Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse"

Transkript

1 Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen... 3 Master- og Bacheloroppgave... 3 Vitenskapelig tilsatte... 5 Master- og Bacheloroppgave... 6 Eksamensvakter... 7 Hovedvakt... 7 Vakt... 7 Arbeidskrav... 8 Studenter... 8 Vitenskapelig tilsatte... 8 Krav om tilstedeværelse i undervisningen... 9 Studenter... 9 Vitenskapelig tilsatte... 10

2 Eksamen Studenter Skriftlig eksamen under tilsyn 1.1 Kandidaten skal være på plass i eksamenslokalet tidligst 30 minutter og senest 15 minutter før eksamen tar til. 1.2 Kandidaten skal ikke ha annet enn identifikasjon, skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat på plassen sin. Det er kandidatens eget ansvar å sørge for å skaffe seg de tillatte hjelpemidlene. Lån av hjelpemidler fra andre kandidater er ikke tillatt. Vesker, mobiltelefoner og andre saker som bringes med til eksamenslokalet, skal legges på anvist plass i lokalet. 1.3 Det skal ikke skrives eller noteres noe før eksamen starter. 1.4 Kandidater som kommer inntil 30 minutter for sent til eksamen, henvender seg til hovedvakten eller eksamensansvarlig, og kan få adgang til å gjennomføre eksamen uten ekstra tid dersom ingen andre eksamenskandidater i mellomtiden har forlatt eksamenslokalet. Bare i helt spesielle tilfelle kan en eksamenskandidat forlate lokalet de første 30 minutter etter at eksamen er begynt. 1.5 En kandidat som ikke møter til eksamen eller trekker seg under eksamen, har brukt ett (1) forsøk. 1.6 Kandidaten skal vise gyldig identifikasjon og signere kandidatliste. Privatister må forevise gyldig kvittering for betalt avgift. Eksamenskandidater som ikke har gyldig identifikasjon, gis ikke adgang til å avlegge eksamen. 1.7 Eksamenstid skal framgå av informasjon gitt på forhånd og av eksamensoppgaven. Eksamenstid inkluderer også eventuell spisetid. Etter at eksamenstiden er ute, skal all skriving på besvarelsen opphøre. Kandidaten har inntil 15 minutter ekstra til å klargjøre besvarelsen til innlevering. Den bakerste kopi i eksamensarkene er kandidatens egen kopi. 1.8 Ved bruk av PC under eksamen kan det kontrolleres at bare nødvendig programvare ligger på harddisk. 1.9 Det skal være ro i eksamenslokalet. Dersom en eksamenskandidat oppfører seg på en slik måte at det forstyrrer eksamensavviklingen, kan han/hun vises bort fra lokalet Under eksamen er enhver henvendelse mellom kandidatene forbudt. Henvendelser skal rettes til eksamensvakt. Dersom en kandidat har behov for pause, skal hun/han alltid ha følge med en eksamensvakt. Kandidaten kan ikke ha kontakt med noen annen utenfor eksamenslokalet, heller ikke via mobil eller annet kommunikasjonsutstyr Når besvarelsen skal leveres, blir kandidaten sittende på plassen til alle papirer er kontrollert og eksamensvakt gir signal om at kandidaten kan forlate lokalet. Kandidaten skal da forlate lokalet uten unødig opphold En besvarelse som er levert, kan ikke under noen omstendighet leveres ut igjen Ved bruk av gjennomslagsark, beholder kandidaten den bakerste kopien dersom ikke annet er angitt. Besvarelsene må skrives med blå eller svart kulepenn Ved sykdom må dokumentasjon på gyldig fravær være DMMH i hende senest 3 virkedager etter eksamen startet.

3 1.15 Blir en kandidat syk under en eksamen, skal hovedvakten og eksamensansvarlig varsles slik at permisjon kan gis. Legeattest levert/poststemplet senest påfølgende virkedag må framlegges for å gi gyldig fravær når eksamenslokalet forlates grunnet sykdom. Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen 2.1 Ved eksamensmappe og oppgave skal det utformes en presiseringsinstruks. Denne er som eksamensoppgave å regne. 2.2 Omfanget av en eksamensmappe/oppgave/hjemmeeksamen defineres i presiseringsinstruks/oppgavetekst i form av antall ord. Dersom ikke annet er angitt, aksepteres +/- 15 % avvik i omfang. Større avvik vil medføre trekk i karakter. 2.3 I omfanget regnes ikke forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og vedlegg. 2.4 Besvarelsen skal inneholde standard forside, som er tilgjengelig på itslearning. 2.5 Besvarelsen (ekskludert bacheloroppgave) leveres elektronisk i den til enhver tid gjeldende digitale innleveringsløsningen. 2.6 Eventuelle vedlegg til besvarelsen som ikke er i digitalt format, leveres etter nærmere angitte instrukser. 2.7 Ved dokumentert sykdom, eller ved annen tungtveiende og dokumentert årsak, kan det innvilges inntil en uke forsinket innlevering av eksamensmappe eller oppgave (ikke hjemmeeksamen). Søknad om slik utsatt frist, må være eksamenskontoret i hende senest siste virkedag før opprinnelig innleveringsfrist. Master- og Bacheloroppgave 3.1 Studentene velger selv tema, problemstilling og metode, dersom ikke annet er spesifisert i emnebeskrivelsen. Problemstilling og metode må godkjennes av veilederne. 3.2 I løpet av siste semester skal studentene presentere oppgaven for medstudenter og veiledere. Studenten vil bli gitt tilbakemelding på presentasjonen fra veilederne med tanke på mulige endringer og forbedringer før innlevering. 3.3 Krav til omfang gis i presiseringsinstruks, i form av antall ord. Om ikke annet er oppgitt, aksepteres +/- 10 % avvik i omfang. 3.4 I omfanget regnes ikke forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og vedlegg. 3.5 Besvarelsen skal inneholde standard forside, som er tilgjengelig på itslearning. 3.6 Oppgavene skal leveres i tre eksemplar. Et av disse eksemplarene skal kun være stiftet i venstre hjørne. De to andre skal være innbundet eller stiftet. Oppgaven skal i tillegg leveres elektronisk på itslearning for plagieringskontroll. Studenten er selv ansvarlig for å sikre at elektronisk og skriftlig innlevering er identiske. Eksamenskontoret vil ta stikkprøver blant innleveringene og forskjell på elektronisk og skriftlig dokument vil kunne oppfattes som forsøk på fusk. 3.7 Studentene registrerer selv tittel i Studentweb. Registrering må skje senest samme dag som innleveringsfrist. Registrert tittel vil bli inkludert på studentens vitnemål. 3.8 Dersom oppgaven skal inneholde bilder eller video, er prosjektet meldepliktig. Et prosjekt har ikke meldeplikt dersom alle disse punktene (der aktuelt) er oppfylt: foreldre og barn har gitt samtykke (eller ansatte gir samtykke dersom undersøkelsen gjelder dem) og ingen båndopptak, bilder eller filmer overføres til PC, og ingen data som kan identifisere personene er gjengitt i transkripsjon og alt innsamla materiale som ikke er anonymisert, slettes/makuleres etter transkribering

4 3.9 Hver student har fem klokketimer til veiledning som deles mellom to veiledere; en fra pedagogikk (2,5 timer) og en fra fordypningsenheten (2,5 timer). Plan for veiledning avtales med de respektive veiledere Det stilles krav om at veiledningsgrunnlag må leveres på itslearning tre virkedager før avtalt veiledning For hver student utarbeides det en plan for veiledning, der tre veiledningssamtaler knyttes til trinn i arbeidsprosessen med oppgaven. Dvs. til a) utarbeiding av problemstilling og plan for fremdrift b) godkjenning av metode c) veiledning i i skriveprosessen (se punkt 3.8 om krav til personvern) 3.12 Som hovedregel skal all veiledning skje ved personlig samtale. For veilednings-samtalene nevnt i punkt 3.11, stilles det krav om personlig frammøte. Utover dette er det opp til studentene å søke veiledning, og noe veiledning kan også skje elektronisk via itslearning. Veileder har selv ansvar for å holde oversikt over bruk av veiledningstid. Deltidsstudenter gis adgang til å gjennomføre veiledningen beskrevet i underpunkt b elektronisk.

5 Vitenskapelig tilsatte 4.1 Emneansvarlig har ansvar for at eksamensoppgaven og sensorveiledning til ordinær eksamen og til ny/utsatt eksamen blir utarbeidet både på bokmål og på nynorsk, i tråd med emnets læringsutbytter, og innen fastsatt frist. Frist for eksamener i mai/juni/august: 15. april Frist for alle andre eksamener: 14 dager før eksamensdato. 4.2 Ved utforming av eksamensoppgaven skal det brukes til enhver tid gjeldende mal for eksamensoppgave. 4.3 Hvis eksamensoppgaven inneholder flere spørsmål eller delspørsmål, skal det gå tydelig frem av eksamensoppgaven hvordan disse oppgavene blir vektet ved sensur. 4.4 Faglærer eller stedfortreder skal være tilgjengelig for oppklaringsspørsmål under skriftlig eksamen under tilsyn. 4.5 Emneansvarlig skal utforme sensorveiledning for alle skriftlige eksamener. Unntatt er flervalgseksamen. Det skal benyttes gjeldende mal. Sensorveiledningen skal beskrive: Hva som eventuelt må være med for å oppnå bestått karakter Hvilke tema studenten bør ha dekket Hva som burde belønnes ekstra 4.6 Emneansvarlig skal utforme presiseringsinstruks for alle eksamener av formen mappeeksamen og oppgave. Denne skal være tilgjengelig for kandidatene (på itslearning) og eksamenskontoret (på J:/) senest ved emnets oppstart. 4.7 For mappeeksamen skal en slik presiseringsinstruks avklare følgende: alle arbeidskrav i emnet hvert mappebidrags innhold og tilknytning til fag og tema hvert mappebidrags omfang, arbeidsmåte og endelige form hvilke mappebidrag som starter som gruppeoppgaver og veiledes gruppevis, eller som individuell oppgave hvilke mappebidrag som er arbeidskrav og hvilke krav som stilles for at arbeidskravet skal godkjennes tidsfrister for innlevering av utkast til mappebidrag til veiledning omfanget av veiledning, og hva veiledningen skal omfatte, for eksempel bare problemstilling, disposisjon eller et helt mappebidrag alle andre ting som er nødvendig for at studentene skal kunne levere mappebidrag eller eksamensmapper uten mer tilleggsinformasjon 4.8 Eksamensmapper vurderes ut fra i hvilken grad den viser kunnskap, ferdighet og kompetanse på følgende områder: viser faglig innsikt og kunnskapsbredde, innen de aktuelle fagområdene, teoretisk og praktisk, viser evne til å analysere og tolke faglige erfaringer, gi faglige begrunnelser for egne vurderinger, og reflektere over sin egen læringsprosess, i en god språklig framstilling, viser evne til å bruke relevant litteratur, på en selvstendig måte, viser evne til selvstendighet, originalitet, og faglig engasjement, viser evne til refleksjon over samarbeid i gruppeoppgaver der dette er eksplisitt poengtert

6 4.9 Et hvert skriftlig mappebidrag som inngår i en eksamensmappe skal vurderes som et individuelt arbeid og bedømmes deretter, uansett om den tilhørende mappeoppgaven har startet som et gruppearbeid eller ikke. Master- og Bacheloroppgave 5.1 Ved innsamling av data (f.eks. fra barnehager eller skoler) må regler for personvern overholdes. Det påhviler veilederne et vesentlig ansvar for at prosjekter legger opp til full anonymisering når det er intensjonen, og for at melding sendes NSD (www.nsd.uib.no/personvern) når det er nødvendig.

7 Eksamensvakter 6.1 Vaktene skal holde seg rolig i eksamenslokalet, unngå å lage støy og unngå unødvendig samtale med hverandre. 6.2 Vaktene skal ikke bruke parfyme eller annen lukt som kan være allergifremkallende eller sjenerende for kandidatene. 6.3 Ved endt eksamen skal ubrukt papir legges tilbake i sine respektive bunker. 6.4 Eksamensvakter har taushetsplikt om det som foregår i forbindelse med eksamen. Hovedvakt 7.1 Hovedvakt møter senest 1 time før eksamensstart. 7.2 Hovedvakten har ansvar for at det er ro og orden i lokalet og for å gi muntlige fellesopplysninger til eksamenskandidatene. 7.3 Hovedvakten anviser de øvrige vaktene plass i eksamenslokalet. 7.4 Når eksamen har startet, går hovedvakten rundt med signeringsliste og sjekker identifikasjon. Hovedvakten opplyser da studenten om sitt kandidatnummer, og sørger for at kandidaten signerer listen. 7.5 Dersom en student møter opp etter eksamen har startet, skal vedkommende henvises av hovedvakten til eksamensansvarlig i studieadministrasjon minutter før eksamenstart skal det opplyses om eksamens varighet, hva man har adgang til å ha på pulten, at man må slå av telefonen, at sekk/bag/veske skal legges på anvist plass, samt eventuelle andre opplysninger som er vesentlig for denne eksamensavviklingen. 7.7 Hovedvakten skal varsle når det gjenstår 1 time og deretter når det gjenstår 15 minutter. Når eksamenstiden er ute, skal det varsles om at man må avslutte skriving på eksamensoppgaven, og at man har 15 minutter til å gjøre klar besvarelsen for innlevering. 7.8 Hovedvakten sørger for at besvarelsen ligger i nummerert rekkefølge ved innlevering, samt at det er krysset av på kandidatlisten. Vakt 8.1 Vaktene møter senest 30 minutter før eksamensstart. 8.2 Vaktene deler ut eksamenspapirene (omslag, kladdeark og innføringsark) og påser at kandidatene ikke begynner å skrive før eksamen starter. 8.3 Vaktene skal påse at det ikke foregår henvendelser mellom kandidaten, eller at det utveksles papirer eller annet mellom kandidatene. 8.4 Når kandidater ønsker å benytte toalettet eller gå ut for en pause, skal vaktene følge kandidatene én og én. Det skal påses at ikke kandidatene kommuniserer med noen i en slik pause. 8.5 Ved innlevering skal vaktene påse at besvarelsen er påført dato, emnekode, navn på emnet, kandidatnummer og sidenummerering. Vaktene skal kontrollere at besvarelsen inneholder det antall ark som kandidaten selv har anført. Kandidater som skriver på pc, skal få tre utskrifter, der den ene beholdes av studenten selv. 8.6 Vaktene skal ta imot to eksemplar (hvit og gul), mens kandidaten beholder det siste eksemplaret. Kandidat som ønsker å levere blankt, må fylle ut informasjonen på én enkeltside og levere denne.

8 Arbeidskrav 9.1 Alle arbeidskrav skal være nedfelt i emnebeskrivelsen i studieplanen. Emnebeskrivelsen skal angi spesifikasjon av arbeidskravets formelle sider. Hvilken eksamen arbeidskravet er knyttet opp til skal også framkomme i emnebeskrivelsen. 9.2 Detaljerte beskrivelser av arbeidskrav nedfelles i presiseringsskriv. Studenter 10.1 Skriftlige arbeidskrav skal leveres via itslearning Studentens rett til veiledning faller bort hvis arbeidskravet ikke leveres innen frist for 1. gangs levering. Vitenskapelig tilsatte 11.1 Emneansvarlig foreslår og studieprogramleder beslutter innleveringsfrist for arbeidskrav. Innleveringsfristen må ta høyde for at ikke godkjente arbeidskrav skal kunne leveres og vurderes på nytt før ordinær eksamen Faglærer har ansvar for at arbeidskrav gjøres kjent og vurderes etter fastsatt frist. Fristen bekjentgjøres i timeplanen for det aktuelle emnet, samt eventuelt på itslearning Faglærer plikter å gi veiledning på arbeidskrav i henhold til presiseringsinstruksen Veiledning av mappebidrag skal gi studenten tilbakemelding på hvordan det faglige innholdet kan videreutvikles. Det skal ikke gis karakter, og vurderende uttrykk må stå i forhold til det faglige nivået. Dersom mappebidraget er så svakt at det trolig vil bli vurdert til ikke bestått ved eksamen, skal dette framgå av tilbakemeldingen. Tilbakemelding på mappebidrag kan gis muntlig eller skriftlig Arbeidskrav skal være vurdert av faglærer senest 15 virkedager etter innleveringsfristen Når et arbeidskrav ikke kan godkjennes, skal studenten få melding om dette fra faglærer Frist til ny/utsatt innlevering av arbeidskrav fastsettes av faglærer, og bekjentgjøres på itslearning Faglærer melder godkjente/ikke godkjente arbeidskrav til eksamenskontoret på protokoll fra studieadministrasjon.

9 Krav om tilstedeværelse i undervisningen 12.1 All undervisning ved DMMH er obligatorisk Registreringsperioden og det totale undervisningstimetall skal framgå av presiseringsinstruksen, og gjøres kjent for studentene på det aktuelle emnerommet på itslearning Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt ved tilstedeværelse på minimum 80 % av undervisningen i registreringsperioden Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i emnet som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge studieplanen Tilstedeværelsesprosenten beregnes i hele tall Det kan ikke regnes fravær for studenter som er borte fra undervisning når timene er flyttet med kortere varsel enn fem virkedager Tilstedeværelsesprosenten regnes alltid ut i forhold til det antall undervisningstimer som presiseringsinstruksen og informasjon på itslearning fastsetter for hele registreringsperioden. Fraværsprosenten kan derfor aldri bli lavere enn utregningen viser ved et gitt tidspunkt. Dersom en undervisningsøkt bortfaller eller flyttes etter punkt 12.6, regnes det som om samtlige studenter i klassen var til stede Ved manglende godkjenning av tilstedeværelse informerer eksamenskontoret studenten om tap av eksamensrett. Studenter 13.1 Fravær knyttet til oppgaver der studenten skjøtter sine verv som innvalgt i Høgskolens demokratiske og studentpolitiske organer skal meldes og dokumenteres for faglærer. Slik dokumentasjon kan gi rett til utvidet fravær (se punkt 13.2). Ved tvil avgjør leder for studieadministrasjonen Ved graviditet, fødsel, alvorlig sykdom eller andre særlige grunner kan det etter dokumentert søknad innvilges fravær opptil 30 % i registreringsperioden Den enkelte student har selv ansvar for at tilstedeværelse i undervisningen blir registrert. Om en student må forlate undervisningen, skal lærer gjøres oppmerksom på det Studenten må selv holde rede på fraværstimene sine. For informasjon om registrert fravær og fraværsprosent kan studenten kontakte ekspedisjonen Har studenten opplysninger som medfører at hun/han ikke har mistet eksamensretten, gis studenten adgang til første ny/utsatt eksamen i emnet Når krav om tilstedeværelse ikke kan godkjennes, må studenten delta i deler av undervisningen i det aktuelle emnet på nytt, slik at den samlede tilstedeværelsen oppfyller kravet. Slik tilstedeværelse bør særlig dekke de fagområder og tema som studenten har gått glipp av på grunn av fravær. For oppmelding til slik forsinket tilstedeværelse i et emne, må studenten ta kontakt med Når slikt særskilt krav om tilstedeværelse er godkjent, må studenten selv legge fram dokumentasjon fra faglærer om dette, senest to uker før eksamen Det kreves tilstedeværelse i timeplanfestet studiegruppemøter med kontaktlærer. Fravær fra studiegrupper regnes ikke som del av fravær fra undervisningen i emnet. Se eget reglement for arbeid i studiegrupper.

10 Vitenskapelig tilsatte 14.1 Emneansvarlig for hvert emne sørger for at antall undervisningstimer for alle fag som inngår i emnet, blir fastsatt. Hvis ikke annet er sagt, er registreringsperioden for et emne den tiden undervisningen pågår fram til 2 uker før eksamen som tilstedeværelsen er knyttet til Emneansvarlig sørger for at korrekt antall undervisningstimer pr fag i emnet føres inn i Høgskolens elektroniske oversikt for beregning av tilstedeværelsesprosent Det registreres tilstedeværelse i forbindelse med all undervisning. Faglærer plikter å ha liste for notering av tilstedeværelse tilgjengelig i klasserommet. Faglærer skal deretter overføre oppmøteregistreringene til høgskolens elektroniske skjema for beregning av tilstedeværelsesprosent, slik at disse skjemaene blir oppdatert til enhver tid. Oppdatering av elektronisk skjema skal skje senest første virkedag etter undervisningen Klassestyrer vurderer om tilstedeværelseskravet er godkjent, og fyller ut protokoll. Denne leveres til eksamenskontoret senest to uker før den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til. Godkjenning av tilstedeværelsen bygger på dokumentasjon som er registrert i emnets elektroniske fraværsoversikt.

DMMH. Studiereglement. Vedtatt av rektor: Sist revidert:

DMMH. Studiereglement. Vedtatt av rektor: Sist revidert: DMMH Studiereglement Vedtatt av rektor: 21.08.17 Sist revidert: 21.08.17 Innhold DMMH... 0 1. Eksamen... 2 1.1 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 1.2 Eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen... 3 1.3 Praktisk

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Reglement for eksamen (inkl. bacheloroppgave), arbeidskrav og tilstedeværelse

Reglement for eksamen (inkl. bacheloroppgave), arbeidskrav og tilstedeværelse Reglement for eksamen (inkl. bacheloroppgave), arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt av Rektor 26.08.2015 Revidert i studieadministrasjonen september /oktober 2015. Behandlet i møte med studieprogramledere

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 15/17 Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen Saksnr: 17/02826-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag:

Detaljer

Digital eksamensavvikling

Digital eksamensavvikling Digital eksamensavvikling Ansgar Teologiske Høgskole Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter Revisjon november 2015 Før eksamen settes i gang Eksamenskandidatene må møte i eksamensrommet senest

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 Målet med denne rettledningen er å bidra til at eksamen: gjennomføres på en trygg og sikker måte, og under like forhold gjennomføres etter gjeldende lover

Detaljer

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN Alle eksaminander skal før eksamen ha hvert sitt eksemplar av Reglement og rettleiing for eksaminander, og de plikter å gjøre seg kjent med innholdet

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

Informasjon til eksamensvaktene forts.

Informasjon til eksamensvaktene forts. Informasjon til eksamensvakter Praktisk informasjon Fremmøte kl. 08.15 Vaktene møter ved resepsjonen for å hente papir og få informasjon om hvor de skal sitte. Hovedvakt får et eget hefte hvor all nødvendig

Detaljer

Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks. Tom Heine Nätt

Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks. Tom Heine Nätt Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks Tom Heine Nätt Datoer (med forbehold) 27/11: Webutvikling 11/12: Infprog Fordele/bruke tid? Labtimer: Sjekk FB/kalender Pensum Webutvikling? I utgangspunktet

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen Skriftlig eksamen for elever VÅR 2016 Oslo Voksenopplæring Sinsen Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Når er skriftlig eksamen?... 2 Frammøte

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Eksamensrutiner og reglement 2017

Eksamensrutiner og reglement 2017 Eksamensrutiner og reglement 2017 Bamble videregående skole Kunngjøringer Skriftlig eksamen: Fredag12. Mai kl. 09.00 Kunngjøring av skriftlige eksamener for Bamble vgs I noen fag er det en forberedelsedel,

Detaljer

Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet

Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet 1. Generelle definisjoner Kapittel I: Allmenne regler 1. Eksamen/avsluttende vurdering: En summativ (avsluttende) vurdering med fastsetting

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Eksamensavvikling ved Karasjok skole

Eksamensavvikling ved Karasjok skole Eksamensavvikling ved Karasjok skole VÅREN 2017 Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen våren 2017 Revidert: 02.05.2017 Informasjon om eksamen På 10.trinn trekkes

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 16/17 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved eksamensavvikling Saksnr: 17/03036-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 23.05.2017

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo VEDTAKSSAK Forslag til revidert Nærmere regler for Det juridiske fakultet Forslag til Retningslinjer for digital eksamen ved Det juridiske fakultet til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 07.08.2012

Detaljer

Eksamensinfo. Vår 2017

Eksamensinfo. Vår 2017 Eksamensinfo Vår 2017 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2 (skriftlig eller muntlig) Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett): 20

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Årshjul eksamen. Detaljert

Årshjul eksamen. Detaljert Årshjul eksamen Detaljert Jogita Borg Pedersen Magnus Clark SKB AHS Eksamen på AHS/ASP arrangeres gjennom hele studieåret, men hovedperiode i mai/juni og november/desember. Tid/ frister Aktivitet/ oppgave

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017

EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017 EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017 FRAMMØTE Senest 30 minutter før prøven begynner, altså senest 08.30 Ha med gyldig legitimasjon Kantinebesøk før eksamen For sein til eksamen?

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2016 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett):

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

INSTRUKS FOR ROMVAKTER OG ROMANSVARLIGE VED SKRIFTLIG EKSAMEN. 1. Ansvarsområder og arbeidsbetingelser for eksamensvakter

INSTRUKS FOR ROMVAKTER OG ROMANSVARLIGE VED SKRIFTLIG EKSAMEN. 1. Ansvarsområder og arbeidsbetingelser for eksamensvakter INSTRUKS FOR ROMVAKTER OG ROMANSVARLIGE VED SKRIFTLIG EKSAMEN Alle eksamensvakter ved Handelshøyskolen BI plikter å gjøre seg kjent med innholdet i denne instruksen. 1. Ansvarsområder og arbeidsbetingelser

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter

EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter Eksamensreglementet er tilgjengelig på ItsLearning, og på skolens hjemmeside. Alle

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Aktuelle dokumenter: Eksamensforskrift for Høgskolen i Østfold Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften Bestemmelser for studieplanarbeid ved Høgskolen i

Detaljer

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2015 Skriftlig eksamen vår 2015. På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen. Dette

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Eksamensinformasjon Vår 2017

Eksamensinformasjon Vår 2017 Skøyenåsen skole Eksamensinformasjon Vår 2017 Standpunktkarakterer våren 2017 God dialog med faglærer i vårsemesteret Hva er kompetansemålene i faget? Hvilke vurderingssituasjoner gjenstår? Klageadgang

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Selsbakk skole 7004 Trondheim. INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen våren 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA

RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA Høgskolen i Hedmark 26.11.2015 RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA Denne rutinebeskrivelsen bygger på det mer formelle dokumentet Retningslinjer for hovedvakt ved digital

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016 I SISTE DEL AV VÅRSEMESTERET 2017 VIL 10.TRINNS ELEVER FÅ FASTSATT KARAKTERENE SOM SKAL STÅ PÅ VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN". HER VIL BÅDE KARAKTERENE

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Gjennomføring av skriftlig eksamen Alle skriftlige eksamener begynner kl.0900. Frammøte i eksamenslokalet seinest kl. 0830. Det er

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen vår 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt eksamen. Dette betyr at både tidspunkt og eksamensoppgaver

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

Digital arbeidsflyt for vurdering

Digital arbeidsflyt for vurdering Digital arbeidsflyt for vurdering Superbrukerkurs 17.01.2017 Kort om webinaret Mål for kurset Få en oversikt over de ulike trinnene i flyten for digital eksamen. Målgruppe Superbrukere som jobber med eksamensavvikling

Detaljer

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring?

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring? SN-SAK NR: 3/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2017

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2017 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2017 I SISTE DEL AV VÅRSEMESTERET 2017 VIL 10.TRINNS ELEVER FÅ FASTSATT KARAKTERENE SOM SKAL STÅ PÅ VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN". HER VIL BÅDE KARAKTERENE

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer