MØTEINNKALLING. kl : Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 13:00 kl : Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 24/13 Meldinger, PS 25/13 Salg/etterbruk av Lyngdal skole Tom Roger Svendsrud PS 26/13 Søknad om prosjektstøtte - Bratås Borge Bjørg Homelien PS 27/13 Rapport for 1. tertial 2013 Jon Olav Berget PS 28/13 Gnr 129 Bnr 1 - Søknad om konsesjon på erverv Knut Klev av fast eiendom. PS 29/13 Gnr 71 Bnr 6 - Søknad om konsesjon på erverv av Guro Lie fast eiendom. PS 30/13 Psykiatriplan for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal Ingunn Garaas

2 FLESBERG KOMMUNE Meldinger, Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2013/49 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: A, b, c Saksopplysninger: a) Utskrift fra protokoll fra kommunestyrets møte 15.mai 2013 b) Tilstandsrapport IK-bygg. AMU vedtok følgende i sak 5/13, av : Tilstandsrapport IK-bygg tas til etterretning og videresendes kommunestyret. AMU ønsker en nærmere gjennomgang av saken i neste møte. c) Oppdatert politisk møteplan 2.halvår 2013 Kontrollutvalgets møter blir fra og med høsten åpne og de er derfor satt inn på politisk møteplan for 2.halvår 2013, som er tilsvarende oppdatert med 2 møter: 11.9 og 6.11 kl Vurdering:

3 FLESBERG KOMMUNE Salg/etterbruk av Lyngdal skole Lampeland Arkiv 614 Saksmappe 2011/801 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /13 kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: 1. Bygningen Lyngdal skole forblir i kommunalt eie, og rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om bruk av bygget. 2. I samarbeid med aktuelle aktører nevnt i saken skal en forsøke å få til god aktivitet i bygget på en kostnadseffektiv måte innen Det foretas en evaluering pr , og en ny vurdering foretas av kommunestyret i løpet av første halvår Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Repr. Sondre Koasmo Paulsen, FrP, la fram følgende forslag til tillegg/endringer til rådmannens anbefaling Pkt. 2. Det leveres en lesbar økonomisk rapport. Nytt punkt 3 a) Alle involverte etater, lag og foreninger nevnt i rapporten må involveres, få uttale seg og høres i forbindelse med evalueringen. b) Økonomi for drift og eventuelle investeringsbehov må framskaffes i forbindelse med evalueringen. Pkt. 3 forskyves til å bli pkt. 4. Repr. Anne Hay Simensen, H, ba om gruppemøte. Repr. Tom Roger Svendsrud, H. la fram følgende utsettelsesforslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen for komplett utarbeidelse etter kommunestyrets bestilling den , sak 64/12, hvor spesielt punkt 4,5 og 6 bes oppfylles. Dagens drift opprettholdes inntil rådmannen bes om å fremme saken på nytt i løpet av Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og repr. Svendsruds utsettelsesforslag, falt utsettelsesforslaget med 4 mot 3 stemmer. Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og repr. Sondre Kosmos endring/tilleggsforslag, foreslår komiteen enstemmig at kommuenstyret vedtar repr. Kosmo Paulsens forslag.

4 Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : 1. Bygningen Lyngdal skole forblir i kommunalt eie, og rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om bruk av bygget. 2. I samarbeid med aktuelle aktører nevnt i saken skal en forsøke å få til god aktivitet i bygget på en kostnadseffektiv måte innen Det leveres en lesbar økonomisk rapport. 3. a) Alle involverte etater, lag og foreninger nevnt i rapporten må involveres, få uttale seg og høres i forbindelse med evalueringen. b) Økonomi for drift og eventuelle investeringsbehov må framskaffes i forbindelse med evalueringen. 4. Det foretas en evaluering pr , og en ny vurdering foretas av kommunestyret i løpet av første halvår Vedlegg: Utskrift av møtebok kommunestyret , sak 64/12 Takstrapport inkl. kopi av tinglyst skjøte Saksopplysninger: Som det fremgår av vedlegg til saken (k.sak 64/12) tok kommunestyret rapporten om salg/etterbruk av Lyngdal skole til orientering. Man ba samtidig om at det ble fremmet en sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2013 vedr. salg og eventuelt etterbruk av Lyngdal skole. En ønsket i den forbindelse vedlagt takstrapport, tilstandsrapport og kopi av tinglyst skjøte. Dette følger vedlagt saken. Videre ba kommunestyret om at saken måtte synliggjøre alternative driftsformer og eierforhold, samt at alle involverte etater, lag og foreninger måtte få uttale seg og høres. Videre at økonomi for drift og eventuelle investeringsbehov måtte framskaffes. Med andre vedtatte aktiviteter i handlingsprogram/økonomiplan (drift og investeringer), så har det ikke vært kapasitet nok til å utrede alle forhold godt nok i forhold til kommunestyrets vedtak med den tiden som har vært til rådighet. Dette betyr at en ikke har hatt nok kapasitet til å utrede alternative driftsformer og involvere etater, lag og foreninger. Rådmannen fremmer likevel sak på det nåværende tidspunkt, da det er viktig å få på plass noen avklaringer for veien videre. På det nåværende tidspunkt anses følgende alternativer som de mest reelle: 1) Salg, 2) Utvikle videre konseptet om et flerbrukshus i kommunalt eie. Pr. i dag er det god aktivitet i bygget. Noe er utleie, men mesteparten av dette er basert på frivillighet/dugnad. Det er vanskelig å se for seg på kort sikt at man kan få etablert tilstrekkelig med næringsaktivitet til at dette kan bære kostnadene med å drive bygget. Dette vil kreve både tid, prosess og utviklingsarbeid. En driftsform som et rent næringsbygg (utleie) anses ikke pr. i dag som et reelt alternativ. Av hensyn til de frivillige aktørene som har nedlagt et stort arbeid med å etablere gode tilbud i bygget bør en derfor nå fatte vedtak som gir en viss forutsigbarhet om de nærmeste årene. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Lyngdal skole fortsatt beholdes i kommunalt eie. Rådmannen vil anbefale utleie av deler av bygget så langt det lar seg gjøre, men samtidig opprettholde viktige fellesområder for frivillige formål. Til sistnevnte nevnes som eksempel arealer som i dag benyttes til lørdagskafeen. Rådmannen vil foreslå at man prøver ut dette frem til utgangen av 2015, og at man da foretar en evaluering. Til dette arbeidet hører involvering av Frivillig sentral, etater, lag, foreninger og næringsaktører. Vedr. leieinntekter Side 4 av 19

5 så bokføres disse på bygget, og man kan da greit få ut kommunens netto kostnader med å eie bygget. I denne perioden bør man også kunne konkretisere vedlikeholdsbehov for årene fremover. Side 5 av 19

6 FLESBERG KOMMUNE Søknad om prosjektstøtte - Bratås Borge Lampeland Arkiv 223 Saksmappe 2013/242 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /13 kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: 1. Bratås Borge, ved Gro Bratås Borge, innvilges støtte med kr ,- til CD-produksjon, som beskrevet i søknaden. 2. Støtten gis som tilskudd, og bevilges med dekning fra disposisjonsfondet. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering. Behandling i formannskapet : Økonomisjef Anne Rudi var tilstede. Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i formannskapet : 1. Bratås Borge, ved Gro Bratås Borge, innvilges støtte med kr ,- til CD-produksjon, som beskrevet i søknaden. 2. Støtten gis som tilskudd, og bevilges med dekning fra disposisjonsfondet. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering. Vedlegg: Brev av fra Gro Bratås Borge Saksopplysninger: Gro Bratås Borge søker på vegne av enkeltmannsforetaket Bratås Borge om støtte på kr ,- til CD-produksjon. Det vises i sin helhet til søknaden som godt beskriver hva det søkes om, søker, finansieringsbehov og finansiering. Søknaden faller både inn under støtteberettigede områder for næringsformål, og som støtte til kulturtiltak. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale tiltaket innvilges støtte som omsøkt. Søknaden er godt dokumentert, og rådmannen vurderer tiltaket som godt, all den tid det ikke tidligere er laget tilsvarende produkter. I forhold til støtte til næringsformål, så holder søknaden seg innenfor beløpsgrense (50.000) og støttebehov (hovedregel: ikke overstige 50

7 % av totalt kapitalbehov). Produktet anses av rådmannen som viktig for videreutvikling av foretaket. Som kulturtiltak, så vil man med denne produksjonen kunne dokumentere og profilere lokal kultur for ettertiden. Rådmannen har ikke funnet forhold som skulle tilsi at kommunen ikke bør støtte prosjektet. Side 7 av 19

8 FLESBERG KOMMUNE Rapport for 1. tertial 2013 Lampeland Arkiv 153 Saksmappe 2013/336 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /13 kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: 1. Rapporten for 1. tertial 2013 tas til etterretning. 2. Budsjettjustering i investeringsbudsjettet: Med bakgrunn i fylkeskommunal støtte til reguleringsplanarbeid for gang- og sykkevei Svene Lampeland langs fv. 40 økes finansiering av investeringstiltak med kr ,-. Prosjekt 862 i investeringsbudsjettet, Gangvei Lampeland Flesberg Veksthus, økes tilsvarende Behandling i formannskapet : Økonomisjef Anne Rudi var tilstede. Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i formannskapet : 1. Rapporten for 1. tertial 2013 tas til etterretning. 2. Budsjettjustering i investeringsbudsjettet: Med bakgrunn i fylkeskommunal støtte til reguleringsplanarbeid for gang- og sykkevei Svene Lampeland langs fv. 40 økes finansiering av investeringstiltak med kr ,-. Prosjekt 862 i investeringsbudsjettet, Gangvei Lampeland Flesberg Veksthus, økes tilsvarende Vedlegg: Rapport 1. tertial 2013 Brev fra Flesberg Kirkelige Fellesråd av Saksopplysninger: Driftsregnskap Skatteinntekter: Skatteanslaget for 2013 er satt til 60,2 millioner kroner. Pr. 1. tertial er skatteinngangen helt i tråd med anslaget i budsjett. Skatteinngangen er nå 8 % over skatteinngang på samme tidspunkt i fjor, og for landet er økningen 7,6 %. Fortsatt gjenstår store skattemåneder og resten av likningsoppgjøret for Derfor er samlet inngang på årsbasis fortsatt uviss. En ny oppdatert prognose for 2013 vil foreligge fra staten ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2014.

9 Pr. 1. tertial har etatene samlet positivt avvik i driftsregnskapet, men den økonomiske situasjonen til Flesberg kommune er anstrengt. Oversiktene viser avvik, og det er en utfordring å dekke det store negative avviket som er oppstått innen etaten Helse og omsorg. NAV-Numedal og oppvekst- og kulturetaten har så langt positive avvik, men NAV-Numedal har varslet mulige økte brukerbehov som kan kreve store ressurser. Det er innkommet brev fra Flesberg Kirkelige Fellesråd som et svar på kommunestyrets budsjettvedtak pkt. 9. I brevet er det redegjort for hvilke prosesser som er igangsatt, samt synliggjort økonomiske behov. Brevet følger som vedlegg til saken. Rådmannen vil så langt ikke foreslå ikke budsjettreguleringer ved fremleggelse av 1. tertialrapport. Ei heller foreslå bruk av disposisjonsfond på det nåværende tidspunkt, men vil følge situasjonen nøye. Rådmannen anmoder etatene til stort måtehold i driften i tiden fremover. Investeringsregnskap Det er i all hovedsak fremdrift på tiltakene i investeringsbudsjettet. Mye av aktiviteten i 1. tertial har vært forberedende arbeider med anskaffelser (anbud m.v.), og der aktivitet i form av gjennomføring vil skje utover resten av året. Kommunen har mottatt kr ,- i fylkeskommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak. Midlene er gitt til reguleringsplanarbeid for gang og sykkevei Svene Lampeland langs fv. 40. Rådmannen vil foreslå at investeringsbudsjettet prosjekt 862 Gangvei Lampeland Flesberg Veksthus økes med tilsvarende beløp. Sykefravær Det totale sykefraværet er pr. 1. tertial på 7,81 %, og dette er en nedgang på 1,66 % fra tilsvarende periode i fjor. Størst reell nedgang er det i helse- og omsorgsetaten. Befolkning Dette er et nytt rapporteringsområde i tertialrapporten, og er tatt med fordi det er helt sentralt m.h.t. utvikling i både økonomi og tjenester. Det legger også premissene for fremtidig utvikling av kommunen. Kommunen hadde vekst også i 1. kvartal 2013, og følger nå prognosen for høy nasjonal vekst for årene som kommer. Vurdering: Det vises til rapporten. Side 9 av 19

10 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 129/1/0/0 Saksmappe 2013/285 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Gnr 129 Bnr 1 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: 1. I samsvar med Konsesjonsloven av gis Denise Peterson Rignes, konsesjon på erverv av Gnr 129 Bnr 1 i Flesberg kommune. 2. Denise Peterson Rignes gis i hht til samme lov personlig fritak i fra boplikten ved ovennevnte registreringsnummer. Behandling i komiteen for plan, næring og ressurs : Mail av 11.juni fra Trude Gran, fast advokat fra Vikborg, Rein & Co Da til teknisk sjef, ble referert, og mailen legges som vedlegg til saken i protokollen. Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling under forutsetning av at det foreligger en forholdsmessig prisavklaring mellom bnr 1 og 10, fra søkers side innen kommunestyrets møte Anbefaling i komiteen for plan, næring og ressurs : Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling under forutsetning av at det foreligger en forholdsmessig prisavklaring mellom bnr 1 og 10, fra søkers side innen kommunestyrets møte Vedlegg: Søknad om konsesjon Saksopplysninger: Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Søker på vegne av Denise Peterson Ringnes om konsesjon på erverv av Gnr. 129 Bnr. 1 i Flesberg kommune. Søker har følgende tilleggsopplysninger: Eiendommen søkes overdratt til Denise Rignes på bakgrunn a skifteoppgjør mellom henne og Christian Ringnes. Eiendommen har frem til nå vært disponert av begge ektefellene i fellesskap. I vedtak av ga kommunestyret fritak fra personlig boplikt etter konsesjonslovens 11 annet ledd til Christian Ringnes. De hensyn som gjorde seg gjeldende ved vedtaket av er fortsatt aktuelle. Tidligere eier, Alf Jensrud, bor fortsatt på eiendommen, slik at hensynet til bosettingen, en driftsmessig god løsning, helhetlig ressursforvalting og kulturlandskapet fortsatt vil bli ivaretatt.

11 Eiendommen ønskes utviklet i samme grad som før, noe som gir større utviklingspotensiale enn hvis eiendommen hadde blitt solgt på det åpne markedet. På denne bakgrunn anser Denise Rignes at fritaket fra personlig boplikt bør opprettholdes ved overdragelse av henne. Eiendommens bygninger har ukjent byggeår. Hytte og anneks er bygget mellom 1996 og Våningshus og kårbolig er antatt bygget en gang rundt Arealets størrelse er på 582,5 daa, hvorav 32,5 daa er dyrket jord, 455 daa produktiv skog og 95 daa annet areal. På registreringsnummeret finnes nå følgende bygninger: Våningshus i 1. etg, grunnflate 110 m². Kårbolig i 1. etg., grunnflate 100 m². Låve fra 1799 med grunnflate på 186 m². Stabbur på 26 m². Grillhytte, bilgarasje, traktorgarasje og vognskjul. Hytte på 110 m². oppført i Anneks på 30 m². oppført i Bu på ca. 15 m². oppført i Stall med garasje på 200 m². oppført i 2009 i to etasjer. Salgssummen er satt til kr ,-. Vurdering: I konsesjonslovens 9 står det følgende: 9 (særlige forhold om landbrukseiendommer) Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal knyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. Rådmannen anser at salgssummen på eiendommen er forsvarlig etter pkt 1 og finner heller ingen grunn til å stille spørsmål med søkers formål og skikkethet til å drive eiendommen på en forsvarlig måte. I konsesjonslovens 1 står det følgende 1 (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere omsettingen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. fremtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftinteresser 5. hensynet til bosettingen Side 11 av 19

12 Rådmannen ser ingen problemer med at Denise Petterson Ringnes vil videreføre driften av eiendommen på sammen måte, som hun tidligere gjorde sammen med sin ektemann. Rådmannen ser også positivt på den utviklingen som Denise og Christian Ringnes har bidratt med ved å være med å utvikle hestesenteret på Bråta gård. Rådmannen har ingen anmerkninger til kjøpesummen. Saken legges med dette frem til politisk behandling. Side 12 av 19

13 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 71/6/0/0 Saksmappe 2013/319 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Gnr 71 Bnr 6 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: 1. I samsvar med Konsesjonsloven av gis Gunnar Grøtte, Kongsberg og Ellen Pedersen, Vinterbro konsesjon på erverv av Pukkverket, Gnr 71 Bnr 6 i Flesberg kommune. 2. Gunnar Grøtte og Ellen Pedersen gis i hht til samme lov frist på ett år med å tilflytte eiendommen, eller å søke om fritak i fra boplikten. Behandling i komiteen for plan, næring og ressurs : Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i komiteen for plan, næring og ressurs : 1. I samsvar med Konsesjonsloven av gis Gunnar Grøtte, Kongsberg og Ellen Pedersen, Vinterbro konsesjon på erverv av Pukkverket, Gnr 71 Bnr 6 i Flesberg kommune. 2. Gunnar Grøtte og Ellen Pedersen gis i hht til samme lov frist på ett år med å tilflytte eiendommen, eller å søke om fritak i fra boplikten. Vedlegg: Konsesjonssøknad. Saksopplysninger: Gunnar Grøtte, Kjærneslia 13, Kongsberg og Ellen Pedersen, Kjærnslia 12, Vinterbro søker om konsesjon på Pukkverket. Gnr 71 Bnr 6 i Flesberg kommune. Han kommer med følgende tilleggsopplysninger: Kommer fra bondefamilie, fra Oppdal i Trøndelag. Har vokst opp med en distriktveterinær (senere i mattilsynet) som far. Har bred erfaring med husdyrhold og større jordbruksdrift i relasjon til øvrig slekt og nærmiljøet derfra. Hadde sommerjobb som budeie på Oppdal, sammen med medsøker, Eller Pedersen, på sæter som tilhører familien, årene Fullførte Master i Miljø- og Naturressurser (2009) på universitetet i Ås, med fordyping i ferskvann og forurensing. Tar nå lektorutdanning ved Ås, som gir kompetanse til å undervise i realfag og naturbruk til og med videregående. Har planer om en jobb som lærer ved siden av gården.

14 Har fulltidsjobb som teamleder/bas ved Bring Warehousing/Helse Sør-Øst, Drammen, ved siden av studiene. Er daglig leder i Pilerensing DA, som skal drives fra gården. Har om mulig, planer om å lage et lite demonstrasjonsanlegg på eiendommen, i terreng som ellers ikke er utnyttbart. Kan tenke meg å etablere noen bikuber, med tanke på å bevare det biologiske mangfoldet. Har vært i kontakt med Norges Birøkterlag og forhørt meg om klimatiske forhold, terreng og priser, og kommer til å melde meg opp til birøkterkurs. Ellen Pedersen kommer med følgende tilleggsopplysninger: Kommer fra bondefamilie, på morssiden, der min storesøster får odel på ett lite gårdsbruk ved Skollenborg, langs Lågen. Føler tilhørighet til områdene rundt Kongsberg og gleder meg til å etablere meg her. Har livslang erfaring med husdyr, hovedsakelig sau, ku og hest. Sau fra da jeg var liten, bosatt i Bø i Telemark, og tilbrakte fritiden på sauebruk. Var med på lamming, reising til fjellbeite og tilbakehenting av dyr. Ku fr sommerarbeid som budeie på fjellseter på Oppdal, Trøndelag, sammen med medsøker, Gunnar Grøtte. Vi to hadde da ansvar for melking, røkting og ettersyn med kyr (avhengig av antall kviger per år), som gikk på uinngjerdet fjellbeite. Tradisjonell sæterdrift med produksjon av sæterrømme. Litt skjærost, tettemjøl og songraut ble det også. Hest har jeg holdt på med hele livet, varm- og kaldblods alle ridedisipliner samt kjøring. Ønsker å ha kaldblods til uthenting av tømmer/lett skogsarbeid, i tillegg til rekreasjonsbruk. Det er tilrettelagt for god stallplass i driftsbygning, og eiendommens terreng egner seg godt for hestehold mht. vanntilgang og beiteareal. Eiendommens areal er på totalt 176 daa. Hvorav jord er 15 daa og skog 176 daa. På eiendommen finnes følgende bygninger: Vurdering: Våningshus fra 1972 på 134 m². i 2 etg. God stand. Låve fra 1962 på 124 m². i 2 etg. Middels god stand. Stabbur fra 1880 på 19 m². God stand. Sommerstue fra 1920 på 40 m². Dårlig stand. Sommerfjøs fra 1930 på 16 m². Dårlig stand. Kjøpesum er kr ,-. I konsesjonslovens 9 står det følgende: 9 (særlige forhold om landbrukseiendommer) Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal knyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. Rådmannen anser at salgssummen på eiendommen er forsvarlig etter pkt 1 og finner heller ingen grunn til å stille spørsmål med søkers formål og skikkethet til å drive eiendommen på en forsvarlig måte. I konsesjonslovens 1 står det følgende 1 (lovens formål) Side 14 av 19

15 Loven har til formål å regulere og kontrollere omsettingen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. fremtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftinteresser 5. hensynet til bosettingen Rådmannen mener at søkere ved å tilflytte eiendommen vil være en nyttig tilvekst for utvikling av bruket og anbefaler at søknad om konsesjon innvilges. Saken legges med dette frem for politisk behandling. Side 15 av 19

16 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 146 Saksmappe 2013/324 Avd Helse- og omsorgsetaten Saksbehandler Helen Catherine Cuenoud Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner for MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /13 kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: «Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner », vedtas. Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : «Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner », vedtas. Vedlegg: Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal Saksopplysninger: Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner , er et interkommunalt samarbeid mellom Flesberg, Nore og Uvdal og Rollag Kommune. Det er et stående vedtak i Flesberg kommune på at man skal ha et interkommunalt samarbeide om alt det er hensiktsmessig å samarbeide om. Numedalskommunene har i de senere år hatt et uformelt samarbeid om psykisk helse og rus i form av regelmessige møter og felles fagdager. Kommunene i Numedal har samme utfordringer i henhold til: Folkehelse som må inkludere psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner minst like mye som fysisk helse. Økte krav i henhold til samhandlingsreform, som gjelder overføring av tjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Størrelsen på kommunene I sammenheng med rullering av psykiatriplan for Flesberg kommune i 2011 ble det drøftet muligheten for å utarbeide felles interkommunal plan, som skulle inkludere psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner. Det ble etablert en prosjektgruppe med representanter av ansatte i psykisk helse og rus fra alle de tre numedalskommunene med helsesjefene i de tre kommunene som styringsgruppe. Planarbeidet ble avsluttet i desember 2012, og planen ble sendt ut til høring i februar 2013 til relevante instanser.

17 Et interkommunalt planverktøy vil forenkle mer formalisert interkommunalt samarbeid for tjenestene psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner. Planen inneholder kartlegging av tjenester og ressurser som kan brukes i videre prosess om interkommunalt samarbeid. Planen beskriver omfattende nåværende tjenestetilbud, utfordringer, målområder med forslag for tiltak innen psykisk helse og rus. Den inneholder egen handlingsplan med fokus på barn og unge, som understreker Flesberg kommunes satsing på barn og unges oppvekstmiljø og arbeid med holdninger (MOT). I høringsuttalelse til planen fra fylkesmannen i Buskerud påpekes det at planen ikke tar opp problematikk om «rus og graviditet». På bakgrunn av denne uttalelsen er dette temaet nå tatt inn i plandokumentet. Det er ikke kommet inn andre høringsuttalelser. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at planen vedtas. Side 17 av 19

18 Vedlegg FLESBERG KOMMUNE Rapport salg/etterbruk av Lyngdal skole Lampeland Arkiv 614 Saksmappe 2011/801 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /12 kommunestyret /12 Behandling i kommunestyret : Repr. Bjørg Homelien, H, la fram følgende forslag: 1. Rapport om salg/etterbruk av Lyngdal skole tas til orientering. 2. Med bakgrunn i konklusjonen i Rapport salg/etterbruk av Lyngdal skole bes rådmannen om å fremme en sak til politisk behandling vedrørende salg og eventuell etterbruk av Lyngdal skole ila første halvår Når saken kommer opp til ny politisk behandling, bes følgende dokumenter foreligge saksbehandlingen: Takstrapport, tilstandsrapport og kopi av tinglyst skjøte. 4. Saken må synliggjøre alternative driftsformer og eierforhold. 5. Alle involverte etater, lag og foreninger nevnt i rapporten må involveres, få uttalelse seg og høres. 6. Økonomi for drift og eventuelle investeringsbehov må framskaffes. Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og repr.homeliens forslag, ble Homeliens forslag vedtatt med 12 mot 9 stemmer. Vedtak i kommunestyret : 1. Rapport om salg/etterbruk av Lyngdal skole tas til orientering. 2. Med bakgrunn i konklusjonen i Rapport salg/etterbruk av Lyngdal skole bes rådmannen om å fremme en sak til politisk behandling vedrørende salg og eventuell etterbruk av Lyngdal skole ila første halvår Når saken kommer opp til ny politisk behandling, bes følgende dokumenter foreligge saksbehandlingen: Takstrapport, tilstandsrapport og kopi av tinglyst skjøte. 4. Saken må synliggjøre alternative driftsformer og eierforhold. 5. Alle involverte etater, lag og foreninger nevnt i rapporten må involveres, få uttalelse seg og høres. 6. Økonomi for drift og eventuelle investeringsbehov må framskaffes. Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Uttalelse fra rådet foreldre og funksjonshemmede, ble delt ut. Side 18 av 19

19 Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Når saken kommer opp til ny politisk behandling i 2013, bes følgende dokumenter foreligge til saksinnkallingen: Takstrapport Tilstandsrapport Kopi av tinglyst skjøte Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : Rapport om salg/etterbruk av Lyngdal skole tas til orientering. Rådmannens anbefaling: Rapport om salg/etterbruk av Lyngdal skole tas til orientering. Vedlegg: Rapport salg/etterbruk av Lyngdal skole K.sak 78/11 Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok den , sak 78/11, å nedsette en arbeidsgruppe med mandat til å se på muligheter for avhending/etterbruk av Lyngdal skole. Fristen for arbeidet ble satt til 1. juni 2012, men avlevering av rapport har av forskjellige årsaker blitt utsatt. Dette i samråd med kommunestyret som oppdragsgiver. Rapporten ble overlevert Kommunestyret må i saken ta stilling til den videre behandling av rapportens innhold. Vurdering: Rapporten peker på en del muligheter for bruk av bygget basert på ulike brukergrupper. Likeledes er det utarbeidet en takst for anlegget m.h.t. et eventuelt salg. Rådmannen finner det ikke naturlig på dette stadiet å komme med konkrete anbefalinger. Det bør i stedet være en politisk drøfting der man bestemmer videre saksgang, og eventuelt peker på områder som bør utredes videre. Følger man arbeidsgruppens anbefaling om å beholde bygget i kommunens eie, så bør nok saken følges opp med konkrete avklaringer i forhold til de brukergrupper som er nevnt, og ikke minst verifisering av hvilke leiepriser/leieinntekter som er realistiske. Likeledes anslag for fremtidige vedlikeholdsbehov som kan komme med økt brukt av bygget. Eks. om kafèdrift på kommersiell basis vil kreve bygningsmessige tiltak. Ved eventuelt salg, så må forhold beskrevet på s. 7 i rapporten (Avtaler og heftelser) avklares. Videre er det naturlig at rapporten sendes på høring til berørte og aktuelle brukergrupper. Side 19 av 19

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 02.05.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 5/13 Meldinger, 2.5.13 PS 6/13 Vegnavn

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 05.02.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger, 5.2.14 PS 2/14 Endring

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 19.10.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/10 Gnr 93/7 - Søknad om konsesjon

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 06.05.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/14 Gnr. 133, b.nr 15 - søknad

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen

Detaljer

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel.

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 27 39 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: Til drøfting: Kommunestyresalen, Rødberg 11:00 OBS merk klokkeslett! Prinsippdiskusjon ekstra

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-13 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57 Hattfjelldal kommune Side 1 av 57 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant) AP -

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer