Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse"

Transkript

1 Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen... 3 Master- og Bacheloroppgave... 3 Vitenskapelig tilsatte... 5 Master- og Bacheloroppgave... 6 Eksamensvakter... 7 Hovedvakt... 7 Vakt... 7 Arbeidskrav... 8 Studenter... 8 Vitenskapelig tilsatte... 8 Krav om tilstedeværelse i undervisningen... 9 Studenter... 9 Vitenskapelig tilsatte... 10

2 Eksamen Studenter Skriftlig eksamen under tilsyn 1.1 Kandidaten skal være på plass i eksamenslokalet tidligst 30 minutter og senest 15 minutter før eksamen tar til. 1.2 Kandidaten skal ikke ha annet enn identifikasjon, skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat på plassen sin. Det er kandidatens eget ansvar å sørge for å skaffe seg de tillatte hjelpemidlene. Lån av hjelpemidler fra andre kandidater er ikke tillatt. Vesker, mobiltelefoner og andre saker som bringes med til eksamenslokalet, skal legges på anvist plass i lokalet. 1.3 Det skal ikke skrives eller noteres noe før eksamen starter. 1.4 Kandidater som kommer inntil 30 minutter for sent til eksamen, henvender seg til hovedvakten eller eksamensansvarlig, og kan få adgang til å gjennomføre eksamen uten ekstra tid dersom ingen andre eksamenskandidater i mellomtiden har forlatt eksamenslokalet. Bare i helt spesielle tilfelle kan en eksamenskandidat forlate lokalet de første 30 minutter etter at eksamen er begynt. 1.5 En kandidat som ikke møter til eksamen eller trekker seg under eksamen, har brukt ett (1) forsøk. 1.6 Kandidaten skal vise gyldig identifikasjon og signere kandidatliste. Privatister må forevise gyldig kvittering for betalt avgift. Eksamenskandidater som ikke har gyldig identifikasjon, gis ikke adgang til å avlegge eksamen. 1.7 Eksamenstid skal framgå av informasjon gitt på forhånd og av eksamensoppgaven. Eksamenstid inkluderer også eventuell spisetid. Etter at eksamenstiden er ute, skal all skriving på besvarelsen opphøre. Kandidaten har inntil 15 minutter ekstra til å klargjøre besvarelsen til innlevering. Den bakerste kopi i eksamensarkene er kandidatens egen kopi. 1.8 Ved bruk av PC under eksamen kan det kontrolleres at bare nødvendig programvare ligger på harddisk. 1.9 Det skal være ro i eksamenslokalet. Dersom en eksamenskandidat oppfører seg på en slik måte at det forstyrrer eksamensavviklingen, kan han/hun vises bort fra lokalet Under eksamen er enhver henvendelse mellom kandidatene forbudt. Henvendelser skal rettes til eksamensvakt. Dersom en kandidat har behov for pause, skal hun/han alltid ha følge med en eksamensvakt. Kandidaten kan ikke ha kontakt med noen annen utenfor eksamenslokalet, heller ikke via mobil eller annet kommunikasjonsutstyr Når besvarelsen skal leveres, blir kandidaten sittende på plassen til alle papirer er kontrollert og eksamensvakt gir signal om at kandidaten kan forlate lokalet. Kandidaten skal da forlate lokalet uten unødig opphold En besvarelse som er levert, kan ikke under noen omstendighet leveres ut igjen Ved bruk av gjennomslagsark, beholder kandidaten den bakerste kopien dersom ikke annet er angitt. Besvarelsene må skrives med blå eller svart kulepenn Ved sykdom må dokumentasjon på gyldig fravær være DMMH i hende senest 3 virkedager etter eksamen startet.

3 1.15 Blir en kandidat syk under en eksamen, skal hovedvakten og eksamensansvarlig varsles slik at permisjon kan gis. Legeattest levert/poststemplet senest påfølgende virkedag må framlegges for å gi gyldig fravær når eksamenslokalet forlates grunnet sykdom. Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen 2.1 Ved eksamensmappe og oppgave skal det utformes en presiseringsinstruks. Denne er som eksamensoppgave å regne. 2.2 Omfanget av en eksamensmappe/oppgave/hjemmeeksamen defineres i presiseringsinstruks/oppgavetekst i form av antall ord. Dersom ikke annet er angitt, aksepteres +/- 15 % avvik i omfang. Større avvik vil medføre trekk i karakter. 2.3 I omfanget regnes ikke forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og vedlegg. 2.4 Besvarelsen skal inneholde standard forside, som er tilgjengelig på itslearning. 2.5 Besvarelsen (ekskludert bacheloroppgave) leveres elektronisk i den til enhver tid gjeldende digitale innleveringsløsningen. 2.6 Eventuelle vedlegg til besvarelsen som ikke er i digitalt format, leveres etter nærmere angitte instrukser. 2.7 Ved dokumentert sykdom, eller ved annen tungtveiende og dokumentert årsak, kan det innvilges inntil en uke forsinket innlevering av eksamensmappe eller oppgave (ikke hjemmeeksamen). Søknad om slik utsatt frist, må være eksamenskontoret i hende senest siste virkedag før opprinnelig innleveringsfrist. Master- og Bacheloroppgave 3.1 Studentene velger selv tema, problemstilling og metode, dersom ikke annet er spesifisert i emnebeskrivelsen. Problemstilling og metode må godkjennes av veilederne. 3.2 I løpet av siste semester skal studentene presentere oppgaven for medstudenter og veiledere. Studenten vil bli gitt tilbakemelding på presentasjonen fra veilederne med tanke på mulige endringer og forbedringer før innlevering. 3.3 Krav til omfang gis i presiseringsinstruks, i form av antall ord. Om ikke annet er oppgitt, aksepteres +/- 10 % avvik i omfang. 3.4 I omfanget regnes ikke forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og vedlegg. 3.5 Besvarelsen skal inneholde standard forside, som er tilgjengelig på itslearning. 3.6 Oppgavene skal leveres i tre eksemplar. Et av disse eksemplarene skal kun være stiftet i venstre hjørne. De to andre skal være innbundet eller stiftet. Oppgaven skal i tillegg leveres elektronisk på itslearning for plagieringskontroll. Studenten er selv ansvarlig for å sikre at elektronisk og skriftlig innlevering er identiske. Eksamenskontoret vil ta stikkprøver blant innleveringene og forskjell på elektronisk og skriftlig dokument vil kunne oppfattes som forsøk på fusk. 3.7 Studentene registrerer selv tittel i Studentweb. Registrering må skje senest samme dag som innleveringsfrist. Registrert tittel vil bli inkludert på studentens vitnemål. 3.8 Dersom oppgaven skal inneholde bilder eller video, er prosjektet meldepliktig. Et prosjekt har ikke meldeplikt dersom alle disse punktene (der aktuelt) er oppfylt: foreldre og barn har gitt samtykke (eller ansatte gir samtykke dersom undersøkelsen gjelder dem) og ingen båndopptak, bilder eller filmer overføres til PC, og ingen data som kan identifisere personene er gjengitt i transkripsjon og alt innsamla materiale som ikke er anonymisert, slettes/makuleres etter transkribering

4 3.9 Hver student har fem klokketimer til veiledning som deles mellom to veiledere; en fra pedagogikk (2,5 timer) og en fra fordypningsenheten (2,5 timer). Plan for veiledning avtales med de respektive veiledere Det stilles krav om at veiledningsgrunnlag må leveres på itslearning tre virkedager før avtalt veiledning For hver student utarbeides det en plan for veiledning, der tre veiledningssamtaler knyttes til trinn i arbeidsprosessen med oppgaven. Dvs. til a) utarbeiding av problemstilling og plan for fremdrift b) godkjenning av metode c) veiledning i i skriveprosessen (se punkt 3.8 om krav til personvern) 3.12 Som hovedregel skal all veiledning skje ved personlig samtale. For veilednings-samtalene nevnt i punkt 3.11, stilles det krav om personlig frammøte. Utover dette er det opp til studentene å søke veiledning, og noe veiledning kan også skje elektronisk via itslearning. Veileder har selv ansvar for å holde oversikt over bruk av veiledningstid. Deltidsstudenter gis adgang til å gjennomføre veiledningen beskrevet i underpunkt b elektronisk.

5 Vitenskapelig tilsatte 4.1 Emneansvarlig har ansvar for at eksamensoppgaven og sensorveiledning til ordinær eksamen og til ny/utsatt eksamen blir utarbeidet både på bokmål og på nynorsk, i tråd med emnets læringsutbytter, og innen fastsatt frist. Frist for eksamener i mai/juni/august: 15. april Frist for alle andre eksamener: 14 dager før eksamensdato. 4.2 Ved utforming av eksamensoppgaven skal det brukes til enhver tid gjeldende mal for eksamensoppgave. 4.3 Hvis eksamensoppgaven inneholder flere spørsmål eller delspørsmål, skal det gå tydelig frem av eksamensoppgaven hvordan disse oppgavene blir vektet ved sensur. 4.4 Faglærer eller stedfortreder skal være tilgjengelig for oppklaringsspørsmål under skriftlig eksamen under tilsyn. 4.5 Emneansvarlig skal utforme sensorveiledning for alle skriftlige eksamener. Unntatt er flervalgseksamen. Det skal benyttes gjeldende mal. Sensorveiledningen skal beskrive: Hva som eventuelt må være med for å oppnå bestått karakter Hvilke tema studenten bør ha dekket Hva som burde belønnes ekstra 4.6 Emneansvarlig skal utforme presiseringsinstruks for alle eksamener av formen mappeeksamen og oppgave. Denne skal være tilgjengelig for kandidatene (på itslearning) og eksamenskontoret (på J:/) senest ved emnets oppstart. 4.7 For mappeeksamen skal en slik presiseringsinstruks avklare følgende: alle arbeidskrav i emnet hvert mappebidrags innhold og tilknytning til fag og tema hvert mappebidrags omfang, arbeidsmåte og endelige form hvilke mappebidrag som starter som gruppeoppgaver og veiledes gruppevis, eller som individuell oppgave hvilke mappebidrag som er arbeidskrav og hvilke krav som stilles for at arbeidskravet skal godkjennes tidsfrister for innlevering av utkast til mappebidrag til veiledning omfanget av veiledning, og hva veiledningen skal omfatte, for eksempel bare problemstilling, disposisjon eller et helt mappebidrag alle andre ting som er nødvendig for at studentene skal kunne levere mappebidrag eller eksamensmapper uten mer tilleggsinformasjon 4.8 Eksamensmapper vurderes ut fra i hvilken grad den viser kunnskap, ferdighet og kompetanse på følgende områder: viser faglig innsikt og kunnskapsbredde, innen de aktuelle fagområdene, teoretisk og praktisk, viser evne til å analysere og tolke faglige erfaringer, gi faglige begrunnelser for egne vurderinger, og reflektere over sin egen læringsprosess, i en god språklig framstilling, viser evne til å bruke relevant litteratur, på en selvstendig måte, viser evne til selvstendighet, originalitet, og faglig engasjement, viser evne til refleksjon over samarbeid i gruppeoppgaver der dette er eksplisitt poengtert

6 4.9 Et hvert skriftlig mappebidrag som inngår i en eksamensmappe skal vurderes som et individuelt arbeid og bedømmes deretter, uansett om den tilhørende mappeoppgaven har startet som et gruppearbeid eller ikke. Master- og Bacheloroppgave 5.1 Ved innsamling av data (f.eks. fra barnehager eller skoler) må regler for personvern overholdes. Det påhviler veilederne et vesentlig ansvar for at prosjekter legger opp til full anonymisering når det er intensjonen, og for at melding sendes NSD ( når det er nødvendig.

7 Eksamensvakter 6.1 Vaktene skal holde seg rolig i eksamenslokalet, unngå å lage støy og unngå unødvendig samtale med hverandre. 6.2 Vaktene skal ikke bruke parfyme eller annen lukt som kan være allergifremkallende eller sjenerende for kandidatene. 6.3 Ved endt eksamen skal ubrukt papir legges tilbake i sine respektive bunker. 6.4 Eksamensvakter har taushetsplikt om det som foregår i forbindelse med eksamen. Hovedvakt 7.1 Hovedvakt møter senest 1 time før eksamensstart. 7.2 Hovedvakten har ansvar for at det er ro og orden i lokalet og for å gi muntlige fellesopplysninger til eksamenskandidatene. 7.3 Hovedvakten anviser de øvrige vaktene plass i eksamenslokalet. 7.4 Når eksamen har startet, går hovedvakten rundt med signeringsliste og sjekker identifikasjon. Hovedvakten opplyser da studenten om sitt kandidatnummer, og sørger for at kandidaten signerer listen. 7.5 Dersom en student møter opp etter eksamen har startet, skal vedkommende henvises av hovedvakten til eksamensansvarlig i studieadministrasjon minutter før eksamenstart skal det opplyses om eksamens varighet, hva man har adgang til å ha på pulten, at man må slå av telefonen, at sekk/bag/veske skal legges på anvist plass, samt eventuelle andre opplysninger som er vesentlig for denne eksamensavviklingen. 7.7 Hovedvakten skal varsle når det gjenstår 1 time og deretter når det gjenstår 15 minutter. Når eksamenstiden er ute, skal det varsles om at man må avslutte skriving på eksamensoppgaven, og at man har 15 minutter til å gjøre klar besvarelsen for innlevering. 7.8 Hovedvakten sørger for at besvarelsen ligger i nummerert rekkefølge ved innlevering, samt at det er krysset av på kandidatlisten. Vakt 8.1 Vaktene møter senest 30 minutter før eksamensstart. 8.2 Vaktene deler ut eksamenspapirene (omslag, kladdeark og innføringsark) og påser at kandidatene ikke begynner å skrive før eksamen starter. 8.3 Vaktene skal påse at det ikke foregår henvendelser mellom kandidaten, eller at det utveksles papirer eller annet mellom kandidatene. 8.4 Når kandidater ønsker å benytte toalettet eller gå ut for en pause, skal vaktene følge kandidatene én og én. Det skal påses at ikke kandidatene kommuniserer med noen i en slik pause. 8.5 Ved innlevering skal vaktene påse at besvarelsen er påført dato, emnekode, navn på emnet, kandidatnummer og sidenummerering. Vaktene skal kontrollere at besvarelsen inneholder det antall ark som kandidaten selv har anført. Kandidater som skriver på pc, skal få tre utskrifter, der den ene beholdes av studenten selv. 8.6 Vaktene skal ta imot to eksemplar (hvit og gul), mens kandidaten beholder det siste eksemplaret. Kandidat som ønsker å levere blankt, må fylle ut informasjonen på én enkeltside og levere denne.

8 Arbeidskrav 9.1 Alle arbeidskrav skal være nedfelt i emnebeskrivelsen i studieplanen. Emnebeskrivelsen skal angi spesifikasjon av arbeidskravets formelle sider. Hvilken eksamen arbeidskravet er knyttet opp til skal også framkomme i emnebeskrivelsen. 9.2 Detaljerte beskrivelser av arbeidskrav nedfelles i presiseringsskriv. Studenter 10.1 Skriftlige arbeidskrav skal leveres via itslearning Studentens rett til veiledning faller bort hvis arbeidskravet ikke leveres innen frist for 1. gangs levering. Vitenskapelig tilsatte 11.1 Emneansvarlig foreslår og studieprogramleder beslutter innleveringsfrist for arbeidskrav. Innleveringsfristen må ta høyde for at ikke godkjente arbeidskrav skal kunne leveres og vurderes på nytt før ordinær eksamen Faglærer har ansvar for at arbeidskrav gjøres kjent og vurderes etter fastsatt frist. Fristen bekjentgjøres i timeplanen for det aktuelle emnet, samt eventuelt på itslearning Faglærer plikter å gi veiledning på arbeidskrav i henhold til presiseringsinstruksen Veiledning av mappebidrag skal gi studenten tilbakemelding på hvordan det faglige innholdet kan videreutvikles. Det skal ikke gis karakter, og vurderende uttrykk må stå i forhold til det faglige nivået. Dersom mappebidraget er så svakt at det trolig vil bli vurdert til ikke bestått ved eksamen, skal dette framgå av tilbakemeldingen. Tilbakemelding på mappebidrag kan gis muntlig eller skriftlig Arbeidskrav skal være vurdert av faglærer senest 15 virkedager etter innleveringsfristen Når et arbeidskrav ikke kan godkjennes, skal studenten få melding om dette fra faglærer Frist til ny/utsatt innlevering av arbeidskrav fastsettes av faglærer, og bekjentgjøres på itslearning Faglærer melder godkjente/ikke godkjente arbeidskrav til eksamenskontoret på protokoll fra studieadministrasjon.

9 Krav om tilstedeværelse i undervisningen 12.1 All undervisning ved DMMH er obligatorisk Registreringsperioden og det totale undervisningstimetall skal framgå av presiseringsinstruksen, og gjøres kjent for studentene på det aktuelle emnerommet på itslearning Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt ved tilstedeværelse på minimum 80 % av undervisningen i registreringsperioden Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i emnet som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge studieplanen Tilstedeværelsesprosenten beregnes i hele tall Det kan ikke regnes fravær for studenter som er borte fra undervisning når timene er flyttet med kortere varsel enn fem virkedager Tilstedeværelsesprosenten regnes alltid ut i forhold til det antall undervisningstimer som presiseringsinstruksen og informasjon på itslearning fastsetter for hele registreringsperioden. Fraværsprosenten kan derfor aldri bli lavere enn utregningen viser ved et gitt tidspunkt. Dersom en undervisningsøkt bortfaller eller flyttes etter punkt 12.6, regnes det som om samtlige studenter i klassen var til stede Ved manglende godkjenning av tilstedeværelse informerer eksamenskontoret studenten om tap av eksamensrett. Studenter 13.1 Fravær knyttet til oppgaver der studenten skjøtter sine verv som innvalgt i Høgskolens demokratiske og studentpolitiske organer skal meldes og dokumenteres for faglærer. Slik dokumentasjon kan gi rett til utvidet fravær (se punkt 13.2). Ved tvil avgjør leder for studieadministrasjonen Ved graviditet, fødsel, alvorlig sykdom eller andre særlige grunner kan det etter dokumentert søknad innvilges fravær opptil 30 % i registreringsperioden Den enkelte student har selv ansvar for at tilstedeværelse i undervisningen blir registrert. Om en student må forlate undervisningen, skal lærer gjøres oppmerksom på det Studenten må selv holde rede på fraværstimene sine. For informasjon om registrert fravær og fraværsprosent kan studenten kontakte ekspedisjonen Har studenten opplysninger som medfører at hun/han ikke har mistet eksamensretten, gis studenten adgang til første ny/utsatt eksamen i emnet Når krav om tilstedeværelse ikke kan godkjennes, må studenten delta i deler av undervisningen i det aktuelle emnet på nytt, slik at den samlede tilstedeværelsen oppfyller kravet. Slik tilstedeværelse bør særlig dekke de fagområder og tema som studenten har gått glipp av på grunn av fravær. For oppmelding til slik forsinket tilstedeværelse i et emne, må studenten ta kontakt med Når slikt særskilt krav om tilstedeværelse er godkjent, må studenten selv legge fram dokumentasjon fra faglærer om dette, senest to uker før eksamen Det kreves tilstedeværelse i timeplanfestet studiegruppemøter med kontaktlærer. Fravær fra studiegrupper regnes ikke som del av fravær fra undervisningen i emnet. Se eget reglement for arbeid i studiegrupper.

10 Vitenskapelig tilsatte 14.1 Emneansvarlig for hvert emne sørger for at antall undervisningstimer for alle fag som inngår i emnet, blir fastsatt. Hvis ikke annet er sagt, er registreringsperioden for et emne den tiden undervisningen pågår fram til 2 uker før eksamen som tilstedeværelsen er knyttet til Emneansvarlig sørger for at korrekt antall undervisningstimer pr fag i emnet føres inn i Høgskolens elektroniske oversikt for beregning av tilstedeværelsesprosent Det registreres tilstedeværelse i forbindelse med all undervisning. Faglærer plikter å ha liste for notering av tilstedeværelse tilgjengelig i klasserommet. Faglærer skal deretter overføre oppmøteregistreringene til høgskolens elektroniske skjema for beregning av tilstedeværelsesprosent, slik at disse skjemaene blir oppdatert til enhver tid. Oppdatering av elektronisk skjema skal skje senest første virkedag etter undervisningen Klassestyrer vurderer om tilstedeværelseskravet er godkjent, og fyller ut protokoll. Denne leveres til eksamenskontoret senest to uker før den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til. Godkjenning av tilstedeværelsen bygger på dokumentasjon som er registrert i emnets elektroniske fraværsoversikt.

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Reglement for eksamen (inkl. bacheloroppgave), arbeidskrav og tilstedeværelse

Reglement for eksamen (inkl. bacheloroppgave), arbeidskrav og tilstedeværelse Reglement for eksamen (inkl. bacheloroppgave), arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt av Rektor 26.08.2015 Revidert i studieadministrasjonen september /oktober 2015. Behandlet i møte med studieprogramledere

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Digital eksamensavvikling

Digital eksamensavvikling Digital eksamensavvikling Ansgar Teologiske Høgskole Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter Revisjon november 2015 Før eksamen settes i gang Eksamenskandidatene må møte i eksamensrommet senest

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks. Tom Heine Nätt

Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks. Tom Heine Nätt Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks Tom Heine Nätt Datoer (med forbehold) 27/11: Webutvikling 11/12: Infprog Fordele/bruke tid? Labtimer: Sjekk FB/kalender Pensum Webutvikling? I utgangspunktet

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

Informasjon til eksamensvaktene forts.

Informasjon til eksamensvaktene forts. Informasjon til eksamensvakter Praktisk informasjon Fremmøte kl. 08.15 Vaktene møter ved resepsjonen for å hente papir og få informasjon om hvor de skal sitte. Hovedvakt får et eget hefte hvor all nødvendig

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA

RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA Høgskolen i Hedmark 26.11.2015 RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA Denne rutinebeskrivelsen bygger på det mer formelle dokumentet Retningslinjer for hovedvakt ved digital

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring?

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring? SN-SAK NR: 3/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2014 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon kan gi 2 skriftlige

Detaljer

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 WISEflow Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 Contents 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark til eksamensvakter

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2015-2016 Navn Nynorsk Dei yngste barna i barnehagen Engelsk Early childhood, toddlers in kindergarten Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

EKSAMENSORIENTERING MAI 2016. Bente Benjaminsen, avd. leder Studiespesialisering Gry Anne Hanssen, IT-leder. Kilde: Absurdgalleriet

EKSAMENSORIENTERING MAI 2016. Bente Benjaminsen, avd. leder Studiespesialisering Gry Anne Hanssen, IT-leder. Kilde: Absurdgalleriet EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen, avd. leder Studiespesialisering Gry Anne Hanssen, IT-leder MAI 2016 Kilde: Absurdgalleriet FRAMMØTE Senest 30 minutter før prøven begynner, altså senest 08.30 Ha

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER

EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER Innhold: Orientering om PART 66-eksamen side 2 Skjema for oppmelding til eksamen for privatister.. side 3 Bekreftelse på når jeg tok eksamener

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB Januar 2015 Etikk og redelighet er et viktig satsingsområde ved UiB. Denne brosjyren

Detaljer

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato:

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato: SAK NR XX/12 Featurejournalistikk Feature Journalism Enkeltstående emne, 15 studiepoeng Bachelornivå Deltidsstudium Godkjenningsmyndighet og dato: Studieutvalget Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012 0

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016 Eksamensveiledning for elever og privatister i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y Gjelder fra våren 2016 Veiledningen er utarbeidet for elever og privatister. Den tar utgangspunkt

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer