De Utrolige Årenes (DUÅ) Universalforebyggende. universalforebyggende. Odd Fyhn og Oddbjørn Løndal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De Utrolige Årenes (DUÅ) Universalforebyggende. universalforebyggende. Odd Fyhn og Oddbjørn Løndal"

Transkript

1 De Utrolige Årenes (DUÅ) Universalforebyggende universalforebyggende tiltak i i barnehage skole, SFO og skole og barnehage Odd Fyhn og Oddbjørn Løndal RKBU Nord, Odd Fyhn UiT, og Tromsø Oddbjørn Løndal, RKBU Nord Monica Skoge-Antonsen, Løveparken barnehage, Monica Skoge-Antonsen Fjell kommune Løveparken Beate barnehage, Holwech, Fjell Stenbråten kommune skole, Oslo kommune Beate Holwech Stenbråten skole, Oslo kommune Oslo 12. november 2014 Oslo 12. november 2014

2 Universalforebyggende tiltak i skole, SFO/AKS og barnehage De Utrolige Årenes programserie The Incredible Years v/carolyn Webster-Stratton, University of Washington, USA

3 DUÅ-programmene hviler på fire sentrale søyler Teorier om relasjon og tilknytning. Kunnskap om barns utvikling (spesielt språk, tenkning, sosial kompetanse og emosjonell regulering). Teorier om barns læring via sosial samhandling og erfaring. Kunnskap om gruppedynamikk.

4 Fra DUÅs kliniske studie Hva med effekt på sosial kompetanse? (Drugli, Larsson og Clifford, NTNU 2007) Økning i sosial kompetanse sml med ventelistekontroll Rapportert av mor, far og barnet selv Størst økning i sosial kompetanse for foreldregruppe + barnegruppe Ingen varig endring av sosial kompetanse i barnehage/skole

5 Programmene Skole- og barnehageprogrammet og Dinosaurskole i klasserom, SFO/AKS og barnehage Utviklet av The Incredible Years v/carolyn Webster-Stratton University of Washington, Seattle, USA

6 Skole- og barnehageprogrammet 6 workshops à 1 dag Workshop 1: Workshop 2: Workshop 3: Workshop 4: Workshop 5: Workshop 6: Relasjonsbygging. Den pro-aktive voksne. Oppmerksomhet, ros, oppmuntring og coaching. Belønningssystemer. Å håndtere problematferd: Avledning og ignorering. Å håndtere problematferd: Tenkepause og andre konsekvenser. Emosjonell regulering, sosiale ferdigheter og trening i problemløsning. Oppfølging av deltakerne mellom hver workshop The Incredible Years

7 The Incredible Years

8 Utviklingsplan Problem (hvilket, når, hvor, hvorfor?) Rådslagning med foreldrene Ønsket atferd Relasjons- bygging med barnet og foreldrene Pro-aktive strategier Belønningssystemer Strategier for å håndtere uønsket restatferd

9 Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage Forutsetter at personalet allerede har DUÅs skole- og barnehageprogram. Universalforebyggende tiltak for hele klasser, SFO/AKS - eller barnehageavd./grupper. Samlingene er innkludert i ordinært dagtilbud 1-3 samlinger per uke - avhengig av alder og behov. Ideelt med tilgang til foreldregruppe ved behov. The Incredible Years

10 Arbeidsform Tilbudet gjennomføres av det faste personalet i skolen eller barnehagen. Inneholder ca. 60 samlinger á ca 40 min. Kan kjøres som ett- eller toårs-modell. Hver samling inneholder sirkelsamling for alle barna + øvinger i smågrupper. Kunnskap fra Dinoskolen fokuseres av hele personalet i det daglige ved skolen, SFO eller barnehagen.

11 Temaene i Dinosaurskolen 1) Oppstart av Dinosaurskolen 2) Gjøre sitt beste i skole, SFO/AKS eller i barnehage. 3) Å gjennkjenne og forstå følelser. 4) Problemløsning. 5) Håndtere sinne og frustrasjon. 6) Hvordan opprette og pleie vennskap? 7) Hvordan snakke med venner? The Incredible Years

12 Fra PMTO, Atferdssenteret

13 DUÅ i Fjell kommune på Sotra Vekstkommune 29 barnehager - 11 kommunale og 18 private. Barnehagesjefen har i sin stab tilsatt en pedagogisk konsulent og 5 hele stillinger som veiledere for barnehagene. Bakgrunn for å velge DUÅ Fire personer opplæring som gruppeledere, og de to første barnehagene startet våren Våren 2009 starte første Dinosaurskolegruppe med førskolebarn. Året etter startet to nye barnehager. I dag; DUÅ i nesten alle barnehagene i kommunen og Dinosaurskole i 13 av disse. Løveparken barnehage, Monica Skoge-Antonsen

14 DUÅ m/dinosaurskole i Løveparken barnehage, Fjell Løveparken barnehage, Monica Skoge-Antonsen

15 4 avdelingsbarnehage Skole- og barnehageprogrammet i 2008 Startet med Dinosaurskolen i 2010 Ble sertifisert gruppeleder i 2012 Dinosaurskolen er barnehagens skoleforberedende tilbud. Gode tilbakemeldinger fra foreldre og skoler/lærere. Løveparken barnehage, Monica Skoge-Antonsen

16 Beskrivende kommentarer/coaching «Sportskommentator» Beskrive og gi støttende kommentarer til hva barna gjør. Ukomfortabelt i begynnelsen forsvinner når du prøver ut i forskjellige situasjoner. Coaching på følelser/ emosjoner Coaching på begreper og språk Coaching på sosiale ferdigheter Coaching på utholdenhet DUÅ/The Incredible Years

17 DUÅ ved Stenbråten skole Oslo kommune

18 Om Stenbråten skole, Oslo Skolen fra 1995 Søndre Nordstrand bydel Over 500 elever Ca. 85 ansatte trinn 3 parallell Aktivitetsskole/SFO S-klasse Mottaksklasse DUÅ/ Dinosaurskole Stenbråtenmodellen

19 Prioriterte områder IKT Profesjonsetikk Tilpasset opplæring

20 Helhetlig plan for elevenes læringsmiljø Forebyggende arbeid Brukermedvirkning Individrettet arbeid Klasseledelse FAU 9a-3 vedtak Læringsmiljø DS Hvordan oppdage krenkende atferd? De Utrolige Årene m/dinosauskole Elevråd Handlingsplan mot vedvarende krenkende atferd Elevmegling Skolemiljøutvalg

21 Samarbeid med De Utrolige Årene v/universitetet i Tromsø Skolering av lærerne gjennom workshops i regi av DUÅ. Tilgang til nødvendig materiell. Veiledning av mentor fra Universitetet i Tromsø 2 gr. pr. skoleår. Sertifisering av gruppelederne.

22 Implementering av Skole- og barnehageprogrammet Kontakt med Brusetkollen skole og kompetansesenter med bakgrunn i enkelte klasser med svært krevende elever. 2006: Kontaktlærere og assisterende rektor deltok 6 dager på workshop i DUÅs skole- og barnehageprogram. I dag har de fleste lærere med fast stilling fått tilbud om skolering.

23 Innføring av Dinosaurskolen : Samarbeid med Brusetkollen skole og kompetansesenter v/patrick Glavin i etablering av Dinosaurskolen. Prosjektet ble gjennomført i to klasser to timer pr. uke over ett skoleår.

24 Lærere på trinn:

25 Hvordan arbeider vi med DUÅ-programmene i dag: Informasjon før skolestart og på første foreldremøtet. Egne informasjonsbrev knyttet til temaer og informasjon på ukeplanene. Dinosaurskole i alle klasser på 1. og 2.trinn 1 time pr. uke, 6 klasser. Kontaktlærer og gruppeleder gjennomfører undervisningen sammen i hver av klassene.

26 Erfaringer med bruk av DUÅ-programmene: Lærere som er en del av DUÅ m/dinosaurskole etablerer større bevissthet ift. proaktiv tilnærming i elevens skolehverdag. Det gir økt fokus på å vektlegge og forsterke det som er bra. Ringvirkninger er positivt klassemiljø og samhold mellom elevene. Lærere og elever får i større grad et felles språk i forhold til konflikthåndtering.

27 Mål med Dinosaurskolen: Styrke elevenes emosjonelle og sosiale kompetanse. Styrke elevenes selvbilde og opplevelse av mestring. Styrke barnas selvhevdelse. Fremme sosial samhandling mellom elevene. Øke samarbeid mellom elever og lærere. Redusere verbal og fysisk aggresjon.

28 Hva gjør vi på Dinosaurskolen? Øver på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre. Øver på å sette seg inni hvordan andre har det. Øver på problemløsning og konflikthåndtering. Øver på sinnemestring og selvkontroll. Bevissthet på inkludering og vennskap.

29 Ulike arbeidsmåter: Sirkelsamling Dukker og sang Refleksjon og samtale Filmklipp med analyse Dramatisering/rollespill Samarbeidsoppgaver Spill Øving på ønsket atferd Belønning og forsterkning (stempel og jakkemerker) Selvstendig arbeid i arbeidshefter Hjemmeoppgaver

30 Bøker til samtale og refleksjon:

31 Øver på sosiale ferdigheter Å lytte og vente Ta hver sin tur Bli enige Stille spørsmål Hjelpe Samarbeide Gi hverandre kompliment Å være synlig i klassen

32 Praktisk oppgave i samarbeid: «Dere skal samarbeide om å tegne en dinosaur. Hvordan kan dere løse denne oppgaven sammen?»

33 Her ser dere resultatet av samarbeidet:

34 ... og slik

35 Oppfølging for alle elever ved skolen: Temaene kan variere noe ut i fra behov på trinnene. 3.trinn: Å være gode venner, å snakke med venner. 4.trinn: Konsekvensene ved regelbrudd, å lytte og vente på tur, konsentrasjonsferdigheter. 5.trinn: Å være rolig, - å tenke positivt, å forstå egne og andres følelser.

36 6.trinn: Å takle frustrasjon, å bli lei seg, å føle seg ensom og føle seg spesiell, å føle seg glad. (PP med oppgaver og film til bruk) 7.trinn: Å gi kompliment Steg i problemløsning Venneferdigheter Forberede overgang til ungdomskolen

37 Vi samarbeider med Oslo PPT Brusetkollen skole Universitetet i Tromsø Hallagerbakken skole, Holmlia

38 Håper dere har fått et lite innblikk i hvordan vi arbeider! Dukkene til Dinosaurskolen Takk for oppmerksomheten!

39 Web-adresser https://www.facebook.com/deutroligearene Ta gjerne kontakt!