INSTRUKS FOR ROMVAKTER OG ROMANSVARLIGE VED SKRIFTLIG EKSAMEN. 1. Ansvarsområder og arbeidsbetingelser for eksamensvakter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKS FOR ROMVAKTER OG ROMANSVARLIGE VED SKRIFTLIG EKSAMEN. 1. Ansvarsområder og arbeidsbetingelser for eksamensvakter"

Transkript

1 INSTRUKS FOR ROMVAKTER OG ROMANSVARLIGE VED SKRIFTLIG EKSAMEN Alle eksamensvakter ved Handelshøyskolen BI plikter å gjøre seg kjent med innholdet i denne instruksen. 1. Ansvarsområder og arbeidsbetingelser for eksamensvakter a) yte service til eksamenskandidatene b) påse at eksamenskandidatene følger gjeldende eksamensreglement c) sørge for å eliminere mulighetene for fusk eller forsøk på fusk under eksamen, og rapportere til administrativt ansvarlig dersom det oppstår reell mistanke om fusk d) kontrollere at eksamensavviklingen skjer på en profesjonell og tilfredsstillende måte Arbeidsbetingelser: Eksamensvaktene er midlertidig ansatt på engasjement i eksamensperioden. Eksamensvaktene er BIs ansikt utad i eksamenslokalene og bør opptre i samsvar med dette. Tildelte vakter er bindende. Det er bare sykdom eller andre tungtveiende årsaker som er gyldig grunn til å melde avbud. Vær oppmerksom på at de som trekker seg fra oppsatte vakter, skaper store problemer for eksamensgjennomføringen. Dersom man er forhindret fra å møte til tildelt vakt, må man snarest mulig melde fra til det undervisningsstedet man hører til. Eksamensvakter som hører til BI Oslo må snarest mulig melde fra til Eksamensadministrasjonen. Dersom eksamensvakter som hører til BI Oslo blir forsinket eller forhindret samme dag som de har vakt, skal det gis beskjed til telefon Telefonen er bemannet fra kl i hovedeksamensperioden. Arbeidstiden er ½ time før eksamensstart og ½ time etter eksamensslutt. Av hensyn til det forberedende arbeidet er det viktig at alle vaktene er på plass i lokalet ½ time før eksamensstart. Dersom en romansvarlig ikke møter i tide, kan inspektøren etter en skjønnsmessig vurdering Instruksen er sist oppdatert september 2016 Side 1 av 10

2 bestemme at en av de oppsatte vaktene den aktuelle dagen får funksjon som - og avlønnes som - romansvarlig, mens den romansvarlige får funksjon som og avlønnes som romvakt. Lønn utbetales vanligvis den 20. i måneden for vakter utført måneden før. Dersom man ikke møter til tildelt vakt, blir det ikke utbetalt lønn. Dersom Eksamensavdelingen må gjøre omdisponeringer som medfører at det ikke lenger er behov for en vakt, vil vakten få betalt for de timene som var satt opp dersom vakten får beskjed mindre enn tre virkedager før den aktuelle eksamensdagen. For å kunne arbeide som eksamensvakt forutsettes det at fysikk, hørsel og syn er tilfredsstillende. Eksamensvaktene kan jobbe ut det kalenderåret de fyller 80 år. Det er mulig å søke skriftlig om å arbeide utover «pensjonsalder». Søknaden blir vurdert i henhold til egnethet, og man vektlegger blant annet momentene som er nevnt over. Eksamensvakter ved BI Oslo har sin egen hjemmeside: 2. Fremmøte og sikkerhet Eksamensvaktene skal være på plass i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen starter. Kandidatene skal være på plass senest 15 minutter før eksamen starter. Ved fremmøte skal eksamensvaktene melde seg for eksamensinspektøren og bli registrert i vaktfremmøtelisten, som også fungerer som timeliste. Eksamensvaktene kan bli bedt om å jobbe på en annen seksjon/ i et annet rom enn oppgitt i tildelingsbrevet. Dette kan skyldes behov for å omrokkere på grunn av andre vakters sykdom/manglende oppmøte. På grunn av kandidaters behov for forlenget tid (som blir avklart etter at tildelingsbrevet blir sendt til vaktene), kan man på enkelte dager bli spurt om å arbeide lenger enn oppgitt. Er romvakten usikker på noe, skal vedkommende henvende seg til enten den romansvarlige, den administrativt ansvarlige eller eksamensinspektøren. Den romansvarlige har et overordnet ansvar i sin seksjon/sitt rom, og skal påse at eksamen foregår på en profesjonell og tilfredsstillende måte. Romansvarlig må forholde seg til instrukser gitt av administrativt ansvarlig eller eksamensinspektør. Den romansvarlige, eventuelt i samarbeid med romvaktene, skal i størst mulig utstrekning forhøre seg om kandidatene har plassert seg på rett seksjon/i rett rom. Den som har plassert seg på feil seksjon/i feil rom, skal henvises til rett sted. Eksamensvaktene må ikke legge beslag på pulter på bekostning av kandidatene. Aktivitet som ikke vedrører tjenesten som eksamensvakt må ikke forekomme i selve eksamenslokalet (lesing, spising, konversasjon med andre vakter osv.). Slik aktivitet legges til eventuelle pauser utenfor eksamenslokalet. Vaktene må ikke samle seg i grupper eller føre innbyrdes samtaler utover det som er påkrevd i Instruksen er sist oppdatert september 2016 Side 2 av 10

3 forhold til eksamensavviklingen. Unødvendig konversering mellom vakter i eksamenslokalet og rett utenfor eksamenslokalet kan virke forstyrrende for eksamenskandidatene. Eventuell samtale mellom vaktene og med kandidatene må skje ved å hviske. Se også det som er skrevet i instruksens punkt 5 under avsnittet Sørge for ro og orden. Bruk sko som ikke støyer, helst sko med gummisåle. Eksamensvaktene må ikke vandre unødvendig rundt i eksamenslokalet. Ved brannalarm skal den romansvarlige sørge for at branninstruks følges og at lokalet tømmes så fort som mulig. Det er derfor viktig at alle orienterer seg om rømningsveier ut av eksamenslokalet. Ved en eventuell brannalarm skal ikke kandidatene bringe med seg noe eksamensmateriell ut av eksamenslokalet. Oppstår det feil ved det elektriske anlegget slik at lyset blir borte, skal samtlige kandidater og vakter forbli på sine plasser inntil nærmere beskjed foreligger fra den administrativt ansvarlige. En av eksamensvaktene må varsle administrativt ansvarlig dersom denne befinner seg i et annet eksamenslokale eller på et annet kontaktsted. 3. Før eksamen starter Ro, orden og informasjon Romansvarlig skal påse at alle er på plass og at det er ro i lokalet når Orientering til eksamenskandidater leses opp. Orienteringen leses opp av romansvarlig, administrativt ansvarlig eller av den administrativt ansvarlig bemyndiger slik oppgave. Eksamensvaktene må sørge for at det er forsvarlig avstand mellom eksamenskandidatene under de rammebetingelser som er gitt, og kan også henvise eksamenskandidatene til andre ledige plasser. Eksamensoppgaver og papir Eksamensoppgavene blir levert ut til den romansvarlige av eksamensinspektøren, eventuelt den administrativt ansvarlige, og deles i likhet med arkene ikke ut til kandidatene før Orientering til eksamenskandidater er lest opp, og eksamenstiden har begynt. Dersom det er flere eksamener på seksjonen/rommet, skal den romansvarlige skille og plassere kandidatene etter eksamenskode. Den administrativt ansvarlige legger frem beregnet mengde ark til den romansvarlige i forkant av eksamen. I god tid før eksamen starter skal den romansvarlige fordele arbeidsoppgaver mellom seg selv og romvaktene, blant annet bestemme hvilke rader den enkelte har ansvar for når eksamensoppgaver, kladdeark, innføringsark og splittbinders deles ut. Den romansvarlige skal vente med å fordele eksamensoppgavene til romvaktene til det er 5 minutter før eksamen starter. Alle må huske på å dekke eksamensoppgavene med et blankt ark slik at kandidatene ikke får anledning til å lese innholdet før eksamenstiden har begynt. Instruksen er sist oppdatert september 2016 Side 3 av 10

4 Til en ordinær skriftlig skoleeksamen (3 5 timer) deles det i første omgang ut 3-5 kladdeark og 5-8 innføringsark til hver kandidat. I tillegg skal kandidaten ha 6 splittbinders. Kladdeark og innføringsark deles ut samtidig med eller like etter at dagens eksamensoppgave er delt ut. Det er ikke tillatt for kandidatene å benytte annet papir enn det som er utdelt. For å beholde oppmerksomheten mot kandidatene bør ikke splittbinders deles ut til kandidatene av romvaktene samtidig som romansvarlig kontrollerer kandidatene for fremmøte. Hjelpemidler Hva som er tillatt av hjelpemidler er påført eksamensoppgaven. Dersom en eksamensvakt får spørsmål fra kandidatene om hjelpemidler, skal det overlates til administrativt ansvarlig å besvare det. Det er den administrativt ansvarliges oppgave, eventuelt i samarbeid med fagansvarlig, å kontrollere om de medbrakte hjelpemidlene er tillatt og ikke inneholder ulovlige anmerkninger. Kandidatene har ikke lov til å låne hjelpemidler av hverandre. Ved alle eksamensgjennomføringer gjelder følgende: Alle vesker, sekker osv skal settes på anvist plass. På kandidatens bord må det ikke finnes annet enn utlevert materiell, eventuelle tillatte hjelpemidler, pennal, mat og drikke. Mobiltelefoner og bærbare datamaskiner tillates ikke i nærheten av eksamenskandidatens bord, uavhengig av hvilke andre hjelpemidler som er tillatt på eksamensdagen. Mobiltelefoner skal være avslått og oppbevares i sekk/veske. Det er ikke tillatt å ha avslått mobiltelefon i jakkelomme eller lignende. Mobiltelefoner skal heller ikke bringes med ut i pauser. 4. Eksamensgjennomføring Kontroll og ordensreglement Eksamensvaktene har et medansvar for å kontrollere at kandidatene følger gjeldende eksamensreglement. Registrere kandidatenes fremmøte Den romansvarlige skal kontrollere eksamenskandidatens identitet ved at kandidaten viser legitimasjon. Dersom registrering av kandidatenes fremmøte viser at en kandidat har plassert seg på feil seksjon/i feil rom, skal den romansvarlige sørge for at kandidaten straks blir ledsaget til rett sted. Dersom bildet på identitetskortet er så utydelig at det ikke er mulig å identifisere kandidaten, skal romansvarlig be kandidaten om å vise annen legitimasjon. Ta kontakt med administrativt ansvarlig dersom kandidaten ikke har med annen legitimasjon. Det skal krysses av for fremmøte til kandidaten i venstre kolonne på fremmøtelisten. Som legitimasjon godkjennes studiekort, førerkort, bankkort, pass eller annen legitimasjon fra offentlig instans med foto. Dersom en kandidat ikke kan legitimere seg, skal den romansvarlige snarest mulig melde fra til den administrativt ansvarlige, eventuelt eksamensinspektøren. Kandidater som ikke finnes i fremmøtelisten, skal føres på manuelt på siste side. Eksamensadministrasjonen må kontaktes for å finne ut om kandidaten er påmeldt en annen eksamenskode. Meld derfor snarest mulig fra til den administrativt ansvarlige, eventuelt eksamensinspektøren. Instruksen er sist oppdatert september 2016 Side 4 av 10

5 Kandidater som har satt seg på anvist plass for Forlenget tid til eksamen må kontrolleres via egen liste som angir hvilke personer som er berettiget til tilrettelagt eksamen. Administrativt ansvarlig må kontaktes dersom kandidater mener de har krav på forlenget tid, men ikke står på listen. Kandidater som kommer for sent Dersom en kandidat kommer til eksamenslokalet etter at eksamen har startet, skal han/hun anvises plass av administrativt ansvarlig. Det er under ingen omstendighet anledning til å komme senere enn 1 én time etter eksamensstart. Unntak: ved eksamen med 1- én- times varighet kan kandidaten komme inntil 30 minutter for sent. Forlate eksamenslokalet / pauser for kandidatene Ingen må forlate eksamenslokalet før 1- én time etter eksamensstart. Dette gjelder også kandidater som ønsker å trekke seg fra eksamen. Unntak: ved 1-timeseksamen må ingen forlate eksamenslokalet før 30 minutter etter eksamensstart. Dette gjelder også kandidater som ønsker å trekke seg fra eksamen. Kandidatene har ikke anledning til å forlate plassen sin før tillatelse er gitt av en eksamensvakt. Kandidatene har ikke anledning til på egen hånd å hente hjelpemidler, mat og annet i vesker etter at eksamen har begynt. I slike tilfeller må vakten assistere eksamenskandidaten. Kandidatene har normalt ikke anledning til å ha lengre pauser enn fem minutter av gangen utenfor eksamenslokalet. Eksamensvaktene kan ikke røyke uten kandidatenes samtykke. Det er strengt forbudt for kandidatene å snakke sammen. Kandidatene har ikke lov til å benytte telefon i pausene. Eksamensvaktene skal ikke innlede til samtale. Samtale kan bare skje dersom kandidaten selv tar initiativ. Kandidatene har ikke anledning til å kjøpe mat og drikke, og eksamensvaktene har heller ikke anledning til å handle for kandidatene. Eksamensvakter som følger kandidatene til toalettene (én kandidat om gangen) må sjekke at det ikke bringes ulovlige hjelpemidler inn på avlukket, og at det ikke finnes bøker, notater eller lignende inne på avlukket fra før. Av kontrollmessige hensyn skal eksamensvakten - så langt det lar seg gjennomføre - utpeke hvilket toalett kandidaten skal benytte. Eksamensvaktene skal plassere seg slik at man har best mulig oversikt over at kandidaten ikke kommuniserer med andre. I den utstrekning arbeidssituasjonen tillater det, skal også den romansvarlige følge kandidater ved toalettbesøk og lignende. Oppmerksomhet mot kandidatene Eksamensvaktene skal ha oppmerksomheten rettet mot kandidatene. Når de gir tegn, skal vakten ta med seg kladdeark og innføringsark og la kandidatene selv ta Instruksen er sist oppdatert september 2016 Side 5 av 10

6 den type og det antall ark de ønsker. Vaktene skal ikke på eget initiativ tilby kandidatene ark. Uregelmessigheter i oppgaveteksten Eventuelle spørsmål om eksamensoppgavene skal rettes til den faglig ansvarlige, eventuelt den administrativt ansvarlige. Spørsmål av slik karakter må ikke besvares av eksamensvaktene. Trekk fra eksamen I de tilfeller kandidatene leverer blankt eller trekker seg fra eksamen, skal kandidaten påføres på siste side i fremmøtelisten under Manuelt påførte studenter, og studenter som trekker seg under eksamen. Fyll ut navn og ID-nummer, kandidaten signerer i feltet trukket seg. Sykdom under eksamen Dersom en kandidat blir syk under eksamen, må vedkommende velge hvorvidt han/hun vil trekke seg fra eksamen, eller om han/hun vil levere besvarelsen til sensur. Dersom kandidaten velger å levere, signerer kandidaten på vanlig måte. Ved å levere besvarelsen til sensur, mister kandidaten muligheten til å levere sykmelding i etterkant. Velger kandidaten å trekke seg, må dette noteres bakerst i fremmøtelisten med anmerkning om sykdom. På forespørsel fra kandidaten kan romansvarlig informere om at kandidaten må skaffe legeerklæring/uttalelse fra lege eller annen sakkyndig, og denne må være datert samme dag som eksamen eller senest dagen etter eksamen. Sykmeldingsskjema og legeerklæring leveres til Eksamensadministrasjonen innen 5 virkedager etter eksamen. Mistanke om fusk Romansvarlig skal i likhet med alle romvakter passe på at kandidatene ikke fusker. Dersom eksamensvakten fatter mistanke om fusk eller forsøk på fusk fordi en kandidat benytter ulovlige hjelpemidler, snakker med medstudenter eller oppfører seg mistenkelig, skal dette straks meldes til administrativt ansvarlig. Den som oppdager forsøk på fusk skal rapportere til den administrativt ansvarlige om det faktiske hendelsesforløpet, dvs. hva som skjedde, når det skjedde, hva som ble sagt og gjort, hvem som var innblandet, samt andre forhold som kan ha betydning for saken. Varsling om tid Den romansvarlige skal varsle kandidatene når det gjenstår 1 time av eksamenstiden, når det gjenstår 15 minutter og når eksamenstiden er ute. Dersom det er eksamen i store eksamenslokaler, koordineres varslingen over høyttaler av administrativt ansvarlig. Kontroll av heading Om krav til utfylling av heading, se første avsnitt under Skrivestopp og innlevering av besvarelse. Skrivestopp og innlevering av besvarelse Kandidatene kan skrive på sin eksamensbesvarelse til angitt eksamenstid er over. Vaktene må passe på at all skriving opphører når eksamenstiden er ute. Dette gjelder også utfylling av heading. På innføringsarkene skal kandidaten fylle ut alle felter i headingen på første side. De øvrige sidene skal inneholde dato, ID- Instruksen er sist oppdatert september 2016 Side 6 av 10

7 nummer, eksamenskode og sidenummer. Det er kandidatenes ansvar å sørge for at alt er korrekt utfylt. Kandidatene skal selv skille og sortere innføringsarkene og sette på splittbinders, men eksamensvaktene kan gi veiledning i spesielle tilfeller når kandidaten ikke vet hvordan dette gjøres. Kandidatene skal levere besvarelsene til den romansvarlige. Kandidatene har 15 minutter etter ordinær eksamenstid til å ordne sine innføringsark, dvs. skille fra hverandre kopier og sette sammen besvarelsen med splittbinders. Eksempel: dersom eksamen varer fra kl 09:00 14:00, må kandidatene ha sluttet å skrive samt ha utfylt headingen innen klokken 14:00, og de må ha ferdigstilt besvarelsen innen klokken 14:15. Også selv om kandidatene ikke har fylt ut headingen, skal de skille og sortere innføringsarkene, sette på splittbinders og levere dem til den romansvarlige. Både den romansvarlige og vaktene må påse at kandidatene ikke snakker sammen. Dersom det er sannsynlig at det blir kø ved innlevering av besvarelsene, må den romansvarlige på forhånd fordele arbeidsoppgaver mellom vaktene. Det gjelder for eksempel hvem som har ansvar for å organisere køen og regulere lengden på den, eventuelt be kandidater om å bli sittende til køen blir kortere, og hvem som har ansvar for å følge med på at kandidatene leverer til rett romansvarlig og veilede dem i tilfelle det er behov for det. Den romansvarlige skal bare ta i mot besvarelser fra kandidater som den romansvarlige har registrert på sin fremmøteliste. Dersom det ikke er tilfelle, skal kandidaten henvises til antatt rett seksjon. Den romansvarlige skal (før kandidaten signerer for levert besvarelse), kontrollere følgende: at kandidaten minimum har fylt ut ID-nummer, eksamenskode og initialer i headingen på første side av innføringsarkene (både det hvite og det gule). Dersom kandidaten ikke har fylt ut alle de tre forannevnte feltene, skal romansvarlig i kandidatens påsyn gjøre det. Andre felt enn disse skal ikke fylles ut. De øvrige innføringsarkene skal ikke kontrolleres av romansvarlig. Romansvarlig skal også kontrollere kandidatens identitet og at innføringsarkene er skilt, sortert og festet sammen forskriftsmessig. Deretter skal kandidaten signere i høyre kolonne på fremmøtelisten. Manuelt påførte kandidater skal signere i høyre kolonne på siste side. Den romansvarlige legger det gule settet av besvarelsene noenlunde midt inn blant det hvite settet. Dersom det er dårlig skriftgjennomslag på deler av det gule settet, bør den romansvarlige gjøre en anmerkning på eget ark om dette og legge den rundt besvarelsen. Besvarelsen med anmerkning legges øverst i bunken med besvarelser. Eksamensadministrasjonen vil vurdere behovet for eventuell kopiering. Den romansvarlige skal legge eksamensbesvarelsene i bunke(r) med 25 i hver og sette en strikk rundt hver av dem. Eventuelt overskytende antall besvarelser legges foran de andre uten strikk rundt. Besvarelser i en og samme bunke skal Instruksen er sist oppdatert september 2016 Side 7 av 10

8 legges samme vei. Dersom det er minst to tykke bunker med 25 besvarelser i hver, kan bunkene legges hver sin vei. I headingen på første side i kandidatfremmøtelisten som legges øverst, skal den romansvarlige føre på seksjonsnummer og sted, eventuelt romnummer. Eventuell liste over kandidater med tilrettelagt eksamen/forlenget tid legges bak kandidatfremmøtelisten. Skriften skal vende opp i alle dokumentene. Deretter settes strikk rundt det hele. Konvolutten som inneholdt eksamensoppgavene, kan kastes. Eksamensoppgaver som er til overs kan sendes tilbake til Eksamensadministrasjonen. Disse leveres inn separat. Kandidater med forlenget tid til eksamen Ofte sitter kandidater med forlenget tid sammen med øvrige eksamenskandidater. For kandidater med forlenget tid gjelder følgende: Ved 1-2 timers eksamen gis det 15 minutter i tillegg Ved 3 timers eksamen gis det 30 minutter i tillegg Ved 4 timers eksamen gis det 45 minutter i tillegg Ved 5-6 timers eksamen gis det 60 minutter i tillegg Spesielt for flervalgseksamener På flervalgseksamener hender det at kandidaten ber om et nytt svarark. Når eksamensvakten utleverer et nytt eksemplar, skal vakten be om at det andre arket snarest mulig leveres i retur. Eksamensvakten må stå ved kandidaten til kandidaten har overført opplysninger fra gammelt til nytt svarark. Deretter skal eksamensvakten ta svararket som ikke skal til sensur. Eksamensvakten skal sørge for at dette eksemplaret rives i to og leveres til den romansvarlige som gir det atskilt til inspektøren for deretter å bli makulert. På flervalgseksamener må eksamensvaktene være spesielt årvåkne. Pass på at avkryssingene på svararkene ikke kan sees av andre kandidater. Man kan eventuelt snu svararket. Når eksamenstiden er ute, er det ikke lenger lov å skrive eller sette noen kryss. Alle kandidatene skal bes om å legge fra seg pennen og stille seg i kø for å levere. Den romansvarlige skal ved kontroll av ID-nummer også kontrollere at loddrett avkryssing samsvarer med tallene i ID-nummeret. Allerede innleverte besvarelser må ikke under noen omstendighet leveres tilbake til kandidaten, uansett hvilken grunn kandidaten angir. Ved flervalgseksamen skal den romansvarlige legge alle besvarelsene i returkonvolutt med påskriften «Returkonvolutt for svarark til flervalgseksamen» og forsegle den. Pauser og ordensregler for eksamensvaktene Eksamen med varighet på 1-3 timer: det kan ikke gjøres krav på pauser utover toalettbesøk, men en kort pause kan tas dersom den romansvarlige mener at arbeidssituasjonen tillater det. Eksamen med varighet på 4-6 timer: pause på minutter. Instruksen er sist oppdatert september 2016 Side 8 av 10

9 Alle pauser avtales med romansvarlig. Det forventes at man utviser fleksibilitet på store eksamensdager. Den romansvarlige skal utpeke en av romvaktene til å være stedfortreder når den romansvarlige ikke er til stede i eksamenslokalet. Det skal til enhver tid være minst en fra vaktkorpset til stede på hver seksjon/i hvert rom. Ved eventuell forlenget tid til eksamen skal det i tillegg til den romansvarlige være minst én romvakt til stede på seksjonen/ i rommet. 5. Etter eksamen Sørge for ro og orden Det er viktig at eksamensvaktene går foran som gode eksempler. Eksamensvaktene skal sørge for at kandidater som har levert inn sine besvarelser før eksamenstiden er over, ikke samler seg i korridorene til sjenanse for de som fortsatt arbeider. Eksamensvaktene skal sørge for ro og orden i eksamenslokalet helt til siste kandidat har levert sin besvarelse. Kandidatene har ikke lov til å snakke sammen før de er helt ute av eksamenslokalet. Ikke minst er dette av hensyn til kandidater som fremdeles arbeider, for eksempel de som er innvilget forlenget tid til eksamen. Også når den ordinære eksamenstiden er ute og så lenge alle kandidatene ikke har levert besvarelsene, skal det være ro. Det samme gjelder dersom det er kandidater med forlenget tid på seksjonen eller seksjoner i nærheten. Rydding Eksamensvaktene skal vente med å rydde pultene for ark og lignende og sette på plass stoler til siste kandidat har levert besvarelsen sin. Dette gjelder også dersom det er forlenget tid. Det skal ikke ryddes etter siste kandidat før denne har forlatt eksamenslokalet. Ubrukte ark legges i bunke sammen med andre ubrukte ark. Før arkene legges i bunke med andre ubrukte ark, skal eksamensvakten kontrollere at gjennomslagsark og kladdeark er egnet til senere bruk. Både romvaktene og de romansvarlige skal være med å rydde pulter og gulv for papir, splittbinders og lignende. Håndtering av alle besvarelsene Hva skal den romansvarlige kontrollere? Telle antall kryss for fremmøte (kan gjøres under eksamen) Telle antall signaturer Telle antall besvarelser Hvordan fylle ut korrekt på siste side i fremmøtelisten? Antall fremmøtte studenter (ikke manuelt påførte) : Tell antall kryss i venstre kolonne. Antall manuelt påførte studenter : Tell antall studenter (på siste side) som er manuelt påførte. Instruksen er sist oppdatert september 2016 Side 9 av 10

10 Antall studenter som har trukket seg : Tell antall studenter (på siste side) som har trukket seg. Totalt innleverte besvarelser : Kontroller antall innleverte besvarelser. Dette skal være det samme som antall signaturer for Levert + Manuelt påført, IKKE medregnet Trukket seg. Den romansvarliges navn og signatur. Ved avvik skal administrativt ansvarlig, eventuelt eksamensinspektør kontaktes umiddelbart! Avsluttet vaktoppdrag Romvaktene skal ikke forlate eksamenslokalet før etter avtale med den romansvarlige. Etter avsluttet arbeid skal den romansvarlige levere eksamensbesvarelsene og fremmøtelisten til eksamensinspektøren. Den romansvarlige og romvaktene må huske å signere i vaktfremmøtelisten hos eksamensinspektøren. Denne registrerer også berettiget overtid. Dersom eksamensvakten/den romansvarlige mener at det er forhold knyttet til arbeidet som ikke er tilfredsstillende, bør dette tas opp med inspektøren. Instruksen er sist oppdatert september 2016 Side 10 av 10

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Digital eksamensavvikling

Digital eksamensavvikling Digital eksamensavvikling Ansgar Teologiske Høgskole Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter Revisjon november 2015 Før eksamen settes i gang Eksamenskandidatene må møte i eksamensrommet senest

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 15/17 Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen Saksnr: 17/02826-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag:

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Informasjon til eksamensvaktene forts.

Informasjon til eksamensvaktene forts. Informasjon til eksamensvakter Praktisk informasjon Fremmøte kl. 08.15 Vaktene møter ved resepsjonen for å hente papir og få informasjon om hvor de skal sitte. Hovedvakt får et eget hefte hvor all nødvendig

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen Skriftlig eksamen for elever VÅR 2016 Oslo Voksenopplæring Sinsen Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Når er skriftlig eksamen?... 2 Frammøte

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo VEDTAKSSAK Forslag til revidert Nærmere regler for Det juridiske fakultet Forslag til Retningslinjer for digital eksamen ved Det juridiske fakultet til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 07.08.2012

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 Målet med denne rettledningen er å bidra til at eksamen: gjennomføres på en trygg og sikker måte, og under like forhold gjennomføres etter gjeldende lover

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN Alle eksaminander skal før eksamen ha hvert sitt eksemplar av Reglement og rettleiing for eksaminander, og de plikter å gjøre seg kjent med innholdet

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks. Tom Heine Nätt

Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks. Tom Heine Nätt Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks Tom Heine Nätt Datoer (med forbehold) 27/11: Webutvikling 11/12: Infprog Fordele/bruke tid? Labtimer: Sjekk FB/kalender Pensum Webutvikling? I utgangspunktet

Detaljer

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt 26.08.2015 av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen...

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

Eksamensinfo. Vår 2017

Eksamensinfo. Vår 2017 Eksamensinfo Vår 2017 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2 (skriftlig eller muntlig) Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett): 20

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2016 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett):

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 1. Sette PC-en i eksamensmodus...

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER

EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER Innhold: Orientering om PART 66-eksamen side 2 Skjema for oppmelding til eksamen for privatister.. side 3 Bekreftelse på når jeg tok eksamener

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Brukerveiledning for eksamensinspektører ved NTNU

Brukerveiledning for eksamensinspektører ved NTNU Studieavdelingen Seksjon for studieadministrative støttesystemer Dato 28.09.2016 Brukerveiledning for eksamensinspektører ved NTNU Innhold Instruks for eksamensinspektører ved NTNU Instruks for eksamenskandidater

Detaljer

Eksamen våren Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2017 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon/kræsjeksamensdager

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Eksamensinformasjon og oppmelding til eksamen i flyfag for privatister

Eksamensinformasjon og oppmelding til eksamen i flyfag for privatister Eksamensinformasjon og oppmelding til eksamen i flyfag for privatister Orientering om Part-66 eksamen for privatister på flylinjen... 2 Privatister og eksamen:... 2 Utlån av læremateriell:... 2 Nytt i

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter

EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter Eksamensreglementet er tilgjengelig på ItsLearning, og på skolens hjemmeside. Alle

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

Eksamensrutiner og reglement 2017

Eksamensrutiner og reglement 2017 Eksamensrutiner og reglement 2017 Bamble videregående skole Kunngjøringer Skriftlig eksamen: Fredag12. Mai kl. 09.00 Kunngjøring av skriftlige eksamener for Bamble vgs I noen fag er det en forberedelsedel,

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 WISEflow Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 Contents 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark til eksamensvakter

Detaljer

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2014 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon kan gi 2 skriftlige

Detaljer

RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA

RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA Høgskolen i Hedmark 26.11.2015 RUTINESKRIVELSE FOR HOVEDVAKT VED DIGITAL SKOLEEKSAMEN MED INSPERA Denne rutinebeskrivelsen bygger på det mer formelle dokumentet Retningslinjer for hovedvakt ved digital

Detaljer

EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017

EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017 EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017 FRAMMØTE Senest 30 minutter før prøven begynner, altså senest 08.30 Ha med gyldig legitimasjon Kantinebesøk før eksamen For sein til eksamen?

Detaljer

Eksamen våren 2016. Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren 2016. Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2016 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon/kræsj eksamensdager

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus... 2 Skrive

Detaljer

Skriftlig eksamen Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen?

Skriftlig eksamen Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen? Skriftlig eksamen 2012 Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen? Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen

Detaljer

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Selsbakk skole 7004 Trondheim. INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen våren 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2015 Skriftlig eksamen vår 2015. På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen. Dette

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

Eksamensinformasjon Vår 2017

Eksamensinformasjon Vår 2017 Skøyenåsen skole Eksamensinformasjon Vår 2017 Standpunktkarakterer våren 2017 God dialog med faglærer i vårsemesteret Hva er kompetansemålene i faget? Hvilke vurderingssituasjoner gjenstår? Klageadgang

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Eksamensavvikling ved Karasjok skole

Eksamensavvikling ved Karasjok skole Eksamensavvikling ved Karasjok skole VÅREN 2017 Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen våren 2017 Revidert: 02.05.2017 Informasjon om eksamen På 10.trinn trekkes

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus uten internett...

Detaljer

Informasjon til deg som skal ta jegerprøveeksamen

Informasjon til deg som skal ta jegerprøveeksamen Informasjon til deg som skal ta jegerprøveeksamen Hvem kan ta jegerprøveeksamen Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret man fyller 14 år. For å få gå opp til eksamen må man ha gjennomført jegerprøvekurset

Detaljer

Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen

Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen Hvem kan ta jegerprøveeksamen Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret man fyller 14 år. For å få gå opp til eksamen må man ha gjennomført jegerprøvekurset

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

INFORMASJON OM AVSLUTNINGEN FOR 10. TRINN 2017

INFORMASJON OM AVSLUTNINGEN FOR 10. TRINN 2017 Oslo kommune Ellingsrud skole INFORMASJON OM AVSLUTNINGEN FOR 10. TRINN 2017 I dette heftet får du informasjon om: standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning

Detaljer

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB Januar 2015 Etikk og redelighet er et viktig satsingsområde ved UiB. Denne brosjyren

Detaljer

Svararket skal påføres følgende informasjon: - Eksamenskode - Initialer - Eksamenssted - Studentnummer

Svararket skal påføres følgende informasjon: - Eksamenskode - Initialer - Eksamenssted - Studentnummer Handelshøyskolen BI Institutt for samfunnsøkonomi Flervalgseksamen i: MET 24101 Matematikk Eksamensdato: 08.12.05, kl. 09.00-12.00 Tillatte hjelpemidler: Innføringsark: Antall sider/oppgaver: Antall vedlegg:

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen vår 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt eksamen. Dette betyr at både tidspunkt og eksamensoppgaver

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Flervalgseksamen: MET 11802

Flervalgseksamen: MET 11802 Flervalgseksamen: MET 11802 Matematikk Eksamensdato: 20.11.2015 kl. 09.00-12.00 Totalt antall sider: 6 inkl. vedlegg Antall vedlegg: 1 (1 side) Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler + BI-godkjent eksamenskalkulator

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Øraker skole EKSAMEN Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Skriftlig og muntlig Én skriftlig eksamen Kunngjøring av eksamensfag 12.05.17 Matematikk 16.05.17 Engelsk forberedelse 18.05. Engelsk eksamen 19.05. Norsk

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Brukerveiledning for eksamensvakter

Brukerveiledning for eksamensvakter Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark som studenter får utdelt på eksamen...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for deltaker

WISEflow brukerveiledning for deltaker WISEflow brukerveiledning for deltaker Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Deltaker: slik kommer du i gang... 2 Rediger din profil... 3 Flowoversikt... 5 Flowtyper... 6 Flowens tilstand... 6 Hvordan leverer

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 SKRIFTLIG EKSAMEN Skriftlig eksamen varer i 5 timer. Elever med rett til utvidet tid får 1 time ekstra. Dette må søkes om og være avklart i god tid

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 16/17 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved eksamensavvikling Saksnr: 17/03036-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 23.05.2017

Detaljer

Eksamensvakt på Digital Eksamen

Eksamensvakt på Digital Eksamen Eksamensvakt på Digital Eksamen Dere som skal være eksamensvakt på digital eksamen, vil fortsatt i hovedsak ha de samme oppgavene som før. Vi synes likevel det er fint at dere kjenner til hvordan en digital

Detaljer

ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver. Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler

ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver. Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler ISM Auditor/Lead Auditor eksamensoppgaver Struktur og eksempler Side 1 av 6 ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler 1. Hensikt Denne

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB Alle elever skal opp til 3 eksamener: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål - obligatorisk Skriftlig eksamen i et trekkfag Muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Viktige datoer Skriftlig eksamen 12.-25. mai 29. mai 12. juni er det vanlig skole med vanlig timeplan. Muntlig eksamen 13.-20. juni Publisering av

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer