Innkalling til møte i Utvalg for Helse og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Utvalg for Helse og omsorg 27.05.2015"

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Dato: Medlemmer og varamedlemmer av Utvalg for Helse og omsorg Innkalling til møte i Utvalg for Helse og omsorg kl. 08:15 i Formannskapssalen, rådhuset, Mjøndalen. Forfall meldes til politisk sekretariat på telefon / eller som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Til behandling foreligger: Se neste side. Side1 Postboks C, 3051 Mjøndalen Besøksadresse: Tlf.:

2 Saksnr.: Saksliste: Lukket PS 14/15 Godkjenning av protokoll fra møte PS 15/15 Månedsrapportering Økonomi pr Helse og Omsorg PS 16/15 Månedsrapportering Prosjekt Riktig Tjenestetilbud pr Helse og Omsorg PS 17/15 1. tertialrapport april 2015 Nedre Eiker kommune 2. PS 18/15 Folkehelsemeldingen for Nedre Eiker PS 19/15 Orientering vedrørende ny tjenestekonsesjonsperiode for Brukerstyrt personlig assistanse PS 20/15 Statistikk salgs- og skjenkekontroll 2014 PS 21/15 Årsberetning Buskerudregionens incestsenter (BRIS) 2014 PS 22/15 Årsberetning Eiker Vekst 2014 Tillegg til sakskartet: Informasjon fra Tjenestekontoret Side2

3 NEDRE EIKER KOMMUNE Politisk sekretariat Saksbehandler: Ine Helen Haugan L.nr.: 13050/2015 Arkivnr.: 033 Saksnr.: 2013/8455 Utvalgssak Godkjenning av protokoll fra møte Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for Helse og omsorg /15 VEDLEGG 1 Protokoll fra møte Resultat mars 2015 omstilling Helse og omsorg OPPLYSNINGER Vedlagt protokoll fra møte i utvalg for Helse og omsorg legges fram for godkjenning. Rådmannens innstilling: Protokoll fra møte i utvalg for Helse og omsorg godkjennes. Side3 Side 1

4 Hovedutskrift Utvalg for Helse og omsorg NEDRE EIKER KOMMUNE Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 10/15 13/ Formannskapssalen, rådhuset, Mjøndalen Fra kl. 08:15 - til kl. 11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Tor Orsteen, Grethe Østvold, Karin Enerberg Stuldalen, Stein Ramberg, Ole Trillhus, Margaret Sandøy Ramberg Følgende varamedlemmer møtte: Saihou Serign Sarr, Inger-Lill N. Portaasen Merknader: Stein Ramberg (H) har følgende merknader til møteinnkalling: Savner status for omstilling i Helse og omsorg. Presentasjoner gitt i møtet ettersendes på mail. Fremtidige presentasjon bes sendt medlemmene før møtet dersom det er mulig. Det var ingen merknader til saksliste. Pål Berntsen (V) møtte ikke og det var således 8 representanter til stede i møtet. Følgende ble delt ut i møtet: Månedsrapport mars 2015 Nedre Eiker kommune Resultat mars 2015 Omstilling HO Søknader som ikke er behandlet pr , Overliggerdøgn hittil i 2015, Kjøp av eksterne sykehjemsplasser i 2015 Informasjoner i møtet: Økonomikonsulent Stig Neteland og konsulent Stein Erik Hegreberg orienterte om status i prosjekt Riktig Tjenestetilbud og omstilling HO. Virksomhetsleder NAV Snorre Opsahl orienterte vedrørende NAV sosialhjelp Virksomhetsleder Irén Solberg orienterte om søknader som ikke er behandlet pr , overliggerdøgn hittil i 2015 og kjøp av eksterne sykehjemsplasser i 2015 Rådmann Bengt Nystrøm orienterte om tildeling av fattigdomsmidler, plan for omorganisering av barnevern, helsestasjon og familiehuset som flyttes fra Helse og omsorg til Oppvekst og kultur. Spørretime: Stein Ramberg (H): Har fått informasjon om at professor Marit Borg jobber med en rapport om rus og psykisk syke i Nedre Eiker. Rådmannen innhenter informasjon og svarer i neste møte. 1 Side4

5 Tor Orsteen (SV): Etter avisoppslag i DT om forholdene på Solberglia ønskes en kort orientering om forholdene. Rådmannen svarer i neste møte. Rådmann Bengt Nystrøm takket for seg i utvalget. I neste møte stiller ny kommunalsjef Hege Rokke som rådmannens representant. Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Bengt A. Nystrøm Underskrift Stein Ramberg Tor Orsteen Grethe Østvold 2 Side5

6 Saksnr.: Saksliste: Lukket PS 10/15 Godkjenning av protokoll fra møte PS 11/15 PS 12/15 Månedsrapportering Økonomi pr Helse og Omsorg Etablering av dagsenter egenbetaling PS 13/15 Årsrapport fra Home Start familiekontakten Side6

7 PS 10/15 Godkjenning av protokoll fra møte Rådmannens innstilling: Protokoll fra møte i utvalg for Helse og omsorg godkjennes. Behandling i Utvalg for Helse og omsorg : Det var ingen merknader til protokollen. Votering: Protokoll fra møte i utvalget enstemmig godkjent (8 stemmer). Vedtak i Utvalg for Helse og omsorg : Protokoll fra møte i utvalg for Helse og omsorg godkjent. PS 11/15 Månedsrapportering Økonomi pr Helse og Omsorg Rådmannens innstilling: Økonomirapportering pr tas til orientering. Behandling i Utvalg for Helse og omsorg : Økonomikonsulent Stig Neteland orienterte i saken. I rådmannens innstilling er rapportdato Denne rettes til Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (8 stemmer). Vedtak i Utvalg for Helse og omsorg : Økonomirapportering pr Side7

8 PS 12/15 Etablering av dagsenter - egenbetaling Rådmannens innstilling: Egenbetaling per dag for dagsenter fastsettes til kr 77,- for mat i Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenteret på egen hånd, er kommunal transport gratis. Ordningen evalueres i forkant av sak om egenbetaling for Behandling i Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne : Saken ble drøftet i møtet. Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Uttalelse i Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne : Egenbetaling per dag for dagsenter fastsettes til kr 77,- for mat i Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenteret på egen hånd, er kommunal transport gratis. Ordningen evalueres i forkant av sak om egenbetaling for Behandling i Utvalg for Helse og omsorg : Rådmannen ba om at innstillingen endres slik: Egenbetaling per dag for dagsenter fastsettes til kr 77,- for mat gjeldende fra Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenteret på egen hånd, er kommunal transport gratis. Ordningen evalueres i forkant av sak om egenbetaling for Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (8 stemmer). Innstilling fra Utvalg for Helse og omsorg : Egenbetaling per dag for dagsenter fastsettes til kr 77,- for mat gjeldende fra Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenteret på egen hånd, er kommunal transport gratis. Ordningen evalueres i forkant av sak om egenbetaling for Side8

9 PS 13/15 Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 Rådmannens innstilling: Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 tas til orientering Behandling i Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne : Saken ble drøftet i møtet. Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne : Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 tas til orientering Behandling i Utvalg for Helse og omsorg : Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (8 stemmer). Vedtak i Utvalg for Helse og omsorg : Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 tas til orientering 6 Side9

10 Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Resultat mars 2015 Omstilling HC) H2 møte Side10

11 Status pr budsjettområde Sosiale Regnskap Regnskap Budsjett Avvik i Awik i Februar perioden % tjenester: Lønn ,2% -8,7% Andre ,7% 34,4% utg. mntekter ,4% 1,9% Sum ,7% 38,4% Side11

12 Sosiale tjenester Konklusjon: Rammeområdet har hittil i år et merforbruk på ca.1,3 millioner kroner. Bidrag til sosial omsorg viser så langt et overforbruk på 0,9 mill kroner pr måned. Dette er bistand som er lovbestemt og gitt innholdet i mottakergruppen må en forvente en tilsvarende utvikling for resten av året. Foreløpige årsprognose over merforbruk er satt til 10 millioner Nav: Lønnskostnadene kroner. er stabile og under god kontroll. Fortsatt er det sosialhjelpsutgiftene som er enhetens store utfordring. Siste måned var forbruket 1,0 mill kroner utover budsjett. Hittil i år er det brukt 9,3 mill kr av et budsjett på 26 mill kroner. Avviket skyldes et økt antall sosialhjelpsmottagere, økt gjennomsnittlig lengde på mottak og sum pr mottager. Økning i antall mottagere har sammenheng med utløp av rettigheter til arbeidsavklaringsytelser. Høye husleiekostnader i kommunen medfører høye månedlige beløp pr. mottager. Flyktningstjenesten: Flyktningstjenesten viser ingen store avvik. Side12

13 Status pr budsjettområde Helse og omsorg: Regnskap Regnskap Budsjett Avvik i Awik i Februar perioden % Lønn ,5% 7,2% Andre ,1% 3,8% utg. lnntekter ,00/0 sum ,4% 7,0% Side13

14 Konmusjom Helse og Qmsorg Ved utgangen av mars har etaten et merforbruk på oa 5,9 millioner. Foreløpig årsprognose over merforbruk er 15 mill. Dersom de planlagte innsparingstiltakene trer i kraft på ett senere tidspunkt enn planlagt, så vil forventet avvik ved årets slutt måtte justeres tilsvarende. Lønnsmidler: Lønnsutgifter mars 2015 er tilnærmet resultat for mars I perioden har det vært et lønnsoppgjør som i snitt har øket med ca 3%. Dette tilsier at lønnsutgiftene viser en nullutvikling når en hensyntar at lønnsforbruket var høyest på starten av året og reduserte seg noe utover våren når tiltak ble satt inn. Det påpekes at budsjettet er oppjustert de tre første måneder med 8 mill kroner som tilsvarer det gjennomsnittlige overforbruket vi hadde i slutten av året Likevel har enheten et overforbruk på lønnsutgifter med 5,3 mill kroner. Hovedgrunnen til overskridelsen er at vi fra januar fikk 32 nye faste årsverk i Helse og omsorg. Dette gjelder medarbeidere som hadde opparbeidet rettigheter til høyere stillingsandel. På tross av de 32 nye årsverkene fra januar har vikarbruken de tre første månedene vist en marginal nedgang ijanuar og februar og ingen endring ift mars Sykefraværet har de tre siste måneder vist en gjennomsnittlig stigning på 1,7 prosentpoeng sett ift Side14

15 Helse og Omsorg Andre driftsmidler: Andre driftsutgifter viser et overforbruk på 0,6 mill kroner. Merforbruket knytter seg til ikkebudsjettert konsulentkjøp for kommunalsjef, økte kostnader driftsavtaler IT, økte forsikringskostnader samt økte kostnader til faste og akutte fosterhjemsplasser. På den andre siden viser kjøp av eksterne behandlingsplasser en god nedadgående trend og er i henhold til målsettingen for hjemtaking av brukere. lnntektssiden: Inntektene er justert til inntektsført beløp da vi ikke kan se endringer i forutsetningene, kun forsinkelser i innbetalingstidspunkt. Side15

16 Prognose pr budsjettområde Lønn Regnskap 1-3 : Budsjett 1-3 : Avvik i kr 1-3 : Budsjett Prognose hele Andre utg. Inntekter Sum sos.tj o ooo Lønn Andre utg. Inntekter Sum H&O Totalt Side16

17 Vika r/refusjon/overtid Vikar Refusjoner Overtid ?? Alle tall i hele 1000 kroner Side17

18 Sykefravaer I Feb Feb Mars Mars ,7% 6,2% 14,2% 10,1% 9,7% 7,2% 16,1% 3,7% 9,0% 15,0% 0,0% 22,7% 1,7% 10,1% 10,5% 3,6% 10,7% 2,1% 3,2% 6,2% 8,7% 4,6% 7,3% 6,3% 8,2% 15,2% 21,5% 19,3% 15,7% 7,2% 15,7% 12,7% 13,4% 22,0% 9,7% 18,5% 6,7% 5,7% 6,7% 12,4% 1,5% 10,1% 13,9% 15,0% 15,5% 17,6% 13,2% 14, 1% 12,8% 14,5% 18,4% 17,5% 15,8% 10,6% 11,9% 12,7% 14,6% 16,2% 11,3% 12,0% Side18

19 Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle.\' S P.W Omstilling N HO 9* l. Nedbemanning Vedtak status og utvikling Barnevernet Helseavdelingen Hjemtaking Situasjonen for lederne Tiltaksplan - oppsummering Side19

20 1. Nedbemanning Gjennomføres av personal - Rapport 28. oktober - 6 mnd prosess. Status nå ca - 10 måneder - Nedbemanningsprosess tar fokus fra omstillingen - Nytteeffekt for nedbemanningsprosess sterkt utsatt Behov for en klar plan med faste frister og en tydelig struktur æ Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Side20

21 2. Antall brukere hjemmetjenesten - utvikling ~ Ingen nedgang antall brukere Nedgang i brukere fra januar 2015, nedgang 2015 er 4 /o Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Side21

22 2. Utvikling timetall - praktisk bistand -Antallet timer har steget mot slutten av året, men hvor det er fattet reduksjon i vedtaksnivået fra januar -Effekt av tiltakene vil først komme til uttrykk i mai pga innsigelser(klager) æ Nedre Eiker kommune Nærhet til all og muligheter for alle Side22

23 2. Utvikling timetall - Hjemmesykepleien -Vedtaksprosess startet opp mot slutten av 2014, nedgang % januar-mars. -Hovedeffekt tiltak -feks doseposer, støttestrømper æ Nedre Eiker kommune Nærhet til all og muligheter for alle Side23

24 3.Barnevern Mangel på kritisk fagkompetanse Gode tiltak på forløpsutvikling med Helse og Qppvekst - Resultater på avsluttede saker i 2015 er 73 Bedre samarbeid med Familie 11 saker overført fra Barnevern Effektivisering av saksbehandling: spesialistorganisering gjennomført Gi mer effektiv saksbehandling Resultater på økonomi - Kostnadene til kjøp av faste og akutte fosterhjemsplasser (6 stk i 2015) - Kostnader til konsulenttjenester er begynt å falle Side24 W Nedre Eiker kommune Nærhet til all og muligheter for alle

25 4. Helse Hjemtaking gjennomføres etter planen Avvik på tid ifht samarbeid med Samordna tjenester - Innsatsteam ligger etter planen - Ergo / fysio sammen med Samordna tjenester begynner å gi resultater Pakkeforløp i psykisk helse som krever betydelig opplæring Vedtaksnivå psykisk helse - Vedtak redusert men ikke effektuert, klageprosess medfører utsettelse Ambulante funksjoner - Gjenstår men løses æ Nedre Eiker kommune Nærhet til al! og muligheter for alle Side25

26 5. Hjemtaking Hjemta king - Psykisk helse Rapport fulgt, noe forsinket i tid Bolig anskaffet de siste dager Full effekt av alle tiltak 1/9 - Somatikk Nytt tiltak - Ytterlig 3 brukere tas hjem, totalt 14 hjemtakelser siden starten Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Side26

27 6. Ledernes hverdag Usikkerhet om hvilken bemanning de rår over Stor lojalitet og greier å stå i uavklarte situasjoner Liten erfaring med å bruke målinger Fra ansvar for egen virksomhet/ eget tjenesteområde til å tenke horisontalt samarbeid Hvorfor lite gjennomføringskraft? æ Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Side27

28 7. Tiltaksplan Budsjettmessige utfordringer, virkemidler Års- Mål effekt 295% - IIICXX) 25% (1) 155 ) CX)0 Sal) TILTAK - EFFEKT Bemanning - effekt medio mars, når nye turnuser. Ny ramme dekker faktisk behov, pluss tillegg 12% av fast ramme til EFO. Totalramme innleide og faste årsverk ca 65 årverk for hly. Prosess forsinket 3,5 måneder samt at Samordnede tjenester mangler rasurser pga vedtaksmengde ikke gått ned som forutsatt, Barnevern - etablering av miljø-terapeuter medfører at ekstern konsulentkjøp avslutta gradvis i løpet av ret. Årseffekt anslått til 2,5 mil kr. Omsorgslønn og støttekontakt i godt gienge, BPA vurderes forløpende, avlastning står for tur. Målet på 2,8 mill kr opprettholdes. Psykatri - hjemtaking av brukere. Brutto effekt 14,8 mill kr. Netto effekt anslått til 7 mill kr Somatikk - nedtak ihht målsetting Ansvar Personal Prosjekt 18% 25(X) 25C 45(1) ZÖCD SCI) Somatikk - nytt tiltak. Planlagt hjemtaking av 3 nye brukere, netto effekt 1,8 mill kr. Avtale med Vacant helse er sagt opp. Full effekt. Barnevern - effektivisering i saksbehandling pga spesialist-organisering. Samarbeid med helse,barnehage, skole påbegynt. Effekt satt på vent. Guts - effekt vil oppnås når tjenesteområde overføres HO i september. Risiko Nedre Eiker kommune Nærhet til all og muligheter for alle Side28

29 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Helse og omsorg Saksbehandler: Stig Neteland L.nr.: 13690/2015 Arkivnr.: 240 Saksnr.: 2013/7460 Månedsrapportering Økonomi pr Helse og Omsorg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for Helse og omsorg /15 GRUNNLAG Utvalg for Helse og Omsorg ønsker økonomirapportering som egen sak. OPPLYSNINGER Tallene blir framlagt i møte. Rådmannens innstilling: Økonomirapportering pr tas til orientering. Side29 Side 1

30 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Helse og omsorg Saksbehandler: Stig Neteland L.nr.: 13692/2015 Arkivnr.: 240 Saksnr.: 2013/7460 Månedsrapportering Prosjekt Riktig Tjenestetilbud pr Helse og Omsorg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for Helse og omsorg /15 GRUNNLAG Utvalg for Helse og Omsorg ønsker status prosjekt Riktig Tjenestetilbud som egen sak. OPPLYSNINGER Presentasjonen blir fremlagt i møtet. Rådmannens innstilling: Status pr tas til orientering. Side30 Side 1

31 NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 11067/2015 Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 1. tertialrapport april 2015 Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt /15 funksjonsevne Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester Utvalg for Helse og omsorg /15 Utvalg for Oppvekst og kultur /15 Partsammensatt utvalg Formannskapet Kommunestyret GRUNNLAG Budsjett 2015 VEDLEGG 1 1. tertialrapport april Nedre Eiker kommune 2 Finansrapport pr Økonomisk status Frie inntekter Ved utgangen av 1. tertial viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) en mindreinntekt på 11,2 millioner kroner. Skatteinngangen for Nedre Eiker er 86,8 % av landsgjennomsnittet (januar mars), noe som er en god del høyere enn tidligere år. Hittil i år har økningen vært 9,1 % (januar-april) for Nedre Eiker og en økning på 3,3 % (januar-mars) på landsbasis. Skatteingangen på landsbasis har vært langt svakere enn forutsatt i statsbudsjettet. Sviktende skatteinngang er kompensert med 3,7 mill kroner i revidert nasjonalbudsjett. Renter For 2015 er det budsjettmidler til en gjennomsnittlig rente på 2,25 % for nye lån samt lån med flytende rente. Ved inngangen av året lå rentene på flytende lån i området 1,9 2,3 %. Renten har endret seg svært lite siste 2 ½ år og slik det ser ut nå vil rentebudsjettet holde. Side31 Side 1

32 Rammeområdene Følgende rammeområder melder om forventet merforbruk ved årets slutt: Helse og omsorg, merforbruk på 25 millioner kroner. Sosiale tjenester og tiltak, merforbruk 10 millioner kroner. Samlet gir dette et antatt merforbruk på rammeområdene på 35 millioner kroner. Årsprognose I fjor høst ble det satt i verk en rekke tiltak innen Helse og omsorg i regi av prosjekt Riktig tjenestetilbud. Så lenge disse tiltakene ikke er fullført og effekten er målt, finner ikke rådmannen flere muligheter for flere nye innsparingstiltak i år. Disse tiltakene vil som tidligere varslet først få full effekt i Med 35 millioner kroner i forventet merforbruk i Etat Helse og omsorg og en mindreinntekt på frie inntekter er situasjonen for økonomien samlet sett meget utfordrende på årsbasis. I tillegg har kommunen et akkumulert underskudd på til sammen 60,2 millioner kroner som det ikke vil bli mulig å nedbetale i I budsjett for 2015 er det avsatt ca 12 mill kroner til underskuddsdekning. Underskuddsdekning vil måtte kompensere for tap i frie inntekter samt driftsunderskudd i Basert på de tall som nå er kjente vil akkumulert underskudd øke ved utgangen av Rådmannen finner det meget utfordrende å foreta kutt i driften, utover Prosjekt Riktige Tjenester, for å kunne veie opp for et økt akkumulert underskudd. Rådmannens innstilling: 1. tertialrapport april 2015 (vedlegg 1) tas til orientering. Finansrapport pr (vedlegg 2) tas til orientering. Kommunestyret ber rådmann aktivt følge opp prosjekt Riktig tjenestetilbud i Helse og omsorg for å sikre et redusert merforbruk. Side32 Side 2

33 NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: Dato: L.nr / Arkiv: 2008/ /&14 1. tertialrapport april Nedre Eiker kommune Frie inntekter skatt og rammetilskudd Hele kr. Regnskap 2014 Regnskap 2015 Periodebudsjett 2015 Avvik Årsbudsjett 2015 Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Samlet er det en antatt mindreinntekt på frie inntekter på 11,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Skatteinntekten for Nedre Eiker var 9,1 % høyere i perioden januar-april 2015 enn i samme periode i Skattetallene for perioden januar-mars viser at Nedre Eiker hadde 86,8 % av landssnittet. For første kvartal hadde landet (kommunene) en økning på 3,3 % og Nedre Eiker en økning på 8,8 % i forhold til samme periode i Lånegjeld, renter og avdrag I 2015 er det budsjettmidler for en rentesats på ca. 2,25 % for nye lån og lån med flytende rente. Bildet er følgende for lån med flytende rente: Lån ca. 56 millioner kroner: rente er 1,9 % 1. kvartal og 2. kvartal. Lån ca. 316,40 millioner kroner: rente ved årsskiftet 2,25 %, reduseres til 2,01 % fra Lån ca. 83 millioner kroner: rente er 2,3 % 1. kvartal. Lån (Husbanken) ca. 117 millioner kroner: renten var 2,28 % i perioden jan.- april og blir 2,084 % til juli måned. Budsjett og regnskap for renter og avdrag forventes å være i balanse ved årets slutt. Likviditet Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom mest likvide midler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 bør være >1 som betyr at mest likvide midler er høyere enn kortsiktig gjeld. Ved en likviditetsgrad 2 <1 er kasse/bankinnskudd lavere enn kortsiktig gjeld noe som betyr at kommunen ikke er i stand til å innløse all kortsiktig gjeld umiddelbart. Dette skal i praksis ikke skje siden kortsiktig gjeld har forskjellig forfall gjennom året, men har likevel skjedd i både i 2014 og 2015 fordi marginene har vært så små. For å sikre likviditet i 2015 er det tilgjengelig kassakreditt på 200 millioner kroner. Side33

34 Dato Vår ref. -/ 2 av 18 Ved siste årsskiftet var likviditetsgrad 2 lik 0,34. Pr var likviditetsgrad 0,23, som betyr at likviditeten er svak. Diagrammet viser at likviditeten varierer fra måned til måned, men blir stadig svakere år for år. I 2014 er kassakreditten benyttet noen ganger til en samlet kostnad på kroner. Sykefravær Sykefravær i % 1. kvartal Sentraladministrasjon 6,6 7,1 2,5 6,6 2,5 3,7 Oppvekst og kultur 8,2 8,9 9,2 8,8 9,0 7,6 Helse og omsorg 13,8 16,3 12,3 13,3 13,6 14,8 Tekniske tjenester 8,5 12,2 7,2 7,7 8,1 5,7 Totalt i NEK 10,3 11,9 9,9 10,3 10,5 10,1 Sykefravær i % kvartal Egenmeldt 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,7 Legemeldt 1-16 dgr 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,6 Legemeldt >= 17 dgr 7,8 9,2 6,9 7,6 7,8 6,8 Totalt i NEK 10,3 11,9 9,9 10,3 10,5 10,1 Tallene for sykefravær er oppgitt pr. 1. kvartal fordi tallene aldri er à jour før et godt stykke ut i neste måned. Økonomisk oversikt over rammeområdene Hele kr Regnskap Regnskap Periodisert Årsbudsjett 2015 inkl budsjett 2015 Avvik endringer Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og fritid Forventet avvik ved årets slutt Helse og omsorg Sosiale tjenester og tiltak Tekniske tjenester Vann og avløp Sum Om fortegn i tabellen (regnskap og budsjett): Intet fortegn betyr netto utgift. Minus (-) fortegn betyr netto inntekt. Om fortegn i tabellen (avvik): Intet fortegn betyr merforbruk. Minus (-) fortegn betyr mindreforbruk. Side34

35 Dato Vår ref. -/ 3 av 18 SENTRALADMINISTRASJON Hele kr. SENTRAL- ADMINISTRASJON Regnskap 2014 Regnskap 2015 (a) Periodisert Budsjett (b) Avvik før tiltak (a-b) Årsbudsjett inkl. endringer (c) Forventet avvik ved årets slutt Lønn Andre utg Inntekt Netto Konklusjon Rammeområdet har hittil i år et mindreforbruk på kroner. Det forventes balanse ved årslutt. Kommentarer Personalseksjonen Prosjekt Riktig tjenestetilbud Omorganisering og nedbemanning innenfor Etat Helse og omsorg har krevd store ressurser både på lønningskontoret og i personalavdelingen. Arbeidet med innføring av nytt turnusprogram og ny organisering har vært omfattende. Spesielt har prosessen med reduksjonen i årsverk vært krevende og antas å være sluttført først på høstparten. Arkiv- og rekrutteringsprogram Arkivprogrammet ephorte har blitt oppgradert noe som betyr nye muligheter bl.a. sending av brev til sikre postkasser til både private (Digipost/Eboks) og firmaer/organisasjoner (Altinn). Dette vil på sikt gi innsparinger på portokostnadene. Rekrutteringssystemet for jobbsøknader er byttet ut da det gamle ikke tilfredstilt kravene til arkivering. Dette byttet har også ført til at Nedre Eiker bruker samme system som de andre D-IKT kommunene. Beredskap Det er gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for hele kommunen. Dette arbeidet er dokumentert, tiltak og planer er lagt i et omfattende plandokument. Økonomiseksjonen Inngående elektroniske fakturaer I 2014 mottok vi elektroniske fakturaer fra 165 leverandører, som var en stor økning fra året før (50 leverandører i 2013). Dette utgjorde 70 % av de 10 største leverandører målt i antall fakturaer. Av samtlige fakturaer i 2014 mottok vi 30,9 % elektronisk. I første tertial 2015 har vi mottatt elektroniske fakturaer fra 172 leverandører. Så langt er dette en beskjeden økning på 4,2 % sammenlignet med totalen i fjor, men målt mot bokførte fakturaer for 1. tertial har vi mottatt 47,9 % elektronisk. Dette er en utvikling vi er fornøyd med. Imidlertid er det mange små lokale leverandører med mange fakturaer som fortsatt ikke kan levere elektronisk. Side35

36 Dato Vår ref. -/ 4 av 18 Utgående elektroniske fakturaer Siden vi innførte gebyr på papirfaktura og starter telling har andelen papirløse fakturaer økt fra 8 % til 48,5 % på kommunale avgifter, fra 17 % til 68 % på SFO/barnehage og fra 23 % til 62 % på Helse og omsorg. I 1. tertial utstedte kommunen fakturaer hvorav ble levert elektronisk noe som utgjør 55 %. Dette er det beste resultatet så langt. Elektronisk handel E-handelsløsningen er i god drift i organisasjonen. De fleste virksomheter er aktive brukere. Antall brukere som benytter den øker og antall ordrer over løsningen øker. Det er i stor grad fortsatt innkjøp av katalogvarer som blir gjort over plattformen og er forklaringen på at volum av ordre øker mens kronebeløpet ikke øker i samme grad. Løsningen er enkel og tas lett inn som måten å gjøre innkjøp av standardiserte varer fra rammeavtaleleverandørene på. Som en effekt av økt bruk av ehandelsplattformen benyttes oftere varer fra topprislistene. Dette er varer som skal være best mulig priset fra leverandørene i forbindelse med anbudskonkurransene. Ved å bytte ut andre varenummer til fordel for topplistevarene vil det gi innsparing til virksomhetene. Det har blitt rapportert om flere tilfeller av avvik mellom katalogpriser og fakturapriser. Ved bruk av ehandelsplattformen har vi derfor fått bedre grunnlag for å følge opp at vi ikke betaler høyere priser enn det som er avtalt. Innkjøp Etter offentlig anbud i henhold til regelverket, med begrensning på reservert kontrakt, er Eiker Vekst tildelt kontrakt på Vaskeritjenester for en periode på inntil seks år (3+3 år). I ny kontrakt øker volumet på vask i forhold til den utgående avtalen. Eierforholdet til tøyet som benyttes av personalet er skal i sin helhet ligge hos leverandøren slik at det ikke er delt som i dagens situasjon. Ny rammeavtale for bedriftshelsetjeneste er undertegnet, og er i drift. Ny leverandør av bedriftshelsetjenester er Stamina Helse AS. I BTV samarbeidet har det vært jobbet med utlysning av rammeavtale for møbler, elektrikertjenester og formingsmateriell, leker og spill. Dette er avtaleområder hvor det skal signeres nye kontrakter i løpet av de kommende månedene. Side36

37 Dato Vår ref. -/ 5 av 18 OPPVEKST Hele kr. OPPVEKST Regnskap 2014 Regnskap 2015 Periodisert Budsjett Avvik før tiltak Årsbudsjett inkl. budsjettendringer (c) Forventet avvik ved årets slutt (a) (b) (a-b) Lønn Andre utg Inntekt Netto Konklusjon Ved utgangen av april har etaten et samlet mindreforbruk på ca. 1,0 millioner kroner. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at rammeområdet får merforbruk ved årets slutt. Kommentar Barnehager Fra 1. mai er det nye regler for beregning av foreldrebetaling. Prisen øker med 100 kroner pr. måned pr. hel plass. Samtidig skal ingen betale mer enn 6 % av husstandens samlede inntekt. Hvilke utslag dette gir i inntektene vet vi ikke før søknadene om redusert foreldrebetaling kommer. Nye regler medfører økt arbeidsbelastning på etatskontoret. I april mottok etatskontoret søknader om tilskudd til 17 ekstra plasser som er tatt i bruk i private barnehager i perioden januar april. Utgiften er på nærmere 3 millioner kroner. Tilskuddsposten til private barnehager i egen kommune er nå oppbrukt. Nye plasser vil medføre merforbruk hvis ikke utgiftene til andre kommuner samtidig reduseres. Undervisning Fra 1. august får klassetrinn øremerket tilskudd med 5 ekstra lærerårsverk til tidlig innsats. De store skolene blir styrket med 1,1 årsverk hver, mens de små får 0,6 årsverk. Innmeldinger fra skolene om økt behov for bruk av assistent til elever med spesielle behov gir store utfordringer innenfor budsjettrammene. Tidligere budsjettkutt knyttet til assistenter i SFO minsker handlingsrommet. Målrapportering Etatens mål er forankret i handlingsprogrammet Mål Status Etaten skal se oppvekst som helhet med gode sammenhenger mellom tjenesteområdene SKOLE Ungdomsskole setter seg inn i informasjonen barneskolene har dokumentert om elevene Oppdatert rutinebeskrivelse som sikrer at alle elever som har behov for spesiell tilpasning følges opp tett i overgangen utarbeidet i alle skolekretsene Etaten skal levere læringsresultater tilsvarende landssnitt eller bedre Utvalgte kvalitetsindikatorer vurderes opp Ingen målinger i 1. tertial. mot måloppnåelse Gjennomfører prosjektet Vurdering for Etatens midler til kompetanseutvikling prioriteres til dette prosjektet. læring i henhold til prosjektplan Etaten skal ha et godt læringsmiljø og fremme en positiv voksenrolle BARNEHAGE Gjennomføre felles elektronisk Gjennomført. Svarfristen gikk ut 26. april. Resultater legges frem i H3 til brukerundersøkelse orientering Etaten videreutvikler, koordinerer og kvalitetssikrer rutiner for tidlig innsats Synliggjør relevante punkter i lokal plan om Arbeidet med kommunens Folkehelseplan viste at planelementet ivaretas i Folkehelse i virksomhetenes planer kommuneplanens handlingsdel. Side37

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/3063-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. mars 2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon Omstilling helse og omsorg Presentasjon 30.10.2014 Forslaget Ett helhetlig forslag for omstilling av HO. Forslaget er bredt forankret. Forslaget bygger på anbefalt praksis fra Helsedirektoratet dette gjelder

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2, 2. etg Dato: 26.09.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S.

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 19/11 Til og med sak: 24/11 Møtetid: 09.00 11.50 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 96 913 97 479-566 271 563 35,7 % -442 35,8 % 20 Barnehage 65 840

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 06.02.2018 Tidspunkt: 16:15 Program: Kl 08:30 12:00 Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 91 956 92 398-442 257 148 35,8 % 2 207 35,9 % 20 Barnehage

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2016 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 95 851 95 592 259 281 452 34,1 % -566 35,7 % 20 Barnehage 64 886

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer