Profesjonsetikk og utdanningspolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profesjonsetikk og utdanningspolitikk"

Transkript

1 Sak 10 Profesjonsetikk og utdanningspolitikk Profesjonsetikk og utdanningspolitikk henger uløselig sammen. Som profesjonelle yrkesutøvere må vi være bevisst den etiske rammen vi opererer innenfor og kunne håndtere de etiske dilemmaene vi daglig møter. Viktigheten av denne bevisstheten trer enda tydeligere frem når vår profesjon stadig oftere utfordres på våre mest grunnleggende verdier. For å styrke profesjonen og pedagogenes profesjonelle yrkesutøvelse må vi tydeliggjøre disse verdiene både innad i organisasjonen og utad i offentligheten. Vi må legge verdiene våre til grunn for utdanningspolitikken vi fører, og derigjennom påvirke betingelsene for vår yrkesutøving og utformingen av alle deler av utdanningsløpet. Sak 10.1 Profesjonsetikk Det profesjonelle verdigrunnlaget Verdiene våre er basert på et humanistisk menneskesyn. Vi legger til grunn et demokratisk samfunnssyn der velferdsstaten med offentlig fellesskole og rett til barnehageplass for alle, utgjør grunnpilaren. Profesjonen er forpliktet av internasjonale menneskerettigheter, barnekonvensjonen, formålet for barnehage og skole, rammeplanen og den generelle delen av læreplanen. Vi har et bredt samfunnsoppdrag med sterk vekt på demokratiforståelse og aktivt medborgerskap. Et oppdrag som må ivaretas gjennom tillit, frihet og ansvarlighet, og som vi kollektivt må handle i samsvar med. Vi bygger all vår pedagogiske virksomhet på dette samfunnsmandatet samt en rekke etiske kjerneverdier. Vi møter barn, unge og voksne med respekt og ydmykhet for ulikheter. Likeverd, menneskeverd, solidaritet, tanke- og religionsfrihet er sentrale verdier som kan trekkes frem. Profesjonsetisk plattform Det har vært et sterkt ønske i organisasjonen om å synliggjøre vårt felles etiske verdigrunnlag. Landsmøtet i 2009 gjorde følgende vedtak: Utdanningsforbundet vil forankre og synliggjøre våre verdier, rettigheter og plikter som førskolelærere, lærere eller ledere gjennom å utarbeide yrkes-etiske retningslinjer. Siden dette har sentralstyret vedtatt at det i stedet for retningslinjer skal utvikles en profesjonsetisk plattform. Utkast til profesjonsetisk plattform utarbeidet av sentralstyret følger vedlagt og årsmøtet bes om å komme med innspill til innholdet. Utdanningsforbundet Bergen mener at en slik plattform skal virke samlende for profesjonen, og tydeliggjøre at hele profesjonen deler noen grunnleggende verdier og holdninger. Plattformen skal: si noe om oss selv, hva vi er og vår forståelse av vår rolle og profesjon være et bidrag til å heve profesjonens etiske bevissthet og kompetanse være til støtte for profesjonsetiske refleksjoner og vurderinger bidra til en stadig bedre praksis i arbeidet med barn, unge og voksne bidra til å identifisere etiske problemstillinger kjennes og eies av profesjonsutøverne selv styrke samfunnets tillit til profesjonen være av begrenset omfang og i liten grad formuleres som retningslinjer

2 VEDTAK: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mener at Utdanningsforbundet skal arbeide for: 1. Med utgangspunkt i plattformen, å sikre en forankring og videreutvikling av arbeidet med profesjonsetikk 2. At det opprettes et sentralt profesjonsetisk råd 3. At det skapes tid og arena på den enkelte arbeidsplass for refleksjon rundt profesjonsetiske dilemma 4. At vår rett til å ivareta våre interesser som arbeidstakere er legitim for en fagforening. Dette må være tydelig i det profesjonsetiske dokumentet. Sak 10.2 Utdanningspolitikk Internasjonale trender Utdanningspolitikken i Norge preges av internasjonale trender. Internasjonale myndigheter og interesseorganisasjoner legger betydelige føringer og premisser for utdanningspolitikken når Norge slutter seg til internasjonale avtaler om utdanning. Ikke alt av internasjonale trender er negative for utdanningsløpet, men det er grunn til å være kritisk til en utvikling, der vi i mindre grad kan påvirke utdanningsløpet selv. Markedsøkonomisk tenkning i utdanningssektoren har bl.a. ført med seg en betydelig rasjonalisering, privatisering og byråkratisering. Den økonomiske innsatsen i offentlig sektor reduseres systematisk, og konsekvensen er større forskjeller mellom læresteder, usikre arbeids-forhold og høyere arbeidspress. Denne utviklingen må Utdanningsforbundet kjempe imot. Nasjonale standarder Kommuner og fylkeskommuner har et stort ansvar både for styring og innhold i de offentlige skoler og barnehager. Vi opplever derfor nå et dilemma mellom ønsket om like muligheter for alle, og ønsket om mest mulig lokal handlefrihet. Barnehagen og skolen er viktige institusjoner i velferds-staten. Økende ulikhet både mellom kommunene og innenfor de enkelte kommuner er i strid med prinsippene for likeverdige utdanningstilbud over hele landet. Det felles nasjonale ansvaret for å overføre kunnskap, ferdigheter, holdninger og erfaringer til nye generasjoner undergraves. Dette bildet blir ytterligere sammensatt innenfor barnehagesektoren med tanke på at store deler av sektoren drives i privat regi med vesentlige forskjeller mellom ideell drift og kommersiell drift. På tross av at det i ulike sammenhenger vil være nyttig med en grad av lokalt handlingsrom, ligger det i fagforeningenes klare interesse å arbeide aktivt for kollektive retter og nasjonale standarder. Disse må være på et nivå som sikrer god kvalitet. Lærertettheten i skolen på én lærer per 15 elever vil bidra til en slik sikring. På samme måte vil en bemanningsnorm i barnehagen på én voksen per tre små barn og én voksen per seks store barn med minimum 50 % pedagogtetthet kunne sikre et kvalitativt godt tilbud.

3 Kvalitet i utdanningen Lærer- og førskolelærerutdanningene Vi som pedagoger bidrar med noe av den viktigste kompetanse samfunnet trenger, og dette må gjenspeile seg i utdanningen. De ulike utdanningene må ha et høyt faglig nivå samtidig som studentene må få en tydelig bevissthet om innholdet og kompleksiteten i lærer- og førskolelærer-yrkene. Utdanningene må være rettet mot de oppgavene som vil møte de nyutdannede når de inntrer i arbeidslivet. Kommende førskolelærere og lærere må få muligheten til å utvikle evnen til et kritisk og reflektert blikk på egen praksis, og må kunne begrunne egne valg ut fra en både faglig og etisk vurdering. Utdanningsforbundet Bergen mener derfor at organisasjonen må bidra aktivt til at praksisopplæringen og profesjonsperspektivet i utdanningene styrkes, og at våre fremtidige profesjonsutdanninger legges på masternivå. Dette vil bidra til økt kvalitet og økt status. Etter- og videreutdanningstilbud Gjennom egen erfaring og gjennom omfattende forskning vet vi at læreren/førskolelæreren er den viktigste enkeltfaktor i forhold til kvalitet i en læringssituasjon og i et sosialt miljø. Som profesjons-utøvere er vi avhengig av en videreutvikling av det som skaper denne kvaliteten: faglig kunnskap, vurderingskompetanse og ledelses- og relasjonskompetanse. Dette bygger etableringen av etter- og videreutdanningstilbud for lærere og ledere opp om. Tilsvarende ordninger for førskolelærere vil kunne bidra til kvalitetsutvikling også i barnehagene. Mentorordninger Utviklingen av profesjonelle normer, holdninger og standarder vil være veiledende for læreren og førskolelæreren sin pedagogiske praksis gjennom hele yrkeskarrieren. Det kan derfor være av avgjørende betydning for tilknytningen til yrket hvordan en blir fulgt opp de første yrkesaktive årene. Regjeringen har innført mentorordninger for nyutdannede i både grunnskolen og barnehagen. Disse ordningene er avhengig av vilje og økonomi på den enkelte arbeidsplass og hos den enkelte leder. Dette har medført svært ulik praksis. Utdanningsforbundet må arbeide for at ordningene finansieres med friske midler og at det utarbeides felles nasjonale retningslinjer for å sikre likebe-handling. Likedan må Utdanningsforbundet Bergen arbeide for at mentorordningene lokalt, inkludert mentorordning for ledere, implementeres i tråd med intensjonene. Kvalitet i opplæringen Evidensbasert forskning brukes som alibi i myndighetenes og eiernes skole- og barnehageutvikling, men med et fragmentert og ensidig fokus på enkeltelementer. Troen på at vi må finne «den rette medisinen» i jakten på størst mulig «læringsutbytte», innsnevrer handlingsrommet til pedagoger og ledere, og svekker den helhetlige kvaliteten. Vi som pedagoger vet at det ikke finnes enkle svar. Det som virker ett sted, i én situasjon, på ett barn, én elev eller én gruppe, virker ikke nødvendigvis i en annen sammenheng. Det perspektivet må Utdanningsforbundet forfekte. Byråkratisering og dokumentasjon Som profesjonelle pedagoger og ledere er vi ansvarlige for den jobben vi gjør, og vi står ved det ansvaret (responsibility). Men økt byråkratisering, ubalanserte krav om dokumentasjon og instrumentell målstyring gjør oss i økende grad til marionetter for en regnskapstenking hentet fra næringslivet. Vi skal stilles til regnskap (accountability). Dette begrenser pedagogens didaktiske rom og profesjonelle skjønn. Det fratar oss autonomien og det profesjonelle ansvaret, og gjør lederne våre til regnskapsførere fremfor utviklingsrettede pedagogiske

4 ledere. Ikke minst er det et uttrykk for mistillit til at vi evner å utøve jobben vår kvalitativt godt nok. Utdanningsforbundet mener at byråkratisering ikke vil føre til bedre skoler og barnehager. Testing Førskolelærere og lærere vurderer hele tiden barn og unges læring og utvikling, og har gjort det til alle tider. Det kommer stadig pålegg om hvordan denne vurderingen skal gjennomføres. Noe av dette er både nødvendig og bra. Det ekstreme fokuset på internasjonale og nasjonale testresultater i skolen, er like fullt en stor trussel mot den profesjonelle og autonome lærer. Ikke bare retter det et ensidig fokus mot begrensede områder av opplæringen. Det fører også til at balansen gradvis forskyves fra et helhetlig dannelses- og læringsperspektiv mot prestasjonsorientert, instrumentell reproduksjon av kunnskap. Samtidig finnes det en innebygget korrumperingsfare, som kan gi seg utslag i for eksempel «teaching-to-test». I barnehagen tilbys ulike kartleggingsverktøy og metoder, som er ment å skulle kunne fortelle nøyaktig hvor det enkelte barn står på spesielle utviklingsområder og gi holdbar kunnskap om barns trivsel. Tidligere har man antatt at førskolelærerne i sitt samspill med barna og ut fra et profesjonelt skjønn har vært i stand til å vurdere trivsel og utvikling uten slike verktøy. Det er verdt å stille spørsmål ved det etiske i et slikt testregime. En kommer fort i en situasjon der det enkelte barn reduseres til et middel for å oppnå utenforliggende krav og målsetninger. Som stand og som organisasjon må vi stå imot dette. Vi må stå fast på det brede samfunnsmandatet vårt og ikke la læring bli redusert til et spørsmål om enkle målbare faktorer. Vi må motarbeide utviklingen som lar test, rangering og kontroll bli det vesentlige, og forfekte et helhetlig læringssyn. Vi må få frem viktigheten av en skole og en barnehage som anerkjenner elevens og barnets rett til medbestemmelse og individuell utvikling innenfor fellesskapets rammer, og der forståelse av likeverd og toleranse løftes frem som en fullverdig del av opplæringen. Vi må oppleve at vi har oppdragsgivernes og samfunnets tillit til å gjøre denne jobben. Teoretisering Den økte vektleggingen av ferdigheter og kunnskaper og dreiningen mot testing og kontroll, har medført en prioritering av de teoretiske sidene ved opplæringen. Dette har gått på bekostning av de praktisk-estetiske fagene og andre sentrale elementer ved det brede samfunnsoppdraget vi som pedagoger skal håndtere. Vi må stille oss kritisk til et høyt faglig og teoretisk trykk allerede fra barnehagenivå, og fremheve sammenhengen mellom denne teoretiseringen og frafallet i videre-gående skole. Som profesjonelle pedagoger og fagorganisasjon må vi kjempe for at forholdet mellom teori og praksis samt forholdet mellom fag og dannelse balanseres i tråd med samfunns-oppdraget vårt. Kun på den måten kan vi skape et grunnlag for barn og unge til mestring og håndtering av alle aspekter ved livet. VEDTAK: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mener at Utdanningsforbundet skal arbeide for: 1. At Norge har styring over sin egen utdanningspolitikk. 2. Et utdanningssystem som er fundert på demokratiske likhetsverdier, og motarbeide et utdanningssystem bygget på markedsøkonomi og markedskrefter. 3. At alle skoler og barnehager har like muligheter til å gi et kvalitativt godt tilbud.

5 4. Nasjonale standarder for pedagog- og lærertetthet, bemanningsnorm i barnehagen, gruppestørrelser og ressurstildeling. 5. Profesjonsrettede og praksisnære lærer- og førskolelærerutdanninger på masternivå. 6. Innføring av et system for etter- og videreutdanning for førskolelærere, og for en videreutvikling av etter- og videreutdanningssystemet for lærere og ledere. 7. Å styrke og videreutvikle eksisterende mentorordninger for ledere og pedagoger, både lokalt og nasjonalt, og at ordningen finansieres med friske midler. 8. en helhetlig skole- og barnehagebasert kvalitetsutvikling utført av pedagoger i et profesjonelt fellesskap. 9. Å opprettholde og styrke metodefriheten og autonomien til pedagogene. 10. Å reversere byråkratiseringsprosessene og redusere kravene til dokumentasjon, både lokalt og nasjonalt. 11. At eksisterende tester ikke blir et mål i seg selv og et grunnlag for rangering, og for å redusere omfanget av tester og kartlegging i skoler og barnehager. 12. Å forsvare vår rett og plikt til å ivareta alle sider ved samfunnsmandatet vårt. Dette innebærer å bidra aktivt til å finne et balansert forhold mellom teori og praksis og mellom fag og dannelse i hele utdanningsløpet. 13. Utdanningsforbundet skal klargjøre overfor arbeidsgiver hvilket ansvar de har for å rekruttere de beste. (Punktene er satt opp i uprioritert rekkefølge)

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Framtidas kompetanse En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 3 Definisjonen av kompetanse Ludvigsen- utvalget definerer kompetanse

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse Lederne i utdanningsfeltet, enten de er barnehage- eller skoleledere, trenger den kunnskap og kompetanse førskolelærere og lærere besitter i sine fag og om det å lede lærings- og utviklingsprosesser. Førskolelærere

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe. HiO-rapport 2011 nr 2

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe. HiO-rapport 2011 nr 2 Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe HiO-rapport 2011 nr 2 HiO-rapport 2011 nr 2 Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune. Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune. Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge SENTRALE INTENSJONER FOR ARBEIDET 3 1. BAKGRUNN 4 2. DEFINISJONER 5 3. MODELL 6 3.1. Innsatsområder

Detaljer

UTDANNINGSPOLITISK PROGRAM 2013-2017

UTDANNINGSPOLITISK PROGRAM 2013-2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 UTDANNINGSPOLITISK PROGRAM 2013-2017 Skolen - en arena for læring,

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse Ann Oline Vuttudal Kartleggingsprøver og skoleledelse En fenomenologisk studie av hvordan rektor erfarer kartleggingsprøver som utgangspunkt for skolebasert kompetanseutvikling Masteroppgave i skoleledelse

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer