Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse"

Transkript

1 Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen... 3 Master- og Bacheloroppgave... 3 Vitenskapelig tilsatte... 5 Master- og Bacheloroppgave... 6 Eksamensvakter... 7 Hovedvakt... 7 Vakt... 7 Arbeidskrav... 8 Studenter... 8 Vitenskapelig tilsatte... 8 Krav om tilstedeværelse i undervisningen... 9 Studenter... 9 Vitenskapelig tilsatte... 10

2 Eksamen Studenter Skriftlig eksamen under tilsyn 1.1 Kandidaten skal være på plass i eksamenslokalet tidligst 30 minutter og senest 15 minutter før eksamen tar til. 1.2 Kandidaten skal ikke ha annet enn identifikasjon, skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat på plassen sin. Det er kandidatens eget ansvar å sørge for å skaffe seg de tillatte hjelpemidlene. Lån av hjelpemidler fra andre kandidater er ikke tillatt. Vesker, mobiltelefoner og andre saker som bringes med til eksamenslokalet, skal legges på anvist plass i lokalet. 1.3 Det skal ikke skrives eller noteres noe før eksamen starter. 1.4 Kandidater som kommer inntil 30 minutter for sent til eksamen, henvender seg til hovedvakten eller eksamensansvarlig, og kan få adgang til å gjennomføre eksamen uten ekstra tid dersom ingen andre eksamenskandidater i mellomtiden har forlatt eksamenslokalet. Bare i helt spesielle tilfelle kan en eksamenskandidat forlate lokalet de første 30 minutter etter at eksamen er begynt. 1.5 En kandidat som ikke møter til eksamen eller trekker seg under eksamen, har brukt ett (1) forsøk. 1.6 Kandidaten skal vise gyldig identifikasjon og signere kandidatliste. Privatister må forevise gyldig kvittering for betalt avgift. Eksamenskandidater som ikke har gyldig identifikasjon, gis ikke adgang til å avlegge eksamen. 1.7 Eksamenstid skal framgå av informasjon gitt på forhånd og av eksamensoppgaven. Eksamenstid inkluderer også eventuell spisetid. Etter at eksamenstiden er ute, skal all skriving på besvarelsen opphøre. Kandidaten har inntil 15 minutter ekstra til å klargjøre besvarelsen til innlevering. Den bakerste kopi i eksamensarkene er kandidatens egen kopi. 1.8 Ved bruk av PC under eksamen kan det kontrolleres at bare nødvendig programvare ligger på harddisk. 1.9 Det skal være ro i eksamenslokalet. Dersom en eksamenskandidat oppfører seg på en slik måte at det forstyrrer eksamensavviklingen, kan han/hun vises bort fra lokalet Under eksamen er enhver henvendelse mellom kandidatene forbudt. Henvendelser skal rettes til eksamensvakt. Dersom en kandidat har behov for pause, skal hun/han alltid ha følge med en eksamensvakt. Kandidaten kan ikke ha kontakt med noen annen utenfor eksamenslokalet, heller ikke via mobil eller annet kommunikasjonsutstyr Når besvarelsen skal leveres, blir kandidaten sittende på plassen til alle papirer er kontrollert og eksamensvakt gir signal om at kandidaten kan forlate lokalet. Kandidaten skal da forlate lokalet uten unødig opphold En besvarelse som er levert, kan ikke under noen omstendighet leveres ut igjen Ved bruk av gjennomslagsark, beholder kandidaten den bakerste kopien dersom ikke annet er angitt. Besvarelsene må skrives med blå eller svart kulepenn Ved sykdom må dokumentasjon på gyldig fravær være DMMH i hende senest 3 virkedager etter eksamen startet.

3 1.15 Blir en kandidat syk under en eksamen, skal hovedvakten og eksamensansvarlig varsles slik at permisjon kan gis. Legeattest levert/poststemplet senest påfølgende virkedag må framlegges for å gi gyldig fravær når eksamenslokalet forlates grunnet sykdom. Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen 2.1 Ved eksamensmappe og oppgave skal det utformes en presiseringsinstruks. Denne er som eksamensoppgave å regne. 2.2 Omfanget av en eksamensmappe/oppgave/hjemmeeksamen defineres i presiseringsinstruks/oppgavetekst i form av antall ord. Dersom ikke annet er angitt, aksepteres +/- 15 % avvik i omfang. Større avvik vil medføre trekk i karakter. 2.3 I omfanget regnes ikke forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og vedlegg. 2.4 Besvarelsen skal inneholde standard forside, som er tilgjengelig på itslearning. 2.5 Besvarelsen (ekskludert bacheloroppgave) leveres elektronisk i den til enhver tid gjeldende digitale innleveringsløsningen. 2.6 Eventuelle vedlegg til besvarelsen som ikke er i digitalt format, leveres etter nærmere angitte instrukser. 2.7 Ved dokumentert sykdom, eller ved annen tungtveiende og dokumentert årsak, kan det innvilges inntil en uke forsinket innlevering av eksamensmappe eller oppgave (ikke hjemmeeksamen). Søknad om slik utsatt frist, må være eksamenskontoret i hende senest siste virkedag før opprinnelig innleveringsfrist. Master- og Bacheloroppgave 3.1 Studentene velger selv tema, problemstilling og metode, dersom ikke annet er spesifisert i emnebeskrivelsen. Problemstilling og metode må godkjennes av veilederne. 3.2 I løpet av siste semester skal studentene presentere oppgaven for medstudenter og veiledere. Studenten vil bli gitt tilbakemelding på presentasjonen fra veilederne med tanke på mulige endringer og forbedringer før innlevering. 3.3 Krav til omfang gis i presiseringsinstruks, i form av antall ord. Om ikke annet er oppgitt, aksepteres +/- 10 % avvik i omfang. 3.4 I omfanget regnes ikke forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og vedlegg. 3.5 Besvarelsen skal inneholde standard forside, som er tilgjengelig på itslearning. 3.6 Oppgavene skal leveres i tre eksemplar. Et av disse eksemplarene skal kun være stiftet i venstre hjørne. De to andre skal være innbundet eller stiftet. Oppgaven skal i tillegg leveres elektronisk på itslearning for plagieringskontroll. Studenten er selv ansvarlig for å sikre at elektronisk og skriftlig innlevering er identiske. Eksamenskontoret vil ta stikkprøver blant innleveringene og forskjell på elektronisk og skriftlig dokument vil kunne oppfattes som forsøk på fusk. 3.7 Studentene registrerer selv tittel i Studentweb. Registrering må skje senest samme dag som innleveringsfrist. Registrert tittel vil bli inkludert på studentens vitnemål. 3.8 Dersom oppgaven skal inneholde bilder eller video, er prosjektet meldepliktig. Et prosjekt har ikke meldeplikt dersom alle disse punktene (der aktuelt) er oppfylt: foreldre og barn har gitt samtykke (eller ansatte gir samtykke dersom undersøkelsen gjelder dem) og ingen båndopptak, bilder eller filmer overføres til PC, og ingen data som kan identifisere personene er gjengitt i transkripsjon og alt innsamla materiale som ikke er anonymisert, slettes/makuleres etter transkribering

4 3.9 Hver student har fem klokketimer til veiledning som deles mellom to veiledere; en fra pedagogikk (2,5 timer) og en fra fordypningsenheten (2,5 timer). Plan for veiledning avtales med de respektive veiledere Det stilles krav om at veiledningsgrunnlag må leveres på itslearning tre virkedager før avtalt veiledning For hver student utarbeides det en plan for veiledning, der tre veiledningssamtaler knyttes til trinn i arbeidsprosessen med oppgaven. Dvs. til a) utarbeiding av problemstilling og plan for fremdrift b) godkjenning av metode c) veiledning i i skriveprosessen (se punkt 3.8 om krav til personvern) 3.12 Som hovedregel skal all veiledning skje ved personlig samtale. For veilednings-samtalene nevnt i punkt 3.11, stilles det krav om personlig frammøte. Utover dette er det opp til studentene å søke veiledning, og noe veiledning kan også skje elektronisk via itslearning. Veileder har selv ansvar for å holde oversikt over bruk av veiledningstid. Deltidsstudenter gis adgang til å gjennomføre veiledningen beskrevet i underpunkt b elektronisk.

5 Vitenskapelig tilsatte 4.1 Emneansvarlig har ansvar for at eksamensoppgaven og sensorveiledning til ordinær eksamen og til ny/utsatt eksamen blir utarbeidet både på bokmål og på nynorsk, i tråd med emnets læringsutbytter, og innen fastsatt frist. Frist for eksamener i mai/juni/august: 15. april Frist for alle andre eksamener: 14 dager før eksamensdato. 4.2 Ved utforming av eksamensoppgaven skal det brukes til enhver tid gjeldende mal for eksamensoppgave. 4.3 Hvis eksamensoppgaven inneholder flere spørsmål eller delspørsmål, skal det gå tydelig frem av eksamensoppgaven hvordan disse oppgavene blir vektet ved sensur. 4.4 Faglærer eller stedfortreder skal være tilgjengelig for oppklaringsspørsmål under skriftlig eksamen under tilsyn. 4.5 Emneansvarlig skal utforme sensorveiledning for alle skriftlige eksamener. Unntatt er flervalgseksamen. Det skal benyttes gjeldende mal. Sensorveiledningen skal beskrive: Hva som eventuelt må være med for å oppnå bestått karakter Hvilke tema studenten bør ha dekket Hva som burde belønnes ekstra 4.6 Emneansvarlig skal utforme presiseringsinstruks for alle eksamener av formen mappeeksamen og oppgave. Denne skal være tilgjengelig for kandidatene (på itslearning) og eksamenskontoret (på J:/) senest ved emnets oppstart. 4.7 For mappeeksamen skal en slik presiseringsinstruks avklare følgende: alle arbeidskrav i emnet hvert mappebidrags innhold og tilknytning til fag og tema hvert mappebidrags omfang, arbeidsmåte og endelige form hvilke mappebidrag som starter som gruppeoppgaver og veiledes gruppevis, eller som individuell oppgave hvilke mappebidrag som er arbeidskrav og hvilke krav som stilles for at arbeidskravet skal godkjennes tidsfrister for innlevering av utkast til mappebidrag til veiledning omfanget av veiledning, og hva veiledningen skal omfatte, for eksempel bare problemstilling, disposisjon eller et helt mappebidrag alle andre ting som er nødvendig for at studentene skal kunne levere mappebidrag eller eksamensmapper uten mer tilleggsinformasjon 4.8 Eksamensmapper vurderes ut fra i hvilken grad den viser kunnskap, ferdighet og kompetanse på følgende områder: viser faglig innsikt og kunnskapsbredde, innen de aktuelle fagområdene, teoretisk og praktisk, viser evne til å analysere og tolke faglige erfaringer, gi faglige begrunnelser for egne vurderinger, og reflektere over sin egen læringsprosess, i en god språklig framstilling, viser evne til å bruke relevant litteratur, på en selvstendig måte, viser evne til selvstendighet, originalitet, og faglig engasjement, viser evne til refleksjon over samarbeid i gruppeoppgaver der dette er eksplisitt poengtert

6 4.9 Et hvert skriftlig mappebidrag som inngår i en eksamensmappe skal vurderes som et individuelt arbeid og bedømmes deretter, uansett om den tilhørende mappeoppgaven har startet som et gruppearbeid eller ikke. Master- og Bacheloroppgave 5.1 Ved innsamling av data (f.eks. fra barnehager eller skoler) må regler for personvern overholdes. Det påhviler veilederne et vesentlig ansvar for at prosjekter legger opp til full anonymisering når det er intensjonen, og for at melding sendes NSD (www.nsd.uib.no/personvern) når det er nødvendig.

7 Eksamensvakter 6.1 Vaktene skal holde seg rolig i eksamenslokalet, unngå å lage støy og unngå unødvendig samtale med hverandre. 6.2 Vaktene skal ikke bruke parfyme eller annen lukt som kan være allergifremkallende eller sjenerende for kandidatene. 6.3 Ved endt eksamen skal ubrukt papir legges tilbake i sine respektive bunker. 6.4 Eksamensvakter har taushetsplikt om det som foregår i forbindelse med eksamen. Hovedvakt 7.1 Hovedvakt møter senest 1 time før eksamensstart. 7.2 Hovedvakten har ansvar for at det er ro og orden i lokalet og for å gi muntlige fellesopplysninger til eksamenskandidatene. 7.3 Hovedvakten anviser de øvrige vaktene plass i eksamenslokalet. 7.4 Når eksamen har startet, går hovedvakten rundt med signeringsliste og sjekker identifikasjon. Hovedvakten opplyser da studenten om sitt kandidatnummer, og sørger for at kandidaten signerer listen. 7.5 Dersom en student møter opp etter eksamen har startet, skal vedkommende henvises av hovedvakten til eksamensansvarlig i studieadministrasjon minutter før eksamenstart skal det opplyses om eksamens varighet, hva man har adgang til å ha på pulten, at man må slå av telefonen, at sekk/bag/veske skal legges på anvist plass, samt eventuelle andre opplysninger som er vesentlig for denne eksamensavviklingen. 7.7 Hovedvakten skal varsle når det gjenstår 1 time og deretter når det gjenstår 15 minutter. Når eksamenstiden er ute, skal det varsles om at man må avslutte skriving på eksamensoppgaven, og at man har 15 minutter til å gjøre klar besvarelsen for innlevering. 7.8 Hovedvakten sørger for at besvarelsen ligger i nummerert rekkefølge ved innlevering, samt at det er krysset av på kandidatlisten. Vakt 8.1 Vaktene møter senest 30 minutter før eksamensstart. 8.2 Vaktene deler ut eksamenspapirene (omslag, kladdeark og innføringsark) og påser at kandidatene ikke begynner å skrive før eksamen starter. 8.3 Vaktene skal påse at det ikke foregår henvendelser mellom kandidaten, eller at det utveksles papirer eller annet mellom kandidatene. 8.4 Når kandidater ønsker å benytte toalettet eller gå ut for en pause, skal vaktene følge kandidatene én og én. Det skal påses at ikke kandidatene kommuniserer med noen i en slik pause. 8.5 Ved innlevering skal vaktene påse at besvarelsen er påført dato, emnekode, navn på emnet, kandidatnummer og sidenummerering. Vaktene skal kontrollere at besvarelsen inneholder det antall ark som kandidaten selv har anført. Kandidater som skriver på pc, skal få tre utskrifter, der den ene beholdes av studenten selv. 8.6 Vaktene skal ta imot to eksemplar (hvit og gul), mens kandidaten beholder det siste eksemplaret. Kandidat som ønsker å levere blankt, må fylle ut informasjonen på én enkeltside og levere denne.

8 Arbeidskrav 9.1 Alle arbeidskrav skal være nedfelt i emnebeskrivelsen i studieplanen. Emnebeskrivelsen skal angi spesifikasjon av arbeidskravets formelle sider. Hvilken eksamen arbeidskravet er knyttet opp til skal også framkomme i emnebeskrivelsen. 9.2 Detaljerte beskrivelser av arbeidskrav nedfelles i presiseringsskriv. Studenter 10.1 Skriftlige arbeidskrav skal leveres via itslearning Studentens rett til veiledning faller bort hvis arbeidskravet ikke leveres innen frist for 1. gangs levering. Vitenskapelig tilsatte 11.1 Emneansvarlig foreslår og studieprogramleder beslutter innleveringsfrist for arbeidskrav. Innleveringsfristen må ta høyde for at ikke godkjente arbeidskrav skal kunne leveres og vurderes på nytt før ordinær eksamen Faglærer har ansvar for at arbeidskrav gjøres kjent og vurderes etter fastsatt frist. Fristen bekjentgjøres i timeplanen for det aktuelle emnet, samt eventuelt på itslearning Faglærer plikter å gi veiledning på arbeidskrav i henhold til presiseringsinstruksen Veiledning av mappebidrag skal gi studenten tilbakemelding på hvordan det faglige innholdet kan videreutvikles. Det skal ikke gis karakter, og vurderende uttrykk må stå i forhold til det faglige nivået. Dersom mappebidraget er så svakt at det trolig vil bli vurdert til ikke bestått ved eksamen, skal dette framgå av tilbakemeldingen. Tilbakemelding på mappebidrag kan gis muntlig eller skriftlig Arbeidskrav skal være vurdert av faglærer senest 15 virkedager etter innleveringsfristen Når et arbeidskrav ikke kan godkjennes, skal studenten få melding om dette fra faglærer Frist til ny/utsatt innlevering av arbeidskrav fastsettes av faglærer, og bekjentgjøres på itslearning Faglærer melder godkjente/ikke godkjente arbeidskrav til eksamenskontoret på protokoll fra studieadministrasjon.

9 Krav om tilstedeværelse i undervisningen 12.1 All undervisning ved DMMH er obligatorisk Registreringsperioden og det totale undervisningstimetall skal framgå av presiseringsinstruksen, og gjøres kjent for studentene på det aktuelle emnerommet på itslearning Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt ved tilstedeværelse på minimum 80 % av undervisningen i registreringsperioden Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i emnet som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge studieplanen Tilstedeværelsesprosenten beregnes i hele tall Det kan ikke regnes fravær for studenter som er borte fra undervisning når timene er flyttet med kortere varsel enn fem virkedager Tilstedeværelsesprosenten regnes alltid ut i forhold til det antall undervisningstimer som presiseringsinstruksen og informasjon på itslearning fastsetter for hele registreringsperioden. Fraværsprosenten kan derfor aldri bli lavere enn utregningen viser ved et gitt tidspunkt. Dersom en undervisningsøkt bortfaller eller flyttes etter punkt 12.6, regnes det som om samtlige studenter i klassen var til stede Ved manglende godkjenning av tilstedeværelse informerer eksamenskontoret studenten om tap av eksamensrett. Studenter 13.1 Fravær knyttet til oppgaver der studenten skjøtter sine verv som innvalgt i Høgskolens demokratiske og studentpolitiske organer skal meldes og dokumenteres for faglærer. Slik dokumentasjon kan gi rett til utvidet fravær (se punkt 13.2). Ved tvil avgjør leder for studieadministrasjonen Ved graviditet, fødsel, alvorlig sykdom eller andre særlige grunner kan det etter dokumentert søknad innvilges fravær opptil 30 % i registreringsperioden Den enkelte student har selv ansvar for at tilstedeværelse i undervisningen blir registrert. Om en student må forlate undervisningen, skal lærer gjøres oppmerksom på det Studenten må selv holde rede på fraværstimene sine. For informasjon om registrert fravær og fraværsprosent kan studenten kontakte ekspedisjonen Har studenten opplysninger som medfører at hun/han ikke har mistet eksamensretten, gis studenten adgang til første ny/utsatt eksamen i emnet Når krav om tilstedeværelse ikke kan godkjennes, må studenten delta i deler av undervisningen i det aktuelle emnet på nytt, slik at den samlede tilstedeværelsen oppfyller kravet. Slik tilstedeværelse bør særlig dekke de fagområder og tema som studenten har gått glipp av på grunn av fravær. For oppmelding til slik forsinket tilstedeværelse i et emne, må studenten ta kontakt med Når slikt særskilt krav om tilstedeværelse er godkjent, må studenten selv legge fram dokumentasjon fra faglærer om dette, senest to uker før eksamen Det kreves tilstedeværelse i timeplanfestet studiegruppemøter med kontaktlærer. Fravær fra studiegrupper regnes ikke som del av fravær fra undervisningen i emnet. Se eget reglement for arbeid i studiegrupper.

10 Vitenskapelig tilsatte 14.1 Emneansvarlig for hvert emne sørger for at antall undervisningstimer for alle fag som inngår i emnet, blir fastsatt. Hvis ikke annet er sagt, er registreringsperioden for et emne den tiden undervisningen pågår fram til 2 uker før eksamen som tilstedeværelsen er knyttet til Emneansvarlig sørger for at korrekt antall undervisningstimer pr fag i emnet føres inn i Høgskolens elektroniske oversikt for beregning av tilstedeværelsesprosent Det registreres tilstedeværelse i forbindelse med all undervisning. Faglærer plikter å ha liste for notering av tilstedeværelse tilgjengelig i klasserommet. Faglærer skal deretter overføre oppmøteregistreringene til høgskolens elektroniske skjema for beregning av tilstedeværelsesprosent, slik at disse skjemaene blir oppdatert til enhver tid. Oppdatering av elektronisk skjema skal skje senest første virkedag etter undervisningen Klassestyrer vurderer om tilstedeværelseskravet er godkjent, og fyller ut protokoll. Denne leveres til eksamenskontoret senest to uker før den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til. Godkjenning av tilstedeværelsen bygger på dokumentasjon som er registrert i emnets elektroniske fraværsoversikt.

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer