold. De ulike programmene innenfor EU-samarbeidet gir muligheter for tilførsel av midler til utviklingstiltak. Disse mulighetene skal utnyttes aktivt, i samarbeid med andre aktører i fylket, Østlandssamarbeidet og andre samarbeidspartnere. Utgangspunktet for prosjektene vil fortsatt være behovene innenfor ulike deler av virksomheten i fylkeskommunen, i regi av fylkeskommunen, næringslivet, forskningsmiljøer og kommunene i Vestfold. De viktigste programmene er 7. rammeprogram for forskning og utvikling og Interreg-programmene. Det 7. rammeprogram gir store muligheter for finansiering av forskning og utvikling, i samspill med regionale og nasjonale forskningsmidler. VFK har fra 2007 fått tilgang til et grenseregionalt Interreg-program, gjennom delprogrammet Kattegat- Skagerrak (KASK) og fellesprosjekter under Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) området. Terskelen for søknader og deltakelse i prosjekter under disse programmene oppleves som høy av mange aktører. VFKs viktigste rolle er å lette tilgangen til programmene for andre aktører i fylket. VFK vil bidra med oppdatert informasjon til aktuelle miljøer i Vestfold, veilede aktørene gjennom søkeprosessen, og bidra med ressurser i enkelte prosjekter. Tiltak Arena Interreg Det grenseregionale A- programmer (KASK, ØKS) De transnasjonale B- programmene for Nordsjøen og Østersjøen Tiltak Forberede Vestfoldaktører på bred basis på den nye programgenerasjonen fra 2014 Arrangere kompetansekurs for bedrifter om EUs forskningsprogrammer FOU programmet Horizon 2020 Livslang læring programmene Søke om støtte til utplassering for lærlinger i nytt EU-program

18 Søke om støtte til andre målgrupper i det nye EUprogrammet, blant annet innen voksenopplæring Kulturprogrammet Folkehelseprogrammet Aktiv ungdom programmet Videreføre kontakten med relevante arenaer og etablering av internasjonale forbindelser innen kultur og folkehelse Stimulere Vestfoldaktører til økt deltakelse i internasjonale kulturprosjekter Kontinuerlig overvåking av aktuelle prosjektmuligheter Osloregionens Europakontor Videreføre en målrettet bruk av medlemskapet i Foreningen Osloregionens Europakontor Planlegge deltakelse og prioriteringer ved de regionale utviklingsdagene Open Days i Brussel i oktober Delta på Open Days oktober 2013 Rapportering og vurdering Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som er delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Det ble etablert et nytt program for Øresund Kattegat Skagerrakregionen i i Interreg IV, for perioden Fra høsten 2008 og fram til i dag er 10 interregprosjekter med Vestfolddeltakelse godkjent, hvorav 8 innen KASK. Det ble redegjort for disse prosjektene i Internasjonal Handlingsplan Fra siste år kan det framheves at sluttkonferansen for det store prosjektet «Hav møter land» med harmonisering av regelverk for åpent hav og kystnære områder i Sydvestskandinavia som hovedmål ble avholdt i Larvik mai 2013, med over 100 deltakere. Program for den nye 7-årsperioden har vært under utarbeidelse gjennom det siste året. Per-Eivind Johansen har deltatt på møter i den politiske styringsgruppen i Malmö og Fredrikstad, Hans Hilding Hønsvall har deltatt på ett møte i Malmö. Fylkesutvalget fikk seg forelagt det nye programforslaget august 2013.

19 Prosjektene får støtte fra EUs strukturfond og statlige myndigheter, og prioriterte utviklingsoppgaver blir løst med høyere kvalitet: Ikke bare ved finansieringsbistand, men også gjennom høyere kompetansenivå ved regionalt samarbeid over landegrensene. I perioden ble det hvert år bevilget 1 million i særskilt medfinansiering til interregionale EU-prosjekter.. Den fylkeskommunale medfinansieringen har hatt avgjørende betydning for den gode Vestfolddeltakelsen i Interreg IV. Når den nye programperioden for EU prosjekter nå starter opp, vil det på ny være behov for fylkeskommunal medfinansiering. For 2014 er det budsjettert med 0,5 mill. til formålet. To forprosjekter rettet mot den nye prosjektperioden er allerede i gang under det grenseregionale interregprogrammet for Øresund-Kattegat-Skagerrak. Nærsjøfart i Øresund, Kattegat og Skagerrak: Høgskolen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune Det skal utføres en situasjonsanalyse for ren, sikker og konkurransedyktig nærskipsfart, samt utvikles et simuleringsverktøy og modellering der det skal kartlegges og identifisere mulige anvendbare simuleringsmetoder, og avklare forutsetninger for å kunne igangsette utvikling av simulator programvare. Målet er å skape en plattform for samarbeid og kunnskapsoverføring mellom næringsliv,myndigheter og FoU-institusjoner. Kompetansebyggingsprosjektet Viden til vækst: Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune Inkludering av utsatte grupper og frafall i videregående opplæring er blant satsningsområdene. Internasjonalisering i forsknings og utviklingsarbeidet 2014 Interessen for EUs programmer er økende både i fylkeskommune, høgskole og hos samarbeidspartnere i privat og offentlig sektor. Flere viser aktivt engasjement, og en del miljøer begynner å få tilslag på sine søknader. For å synligjøre og styrke arbeidet med forskning og innovasjon generelt og mot EUs forskningsprogrammer spesielt, er fokuset fortsatt på å senke terskelen for deltagelse og øke kvaliteten i EU-prosjekter gjennom å mobilisere, engasjere, gi råd, kvalitetssikre og bidra til erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom aktører og virkemiddelapparat. Sentralt i dette arbeidet er FoUoI-nettverket i Vestfold, som gjennom jevnlige møteplasser har initiert og gjennomført flere koordinerte aktiviteter mot potensielle EU aktører i regionen i De mest sentrale er: Din døråpner til EUs forskningsprogrammer mer enn 40 bedrifter deltok på 3-dagers kurs for bedrifter i 2013 for å øke kjennskapen og kompetansen til å utnytte EUs programmer. Siden 2011 har nærmere 100 bedrifter og 170 deltagere fra næringslivet i regionen deltatt på kursene. Det er også økende engasjement i sentrale næringsklynger som NCE-MNT og vannklyngen. Viktig for EU mobiliseringen har det også vært at NHO Vestfold ønsker å bidra i rekruttering av bedrifter gjennom innlegg og nyhetsoppslag. Trenden er også positiv for næringslivet i Vestfold med bakgrunn i at flere bedrifter har fått tilslag i EUs innovasjonsprogrammer i Spesielt

20 spennende er nye prosjekter innen maritim sikkert, miljøvennlig transport, romfart, og samarbeid om mobilitet og høyere utdanning innen helseteknologi. Bli inspirert til å gripe mulighetene! EU og Horisont 2020 KICK OFF-seminar nærmere 200 deltagere var med på lanseringen av Horisont 2020 satsingen på Campus Vestfold den 17. desember. Den største andelen kom fra offentlig sektor, men flere forskere og bedrifter var samlet med ett stort korps av virkemiddelapparat fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Osloregionens Europakontor og SiU til stede. Gledelig var det også at Statsråd og EU minister Vidar Helgesen innledet og presenterte departementenes forventninger til regionen. Vestfold modellen for regionalt samarbeid om EU og FoU har fått stor interesse nasjonalt og trekkes av flere frem som en god struktur for økt EU engasjement. Det har derfor i 2013 blitt jobbet aktivt overfor UD, KD, HOD, KRD og Forskningsrådet for å få finansiell støtte og posisjonere seg for å kunne etablere ett EU ressurssenter for offentlig sektor i Vestfold. Med bakgrunnen i det store engasjementet under EU kick off er det etablert konkrete task force arbeidsgrupper med mål om å mobilisere til konkrete prosjekter innen viktige tema for regionen. I tillegg til vanninnovasjon og matproduksjon, har særlig tema tilknyttet arbeidslivets behov for kloke hoder og flinke hender fått fokus og vil kunne underbygge prioriteringer i RPVI og Partnerskapskonferansen. I 2013 har det også vært jobbet strategisk med å bevisstgjøre mulighetene fylkeskommunen som regional utviklingsaktør har til å utnytte EUs programmer. Brede forankringsprosesser har identifisert prioriterte satsingsområder der fylkeskommunen kan spille en viktig rolle for å løse Vestfolds utfordringer og/eller utnytte regionens fortrinn gjennom internasjonalt samarbeid. De prioriterte satsingsområdene skal understøttes gjennom å etablere ett kompetanseprogram i samarbeid med Osloregionens Europakontor. Programmet vil ha som målsetting å gi involverte ressurspersoner nødvendig kunnskap og ressurser til å delta aktivt i relevante EU aktiviteter. Høgskolen i Vestfold har hatt fin suksess i 2013 da tre av syv søknader til EUs FoU programmer fikk bevilgning. Naturfagutdanningen skal sammen med 13 internasjonale partnere utvikle verktøy og arenaer for lærere slik at de i større grad vil engasjere den yngre generasjon til å lære mer om forskning. Barnhagesenteret har i samarbeid med 10 andre land fått prosjektmidler til å bedre barns oppvekst i Europa ved å utvikle felles rammeverk, evalueringskriterier og politiske ambisjoner som hever kvaliteten og effektiviteten i barnehageutdanning - og omsorg. Tilslutt fikk teknologimiljøet bevilgning til å utvikle metoder for utvikle sensorer for elektroniske signaler ved bruk av mikro-elekro-mekaniske systemer (MEMS) utviklet ved høgskolen. Livslang læring programmene Følgende skoler ble i 2013 tildelt midler gjennom EU-programmet Leonardo da Vinci mobilitet: Melsom videregående skole prosjekttittel: Fordypning i hestefag og kultur på engelsk Re videregående skole prosjekttittel: Re ut i verden Thor Heyerdahl videregående skole prosjekttittel: Courageuos explorers in the footsteps of Thor Heyerdahl Prosjektmidlene kan brukes i en periode på 2 år fra tildeling.

21 Fylkeskommunens utdanningsavdeling ble tildelt nye midler for å utplassere lærlinger. Det har ikke vært kapasitet til eller prioritert å søke på vegne av andre målgrupper i lærlinger ble utplassert gjennom EU programmet Leonardo da Vinci mobilitet. Det ble organisert utplassering for 5 lærlinger i 4 uker i Tyskland. 7 lærlinger var utplassert i Irland i 4 uker. 7 lærlinger, alle jenter, var utplassert på Malta i 13 uker. 3 lærlinger, alle jenter, var utplassert i England i 13 uker. 3 lærlinger var utplassert i Spania i 13 uker. 2 lærlinger var utplassert på Sardinia i Italia i 13 uker. Det er i tillegg søkt om EU-midler til å sende følgepersoner som besøker lærlingene underveis på 13 ukers opphold eller som blir med på reisen ut. Disse oppholdene varer fra 3 til 7 dager. Det er et mål for fylkeskommunen å tilby lærlinger i mange ulike fag utplassering. Det er også viktig at vi har et tilbud om enten 13 uker eller mulighet for kortere opphold på 4 uker i to land. Midlene fra EU dekker i stor grad utgiftene til utplasseringen for den enkelte ut fra EU-midlenes satser, dvs reise, opphold (kost og losji) og forsikring. Utplasseringene er mulige fordi vi nå har mange gode kontakter som det er lett å kommunisere med rent teknisk og som har gode engelskkunnskaper. I 2013 ble et såkalt partnerskap mobilitet som fylkeskommunens utdanningsavdeling har koordinert avsluttet. Prosjektet startet i 2011 og har hatt 5 møter i disse landene i løpet av prosjektperioden: Norge, Liechtenstein, Polen, Italia og Tyskland. Partnere fra 8 land (Norge, Tyskland, Polen, Frankrike, Østerrike, Sveits, Italia og Liechtenstein) deltok i prosjektet, og formålet var å undersøke nærmere utbyttet av uformell og ikke-formell kunnskap som lærlingene tilegner seg gjennom utplasseringer. Det ble utarbeidet spørreskjema- og undersøkelser, eksperter på uformell og ikke-formell kompetanse holdt innlegg på møtene, men temaet var mer komplisert enn vi forutså. Prosessen rundt prosjektet har likevel gitt verdifull kunnskap med tanke på planlegging og evaluering av utplassering for lærlingene, og ikke minst dannet et nettverk som kan komme til nytte for videre arbeid med internasjonalisering. Arbeid med slike prosjekt er en svært nyttig form for kompetanseheving for deltakerne, både med tanke på utvikling og kvalitetsheving av egen praksis, men også med tanke på erfaring i prosjektledelse der deltakerne representerer ulike kulturer, institusjoner og erfaringsbakgrunn. Kultursektoren Det er tatt kompetansegrep for å gjøre fylkeskommunens kultursektor rustet til å veilede aktører i forhold til den nye programgenerasjonen fra Det samarbeides med Østfold fylkeskommune om et kompetanseprogram på aktuelle programområder. En ansatt i kultursektoren har også hospitert ved Osloregionens Europakontor i Brussel i andre halvår Disse investeringene er tiltak som skal bidra til å gi kultursektoren i Vestfold fylkeskommune et bedre grunnlag for å vurdere å initiere en prioritert internasjonal og europeisk samhandling på aktuelle aktivitetsområder. Kultursektoren midt inne i arbeidet med å utvikle en ny Strategisk kulturplan (SKP) for perioden , samt rullering av handlingsprogrammet til regional plan for folkehelse hvor internasjonal samhandling generelt og involvering i EU-programmer spesielt er aktuelle temaer.

22 Osloregionens Europakontor Foreningen Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid. Kontorets hovedoppgaver: Å bistå med henvendelser til EUs organer, til å etablere kontakt med andre regionkontor og organisasjoner generelt, samt bistand i forbindelse med søknader til programmer/prosjekter innenfor EU/EØS Å innhente og videreformidle informasjon til medlemmene som er av interesse for offentlige myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner mv. i deltakende fylkeskommuner og kommuner Å bruke Brussel-miljøet til å synliggjøre Osloregionen og Østlandsfylkene som interessante samarbeidspartnere Å yte bistand til å knytte internasjonale kontakter, for eksempel i forbindelse med medlemmenes ønsker om hospitering/møter/studiebesøk. Kontorets medarbeidere løser forskjellige oppgaver for VFK gjennom hele året. En rådgiver fra kontoret deltar fast i Vestfolds internasjonal FOU-gruppe. (Se FOU-strategien). Open Days I 2013 deltok Berit Nilssen og Hans Hilding Hønsvall på Open Days, de årlige kompetansedagene for regional utvikling som arrangeres i Brussel i oktober hvert år: Mer enn 100 seminarer over 3 dager, med siste nytt innen næringsutvikling, klima, miljø, transport og folkehelse i Europas regioner blant temaene.vestfoldgruppen i 2013 talte 12 deltakere. Foruten våre politikere og administrasjon fra 4 sektorer i VFK deltok også Høgskolen i Vestfold og Innovasjon Norge. Nettverket CCRN ( capital cities and regions network) har kommet opp med følgende forslag til hovedtema for Open Days 2014: Offentlig transport, demografisk endring, smart specialisation, governance, samt regionale strategier. Prioritering Bruke EU-prosjekter som virkemiddel for å løse prioriterte oppgaver

23 Tiltak Arena Interreg Det grenseregionale A- programmer (KASK, ØKS) De transnasjonale B- programmene for Nordsjøen og Østersjøen Livslang Læring Tiltak Forberede Vestfoldaktører på bred basis på den nye programgenerasjonen fra 2014 Arrangere kompetansekurs for bedrifter om EUs forskningsprogrammer FOU programmet Horizon 2020 Utdanningsprogrammen e og Aktiv Ungdom programmet under Erasmus + Kulturprogrammet Creative Europe Folkehelseprogrammet Søke om støtte til utplassering for lærlinger i nytt EU-program Søke om støtte til andre målgrupper i det nye EU-programmet, blant annet innen voksenopplæring Videreføre kontakten med relevante arenaer og etablering av internasjonale forbindelser innen kultur og folkehelse Stimulere Vestfoldaktører til økt deltakelse i internasjonale kulturprosjekter Kontinuerlig overvåking av aktuelle prosjektmuligheter

24 Osloregionens Europakontor Videreføre en målrettet bruk av medlemskapet i Foreningen Osloregionens Europakontor Planlegge deltakelse og prioriteringer ved de regionale utviklingsdagene Open Days i Brussel i oktober Delta på Open Days oktober 2014 Strategi 5: Kunnskaper og holdninger i en globalisert verden Tilrettelegge for møter mellom kulturer Prosjekter for ungdom og borgerne generelt Det flerkulturelle samfunn er kommet for å bli. Møtet mellom ulike kulturer på ulike felt og ulikt nivå - representerer utfordringer og muligheter, og er framfor alt en kontinuerlig prosess som virker formende på felleskulturen. At kulturmøtene skjer på en grunnleggende gjensidig respektfull måte er viktig for å få til et samspill som identifiserer og griper mulighetene for samfunnsmessig vekst i bred forstand. Strategien er å understøtte Vestfold som et optimistisk og framtidsrettet fylke, preget av respekt for det kulturelle og kreative mangfoldet blant menneskene som bor her. Strategien skal rette seg mot sosiale situasjoner og arenaer der mellommenneskelige relasjoner utvikles og uttrykkes. En hovedarena er arbeidslivet. Behovet for kunnskap, forståelse og toleranse overfor andre kulturer vil søkes møtt gjennom ulike prosjekter rettet mot ungdom spesielt, men også borgerne generelt. I videregående skoler skal fokus på internasjonalisering reflekteres i skolens virksomhetsplaner. Helhetlig satsing på minst samme nivå Fylkeskommunens aktivitet innenfor dette området skal videreføres på minst samme nivå som i dag. Samtidig skal engasjementet skje innenfor en helhetlig og målrettet satsing. Alle elever i videregående skole skal delta i prosjektet Gaia, med global kulturforståelse som tema.

25 Tiltak Tema Utdanning Tiltak Videreutvikle samarbeid med skoler i andre land Kultursamarbeid Stimulere Vestfoldaktører til økt deltakelse i internasjonale kulturprosjekter Utnytte internasjonale relasjoner i kulturminnevernet Ferdigstille søknadsgrunnlag til regjeringen for å få Borre, Oseberg og Gokstad inn på UNESCOs verdensarvliste Videreføre det store europeiske Ludwig Boltzmanprosjektet Rapportering og vurdering De videregående skolene generelt Alle de videregående skolene rapporterer om omfattende internasjonale aktiviteter. Et fellestrekk er utvekslingsprogrammer med - og studieturer til - land over hele Europa Fra aktivitetene ved den enkelte skole De videregående skolene rapporterer om et vell av aktiviteter, dels innenfor EUs livslang læring programmer, (se også rapportering under strategi 3 og 4) dels finansiert av egne midler. Solidaritetsprosjektene er ofte finansiert gjennom innsamlinger og elevdugnader. For utfyllende informasjon henvises til den enkelte videregående skoles hjemmeside. Sande videregående skole Skolen fortsetter sitt utviklingsprosjekt i Gambia. Samarbeidspartner er NorAfriends. Elevene ved Sande videregående skole samler inn penger og midlene skal gå til bygging av ny skole og innkjøp av skolemateriell. To elever og to lærere ved skolen reiser ned i vinterferien for å besøke prosjektet.

26 Sande videregående skole har et utvekslingssamarbeid med en videregående skole i Delft i Nederland. Fra Sande videregående skole har 2 lærere og 15 elever fra 4 forskjellige utdanningsprogram høsten 2013 vært en uke i Delft. Elevene deltar på språkskole i målspråklandet og er innkvartert privat hos elevene på skolen. I mars 2014 vil 15 elever og lærere fra Delft komme til Sande videregående skole Reiselivslinjen drar i år til Milano. Det er ca 30 elever fra Reiseliv I(VG2) og Reiseliv II(VG3) som sammen med 2 lærere planlegger turen på en uke. Tidligere har reiselivselevene besøkt Marrakech, Budapest, London og Kairo. I tillegg til dette så har vi et opplegg hvor Vg3, medier- og kommunikasjon (MK) har en årlig fagtur til London. Holmestrand videregående skole Språktur til Spania våren Turen gikk til Sigüenza, en liten by nord for Madrid. Elevene ble innlosjert 2 og 2 hos spanske vertsfamilier som er håndplukket av vår kontaktmann i Spania. Språktur til Tyskland våren Her ble et liknende opplegg gjennomført Pga spesielle omstendigheter mangler vi dessverre nødvendig dokumentasjon fra denne turen. Internasjonalt solidaritetsarbeid Aksjon Peru sammen med Re og Thor Heyerdahl se Thor Heyerdahl vgs.. Horten videregående skole Skolen deltar i et mobilitetsprosjekt der Izmir i Tyrkia er koordinator for samarbeidende skoler i Bulgaria, Romania, Ungarn, Polen, Norge, Italia og Portugal. Prosjektet har tittelen "European Teens Speaking Through Art.» Horten har ansvaret for prosjektets webside. Skolens solidaritetsprosjekt i Tanzania går ut på at elevene samler inn penger til Norsk Nødhjelp og hvert år drar et par av skolens elever sammen med en representant fra Norsk Nødhjelp til Tanzania for å se hva pengene brukes til. I år så elevene hvordan Mikrofinanslånene hadde hjulpet mange til å skaffe seg eget arbeid og hvordan pengene ble brukt til å hjelpe barn som bor på barnehjem Re videregående skole Helse og oppvekstfag hadde 6 utplasseringselever fra Vg2 Barn- og ungdomsarbeiderfag og Helsearbeiderfag i Dublin i 2013 og fortsetter i år. Bygg- og anleggssteknikk har gjennomført en utplassering i trearbeidsbedrifter i Heidelberg, Tyskland. Tre elever Vg2 treteknikk var utplassert i to uker. I tillegg hadde vi med 7 elever fra Vg1 da vi hentet hjem våre Helse og oppvekstfag hadde utplasseringselever i Dublin i 2012 og fortsetter i år. utplasseringselever. Målet var å friste dem til å søke treteknikk inneværede skoleår. Aksjon Peru sammen med Holmestrand og Thor Heyerdahl se Thor Heyerdahl vgs.

27 Greveskogen videregående skole Greveskogen har et vell av aktiviteter og utvekslingsavtaler over hele Europa innen Livslang læring programmene og andre skoleutvekslingsprogram. Utenfor Europa er skolen engasjert i utvekslingsopplegg med Tanzania, Australia, Brasil og USA. Greveskogen vgs gjennomfører årlig aksjon Colombia et elevbasert prosjekt hvor hele skolen samler inn penger til et barnehjem i Bogotà. Nøtterøy videregående skole Nøtterøy videregående fikk i 2011 innvilget sin søknad om et EU-prosjekt om Ungt entreprenørskap. Prosjektet omfatter 8 europeiske land, hvor Nøtterøy videregående er koordinatorskole. Blant disse er også Litauen, med Saules Gimnazija i Kaunas. Tema er ungt entreprenørskap. Dette prosjektet er avsluttet. Skolen har videre et prosjekt med utveksling med en skole på Martinique for elever som har fransk. Tema: miljø og bærekraftig utvikling. Dette fortsettes våren Melsom videregående skole Alle elevene på Hest og hovslagerfag vg2 og toppidrettselevene på vg2 reiste høsten 2013 til Hartpury College i Gloucester hvor de var i over to uker og fikk undervisning i hestefag, arbeidserfaring fra stallanlegg og en kulturell opplevelse. Alle elevene i en klasse på Medier og kommunikasjon fikk høsten 2013 en ukes undervisning i tekst, lyd og bilde ved Falmouth University i Cornwall. Våren 2014 kommer det to masterstudenter innen film fra Falmouth til Melsom for å ha en ukes workshop med våre elever To elever på Hest og hovslagerfag vg2 skal i april være tre uker utplassert i prosjekt til fordypning ved hestesenteret Hippikos i Portugal Sandefjord videregående skole Teknologisk avdeling sender dette skoleåret 8 elever fra VG2 Kjemi/prosess til Malta i samarbeid med Future Focus, en idealistisk internasjonaliseringsorganisasjon. Elevene reiser til Malta i to puljer á 4 elever, og oppholdet varer i 4 uker for hver pulje. Spanskelever har et samarbeid med Toledo med besøk og gjenbesøk, IB-elever med Besancon, tyskelever med Rendsburg, engelskelever med Dublin. I tillegg har alle Nivå3 språkgruppene i Vestfoldsamarbeidet ekskursjoner til land med sitt målspråk. Skolen mottar også lærlinger fra BASF i språkfag.dessuten har Toppidrett en rekke utenlandsaktiviteter..

28 . Thor Heyerdahl videregående skole For 2013 fikk Thor Heyerdahl vgs innvilget prosjekter fra SIU og Europa kommisjonen for til sammen Euro. Det betyr at skolen har et Leonardo Mobilitets prosjekt med restaurant- og matfag, og avdeling service og samferdsel reiseliv- og turisme som har samarbeids partner i Italia. Innenfor naturfag, biologi og engelsk på studiespesialiserende har skolen et Comenius prosjekt. Og et comenius prosjekt innfor markedsføring og entreprenørskap som samarbeider med flere land både nordiske og ellers fra Europa. Skolens største internasjonale prosjekt er bidrag til barnehjemmet i Peru. Innsamlingen kalles operasjon Peru og går ut på at de ca 1700 elevene ved Thor Heyerdahl videregående skole, sammen med elevene ved Re og Holmestrand videregående skole, hver oktober gir en dags arbeid i solidaritet med barna i Peru. Inntektene går uavkortet til elevene ved skolen og til barna som bor på barnehjemmet. Kultur Kultursektoren ønsker å knytte fylkets kulturmiljø til det internasjonale kulturlivet, og arbeide for å øke internasjonal kulturutveksling og kulturforståelse. Den vil stimulere ulike aktører i Vestfold til deltakelse i internasjonale kulturprosjekter. Primært vil det handle om å stimulere andre til deltakelse, framfor som virksomhet å delta aktivt selv. Med ulike aktører menes profesjonelle kunstnere, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner i Vestfold. Virksomheten Kultur og folkehelse har ikke konkretisert dette nærmere eller formulert dette i spesifikke tiltak. Imidlertid er forslag til langsiktige tiltak for virksomheten å etablere muligheter for Artists in residence i Vestfold - og tilgjengeliggjøre kunstnerboliger i utlandet for utveksling. Videreutvikling av strategiene tas i forbindelse med arbeidet med ny Strategisk kulturplan Kulturarv Internasjonalt arbeid er viktig både for å bygge ny kunnskap og dele oppdatert forskning med vestfoldsamfunnet. Gode ideer til utvikling av norsk kulturminneforvaltning er også høyt prioritert. For å få til dette, må Kulturarvs ansatte delta i internasjonale forskningsprosjekter, konferanser, prosjektarbeid og knytte kontakter med forvaltning i andre land. Kulturarv besitter spesialkompetanse på regionens historie og er en naturlig samarbeidspartner i kunnskapsprosjekter. Tett kontakt fra andre lands forvaltning gir mulighet for å bygge på deres erfaringer og gir nyansert grunnlag for å delta i diskusjoner om organisering av norsk forvaltning. Vikingtiden speiler aktuelle problemstillinger i vår samtid både da og nå er kulturforståelse avgjørende for å lykkes sammen med andre samfunn. Den 28. januar 2014 leverte Norge og fire andre land en transnasjonal søknad om å få Viking Age Sites in Northern Europe inn på UNESCOs verdensarvliste. Her bidrar Vestfold med Borre, Oseberg og Gokstad. Svar på søknaden ventes sommeren Fra og med til er Vestfold fylkeskommune partner i forskningsinstituttet Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology i Wien.

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2013/2014 Vedtatt i fylkesutvalget 13. juni 2013 Sak nr. 81/13 Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2015-2016 forslag 22. april 2015 [Tilleggsinformasjon] Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Bilde NASA 2004 Innhold Forord... 2 Bakgrunn... 2 Hva er internasjonalisering i utdanningen?... 3 Internasjonalisering

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Internasjonalisering i skole og barnehage Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Dagens agenda Senter for internasjonalisering (SIU) Hvorfor internasjonalisering? Erasmus+ (2014-2020) Nordplus

Detaljer

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012 SIU Internasjonale muligheter for samarbeid Oslo, 13.10.2012 1 Hva er internasjonalisering i barnehagen? Utvikle internasjonal kompetanse Fremme internasjonal forståelse, solidaritet og toleranse Flerkulturell

Detaljer

Internasjonalisering i videregående opplæring

Internasjonalisering i videregående opplæring Internasjonalisering i videregående opplæring Strategiplan Buskerud fylkeskommune 2010 2014 Innhold Forord s. 2 Bakgrunn s. 2 Internasjonalisering status Buskerud s. 3 Hva er internasjonalisering i utdanning?

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk.

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. . NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. Innlegg på Internasjonalt fylkesnettverk i Bergen 13.mai. Anne Irene Sæternes og Jon Halvard Eide Nytteverdien av å delta i BSSSC og

Detaljer

Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor Sørlandets Europakontor SEKs aktiviteter EUs politikkfokus og prosjektmuligheter Bodil Agasøster og Anne-Marte Teigmo møte med Østre Agder 2.6.2015 Visjonen Å bidra til at regionen i større grad utnytter

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan vi hjelpe Trøndelag med? KS Sør-Trøndelag Brussel 12. januar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Europa etter 2VK til 1989 Etter 1989: Nasjonenes Europa

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2014-2018 Akershus fylkeskommune INTERNASJONAL STRATEGI 2014 2018 1 Overordnet målsetting for det internasjonale arbeidet Akershus er et grønt og variert fylke der man finner både

Detaljer

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Internasjonalisering det nasjonale perspektivet Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Kva skal vi snakke om: 1. Litt om SIU 2. Mål for internasjonalisering av høgare utdanning i Norge 3. Har vi det

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Til stede: John Stokkan, Vest-Agder fylkeskommune Kirsten

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vedtatt i fylkestinget 28. april 2009

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vedtatt i fylkestinget 28. april 2009 Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vedtatt i fylkestinget 28. april 2009 Sak nr. 19/09 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 7 2. Status... 8 2.1 Vestfold og den store verden...

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Erfaringer viser at den enkelte skole kan øke kvaliteten på undervisningen og motivere både lærere og elever gjennom:

Erfaringer viser at den enkelte skole kan øke kvaliteten på undervisningen og motivere både lærere og elever gjennom: Comenius 2011-2012 Hva trenger din skole? Europeiske skoleprosjekter Lifelong learning Pedagogisk senter Kristiansand 2011 Hvorfor satse på Comenius? Skoler kan få økonomisk støtte fra EU-systemet for

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner

Detaljer

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt

Detaljer

Arrangementer høsten 2015

Arrangementer høsten 2015 Arrangementer høsten 2015 Nedenfor følger en oversikt over kommende arrangementer og møteplasser høsten 2015 (som ORE har kjennskap til per 03.09.15). Forskning og innovasjon Nasjonalt Forskningsrådet

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

LLP Programutvalg for Grundtvig 2011-2012

LLP Programutvalg for Grundtvig 2011-2012 Senter for internasjonalisering av utdanning Møteprotokoll LLP Programutvalg for Grundtvig 2011-2012 Møtested: 4. etg., SIU, Vaskerelven 39, Bergen Dato: 13.03.2012 Tid: 10:00-14:00 Faste medlemmer som

Detaljer

Strategi for internasjonalt arbeid

Strategi for internasjonalt arbeid Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Kumar, Hamar Læringssenter Foto: Osloregionens Europakontor HAMAR KOMMUNE: Strategi for internasjonalt arbeid Vedtatt i kommunestyret

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu EUs støtteordning for ungdomsprosjekter Produsert med støtte fra Europakommisjonen aktivungdom.eu Prosjekttyper Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu Gjennom Aktiv Ungdom

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune Store lille Trondheim i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Vedtatt av Trondheim bystyre 28.01.2010 Arkivsak 09/40014 STORE LILLE TRONDHEIM I VERDEN 1 INTERNASJONAL STRATEGI FOR TRONDHEIM

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers. Utveksle fagstab ved Einar Granum Kunstfagskole

Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers. Utveksle fagstab ved Einar Granum Kunstfagskole Prosjektnummer Søkerorganisasjon Prosjekttittel Tildelt beløp i euro 2015 1 NO01 KA102 013082 Akershus fylkeskommune Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers 301 680 2015 1 NO01 KA102

Detaljer

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 Meldal videregående skole, 16. september Ståle Ertzgaard Om Erasmus+ Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige

Detaljer

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink Skolerådgjevarsamling, 20. april 2010 Europakontoret.? gir råd og informasjon om EU/EØS program M.a. Nordsjøprogrammet nasjonal kontaktpunkt Programmet

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Samarbeid i Nord-Europa muligheter og utfordringer

Samarbeid i Nord-Europa muligheter og utfordringer Samarbeid i Nord-Europa muligheter og utfordringer Strategi for Østlandssamarbeidets engasjement i nærområdene (2009 2011) Østlandssamarbeidet er et landsdelssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Prioriterte områder: Internasjonalisering av næringslivet Ungdom Annet: Chongqing Utvikle enhetlig profilering av Trøndelag Erfaringer fra fylkeskommunale

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

Næringsliv og fag- og yrkesopplæring. September 2010 Tore Kjærgård

Næringsliv og fag- og yrkesopplæring. September 2010 Tore Kjærgård Næringsliv og fag- og yrkesopplæring September 2010 Tore Kjærgård 1 Agenda Utplassering Fagsamarbeid Hvordan finne samarbeidspartnere? (Kontaktseminar/forberedende besøk) Dokumentasjon av kompetanse (Europass)

Detaljer

Internasjonale program- og prosjektmuligheter. Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015

Internasjonale program- og prosjektmuligheter. Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015 Internasjonale program- og prosjektmuligheter Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter

Detaljer

Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt

Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt Utnytte internasjonale ordninger FP7 Programsamarbeid Økologisk landbruk CORE organic Animal health and welfare Mattrygghet SAFEFOODera Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt ERA Net i

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 SIU SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) ble etablert 1. januar 2004,

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Internasjonale prosjekter på Vargstad vgs

Internasjonale prosjekter på Vargstad vgs Internasjonale prosjekter på Vargstad vgs Vargstad er engasjert i fem internasjonale prosjekter, og har flere under utvikling:» Skolebygging i Sierra Leone Lillehammerhuset i Oberhof Treasures of the Mountains

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013

Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013 Arkivsak-dok. 201202970-3 Arkivkode ---/U01 Saksbehandler Elin Anne Gunleiksrud Saksgang Møtedato Sak nr Verdiskaping Vestfold 27.02.2013 Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Interreg IV virkemiddel for distriktsutvikling? EU-rådgiver Anita Lindahl Trosdahl Osloregionens Europakontor

Interreg IV virkemiddel for distriktsutvikling? EU-rådgiver Anita Lindahl Trosdahl Osloregionens Europakontor Interreg IV virkemiddel for distriktsutvikling? EU-rådgiver Anita Lindahl Trosdahl Osloregionens Europakontor Foreningen Osloregionens Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Personalsituasjonen Antall ansatte: 153. Herav 85 kvinner og 70 menn Antall årsverk: 124,57. Herav 67,25 kvinner og 57,32 menn Gjennomsnittsalder: 47 år Sykefravær:

Detaljer