JURIDISK GJENNOMGANG AV [ ] MED DATTERSELSKAPER ( SELSKAPENE )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURIDISK GJENNOMGANG AV [ ] MED DATTERSELSKAPER ( SELSKAPENE )"

Transkript

1 JURIDISK GJENNOMGANG AV [ ] MED DATTERSELSKAPER ( SELSKAPENE ) For å forberede for eventuelle transaksjoner som kan involvere [ ] med datterselskaper ( Selskapene ) er ( ) bedt om å foreta en vendors due dilligence av Selskapene. Med datterselskaper mener vi her alle selskap hvor selskapet eier mer enn 10 % (inkludert sammen med nærstående), herunder men ikke begrenset til; I dette dokumentet gis en oppstilling over den dokumentasjon som bes fremskaffet - og som vil bli vurdert av - som ledd i undersøkelsen. Den etterspurte dokumentasjonen bes fremskaffet for samtlige av Selskapene. Kopier av dokumenter bør være av undertegnede originaldokumenter. Vi ber om at dokumentene merkes med nummer som følger angitte indeks og settes inn i ringpermer i den samme nummerrekkefølge, adskilt med skilleark. Hvis dokumentasjonen skal digitaliseres ber vi om at dokumentene gis filnavn som følger angitte indeks. Det bes om at det opprettes separate permer/filmapper for hvert enkelt av Selskapene. Vi vil bistå i organisering og tilretteleggelse av dokumentene. Med mindre annet er spesifisert ber vi om all relevant dokumentasjon i de forskjellig kategoriene datert tilbake til 1. januar 2005 og frem til i dag. Vi gjør oppmerksom på at ytterligere informasjon kan bli etterspurt ettersom due diligence prosessen skrider frem. For å begrense due diligence gjennomgangen til forhold av materiell betydning for en eventuell transaksjon, unntas rettigheter, avtaler og forpliktelser som har en verdi på årlig basis under kr [ ].

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Selskapsdokumenter Egenkapital dokumentasjon Regnskap Skatt Fast eiendom Andre eiendeler enn fast eiendom Lånekapital, forpliktelser etc. Lån ytet av selskapet Forsikring Personale Driftsrelaterte avtaler Andre vesentlige avtaler Søksmål og tvister Immaterielle rettigheter etc. Offentligrettslige forhold Miljø Diverse

3 Dokumentasjon Levert Mottatt Indeks 1. Selskapsdokumenter 1.1 Stiftelsesdokumenter. 1.2 Firmaattest av ny dato (ikke eldre enn 1 måned), eller tilsvarende dokumentasjon for utenlandske selskap. 1.3 Ajourførte vedtekter. 1.4 Styreprotokoller for de siste 3 år. 1.5 Generalforsamlingsprotokoller. 1.6 Revisjonsprotokoller. 1.7 Avgitte fullmakter. 1.8 Selskapsforhold som ikke er registrert. 1.9 Styreinstrukser Oversikt over, og dokumentasjon for, endringer i selskapsstrukturen de siste 3 år som følge av fusjoner, fisjoner, salg eller kjøp av virksomhet, nedleggelser etc Oppdatert konsernkart, påført organisasjonsnumre. 2. Egenkapital dokumentasjon 2.1 Kopi av selskapets aksjebok/vps utskrift 2.2 Kopi av aksjebok/vps utskrift for alle selskap hvor selskapet eier mer enn 10 % (inkludert sammen med nærstående). 2.3 Eventuelle kontrakter for konvertible obligasjoner i selskapet. 2.4 Eventuelle kontrakter for tegningsretter eller frittstående tegningsretter i selskapet. 2.5 Eventuelle opsjonsavtaler, eller lignende, som selskapet er part til, enten som utsteder eller som berettiget. 2.6 Alle aksjonæravtaler som selskapet er part til eller som relaterer seg til selskapets aksjer. Side 3

4 2.7 Oversikt over ubenyttede styrefullmakter. 2.8 Revisorbekreftelse for ikke registrerte kapitalforhøyelser. 2.9 Planlagte aksjekapitalendringer Informasjon om selskapet eier egne aksjer, og i tilfelle hvor mange. 3. Regnskap 3.1 Årsoppgjør. 3.2 Kvartalsregnskap for inneværende år for selskapet. 3.3 Budsjetter og prognoser for inneværende år. 4. Skatt 4.1 Selvangivelse. 4.2 Skatteoppgjør. 4.3 Bokettersynsrapporter. 4.4 Momsregnskap. 4.5 All eventuell korrespondanse med lignings- og avgiftsmyndighetene. 4.6 Varsel fra myndighetene om endring av lignings- eller avgiftsfastsettelsen. 4.7 Ligningsattest. 4.8 Attest for betalt skatt. 5. Fast eiendom 5.1 Oversikt over eid/leid/festet fast eiendom. 5.2 Kopi av grunnbok med angivelse av hjemmel og heftelser (ikke eldre enn 1 måned) 5.3 Oppdatert oversikt panteheftelser med prioritetsrekkefølge på alle eiendommer, registrert beløp og utestående beløp. 5.4 Siste takst og foreliggende tilstandsrapporter. Side 4

5 5.5 Opsjonsavtaler vedrørende fast eiendom som selskapet har eller har utstedt. 5.6 Avtaler for leie av lokaler. 5.7 Avtaler for utleie av lokaler. 5.8 Festekontrakter. 5.9 Informasjon om planlagt utbygging av eiendommer, f.eks entreprisekontrakter. 6. Andre eiendeler enn fast eiendom 6.1 Oversikt over eiendeler (derunder særlig produksjonsmidler) med verdi over NOK [beløp],- med angivelse av eierforhold, eiendomsforbehold og alder. 6.2 Oversikt over datautstyr, og dataprogrammer med angivelse av alder. 6.3 Oversikt over, og avtaler vedrørende, alle pante- og sikkerhetsstillelser med angivelse av pansetter, panthaver, panteobjekt, panteobjektets verdi, formålet med sikkerhetsstillelsen, derunder også pant i fordringer, varelager, driftstilbehør mv. 6.4 Utskrift fra Løsøreregisteret (ikke eldre enn 1 måned) 7. Lånekapital, forpliktelser etc. 7.1 Avtaler i forbindelse med lån til selskapet, inklusive kassakreditavtaler. 7.2 Konsernkontoavtaler. 7.3 Leasingavtaler. 7.4 Factoringavtaler. 7.5 Dokumentasjon for garantiavtaler, kausjoner, comfort letters e.l. 7.6 Pensjonsplan for foretakspensjonsordning/innskuddspensjonsordning. 7.7 Oversikt over pensjonsforpliktelser som ikke er fullt ut dekket i pensjonskasser/livselskaper. Side 5

6 7.8 Oversikt over alle andre finansielle sikringsinstrumenter selskapet p.t. har inngått avtale om, eksempelvis renteavtaler, uoppgjorte terminkontrakter e.l. 8. Lån ytet av selskapet 8.1 Avtaler i forbindelse med lån ytet av selskapet. 8.2 Avtaler i forbindelse med lån til ansatte og styremedlemmer eller til nærstående av disse. 8.3 Avtaler i forbindelse med lån til aksjonærer. 9. Forsikring 9.1 Oppdatert oversikt over gjeldende forsikringsavtaler for selskapets: 1. Bygninger 2. Inventar 3. Andre eiendeler 4. Driftsrelaterte forhold som avbrudd, ansvar, underslag mm. 5. Personalforsikringer, inkludert pensjonsforsikring. 6. Opplysninger om vesentlige eiendeler eller virksomhet som ikke er forsikret. 9.2 Kopi av forsikringsbevis. 9.3 Bekreftelse på at alle forsikringspremier er innbetalt. 9.4 Oversikt over ikke oppfylte sikkerhetsforskrifter iht. forsikringsvilkårene. 9.5 Relevant informasjon om tidligere forsikringstilfeller. 9.6 Verserende forsikringssaker. 10. Personale 10.1 Organisasjonskart 10.2 Oversikt over antall ansatte Gjeldende ansettelsesavtaler for ledelsen og nøkkelpersoner Standard ansettelsesavtaler for forskjellige nivåer i selskapet Muntlige avtaler/forståelser som gir den ansatte særlige rettigheter som bonus, opsjoner e.l. Side 6

7 10.6 Kopi av alle opsjonsavtaler med og opsjonsprogram for ansatte Lønnsutvikling siste 3 år Oversikt over ledende ansattes fratreden og dokumentasjon vedrørende slike fratredelser, f.eks. sluttavtaler Oversikt over representerte fagforeninger Tariffavtaler Langsiktige konsulentavtaler Angivelse av krav reist av de ansatte for skader oppstått i virksomheten Reglement vedrørende innsidehandel med aksjer i selskapet. 11. Driftsrelaterte avtaler 11.1 Liste over selskapets viktigste leverandører og kunder Avtaler med leverandører, herunder status og innhold av de ulike lisensavtaler 11.3 Avtaler med kunder Distribusjons, agent- og markedsføringsavtaler IT-avtaler, herunder også avtaler om outsourcing av drift m.v Serviceavtaler Avgang/tilgang av vesentlige driftsrelaterte kontrakter Eventuelle standardavtaler som selskapet benytter Avtaler om innkjøpssamarbeid 12. Andre vesentlige avtaler 12.1 Avtaler vedrørende kjøp eller salg av vesentlige eiendeler Avtaler som ikke er innenfor selskapets ordinære forretningsområde Avtaler med vilkår som fraviker fra selskapets normale Side 7

8 forretningsmessige vilkår Avtaler om samarbeid med andre selskaper/personer Avtaler av konkurransemessig betydning, bla. Avtaler hvor innkjøpsforpliktelser og prisfastsettelse er regulert Opsjonsavtaler e.l. som gir tredjemenn adgang til å erverve selskapets eiendeler, eller gir tredjemenn rettigheter til disse Avtaler mellom selskapet og aksjonærer (sett bort fra låneavtaler som er forespurt ovenfor) Avtaler mellom selskapet og ansatte (sett bort i fra ansettelsesavtaler og låneavtaler som er forespurt ovenfor) Investeringsavtaler Avtaler som krever samtykke til overdragelse eller eierforandringer i selskapet e.l. 13. Søksmål og tvister 13.1 Beskrivelse av og all relevant dokumentasjon angående alle søksmål og tvister som selskapet er part i (inkludert skattetvister), eller som forventes, med angivelse av parter, tvistebeløp og regnskapsmessige avsetninger Oversikt over rettssaker, voldgiftssaker e.l. som selskapet har vært part i de siste 5 år, og utfallet av disse. 14. Immaterielle rettigheter etc Registreringsbevis for registrerte varemerker, mønsterrettigheter mv., inklusive søknader om det samme Registreringsbevis for patenter, inklusive søknader om patentregistrering Oversikt over alle uregistrerte immaterielle rettigheter, herunder alle uregistrerte varemerker som benyttes 14.4 Lisensavtaler/royalty avtaler Avtaler om know-how Opphavsrettsavtaler med ansatte Informasjon om påstått brudd på selskapets immaterielle rettigheter, eller at selskapet bryter en tredjemanns Side 8

9 immaterielle rettigheter. 15. Offentligrettslige forhold 15.1 Konsesjonssøknader Innvilgede konsesjoner Innrapporteringer overfor myndighetene Offentlige pålegg og andre krav fra myndighetene Oversikt over løpende saker i forhold til forvaltningsorganer. 16. Miljø 16.1 Dersom selskapet eier grunn ønskes oversikt over tidligere eiere og hvilke virksomheter som har blitt drevet på grunnen tidligere Aktuelle eller forventede offentlige pålegg og andre krav fra myndighetene i tilknytning til miljø Oversikt over eventuelle miljømessige utslipp/forurensning virksomheten forårsaker En kort redegjørelse for hvorledes selskapets internkontroll vedrørende helse, miljø og sikkerhet er etablert, bygget opp og vedlikeholdt. 17. Diverse 17.1 Konsulentrapporter om selskapet Endring av strategi planlagt/gjennomført Oversikt over planlagte investeringer av vesentlig omfang Pressemeldinger utgitt av selskapet Annen informasjon om andre forhold som kan ha betydning for vurderingen av selskapet som investeringsobjekt. * * * * * Side 9

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET Utkast 13. januar 2011 AVTALE om KJØP AV VIRKSOMHET mellom Ludo Mobil AS som selger og Telenor Norge AS som kjøper [ ] 2012 5364988/3 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 4 2 SALGSGJENSTAND... 4 2.1 Salgsgjenstanden...

Detaljer

Kursdokumentasjon 2010

Kursdokumentasjon 2010 Kursdokumentasjon 2010 Forretningsjus 2010 - Avtaler og rettsstoff du bør kjenne Advokat Harald F. Strandenæs Advokat Øystein Olaussen Advokatfirmaet Strandenæs MNA 1 Hovedlinjer 1 Hvilke avtaler,,p protokoller,

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

Due diligence. Innholdsfortegnelse

Due diligence. Innholdsfortegnelse Due diligence Due diligence er en selskapsgjennomgang som skal gi oversikt og et best mulig beslutningsgrunnlag når du skal foreta finansielle transaksjoner. Dette dokumentet tar deg gjennom hele prosessen

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs JULI 2011 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs 818375 1/24 Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Juli 2013 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA KJØP OG SALG AV VIRKSOMHET [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Den som kjøper må ha hundre øyne, den som selger

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Styrets forvaltning av selskapet (jfr. allmennaksjeloven 6-12) Styrets tilsynsansvar (jfr. allmennaksjeloven 6-13)

Styrets forvaltning av selskapet (jfr. allmennaksjeloven 6-12) Styrets tilsynsansvar (jfr. allmennaksjeloven 6-13) INSTRUKS FOR STYRET OG DAGLIG LEDER I MOELVEN INDUSTRIER ASA, foretaksnr. 914348803 Gjeldende fra styremøte 27. januar 2015. Formålet med styreinstruksen er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Lunsjseminar 8. april 2015 Kort om meglerstandardene Utarbeides av Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Infrateks retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og ledelse, og legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer