Orientering er friluftsaktivitet...o-folk gjer det i friluft!! nr april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering er friluftsaktivitet...o-folk gjer det i friluft!! nr april 2015"

Transkript

1 1 nr april FIL-huset i Hafstadparken er eit flott bygg, med m.a. lagerrom for FIL Orientering Organ for Førde IL Orientering Nr. 1 - årgang 39 Orientering er friluftsaktivitet...o-folk gjer det i friluft!!

2 Sesongkort 2015 ny design men samme pris!!! Sesongkortet kjem i år med ny «moderne» design. I tillegg er storleiken redusert til samme mål som på eit kredittkort (85 x 54 mm). Uendra pris I fjor auka vi litt både startkontingenten for enkeltløp og prisen for sesongkort. Styret har derfor ikkje funne grunn til noko justering i år. Prisen på sesongkortet er såleis den samme som i fjor for alle aldersgrupper: Under 12 år kr 100 Frå 12 til og med 19 år kr 200 Over 20 år kr 500 Også uendra startkontingent for enkeltløp Startkontingenten for enkeltløp i 2015 blir den samme som i 2014, og er: Under 12 år kr 20 Frå 12 til og med 19 år kr 40 Over 20 år kr 60 Sesongkort har fordelar Kjøp av sesongkort har fordelar både for deg som løpar og for arrangørane av nærløpa. Reknar du med å delta i dei fleste nærløpa gjennom sesongen vil det lønne seg å kjøpe sesongkort ved sesongstart. Er du under 12 år så tener du på å kjøpe sesongkort dersom du deltar på fleire enn 5 nærløp. Det samme gjeld for deg som er mellom 12 og 19 år. Er du over 20 år tener du på å kjøpe sesongkort dersom du deltar på minst 9 nærløp. Andre fordelar for degt er at du ikkje treng å ha med pengar til nærløpa. For løpsarrangørane er det også ein fordel dersom mange kjøper sesongkort. Det blir mindre veksling og styr med pengar, og påmeldinga kan gå raskare. I tillegg får vi ein større del av startkontingent inn på vår konto tidleg i sesongen. O-posten nr side 2

3 Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 er ein del av Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet (KLD) presenterte i august Aktivitetar i friluft gir gode opplevingar, auka livskvalitet, ei betre helse og eit rikare liv. Friluftslivets år 2015 er ei nasjonal markering av norsk friluftsliv. Friluftslivets år har eiga nettside, der det er lagt ut mykje informasjon om dette aksjonsåret. Mål for friluftslivets år 2015 Året skal gi varige resultat i form av auka deltaking i friluftsliv mellom alle delar av befolkinga, og vere med på å auke merksemda om friluftsliv. Vidare skal året medverke til auka medvit og kunnskap om friluftslivets positive effektar for folkehelsa. Auka medvit og kunnskap om «Allemannsretten» inngår også som eit mål for friluftslivets år. Filuftslivets år og orientering Orientering er friluftsliv! Jamvel om nye former for orientering har medført at vår aktivitet etter kvart ikkje berre foregår i skogen og naturen, men også i parkar og byområde, er orientering framleis i høgste grad ein friluftsaktivitet. Alle former for orientering foregår ute i friluft! Dette gjeld anten det er tradisjonell orientering i skogsmiljø, turorientering, sprintløp i byområde, skiorientering eller orientering med sykkel. Profilering av orientering i friluftslivets år Friluftslivets år gir oss eit ekstra høve til å profilere vår idrett. Organisasjonen Norsk Friluftsliv (tidlegare Friluftslivets fellesorganisasjon) har det praktiske ansvaret for dagleg leiing, planlegging og gjennomføring av friluftslivets år. Norsk Orientering er ein av organisasjonane bak Norsk Friluftsliv, og dette gir oss høve til å nytte logoar og alt profilmateriell som er laga for friluftslivets år. Dette bør vi utnytte i all vår marknadsføring både annonser, brosjyrer, plakatar og på nettsider. Hugs derfor å bruke logoen for Friluftslivets år i alle slike sammenhengar! Red. O-posten nr side 3

4 Trenings- og rekrutteringsrådet Sunneve Kalstad Harald Hjellbrekke Øystein Erland Thale Eliassen Fink leiar medlem medlem medlem Rekrutteringsdag ved sesongstart Den store rekrutteringsdagen i Førde blir den 22. april. Da legg Førde IL Orientering opp til informasjon og aktivitetar både for aldersgruppa år og for dei i alderen år. Aktivitetane blir først og fremst lagt opp med tanke på nybegynnarar, men vil også høve godt for dei som tidlegare har prøvt seg litt med orientering. Programmet for dagen er todelt og blir opplagt slik: Speidarane/KFUM og KFUK møter på Kyrkjelydshuset kl. 17:00 aldersgruppe år. Ungdomsklubben Løa møter på Løa kl. 17:00 aldersgruppe år. Program: Programmet startar med informasjon om orienteringsaktivitetane vi kan tilby desse aldersgruppene. Deretter blir det litt enkel instruksjon om orientering. Etterpå går deltakarane bort til Førde Ungdomsskule og startområdet for ei enkel Råtassløype, som ungdommane kan få prøve seg på. Oppfølgingsløp i mai: Det blir eit oppfølgingsløp tilpassa begge aldersgruppene på Førde Ungdomsskule den 13. mai. Ungdomsaktivitetar i regi av Sogn og Fjordane Orienteringskrins Sogn og Fjordane Orienteringskrins legg i 2015 opp til fleire ungdomssamlingar, der også ein fellestur til pinseløpa på Hedemarken inngår. UNGDOMSSAMLINGAR ÅR: Krinssamling 1: april Askvoll Krinssamling 2: mai Fellestur til pinseløp på Hedemarken Krinssamling 3: juni Hafslo Krinssamling 4: sep. Naustdal O-posten nr side 4

5 HOVUDLØP/O-LANDSLEIR 2015 Dette årlege arrangementet er for ungdommar i aldersgruppa ÅR. I år er Hovudløpet og O-landsleiren lagt til Larvik og Stavern i tida august. Sogn og Fjordane O-krins legg opp til Fellesreise for alle frå Sogn og Fjordane. Dette blir moro, følg med på der du finn heile programmet for arrangementet. Råtasskarusellen Dette er FIL Orientering sitt rekrutteringstiltak for jenter og gutar i alderen 5-12 år som har lyst til. å lære litt om kart å vere med på enkle og kjekke orienteringsøvingar å lære å ta seg fram ute i naturen Vi har i år utvida antal råtassdagar til 8, og vi avsluttar karusellen seint på hausten med eit «nattløp» der løparane må ha med lommelykt eller hovudlykt. Råtassdagar i 2015 Onsdag 15. april: Museet i Movika kl. 18:00 Onsdag 22. april: Førde ungdomsskule kl. 18:00 Onsdag 6. mai: Slåtten skule kl. 18:00 Onsdag 13. mai: Førde ungdomsskule kl. 18:00 Onsdag 3. juni: Flatene skule kl. 18:00 Laurdag 29. aug, Førde rådhus i samband med Førde opp Onsdag 30. sep: Førde ungdomskule (nattløp) kl. 19:00 Gratis deltaking Det kostar ingenting å delta i Råtasskarusellen, og påmelding gjer ein ved frammøte. Deltakarane får kart med postar og ein enkel instruksjon om opplegget. Vi har 3 ulike løyper som deltakarane kan prøve, og den som vil kan gjerne springe eller gå gjennom løypene fleire gonger. Bilde frå tidlegare Råtass Eiga premiering Dei som deltek på minst 4 Råtassløp får premie ved sesongslutt. O-posten nr side 5

6 O-challenge/ skulesprinten 2015 O-challenge/Skulesprinten handlar om å gjere skuleelevar kjende med orientering. Førde IL Orientering har gjennomført Skulesprinten i ulike former kvart år i nesten 15 år. Deltakinga frå skulane har jamt over vore svært god, og i 2012 vart Førde IL Orientering kåra til «Årets skulesprintarrangør» av Norsk Orientering (NOF). Opplegg for 2015 Planlagt tidsrom er veke 19., måndag 4. til onsdag 7. mai, kvar dag kl og Gunnar Gytri og Øystein Erland står for planlegging og organisering. Klappene-kartet med utgangspunkt frå velteplassen ved Soleide vil bli brukt som arena også i Dette kartet og området som har vist seg å vera svært veleigna for arrangementet. Vi er ute i naturen, og avstanden frå sentrumsskulane er ikkje større enn at elevane (og lærarane) kjem seg trygt til staden med sykkel. Vårt innarbeidde opplegg frå tidlegare år vil vera fundamentet i arrangementa. Men i år legg vi opp til å bruke berre ei løype, og skulane blir utfordra til meir enkeltstart for å gi progresjon til dei eldste elevane som har vore med tidlegare og kjenner terrenget. Invitasjon og informasjon til skulane Innbedne skular er dei sentrumsnære skulane Slåtten skule, Førde barneskule, Halbrend skule, Sunde skule. Vi vil i år sende ut framlegg til dag og tidspunkt for den enkelte skule, og brukar same timeplan som Målgruppene er trinnet. Øystein held kontakt med skulane, og sender skriv til skulane i veke 15 via e-post til skulane sine klassestegskontaktar med kopi til rektorane. Kart med o-løype i PDF-versjon blir sendt skulane i lag med info-skrivet. Gjennomføring Øystein set opp arrangørar (minmum 2 frå o-gruppa til kvar økt) og informerer dei. Gunnar kontaktar grunneigarlaget ved Sjur Wie, og ordnar det tekniske med kart, tidtakarutstyr, merkeband m.m. Han er også ansvarleg arrangør på måndag og tysdag i veke 19. i lag med minst 1 medhjelpar. Aktivitetar i år Frå O-challenge 2014 Foto: Gunnar Gytri Tidsbolken på 2 timar (10-12 og 12-14) blir delt i 3 med ca. 30 minutt på kvar øving: O-løype, N-nivå, kan vere delvis merka om ikkje ledelinje. Bruk av kart og brikke. 2 Lærarar blir utfordra til å stå ved løypa (kritiske punkt) Rakettløype med brikke Stafett i skogen langs merkeband, ca. 2 minutt per løpar og 4 på kvart lag, helst 2 jenter og 2 gutar. (Dannar lag på staden, og brukar ikkje brikke eller kart. Skal vere moro og gje terrengtilvenning) Tilleggsaktivitet: Kart i stor målestokk 1:2000 med 2 postar innteikna er eit ekstra tilbod for dei som meistrar løypa bra og har «ledig tid», fleksibelt opplegg. Ingen deltakarpremiar i år. O-posten nr side 6

7 Prosedyrer og rutiner for Nærløp (Oppdatert april 2015) Generelt Vi har ein løypeleggar (den som står fyrst på lista) og ein eller fleire medhjelpar(ar). Løypeleggaren har ansvaret for å legge ut ei A-løype ca. 5-6 km og det kan lagast ei A-kort løype ca. 3 km, ei C-løype på 2-3 km og ei N-løype. (Sprintløyper skal leggast opp etter vinnartid på ca 15 min og på eigne sprintkart). Om du som løypeleggar vil kvalitetssikre løypene med nokon i gruppa, ta kontakt med Torodd Os, Helge Schei eller Egil Nestande. Medhjelparen har ansvar for rakettløypa. Han har ansvar for å ta med og å returnere teknisk utstyr til rakettløypa: 6 stk. postbukkar + 1 stk. ekstra startbukk, rull med merkeband og 1 stk. ekstra MTR. Medhjelparen skal førebu ein del sosiale tiltak, som; lagstelt, informasjon og frukt, saft og ev. bollar. Dei to ansvarlege samarbeider om registrering av deltakarar, innkrevjing av startkontingent, sal av sesongkort og informasjon. Prosedyre for løypelegging og tidtaking i 2015 Vi brukar også i år tidtakarprogrammet Etiming på nærløpa. Det medfører at løypene i OCADprogrammet må ha likt namn på kvart løp, slik: Løype 1 A lang Løype 2 A kort (løype 2 kan brukast som eit kortare alternativ) Løype 3 C Løype 4 N Når løypene er ferdig må løypefila og bakgrunnskartet sendast til Torodd, helst søndag kveld før løpet. Torodd vil framleis ha ansvar for Etiming, men fleire bør etter kvart lære seg å bruke det elektroniske tidtakarprogrammet. I god tid før løpsdagen 1. Merk deg dato og stad for det løpet du skal ha ansvaret for, dersom du ikkje kan på oppsett tid må du byte med ein annan på lista. 2. Byte mellom løypeleggarar/medhjelpar må meldast nærløpsansvarleg. 3. Seinast fredag før løpet sjekkar nærløpsansvarleg at dei som er sett opp kan ta nær-o-løpet, han melder deretter inn rette opplysningar til standardannonsa i Firda. (frist fredag kl. 15:00) 4. Seinast søndagen før løpet legg løypeleggaren ut informasjon på i Firda Namn: Nærløp orientering. Gjentaking: til løpsdato. Legg inn: Skildring (viktig) og gjerne bilde (mindre viktig). Regi: Førde IL orientering. Tilgang: alle. Huk av i boks Bruk ropert. Løypeleggaren legg ut tilsvarande info på 5. Planlegg løypene, ta minst ein tur i terrenget som planlegging. Bruk då utskrift av kartet som du får ved å vende deg til teknisk råd. 6. Legg gode løyper, 4-5 kilometer A-nivå (krevjande) og ca 2-3 kilometer C-nivå, dvs. løyper med klare haldepunkt ved postane. N-løypene kan ikkje bli for lette. 7. Bruk løypeleggarprogrammet i OCAD til å teikne inn løypene (alt. Purple Pen). Kontakt Torodd Os, Helge Schei eller Egil Nestande i god tid før løpet om du treng hjelp til innteikning av løypene i OCAD og hjelp til utskriving av kart med postomtale. Skriv ut om lag 20 kart i kvar løype. O-posten nr side 7

8 Seinast dagen før løpet 1. Hent nødvendig utstyr (Utleigebrikker, MTR, kart, skjermar, plastlommer, plakatar) på lageret i FIL-huset. (Jon Anders, Egil, Torodd, Sunneve og Kjell Arne har nøkkelkort og nøkkel) 2. Sett 2 stk. (MTR) Mini Time Recorder, på lading frå kveld til morgon (utan å røre batteriet) 3. Sett ut postane i A-løype og C-løypa, N-postane må ein sette ut løpsdagen. 4. Ha klar informasjonen du skal henge opp, informasjonsfoldarar, nye innbydingar til o-løp. 5. Ha mottatt revidert namneliste frå Harald Hjellbrekke (Tlf: ) 6. Hugs å kjøpe frukt, ev. bake eller kjøpe minst 40 bollar som du tek med på løpet. 7. Hent plastdunk med plass til 15 liter vatn, saft (må ev. kjøpast for kvar gong) og drikkebeger på lageret (FIL-huset) 8. Hent lagstelt på lageret, eitt bord og 2 stolar, pluss infotavle på lageret (FIL-huset) Løpsdagen, før løpet 1. Vere klar til å ta i mot deltakarane 15 minutt før oppsett tid.(17:45). Då må all førebuing vere ferdig. 2. Merk vegen fram til frammøtestaden med o-skjermar (viktig) 3. Ha sett ut alle postane med EKT-eining. Bruk ei vanleg EKT-eining til målpost. 4. Hugs eigen startpost (som er merka START). 5. Sett opp informasjon om sal av sesongkort og startkontingent. 6. Sette opp lagsteltet, (dersom regn eller fare for regn), stol og bord, ha klar frukt, saft og bollar. 7. Ha klart ein boks (pengeskrin) med vekslepengar. Under løpet 1. Løypeleggaren og medhjelparen tar imot påmeldinga og betaling på ulike løyper, kryssar av på revidert namneliste og fyller ut manglande opplysningar (telefon, e-post, m.m.) 2. Dei yter ulik service (frukt, ev. bollar, saft, trøyst og ros, påminning om neste løp) Oppslag Startkontingentar: Til og med 11 år kr 20 Brikkeleige : Til og med 19 år Gratis år kr 40 frå 20 år kr 20 Over 20 år kr 60 Det er høve til å delta i Rakett- og N-løype for same kontingent NB! Redusert startkontingent for Nattløpa i oktober (kr 20) Etter løpet 1. Resultatliste: Ansvarleg for tidtakinga med Etiming programmet lagar til resultatliste og legg den ut på nettesida og Facebook-sida til FIL Orientering og sender deltakarliste til Harald Hjellbrekke, 2. Økonomi: Betal den samla startkontingenten inn til konto (Sparebanken Sogn og Fjordane), og send kvittering på innbetalt beløp, pluss kladd av deltakarliste frå nærløpet til Egil Nestande, Kvamane 7, 6812 Førde. 3. Utstyr: Ta inn postar og utstyr slik at alt er tilbake på lageret (FIL-huset) seinast laurdagen etter løpet. Hugs at utstyret er svært verdifult når vi brukar EKT. Sett inn alt utstyr på lageret og lever nøkkel og nøkkelkort tilbake til den du har lånt dei av. Teknisk råd Torodd Os: Tlf: e-post: Egil Nestande: Tlf: e-post: Helge Schei: Tlf: e-post: Trenings- og Rekrutteringsråd Sunneve Kalstad Tlf: e-post: Harald Hjellbrekke Tlf: e-post: Thale Fink Tlf: e-post: Øystein Erland Tlf: e-post: Nærløpsansvarleg Kennth Husevåg-Lobben Tlf: e-post: O-posten nr side 8

9 Løpsaktivitet i 2015 Fleire nærløp i 2015 På terminlista for 2015 har vi sett opp 18 nærløp medrekna Førdebodstikka, Sunnfjordorienteringa og Romjulsløpet. I tillegg kjem eit nærløp arrangert av Tambarskjelvar IL. Sjå nærløpslista på neste side. Alle nærløp skal gjerast kjent med annonse i FIRDA (sjå døme på annonse til venstre), pluss med omtale under «Det skjer», der vi kan få inn litt fyldigare omtale av løpet enn det som er plass til i ei annonse. I tillegg skal det leggast ut fyldig informasjon om kvart løp på vår nettside og vår Facebook-side. Dei nærløpsansvarlege må lese og følgje «Prosedyrer og rutiner for Nærløp». Nattløp Sesongen blir som vanleg avslutta med nattløp i oktober og kanskje vidare i november, avhengig av vêrforholda utover hausten. På terminlista er opp ført 4 nattløp, men det kan altså bli fleire. Informasjon om nattløpa blir gitt via e-post og lagt ut på vår nettside og Facebook. Nattløpa blir arrangert med mindre krav til sørvis og løypeutvalg, og med redusert startkontingent. Nattløpet 21. oktober har status som uoffisielt lagsmeisterskap. Lagsmeisterskap Lagsmeisterskapet 2014 hadde start og mål på Høgda. Foto: Heidi Lise Orienteringsløp Sesongen 2015, kl. 18:00 A-løyper 6 og 3 km, C-løype 3,5 km. Enkel N-løype Førde IL Orientering I år prøver vi på nytt med lagsmeisterskap langdistanse og nattløp i tillegg til mellomdistanse. LM-mellomdistanse går på kartet Digernesvatnet med Førde Vassverk som arena. Løpsansvarlege er er Helge Schei og Brita Grønli, og vi forventar gode løyper! LM-langdistanse er sett opp på Bringelandskartet med Yngve Årdal og Steinar Lote som ansvarlege. Arena er Langeland Skisenter. Her kan vi få gode kart ved å bruke restopplag frå Fjord-O vest Ulvedalane ved Bulingstjønna er kart og arena for LM-nattløp K-løp i krinsen Sogn og Fjordane Orienteringskrins har 10 løp på si terminliste, medrekna Førdebodstikka, som går som nærløp. Førde IL Orientering er ansvarleg for 4 av løpa på lista, nemleg Førdebodstikka, Sunnfjordorienteringa og to løp i Vestlandsmeisterskapet (DM). Vestlandsmeisterskapet blir arrangert 5. og 6. september på kartet Kråkenesmarka. Begge løpa er individuelle løp, langdistanse på laurdag og mellomdistanse på sundag. Marius Dalin og Helge Schei er løypeleggarar. Løp utanfor fylket Nokre aktuelle løp som O-folket bør merke seg er: april Halden-Sarpsborg, Norwegian spring (Vårspretten- Solrenningen) juni Sognsvann Oslo, O-festivalen august Larvik-Stavern, O-landsleir og Hovudløp år august Grue IL Finnskogen, Veteranmesterskapet Sjå i tillegg terminlista på Eventor. O-posten nr side 9

10 Terminliste Nærløp og ein del andre løp i 2015 Dato Kart/område Stad Arrangørar Merknad APRIL Ons. 15. Moskog Sunnfj. Museum Movika Torodd Os/Håvard Os/Harald Hjelbrekke "Kikk off" Nærløp "Råtass" Ons. 22. Førdehuset "Løa", kl. 17:00 Sunneve/Thale og Trygve Nærløp Ons. 22. Førdehuset Førde Ungdomsskule Gunnar Gytri/Heidi Lise Bakke/Sunneve Kalstad Nærløp "Råtass" Askvoll Askvoll og Holmedal IL Krinssamling ungdom Lør. 25. Askvoll sentrum Askvoll Askvoll og Holmedal IL KM sprint MAI Fred. 1. Halbrend/Flatene Flatene Skule Egil Nest./Kennet Husevåg-L./Svanhild Hand. "Førdebodstikka" Ons. 6. Førdslia/Slåtten Slåtten Skule Jostein Fredly/Johan Magerøy/Sunneve Kalstad Nærløp "Råtass" Ons. 13. Førdehuset Førde Ungdoms/Løa Harald Hjellbrekke/Thale Fink "Råtass" Gateløp Ons. 13. Vieåsen/Tefre Ballbingen Kjell Arne Hjellbrekke/Kurt Grønli Nærløp Ons. 20. Ulvedalane Bulingstjørna Torbjørn Os/Asgeir Årdal Nærløp Ons. 27. Digernesvatnet Etterli Jon Anders Schei "Sunnfjordorienteringa" JUNI Ons. 3. Digernesvatnet Høgda aust Marius Dalin/Bjørn Olav Øvrebø Nærløp Ons. 3. Flatene Flatene skule Sunneve Kalstad "Råtass" Laur. 6. Breim Breimsbygda IL "Rotekoppen " Ons. 10. Grimelandshaug Angedalen skule Harald Hjellbrekke/Ove Naustdal Nærløp Hafslo Hafslo IL Krinssamling ungdom søn. 14. Sogndal Sogndal IL KM mellom Ons. 17. Digernesvatnet Førde Vassverk Helge Schei/Brita E. Grønli Nærløp " LM Mellom" Ons. 25. Digernesvatnet Høgda vest Torodd Os/Kennet Husevåg-Lobben Nærløp Sognsvann/Oslo Nydalen O-festivalen JULI Rauland/Porsgrunn (VM Junior) Sørlandsgaloppen AUGUST Ons. 5. Halbrendslia Reset Egil Nestande/??? Nærløp Larvik O-Landsleir Larvik Hovudløp år Night Hawk Akershus Ons. 12. Naustdal Tambarskjelvar Nærløp Ons. 19. Bringeland Langeland Skisenter Yngve Årdal/Steinar Lote Nærløp "LM Lang" Finnskogen Grue IL Veteranmesterskapet Søn. 23. Sandane/Fjellh. Vereide KM langdistanse Ons. 26. Vieåsen/Tefre Ballbingen Tor Christopher Fink/Thale Fink Nærløp Laur. 29. Førde sentrum Førde opp (Rådhuset) Rekruttering "Råtass" SEPTEMBER Ons. 2. Digernesvatnet Etterli Gunnar Gytri/Andreas Haug Nærløp Kråkenesmarka Skyttarhuset DM lang og mellom Ons. 9. Kråkenesmarka Vasslia Helge Schei/Marius Dalin Nærløp Verdal Frol IL NM veke Ons. 16. Klappene Soleide Jon Anders Schei/Torbjørn Holsen Nærløp Laur. 19. "Bekkjevatnet" Høgda Førde IL Orienteringsstyret "Bekkjevatnet rundt" Naustdal Tambarskjelvar Krinssamling ungdom Laur. 26. Naustdal Tambarskjelvar KM natt Søn. 27. Naustdal Tambarskjelvar "Haustbløyta" Ons 30. Førdehuset Førde Ungdomsskule Rekruttering "Råtass Nattløp" OKTOBER Ons. 7. Kråkenesmarka Blomlia Gunnar Gytri Nærløp Natt Ons 14. Bringeland Langeland Skisenter Torodd Os Nærløp Natt Ons. 21. Ulvedalane Bulingstjørna Helge Schei Nærløp Natt "LM" Ons. 28. Halbrendslia Reset Marius Dalin Nærløp Natt DESEMBER Laur. 26. Helge Schei/trening og rekruttering "Romjulsløpet" O-posten nr side 10

11 Kvar går nærløpa i 2015? Kartet under viser korleis du kan finne fram til dei fleste av nærløpa. (Ein del løp som blir arrangert på sentrumsnære kart er ikkje avmerka) 1. Sunnfj. Museum Movika 2. Flatene skule 3. Slåtten skule 4. Vieåsen/ Tefre 5. Ulvedalane/ Bulingstjønna 6. Høgda 7. Grimelandshaug/ Angedalen skule 8. Førde vassverk 9. Halbrendslia/ Reset 10. Langeland Skisenter 11. Etterli 12. Vasslia 13. Klappene O-posten nr side 11

12 Teknisk råd Torodd Os Helge Schei Egil Nestande leiar medlem medlem Kartarbeid i 2015 På grunnlag av kartmøtet vi hadde i 2012 der aktuelle kartprosjekt vart vurderte, er det nærmiljøanlegget «Hafstadparken» som nå står for tur. Midlar til arbeidet med dette anlegget er avsett i budsjettet for 2015, og i løpet av året søker vi både spelemidlar, kommunal støtte og ev. støtte frå Sparebankstiftinga til prosjektet. Anlegget er registrert i «Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv », og har eit omfang på 0,7 kvkm. I første omgang er det aktuelt å lage eit kart som dekker om lag halve arealet, dvs. Hafstadparken og nærområdet til denne, slik som vist på skissa under. Oppdatering av kart Nesten alle våre kart treng årleg oppdatering på grunn av ulike tekniske inngrep og/eller vegetasjonsendringar. For 2015 gjeld dette kartet Bringeland der det er gjort omfattande inngrep og endringar ved Langeland fritidssenter. Det samme gjeld kartet Moskog med vegbygging, terrengendringar, nye gjerde, utviding av steinbrot m.m. I Vieåsen er det også byggeaktivitet i gang som medfører endringar på kartet. Kartet i Kråkenesmarka vil kunne trenge oppdatering til Vestlandsmeisterskapet i september, men det er avhengig av kva for del av kartet som løypeleggarane vil bruke. Den vestre delen heilt austover litt forbi Slokedalstjørna vart seinast oppdatert i fjor. O-posten nr side 7 O-posten nr side 12

13 Dei fleste karta som skal nyttast til våre nærløp vil elles trenge mindre korrigeringar og oppdateringar. Nytt kart Vi har i vinter arbeidd med eit nytt kart, Flugedalen. Digitaliseringa av dette er for det meste basert på ein gammal konstruksjon frå tidleg på 1990-talet. Det er samme konstruksjon som er grunnlaget for Tefre-kartet. I tillegg har vi nytta kommunalt kart og økonomisk kartverk som bakgrunnskart for digitaliseringa. Det vart også gjennomført noko synfaringsarbeid i delar kartområdet i åra like etter at konstruksjonen var ferdig. Men av ulike grunnar stoppa dette opp og vart ikkje fullført. Kartet er derfor berre delvis synfare, og er i første omgang mest aktuelt å nytte som område for turorientering. Eit utsnitt av kartet er vist under. Utstyr I 2014 investerte vi tungt i nytt utstyr, og brukte nær kr , dvs. over 30 % av budsjettet til dette. Til NM ultralang og Fjord-O vest kjøpte vi 43 nye posteiningar og 5 nye starteiningar komplett med brakett og stativ, pluss ein Joker-post med programmeringsbrikke. Vidare kjøpte vi 100 stk. nye postskjermar, eit nytt Startdisplay ESD2. I tillegg også to brukte «Qick-up» telt. Vi har 2 stk. Quick-up telt Ved starten av sesongen har vi 134 posteiningar på stativ inklusiv nokre dublettar, pluss 11 starteiningar og ein Joker-post. Vi har 4 stk. MTR4 komplett, ei startklokke, eitt Startdisplay ESD2, pluss 50% del av Startdisplay ESD2. Av postskjermar er det i alt ca. 180 stk. der omlag halvparten er i A-kvalitet (nye eller lite brukte). EKT-brikker til utlån/leige har vi ca. 70 stk. av. O-posten nr side 13

14 Nytt lagerrom Det nye FIL-huset i Hafstadparken er eit moderne og flott bygg, som inneheld fleire møterom i tillegg til kontor og lager for FIL Fotball. FIL Orientering har også fått eit eige lagerrom i huset. I høve til vårt tidlegare lagerrom i «gamle» FIL-huset, er det nye lageret meir praktisk ved at det ligg på bakkeplan. Det er dermed enklare å ta utstyr ut frå og inn på lageret. Sjølv om rommet ikkje er så mykje større enn det gamle, har det god takhøgde slik at det er plass til reolar og hyller med stor høgde. Vi har kjøpt ein del nye hyller til lageret, og har laga ein spesialreol til alle postbukkane. Alt løpsutstyr, pluss telt, bord, oppslagstavler m.m. er flytt over til det nye lageret. Berre litt arkivmateriale, nokre plastdunkar m.m. ligg att på vårt gamle lager. Bilda under viser litt av korleis vårt nye lager er innreidd. Tilgang til FIL-huset og vårt lagerrom Låsesystemet i de nye FIL-huset krev at vi må ha både elektronisk nøkkelkort for inngangsdørene og vanleg nøkkel til sjølve lagerrommet. Gruppeleiar og lagerleiar har nøkkelkort og nøkkel. I tillegg bør alle rådsleiarane ha dette utstyret. FIL Fotball administrerer huset og står for utlevering av nøkkelkort og nøklar. Bruk av møterom må også avtalast med FIL Fotball. Hald orden på lageret Nytt lagerrom bør inspirere alle til å halde god orden på lageret. Det er viktig at alt utstyr som blir brukt ute, blir skikkeleg reingjort og ev. tørka før det blir lagt på rett plass i lageret. Spesielt viktig er det at alle postbukkar blir reingjorte for torv og jord. Slik at vi ikkje dreg masse «skitt» inn på lageret. Sjå og les oppslag om lagerordning på lageret. O-posten nr side 14

15 O-posten nr side 15

16 Turorienteringa 2015 Tur-O-rådet Kjell Arne Hjellbrekke Marius Dalin Steinar Lote Egil Nestande leiar medlem medlem medlem Friluftlivets år 2015 unik sjanse til å profilere turorientering! Turorientering må seiast å vera midt i blinken i høve til målsettingane for Friluftslivets år. Turorientering er ein enkel friluftsaktivitet som det er lett å komme i gang med. I Turorientering brukar vi naturen slik den er. Mangfaldet i naturen gir i seg sjølv utfordringar og moglegheiter til spennande naturopplevingar, gjerne i ukjent terreng. I 2015 vil vi derfor framheve Turorientering som ein friluftsaktivitet som høver godt i Friluftslivets år. Om lag samme opplegg som dei siste åra Også i 2015 legg vi opp Turorienteringa med turar/løyper av ulik vanskegrad. Norsk Orientering (NOF) oppmodar alle lag i år til å legge spesiell vekt på lette og enkle «Grøne turar» for å gjera terskelen låg for nye turorienterarar, som ikkje har prøvt dette før. Dei fleste av turane i 2015 vil bli utforma som ferdige løyper, med postane i bestemt rekkefølge og graderte med fargeskala etter vanskegrad. Turar med vanskegrad «Svart tur» kan ev. bli lagt opp som «postplukk» utan innteikna løype. Definisjonar på løypetype/vanskegrad: Grøn tur: Ein kort tur på stig og veg for nybegynnarar. Blå tur: Turar i lett terreng for nybegynnarar og litt vidarekomne. Raud tur: Turar i variert terreng for erfarne turorienterarar Svart tur: Turar i villmarksterreng for erfarne turorienterarar. Aktuelle område i 2015 Movika. Lett tur på stig og veg i området mellom E 39 og Movatnet. Start i Movika. Ulvedalane. Litt tung tur oppå og rundt Skjerveholten nordvest for Åsvatnet. Digernesvatnet. Litt tyngre tur frå høgda over Bekkeheia mot Hunsrasta. Bringeland. Middels tung tur i nytt område frå Soleimsdalen mot Gjøsetvatnet. Flugedalen. Litt tyngre tur på nytt kart i området opp mot Kvamsbakkestølen. NB! Bomveg opp til start ved parkering i Flugedalen. Nytt tilbod i år - Fotoorientering Vi prøver i år eit enkelt opplegg med Fotoorientering i Førde sentrum på kartet Førdehuset. Fotoorientering går ut på å finne «postar» ved hjelp av fotoutsnitt av ymse detaljar i terrenget/ gatene. Her er det ikkje sett ut postar eller merke på den aktuelle «posten». Kjøp turorienteringsposar hos Erdal Sport as. Også i år legg vi opp til salg av tur-o-konvoluttar berre gjennom Erdal Sport as. I tillegg vil alle turane med kart og «klippekort» kunne lastast ned frå nettet via turorientering.no.. eller last ned kart frå turorientering.no Alle turane kan kjøpast og lastast ned med kart og løyper frå internett (turorientering.no). Jamvel om du kjøper konvolutt med ferdige kart, kan du registrere dine «klipp» via nettet ved å logg inn på turorientering.no. O-posten nr side 16

17 Bruk nettsida vår Nettsida til Førde IL Orientering finn du på adressa og opningsbildet ser slik ut: På menyen til venstre kan du klikke deg vidare til f. eks. nyheter, eller bilder og filer der du finn ulike dokument som vi har lagt ut på nettsida, mellom anna løpsinnbydingar og løpsresultat. Men for at sida skal vera interessant og informativ er det viktig at vi brukar ho. Spesielt gjeld dette alle som er nærløpsansvarlege og ansvarlege for andre løp som Førde IL Orientering arrangerer. Innlegging av stoff krev pålogging For å legge inn nye artiklar, meldingar, dokument eller bilde må du logge deg på via verktøykassa. Klikk for eksempel på nyheter, og du får opp ein innloggingsmeny som ser slik ut: Du loggar inn som Superbrukar med passordet Skal du sette inn bilde eller f.eks. resultatlister må du først laste opp bilde eller dokument. Framgangsmåten elles forstår du sikkert av menyane som kjem opp. Men har du problem og kanskje høyrer du til dei som for lengst har passert dei 30 og såleis er godt inne i livskvelden, kan du be om hjelp frå barn eller barnebarn! NB! Store bildefiler (over 1 MB) bør krympast før opplasting slik at dei ikkje fyller opp unødvendig mykje av lagringsplassen som inngår i vårt domeneabonnement. For vising på skjerm gir filstorleik på 200 kb god nok kvalitet. Tilsvarande bør store dokument lagrast og lastast opp i komprimert PDF-format. O-posten nr side 17

18 O-posten for 30 år sidan Dette var midt i dei gyldne 80-åra.. da alt gjekk berre ein veg.oppover! Dette året kom O-posten berre med eitt nummer haustnummeret. Det var imidlertid eit fyldig nummer på 26 sider, med oppsummering av heile sesongen. Framsida har bilde av Førde sitt stafettlag som vann KM dette året, etter at det hadde gått heile 10 år sidan sist Førde IL vann KM stafett. Alle på laget hadde etternamnet «Eide» (!), men ingen av dei var innfødt «Førdianar». Av innhaldet elles kan nemnast at vi dette året, i tillegg vanleg turorientering på sommaren, også gjennomførte skitrim, «Skijeger n», med 29 deltakarar. Nytt kart dette året var «Viestølen», som m.a. vart brukt under Nordvestgaloppen. Vi hadde også laga nytt skulekart, og donerte 200 eks. av dette til Førde kommune ved skulesjef Gåsvær. Meir om aktivitetane våre i 1985 kan du lese ved å laste ned O-posten nr frå vår nettside hugs å minne alle du kjenner om at. O-posten nr side 18

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING O-INFO 2014 STORD ORIENTERING Glade rekruttar og trenarar frå Stord og Solid på Bergen Sprintcamp i februar. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland;

Detaljer

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2011 STORD ORIENTERING Sølvvinnarar i KM i Odda: Sveinung Rykkje, Bjarthe og Kenneth Westerheim I tillegg til dette resultatet med stafettlaget, vann Bjarthe gull i KM-Lang og i KM-Ultralang. Han

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet

GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet www.gullingen.no Innleiing Leirskuleundervisning er grunnskuleundervisning lagd til ein stad der miljøet skil seg

Detaljer

Ord fra leder i Alta o- lag

Ord fra leder i Alta o- lag Nr 1 / 2015 34. Årgang Noen av deltakerne etter Råtasscup 2014 Ord fra leder i Alta o- lag Sesongen er allerede godt i gang. Første store arrangement er Alta 2-dagers Arvid er allerede i gang med planlegging.

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

T I L D E G F R A NO L 2008

T I L D E G F R A NO L 2008 Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN T I L D E G F R A NO L 2008 Årgang 18 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11. O-karusell side 31-34.

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 2 2010 15. årgang God sommar! Ordføraren har ordet Det er sommar og mange ser fram til ein velfortent ferie. Våren vart både lang og kald, så no håpar

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 1 2010 15. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har hatt ein litt merkeleg vinter. Ein av det gode, gamle slaget når det gjeld temperatur, men

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4

Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4 Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4 12-001 Godkjenning av protokoll frå førre møtet. 12-002 Runde rundt bordet. 12-003 E-postadresse, utdeling av tilgang og koder til dei som skal ha. 12-004

Detaljer

Årsmelding Sveio Orienteringslag

Årsmelding Sveio Orienteringslag Årsmelding Sveio Orienteringslag 2012 Styret Styret har vore samansett slik: Thomas Førde, leiar Hjalmar Lokna, skrivar/nestleiar Kjetil Fiskå, styremedlem Kristian S. Førde, kasserar Unn Rognerud, styremedlem

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten Nr: 1-78. årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik 2 Havgula

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul!

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul! LUSTRA Nr. 2 2013 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 18. årgang nytt God jul! Ordføraren har ordet Det har også dette halvåret vore aktive månader i kommunal regi, me har feira 50-årsjubileet

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 Solveig Bertine Tangen 100 år! ordførar Bernhard Riksfjord var blant dei mange gratulantane side 14 Aukra er avhengig av utanlandsk arbeidskraft

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer