Utdanningsforbundet Troms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsforbundet Troms"

Transkript

1 Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling 8.5 Profesjonestisk råd

2 Sak er rene diskusjonssaker hvor innspill fra gruppediskusjonene tas med i landsmøtedelegasjonens videre arbeid. I sak 8.5 om profesjonsetisk råd ønsker fylkesstyret at det skal gjøres et prinsippvedtak om medlemmene ønsker at det skal opprettes et slikt råd. I tillegg kommer innspill fra diskusjonen om sammensetning og mandat. Dette innebærer at sak 8.1 til 8.4 har likelydende forslag til vedtak: Fylkesstyrets innstilling: Innspillene fra diskusjonene tas med i landsmøtedelegasjonens videre arbeid. Bakgrunn for innstillingen: SAK 8.1 PROFESJONSUTVIKLING OG KVALITET Kort om Landsmøtesaken «Profesjonsutvikling og kvalitet» Kvalitet i arbeid med lek, læring, utvikling og danning har utgangspunkt i et bredt samfunnsmandat for barnehage og skole. Kvalitet skal sikre likeverdig utdanning og forutsetter at lærere og ledere i utdanningssystemet gis gode vilkår til å gjøre jobben sin. Politikernes oppfatning og definisjon av kvalitet i utdanning styrer deres prioriteringer. Deres vurderinger og valg får direkte konsekvenser for profesjonsutøvelsen for våre medlemmer. At lærere og ledere er tydelige på hva de legger i kvalitet, hvordan kvalitet utvikles best mulig, og hvilke rammebetingelser som kreves, er derfor vesentlig både for å vinne tillit, bygge kunnskap og for å ivareta barn, unge og voksne i utdanningen. Dette er det overordnede utgangspunktet for landsmøtesaken «Profesjonsutvikling og kvalitet». Under følger noen aktuelle problemstillinger til diskusjon: Profesjonens handlingsrom under press Det profesjonelle handlingsrommet utfordres. Endringer i plan og lovverk må ikke frata ledere, barnehagelærere og lærerne deres nødvendige handlingsrom og faglige metodefrihet. Vi må motvirke at nasjonale og lokale myndigheter gjennom sine vedtak griper inn på det som er lærergruppenes arena. 1

3 Lærernes og ledernes viktigste oppgave - barnehagen og skolens brede samfunnsmandat - er under press. Andre aktører får i for stor grad definere hva dannings- og læringsarbeid dreier seg om eller hva de mener bør kjennetegne en god barnehage eller en god skole. For ofte ser vi at lokale myndigheter pålegger lærere å bruke eksempelvis spesifikke kartleggingsverktøy eller vurderingsmetoder. Dermed utfordres både bredden i læringsarbeidet og den metodefriheten profesjonen trenger for å gjøre en god jobb. Den såkalte Sandefjord-saken har vist at det nytter å stå i mot, å ta ansvar og å komme med alternativer. Det viser også saken i Ålesund hvor politikerne i 2013 innførte en prøveordning som påla lærere i videregående skole anonym retting i enkelte fag. Svært mange lærere følte seg kraftig provosert og mente at skoleeier uttrykte mistillit til hele lærerprofesjonen. Lærene var tydelige på at vurderingsarbeid ikke er enkelt! Men i kraft av deres faglige og pedagogiske erfaring sa de klart og tydelig fra om at det er lærerne som profesjonsutøvere som sammen innehar den nødvendige kompetansen til å avgjøre hvordan vurderingsarbeidet kan gjøres best mulig ikke politikerne! Utdanningsforbundet Ålesund uttalte blant annet: «Dette var en utidig og uklok innblanding i lærernes metodevalg og profesjonelle ansvar, på linje med om politikerne i detalj skulle begynne å bestemme hvordan legene skal behandle ulike sjukdommer» Rapporten som forelå etter at ordningen med anonym retting hadde vært prøvd ett år, støttet Utdanningsforbundets faglige argumentasjon i saken. Etter ny behandling i Utdanningsutvalget i fylket ble prøveordningen avviklet. I vedtaket konstaterte de at: «nytteverdien av prøveordninga med anonym retting av prøver ikkje står i forhold til tids- og ressursbruk. Evalueringa tyder på at vurderinga som føregår i skulen i dag vert gjort i tilstrekkelig omfang I Barnehagesektoren er høring rundt barnehageloven et aktuelt tema som har sterk sammenheng med metodefrihet. I nyhetssaken tilknyttet høringen sies det: «Det viktigste for Utdanningsforbundet er å stoppe Regjeringens forslag om at barnehageeierne det være seg kommuner eller private aktører skal ha rett til å bestemme hvilke system, verktøy og metoder barnehagelærerne skal bruke i sitt pedagogiske arbeid. Utdanningsforbundet er tydelig på at denne retten til å velge pedagogiske opplegg fortsatt må ligge hos styreren og de pedagogiske lederne som har det pedagogiske ansvaret. I 2009 boikottet en gruppe barnehagelærere et verktøy som Oslo kommune påla alle barnehagelærerne å bruke. Verktøyet «Her kommer jeg fra barnehage til skole» var utarbeidet for å dokumentere enkeltbarns ferdigheter fordelt på ulike kategorier. Denne dokumentasjonen skulle følge barnet ved skolestart. Barnehagelærerne hevdet at verktøyet falt utenfor det mandatet de var gitt, og de argumenterte blant annet med at: 2

4 «De skadelidende vil være barna som hele tiden skal sammenliknes med hva som er det normale Barnehagelærerne viste til lovverket og brukte det aktivt for å stoppe verktøyet. Det greide de, og fikk også medhold av både Fylkesmannen og Datatilsynet. Med utgangspunkt i blant annet disse eksemplene og andre eksempler dere selv kjenner til, drøft gjerne: Hvor ligger de største hindringene eller truslene mot kvalitet i utdanningen i dag? Hva forstår vi selv med kvalitet og med god utdanning? Hvordan kan profesjonen møte angrep mot metodefrihet både nasjonalt og lokalt? Hvordan kan vi få økt gjennomslag for våre synspunkter? Hvilke innsatsområder bør Utdanningsforbundet prioritere? Å lede et sterkt profesjonsfellesskap En diskusjon frem mot landsmøtet 2015 vil handle om betydningen av pedagogisk ledelse og god ledelse av lærerne. I Vi utdanner Norge. Medlemmenes innspill (Rapport 2/2015) sier en leder det slik: «Nok tid til daglig ledelse = tilstedeværelse». Utsagnet poengterer betydningen av å ha nok tid til å kunne delta i og lede prosessene de ansatte er opptatt av. Det kreves mot og kunnskap for å ta ledelse i et arbeidsfellesskap med høyt kompetente medarbeidere med ulik yrkes-, fag- og utdanningsbakgrunn. Det er også krevende å finne balansegangen mellom nødvendig faglig ledelse og hensynet til den enkelte medarbeiders faglige skjønn. Lærere i barnehage og skole er profesjonsutøvere. Det innebærer at de løser et samfunnsmessig oppdrag og bruker sin kompetanse ved å utøve godt skjønn. Å lede lærere handler derfor om å lede dem som selv skal lede kjernevirksomheten. Hva mener vi dette innebærer for skole- og barnehagelederes arbeid? Hva kreves for å få til et godt samarbeid? Laget rundt læreren nok ressurser og nok kompetanse Et annet aktuelt tema for landsmøtet er gode rammebetingelser, laget rundt læreren og støttesystemets funksjon. Det dreier seg om nok kompetanse, nok voksne, tid til ledelse, tid til kjerneoppgavene og tid til samarbeid. Et medlem uttrykker det slik: 3

5 «Politikerne snakker så varmt om tidlig innsats, men det krever faktisk ressurser» (Rapport 2/2015) Utdanningsforbundets mål er likeverdig utdanning av høy kvalitet. Målet utfordres av et fragmentert styringssystem, og av store økonomiske forskjeller kommunene imellom. Politikerne kvier seg eksempelvis for å innføre nasjonale standarder for bemanning og lærertetthet for barnehagen og skolen. Samtidig pålegges kommuner og fylker nasjonale krav uten at det følger med tilstrekkelige midler. På arbeidsplassene er resultatet nye oppgaver eller «tidstyver» i en allerede presset hverdag. Mange av kravene og tiltakene er begrunnet i kvalitet, men ser ut til å hemme heller enn å fremme god utvikling. Lærerstreiken satte det økende gapet mellom nasjonale løfter og kommunal virkelighet på dagsorden, og tydeliggjorde nasjonal avmakt i en så viktig sak som skoleutvikling. For barnehagene ser vi at mangelen på sentral normering, kombinert med et finansieringssystem som belønner kommunal innsparing, er en alvorlig trussel mot kvaliteten. Tilgangen til spesialpedagogisk kompetanse er et eksempel på en avgjørende støttefunksjon hvor tilbudet blir mangelfullt og tilfeldig for de som trenger det. Et godt samarbeid på tvers av etater, og et høyt kvalifisert og lett tilgjengelig støttesystem, er nødvendig for å gi alle barn og unge gode muligheter for å lykkes i sin utdanning. Å styrke rammene for disse gruppene er med på å styrke kvaliteten i opplæringen. Det samme gjelder for annen kompetanse og andre nøkkelfunksjoner, som rådgivere og helsesøstre. Spesialundervisning/tilpasset opplæring (TPO) I de siste åra er det blitt ei politisk målsetting å redusere omfanget av spesialpedagogiske hjelp i barnehage og spesialundervisning i skoler. I skolen er målet tilsynelatende å få flere elever til å få dekket sine særskilte behov i ved å tilby tilpasset opplæring /TPO. I flere kommuner arbeides det aktivt med denne målsettingen på flere måter, og noen kommuner gjør vedtak i kommunestyret om at spesialundervisningsprosenten skal ned. Det legges også press på den lokale PPtjenesten i forhold til å redusere antallet elever som mottar spesialundervisning. Den utviklinga vi ser på dette området er problematisk. Barn og unge som har rettigheter til spesialpedagogisk hjelp i barnehager og skoler, kan risikere å miste disse og ikke få muligheten til å motta kompetent og relevant hjelp for sine vansker. Det er et faktum at andelen barn og unge som mottar spesialpedagogisk hjelp er høy. Og det er også naturlig å arbeide for at andelen barn og unge som mottar spesialpedagogisk hjelp, skal være så lav som mulig. Men det viktigste er å sikre at alle som har hjelpebehov, får god og relevant hjelp for sine vansker, og får et forsvarlig utbytte av opplæringa. 4

6 I skole er TPO er et lite konkret og ganske så uavklart begrep, og sjelden framgår det hva som skiller tilpasset opplæring fra ordinær opplæring. I denne sammenheng blir det riktig også å spørre seg om det er mulig å tenke seg en opplæring som ikke er tilpasset. Ligger det ikke i opplæringens vesen at den må være tilpasset? Skillet mellom ordinær opplæring og tilpasset opplæring virker konstruert, samtidig som det er klart at TPO har fått økt betydning og stort fokus gjennom systemretta arbeid. Ofte blir ansvaret for gjennomføringa av TPO overlatt til den enkelte lærer, uten at det tilføres noe som helst. På den måten reduseres TPO til en form for retorikk/et pålegg fra arbeidsgiver der målet er å spare ressurser. Dette er ikke i tråd med Opplæringslovens 1.3 Tilpassa opplæring og tidleg innsats og 5.7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Elevene skal ha TPO, men hva det innebærer, er som oftest uavklart. Realiteten er at TPO, på samme måte som spesialundervisning, er nært knyttet opp mot de ressurser og rammer en rår over. (markert tekst over og de to siste kulepunktene under, er i hovedsak tekst og formuleringer hentet fra forslag oversendt fra Utdanningsforbundet Nordland) Hva kan og bør vi gjøre for å styrke og synliggjøre behovet for ressurser og kompetanse i utdanningen? Hva er viktigst å prioritere? Hvilken rolle mener vi at det faglige støtteapparatet skal spille inn mot styrere, ledere og lærere i den enkelte skole og barnehage? Hvilke andre kompetanser og profesjoner er det behov for i barnehagen og skolen? Er den tilpassede opplæringen tilpasset i den forstand at det tilføres ressurser og nødvendig kompetanse? Er det kvalitative forskjeller mellom ordinær opplæring og tilpasset opplæring? Synliggjøre barnehagelærernes særskilte ansvar Et annet aktuelt tema er hvordan barnehagelærerens særskilte kompetanse og pedagogiske ansvar må tydeliggjøres og gjenspeiles i praksis, i styringssystem og offentlige dokumenter. Medlemmer beskriver sin arbeidshverdag i slik: «Arbeidssituasjonen til pedagogiske ledere i barnehagene preges av et stort press på oppgaver som skal utføres med minimalt med tid til gjennomføring. Samtidig er det et press fra fagarbeidere og assistenter knyttet til at de mener at pedagogene er for lite sammen med barna i barnegruppa» (Rapport 2/2015). 5

7 Barnehagelæreren opplever et krysspress: Det skal være nok tid til faglig planlegging, samtidig skal en ha nok tid med barna. Barnehagelærers kompetanse er avgjørende også i samspillet mellom personalet og barna. For det er i de autentiske møtene med barna at barnehagelæreren kan bruke sin faglige innsikt, analysere og formidle mulighetene i leken, læringen og utviklingsmulighetene. Dette er et særskilt ansvar barnehagelæreren har. Utdanningsforbundet har iverksatt en barnehagepolitisk offensiv med mål om at 50 prosent av de ansatte i barnehagene er utdannet barnehagelærere. Målet er at en større andel barnehagelærere skal gi et styrket fellesskap for barnehagelærerne til beste for barna. Når medlemmer kommenterer behovet for flere barnehagelærere ytres det også bekymring. Erstattes fagarbeider med barnehagelærer, kan det medføre mer samlet tid til planlegging og tilsvarende mindre tid med barnegruppa. Vår strategi er å finne de beste løsningene for hvordan vi skal bruke den samlede faglige kompetansen og de organisasjonsmessige endringene 50 prosent barnehagelærere medfører. Hvordan kan vi synliggjøre det særskilte i barnehagelærerens kompetanse og ansvar samtidig som vi anerkjenner assistentenes og fagarbeidernes kompetanse? Hva skal vi først og fremst ta hensyn til når det gjelder målet om 50 prosent barnehagelærere og organisering og bruk av den samlede, faglige kompetanse? Fra karriereveier til bedre spesialiseringsmuligheter? Faglige karriereveier har vært en del av Utdanningsforbundets politikk siden det ble vedtatt på landsmøtet i Landsmøtet i 2012 førte denne politikken videre, og besluttet at Utdanningsforbundet skulle bidra til å definere og utvikle faglige karriereveier i barnehage og skole. I debattene rundt faglige karriereveier har det kommet fram at mange forbinder begrepet med personlig statusjag snarere enn faglig utvikling. Media har forsterket dette bildet ved å bruke ord som «superlæreren» i overskrifter. Dessverre fikk også regjeringens pilotordning en innretning som vektlegger belønning av «flinke» lærere høyere enn faglig utvikling for profesjonen. Utdanningsforbundet sa et klart nei til denne ordningen. Hva skal Utdanningsforbundets alternativ være? Bør vi legge begrepet faglige karriereveier dødt, og heller snakke om muligheter til spesialisering på lærernes egne premisser? I diskusjonene rundt faglige karriereveier har det kommet fram at mange lærere er opptatt av å ha mulighet til faglig spesialisering i tillegg til mer tradisjonell oppdatering og kompetanseheving. 6

8 I Utdanning nr 4/2015 skriver Ragnhild Lied følgende om poenget med en spesialiseringsordning: «Alle som nokon har starta i ein lærarjobb, veit kor mykje læring som skjer gjennom sjølve yrkesutøvinga. Slik læring gjennom praksis er vanleg i alle yrke og slett ikkje noko unikt for lærarprofesjonen. Men det vi lærer gjennom lærarjobben, er faktisk unikt for oss lærarar. Det finst mange ekspertar både i dei ulike faga og i generell pedagogikk, men det finst berre ei yrkesgruppe som har erfaring med å omsette dette i praksis i barnehage og skule. Så blir spørsmålet kor synleg denne unike erfaringsbaserte kompetansen er for oss sjølv og andre. Er vi gode nok til å heve den erfaringsbaserte kompetansen opp på eit teoretisk nivå og ta han inn i kunnskapsgrunnlaget til profesjonen? Forvaltar vi kunnskapen som ligg til grunn for jobben vi gjer, på ein god nok måte? Eg trur vi vil styrke lærarprofesjonen om vi klarer å ta ein sterkare eigarskap til kunnskapsgrunnlaget for yrkesutøvinga vår. Eg trur vi gjer det mellom anna ved å løfte kunnskapen frå praksisfeltet inn i teorigrunnlaget til skulen og barnehagen. Derfor synst eg det er ein god tanke å lage ordningar som gir lærarar moglegheit til systematisk fagleg utvikling i eit samspel mellom praksis og teori». Gode muligheter for faglig utvikling er en forutsetning for kvalitet i utdanningen og for rekruttering til læreryrket. Mange lærere i barnehage og skole ønsker å kunne spesialisere seg innenfor et fagområde og samtidig kunne fortsette å jobbe direkte med barn og unge. For Utdanningsforbundet er det viktig å diskutere: Skal vi åpne opp for muligheten for en systematisk faglig spesialiseringsordning? Eventuelt hvorfor ikke? Hvis ja, diskuter hvordan kan en slik ordning se ut, og hvilke krav bør vi stille til mulige spesialiseringsordninger? Hva skal være rammevilkårene, hvilke faglige krav skal stilles, hvordan og av hvem skal spesialistkompetansen vurderes? Hvordan skal kunnskapen deles og hvordan kan et samlet kollegium nyte godt av en slik ordning? Lærerutdanning Lærerutdanning omtales ofte som grunnmuren i all utdanning. Rekruttering til og innholdet i lærerutdanningene er viktige interesseområder for Utdanningsforbundet. Kvaliteten i lærerutdanningene er grunnleggende for kvaliteten på det utdanningstilbudet vi gir barnehagebarn og elever. Lærerutdanningene er profesjonsutdanninger, med et kunnskapsgrunnlag som både er erfaringsbasert og forskningsbasert. I lærerutdanningene skal studentene få et 7

9 godt faglig grunnlag for å utøve yrket. De skal lære hva som er samfunnsmandatet og hvordan dette best kan ivaretas. Innholdet, både i praksisopplæringen og teoristudiet, må være nært knyttet opp mot det å være lærer i barnehagen eller skolen. Samtidig må studentene få gode kunnskaper om og erfaringer med bruk av relevant forskning. Like betydningsfulle som lærere er for barn og unge i barnehage og skole, er lærerutdannerne viktige for framtidas lærere. Det er derfor avgjørende at også lærerutdannere har høy faglig kompetanse kombinert med kunnskap og erfaring fra barnehage eller skole. I et kunnskapssamfunn som vårt, med en stadig mer krevende og kompleks lærerrolle, har derfor Utdanningsforbundet argumentert for at de fleste lærere i framtida bør ha mastergrad. Lærerutdanningene utgjør en betydelig del av universitets- og høgskolesektoren, og denne sektoren står midt i store utfordringer og omfattende endringer. Mye handler om at regjeringen har sagt at de vil at flere høyere utdanningsinstitusjoner skal slå seg sammen. De mener at vi i dag har for mange små institusjoner som har sammenfallende studietilbud og som konkurrerer om de samme studentene. Fagmiljøene blir for små og det går utover kvaliteten, særlig gjelder det for lærerutdanningene, blir det hevdet. At mange lærerutdanningsinstitusjoner både sliter med å rekruttere lærerutdannere og tilstrekkelig med studenter, er også en alvorlig utfordring. Distriktene er spesielt utsatt. Det truer både institusjonenes eksistensgrunnlag, og rekrutteringen til læreryrket. Hvilke tiltak bør vi arbeide for å iverksette for å rekruttere studenter til lærerutdanningene og ikke minst til læreryrket? Hvis mange institusjoner blir slått sammen, og lærerutdanninger forsvinner fra flere av fylkene våre hvilke konsekvenser kan det ha? Hvordan rekruttere lærere til hele landet? Hvordan ivareta tilgjengeligheten for etterog videreutdanning til lærere langt fra utdanningsinstitusjoner? Hva må gjøres for å rekruttere de lærerutdannere vi ønsker både i praksisfeltet og på lærerutdanningsinstitusjonene? 8

10 SAK 8.2 STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID Mange av Utdanningsforbundets medlemmer på ulike arbeidsplasser i utdanningssektoren opplever i dag at deres profesjonelle handlingsrom og faglige autonomi innskrenkes som følge av detaljstyring utenfra. Sentralstyret vil derfor legge fram en sak for landsmøtet som gir mulighet til å diskutere alternativer til dagens styringspraksis og legge grunnlaget for en ny styringspolitikk hvor profesjonen har større innflytelse. Det finnes mange eksempler på at det foregår en maktforskyvning fra profesjonsutøvere til eksempelvis arbeidsgivere, politikere eller kommersielle aktører. Dette utfordrer profesjonens handlingsrom blant annet barnehagelæreres rett til å beslutte hvordan aktiviteter i barnehagen skal organiseres eller hvordan lærere skal gjennomføre undervisningen i skolen. I diskusjonsnotatet «Profesjonsutvikling og kvalitet» vises det for eksempel til forslaget til ny barnehagelov hvor det legges opp til en ny praksis når det gjelder hvem som skal ha rett til å bestemme hvilke system, verktøy eller metoder barnehagelærerne skal bruke i sitt arbeid. Den såkalte Sandefjord-saken illustrerer hvordan kommunepolitikere vedtok en vurderingspraksis på barnetrinnet som lærerne ikke kunne stå inne for, verken faglig eller etisk. Nestleder Steffen Handal skrev følgende om Sandefjord-saken i Utdanning 3/2015: «I fjor sto to lærere fra Sandefjord opp og tok et tydelig profesjonsansvar da kommunen ønsket å pålegge alle lærere å bruke et bestemt vurderingsskjema. Marius Andersen og Joakim Bjerkely Volden mente at ordningen med halvårige evalueringsskjemaer med 70 kryssalternativer virket nedbrytende på elever, lærere, foreldre og skolemiljøet og de nektet å ta dette i bruk. De ble truet med oppsigelse men sto likevel rakrygget. Sandefjord-lærernes kamp for metodefrihet var ikke en kamp for å beskytte egne privilegier det var en kamp for retten til å ta ansvar for elevenes beste. Vi skal huske at disse lærerne også bidro med faglige alternativer til en vurdering de ikke kunne gå god for.» Et annet eksempel er mer eller mindre eksplisitt uttrykte intensjoner om å pålegge profesjonsutøverne å gjennomføre aktiviteter i barnehagen eller undervisning i skolen på standardiserte måter. Dette kan foregå på mange ulike vis. Kommunepolitikere eller private barnehageeiere som vedtar at barnehager eller skoler må bruke bestemte pedagogiske programmer eller verktøy som PALS eller TRAS er eksempler på dette. I Oslo gikk Utdanningsforbundet ut i politisk streik høsten 2014 for blant annet å protestere mot at byrådet i sitt budsjettforslag som et virkemiddel for å nå sine mål utdanningssektoren ville bruke «[ ]standardisert materiell og verktøy på alle kjerneområder.» 9

11 I forbindelse med mobilisering til streiken i november 2014 skrev Utdanningsforbundet i Oslo følgende til sine medlemmer: «Utdanningsforbundet ønsker høyest mulig kvalitet på den undervisningen som gis, men det må være den læreren som har ansvaret for elevene, som sammen med kolleger og ledere avgjør hvilken tilnærming som velges. Det er skolene og lærerne som ser elevene hver dag, som vet hva de mestrer og sliter med, som avgjør hvilket materiell og hvilke verktøy som skal brukes i møte med elevene for å hjelpe eller utfordre dem. Å pålegge bruk av standardisert materiell og verktøy er å frita lærerne for ansvaret for undervisningen. Det er utvikling i helt feil retning.» I bystyrets behandling av budsjettet for 2015 ble formuleringen om standardisering vedtatt. Det gjenstår å se hvilke konsekvenser dette vil få for den enkelte lærers profesjonelle autonomi. Nedenfor er det valgt ut fire problemstillinger som vil være sentrale i landsmøtesaken om styring, ledelse og partssamarbeid. Felles for de fire temaene er at de synliggjør at det er gjennom integrering av fagforenings- og profesjonsperspektiver at profesjonens innflytelse på alle styringsnivåer kan styrkes og på den måten trygge det profesjonelle handlingsrommet. Et styringssystem som bygger på ansattes fagkunnskap og profesjonsetikk Det finnes mange tilfeller av uheldig styringspraksis som undergraver profesjonens handlingsrom og faglige skjønnsutøvelse. Oslo, Larvik og Sandefjord er eksempler på kommuner som blant annet bruker standardisering og testing på måter som detaljstyrer profesjonsutøvernes arbeidshverdag på en uønsket måte. Slik praksis ville vært unngått dersom de ansattes kunnskap, erfaring og kompetanse i større grad hadde blitt etterspurt og brukt for eksempel gjennom partssamarbeid i barnehager, skoler og på fylkeskommune- og kommunenivå. Et av de store problemene i dagens styring av utdanningssektoren er at fagkunnskap undergraves heller enn å utnyttes som verdi. Et system som baserer seg på tillit til profesjonenes fagkunnskap og etikk, vil både gi bedre kvalitet og ressursutnyttelse. Hvordan kan vi styrke partssamarbeid og legge forholdene til rette for en ledelse på alle nivå som involverer de ansatte både kollektivt og individuelt når viktige beslutninger skal fattes? Ledere og tillitsvalgte Utdanningsforbundet mener at ledere i skoler og barnehager skal ha lærerutdanning og erfaring som lærere i tillegg til utdanning innen utdanningsledelse. 10

12 Lederutdanningene har imidlertid i liten grad lagt vekt på kunnskap om verdien av og mulighetene som samarbeid med tillitsvalgte gir. Samtidig ser vi at Utdanningsforbundet i sine uttalelser om ledelse sjelden nevner at ledere kan bruke tillitsvalgte som en ressurs. Et godt samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte vil bidra til at profesjonens totale innflytelse øker. Stadig flere ledere og tillitsvalgte forteller også om styringspraksis som ikke legger til rette for involvering av de ansatte og systematisk bruk av deres kompetanse. Ledere opplever at vedtak fattet på blant annet kommunenivå begrenser mulighetene til å utøve god ledelse. Hvordan skal vi utnytte potensialet som ligger i økt samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte knyttet til både faglig-pedagogiske spørsmål og arbeidsvilkår? Tillitsvalgtes rolle i styringssystemet Partssamarbeidet, både sentralt og lokalt er Utdanningsforbundets viktigste virkemiddel for innflytelse. Partssamarbeidet rommer både formell medbestemmelse og uformelt samarbeid mellom partene. I kommuner og på arbeidsplasser der det uformelle samarbeidet brukes aktivt i tillegg til medbestemmelse, involveres de tillitsvalgte gjerne på et tidligere tidspunkt i beslutningsprosessen og den totale innflytelsen blir større. Dette forutsetter at tillitsvalgtes involvering bidrar til å sikre profesjonsutøvernes profesjonelle handlingsrom. Utdanningsforbundet har godt skolerte tillitsvalgte og etablert partssamarbeid i hele utdanningssektoren. Ofte handler samarbeidet lokalt hovedsakelig om lønns- og arbeidsvilkår, og for å øke vår innflytelse bør samarbeidet i enda større grad også inkludere tema av fagligpedagogisk art. Hvordan kan vi øke vår innflytelse ved å ta partssamarbeidet enda mer aktivt i bruk? Hvordan kan vi styrke tillitsvalgtrollen som representant i faglig-pedagogiske spørsmål på en måte som bidrar til å trygge heller enn å utfordre den enkelte profesjonsutøvers handlingsrom? En ytringskultur som fremmer kvalitet og kritisk tenkning I utdanningssystemet, fra barnehage til universitet og høgskole, skapes en viktig del av grunnlaget for morgendagens demokrati, både i samfunns- og arbeidsliv. Utdanning skal inspirere og understøtte barn og elevers innsats for å utvikle seg til engasjerte og kritiske samfunnsborgere og arbeidstakere. Profesjonsutøverne har også ansvar for å varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uforsvarlige tilstander. I en undersøkelse om ytringskultur som Respons Analyse nylig har utført for Utdanningsforbundet blant skoleledere, kommer det fram at bare 3 prosent mener det i stor grad er aksept for å uttrykke seg kritisk til kommunenes og fylkeskommunenes utdanningspolitikk og prioriteringer. 4 av 10 forteller at de ville ha 11

13 deltatt mer i den offentlige utdanningsdebatten dersom de følte seg trygge på at kommunene og fylkeskommunene støttet en slik åpenhet. Dette er et tegn på at kommuner og fylkeskommuners krav til lojalitet er sterkere enn viljen til å åpne opp for kritiske ytringer. Kvaliteten i barnehage og skole er avhengig av at styrere, skoleledere, barnehagelærere, lærere og andre profesjonsutøvere kan gi uttrykk for faglige vurderinger av både gjeldende og foreslått utdanningspolitikk. Hvordan kan vi bidra til å utvikle en kultur i kommuner og fylkeskommuner der ansatte stimuleres til konstruktiv og kritisk debatt om politiske beslutninger og prioriteringer? 12

14 SAK 8.3 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Lønn Rekruttere og beholde Gode lønns- og arbeidsvilkår, og muligheter for god yrkesutøvelse, er forutsetninger for å kunne rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte arbeidstakere i utdanningssystemet. Landsmøtet 2015 må drøfte veivalg og strategier for det videre arbeidet med å sikre medlemmene gode vilkår. Rekrutteringen til læreryrkene er fremdeles lav. Om ti år kan Norge mangle lærere i barnehage og skole (SSB). En rekrutteringskrise kan føre til at barnehager og skoler i enda større grad enn i dag blir bemannet av personale som ikke er kvalifisert for jobbene. Det kan bli åpnet opp for flere snarveier inn i læreryrket, som for eksempel lynkurs for ukvalifiserte vikarlærere. Dermed er det en større risiko for at listen for å bli lærer senkes. Det vil være viktig både å rekruttere tilstrekkelig kvalifiserte lærere, beholde dyktige lærere og å sørge for at flere studenter velger lærerstudier. Vi må skape bedre forståelse, blant folk flest, for at lærerkompetansen er helt avgjørende for utviklingen av samfunnet. På den måten kan vi danne grunnlaget for større politisk vilje til å satse på lærerprofesjonen. Det er viktig å skape bedre forståelse for at lærerkompetansen er helt avgjørende for utviklingen av samfunnet. På hvilke måter kan vi gjøre dette? Hvordan skal vi jobbe for å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte og dyktige lærere i hele utdanningsløpet? Økonomiske rammer - frontfagsmodellen Frontfagsmodellen i det norske arbeidslivet handler om at lønnsveksten i landet må tilpasses det konkurranseutsatt sektor over tid kan tåle. Industrien går i front, og legger de økonomiske rammene for andre sektorer. Frontfagsmodellen har medvirket til at lønnsforskjellene i Norge er mindre enn i mange andre land. Dette har vært et positivt bidrag til den norske samfunnsutviklingen, men det finnes samtidig klare utfordringer knyttet til praktisering av frontfagsmodellen. Det er den samlede lønnsutviklingen i industrien (for arbeidere og funksjonærer) som skal være normgivende for andre tariffområder. Det er en utfordring at det bare er 13

15 lønnsveksten til arbeiderne, og ikke funksjonærene i industrien, som er kjent når forhandlingene starter i offentlig sektor. Siden funksjonærene forhandler lokalt etter de sentrale forhandlingene, settes en såkalt «troverdig ramme» for den samlede lønnsveksten i industrien. Det er presisert i Holden III-utvalget at «en troverdig ramme verken skal være gulv eller tak for lønnsveksten, men en norm for hva andre forhandlingsområder skal forholde seg til». Når endelige tall for oppgjørene foreligger, har det ofte vist seg at funksjonærene har fått høyere lønnsvekst totalt sett enn antatt. Slike etterslep har ikke blitt tilstrekkelig kompensert i offentlig sektor. En annen problemstilling er at profilen på lønnstilleggene i offentlig sektor ikke er godt nok tilpasset de ulike sektorenes utfordringer med å sikre seg godt kvalifiserte arbeidstakere. Når generelt tillegg gis som en kombinasjon av kronetillegg og prosenttillegg, er det dem uten høyere utdanning som får best lønnsmessig uttelling. Tilleggene i framtidige oppgjør må ta bedre hensyn til de ulike tariffområdenes egenart og utfordringer, noe som også Holden III-utvalget har poengtert. For å sikre kunnskap og kompetanse innenfor utdanningssystemet kan ikke lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor fortsette å øke, og bli så store at offentlig sektor ikke lenger klarer å rekruttere og beholde den beste arbeidskraften. Frontfagsmodellen vil være grunnlaget for lønnsveksten i offentlig sektor i lang tid framover. Vi må arbeide for en praktisering av modellen som gjør at utdanningsgruppene får bedre lønnsmessig uttelling. Dette gjelder ikke minst i kommunal sektor, der prioriteringen av lavtlønnede legger beslag på en vesentlig del av den sentrale rammen i tariffoppgjørene. Sentrale prosentvise generelle lønnstillegg er derfor en svært viktig prioritering for våre medlemsgrupper. Samtidig må vi lete etter andre løsninger som bidrar til større lønnsforskjeller i offentlig sektor, slik at utdanning lønner seg bedre enn i dag. Hva skal til for at utdanning skal lønne seg bedre innenfor offentlig sektor? Lønnsnivå og lønnsforskjeller Det er stor enighet om at lønnsforskjellene i samfunnet ikke må bli for store. Men forskjellene er der, og noen grupper, som for eksempel barnehagelærere, har en lønn som relativt sett ligger lavt. Samtidig har lærere i skoleverket hatt den laveste lønnsutviklingen i hele offentlig sektor. 14

16 Lønnsutviklingen for utdanningsgruppene i privat sektor har lenge vært bedre enn for tilsvarende grupper i offentlig sektor. I dag er det lønnsforskjeller på rundt kroner mellom funksjonærer i industrien og utdanningsgrupper i offentlig sektor. Lønnsstatistikk fra OECD viser at lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor for ansatte med høyere utdanning er vesentlig større i Norge enn i andre OECD-land. For at høyere utdanning skal lønne seg også i det offentlige, må lønnsoppgjørene gi en minst like stor prosentvis lønnsutvikling for våre medlemsgrupper som for tilsvarende grupper i privat sektor. Så lenge man har en begrenset sum til rådighet, basert på rammen i frontfagsmodellen, vil bedre lønnsutvikling til noen grupper innenfor offentlig sektor innebære dårligere lønnsutvikling for andre. Dette gjelder også når Utdanningsforbundet skal prioritere. Skal lønnsnivået for enkelte grupper heves særskilt, vil lønnsutviklingen bli mindre for andre grupper. Et viktig lønnspolitisk prinsipp for Utdanningsforbundet er at utdanning skal lønne seg. Hvilken betydning må dette få for våre prioriteringer? Pensjon Hvem skal bestemme over tjenestepensjonsordningene? Trygge og forutsigbare tjenestepensjoner med et godt ytelsesnivå livet ut er en vesentlig del av medlemmenes arbeidsvilkår. Gode pensjonsordninger har vært sett på som et viktig gode for ansatte i offentlig sektor og i offentlig finansierte virksomheter, og har stimulert til å rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere i sektoren. På statlig sektor er pensjonsordningen lovfestet mens den er tariffestet i kommunal sektor og i de tariffavtalene Utdanningsforbundet har på privat område. Det betyr at ordningen er framforhandlet i et tariffoppgjør, og at arbeidsgiver ikke kan endre pensjonsordningen uten at partene har blitt enige om dette. I privat sektor ellers er dette ikke en selvfølge. Eksempelvis har NHO som prinsipp at arbeidsgiver selv skal bestemme pensjonsordningen og Spekter ønsket å holde pensjon utenfor tariffavtalen i forhandlinger om Norlandia. Utdanningsforbundet mener at pensjonsordningen må være en sentral del av tariffavtalen. 15

17 Trygghet og forutsigbarhet De offentlige tjenestepensjonsordningene har blitt etablert og utviklet med ett overordnet mål: å gi økonomisk trygghet når man ble pensjonist og dermed ikke kunne jobbe lenger. AFP-ordningen avspeiler også trygghetsideen: Dersom du har behov for å avslutte yrkeslivet før du er 67 år, skal du kunne gjøre det uten å uførepensjoneres eller måtte bruke av alderspensjonen. Sentralt i disse ordningene har vært garanterte ytelser, sluttlønnsprinsipp og livslang pensjon. Offentlig tjenestepensjon i likhet med folketrygden - er levealdersjustert, det vil si at hvert årskull må arbeide lengre for å få 66 prosent av sluttlønnen. De private pensjonsordningene som Utdanningsforbundet har etablert gjennom tariffavtaler, har bygd på en del av de samme prinsippene, men er ikke tilpasset ny folketrygd, blant annet ved at de ikke er levealdersjustert. Banklovkommisjonen avslutter i disse dager utredningen om en ny ytelsespensjon i privat sektor. Banklovkommisjonens leder har imidlertid i egen særmerknad påpekt at det har vært svært stor uenighet i kommisjonen og har anbefalt at det videre lovarbeid stilles i bero til etter en bred høringsrunde. Finansdepartementet avgjør om utredningen faktisk vil bli sendt på høring. Skulle det hele ende med at ytelsespensjonene blir avviklet, vil det kun være to alternative modeller på privat sektor: Innskudd og hybrid. Innskuddspensjon er en form for sparing. Arbeidsgiver betaler hvert år en viss prosent av lønnen din til pensjonsordningen. Dette kan du senere ta ut som pensjon. Du får mange valgmuligheter: Fleksibelt uttak fra 62 år Fritt fram for å kombinere inntekt og pensjon Valg av risikoprofil for avkastning Velge hvor mange år pensjonen skal fordeles over Innskuddspensjonen gir alleårsopptjening altså mulighet for å tjene opp pensjonsrettigheter i mer enn 30 år. Når du dør, får de etterlatte din pensjonsbeholdning. De som først og fremst kan tjene på slike pensjonsordninger, er arbeidstakere som starter yrkeslivet tidlig, har stabilt lønnsnivå i yrkeskarrieren, har hyppig skifte av arbeidsgiver, og kan arbeide til de er gamle. Dessuten er avkastingen avgjørende for hvor stor en slik pensjon blir. Vi kan derfor ikke kategorisk fastslå at en ytelsespensjon 16

18 er den beste pensjonsordningen for alle medlemmer i Utdanningsforbundet. Noen vil kunne komme bedre ut med innskuddsordninger enn med ytelsesordninger. Forsikret tjenestepensjon eller hybrid som det også kalles, er også en form for innskuddspensjon. Men i hybriden kan man legge inn flere elementer som gjør pensjonen tryggere og mer forutsigbar for den enkelte, som for eksempel: Pensjon livet ut Regulering av pensjonskapitalen, for eksempel med lønnsvekst Regulering av pensjoner under utbetaling Når du dør, går pensjonsbeholdningen din inn i pensjonsordningen (som i ytelsespensjon). Utdanningsforbundet og Unio må gjøre noen verdivalg når det gjelder kampen om framtidas offentlige og private pensjonsordninger. Det blir viktig å fastholde at både privat og offentlig sektor fortsatt skal ha trygge og forutsigbare tjenestepensjonsordninger med et godt ytelsesnivå livet ut. Det må også være en mulighet for å gå av med en god tidligpensjonsordning (AFP). Pensjonsordningene må være en del av tariffavtalen. Gitt disse verdiene: trygghet, forutsigbarhet og et godt ytelsesnivå livet ut. Hvordan skal vi arbeide for å sikre en best mulig pensjon for våre medlemmer? Og hvilke mulige alliansepartnere har vi, både i offentlig og privat sektor? 17

19 SAK 8.4 ORGANISASJONEN I UTVIKLING Utdanningsforbundet avholder sitt 5. ordinære landsmøte på Thon Hotel Arena i Lillestrøm i perioden 2. til 5. november Landsmøtet er Utdanningsforbundets høyeste myndighet det er her hovedlinjene i politikken for de kommende fire årene blir vedtatt. På landsmøtet i november er det planlagt å ta opp saker som omhandler lønn og arbeidsvilkår, styring, ledelse og medbestemmelse, profesjonsutvikling og kvalitet, organisasjonen i utvikling, og profesjonsetisk råd. I vedtektenes 29 står det hvilke faste saker landsmøtet skal behandle. Blant annet skal landsmøtet velge hvem som skal lede Utdanningsforbundet i den neste landsmøteperioden. Valgkomiteen er opptatt av å sette sammen et best mulig sentralstyre, representantskap og kontrollkomite, og er godt i gang med sitt arbeid. Som en del av landsmøteforberedelsene, fikk alle medlemmer i desember i fjor muligheten til å spille inn hva de mente forbundet skulle prioritere å jobbe med i neste landsmøteperiode, Rapporten «Vi utdanner Norge» er basert på disse tilbakemeldingene. Se vedlegg. Det er blitt utarbeidet fire diskusjonsnotat som er knyttet til hver sin landsmøtesak som til slutt skal inngå i dokumentet «Vi utdanner Norge» som skal ta for seg forbundets innsatsområder for de kommende fire årene. Disse diskusjonsnotatene og landsmøtesakene er: Lønns- og arbeidsvilkår Styring, ledelse og partssamarbeid Profesjonsutvikling og kvalitet Organisasjonen i utvikling Disse diskusjonsnotatene inneholder noen sentrale problemstillinger som vil inngå i landsmøtesakene, og hvis fylkeslagene ønsker det, kan notatene være et grunnlag for diskusjon på fylkesårsmøtene. I tillegg til disse sakene, samt de faste sakene jmf 29 i vedtektene, skal det også være en sak om profesjonsetisk råd på landsmøtet

20 Organisasjonen i utvikling Landsmøtesaken «Organisasjonen i utvikling» skal bygge på politiske vedtak fra tidligere landsmøter som det er grunnlag for å videreføre og ny, oppdatert politikk. Saken, som skal drøftes og vedtas på landsmøtet 2015, vil følgelig inneholde mange temaer. Hvert eneste landsmøte har, siden stiftelsen høsten 2001, hatt egen sak om organisasjonen på saklista. Men det var først åtte år etter stiftelsen, i 2009, at landsmøtet vedtok grunnleggende endringer av den opprinnelige organisasjonsstrukturen, omtalt som «fusjonsstrukturen». Den strukturendringen medførte omfattende vedtektsendringer. Forut for denne omfattende strukturendringen gjennomførte organisasjonen en rekke såkalte strukturforsøk og grundige organisasjonsutviklingsprosesser noe som var en forutsetning for en smidig og konstruktiv beslutningsprosess på selve landsmøtet. Landsmøtene i 2003, 2006 og 2012 vedtok mindre justeringer av strukturen og konsentrerte seg i hovedsak om å behandle utviklingsmål og tiltak for de påfølgende periodene. Høstens landsmøte skal legge føringer for utvikling av organisasjonen framover denne gangen for fire år fram i tid. Sentralstyret har ennå ikke blinket ut alle temaene som skal inngå i landsmøtesaken, og vil gjerne ha innspill fra medlemmer og ulike organisasjonsledd. Spørsmål som kan drøftes Hvis fylkesårsmøtet velger å sette av tid til temaet Organisasjonen i utvikling, så har vi følgende forslag til spørsmål som kan drøftes: Hva bør videreutvikles når der gjelder de enkelte medlemsgruppenes synlighet i organisasjonen og opplevelsen av tilhørighet i organisasjonen? Hvordan kan det gjøres? Hvordan kan dialogen mellom tillitsvalgte på alle nivå og medlemmene i organisasjonen styrkes? Hva skal til for at kommunikasjonen til og fra tillitsvalgte på ulike nivåer i organisasjonen skal fungere bedre? 19

Diskusjonsnotat: Profesjonsutvikling og kvalitet

Diskusjonsnotat: Profesjonsutvikling og kvalitet VEDLEGG 2 sak 11.4.2 30.4.2015 Diskusjonsnotat: Profesjonsutvikling og kvalitet Dette er ett av fire notater laget for å støtte fylkeslagene i forberedelsene til diskusjoner om landsmøtesaker på fylkesårsmøtene.

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE

STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LM-SAK 6.2/15 STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE 6.2.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

LØNN OG ARBEIDSVILKÅR VI UTDANNER NORGE

LØNN OG ARBEIDSVILKÅR VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LM-SAK 6.3/15 LØNN OG ARBEIDSVILKÅR VI UTDANNER NORGE 6.3.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Lønn og

Detaljer

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/ Organisasjonsmessig behandling Tariff 2014- Oslo Steffen Handal 3/ 9-2013 Disposisjon Prosessen i den organisasjonsmessige behandlingen Grunnlagsdokumentet Lønnsutvikling De ulike elementene i tariffoppgjøret

Detaljer

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.1/15 KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.1.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Foreløpig vedtaksprotokoll: LM-sak 6.3/15: Lønn og arbeidsvilkår Vi utdanner Norge

Foreløpig vedtaksprotokoll: LM-sak 6.3/15: Lønn og arbeidsvilkår Vi utdanner Norge 1 Foreløpig vedtaksprotokoll: LM-sak 6.3/15: Lønn og arbeidsvilkår Vi utdanner Norge Utdanningssystemet i Norge skal ha høy kvalitet. Kvalitet i utdanningen er avhengig av godt kvalifiserte lærere med

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag

Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag Oslo kommunes oppdrag Fra vedtaket Det etableres obligatorisk spra kkartlegging av alle 3-a ringer i forbindelse med 3-a rskontroll

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 TARIFF 2018 Til fylkeslagene Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 Våren 2018 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre prioriteringer og veivalg før kravene våre kan

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Profesjonsetikk. strategiplan for landsmøteperioden

Profesjonsetikk. strategiplan for landsmøteperioden Profesjonsetikk strategiplan for landsmøteperioden 2016 2019 Innhold Om strategiplanen...2 Etisk forsvarlig praksis...3 1. Etikk i praksis arbeidsplassen...4 2. Ledere og tillitsvalgte...5 3. Erfaringsdeling

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform I perioden 2010 2012 arbeidet Utdanningsforbundet for å utvikle et felles uttrykk for lærerprofesjonens

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 Nå kan DU være med å påvirke Utdanningsforbundets prioriteringer! Utdanningsforbundet Levanger inviterer alle medlemmer til medlemsmøte om hovedtariffoppgjøret 2016 Tidspunkt: Torsdag

Detaljer

Barnehagepolitisk offensiv. Kurs 2. og 3. mars 2016 Lokallagsledere og hovedtillitsvalgte Nordland

Barnehagepolitisk offensiv. Kurs 2. og 3. mars 2016 Lokallagsledere og hovedtillitsvalgte Nordland Barnehagepolitisk offensiv Kurs 2. og 3. mars 2016 Lokallagsledere og hovedtillitsvalgte Nordland Barnehageoffensiven Kristian skal finne barnehagelærerne Karen teller barnehagelærere https://www.dropbox.com/s/q759fgj03lj966x/barneh

Detaljer

En offensiv fagforening for gode lønns- og arbeidsforhold

En offensiv fagforening for gode lønns- og arbeidsforhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Fylkesstyrets innstilling til vedtak: En offensiv fagforening for gode lønns- og arbeidsforhold Årsmøtet

Detaljer

Profesjonsetikk - fra vedtak til virkelighet Lederens rolle og betydning

Profesjonsetikk - fra vedtak til virkelighet Lederens rolle og betydning Profesjonsetikk - fra vedtak til virkelighet Lederens rolle og betydning Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd Vedtak

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Tariff 2016 Hordaland 2016

Tariff 2016 Hordaland 2016 Tariff 2016 Hordaland 2016 Tariff-temaer i 2016 Lønn Pensjon Arbeidstid Fellesbestemmelser/sosiale bestemmelser? s2 Akkumulert årslønnsvekst 2006-2015 (10 år) Kommune Årslønnsvekst i % (månedsfortjeneste)

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak Handlingsplan 2016 2019 for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak 2016-2017 -er basert på dokumentet fra landsmøtet 2015; Vi utdanner Norge og Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Innhold Skolens samfunnsmandat, læreplaner og generell del Profesjonsfellesskap og profesjonalisering innenfra Profesjonsutvikling. Etter- og videreutdanning og

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Landsmøte litt info

Landsmøte litt info Landsmøte 2015 - litt info Delegasjonen fra Akershus: 14 av 180 delegater Landsmøtet = 180 delegater + 13 fra sentralstyret = 193 Steffen Handal Valgt til ny leder av et enstemmig landsmøte Nestledere:

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Landsmøtet Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast

Landsmøtet Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast Landsmøtet 2009 Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaljer

Tillitsvalgtes rolle som skoleutvikler

Tillitsvalgtes rolle som skoleutvikler Tillitsvalgtes rolle som skoleutvikler Læringens vesen Det relasjonelle utgangspunktet for å forstå læring i pedagogisk aktivitet: Prosess i deg selv mellom deg og de andre i den/de andre Læringen går

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Lederkonferansen Bodø 11. oktober 2016 Tormod Korpås

Lederkonferansen Bodø 11. oktober 2016 Tormod Korpås Lederkonferansen Bodø 11. oktober 2016 Tormod Korpås Ledelse av barnehager og skoler hva skjer? Lederoffensiven og Utdanningsforbundets lederpolitikk. Lærerrollerapporten Nemndskjennelse arbeidstid barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Profesjon og yrkesutøvelse

Profesjon og yrkesutøvelse Profesjon og yrkesutøvelse Hva innebærer det å være en del av en profesjon? En av flere mulige definisjoner: At vi har et oppdrag på vegne av samfunnet en felles kunnskapsbase og noen felles verdier et

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Arbeidstidsordning - lærere

Arbeidstidsordning - lærere Rektorkonferansen 2014 Arbeidstidsordning - lærere Førde 26. februar 2014 Ørjan Raknes Forthun - rådmann Eid Leder rådmannsutvalget - KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Hvilket ansvar har framtidens lærere og pedagoger for å fremme likestilling, mangfold og motarbeide diskriminering?

Hvilket ansvar har framtidens lærere og pedagoger for å fremme likestilling, mangfold og motarbeide diskriminering? 10 Landsmøtedebatten Sak: LM 10/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Jørgen Jakobsson Sted: Sundvolden 1 Landsmøtedebatten 2 3 4 5 6 7 8 Pedagogstudentene har som tradisjon å starte landsmøtet med

Detaljer

Lovfesting av en norm som sikrer at minst 50 % av bemanningen i bhg. er bhg.lærere

Lovfesting av en norm som sikrer at minst 50 % av bemanningen i bhg. er bhg.lærere Innledning dagskurs 2.2.2014 For en tid tilbake var jeg på et kurs der det ble tegnet et bilde av Utdanningsforbundet som jeg likte godt. Tenk dere en familie med flere søsken hvor de ulike lærergruppene

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14. Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.juni-16 Meldingen ble lagt frem fredag 11.mars Steffen Handal var

Detaljer

Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO. Juni 2016

Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO. Juni 2016 Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO Juni 2016 Kort informasjon fra hovedtillitsvalgte: 4.a.4 forhandlinger. Rektor skal informere om resultat. Hva mener dere kan gjøres med russefeiringen, mener dere

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Profesjonsetikk og utdanningspolitikk

Profesjonsetikk og utdanningspolitikk Sak 10 Profesjonsetikk og utdanningspolitikk Profesjonsetikk og utdanningspolitikk henger uløselig sammen. Som profesjonelle yrkesutøvere må vi være bevisst den etiske rammen vi opererer innenfor og kunne

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Dette har partiene gått til valg på. Nå skal Utdanningsforbundet jobbe for at løftene blir omsatt til praktisk politikk. Vil ditt parti gå inn for at Trondheim kommune

Detaljer

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011 Krav fra oppvekstsektoren Trondheimsmanifestet 2011 Vil ditt parti arbeide for å øke lærertettheten i ordinær undervisning slik at intensjonen i Soria Moria 2- erklæringen oppfylles? Soria-Moria II anslår

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

7.1 Barn og eleves egenverdi. Årsmøte 2015. Momenter fra debatten

7.1 Barn og eleves egenverdi. Årsmøte 2015. Momenter fra debatten . Barn og eleves egenverdi Styring og utvikling av skole- og barnehagesektoren sett i et profesjonsetisk perspektiv Momenter fra debatten 0 ÅM sak 0. Barn og elevers egenverdi Sekretær IK Terje Lerberg

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015

Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015 Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015 Innhold Varighet 3 Forankring 3 Utdanningsforbundets engasjement 4 Utdanning for bærekraftig utvikling 4 Innsatsområder 2014/2015

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Saker lagt fram av fylkesstyret

Saker lagt fram av fylkesstyret Sak 5: Sak 5.a: Saker lagt fram av fylkesstyret Kvalitet i barnehage og skule Vi er kompromissløse forsvarere av kvalitet i hele utdanningssystemet. Vi skal sørge for at utdanning av barn, unge og voksne

Detaljer

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Jobb i barnehage = bare lek og moro, eller = seriøs og hard jobbing? Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand

Detaljer

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte LM-sak 2 Verdier og prinsipp for Utdanningsforbundet LM-sak 3 Morgendagens barnehage og skole LM-sak 4 Organisasjon 4.1 Kontingentordninger

Detaljer

Utdanningsforbundet som samfunnsaktørpåvirkning

Utdanningsforbundet som samfunnsaktørpåvirkning Utdanningsforbundet som samfunnsaktørpåvirkning / opinionsdanning Stillheten fra det norske skolevesen burde bekymre oss alle sammen. Kjersti Løken Stavrum (Aften-redaktør), 15.02.2011 s2 Utdanningsforbundets

Detaljer

Strategi for fagfornyelsen

Strategi for fagfornyelsen Kunnskapsdepartementet Strategi Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Innhold Innledning 5 Faser i fagfornyelsen 7 Utvikling av ny generell del (2014 2017) 8 Fase 1 av

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Sak 10 Utdanningspolitikk

Sak 10 Utdanningspolitikk Årsmøte 25. -26. mars 2015 Sak 10 Utdanningspolitikk Vårt profesjonelle verdigrunnlag Verdiene til lærerprofesjonen er basert på et humanistisk menneskesyn. Vi legger til grunn et demokratisk samfunnssyn

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Ny rammeplan ny hverdag?

Ny rammeplan ny hverdag? Ny rammeplan ny hverdag? Barnehagekonferansen Har du BARE LEKT i dag? Lek og læring på barnehagevis Trondheim, 30. mai 2017 v/solveig Østrem Ny rammeplan ny hverdag? Om hva som er nytt med den nye rammeplanen

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen,

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen, Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet Bergen, 4. 06. 2014 Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand i sektor Rapporteringer til fra

Detaljer

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger.

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger. Visjon, verdier og hovedmål 2017-2019 Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, hovedmål og verdier for perioden 2017-2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, disse er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv Hovedtariffavtalen - bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for

Detaljer

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A Nina Beate Jensen, sentralstyret Styrere og tillitsvalgte sammen Viktig med felles forståelse for avtaler og lover Respekt for hverandres roller Målet er gode

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer