Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring?"

Transkript

1 SN-SAK NR: 3/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring? Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1) Utsnitt fra Forskrift om eksamen ved UMB, kap 12 2) Utsnitt fra SN-sak 24/09, forskriftsendringer. Forslag til vedtak Ås, 5. januar 2010 Ole Jørgen Torp Studiedirektør

2 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 03/ Bakgrunn Studienemnda vedtok endringer i utfyllende bestemmelser i eksamensforskriften i møte 27. april 2009, SN-sak 24/2009. Dette vedtaket omfattet blant annet endringer i hjelpemiddelkoder ved eksamen. Tidligere hjelpemiddelkode C1 (alle typer kalkulatorer, ingen andre hjelpemidler) og C2 (alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler) ble vedtatt fjernet, og tidligere C3 (alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler) fikk ny kode, C1. I forbindelse med avvikling av eksamen i desember, ble det i to tilfeller søkt om dispensasjon fra regelverket mht hjelpemiddelkoder. Det ble søkt om å få benytte tidligere hjelpemiddelkode C1 (alle typer kalkulatorer, ingen andre hjelpemidler) istedenfor ny C1 (alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler). I tillegg til de to tilfellene som søkte om dispensasjon, ble det i fire andre tilfeller oppdaget avvik mellom hjelpemiddelkode og beskrivelse av hjelpemidler på eksamensoppgaver. I ett tilfelle ble dette oppdaget ved oppstart av eksamen. Dette medførte en del forvirring og frustrasjon blant studenter, eksamensvakter, emneansvarlige og studieavdelingen. Studiedirektøren ønsker at bruk av hjelpemiddelkodene skal være i tråd med regelverket slik at dispensasjoner og misforståelser unngås, og vil derfor drøfte regelverksendringen i studienemnda før ny emnerevisjon skal gjennomføres. Studiedirektørens vurdering Gjeldende bestemmelser i Kap 12 i eksamensforskriften fremkommer av vedlegg 1. Vedlegg 2 viser utsnitt av SN-sak 24/09, der bakgrunn for denne regelverksendringen, praksis ved andre universiteter og studiedirektørens tidligere vurdering fremkommer. I sak 24/09 heter det at Studiedirektøren har i utgangspunktet ingen stor preferanse verken for den ene eller den andre løsningen, bare den blir klar, entydig og praktisk gjennomførbar. Det sistnevnte ser ikke helt til å være tilfelle, eller er det bare implementeringen av regelverket som ikke har vært god nok? I tillegg til de vurderinger som fremkommer i sak 24/09, vil studiedirektøren påpeke at et regelverk må være gjennomførbart både på langsgående og avsluttende prøver. Et emne som står oppført med hjelpemiddelkode B1 (utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler) bør praktisere dette både på langsgående prøve og en eventuell avsluttende delprøve. Det kan se ut som at noen gjennomfører en langsgående prøve med egne kalkulatorer uten andre hjelpemidler, mens en avsluttende langsgående prøve i samme emne gjennomføres med utdelt kalkulator uten andre hjelpemidler. Er dette konsekvent? Det understrekes at tilgang til utdelte kalkulatorer i første rekke er en administrativ utfordring som kan løses, men alle som er involvert i eksamensavviklingene må være oppmerksom på konsekvenser og praktisering av regelverket. Studiedirektøren ber om at studienemnda kort drøfter om dagens regelverk kan praktiseres, eller om studiedirektøren i neste møte bør legge fram et forslag til regelverksendring på dette punktet. Studiedirektøren presiseres at en eventuell regelverksendring på dette punktet må behandles i SN i februar slik at emneregistreringen blir riktig. Dette bør derfor ikke behandles med de øvrige forskriftsendringene senere i vår.

3 B. VEDLEGG 1 SN-SAK 03/ FORSKRIFT OM EKSAMEN VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler 3-9, 3-10, 4-7, 4-10 og 5-3. Sist endret 27. november Kap. 12 Hjelpemidler ved avsluttende skriftlig prøve 12-1 Eksaminanden må selv ta med tillatte hjelpemidler. Dette gjelder ikke der UMB stiller hjelpemidler til disposisjon for eksaminanden. Tillatte hjelpemidler skal stå påført eksamensoppgavene. Det er ikke lov å ha med andre hjelpemidler enn det som er tillatt til vedkommende eksamen. Eksaminanden er ansvarlig for at medbrakte hjelpemidler ikke inneholder ulovlige notater. Lån av tillatte hjelpemidler fra en eksaminand til en annen er ikke tillatt Hjelpemidler som ikke har vært i vanlig bruk blant studentene i vedkommende emne, og som ikke kan stilles til disposisjon for alle under eksamen, skal ikke tillates Hjelpemiddelkoder for det enkelte emne er angitt i emnebeskrivelsen. Det kan ikke tillates andre kombinasjoner av hjelpemidler enn de som er beskrevet av kodene Brudd på hjelpemiddelbestemmelsene betraktes som fusk. Utfyllende bestemmelser til kapittel 12 Ad Alle medbrakte hjelpemidler skal enkeltvis kontrolleres av eksamensvaktene Ad Tillatte hjelpemidler skal være i samsvar med følgende koder: A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler Ad All bruk av mobiltelefon eller elektroniske hjelpemidler som inneholder kommunikasjonsutstyr, i eller utenfor eksamenslokalet, betraktes som fusk.

4 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 03/ Bruken av hjelpemidler til skriftlige eksamener og prøver (vedlegg 7) Hjelpemiddelkodene ved skriftlige prøver ble tatt opp til behandling i studienemnda Nemnda vedtok å utvide kategorien C i hjelpemiddelkoden med en ny mulighet: alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler. Gjeldende regelverk er nå som følger: Ad A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler C1: alle typer kalkulatorer, ingen andre hjelpemidler C2: alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler Ad All bruk av mobiltelefon eller elektroniske hjelpemidler som inneholder kommunikasjonsutstyr, i eller utenfor eksamenslokalet, betraktes som fusk. Det vil også bli å betrakte som fusk dersom kalkulatoren inneholder opplysninger som ikke skal være tilgjengelig under eksamen. Verken PC eller mobiltelefon vil ifølge ovennevnte ordlyd være tillatt som hjelpemiddel. Undervisningsutvalget ved IMT har i ettertid, se vedlegg 7, kommet frem til at kodene C1 og C2 ikke skal benyttes ved instituttet, grunnet bekymring for bruken av private kalkulatorer på eksamen. Bakgrunnen er at dagens kalkulatorer kan laste opp ubegrenset informasjon. Å tillate alle typer kalkulatorer vil være å tillate så godt som alle hjelpemidler, det vil si dagens kode C3. Ovennevnte innspill fra undervisningsutvalget ved IMT ble den fremlagt for studienemnda. Følgende ble konkludert: Før studienemnda tar endelig stilling til hjelpemiddelkodene nedfelt i eksamensforskriftens kap. 12, ønsker studiedirektøren at det foretas en nærmere IT-teknisk vurdering av dagens kalkulatorer som benyttes til eksamen. Avdelingsdirektør innenfor IT, Geir Tutturen, har ved en samtale med studieavdelingen uttrykt sin støtte til uttalelsen fra IMTs undervisningsutvalg. Innenfor dagens teknologi er mulighetene nærmest ubegrenset. Det er/vil kunne være langt på vei umulig å skulle kontrollere studentenes medbrakte kalkulatorer til de eksamener hvor dette er tillatt. Tutturen pekte også på at det finnes avanserte klokker på markedet som også innehar kalkulator/pc-funksjoner. Hvordan sikre seg at disse ikke blir brukt til å laste inn data som ikke er tillatt medbrakt til eksamen? Nedenfor følger en oversikt over hvordan bruken av hjelpemidler håndteres ved sammenlignbare institusjoner. Ved Universitet i Bergen (UiB) er følgende nedfelt i det overordnede regelverket: Vesker o.l. som er medbragt til eksamenslokalet må innleveres før oppgaven deles ut. d) Mobiltelefon, ipod, elektroniske apparater med sendere og annet elektronisk utstyr som ikke er tillatte hjelpemidler, kan ikke tas med til eksamensbordet. Slikt elektronisk utstyr må være avslått og levert inn sammen med vesker og lignende.

5 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 03/ e) Det skal være ro og orden i eksamenslokalet slik at ingen blir forstyrret i sitt arbeide med oppgaven. Overtredelse kan medføre øyeblikkelig bortvisning fra eksamenslokalet. f) Fakultetet fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt brukt under den enkelte eksamen og regler for gjennomføring av eventuell kontroll av disse. Hjelpemidler ut over dette kan ikke tas med til eksamensbordet. Fra NTNUs regelverk: Gyldig kalkulator ved eksamen med hjelpemiddelkodene B, C og D er Citizen SR-270X. 2. Hjelpemidler Lovlige hjelpemidler er angitt på forsiden av eksamensoppgaven. Vesker og private eiendeler, herunder mobiltelefoner, plasseres på anvist plass i lokalet. Hjelpemiddelkoder: A. Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.* B. Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.** C. Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.** D. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.** Ved muntlig eksamen skal benyttes hjelpemiddelkode D dersom annet ikke er avtalt med faglærer. * Ved bruk av "alle kalkulatorer" skal følgende krav gjelde: - Skal ikke ha kommunikasjonsmuligheter med andre dataenheter. - Tillates ikke tilkoplet strømnett. - Skal ikke støye. - Skal ikke ha annet utlesingsutstyr enn display. - Skal kun utgjøre én gjenstand. - Skal kun ha lommeformat. ** Med "bestemt, enkel kalkulator" menes en kalkulator med enkle, numeriske og trigonometriske funksjoner som +, -, sin, cos osv. Den skal være enkel å kjenne igjen av eksamensvaktene. (Den bestemte enkle kalkulatoren er enten Citizen SR-270X eller Hewlett Packard HP30S). Fra Universitetet i Oslos (UiO) regelverk: Ifølge overordnet forskrift for hele UiO: Bruk av hjelpemidler til eksamen med tilsyn - Eksamenskandidat En eksamenskandidat må ved fremstillingen til eksamen, jf 7.6.3, kjenne til hvilke regler som gjelder for og hvilke hjelpemidler som eventuelt kan benyttes til den enkelte eksamen med tilsyn, den ordning for kontroll av hjelpemidler som gjelder for den enkelte eksamen, hvordan fakultetet foretar den og hva som ansees som fusk/forsøk på fusk i tilknytning til bruk av hjelpemidler. Utdrag fra emnet MAT1001 matematikk 1, ved matematisk institutt ved MN-fakultetet: Hjelpemidler Hver student har lov til å ta med ett tosidig A4-ark med valgfri tekst, håndskrevet eller trykt + godkjent kalkulator Informasjon om godkjente kalkulatorer finner du her (også vedlagt som vedlegg 8)

6 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 03/ Studiedirektørens vurdering Som vist ovenfor er det fakultetene selv som bestemmer hvilke kalkulatorer som er tillatt brukt til eksamen ved UiO og UiB. Kanskje UMB bør innføre en praksis som går på at instituttene selv helt og holdent avgjør hvilke hjelpemidler som skal/kan benyttes, det vil si at dagens overordnede regelverk fjernes? Det kan også reises spørsmål ved om en ved UMB skal sette opp en liste over tillatte/ikke tillatte kalkulatorer. I så fall, må noen påta seg ansvaret for at listen er ajourført til enhver tid. Ved NTNU er tillatt bestemt enkel kalkulator beskrevet. Det er mange problemstillinger knyttet til bruk, og til kontroll, av kalkulatorer til skriftlige prøver. Det er da også et tema som har vært gjenstand for både diskusjoner og frustrasjoner. Studiedirektøren ser poenget til undervisningsutvalget ved IMT, det er umulig både faglig og kapasitetsmessig å skulle kunne kontrollere at medbrakte kalkulatorer ikke inneholder mer enn det som er tillatt. Det å fjerne dagens koder over tillatte hjelpemidler, og åpne opp for at det enkelte institutt beskriver dette selv under det enkelte emne, er en mulig løsning. Mulig er det også å utforme en nøyaktig beskrivelse av aktuelle tillatte kalkulatortyper. Studiedirektøren har i utgangspunktet ingen stor preferanse verken for den ene eller den andre løsningen, bare den blir klar, entydig og praktisk gjennomførbar. Studiedirektøren finner det likevel naturlig, som et utgangspunkt for studienemndas behandling av saken, å ta utgangspunkt i de gjeldende retningslinjene. Det anbefales en løsning i tråd med IMTs forslag, dvs. fjerne dagens C1 og C2 fra ad i eksamensforskriften. Studiedirektøren finner også å foreslå språklige justeringer i tråd med NTNUs regelverk. Ordlyden i ad og ad tilrås som følger, endringene er markert: Ad A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler C1: alle typer kalkulatorer, ingen andre hjelpemidler C2: alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler C13: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler Ad All bruk av mobiltelefon eller elektroniske hjelpemidler som inneholder kommunikasjonsutstyr, i eller utenfor eksamenslokalet, betraktes som fusk. Med alle typer kalkulatorer menes en lommekalkulator eller en liten PC som ikke er knyttet til strømnettet eller skriver, som ikke kommuniserer med andre enheter, som ikke støyer og som bare består av en enkelt gjenstand. Merknad: Studiedirektøren har under arbeidet med saksfremlegget fått kommentarer på at siste setning i ad kan sløyfes, da den første setningen langt på vei utdyper budskapet godt nok. Studiedirektøren velger å beholde begge setningene i sitt forslag til vedtak, ut fra intensjonen om tydeliggjøring og klarhet ved bruk av alle typer kalkulatorer. Studienemnda bes om å ta stilling til forslaget.

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen Roar Pettersen, Avdeling HS Odd Eriksen, Avdeling LU Terje Karlsen Avdeling IR Christian Heide, Avdeling IT Sverre Vesterhus, avdeling SF PULS ved Per Lauvås Hanne Dybvik, Biblioteket Solgunn Strand, IT

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt 26.08.2015 av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen...

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

NTNU S-sak 35/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.05.13 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 35/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.05.13 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 35/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.05.13 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Kfr. S-sak 28/13 Tilråding:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

Behandling av personopplysninger som ledd i eksamensseksjonens arbeid ved Det juridiske fakultetet i Oslo.

Behandling av personopplysninger som ledd i eksamensseksjonens arbeid ved Det juridiske fakultetet i Oslo. Bacheloroppgave i DRI 3001 høsten 2010 Behandling av personopplysninger som ledd i eksamensseksjonens arbeid ved Det juridiske fakultetet i Oslo. Helen Bakke og Martine C. Clementz. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN - EN JURIDISK VURDERING VÅREN 2014 VERSJON 1.0 Et samarbeidsprosjekt utført på oppdrag fra Ekspertgruppen for Digital vurdering og eksamen av representanter fra: 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer