Stein Evensen & Kenneth Larsen Psykiatrien i Vestfold HF Glenne regionale senter for autisme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Evensen & Kenneth Larsen Psykiatrien i Vestfold HF Glenne regionale senter for autisme"

Transkript

1 Stein Evensen & Kenneth Larsen Psykiatrien i Vestfold HF Glenne regionale senter for autisme

2 Bakgrunn for veiledningsprogrammet Prosjekt gjennomført på Glenne regionale senter for autisme i Prosjektrapport 2007 Foreldre var ofte med på veiledning i barnehage/skole. Erfaringer og tilbakemeldinger indikerte at denne praksis ikke godt nok dekket foreldrenes behov Foreldre ikke i godt nok stand til å løse problemer på hjemmearenaen Veiledning i barnehage eller skole ikke alltid egnet til å fokusere på spesifikke og i hjemmesituasjonen Erkjennelsen av vanskeligheter med å håndtere eget barn kan være sensitivt og vanskelig

3 Bakgrunn for veiledningsprogrammet o Ønske å styrke foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser sine ferdigheter og muligheter til å løse utfordringer spesifikt til det å oppdra barn med ASD. o Utvikle et program som: Ivaretar de behov foreldrene har i forhold til veiledning Setter foreldre bedre i stand til å selv løse utfordringer på hjemmearenaen.

4 Utarbeidelse av programmet Effektmål ved prosjektet Foreldre til barn med autisme skal få et bedre veiledningstilbud, og settes bedre i stand til selv å løse de utfordringer som de møter på hjemmearenaen Resultatmål ved prosjektet Det skal foreligge et ferdig utviklet veiledningsprogram som er tilpasset foreldre til barn med autisme

5 Prosjektet Kartlegging av veiledningsbehov i 2005: o Sendt til 300 foreldre med barn i alderen 2-18 år o Informanter ble valgt ut fra henviste klienter ved Glenne regionale senter for autisme (250) og adresselistene til Autismeforeningen i Vestfold (50) o Mottok svar fra 97 foreldre o Begge foreldrene fikk hvis de var skilte o Kun to som oppgav at de ikke hadde veiledningsbehov

6

7 Kartlegging av veiledningsbehov Kartleggingen viste at foreldrene til barn med ASD opplever å ha stort behov for veiledning når det gjelder: o Hvordan stimulere barnets sosiale utvikling o Samhandlingsvansker foreldre barn o Aggresjonsproblematikk o Samhandlingsvansker mellom søsken o Hvordan stimulere barnets selvstendighet o Rigiditet/tvangshandlinger o Spiseproblematikk o søvnvansker

8 Kartlegging av veiledningsbehov Foreldre ønsket også veiledning i: Generell kunnskap om autisme Rettigheter vedrørende opplæringstilbud, lov om sosiale tjenester og trygderettigheter Hva innebærer det når barnet når myndighetsalder Bistand på disse områdene vil trolig kunne ivaretas på informasjonskurs og vil bære mer preg av opplæring/informasjon enn veiledning

9 Prosjektet Gjennomgikk og evaluerte eksisterende programmer: o Early Bird o De utrolige årene o Parent management training (PMT) o Multi systemisk terapi (MST) o Barcley s behandlingsprogram for barn med atferdsvansker o Princeton s foreldreveiledningsprogram

10 Prosjektet Avgjørende i evalueringen av eksisterende program var: o Programmet måtte vektlegge styrking av foreldres kompetanse og ha strategier for generalisering og opprettholdelse o Programmet måtte ha en form og et innhold som ivaretar foreldres behov for veiledning o Programmet måtte ha dokumentert effekt når det gjelder å forebygge aktuell problematikk o Programmet måtte være i tråd med gjeldene faglige anbefalinger og fagetiske retningslinjer og legge vekt på proaktive strategier.

11 Prosjektet Etter en vurdering av rapporterte veiledningsbehov fra valgte prosjektgruppen å bygge Glennes veiledningsprogram rundt: samhandlingsvansker i familien, hvordan stimulere til barnets utvikling samt forebygging og håndtering av atferdsvansker Andre områder, som eksempelvis komplekse atferdsvansker, selvskading og tvangstanker/tvangshandlinger bør vurderes implementert i videregående program, eller behovet ivaretas gjennom ordinær saksgang/veiledning

12 Fra prosjektperioden RESULTATER

13

14

15 Konklusjon: På bakgrunn av de data som er samlet inn har prosjektgruppen konkludert med at antall deltagere er for lite til å kunne utelukke effekten av tredjevariabler. Trend av de data vi har fått og tilbakemeldinger fra foreldrene er likevel så positive at vi ønsker å implementere veiledningsprogrammet i ordinær drift og at vi gjennom det også får en anledning til å øke studiens styrke (power).

16 Tilbakemeldinger Deltagerene rapporterer o Selvhjelpsferdigheter opprettholdes o Videreutvikling av opplæringen o Belønningssystemer opprettholdes og videreutvikles o Ignorering opprettholdes Alle rapporterer at deltagelse i programmet har utgjort en stor forskjell for dem i den daglige samhandlingen i familien

17 Tilbakemeldinger Deltagerne gir tilbakemelding om at utbyttet ble betydelig forsterket av gruppeformatet, høre mange eksempler fra hvordan andre løser div problemstillinger Deltagerne understreker betydningen at de har fått et verktøy de kan benytte i ulike sammenhenger Deltakerne føler seg mer kompetente i møte med skole og hjelpeapparat Møte andre og vite at det er andre som er i samme situasjon, lære av tiltak som har fungert for andre God effekt også på søsken

18 Utfordringer Fått tilbakemelding på at det kunne vært bedre tilpasset i forhold til de som er aleneforeldre/skilte Utfordringer i forhold til eldre barn over 13 år, ser at det er ett stort behov der. Med problematikk som samhandling, skolevegring og atferdsproblemer Utfordringer de gangene det har vært stort sprik i aldersgruppen, særlig i starten

19 Arbeid etter prosjektet Publisering av manualer Dialog med The Incredible Years og Webster-Stratton Implementering av andre fagmiljøer i andre deler av landet Produksjon av vignetter Evaluering av programmet Etablere/ utvikle det som et fast veiledningstilbud ved Glenne

20 Arbeid etter prosjektet Publisering av manualer Dialog med "De utrolige årene" Implementering av andre fagmiljøer andre steder i landet Produksjon av vignetter Evaluering av programmet Implementere som fast tilbud

21 Nå som en del av veiledningstilbudet 2 grupper 2 ganger i året, til sammen foreldre til 24 barn som følger veiledningsprogrammet i året En gruppe konsulenter på Glenne som jobber med foreldreveiledningen. Saksgang: Fagkonsulenter melder behov etter samtale med foreldre. Kan henvises direkte til foreldreprogram fra fastlegen.

22

23 Programmet Bygger på de utrolige årene av Dr. Webster- Stratton, justert i forhold til målgruppe. For foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser i alderen 5 12 år. Gruppebasert (ca 12 deltagere) Ukentlige samlinger à 2 timer (nå 2,5) Varer i 12 uker Manual utarbeidet ferdig februar 2008, revidert årlig etter dette.

24 Programmet Programmet er tredelt 1. Positiv samhandling 2. Forsterkning og læring 3. Grensesetting og reaktive strategier

25 Oppsummering uke 12 Reaktive strategier uke 8-11 Beskjeder, Grensesetting Ignorering Opplæring uke 4-7 Atferdskjeder Prompt og promptfading Forsterkning og tegnøkonomisystemer Positiv samhandling uke 1-3 Ros og oppmerksomhet Atferdsbeskrivelser Observasjon

26 Positiv samhandling Denne delen omhandler: Observasjon av atferd Topografiske beskrivelser Styrking av atferd Øvelse i å klassifisere atferd for tiltak

27 Forsterkning og læring Denne delen omhandler: Positiv forsterkning Innlæring av nye ferdigheter tegnøkonomi

28 Grensesetting og reaktive strategier Denne delen omhandler Effektiv tilrettelegging Beskjeder Oppfølging Reaktive strategier basert på Ekstinksjon Diskriminativ kontroll prompting

29 GRUPPEMØTENE

30 Generelt Velkommen/Ice-breaker Gjennomgang av hjemmeoppgave Gjennomgang og presentasjon av nytt tema Pause Vignetter Øvelser rollespill Hjemmelekse

31 Generelt Fokus på: Deltagelse Gjenkjennelig struktur og faste rammer Øvelser Positiv forsterkning av deltagernes atferd Gruppediskusjoner Modellering av ønsket atferd Bistand i å holde fokus Relasjonsbygging Normalisering Spørsmålsformulering Ydmykhet og inkludering Bruk av humor og bygging av optimisme Evaluering

32 Rollespill Bruk av rollespill er en sentral del av veiledningsprogrammet. Bruken av rollespill er fundert på at man både utnytter observasjonslæringseffekten og gir deltagerne mulighet til veiledede repetisjoner av de ferdighetene de skal tilegne seg.

33 Rollespill Gjennomføring av rollespill: 1.Gruppelederne demonstrerer de ønskede ferdighetene 2.Drøfting av demonstrasjonen og relatering til foreldrenes daglige samhandling 3.Foreldrene prøver ferdigheten selv i form av korte rollespill 4.Deltagerne og gruppelederne gir atferdsspesifikke tilbakemeldinger til hverandre 5.Det diskuteres muligheter for generalisering og opprettholdelse

34 Informasjonsmøte Felles informasjonsmøte. Foreldrene får en kort innføring/informasjon og fyller ut kartleggingsskjemaer. Høst 08, forsøkte å intervjue hvert enkelt foreldrepar, for å kunne sette sammen bedre grupper. Nå fordeling basert på alder og diagnose(r)

35 Positiv samhandling DEL I

36 Gruppemøte 1 Kunne gi atferdsbeskrivende kommentarer til barnet i samhandlingssituasjoner 1. Velkommen 2. Navne lek 3. Presentasjon av veilederne 4. Presentasjon og forventninger til programmet 5. Miljøregler 6. Kursets mål og emner 7. Pause 8. Beskrivende kommentarer 9. Vignetter 10.Øvelser 11.Oppsummering 12.Hjemmeoppgave 13.Avslutning

37 Gruppemøte 2 Observere hva som er ønsket atferd og hva som er uønsket atferd. Knytte beskrivende kommentarer opp mot ønsket atferd og registrere dette i et trefelts skjema 1. Velkommen 2. Navnelek 3. Nye innspill til grupperegler 4. Gjennomgang av hjemmeoppgaven 5. Forhold som bidrar til at barnets initiativ og aktivitet øker i samhandlingssituasjoner 6. Vignetter 7. Diskriminasjon ønsket/uønsket atferd 8. Rollespill/Øvelse 9. Observasjon og registrering 10.Oppsummering 11.Hjemmeoppgave 12.Avslutning

38 Gruppemøte 3 Foreldrene skal få praktisk og teoretisk innføring i å gi spesifikk ros og annen sosial oppmerksomhet, kontingent på ønsket atferd. 1. Velkommen 2. Navnelek 3. Gjennomgang av hjemmeoppgaven 4. Generell/Spesifikk ros 5. Vignett 6. Oppgaver/rollespill 7. Ønsker for veiledningsprogrammet 8. Oppsummering 9. Hjemmeoppgave 10.avslutning

39 Forsterkning og læring DEL II

40 Gruppemøte 4 Foreldrene skal tilegne seg kunnskap om forsterkning Identifisere potensielle forsterkende hendelser for barnet, både materielle, sosiale og eventuelle negative forsterkere som unngåelse av kjeft. Kunne lage en forsterkerbank, med opptil 40 potensielle forsterkende hendelser for barnet. 1. Velkommen 2. Navnelek annen lek 3. Nye innspill til grupperegler 4. Gjennomgang av hjemmeoppgave 5. Atferdsanalytisk forståelse av læring og opprettholdelse 6. Vignetter 7. Oppgaver/rollespill 8. Oppsummering 9. Hjemmeoppgave 10.avslutning

41 Gruppemøte 5 Operasjonalisere en ferdighet i delhandlinger som gjør det mulig å jobbe med økt selvstendighet 1. Velkommen 2. Lek/øvelse 3. Gjennomgang av hjemmeoppgaver 4. Atferdskjeder 5. Øvelser 6. Vignett 7. Oppsummering 8. Hjemmeoppgave 9. Avslutning

42 Gruppemøte 6 Identifisere delhandlinger barnet ikke mestrer eller som er under uønsket stimuluskontroll. Benytte hensiktsmessige promptog promptfading-teknikker 1. Velkommen 2. Lek 3. Gjennomgang av hjemmeoppgave 4. Prompting og etablering av selvstendighet 5. Øvelser 6. Vignett 7. Oppsummering 8. Hjemmeoppgaver 9. avslutning

43 Gruppemøte 7 Utarbeide og introdusere et tegnøkonomisystem tilpasset sitt barn. 1. Velkommen 2. Lek/Ice-breaker 3. Gjennomgang av hjemmeoppgaver 4. Tegnøkonomisystemer 5. Vignetter 6. Øvelse 7. Oppsummering 8. Hjemmeoppgaver 9. avslutning

44 Grensesetting og reaktive strategier DEL III

45 Gruppemøte 8 Å kunne begrense antall beskjeder og å kunne vurdere nødvendigheten av beskjeder i situasjoner hvor man er sammen med barnet. 1. Velkommen 2. Gjennomgang av hjemmeoppgaver 3. Øvelse 4. Beskjeder 5. Øvelse 6. Vignett 7. Oppgaver/rollespill 8. Oppsummering 9. Hjemmeoppgaver 10.Avslutning

46 Gruppemøte 9 Deltagerne skal lære å gi beskjeder på en klar og tydelig måte og rose barnet når det gjennomfører beskjedene. Det skal trenes på å begrense spørsmål og å unngå tvetydige og uklare beskjeder. 1. Velkommen 2. Gjennomgang av hjemmeoppgave 3. Øvelse 4. Tvetydige og uklare beskjeder 5. Vignetter 6. Oppgave/rollespill 7. Oppsummering 8. Hjemmeoppgave 9. Avslutning

47 Gruppemøte 10 Deltagerne skal trene på å gi gjørebeskjeder knyttet til uønsket atferd 1. Velkommen 2. Gjennomgang av hjemmeoppgaver 3. Øvelse 4. Gjøre beskjeder 5. Vignetter 6. Positiv forsterkning av å følge beskjeder 7. Øvelser 8. Vignetter 9. når så beskjeder 10.Vignett 11.Oppsummering av dagen 12.Hjemmeoppgaver 13.avslutning

48 "du slo! Det er ikke lov.." Følger ikke beskjed "Hakk i plata" + ignorer Hendelse Barnet gjør noe dere vil at det ikke skal gjøre Gjøre beskjed Den voksne gir en gjøre beskjed Prompt? Følger beskjeden Barnet følger gjøre beskjeden Ros

49 Gruppemøte 11 Håndtere episoder med uønsket atferd ved gjøre-beskjeder, evt. prompting og ekstinksjon. 1. Velkommen 2. Gjennomgang av hjemmeoppgaver 3. Reaktive strategier 4. Ignorering 5. Øvelse 6. Vignett 7. Ignorering og avledning 8. Vignett 9. Øvelse 10.Oppsummering 11.Hjemmeoppgaver 12.avslutning

50 "du slo! Det er ikke lov.." Følger ikke beskjed "Hakk i plata" + ignorer Hendelse Barnet gjør noe dere vil at det ikke skal gjøre Gjøre beskjed Den voksne gir en gjøre beskjed Prompt? Følger beskjeden Barnet følger gjøre beskjeden Ros Skadeavverging Følger ikke beskjed Protester raserianfall Ignorering "hakk i plata"

51 Gruppemøte 12 Gjengi hvilke deler av programmet og i hvilen rekkefølge man vil benytte dem for å håndtere fremtidige hendelser/utfordringer i familien. 1. Velkommen 2. Gjennomgang av hjemmeoppgave 3. Oppbygging av programmet 4. Evaluering 5. avslutning

52 Utfordringer i veiledningen Gi alle deltakerne like mye tid/oppmerksomhet Gi deltakerne mulighet til å gi hverandre råd Forsterke ønsket atferd fra foreldre Stille åpne spørsmål og vente på svar At foreldrene tidlig ser nytten av rollespillene Holde på fordelingen undervisning/veiledning Holde gruppa til temaet Veilederne skal ha mindre taletid en deltakerne

53

54

55 Takk Torunn Lian Nina Vetvik Vegard Henriksen Terje Wårheim Willy Tore Mørch Direktoratet

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer