Innkalling til møte i Utvalg for Helse og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Utvalg for Helse og omsorg 27.05.2015"

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Dato: Medlemmer og varamedlemmer av Utvalg for Helse og omsorg Innkalling til møte i Utvalg for Helse og omsorg kl. 08:15 i Formannskapssalen, rådhuset, Mjøndalen. Forfall meldes til politisk sekretariat på telefon / eller som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Til behandling foreligger: Se neste side. Side1 Postboks C, 3051 Mjøndalen Besøksadresse: Tlf.:

2 Saksnr.: Saksliste: Lukket PS 14/15 Godkjenning av protokoll fra møte PS 15/15 Månedsrapportering Økonomi pr Helse og Omsorg PS 16/15 Månedsrapportering Prosjekt Riktig Tjenestetilbud pr Helse og Omsorg PS 17/15 1. tertialrapport april 2015 Nedre Eiker kommune 2. PS 18/15 Folkehelsemeldingen for Nedre Eiker PS 19/15 Orientering vedrørende ny tjenestekonsesjonsperiode for Brukerstyrt personlig assistanse PS 20/15 Statistikk salgs- og skjenkekontroll 2014 PS 21/15 Årsberetning Buskerudregionens incestsenter (BRIS) 2014 PS 22/15 Årsberetning Eiker Vekst 2014 Tillegg til sakskartet: Informasjon fra Tjenestekontoret Side2

3 NEDRE EIKER KOMMUNE Politisk sekretariat Saksbehandler: Ine Helen Haugan L.nr.: 13050/2015 Arkivnr.: 033 Saksnr.: 2013/8455 Utvalgssak Godkjenning av protokoll fra møte Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for Helse og omsorg /15 VEDLEGG 1 Protokoll fra møte Resultat mars 2015 omstilling Helse og omsorg OPPLYSNINGER Vedlagt protokoll fra møte i utvalg for Helse og omsorg legges fram for godkjenning. Rådmannens innstilling: Protokoll fra møte i utvalg for Helse og omsorg godkjennes. Side3 Side 1

4 Hovedutskrift Utvalg for Helse og omsorg NEDRE EIKER KOMMUNE Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 10/15 13/ Formannskapssalen, rådhuset, Mjøndalen Fra kl. 08:15 - til kl. 11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Tor Orsteen, Grethe Østvold, Karin Enerberg Stuldalen, Stein Ramberg, Ole Trillhus, Margaret Sandøy Ramberg Følgende varamedlemmer møtte: Saihou Serign Sarr, Inger-Lill N. Portaasen Merknader: Stein Ramberg (H) har følgende merknader til møteinnkalling: Savner status for omstilling i Helse og omsorg. Presentasjoner gitt i møtet ettersendes på mail. Fremtidige presentasjon bes sendt medlemmene før møtet dersom det er mulig. Det var ingen merknader til saksliste. Pål Berntsen (V) møtte ikke og det var således 8 representanter til stede i møtet. Følgende ble delt ut i møtet: Månedsrapport mars 2015 Nedre Eiker kommune Resultat mars 2015 Omstilling HO Søknader som ikke er behandlet pr , Overliggerdøgn hittil i 2015, Kjøp av eksterne sykehjemsplasser i 2015 Informasjoner i møtet: Økonomikonsulent Stig Neteland og konsulent Stein Erik Hegreberg orienterte om status i prosjekt Riktig Tjenestetilbud og omstilling HO. Virksomhetsleder NAV Snorre Opsahl orienterte vedrørende NAV sosialhjelp Virksomhetsleder Irén Solberg orienterte om søknader som ikke er behandlet pr , overliggerdøgn hittil i 2015 og kjøp av eksterne sykehjemsplasser i 2015 Rådmann Bengt Nystrøm orienterte om tildeling av fattigdomsmidler, plan for omorganisering av barnevern, helsestasjon og familiehuset som flyttes fra Helse og omsorg til Oppvekst og kultur. Spørretime: Stein Ramberg (H): Har fått informasjon om at professor Marit Borg jobber med en rapport om rus og psykisk syke i Nedre Eiker. Rådmannen innhenter informasjon og svarer i neste møte. 1 Side4

5 Tor Orsteen (SV): Etter avisoppslag i DT om forholdene på Solberglia ønskes en kort orientering om forholdene. Rådmannen svarer i neste møte. Rådmann Bengt Nystrøm takket for seg i utvalget. I neste møte stiller ny kommunalsjef Hege Rokke som rådmannens representant. Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Bengt A. Nystrøm Underskrift Stein Ramberg Tor Orsteen Grethe Østvold 2 Side5

6 Saksnr.: Saksliste: Lukket PS 10/15 Godkjenning av protokoll fra møte PS 11/15 PS 12/15 Månedsrapportering Økonomi pr Helse og Omsorg Etablering av dagsenter egenbetaling PS 13/15 Årsrapport fra Home Start familiekontakten Side6

7 PS 10/15 Godkjenning av protokoll fra møte Rådmannens innstilling: Protokoll fra møte i utvalg for Helse og omsorg godkjennes. Behandling i Utvalg for Helse og omsorg : Det var ingen merknader til protokollen. Votering: Protokoll fra møte i utvalget enstemmig godkjent (8 stemmer). Vedtak i Utvalg for Helse og omsorg : Protokoll fra møte i utvalg for Helse og omsorg godkjent. PS 11/15 Månedsrapportering Økonomi pr Helse og Omsorg Rådmannens innstilling: Økonomirapportering pr tas til orientering. Behandling i Utvalg for Helse og omsorg : Økonomikonsulent Stig Neteland orienterte i saken. I rådmannens innstilling er rapportdato Denne rettes til Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (8 stemmer). Vedtak i Utvalg for Helse og omsorg : Økonomirapportering pr Side7

8 PS 12/15 Etablering av dagsenter - egenbetaling Rådmannens innstilling: Egenbetaling per dag for dagsenter fastsettes til kr 77,- for mat i Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenteret på egen hånd, er kommunal transport gratis. Ordningen evalueres i forkant av sak om egenbetaling for Behandling i Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne : Saken ble drøftet i møtet. Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Uttalelse i Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne : Egenbetaling per dag for dagsenter fastsettes til kr 77,- for mat i Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenteret på egen hånd, er kommunal transport gratis. Ordningen evalueres i forkant av sak om egenbetaling for Behandling i Utvalg for Helse og omsorg : Rådmannen ba om at innstillingen endres slik: Egenbetaling per dag for dagsenter fastsettes til kr 77,- for mat gjeldende fra Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenteret på egen hånd, er kommunal transport gratis. Ordningen evalueres i forkant av sak om egenbetaling for Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (8 stemmer). Innstilling fra Utvalg for Helse og omsorg : Egenbetaling per dag for dagsenter fastsettes til kr 77,- for mat gjeldende fra Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenteret på egen hånd, er kommunal transport gratis. Ordningen evalueres i forkant av sak om egenbetaling for Side8

9 PS 13/15 Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 Rådmannens innstilling: Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 tas til orientering Behandling i Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne : Saken ble drøftet i møtet. Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne : Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 tas til orientering Behandling i Utvalg for Helse og omsorg : Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (8 stemmer). Vedtak i Utvalg for Helse og omsorg : Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 tas til orientering 6 Side9

10 Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Resultat mars 2015 Omstilling HC) H2 møte Side10

11 Status pr budsjettområde Sosiale Regnskap Regnskap Budsjett Avvik i Awik i Februar perioden % tjenester: Lønn ,2% -8,7% Andre ,7% 34,4% utg. mntekter ,4% 1,9% Sum ,7% 38,4% Side11

12 Sosiale tjenester Konklusjon: Rammeområdet har hittil i år et merforbruk på ca.1,3 millioner kroner. Bidrag til sosial omsorg viser så langt et overforbruk på 0,9 mill kroner pr måned. Dette er bistand som er lovbestemt og gitt innholdet i mottakergruppen må en forvente en tilsvarende utvikling for resten av året. Foreløpige årsprognose over merforbruk er satt til 10 millioner Nav: Lønnskostnadene kroner. er stabile og under god kontroll. Fortsatt er det sosialhjelpsutgiftene som er enhetens store utfordring. Siste måned var forbruket 1,0 mill kroner utover budsjett. Hittil i år er det brukt 9,3 mill kr av et budsjett på 26 mill kroner. Avviket skyldes et økt antall sosialhjelpsmottagere, økt gjennomsnittlig lengde på mottak og sum pr mottager. Økning i antall mottagere har sammenheng med utløp av rettigheter til arbeidsavklaringsytelser. Høye husleiekostnader i kommunen medfører høye månedlige beløp pr. mottager. Flyktningstjenesten: Flyktningstjenesten viser ingen store avvik. Side12

13 Status pr budsjettområde Helse og omsorg: Regnskap Regnskap Budsjett Avvik i Awik i Februar perioden % Lønn ,5% 7,2% Andre ,1% 3,8% utg. lnntekter ,00/0 sum ,4% 7,0% Side13

14 Konmusjom Helse og Qmsorg Ved utgangen av mars har etaten et merforbruk på oa 5,9 millioner. Foreløpig årsprognose over merforbruk er 15 mill. Dersom de planlagte innsparingstiltakene trer i kraft på ett senere tidspunkt enn planlagt, så vil forventet avvik ved årets slutt måtte justeres tilsvarende. Lønnsmidler: Lønnsutgifter mars 2015 er tilnærmet resultat for mars I perioden har det vært et lønnsoppgjør som i snitt har øket med ca 3%. Dette tilsier at lønnsutgiftene viser en nullutvikling når en hensyntar at lønnsforbruket var høyest på starten av året og reduserte seg noe utover våren når tiltak ble satt inn. Det påpekes at budsjettet er oppjustert de tre første måneder med 8 mill kroner som tilsvarer det gjennomsnittlige overforbruket vi hadde i slutten av året Likevel har enheten et overforbruk på lønnsutgifter med 5,3 mill kroner. Hovedgrunnen til overskridelsen er at vi fra januar fikk 32 nye faste årsverk i Helse og omsorg. Dette gjelder medarbeidere som hadde opparbeidet rettigheter til høyere stillingsandel. På tross av de 32 nye årsverkene fra januar har vikarbruken de tre første månedene vist en marginal nedgang ijanuar og februar og ingen endring ift mars Sykefraværet har de tre siste måneder vist en gjennomsnittlig stigning på 1,7 prosentpoeng sett ift Side14

15 Helse og Omsorg Andre driftsmidler: Andre driftsutgifter viser et overforbruk på 0,6 mill kroner. Merforbruket knytter seg til ikkebudsjettert konsulentkjøp for kommunalsjef, økte kostnader driftsavtaler IT, økte forsikringskostnader samt økte kostnader til faste og akutte fosterhjemsplasser. På den andre siden viser kjøp av eksterne behandlingsplasser en god nedadgående trend og er i henhold til målsettingen for hjemtaking av brukere. lnntektssiden: Inntektene er justert til inntektsført beløp da vi ikke kan se endringer i forutsetningene, kun forsinkelser i innbetalingstidspunkt. Side15

16 Prognose pr budsjettområde Lønn Regnskap 1-3 : Budsjett 1-3 : Avvik i kr 1-3 : Budsjett Prognose hele Andre utg. Inntekter Sum sos.tj o ooo Lønn Andre utg. Inntekter Sum H&O Totalt Side16

17 Vika r/refusjon/overtid Vikar Refusjoner Overtid ?? Alle tall i hele 1000 kroner Side17

18 Sykefravaer I Feb Feb Mars Mars ,7% 6,2% 14,2% 10,1% 9,7% 7,2% 16,1% 3,7% 9,0% 15,0% 0,0% 22,7% 1,7% 10,1% 10,5% 3,6% 10,7% 2,1% 3,2% 6,2% 8,7% 4,6% 7,3% 6,3% 8,2% 15,2% 21,5% 19,3% 15,7% 7,2% 15,7% 12,7% 13,4% 22,0% 9,7% 18,5% 6,7% 5,7% 6,7% 12,4% 1,5% 10,1% 13,9% 15,0% 15,5% 17,6% 13,2% 14, 1% 12,8% 14,5% 18,4% 17,5% 15,8% 10,6% 11,9% 12,7% 14,6% 16,2% 11,3% 12,0% Side18

19 Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle.\' S P.W Omstilling N HO 9* l. Nedbemanning Vedtak status og utvikling Barnevernet Helseavdelingen Hjemtaking Situasjonen for lederne Tiltaksplan - oppsummering Side19

20 1. Nedbemanning Gjennomføres av personal - Rapport 28. oktober - 6 mnd prosess. Status nå ca - 10 måneder - Nedbemanningsprosess tar fokus fra omstillingen - Nytteeffekt for nedbemanningsprosess sterkt utsatt Behov for en klar plan med faste frister og en tydelig struktur æ Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Side20

21 2. Antall brukere hjemmetjenesten - utvikling ~ Ingen nedgang antall brukere Nedgang i brukere fra januar 2015, nedgang 2015 er 4 /o Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Side21

22 2. Utvikling timetall - praktisk bistand -Antallet timer har steget mot slutten av året, men hvor det er fattet reduksjon i vedtaksnivået fra januar -Effekt av tiltakene vil først komme til uttrykk i mai pga innsigelser(klager) æ Nedre Eiker kommune Nærhet til all og muligheter for alle Side22

23 2. Utvikling timetall - Hjemmesykepleien -Vedtaksprosess startet opp mot slutten av 2014, nedgang % januar-mars. -Hovedeffekt tiltak -feks doseposer, støttestrømper æ Nedre Eiker kommune Nærhet til all og muligheter for alle Side23

24 3.Barnevern Mangel på kritisk fagkompetanse Gode tiltak på forløpsutvikling med Helse og Qppvekst - Resultater på avsluttede saker i 2015 er 73 Bedre samarbeid med Familie 11 saker overført fra Barnevern Effektivisering av saksbehandling: spesialistorganisering gjennomført Gi mer effektiv saksbehandling Resultater på økonomi - Kostnadene til kjøp av faste og akutte fosterhjemsplasser (6 stk i 2015) - Kostnader til konsulenttjenester er begynt å falle Side24 W Nedre Eiker kommune Nærhet til all og muligheter for alle

25 4. Helse Hjemtaking gjennomføres etter planen Avvik på tid ifht samarbeid med Samordna tjenester - Innsatsteam ligger etter planen - Ergo / fysio sammen med Samordna tjenester begynner å gi resultater Pakkeforløp i psykisk helse som krever betydelig opplæring Vedtaksnivå psykisk helse - Vedtak redusert men ikke effektuert, klageprosess medfører utsettelse Ambulante funksjoner - Gjenstår men løses æ Nedre Eiker kommune Nærhet til al! og muligheter for alle Side25

26 5. Hjemtaking Hjemta king - Psykisk helse Rapport fulgt, noe forsinket i tid Bolig anskaffet de siste dager Full effekt av alle tiltak 1/9 - Somatikk Nytt tiltak - Ytterlig 3 brukere tas hjem, totalt 14 hjemtakelser siden starten Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Side26

27 6. Ledernes hverdag Usikkerhet om hvilken bemanning de rår over Stor lojalitet og greier å stå i uavklarte situasjoner Liten erfaring med å bruke målinger Fra ansvar for egen virksomhet/ eget tjenesteområde til å tenke horisontalt samarbeid Hvorfor lite gjennomføringskraft? æ Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Side27

28 7. Tiltaksplan Budsjettmessige utfordringer, virkemidler Års- Mål effekt 295% - IIICXX) 25% (1) 155 ) CX)0 Sal) TILTAK - EFFEKT Bemanning - effekt medio mars, når nye turnuser. Ny ramme dekker faktisk behov, pluss tillegg 12% av fast ramme til EFO. Totalramme innleide og faste årsverk ca 65 årverk for hly. Prosess forsinket 3,5 måneder samt at Samordnede tjenester mangler rasurser pga vedtaksmengde ikke gått ned som forutsatt, Barnevern - etablering av miljø-terapeuter medfører at ekstern konsulentkjøp avslutta gradvis i løpet av ret. Årseffekt anslått til 2,5 mil kr. Omsorgslønn og støttekontakt i godt gienge, BPA vurderes forløpende, avlastning står for tur. Målet på 2,8 mill kr opprettholdes. Psykatri - hjemtaking av brukere. Brutto effekt 14,8 mill kr. Netto effekt anslått til 7 mill kr Somatikk - nedtak ihht målsetting Ansvar Personal Prosjekt 18% 25(X) 25C 45(1) ZÖCD SCI) Somatikk - nytt tiltak. Planlagt hjemtaking av 3 nye brukere, netto effekt 1,8 mill kr. Avtale med Vacant helse er sagt opp. Full effekt. Barnevern - effektivisering i saksbehandling pga spesialist-organisering. Samarbeid med helse,barnehage, skole påbegynt. Effekt satt på vent. Guts - effekt vil oppnås når tjenesteområde overføres HO i september. Risiko Nedre Eiker kommune Nærhet til all og muligheter for alle Side28

29 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Helse og omsorg Saksbehandler: Stig Neteland L.nr.: 13690/2015 Arkivnr.: 240 Saksnr.: 2013/7460 Månedsrapportering Økonomi pr Helse og Omsorg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for Helse og omsorg /15 GRUNNLAG Utvalg for Helse og Omsorg ønsker økonomirapportering som egen sak. OPPLYSNINGER Tallene blir framlagt i møte. Rådmannens innstilling: Økonomirapportering pr tas til orientering. Side29 Side 1

30 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Helse og omsorg Saksbehandler: Stig Neteland L.nr.: 13692/2015 Arkivnr.: 240 Saksnr.: 2013/7460 Månedsrapportering Prosjekt Riktig Tjenestetilbud pr Helse og Omsorg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for Helse og omsorg /15 GRUNNLAG Utvalg for Helse og Omsorg ønsker status prosjekt Riktig Tjenestetilbud som egen sak. OPPLYSNINGER Presentasjonen blir fremlagt i møtet. Rådmannens innstilling: Status pr tas til orientering. Side30 Side 1

31 NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 11067/2015 Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 1. tertialrapport april 2015 Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt /15 funksjonsevne Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester Utvalg for Helse og omsorg /15 Utvalg for Oppvekst og kultur /15 Partsammensatt utvalg Formannskapet Kommunestyret GRUNNLAG Budsjett 2015 VEDLEGG 1 1. tertialrapport april Nedre Eiker kommune 2 Finansrapport pr Økonomisk status Frie inntekter Ved utgangen av 1. tertial viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) en mindreinntekt på 11,2 millioner kroner. Skatteinngangen for Nedre Eiker er 86,8 % av landsgjennomsnittet (januar mars), noe som er en god del høyere enn tidligere år. Hittil i år har økningen vært 9,1 % (januar-april) for Nedre Eiker og en økning på 3,3 % (januar-mars) på landsbasis. Skatteingangen på landsbasis har vært langt svakere enn forutsatt i statsbudsjettet. Sviktende skatteinngang er kompensert med 3,7 mill kroner i revidert nasjonalbudsjett. Renter For 2015 er det budsjettmidler til en gjennomsnittlig rente på 2,25 % for nye lån samt lån med flytende rente. Ved inngangen av året lå rentene på flytende lån i området 1,9 2,3 %. Renten har endret seg svært lite siste 2 ½ år og slik det ser ut nå vil rentebudsjettet holde. Side31 Side 1

32 Rammeområdene Følgende rammeområder melder om forventet merforbruk ved årets slutt: Helse og omsorg, merforbruk på 25 millioner kroner. Sosiale tjenester og tiltak, merforbruk 10 millioner kroner. Samlet gir dette et antatt merforbruk på rammeområdene på 35 millioner kroner. Årsprognose I fjor høst ble det satt i verk en rekke tiltak innen Helse og omsorg i regi av prosjekt Riktig tjenestetilbud. Så lenge disse tiltakene ikke er fullført og effekten er målt, finner ikke rådmannen flere muligheter for flere nye innsparingstiltak i år. Disse tiltakene vil som tidligere varslet først få full effekt i Med 35 millioner kroner i forventet merforbruk i Etat Helse og omsorg og en mindreinntekt på frie inntekter er situasjonen for økonomien samlet sett meget utfordrende på årsbasis. I tillegg har kommunen et akkumulert underskudd på til sammen 60,2 millioner kroner som det ikke vil bli mulig å nedbetale i I budsjett for 2015 er det avsatt ca 12 mill kroner til underskuddsdekning. Underskuddsdekning vil måtte kompensere for tap i frie inntekter samt driftsunderskudd i Basert på de tall som nå er kjente vil akkumulert underskudd øke ved utgangen av Rådmannen finner det meget utfordrende å foreta kutt i driften, utover Prosjekt Riktige Tjenester, for å kunne veie opp for et økt akkumulert underskudd. Rådmannens innstilling: 1. tertialrapport april 2015 (vedlegg 1) tas til orientering. Finansrapport pr (vedlegg 2) tas til orientering. Kommunestyret ber rådmann aktivt følge opp prosjekt Riktig tjenestetilbud i Helse og omsorg for å sikre et redusert merforbruk. Side32 Side 2

33 NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: Dato: L.nr / Arkiv: 2008/ /&14 1. tertialrapport april Nedre Eiker kommune Frie inntekter skatt og rammetilskudd Hele kr. Regnskap 2014 Regnskap 2015 Periodebudsjett 2015 Avvik Årsbudsjett 2015 Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Samlet er det en antatt mindreinntekt på frie inntekter på 11,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Skatteinntekten for Nedre Eiker var 9,1 % høyere i perioden januar-april 2015 enn i samme periode i Skattetallene for perioden januar-mars viser at Nedre Eiker hadde 86,8 % av landssnittet. For første kvartal hadde landet (kommunene) en økning på 3,3 % og Nedre Eiker en økning på 8,8 % i forhold til samme periode i Lånegjeld, renter og avdrag I 2015 er det budsjettmidler for en rentesats på ca. 2,25 % for nye lån og lån med flytende rente. Bildet er følgende for lån med flytende rente: Lån ca. 56 millioner kroner: rente er 1,9 % 1. kvartal og 2. kvartal. Lån ca. 316,40 millioner kroner: rente ved årsskiftet 2,25 %, reduseres til 2,01 % fra Lån ca. 83 millioner kroner: rente er 2,3 % 1. kvartal. Lån (Husbanken) ca. 117 millioner kroner: renten var 2,28 % i perioden jan.- april og blir 2,084 % til juli måned. Budsjett og regnskap for renter og avdrag forventes å være i balanse ved årets slutt. Likviditet Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom mest likvide midler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 bør være >1 som betyr at mest likvide midler er høyere enn kortsiktig gjeld. Ved en likviditetsgrad 2 <1 er kasse/bankinnskudd lavere enn kortsiktig gjeld noe som betyr at kommunen ikke er i stand til å innløse all kortsiktig gjeld umiddelbart. Dette skal i praksis ikke skje siden kortsiktig gjeld har forskjellig forfall gjennom året, men har likevel skjedd i både i 2014 og 2015 fordi marginene har vært så små. For å sikre likviditet i 2015 er det tilgjengelig kassakreditt på 200 millioner kroner. Side33

34 Dato Vår ref. -/ 2 av 18 Ved siste årsskiftet var likviditetsgrad 2 lik 0,34. Pr var likviditetsgrad 0,23, som betyr at likviditeten er svak. Diagrammet viser at likviditeten varierer fra måned til måned, men blir stadig svakere år for år. I 2014 er kassakreditten benyttet noen ganger til en samlet kostnad på kroner. Sykefravær Sykefravær i % 1. kvartal Sentraladministrasjon 6,6 7,1 2,5 6,6 2,5 3,7 Oppvekst og kultur 8,2 8,9 9,2 8,8 9,0 7,6 Helse og omsorg 13,8 16,3 12,3 13,3 13,6 14,8 Tekniske tjenester 8,5 12,2 7,2 7,7 8,1 5,7 Totalt i NEK 10,3 11,9 9,9 10,3 10,5 10,1 Sykefravær i % kvartal Egenmeldt 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,7 Legemeldt 1-16 dgr 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,6 Legemeldt >= 17 dgr 7,8 9,2 6,9 7,6 7,8 6,8 Totalt i NEK 10,3 11,9 9,9 10,3 10,5 10,1 Tallene for sykefravær er oppgitt pr. 1. kvartal fordi tallene aldri er à jour før et godt stykke ut i neste måned. Økonomisk oversikt over rammeområdene Hele kr Regnskap Regnskap Periodisert Årsbudsjett 2015 inkl budsjett 2015 Avvik endringer Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og fritid Forventet avvik ved årets slutt Helse og omsorg Sosiale tjenester og tiltak Tekniske tjenester Vann og avløp Sum Om fortegn i tabellen (regnskap og budsjett): Intet fortegn betyr netto utgift. Minus (-) fortegn betyr netto inntekt. Om fortegn i tabellen (avvik): Intet fortegn betyr merforbruk. Minus (-) fortegn betyr mindreforbruk. Side34

35 Dato Vår ref. -/ 3 av 18 SENTRALADMINISTRASJON Hele kr. SENTRAL- ADMINISTRASJON Regnskap 2014 Regnskap 2015 (a) Periodisert Budsjett (b) Avvik før tiltak (a-b) Årsbudsjett inkl. endringer (c) Forventet avvik ved årets slutt Lønn Andre utg Inntekt Netto Konklusjon Rammeområdet har hittil i år et mindreforbruk på kroner. Det forventes balanse ved årslutt. Kommentarer Personalseksjonen Prosjekt Riktig tjenestetilbud Omorganisering og nedbemanning innenfor Etat Helse og omsorg har krevd store ressurser både på lønningskontoret og i personalavdelingen. Arbeidet med innføring av nytt turnusprogram og ny organisering har vært omfattende. Spesielt har prosessen med reduksjonen i årsverk vært krevende og antas å være sluttført først på høstparten. Arkiv- og rekrutteringsprogram Arkivprogrammet ephorte har blitt oppgradert noe som betyr nye muligheter bl.a. sending av brev til sikre postkasser til både private (Digipost/Eboks) og firmaer/organisasjoner (Altinn). Dette vil på sikt gi innsparinger på portokostnadene. Rekrutteringssystemet for jobbsøknader er byttet ut da det gamle ikke tilfredstilt kravene til arkivering. Dette byttet har også ført til at Nedre Eiker bruker samme system som de andre D-IKT kommunene. Beredskap Det er gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for hele kommunen. Dette arbeidet er dokumentert, tiltak og planer er lagt i et omfattende plandokument. Økonomiseksjonen Inngående elektroniske fakturaer I 2014 mottok vi elektroniske fakturaer fra 165 leverandører, som var en stor økning fra året før (50 leverandører i 2013). Dette utgjorde 70 % av de 10 største leverandører målt i antall fakturaer. Av samtlige fakturaer i 2014 mottok vi 30,9 % elektronisk. I første tertial 2015 har vi mottatt elektroniske fakturaer fra 172 leverandører. Så langt er dette en beskjeden økning på 4,2 % sammenlignet med totalen i fjor, men målt mot bokførte fakturaer for 1. tertial har vi mottatt 47,9 % elektronisk. Dette er en utvikling vi er fornøyd med. Imidlertid er det mange små lokale leverandører med mange fakturaer som fortsatt ikke kan levere elektronisk. Side35

36 Dato Vår ref. -/ 4 av 18 Utgående elektroniske fakturaer Siden vi innførte gebyr på papirfaktura og starter telling har andelen papirløse fakturaer økt fra 8 % til 48,5 % på kommunale avgifter, fra 17 % til 68 % på SFO/barnehage og fra 23 % til 62 % på Helse og omsorg. I 1. tertial utstedte kommunen fakturaer hvorav ble levert elektronisk noe som utgjør 55 %. Dette er det beste resultatet så langt. Elektronisk handel E-handelsløsningen er i god drift i organisasjonen. De fleste virksomheter er aktive brukere. Antall brukere som benytter den øker og antall ordrer over løsningen øker. Det er i stor grad fortsatt innkjøp av katalogvarer som blir gjort over plattformen og er forklaringen på at volum av ordre øker mens kronebeløpet ikke øker i samme grad. Løsningen er enkel og tas lett inn som måten å gjøre innkjøp av standardiserte varer fra rammeavtaleleverandørene på. Som en effekt av økt bruk av ehandelsplattformen benyttes oftere varer fra topprislistene. Dette er varer som skal være best mulig priset fra leverandørene i forbindelse med anbudskonkurransene. Ved å bytte ut andre varenummer til fordel for topplistevarene vil det gi innsparing til virksomhetene. Det har blitt rapportert om flere tilfeller av avvik mellom katalogpriser og fakturapriser. Ved bruk av ehandelsplattformen har vi derfor fått bedre grunnlag for å følge opp at vi ikke betaler høyere priser enn det som er avtalt. Innkjøp Etter offentlig anbud i henhold til regelverket, med begrensning på reservert kontrakt, er Eiker Vekst tildelt kontrakt på Vaskeritjenester for en periode på inntil seks år (3+3 år). I ny kontrakt øker volumet på vask i forhold til den utgående avtalen. Eierforholdet til tøyet som benyttes av personalet er skal i sin helhet ligge hos leverandøren slik at det ikke er delt som i dagens situasjon. Ny rammeavtale for bedriftshelsetjeneste er undertegnet, og er i drift. Ny leverandør av bedriftshelsetjenester er Stamina Helse AS. I BTV samarbeidet har det vært jobbet med utlysning av rammeavtale for møbler, elektrikertjenester og formingsmateriell, leker og spill. Dette er avtaleområder hvor det skal signeres nye kontrakter i løpet av de kommende månedene. Side36

37 Dato Vår ref. -/ 5 av 18 OPPVEKST Hele kr. OPPVEKST Regnskap 2014 Regnskap 2015 Periodisert Budsjett Avvik før tiltak Årsbudsjett inkl. budsjettendringer (c) Forventet avvik ved årets slutt (a) (b) (a-b) Lønn Andre utg Inntekt Netto Konklusjon Ved utgangen av april har etaten et samlet mindreforbruk på ca. 1,0 millioner kroner. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at rammeområdet får merforbruk ved årets slutt. Kommentar Barnehager Fra 1. mai er det nye regler for beregning av foreldrebetaling. Prisen øker med 100 kroner pr. måned pr. hel plass. Samtidig skal ingen betale mer enn 6 % av husstandens samlede inntekt. Hvilke utslag dette gir i inntektene vet vi ikke før søknadene om redusert foreldrebetaling kommer. Nye regler medfører økt arbeidsbelastning på etatskontoret. I april mottok etatskontoret søknader om tilskudd til 17 ekstra plasser som er tatt i bruk i private barnehager i perioden januar april. Utgiften er på nærmere 3 millioner kroner. Tilskuddsposten til private barnehager i egen kommune er nå oppbrukt. Nye plasser vil medføre merforbruk hvis ikke utgiftene til andre kommuner samtidig reduseres. Undervisning Fra 1. august får klassetrinn øremerket tilskudd med 5 ekstra lærerårsverk til tidlig innsats. De store skolene blir styrket med 1,1 årsverk hver, mens de små får 0,6 årsverk. Innmeldinger fra skolene om økt behov for bruk av assistent til elever med spesielle behov gir store utfordringer innenfor budsjettrammene. Tidligere budsjettkutt knyttet til assistenter i SFO minsker handlingsrommet. Målrapportering Etatens mål er forankret i handlingsprogrammet Mål Status Etaten skal se oppvekst som helhet med gode sammenhenger mellom tjenesteområdene SKOLE Ungdomsskole setter seg inn i informasjonen barneskolene har dokumentert om elevene Oppdatert rutinebeskrivelse som sikrer at alle elever som har behov for spesiell tilpasning følges opp tett i overgangen utarbeidet i alle skolekretsene Etaten skal levere læringsresultater tilsvarende landssnitt eller bedre Utvalgte kvalitetsindikatorer vurderes opp Ingen målinger i 1. tertial. mot måloppnåelse Gjennomfører prosjektet Vurdering for Etatens midler til kompetanseutvikling prioriteres til dette prosjektet. læring i henhold til prosjektplan Etaten skal ha et godt læringsmiljø og fremme en positiv voksenrolle BARNEHAGE Gjennomføre felles elektronisk Gjennomført. Svarfristen gikk ut 26. april. Resultater legges frem i H3 til brukerundersøkelse orientering Etaten videreutvikler, koordinerer og kvalitetssikrer rutiner for tidlig innsats Synliggjør relevante punkter i lokal plan om Arbeidet med kommunens Folkehelseplan viste at planelementet ivaretas i Folkehelse i virksomhetenes planer kommuneplanens handlingsdel. Side37

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S.

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 19/11 Til og med sak: 24/11 Møtetid: 09.00 11.50 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ingar Almås Bodil Brå Alsvik

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ingar Almås Bodil Brå Alsvik Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ingar Almås

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. I tillegg protokolleres: Møtet startet med besøk på boligavdelingen i 2. etasje på Hagebæk.

MØTEPROTOKOLL. I tillegg protokolleres: Møtet startet med besøk på boligavdelingen i 2. etasje på Hagebæk. TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: 09:00-14.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Andreas Aas Gunleik Gisletveit Nina Vatne Alfsen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Andreas Aas Gunleik Gisletveit Nina Vatne Alfsen 1 Møteprotokoll Utvalg: Ungdomsråd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 25.11.2013 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Andreas Aas Gunleik Gisletveit Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer