Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 15/17 Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen Saksnr: 17/ Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Dokumenter i saken: Bakgrunn: - Nye retningslinjene for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen Utdanningsutvalget fastsatte 25.mai 2016; Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen, som trådte i kraft 1.august I det året reglene har vært i bruk har enhet for studentservice sett behov for endringer i retningslinjene, da særlig i forbindelse med innføring av digital eksamen. Forslag til endringer i retningslinjene: Punkt 3. Dagens bestemmelse lyder: Kandidatene skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen tar til. Kandidatene kan selv velge plass i rommet dersom ikke annet er bestemt. I større rom kan plasser/områder være avsatt til bestemte fag/emner og kandidatene velger plass innenfor området avmerket for det faget/emnet jan/hun skal ha eksamen i. Eksamensinspektørene kan flytte på kandidater dersom de finner grunn for det. Studenter skal være på plass i eksamenslokalet minst 30 minutter før eksamensstart. Dersom studenter møter senere enn dette når de skal ha digital eksamen, vil de ikke bli innvilget ekstratid dersom de ikke får logget på til eksamen starter. Ved digital eksamen er det behov for mer tid til å klargjøre pc, logge på osv. enn det er til vanlig skriftlig eksamen med penn og papir. Siden vi nå skal over til 80% digital eksamen, vil det være forvirrende å operere med 2 tidspunkt for frammøte. Siste avsnitt om plassering i lokalet er egentlig overflødig og kan derfor tas vekk. Vi har aldri opplevd noe problem med dette. Nytt punkt 4: Ved digital eksamen skal kandidatene ha med egen bærbar maskin, jfr. forskrift om egenbetaling for universiteter og høyskoler 3-3(3). Kandidatene er pliktig til å forberede sin maskin i forkant av eksamen. Maskinen må være av nyere dato og oppdatert, slik at den kan brukes til eksamensavvikling. Dersom maskinen ikke er klargjort eller fungerer for gjennomføring av eksamen, må kandidatene besvare eksamensoppgaven(e) ved bruk av penn og papir. Det står ikke noe om dette i de nåværende retningslinjene. Det er en ny problemstilling som kommer med innføring av digital eksamen. Her vil kandidatene bli gjort oppmerksom på at det er krav om egen pc for å 1

2 avlegge digital eksamen, samt at de må gjennomføre eksamen/avlegge eksamen selv om pc ikke skulle fungere. (Dette betyr også at alle punktene fra og med gammel 4 vil få nytt nummer.) Nytt punkt 5: Universitetet overtar ikke ansvar for skade på kandidatens egen pc med eventuell tilhørende utstyr, data eller programvare i forbindelse med bruk under eksamensavviklingen, eller mens utstyret er i UiS sine lokaler. Universitetet er ikke ansvarlig for tap av tekst/data som følge av strømbrudd eller feil ved maskinen. Kandidaten må selv sørge for å ta nødvendig sikkerhetskopi selv. Ved innføring av digital eksamen på UiS må man klargjøre hvem som har det juridiske ansvaret for både pc og innhold i forbindelse med bruk under eksamensavvikling. Vi vil da unngå at det oppstår tvister om dette i ettertid. UiS vil ikke ha et juridisk ansvar for kandidatens eiendeler/utstyr under eksamensavviklingen. Punkt 6 (nytt punkt 7): Vesker, mobiltelefoner, og eventuelle andre saker som bringes med til eksamenslokalet skal legges på anvist plass i lokalet. Vesker, mobiler og eventuelle andre saker som bringes med til eksamenslokalet skal legges på anvist plass i lokalet. Det er ikke tillatt med hodeplagg under eksamen, med unntak av religiøse hodeplagg. Eksamensvaktene kan be om å få sjekke religiøse hodeplagg ved mistanke om fusk. Hørselsvern er heller ikke tillatt, med mindre dette er søkt om og innvilget som særskilt tilrettelegging. Muligheter for ørepropper som kan brukes til fusk er tatt opp av flere. Ved en slik regel minsker man mulighetene for denne formen for fusk. Punkt 11(nytt punkt 13) Kandidater kan ikke trekke seg fra eksamen før tidligst 30 minutt etter eksamensstart. Kandidaten skal opplyse til vakten om at de ønsker å trekke seg og skriver «Jeg trekker med fra eksamen i» på omslagsarket. Kandidaten kan da forlate eksamenslokalet. Kandidater kan ikke trekke seg fra eksamen før tidligst 30 minutt etter eksamensstart. Kandidaten skal gi beskjed til vakten om at de ønsker å trekke seg. På digital eksamen finnes det en egen funksjon for dette i eksamenssystemet, på papireksamen skriver de» Jeg trekker med fra eksamen i» Kandidaten skal da forlate eksamenslokalet. I forbindelse med innføring av digital eksamen må man legge dette inn i retningslinjene. Etter kandidatene har gitt beskjed om at de trekker seg skal de forlate eksamenslokalet, da de ikke lengre har en grunn til å oppholde seg der. 2

3 Punkt 19(nytt21) Kandidater som blir syke under eksamen kan selv velge om de vil levere inn besvarelsen. Men hvis besvarelsen leveres inn kan kandidaten ikke levere legeattest i etterkant. Dersom kandidaten velger å trekke seg på grunn av sykdom og leverer legeattest vil dette gi «gyldig fravær» og et nytt forsøk. Kandidater som blir syke under eksamen kan selv velge om de vil levere inn besvarelsen. Men hvis besvarelsen leveres inn kan kandidaten ikke levere legeattest i etterkant. Dersom kandidaten velger å trekke seg på grunn av sykdom og leverer legeattest innen 5 virkedager, vil dette gi «gyldig fravær» og et nytt forsøk. Ved å sette inn «innen 5 virkedager» tydeliggjør man ovenfor kandidater at legeattesten må leveres innenfor et bestemt tidsrom for at de skal få godkjent gyldig fravær. Det vil også være i samsvar med eksamensforskriften 2-11 nr.1. Punkt 21 (nytt 23): Kandidatene skal ta hensyn til andre i eksamenslokalet slik at det ikke oppstår unødige forstyrrelser. Ved ordensbrudd kan en kandidat bli bortvist fra eksamenslokalet. Kandidatene skal ta hensyn til andre i eksamenslokalet slik at det ikke oppstår unødige forstyrrelser. Dette gjelder også ved avslutning av eksamen av hensyn til kandidater med innvilget ekstratid. Ved ordensbrudd kan en kandidat bli bortvist fra eksamenslokalet. Det har vist seg at det har vært en del klager på dette. Ved å ta det inn i retningslinjene vil det både være forebyggende, men også lette arbeidet til eksamensvaktene når de påpeker dette ovenfor studentene. Utdanningsdirektørens vurdering Retningslinjene for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen har vært praktisert ved UiS de siste årene, med noen mindre justeringer og endringer. Utdanningsdirektøren finner forslag til endringene nyttige. De foreslåtte endringene vil dekke de nye problemstillingene som kan oppstå med innføring av digital eksamen. Med bakgrunn av overnevnte vil utdanningsdirektøren komme med følgende forslag til vedtak. Forslag til vedtak: Utdanningsutvalget vedtar endringene retningslinjene for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen. De nye retningslinjene blir da følgende; Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen. 1. Studentene er selv ansvarlig for å sette seg inn i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger og andre gjeldene regler/retningslinjer for eksamen. 2. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg orientert om eksamensdato, tid og sted for eksamen. 3

4 3.Studenter skal være på plass i eksamenslokalet minst 30 minutter før eksamensstart. Dersom studenter møter senere enn dette når de skal ha digital eksamen, vil de ikke bli innvilget ekstratid dersom de ikke får logget på til eksamen starter. 4.Kandidater som skal ha digital eksamen på egen maskin er pliktig å ta med seg denne og forberede sin maskin i forkant av eksamen. Maskinen må være av nyere dato og oppdatert, slik at den kan brukes til eksamensavvikling. Dersom maskinen ikke er klargjort eller fungerer for gjennomføring av eksamen, må kandidatene besvare eksamensoppgaven(e) ved bruk av penn og papir. 5.Universitetet overtar ikke ansvar for skade på kandidatens egen pc med eventuell tilhørende utstyr, data eller programvare i forbindelse med bruk under eksamensavviklingen, eller mens utstyret er i UiS sine lokaler. Universitetet er ikke ansvarlig for tap av tekst/data som følge av strømbrudd eller feil ved maskinen. Kandidaten må selv sørge for å ta nødvendig sikkerhetskopi selv. 6. Kandidaten skal ha gyldig legitimasjon (studentkort, førerkort, pass o.l.) på bordet under hele eksamensavviklingen. Det er ikke tillatt å benytte app på telefon som identitetsbevis. Kandidater som ikke kan legitimere seg kan nektes adgang til eksamen. 7. Vesker, mobiler og eventuelle andre saker som bringes med til eksamenslokalet skal legges på anvist plass i lokalet. Det er ikke tillatt med hodeplagg under eksamen, med unntak av religiøse hodeplagg. Eksamensvaktene kan be om å få sjekke religiøse hodeplagg ved mistanke om fusk. Hørselsvern er heller ikke tillatt, med mindre dette er søkt om og innvilget som særskilt tilrettelegging. 8. Kandidater skal legge fra seg armbåndsur og aller former for klokker under eksamen. Det skal finnes klokke som viser rett tid i alle eksamensrom. 9. Kandidaten skal ikke ha annet enn skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat på plassen. Tillatte hjelpemidler skal legges på pulten for kontroll. Hjelpemidlene skal være i samsvar med de hjelpemidler som er oppført på eksamensoppgaven og i emnebeskrivelsen. Dette kan bli kontrollert av inspektørene. 10. Dersom ordbøker, tabeller, formler osv. er tillatt som hjelpemidler skal disse ikke inneholde løse ark, notater osv. Markeringer og understrekninger er tillatt. Hjelpemidler som ikke er tillatt eller inneholder notater etc. vil bli fjernet. Oppdages dette etter at eksamen er satt i gang vil det bli behandlet som fusk. 11. Inkorporering og henvisninger i lovbok må følge gitte retningslinjer. Disse ligger på nettsider. 12. Eksamenskandidater som møter til eksamen uten å være oppført på kandidatlisten, tar kontakt med hovedvakten i lokalet. Hovedvakten kontakter eksamenskontoret før kandidaten eventuelt får anledning til å gå opp til eksamen. Eksamen vil ikke bli godkjent før det er klart at alle forutsetninger for adgang til eksamen er oppfylt. 13. Kandidater kan ikke trekke seg fra eksamen før tidligst 30 minutt etter eksamensstart. Kandidaten skal gi beskjed til vakten om at de ønsker å trekke seg. På digital eksamen finnes det en egen funksjon for dette i eksamenssystemet, på papireksamen skriver de» Jeg trekker med fra eksamen i» Kandidaten skal da forlate eksamenslokalet. 4

5 14. Kandidater som kommer til eksamenslokalet etter at eksamensoppgaven er delt ut, vil bli henvist til/tar kontakt med hovedinspektøren. Dersom kandidaten er på plass innen 30 minutter fra eksamen er startet, skal kandidaten få anvist plass og tillates å gjennomføre eksamen på linje med de øvrige kandidatene, uten ekstra eksamenstid. Tillatelse vil ikke i noen tilfelle bli gitt etter at en kandidat som har sett oppgavene, har forlatt eksamenslokalet uten følge av inspektør. Eksamenskandidatene har ikke anledning til å forlate eksamenslokalet før det har gått 30 minutter av eksamenstiden. 15. Eksamenstiden er angitt i informasjonen på forhånd, og skal dessuten være påtrykt eksamensoppgaven. Den inkluderer pauser. Etter at eksamenstiden er ute skal all skriving på eksamensbesvarelsen opphøre. Kandidater som bruker tid utover gitt eksamenslengde får ikke levere besvarelsen. Kandidatene får 15 minutter ekstra tid til klargjøring/levere eksamensbesvarelsene (fylle ut heading, rive og ordne arkene). Kandidatene skal ta hensyn til kandidater som eventuelt har forlenget eksamenstid. 16. Når universitetet bruker tre lags gjennomslagspapir som eksamensark, er ett ark for sensor, ett for faglærer og ett til kandidaten. Besvarelsen må derfor skrives med kulepenn (svart eller blå) eller hard tusjpenn. Legg ikke flere eksamensark oppå hverandre når du skriver da skriften kan vise gjennom flere av disse arkene. Originalen og første kopi skal heftes sammen og leveres inn, mens siste kopi beholdes av kandidaten. Dersom tiden ikke strekker til og det blir levert kladdeark, kan man ikke regne med at disse blir kopiert og oversendt sensor. 17. Hovedinspektør innleder eksamen ved å gi en kort orientering om praktiske ordninger for eksamensdagen. Hovedinspektøren gir beskjed når det er en time igjen av ordinær eksamenstid og når det er 15 minutter igjen. 18. Enhver form for kommunikasjon og henvendelse kandidatene imellom er ikke tillatt. Henvendelser skal rettes til inspektørene. Dersom en kandidat har behov for å forlate eksamenslokalet skal han/hun alltid ha følge med en eksamensinspektør. Kandidaten skal ikke ha kontakt med andre utenfor eksamenslokalet. Kandidaten må rette seg etter inspektørens anvisninger. Der er ikke anledning til å gå i bokhandel eller kantinen under eksamen. 19. Kandidater som har spørsmål angående oppgaven må henvende seg til inspektørene som kontakter faglærer. Faglærer avgjør selv hvilke spørsmål som kan besvares. Opplysninger som er av interesse eller nødvendige for alle kandidatene, skrives på tavlen eller deles ut skriftlig til samtlige kandidater. 20. Kandidater som grunnet sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn ikke kan møte til eksamen, må sende dokumentasjon innen fem dager, jfr. Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær. Leveres ikke tilstrekkelig dokumentasjon, blir kandidaten registrert med «ikke møtt» og har brukt opp ett eksamensforsøk. 21. Kandidater som blir syke under eksamen kan selv velge om de vil levere inn besvarelsen. Men hvis besvarelsen leveres inn kan kandidaten ikke levere legeattest i etterkant. Dersom kandidaten velger å trekke seg på grunn av sykdom og leverer legeattest innen 5 virkedager, vil dette gi «gyldig fravær» og et nytt forsøk. 5

6 22. En kandidat som vil levere besvarelsen før eksamenstiden er slutt, varsler en av inspektørene og blir sittende til alle papirer er kontrollert og levert. Deretter forlater kandidaten eksamenslokalet umiddelbart. En besvarelse som er levert kan ikke under noen omstendigheter leveres ut igjen. Kandidater som leverer før halve eksamenstiden er gått vil ikke få med seg eksamensbesvarelsen. 23. Kandidatene skal ta hensyn til andre i eksamenslokalet slik at det ikke oppstår unødige forstyrrelser. Dette gjelder også ved avslutning av eksamen av hensyn til kandidater med innvilget ekstratid. Ved ordensbrudd kan en kandidat bli bortvist fra eksamenslokalet. 24. En kandidat som ikke møter til eksamen regnes å ha gjort et forsøk. En kandidat som trekker seg under eksamen fyller ut og leverer omslagsarket og blir sittende til inspektøren gir tillatelse til å forlate lokalet. 25. Fusk eller forsøk på fusk vil øyeblikkelig bli meldt til eksamenskontoret. Konsekvenser av påvist fusk eller forsøk vurderes av universitetet som egen sak. 26. Dersom det innvilges særskilt tillatelse til bruk av PC under eksamen, har eksamensansvarlig rett til å kontrollere at bare nødvendig programvare ligger på harddisk eller tilgjengelig minnepinne. Kandidaten har selv ansvar for å ta backup. Reglene trer i kraft fra 1.august 2017 Veslemøy Hagen Utdanningsdirektør Saksbehandler: Ingrid Stokkeland rådgiver Stavanger

7 Vedlegg UU 15/17 Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen. 1. Studentene er selv ansvarlig for å sette seg inn i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger og andre gjeldene regler/retningslinjer for eksamen. 2. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg orientert om eksamensdato, tid og sted for eksamen. 3.Studenter skal være på plass i eksamenslokalet minst 30 minutter før eksamensstart. Dersom studenter møter senere enn dette når de skal ha digital eksamen, vil de ikke bli innvilget ekstratid dersom de ikke får logget på til eksamen starter. 4.Ved digital eksamen skal kandidatene ha med egen bærbar maskin, jfr forskrift om egenbetaling for universitet og høyskoler 3-3(3). Kandidatene er pliktig til å forberede sin maskin i forkant av eksamen. Maskinen må være av nyere dato og oppdatert, slik at den kan brukes til eksamensavvikling. Dersom maskinen ikke er klargjort eller fungerer for gjennomføring av eksamen, må kandidatene besvare eksamensoppgaven(e) ved bruk av penn og papir. 5.Universitetet overtar ikke ansvar for skade på kandidatens egen pc med eventuell tilhørende utstyr, data eller programvare i forbindelse med bruk under eksamensavviklingen, eller mens utstyret er i UiS sine lokaler. Universitetet er ikke ansvarlig for tap av tekst/data som følge av strømbrudd eller feil ved maskinen. Kandidaten må selv sørge for å ta nødvendig sikkerhetskopi selv. 6. Kandidaten skal ha gyldig legitimasjon (studentkort, førerkort, pass o.l.) på bordet under hele eksamensavviklingen. Det er ikke tillatt å benytte app på telefon som identitetsbevis. Kandidater som ikke kan legitimere seg kan nektes adgang til eksamen. 7. Vesker, mobiler og eventuelle andre saker som bringes med til eksamenslokalet skal legges på anvist plass i lokalet. Det er ikke tillatt med hodeplagg under eksamen, med unntak av religiøse hodeplagg. Eksamensvaktene kan be om å få sjekke religiøse hodeplagg ved mistanke om fusk. Hørselsvern er heller ikke tillatt, med mindre dette er søkt om og innvilget som særskilt tilrettelegging. 8. Kandidater skal legge fra seg armbåndsur og aller former for klokker under eksamen. Det skal finnes klokke som viser rett tid i alle eksamensrom. 9. Kandidaten skal ikke ha annet enn skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat på plassen. Tillatte hjelpemidler skal legges på pulten for kontroll. Hjelpemidlene skal være i samsvar med de hjelpemidler som er oppført på eksamensoppgaven og i emnebeskrivelsen. Dette kan bli kontrollert av inspektørene. 10. Dersom ordbøker, tabeller, formler osv. er tillatt som hjelpemidler skal disse ikke inneholde løse ark, notater osv. Markeringer og understrekninger er tillatt. Hjelpemidler som ikke er tillatt eller inneholder notater etc. vil bli fjernet. Oppdages dette etter at eksamen er satt i gang vil det bli behandlet som fusk. 11. Inkorporering og henvisninger i lovbok må følge gitte retningslinjer. Disse ligger på nettsider. 12. Eksamenskandidater som møter til eksamen uten å være oppført på kandidatlisten, tar kontakt med hovedvakten i lokalet. Hovedvakten kontakter eksamenskontoret før kandidaten eventuelt får

8 anledning til å gå opp til eksamen. Eksamen vil ikke bli godkjent før det er klart at alle forutsetninger for adgang til eksamen er oppfylt. 13. Kandidater kan ikke trekke seg fra eksamen før tidligst 30 minutt etter eksamensstart. Kandidaten skal gi beskjed til vakten om at de ønsker å trekke seg. På digital eksamen finnes det en egen funksjon for dette i eksamenssystemet, på papireksamen skriver de» Jeg trekker med fra eksamen i» Kandidaten skal da forlate eksamenslokalet. 14. Kandidater som kommer til eksamenslokalet etter at eksamensoppgaven er delt ut, vil bli henvist til/tar kontakt med hovedinspektøren. Dersom kandidaten er på plass innen 30 minutter fra eksamen er startet, skal kandidaten få anvist plass og tillates å gjennomføre eksamen på linje med de øvrige kandidatene, uten ekstra eksamenstid. Tillatelse vil ikke i noen tilfelle bli gitt etter at en kandidat som har sett oppgavene, har forlatt eksamenslokalet uten følge av inspektør. Eksamenskandidatene har ikke anledning til å forlate eksamenslokalet før det har gått 30 minutter av eksamenstiden. 15. Eksamenstiden er angitt i informasjonen på forhånd, og skal dessuten være påtrykt eksamensoppgaven. Den inkluderer pauser. Etter at eksamenstiden er ute skal all skriving på eksamensbesvarelsen opphøre. Kandidater som bruker tid utover gitt eksamenslengde får ikke levere besvarelsen. Kandidatene får 15 minutter ekstra tid til klargjøring/levere eksamensbesvarelsene (fylle ut heading, rive og ordne arkene). Kandidatene skal ta hensyn til kandidater som eventuelt har forlenget eksamenstid. 16. Når universitetet bruker tre lags gjennomslagspapir som eksamensark, er ett ark for sensor, ett for faglærer og ett til kandidaten. Besvarelsen må derfor skrives med kulepenn (svart eller blå) eller hard tusjpenn. Legg ikke flere eksamensark oppå hverandre når du skriver da skriften kan vise gjennom flere av disse arkene. Originalen og første kopi skal heftes sammen og leveres inn, mens siste kopi beholdes av kandidaten. Dersom tiden ikke strekker til og det blir levert kladdeark, kan man ikke regne med at disse blir kopiert og oversendt sensor. 17. Hovedinspektør innleder eksamen ved å gi en kort orientering om praktiske ordninger for eksamensdagen. Hovedinspektøren gir beskjed når det er en time igjen av ordinær eksamenstid og når det er 15 minutter igjen. 18. Enhver form for kommunikasjon og henvendelse kandidatene imellom er ikke tillatt. Henvendelser skal rettes til inspektørene. Dersom en kandidat har behov for å forlate eksamenslokalet skal han/hun alltid ha følge med en eksamensinspektør. Kandidaten skal ikke ha kontakt med andre utenfor eksamenslokalet. Kandidaten må rette seg etter inspektørens anvisninger. Der er ikke anledning til å gå i bokhandel eller kantinen under eksamen. 19. Kandidater som har spørsmål angående oppgaven må henvende seg til inspektørene som kontakter faglærer. Faglærer avgjør selv hvilke spørsmål som kan besvares. Opplysninger som er av interesse eller nødvendige for alle kandidatene, skrives på tavlen eller deles ut skriftlig til samtlige kandidater. 20. Kandidater som grunnet sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn ikke kan møte til eksamen, må sende dokumentasjon innen fem dager, jfr. Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær. Leveres ikke tilstrekkelig dokumentasjon, blir kandidaten registrert med «ikke møtt» og har brukt opp ett eksamensforsøk.

9 21. Kandidater som blir syke under eksamen kan selv velge om de vil levere inn besvarelsen. Men hvis besvarelsen leveres inn kan kandidaten ikke levere legeattest i etterkant. Dersom kandidaten velger å trekke seg på grunn av sykdom og leverer legeattest innen 5 virkedager, vil dette gi «gyldig fravær» og et nytt forsøk. 22. En kandidat som vil levere besvarelsen før eksamenstiden er slutt, varsler en av inspektørene og blir sittende til alle papirer er kontrollert og levert. Deretter forlater kandidaten eksamenslokalet umiddelbart. En besvarelse som er levert kan ikke under noen omstendigheter leveres ut igjen. Kandidater som leverer før halve eksamenstiden er gått vil ikke få med seg eksamensbesvarelsen. 23. Kandidatene skal ta hensyn til andre i eksamenslokalet slik at det ikke oppstår unødige forstyrrelser. Dette gjelder også ved avslutning av eksamen av hensyn til kandidater med innvilget ekstratid. Ved ordensbrudd kan en kandidat bli bortvist fra eksamenslokalet. 24. En kandidat som ikke møter til eksamen regnes å ha gjort et forsøk. En kandidat som trekker seg under eksamen fyller ut og leverer omslagsarket og blir sittende til inspektøren gir tillatelse til å forlate lokalet. 25. Fusk eller forsøk på fusk vil øyeblikkelig bli meldt til eksamenskontoret. Konsekvenser av påvist fusk eller forsøk vurderes av universitetet som egen sak. 26. Dersom det innvilges særskilt tillatelse til bruk av PC under eksamen, har eksamensansvarlig rett til å kontrollere at bare nødvendig programvare ligger på harddisk eller tilgjengelig minnepinne. Kandidaten har selv ansvar for å ta backup. UiS

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Digital eksamensavvikling

Digital eksamensavvikling Digital eksamensavvikling Ansgar Teologiske Høgskole Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter Revisjon november 2015 Før eksamen settes i gang Eksamenskandidatene må møte i eksamensrommet senest

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Informasjon til eksamensvaktene forts.

Informasjon til eksamensvaktene forts. Informasjon til eksamensvakter Praktisk informasjon Fremmøte kl. 08.15 Vaktene møter ved resepsjonen for å hente papir og få informasjon om hvor de skal sitte. Hovedvakt får et eget hefte hvor all nødvendig

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen Skriftlig eksamen for elever VÅR 2016 Oslo Voksenopplæring Sinsen Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Når er skriftlig eksamen?... 2 Frammøte

Detaljer

RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA

RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA Høgskolen i Hedmark 26.11.2015 RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA Denne rutinebeskrivelsen bygger på det mer formelle dokumentet Retningslinjer for hovedvakt ved digital

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt 26.08.2015 av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen...

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2015 Skriftlig eksamen vår 2015. På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen. Dette

Detaljer

Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks. Tom Heine Nätt

Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks. Tom Heine Nätt Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks Tom Heine Nätt Datoer (med forbehold) 27/11: Webutvikling 11/12: Infprog Fordele/bruke tid? Labtimer: Sjekk FB/kalender Pensum Webutvikling? I utgangspunktet

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB Januar 2015 Etikk og redelighet er et viktig satsingsområde ved UiB. Denne brosjyren

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 WISEflow Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 Contents 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark til eksamensvakter

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2016 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett):

Detaljer

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2014 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon kan gi 2 skriftlige

Detaljer

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring?

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring? SN-SAK NR: 3/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Skriftlig eksamen Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen?

Skriftlig eksamen Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen? Skriftlig eksamen 2012 Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen? Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen

Detaljer

Muntlig eksamen for elever VÅR Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx

Muntlig eksamen for elever VÅR Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx Muntlig eksamen for elever VÅR 2016 Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Når er muntlig

Detaljer

Eksamen våren 2016. Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren 2016. Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2016 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon/kræsj eksamensdager

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB Alle elever skal opp til 3 eksamener: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål - obligatorisk Skriftlig eksamen i et trekkfag Muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus... 2 Skrive

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo ORIENTERING OM TILRETTELEGGING MED PENN OG PAPIR VED DIGITAL EKSAMEN til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 07.08.2012 Vår ref.: 2012/3072 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Saken gjelder

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

EKSAMENSORIENTERING MAI 2016. Bente Benjaminsen, avd. leder Studiespesialisering Gry Anne Hanssen, IT-leder. Kilde: Absurdgalleriet

EKSAMENSORIENTERING MAI 2016. Bente Benjaminsen, avd. leder Studiespesialisering Gry Anne Hanssen, IT-leder. Kilde: Absurdgalleriet EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen, avd. leder Studiespesialisering Gry Anne Hanssen, IT-leder MAI 2016 Kilde: Absurdgalleriet FRAMMØTE Senest 30 minutter før prøven begynner, altså senest 08.30 Ha

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Hjelpemidler til eksamen. Lovlige hjelpemidler og innarbeiding av lovsamling

Hjelpemidler til eksamen. Lovlige hjelpemidler og innarbeiding av lovsamling Hjelpemidler til eksamen Lovlige hjelpemidler og innarbeiding av lovsamling Hva er tillatt på eksamen? Veldig enkelt: Bare det vi sier er tillatt, er tillatt. Hvis det ikke står på listen over ting som

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler

Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler Skoleeksamen i WISEflow kjøres ofte med en såkalt FLOWlock-browser. Denne browseren låser ned PCen din slik at det eneste du har tilgang til er den funksjonaliteten

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus uten internett...

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT AKTUELLE EKSAMENSFAG Alle elevene på Vg2 HSH, HSS, MK og INT skal avlegge en obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene innen eget

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF Alle elevene på Vg3 innen studieforberedende utdanningsprogram skal opp til 4 eksamener Eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk. Det tilbys

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF AKTUELLE EKSAMENSFAG Elever i Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram kan trekkes ut til eksamen i følgende fag: Engelsk - sentralt gitt skriftlig eksamen

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER

EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER Innhold: Orientering om PART 66-eksamen side 2 Skjema for oppmelding til eksamen for privatister.. side 3 Bekreftelse på når jeg tok eksamener

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Eksamen 2016 Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Generelt: Skriftlig eksamen offentliggjøres fredag 13.05.16 i Portalen og i klasserommet (utdeling av brev) Eksamensperiode:

Detaljer

Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001

Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001 Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001 Forslag til nye retningslinjer for tilrettelagt eksamen 1. Informasjon i Studiehåndboken - Muligheten for å få

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED SONGDALEN UNGDOMSSKOLE. Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2016 I siste del av vårsemesteret 2016 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 STSA/B STR - STF/STFE

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 STSA/B STR - STF/STFE INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 STSA/B STR - STF/STFE Alle elevene på Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram skal trekkes ut til én eksamen. Eksamensformen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk

Detaljer

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016 Eksamensveiledning for elever og privatister i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y Gjelder fra våren 2016 Veiledningen er utarbeidet for elever og privatister. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Innledning Rektors ansvar Uttrekk Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning Rektors ansvar Uttrekk Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT... 6 2.4

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 SKRIFTLIG EKSAMEN Skriftlig eksamen varer i 5 timer. Elever med rett til utvidet tid får 1 time ekstra. Dette må søkes om og være avklart i god tid

Detaljer

Rutine testleder båtførerprøven

Rutine testleder båtførerprøven Rutine testleder båtførerprøven Versjon 1.2 (juni 2016) 27. JUNI 2016 NORSK TEST AS 9917 Kirkenes Innhold Klargjøring av lokale... 3 Informasjon til kandidat... 3 Aldersgrense... 3 Passbilder... 3 Eksamensgebyr...

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven

Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN)1. februar 2013. I. Gjennomføring Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer