2) Punkt V i Instruks for eksamensinspektører ved sentralt avviklet skriftlig prøve ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, endres til:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2) Punkt V i Instruks for eksamensinspektører ved sentralt avviklet skriftlig prøve ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, endres til:"

Transkript

1 SN-SAK NR: 55/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: BJØRG EKRHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2006/283 Saksnummer: 55/2011 Forskriftsendringer høst 2011 Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1) Skjema til bruk for bevitnelse Forslag til vedtak 1) Maks. 50 % av emnene i en erfaringsbasert master kan være på 200-nivå. Andelen av studiepoeng på 300-nivå skal være det samme som for de ordinære masterprogrammene. 2) Punkt V i Instruks for eksamensinspektører ved sentralt avviklet skriftlig prøve ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, endres til: Eksamensinspektøren skal sørge for at eksaminandene skriver sitt navn på kvitteringslisten for oppmøte. Eksaminanden noterer det gitte kandidatnummeret på eksamensbesvarelsen. Eksamensinspektøren kontrollerer samtidig underskriften mot gyldig legitimasjon/studentkort. Eksaminander som ikke har med gyldig legitimasjon/studentkort, må fylle ut et eget skjema som eksamensinspektøren leverer på studieavdelingen sammen med besvarelsen etter endt eksamen. 3) 6. avsnitt under ad i studieforskriften endres til: Dersom studenten kun gjenstår med gradsoppgaven, og innlevering skjer før 1. august/1. februar, settes det ikke krav til at studenten må semesterregistrere seg for et nytt semester. 4) Ad. 4-3 i eksamensforskriften endres til: Emneansvarlig skal være tilsatt ved UMB og inneha vitenskapelig kompetanse på minimum amanuensisnivå eller tilsvarende. 5) Andre avsnitt i ad. 5-2 i opptaksforskriften endres til: Nedre karaktergrense settes til C ved opptak til høyere årstrinn og 2-årige masterstudier.

2 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ ) Regelverket for bruk av sensorer ved muntlig prøve i langsgående vurderinger videreføres som beskrevet i punkt b i ad. 9-3 i eksamensforskriften. 7) Oppmeldingsfristen for et emne er i den perioden emnet starter, avmeldingsfristen er i den perioden emnet avsluttes, med unntak for emner i juniblokka. Ad. 3-1 i studieforskriften endres i tråd med dette. 8) Ordlyden i eksamensforskriftens ad endres til: Vitnemål for fullført studie blir automatisk skrevet ut når kravene i studentens godkjente utdanningsplan er oppfylt. Vitnemålet skal vise hvilket studieprogram graden er oppnådd i, alle elementer som inngår i graden og dato for oppnådd grad. Sammen med vitnemålet vil det følge en karakterutskrift over eventuelle emner utover de som har inngått i oppnådd grad. Vitnemålet utstedes bare én gang og det skrives ut på norsk, med mindre studiet i sin helhet er engelskspråklig. Diploma Supplement (DS) er et internasjonalt vitnemålstillegg som skal følge vitnemålet. Det erstatter ikke vitnemålet, men supplerer dette. DS blir sendt ut sammen med vitnemålet. 9) Ordlyden i opptaksforskriftens 7-1 tilrås endret til: For å bli tatt opp til PPU må søkeren dokumentere kompetanse som kvalifiserer for undervisning og formidling innen realfag eller naturbruk, eller en kombinasjon av disse. Ordlyden i ad. 7-4 i studieforskriften endres til: Det er studentens ansvar i samarbeid med instituttet å sette opp, endre og få godkjent utdanningsplanen. Frist for semesterregistrering og bekreftelse av utdanningsplanen; 1. september/1. februar. Vitnemål blir automatisk skrevet ut når alle emner i en godkjent utdanningsplan er godkjent og bestått. Ordlyden i tredje avsnitt i 12-3 i studieforskriften tilrås endret til: Masteroppgaven skal diskuteres ved muntlig eksamen, jf. kap. 6 i Forskrift om eksamen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Eksamen kan i tillegg inneholde et spesialpensum. Ordlyden i fjerde avsnitt under avsnittet Fornyet prøve i ad i studieforskriften endres til:

3 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ Gjentak av bestått gradsoppgave tillates ikke. Ordlyden i ad. 5-1 i eksamensforskriften endres til: Eksaminanden må møte i eksamenslokalet senest 10 minutter før eksamen begynner. Eksaminander som møter for sent, kan unntaksvis gis adgang til å avlegge eksamen: o dersom ingen eksaminand har forlatt eksamenslokalene i aktuelt emne (skriftlig eksamen) o hensynet til forsvarlig gjennomføring av eksamen ikke taler i mot o eksaminanden kan oppgi grunner for at dispensasjon bør gis. Studienemnda vedtar instruks for eksamensvakter. Følgende setning tas inn i ad-3-2 i eksamensforskriften: Obligatoriske aktiviteter må være godkjent senest ett år etter avlagt eksamen for at karakteren i emnet skal kunne frigis. 10) UMBs nåværende opptaksforskrift, studieforskrift og eksamensforskrift slås sammen til en forskrift i tråd med fremlagt oppsett for ny forskrift. Med unntak av punkt 10) ovenfor trer endringene i kraft fra og med Ås, Ole-Jørgen Torp studiedirektør

4 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ Bakgrunn På møtet i studienemnda ble forslag til endringer i regelverket tatt opp til 1. gangs drøfting. Aktuelle innspill har etter nevnte møte blitt videre saksutredet av studieavdelingen. I tillegg fremlegges enkelte nye innspill som ikke ble tatt opp den Studienemnda skal i denne saken ta stilling til konkrete forslag til endringer i forskriftene og deres utfyllende bestemmelser. I tillegg tas det opp enkelte innspill/orienteringer som ikke inngår som en del av selve forskriftene/de utfyllende bestemmelsene, men som har en nær sammenheng med og bakgrunn i disse. Aktuelle endringer i de utfyllende bestemmelsene skal vedtas av studienemnda, endringer i selve forskriftene videresendes til universitetsstyret påført studienemndas anbefaling. Forslag til endringer er nummerert fortløpende gjennom saksfremlegget og samme nummerering er å finne i forslagene til vedtak. Følgende saker tas opp: 1. Erfaringsbasert master emner på 200-nivå 2. Gyldig legitimasjon på eksamen 3. Masteroppgaver utsatt innleveringsfrist semesteravgift 4. Emneansvarliges tilknytning til UMB 5. Opptak til høyere årstrinn og 2-årig master karakteren C som nedre karaktergrense 6. Langsgående vurdering muntlig prøve 7. Tidspunkt for oppmelding og avmelding 8. Karakterutskrift, vitnemål og Diploma Supplement 9. Enkelte justeringer 10. Sammenslåing av forskrifter 1) Erfaringsbasert master emner på 200-nivå Følgende innspill fra SEVUs avdelingsdirektør, Vigdis Johansen, ble fremlagt på møtet den 19.10: Ifølge UMBs Veiledende kriterier for godkjenning av studieprogram skal mastergraden bestå av minimum 30 studiepoeng på 300-nivå + masteroppgave. Masteroppgaven kan være på 30 eller 60 studiepoeng. Kriteriene omtaler ikke spesifikt erfaringsbaserte mastergrader (kan være på enten 90 eller 120 studiepoeng). SEVU har tidligere, ved for eksempel utformingen av det erfaringsbaserte masterprogrammet i husdyrproduksjon, gått ut fra at andelen av studiepoeng på 300-nivå skal være det samme som for de ordinære masterprogrammene. SEVU har også tolket det dit hen at maks. 50 % av emnene i en erfaringsbasert master kan være på 200-nivå. Studiedirektørens vurdering Studiedirektøren støtter SEVUs tolkning av kravet til fordypning i en erfaringbasert master. På møtet den ga også studienemnda uttrykk for at de delte denne oppfatningen. Studiedirektørens forslag Maks. 50 % av emnene i en erfaringsbasert master kan være på 200-nivå. Andelen av studiepoeng på 300-nivå skal være det samme som for de ordinære masterprogrammene.

5 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ ) Gyldig legitimasjon på eksamen Studienemnda drøftet hvordan en best kan håndtere situasjonen dersom en student ikke har med seg, og kan fremvise, gyldig legitimasjon på eksamen. Dagens ordning er som følger: Eksaminander som ikke har med gyldig legitimasjon/studentkort, må fylle ut et skjema hvor to andre eksaminander, utpekt av eksamensinspektøren, kan bekrefte at han/hun er den personen vedkommende utgir seg for å være. Studienemnda var den helt klar på at når studenter ikke kan fremvise legitimasjon, må det finnes nødløsninger som gjør at studenten allikevel kan avlegge eksamen som planlagt, og ikke bortvises fra eksamen. Studienemnda ga også tilbakemeldinger på at dagens ordning bør endres. Følgende forslag ble fremmet under møtet: Det utarbeides et skjema hvor studenten må skrive sitt navn og fødselsdato. Når eksamensbesvarelsen er innlevert, må studenten møte opp på et angitt sted, for å synliggjøre at han/hun er den personen vedkommende har utgitt seg for å være. Studiedirektørens vurdering Studieavdelingen har i etterkant av studienemndsmøtet, vært i kontakt med andre universiteter og høgskoler, og etterspurt deres rutiner og hva som gjøres når studentene møter på eksamenssalen uten legitimasjon. Tilbakemeldingene viser at svært få avviser disse studentene, men at ulike kreative løsninger finnes. Eksempelvis: hvis mulig, hente bevitnelsen hjemme før kl , eksamensvakten følger studenten til studieavdelingen, må møte på studieavdelingen med nødvendig legitimasjon senest 1 dag etter gjennomført eksamen, studenten avvises og gis ikke muligheter til å avlegge eksamen, etc. Med utgangspunkt i gjeldende praksis ved UMB, innspill gjennom den foreløpige drøftingen i studienemnda, og erfaringer gjort ved andre læresteder, har studiedirektøren utarbeidet et forslag til skjemaet: Bevitnelse, se vedlegg 1. Eksamensforskriften inneholder ingen retningslinjer for slik bevitnelse, dette er å finne i eksamensinspektørenes instruks. Aktuelt punkt i instruksen må tas opp til vurdering. Studiedirektørens forslag Punkt V i Instruks for eksamensinspektører ved sentralt avviklet skriftlig prøve ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, omhandler legitimasjon ved eksamen. Dette punktet foreslås endret: FRA: Eksamensinspektøren skal sirkulere kvitteringsliste hvor eksaminandene skriver sitt navn. Eksaminanden noterer det gitte kandidatnummer på eksamensbesvarelsen. Eksamensinspektøren kontrollerer samtidig underskriften mot gyldig legitimasjon/studentkort. Eksaminander som ikke har med gyldig legitimasjon/studentkort, må fylle ut et skjema hvor to andre eksaminander, utpekt av eksamensinspektøren, kan bekrefte at han/hun er den personen vedkommende utgir seg for å være. TIL: Eksamensinspektøren skal sørge for at eksaminandene skriver sitt navn på kvitteringslisten for oppmøte. Eksaminanden noterer det gitte kandidatnummeret på eksamensbesvarelsen. Eksamensinspektøren kontrollerer samtidig underskriften mot gyldig legitimasjon/studentkort. Eksaminander som ikke har med gyldig legitimasjon/studentkort, må fylle ut et eget skjema som eksamensinspektøren leverer på studieavdelingen sammen med besvarelsen etter endt eksamen.

6 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ ) Masteroppgaver utsatt innleveringsfrist - semesteravgift Ifølge 6. avsnitt under ad i studieforskriften heter det: "Dersom innlevering og muntlig drøfting skjer før 15. august/15. februar, behøver ikke studenten å semesterregistrere seg for et nytt semester. Dersom muntlig drøfting finner sted etter 15. august, uavhengig om oppgaven er levert før denne dato, skal studenten semesterregistrere seg for et nytt semester. Dersom innlevering og/eller muntlig drøfting finner sted etter 15. februar skal studenten semesterregistrere seg for et nytt semester". Spørsmål er stilt om nødvendigheten av å semesterregistrere seg for et nytt semester i de tilfeller hvor kun den muntlige drøftingen gjenstår. Under diskusjonen i studienemnda den kom det forslag om å løse dette ved å ta ut ordene: muntlig drøfting i ovennevnte avsnitt. Studiedirektørens vurdering Studiedirektøren slutter seg til forslaget om å justere ordlyden slik at semesterregistrering for et nytt semester kun kreves dersom innleveringen av gradsoppgaven finner sted etter henholdsvis 15. august/ 15. februar (disse fristene tilrås endret til 1. august/1. februar, jf. punkt 9 senere i saksfremlegget). Studiedirektøren ser av den grunn ikke nødvendigheten av å synliggjøre om tidspunktet for muntlig drøfting vil skje før eller etter disse datoene. Studiedirektørens forslag Følgende ordlyd tilrås i 6. avsnitt under ad i studieforskriften: Dersom studenten kun gjenstår med gradsoppgaven, og innlevering skjer før 1. august/1. februar, settes det ikke krav til at studenten må semesterregistrere seg for et nytt semester. 4) Emneansvarliges tilknytning til UMB På møtet i studienemnda ble emneansvarliges tilknytning til UMB tatt opp til drøfting. Det var enighet om at dette måtte inn i regelverket. Diskusjonen gikk i all hovedsak på kravet til emneansvarlig fast tilsetting eller ikke, dvs. for det sistnevnte, kun krav om tilsatt ved UMB. Studiedirektørens vurdering Det argumenteres med at emneansvarlig må være fast tilsatt for å sikre kontinuitet og stabilitet. Studiedirektøren kan ikke se nødvendigheten av at emneansvarliges tilknytning til UMB må være tilsatt i fast stilling. Også vitenskapelig tilsatte i fast stilling kan finne på å slutte, bli syke, søke om permisjon m.m. Det enkelte institutt har ansvaret for sin emneportefølje og de emneansvarlige. Det viktigste for UMB er at emneansvarlig er godt kvalifisert, ikke om han/hun er fast tilsatt eller ikke. Studiedirektøren vil videre minne om diskusjonen for noen år tilbake som gikk på kravet til hovedveiledere for gradsoppgaver. Tidligere var kravet at disse skulle være tilsatt i fast vitenskapelig stilling på UMB. Dette ble endret til kun krav om tilsatt i vitenskapelig stilling, i professor II-stilling eller førsteamanuensis II-stilling ved UMB. Med andre ord ordet; fast ble fjernet. Studiedirektørens forslag Studiedirektøren tilrår at emneansvarliges tilknytning til UMB tas inn ad. 4-3 i eksamensforskriften. Følgende ordlyd tilrås:

7 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ Emneansvarlig skal være tilsatt ved UMB og inneha vitenskapelig kompetanse på minimum amanuensisnivå eller tilsvarende. 5) Opptak til høyere årstrinn og 2-årig master karakteren C som nedre karaktergrense Diskusjonen i studienemnda var todelt: a. skal det for fremtiden stilles et C-krav ved opptak til høyere årstrinn og 2-årig master for alle UMBs studieprogram? b. hva betyr en C i tallverdi, eksempelvis 2,50 eller 3,00? Studiedirektørens vurdering og forslag a. C-kravet har til nå vært en prøveordning, og det har vært opp til den enkelte instituttvise opptakskomitè å sette et ev. C-krav. Innspill før saken ble tatt opp til foreløpig drøfting i studienemnda, synliggjorde at langt de fleste program har eller tenker å innføre C-kravet. Studiedirektørens synspunkt er at kravet bør gjøres generelt, og gjelde for alle UMBs opptak til høyere årstrinn og 2-årig masterstudier fra og med opptak til studieåret 2012/2013. Intensjonen med at det skal gjelde for alle, vil være å gi et entydig signal utad om inntaksnivået på alle UMBs studieprogram sett under ett, og ikke gi rom for en tolking av programnivå i form av A- og B-program. Videre vil søkerveiledning og opptaksarbeid forenkles ved at alle program har samme krav til nivå på opptaksgrunnlaget fra tidligere utdanning. Enkelte program, spesielt de program som sliter med et lavt søkergrunnlag, vil nok på kort sikt merke innstrammingen. Men, studiedirektøren er av den formening at UMB ikke er tjent med søkere som i utgangspunktet ikke er godt nok kvalifisert for høgere grads studier. Det tilrås at andre avsnitt i ad. 5-2 i opptaksforskriften endres: FRA: Studienemnda kan, etter tilråding fra aktuelt undervisningsutvalg, fastsette at studieprogrammet skal ha en nedre karaktergrense på C ved opptak til høyere årstrinn og 2-årige masterstudier. (Karakteren regnes som et gjennomsnitt ut fra gjennomført bachelorgrad eller lignende). TIL: Nedre karaktergrense settes til C ved opptak til høyere årstrinn og 2-årige masterstudier. b. Studiedirektøren vil tilrå at verdien av C settes til 3, og at vanlige avrundingsregler brukes. Dette er i tråd med ad. 5-3 i opptaksforskriften, hvor det heter: Alle karakterer på de karakterutskrifter/vitnemål som er nødvendige for å fylle opptakskravet, regnes med i snittkarakteren. Ved blanding av bokstaver og tall omregnes bokstavkarakterene til sammenlignbare tallstørrelser før snittberegning. Ved gjennomsnitt av bare bokstavkarakterer benyttes følgende tallverdier: A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. 6) Langsgående vurdering muntlig prøve Spørsmålet om krav til bruk av ekstern sensor ved muntlige prøver i en langsgående vurdering ble tatt opp til foreløpig drøfting den Ulike synspunkter fremkom under diskusjonen, eksempelvis alltid

8 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ ekstern sensor ved muntlig prøve, 2 interne sensorer, dersom prøven teller mer enn 2/3 skal det være 2 sensorer m.m. Studiedirektørens vurdering Studiedirektørens syn er at det alltid skal være 2 sensorer ved en muntlig eksamen/prøve som har betydning for karakteren i et langsgående emne. Spørsmålet er om den ene av sensorene, uansett omfanget av den muntlige prøven, skal pålegges å være ekstern. Studiedirektøren er av den oppfatning at all muntlig eksaminasjon, som har innvirkning på karakteren og som ikke kan etterprøves, skal ha ekstern sensor i tillegg til den interne. Ved å benytte kun 2 interne, vil disse faglig sett kunne være godt samkjørte, og sensureringen vil ikke kunne vurderes uhildet på samme måte som med en utenforståendes innfallsvinkel til aktuell fagproblematikk. I tillegg, mange fagmiljøer ved UMB er små og 2 relevante interne sensorer vil kunne være vanskelig å fremskaffe. Videre kan bruk av ekstern sensor inneha et kvalitetssikringsaspekt, noe som i seg selv er verdifullt, både for den som blir eksaminert og for den interne sensoren. Ekstern sensurering koster, og er en utgiftspost som mange institutter ønsker å minimalisere. Et verktøy i så henseende er å bruke videokonferanseutstyr for å redusere kostnadene. Studiedirektørens forslag Studiedirektøren tilrår at punkt b i ad. 9-3 i eksamensforskriften videreføres og at det ikke utformes et eget regelverk for bruk av sensorer ved muntlig prøve i langsgående vurderinger: 1. Det skal benyttes to sensorer, hvorav minst én ekstern i følgende tilfeller: a. Ved bedømmelse av bachelor- og masteroppgaven b. ved muntlig eksamen eller prøve som ikke lar seg etterprøves c. ved ny sensurering som følge av klage over formelle feil ved eksamen, jf. Universitets- og høgskoleloven, 5-2 nr. 2 d. ved klage over karakterfastsettelse, jf. Universitets- og høgskoleloven, 5-3 nr. 4 7)Tidspunkt for oppmelding og avmelding På møtet i studienemnda den ble oppmeldings- og avmeldingsfrist for emner som går over flere undervisningsperioder tatt opp. Studiedirektørens vurdering Studiedirektøren oppfattet at studienemnda sluttet seg til studiedirektørens forslag: oppmeldingsfristen for et emne er i den perioden emnet STARTER. Avmeldingsfristen er i den perioden emnet AVSLUTTES (unntak er juniblokka som må ha tidligere avmeldingsfrist siden det er flere eksamenstidspunkt i løpet av blokka). Studiedirektørens forslag Ordlyden i de utfyllende bestemmelsene i ad. 3-1 i studieforskriften endres til: Første onsdag i augustblokka er oppmeldings- og avmeldingsfrist for emner som starter i augustblokka 1. september er oppmeldingsfrist for: - emner som starter i høstparallellen - bachelor-/masteroppgaver

9 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ november er avmeldingsfrist for: - emner som avsluttes i høstparallellen - bachelor-/masteroppgaver 1. desember er oppmeldings- og avmeldingsfrist for: - emner med ny eksamen/utsatt prøve i januar 1. desember er oppmeldingsfrist for: - emner som starter i januarblokka Første onsdag i januarblokka er avmeldingsfrist for emner som avsluttes i januarblokka 1. februar er oppmeldingsfrist for: - emner som starter i vårparallellen - bachelor-/masteroppgaver 1. mars er oppmeldingsfrist for: - emner med ny eksamen/utsatt prøve i mai 1. april er avmeldingsfrist for: - emner som avsluttes i vårparallellen - bachelor-/masteroppgaver - emner med ny eksamen/utsatt prøve i mai 1. april er oppmeldingsfrist for: - emner som starter i juniblokka 1. mai er avmeldingsfrist for: - emner som avsluttes i juniblokk 8)Karakterutskrift, vitnemål og Diploma Supplement Ordlyden under eksamensforskriftens kapittel 11 omhandler i dag kun karakterutskrift og vitnemål: 11-1 En student kan, etter anmodning, få karakterutskrift over samtlige avlagte, beståtte eksamener ved UMB. Karakterutskriften kan utstedes på bokmål, nynorsk eller engelsk Vitnemål utstedes innen 2 måneder dersom studenten fyller kravene for å få graden. Studiedirektørens vurderinger Som beskrevet i saksfremlegget til studienemndas møte den ser studiedirektøren det som hensiktsmessig å utdype dette kapittelet noe. På ovennevnte møte ble det også ytret ønske om at det på vitnemålets side 4 skulle listes opp overskytende emner, dvs. emner som ikke inngår i graden. Tilbakemeldingen på dette punktet er at dette er fullt mulig og at det arbeides med saken. Studiedirektøren vil i den forbindelse minne om høringen som Universitets- og høgskolerådet har sendt ut som går nettopp på norske vitnemål og vitnemålstillegg.

10 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ Videre ble det stilt spørsmål ved om studentene skulle bestille vitnemålet, og ikke som i dag, at det skrives ut når kravet i godkjent utdanningsplan er oppfylt. Studiedirektøren ønsker ikke at dagens rutine endres. Vitnemålene bør ferdigstilles fortløpende både av hensyn til kandidatene og deres fremtidige bruk av dette i ulike typer søknader, og av hensyn til de rapporteringskrav og -rutiner universitetet er pålagt innenfor gitte rapporteringsfrister. Viser også her til høringen fra UHR. Studiedirektørens forslag Studiedirektøren anbefaler at det settes inn utfyllende bestemmelser til kapittelets 11-2, som en nærmere redegjørelse rundt vitnemålsutstedelsen som også innbefatter Diploma Supplement. Følgende ordlyd tilrås: Kap. 11 Karakterutskrift, vitnemål og Diploma Supplement 11-1 En student kan, etter anmodning, få karakterutskrift over samtlige avlagte, beståtte eksamener ved UMB. Karakterutskriften kan utstedes på bokmål, nynorsk eller engelsk Vitnemål utstedes innen 2 måneder dersom studenten fyller kravene for å få graden. Utfyllende bestemmelser til kapittel 11 Ad Vitnemål for fullført studie blir automatisk skrevet ut når kravene i studentens godkjente utdanningsplan er oppfylt. Vitnemålet skal vise hvilket studieprogram graden er oppnådd i, alle elementer som inngår i graden og dato for oppnådd grad. Sammen med vitnemålet vil det følge en karakterutskrift over eventuelle emner utover de som har inngått i oppnådd grad. Vitnemålet utstedes bare én gang og det skrives ut på norsk, med mindre studiet i sin helhet er engelskspråklig. Diploma Supplement (DS) er et internasjonalt vitnemålstillegg som skal følge vitnemålet. Det erstatter ikke vitnemålet, men supplerer dette. DS blir sendt ut sammen med vitnemålet. 9) Enkelte justeringer Til studienemndas møte den ble det fremlagt enkelte justeringer av ordlyd i henholdsvis opptaksog studieforskriften. Det fremkom ingen merknader til forslagene, og som en oppfølging tilrår studiedirektøren følgende: Ordlyden i opptaksforskriftens 7-1 endres til: For å bli tatt opp til PPU må søkeren dokumentere kompetanse som kvalifiserer for undervisning og formidling innen realfag eller naturbruk, eller en kombinasjon av disse. Merknad: ordet naturfag er blitt erstattet med realfag Ordlyden i ad. 7-4 i studieforskriften endres til: Det er studentens ansvar i samarbeid med instituttet å sette opp, endre og få godkjent utdanningsplanen. Frist for semesterregistrering og bekreftelse av utdanningsplanen; 1. september/1. februar. Vitnemål blir automatisk skrevet ut når alle emner i en godkjent utdanningsplan er godkjent og bestått. Merknad: Siden oppmeldingsfristen er endret fra 15. til 1. er det naturlig også å endre datoen for bekreftelse av utdanningsplanen. Videre er det viktig å få inn at utdanningsplanen skal være godkjent før vitnemål kan utarbeides.

11 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ Ordlyden i tredje avsnitt i 12-3 i studieforskriften endres til: Masteroppgaven skal diskuteres ved muntlig eksamen, jf. kap. 6 i Forskrift om eksamen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Eksamen kan i tillegg inneholde et spesialpensum. Merknad: Masteroppgaven 30/60 er erstattet med ordet masteroppgaven i første setningen. Ordlyden i fjerde avsnitt under avsnittet Fornyet prøve i ad i studieforskriften endres til: Gjentak av bestått gradsoppgave tillates ikke. Merknad: En spesifisering i henholdsvis bachelor- og masteroppgave er fjernet. Følgende forslag til justeringer har kommet inn etter den og har ikke vært gjennom en foreløpig drøfting i studienemnda: Andre setning under kulepunkt tre i ad. 5-1 i eksamensforskriften anbefales fjernet (markert med fete skrifttyper): Eksaminanden må møte i eksamenslokalet senest 10 minutter før eksamen begynner. Eksaminander som møter for sent, kan unntaksvis gis adgang til å avlegge eksamen: o dersom ingen eksaminand har forlatt eksamenslokalene i aktuelt emne (skriftlig eksamen) o hensynet til forsvarlig gjennomføring av eksamen ikke taler i mot o eksaminanden kan oppgi grunner for at dispensasjon bør gis. I slike tilfeller gis det ikke tillegg i tid. Studienemnda vedtar instruks for eksamensvakter. Merknad: Praksis er at tillegg i tid blir vurdert i hvert enkelt tilfelle ut fra årsaken. Togforsinkelser som kan dokumenteres, er ett eksempel på at studenter unntaksvis har fått avlegge eksamen selv om de ikke møter opp i tide og har blitt gitt noe tillegg i tid. Studiedirektørens vurdering og forslag Endringsforslaget tilrås Enkelte emner innehar obligatoriske aktiviteter som skal gjennomføres og godkjennes før karakter i emnet kan frigis. Studieavdelingen mottar fra tid til annen bekreftelse på godkjente aktiviteter for studenter som har avlagt eksamen flere år tilbake, men som først et par år senere gjennomfører den obligatoriske aktiviteten. Spørsmålet er om det skal settes noen tidsbegrensning i slike tilfeller. Studiedirektørens vurdering og forslag I utgangspunktet skal obligatoriske aktiviteter være arbeider som skal utføres og godkjennes mens undervisningen i emnet pågår, men slike aktiviteter blir også godkjent etter at undervisningen er over.

12 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ Studiedirektørens oppfatning er at det bør være en grense for hvor lang tid det kan gå fra avlagt eksamen til obligatoriske aktiviteter skal være godkjent og karakter i emnet kan frigis. Følgende setning tilrås tatt inn i ad. 3-2 i eksamensforskriften: Obligatoriske aktiviteter må være godkjent senest ett år etter avlagt eksamen for at karakteren i emnet skal kunne frigis. 10) Sammenslåing av forskrifter Som annonsert tidligere, studiedirektøren arbeider med å samle 3 av dagens forskrifter på utdanningssiden til én forskrift. Opptaks-, studie- og eksamensforskriften tilrås slått sammen til Forskrift om opptak og studier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Betegnelsen eksamen er ikke tatt inn i navnet all den tid eksamen er en del av studiene. Studiedirektørens vurderinger Studiedirektøren tror en sammenslåing vil kunne bidra til et mer oversiktlig regelverk. Eksempelvis omtalen av gradsoppgaver, som i dag står i to av forskriftene, vil bli samlet og på den måten forhåpentligvis lettere å finne fram i. Videre vil ordbruken bli gjennomgått og aktuelle justeringer foretatt der dette er naturlig, både opp mot overordnet lovverk og Felles studentsystem (FS). Dette arbeidet vil bli påbegynt i slutten av november. Hva er gjort til nå? De ulike forskriftene er i hovedsak sammenstilt etter følgende rekkefølge: opptak, studier og eksamen. I tillegg har enkelte kapitteler innad i forskriftene byttet plass, for å oppnå en mer hensiktsmessig og logisk rekkefølge. De fleste av kapittelene har derfor endret sitt kapittelnummer. Innholdsmessig er den nye forskriften, delt inn med følgende overskrifter : Overordnede bestemmelser, opptak, studier, vurdering og vurderingsordninger, gradsoppgaver og ikrafttreden. Overordnede bestemmelser Her er følgende satt inn: Forskriftens virkeområde, myndighetsbestemmelser og informasjonsspråk områder som er felles for hele forskriften. Opptak Rekkefølgen på de ulike kapittelene i den nye forskriften er den samme som i den nåværende opptaksforskriften. Det kan stilles spørsmål ved om kap. 15 klage på vedtak om opptak, skal inngå sammen med kap. 42 klage på karakter eller formelle feil ved eksamen/prøve. Studiedirektøren har valgt å holde disse to ulike klagebehandlingene atskilt fra hverandre, men det kan vurderes om disse bør sammenstilles og eventuelt inngå som deler av de overordnede bestemmelser. Studie I denne delen av den nye forskriften er kapittelet om studierett satt inn i begynnelsen, mot før langt bak i den gjeldende forskriften (tidligere kapittel 13 i studieforskriften). I den nåværende studieforskriften omhandler kapittel 12 gradsoppgaven. Studiedirektøren har under sammenslåingen, valgt å ta dette ut og samkjøre dette kapittelet med eksamensforskriftens omtale av avvikling av selvstendig arbeid og gradsoppgaver, se forslag til de nye kapittelene 46 og 47. Nåværende ordning med å beskrive regelverket rundt gradsoppgaver på to steder, i henholdsvis studie- og eksamensforskriften, har for mange vært noe forvirrende.

13 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ I dagens eksamensforskrift er det tatt inn et kapittel om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene (kapittel 16). Studiedirektøren har funnet at dette kapittelet hører mer naturlig inn under kapittelene som omhandler studie, og foreslår derfor at dette tas inn i denne delen av den nye forskriften. Men, det kan også vurderes om dette kapittelet bør settes opp under de overordnede bestemmelsene i begynnelsen av forskriften. Kapittelene om fusk, bortvisning og utestenging er andre deler av forskriften som kan vurderes tatt inn under de overordnede bestemmelsene. I gjeldende studieforskrift er det eget kapittel om overgangsordninger mellom gammel og ny gradsstruktur (kapittel 19). Dette tas ikke inn i den nye forskriften, da disse overgangsordningene har gått ut på dato. Vurdering og vurderingsordninger (den tidligere eksamensforskriften). I denne delen av den nye forskriften er det foretatt noen omrokkeringer på rekkefølgen av de ulike kapittelene. I tillegg er omtalen av karakterbetegnelsene og vurderingskriteriene foreslått tatt ut fra selve forskriften og lagt ved som et vedlegg, både på bokmål og nynorsk. Gradsoppgaver Som nevnt over, er det i den nye forskriften foreslått å samle omtalen av gradsoppgaver i eget underavsnitt. Ikrafttreden Her kommer dato for ikrafttreden og omtale av hvilke forskrifter som oppheves fra samme dato. Studiedirektørens forslag Studiedirektøren tilrår en sammenslåing av opptaks-, studie- og eksamensforskriften til én forskrift. Nedenfor synliggjøres de nåværende forskriftene og forslag til inndeling av den nye forskriften. Nåværende 3 forskrifter OPPTAKSFORSKRIFTEN Kap. 1 Forskriftens virkeområde Kap. 2 Opptaksrammer og regulering Kap. 3 Opptakskomiteer Kap. 4 Opptak til grunnstudier Kap. 5 Opptak til høyere grads studier Kap. 6 Opptak til forskerutdanning (PhD) Kap. 7 Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Kap. 8 Opptak til enkeltemner Kap. 9 Opptak til videreutdanning Kap. 10 Opptak til etterutdanning Kap. 11 Opptak av gjestestudenter Kap. 12 Utsettelse med å begynne på studiet (reservert studieplass) Kap. 13 Klage Kap. 14 Sluttbestemmelser STUDIEFORSKRIFTEN Kap. 1 Forskriftens virkeområde Kap. 2 Myndighetsbestemmelser Kap. 3 Studieår og undervisningsinndeling Forslag 1 forskrift OVERORDNEDE BESTEMMELSER Kap. 1 Forskriftens virkeområder Kap. 2 Myndighetsbestemmelser Kap. 3 Informasjonsspråk OPPTAK Kap. 4 Opptaksrammer og regulering Kap. 5 Opptakskomiteer Kap. 6 Opptak til grunnstudier Kap. 7 Opptak til høyere grads studier Kap. 8 Opptak til forskerutdanning (PhD) Kap. 9 Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Kap. 10 Opptak til enkeltemner Kap. 11 Opptak til videreutdanning Kap. 12 Opptak til etterutdanning Kap. 13 Opptak av gjestestudenter Kap. 14 Utsettelse av studiestart (reservert studieplass) Kap. 15 Klage på vedtak om opptak STUDIER Kap. 16 Studieretten

14 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 55/ Kap. 4 Etablering og nedlegging av studieprogram og emner Kap. 5 Studieplaner Kap. 6 Emnebeskrivelser Kap. 7 Utdanningsplaner Kap. 8 Obligatoriske aktiviteter Kap. 9 Utferder og annen undervisning Kap. 10 Frie emner Kap. 11 Delstudium ved annet lærested Kap. 12 Gradsoppgaver Kap. 13 Studieretten Kap. 14: Informasjonsspråk Kap. 15 Reduksjon i studiepoeng Kap. 16 Godkjenning av utdanning tatt ved annen institusjon Kap. 17 Overgang til annet studieprogram Kap. 18 Privatister og gjestestudenter Kap. 19 Overgangsordninger mellom gammel og ny gradsstruktur Kap. 20 Bortvisning og utestenging Kap. 21 Sluttbestemmelser EKSAMENSFORSKRIFTEN Kap. 1 Forskriftens virkeområde Kap. 2 Myndighetsbestemmelser Kap. 3 Rett til å avlegge eksamen Kap. 4 Eksamen eksamensordninger, eksamensdeler og eksamensformer Kap. 5 Sentral avvikling skriftlig og muntlig prøve Kap. 6 Avvikling av selvstendig arbeid og gradsoppgaver Kap. 7 Oppmelding til eksamen Kap. 8 Karakterregel / vurdering Kap. 9 Sensorer og sensur Kap. 10 Bekjentgjøring av sensur Kap. 11 Karakterutskrift og vitnemål Kap. 12 Hjelpemidler ved avsluttende skriftlig prøve Kap. 13 Sykdom og andre særskilte grunner til fravær i forbindelse med eksamen Kap. 14 Fusk. Annullering av eksamen Kap. 15 Adgang til å fremstille seg til samme eksamen flere ganger Kap. 16 Skikkethetsvurdering i lærerutdanningene Kap. 17 Klagebestemmelser Kap. 18 Sluttbestemmelser Kap. 17 Studieåret (inkludert oppmeldings- og avmeldingsfrister) Kap. 18 Etablering og nedlegging av studieprogram og emner Kap. 19 Studieplaner Kap. 20 Emnebeskrivelser Kap. 21 Utdanningsplaner (inkludert regler ved permisjon) Kap. 22 Obligatoriske aktiviteter Kap. 23 Utferder Kap. 24 Frie emner Kap. 25 Delstudium ved et annet lærested Kap. 26 Godkjenning av utdanning tatt ved en annen institusjon Kap. 27 Reduksjon av studiepoeng Kap. 28 Overgang til annet studieprogram Kap. 29 Privatister og gjestestudenter Kap. 30 Skikkethetsvurdering i lærerutdanningene Kap. 31 Bortvising og utestenging VURDERING OG VURDERINGSORDNINGER Kap. 32 Eksamen eksamensordninger, eksamensdeler og eksamensformer Kap. 33 Rett til å avlegge eksamen Kap. 34 Oppmelding og avmelding til eksamen Kap. 35 Gjennomføring av eksamen Kap. 36 Hjelpemidler ved eksamen/prøve Kap. 37 Tilrettelegging ved eksamen/prøve Kap. 38 Fravær i forbindelse med eksamen/prøve Kap. 39 Fusk - annullering av eksamen/prøve - utestenging Kap. 40 Sensorer og sensur Kap. 41Bekjentgjøring av sensur Kap. 42 Klage på karakter eller formelle feil ved eksamen/prøve Kap. 43 Adgang til å fremstille seg til samme eksamen flere ganger Kap. 44 Karakterregel/vurdering Kap. 45 Karakterutskrift, vitnemål og Diploma Supplement GRADSOPPGAVER Kap. 46 Gradsoppgaver Kap. 47 Gjennomføring av gradsoppgaver IKRAFTTREDEN Kap. 48 Sluttbestemmelser

15 Vedlegg: Karakterbetegnelser og vurderingskriterier: Bokmål: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Nynorsk: Symbol Nemning Generell, kvalitativ, ikkje fagspesifikk omtale av vurderingskriterium A Framifrå Framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Kandidaten syner særs god vurderingsevne og stor av sjølvstende. B Mykje god Mykje god prestasjon. Kandidaten syner mykje god vurderingsevne og sjølvstende. C God Jamt god prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste områda. Kandidaten syner god vurderingsevne og sjølstende på dei viktigaste områda. D Nokså god Akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar. Kandidaten syner ein viss grad av vurderingsevne og sjølstende.

16 E Tilstrekkeleg Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller ikkje meir. Kandidaten syner lita vurderingsevne og lite sjølstende. F Ikkje greidd Prestasjon som ikkje tilfredsstiller dei faglege minimumskrava. Kandidaten syner både manglande vurderingsevne og sjølstende.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 23.11.2011

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 23.11.2011 STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 23.11.2011 GODKJENNING..2012 VARIGHET: 09.15-12.00 MØTEBOK Møte i Studienemnda 23.11.2011 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Håvard Steinsholt

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Saksnummer: 25/2012 Forskriftsendringer, 1. gangs drøfting

Saksnummer: 25/2012 Forskriftsendringer, 1. gangs drøfting SN-SAK NR: 25/202 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 302 90 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2006/283 Saksnummer: 25/202 Forskriftsendringer,. gangs

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

1) Studienemnda tar orienteringen om endringen i opptaksforskriftens ad. 5-4 til etterretning.

1) Studienemnda tar orienteringen om endringen i opptaksforskriftens ad. 5-4 til etterretning. SN-SAK NR: 29/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2006/283 Saksnummer: 29/2011 Forskriftsendringer Dokumenter:

Detaljer

Saksnummer: 25/2010 Regelverksendringer våren 2010

Saksnummer: 25/2010 Regelverksendringer våren 2010 SN-SAK NR: 25/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Saksnummer: 25/2010 Regelverksendringer våren

Detaljer

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser US 45/2015 NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e):

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring?

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring? SN-SAK NR: 3/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU m/utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU m/utfyllende bestemmelser Versjon 10.september Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU m/utfyllende bestemmelser Innholdsliste Overordnede bestemmelser Kap. 1 Forskriftens virkeområder Kap. 2 Myndighetsbestemmelser Kap.

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1.

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1 GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1. OMFANG Denne gradsforskriften gjelder for de studieprogram som institusjonen vedtar å opprette. 2. DEFINISJONER 2.1.

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET 352 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET Utfyllende regler for Det historisk-filosofiske fakultet fastsatt av Fakultetsstyret 07.10.2003 med hjemmel i

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE Skala og retningslinjer Karakterskalaen løper fra A til

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Felles mastergrad i informatikk programutvikling

Felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale for toårig mastergradsstudium Felles mastergrad i informatikk programutvikling Et samarbeid mellom: Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen og Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Innkalling til møte i undervisningsutvalget ved ILP 06. mai 2008, kl 0900-1100 Sted: møterom Tidsskriftbiblioteket i Urbygningen

Innkalling til møte i undervisningsutvalget ved ILP 06. mai 2008, kl 0900-1100 Sted: møterom Tidsskriftbiblioteket i Urbygningen 1302 1901 TIL EINAR HEGSTAD (LEDER UU OG EIE) MARI SUNDLI TVEIT (BYREG) ANNE-KATHRINE GEELMUYDEN (LA) EVA FALLETH (INSTITUTTLEDER) NINA GILBERG (STUDENTREPR. EIE) TUVA LANGFELDT (STUDENTREPR.BYREG) INGRID

Detaljer

Grunnlag for vitnemål. Ingvild Greve, underdirektør Studieadministrativ avdeling

Grunnlag for vitnemål. Ingvild Greve, underdirektør Studieadministrativ avdeling Grunnlag for vitnemål Ingvild Greve, underdirektør Studieadministrativ avdeling Hovedpunkt i innlegget: Forholdet mellom Grunnlag for vitnemål/ karakterutskrift Innhold og utforming av Grunnlag for vitnemål

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE NTNU Forvaltningsutvalget for Norges teknisk-naturvitenskapelige sivilingeniørutdanningen universitet ved NTNU 5. 10. 2005/KEM/OF/ÅS og GB (FUS) VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Resultat Arbeidet med felles mal for vitnemål viste en rekke svært forskjellige tradisjoner ved

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Henriette Berg Nordmoen,

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

Årsplan for studieutvalget 2014 Oppdatert:20. desember 2014. Vedtak/kommentar

Årsplan for studieutvalget 2014 Oppdatert:20. desember 2014. Vedtak/kommentar Saksbehandl. Saksnummer 12.02.2014 ordinært møte Oppstart av Studieutvalget NMBU BN 2/2014 Studieutvalget oppnevner Hans Ekkehard Plesser som nestleder. Studieutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2014:

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

8. LOV OG FORSKRIFTER

8. LOV OG FORSKRIFTER SIDE 255 Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1.4.2005 er inntatt sist i kapitlet. NTNUs Opptaksforskrift av 7.12.2005 er intatt i sin helhet. NTNUS Forskrift om studier av 7.12.05 er også inntatt

Detaljer

Studenthåndbok - Peteka

Studenthåndbok - Peteka Studenthåndbok - Peteka INNHOLD Skolereglement... 2 Innledning... 2 Rettigheter... 2 Plikter... 2 2. Verneregler... 3 3. Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr... 3 4. Fusk... 3 5. Politisk

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474

Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474 US 2014 FULLMAKTSSAK FORSKRIFT OM KRAV TIL BACHELORGRAD VED NMBU, UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD OG FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å GÅ OPP TIL EKSAMEN M.V. SOM PRIVATIST VED NMBU

Detaljer

Møtebok SU 22.04.2015

Møtebok SU 22.04.2015 Møtebok SU 22.04.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ingunn Burud (IB), IMT Odd Vangen (OV),

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer