Innhold. Innovasjon hva er det? Veien mot åpen innovasjon Lukket innovasjon Hvordan drive åpen innovasjon?... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innovasjon hva er det?... 1. Veien mot åpen innovasjon... 2. Lukket innovasjon... 3. Hvordan drive åpen innovasjon?... 5"

Transkript

1 Åpen innovasjon

2 Sammendrag I løpet av de siste årene har åpen innovasjon fått stadig mer fokus. Åpen innovasjon gjør bedrifter konkurransedyktige ved å øke fleksibiliteten og innovasjonsgraden. Dette er viktig for å kunne håndtere endringer i markedet og for å være med inn i fremtiden. Formålet med denne brosjyren er å forklare hva åpen innovasjon er, hvorfor åpen innovasjon er så viktig, og hvordan en bedrift kan benytte seg av det. For å illustrere dette er det blant annet benyttet ulike eksempler. Spesielt belyst er Eidsiva Energi AS sitt samarbeid med NineSigma, som er et av flere åpne innovasjonsverktøy som finnes på markedet. Eidsiva Energi AS søker en anvendelig teknologi som lett kan finne ut om en trestolpe er råtten eller ikke. Hvert år dør det gjennomsnittlig to personer av å klatre opp i råtne trestolper under vedlikeholdsarbeid. Eidsiva Energi AS har som den første bedriften i Norden benyttet seg av NineSigma. Dette for å søke eksternt etter en løsning på problemet.

3 Innhold Innovasjon hva er det?... 1 Veien mot åpen innovasjon... 2 Lukket innovasjon... 3 Åpen innovasjon... 4 Hvordan drive åpen innovasjon?... 5 Inviter kunden med på utviklingen... 7 Resirkuler gamle ideer og teknologi... 8 Eidsiva Energi sitt søk... 9 NineSigma...10 Problem...13 Råtten eller ikke råtten?...14 Å finne den rette teknologien viste seg å være vanskelig...15 Eidsiva Energi og Innoco...16 Eidsiva Energi og NineSigma...17 Resultatene...18 Kilder...20 Denne brosjyren er et resultat av emnet Innovasjon Alt er mulig! ved Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Den er skrevet høsten 2010 av Kari Blumer, Marie Schau, Filip Hoel, Stine Fjærli Sjøthun og Kristin Alfstad. Vi ønsker å rette en stor takk til vår faglærer Sjur Dagestad for god veiledning og inspirerende og lærerike forelesninger. Vi vil også takke Espen Ruud fra Innoco AS, Ottar Lied og Christian Forø fra Eidsiva Energi AS for gode tilbakemeldinger og veiledning underveis.

4 Innovasjon -hva er det? «En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier» «Innovasjon er en så -Den Norske Regjering bra løsning at andre vil ta det i bruk» -Innoco AS «Kreativitet er å skape noe nytt. Innovasjon er å gjøre noe med det.» -Innovasjon Norge 1

5 Veien mot åpen innovasjon 2 Innovasjon har alltid vært en sentral kilde til verdiskaping og for utvikling av samfunnet. Fremtidens arbeidsplasser skapes i økende grad gjennom anvendelse av ny teknologi og kunnskap. I dagens samfunn trenger alle bransjer gode løsninger og fornyelse for å være konkurransedyktige. Stadig flere selskaper åpner seg opp for omverden med håp om større vekst. Bedrifter som opptrer i et miljø med raske teknologiske endringer er ofte avhengig av eksterne kunnskapskilder for å generere innovasjoner. Dette fører til at innovasjonsprosessen og veien til markedet endres, og bedrifter endrer sine måter å innovere på. Lukket innovasjon er på vei ut, det nye er åpen innovasjon. For å lettere kunne forstå hva det vil si å gå fra en åpen til en lukket innovasjonsstrategi har Henry Chesbrough oppsummert følgende prinsipper for åpen og lukket innovasjon: Lukket innovasjon: 1. Alle smarte folk i vårt konkurranseområde jobber for oss 2. Får å skape verdier fra forskning og utvikling må vi gjøre alt selv 3. Hvis vi oppdager noe selv, må vi være først ute med det på markedet 4. Selskapet som er først ute på markedet med en innovasjon vinner 5. Hvis vi skaper de fleste og beste ideene i industrien, vinner vi 6. Vi må ha kontroll over våre intellektuelle eiendommer slik at konkurrentene ikke kan dra nytte av dem Åpen innovasjon: 1. Alle smarte mennesker jobber ikke for oss. Vi trenger å jobbe med smarte mennesker både innenfor og utenfor vår bedrift 2. Ekstern forskning og utvikling kan skape verdi for oss. Intern forskning og utvikling bidrar til denne verdien 3. Forskningen trenger ikke stamme fra oss for at vi skal få profitt 4. Å bygge gode forretningsmodeller er bedre enn å være først ute på markedet 5. Utnyttes eksterne og interne ideer optimalt, vil en vinne 6. Vi burde profitere fra andres bruk av vår intellektuelle eiendom, samtidig som vi burde kjøpe andres intellektuelle eiendom om det gir fordeler for vår forretningsmodell

6 Lukket innovasjon De beste folkene innen fagfeltet jobber i vår bedrift. Vi skal forske på og utvikle innovative løsninger for så å nå ut i markedet først. Det er viktig å sørge for at ingen andre får tilgang til vår kunnskap. På denne måten vinner vi konkurransen Før var det mer vanlig å holde ideene og kunnskapen sin hemmelig. Da var suksess mer avhengig av om man klarte å nå markedet først. I lukket innovasjon foregår hele innovasjonsprosessen innad i bedriften. Dette ved hjelp av bedriftens egen kompetanse og egne ressurser. Kommersialisering foregår via firmaets egne distribusjonskanaler. Det er et stort fokus på å nå markedet først, og på denne måten vinne konkurransen. For å klare dette holder bedriftene kortene sine tett til brystet. En underliggende antagelse for modellen til lukket innovasjon lyder: Vellykket innovasjon krever kontroll. Lukket innovasjonsvirksomhet tilsier strengt tatt at firmaet må gjøre alt selv. Dette innebærer alt fra oppfinnelse og utvikling til produksjon og finansiering. Som et resultat av lukket innovasjon er det mange lovende forretningsmodeller og teknologier som ikke blir realisert eller utnyttet. Dette skyldes blant annet at det er mange bedrifter som frykter at de mister deres idé eller eiendom til andre bedrifter eller organisasjoner ved å gå ut med informasjon. Mange ideer blir lagt på hylla idet bedrifter ikke lenger vet hvordan de skal realisere eller utnytte dem. Dette kan blant annet komme av at bedriften ikke sitter på den kunnskapen som trengs. 3

7 Åpen innovasjon Det finnes mye nyttig informasjon utenfor bedriften vår. Vi må jobbe sammen både internt og eksternt for å komme fram til de beste løsningene. Hvem som gjør hva er ikke så viktig, så lenge vi kan dra nytte av samarbeidet og skape verdi Åpen innovasjon er et paradigme som går ut på at bedrifter kan og bør bruke eksterne, så vel som interne ideer og veier til markedet. Henry Chesbrough, professor ved UC Berkeley Haas Business School, var den første til å definere begrepet åpen innovasjon. Selv om han gjorde dette tidlig på 2000-tallet betyr det derimot ikke at åpen innovasjon ikke har eksistert tidligere. Han definerer virkningen av Åpen innovasjon slik: «Åpen innovasjon driver frem produktideer, kunnskap og teknologi fra utenforstående partnere. Bedriftens kreativitet øker og reduserer ressursbruken til utvikling og forskning som ikke leder til resultater» Åpen innovasjon er langt i fra et nytt fenomen, men et fenomen som får stadig mer fokus i bedriftsvirksomhet og næringsliv. Mange bedrifter har i lengre tid, bevisst eller ubevisst, benyttet seg av metoder og strategier innen åpen innovasjon. Likevel kan det sies at trenden innen flere bedrifter er å gå fra lukket, mot en mer åpen innovasjonsstrategi. «Markeder i dag er kompliserte og under så rask vekst at ingen bedrift har all den kunnskap som trengs for å skape de nye produktene og tjenestene på egen hånd» -Henry Chesbrough Kunnskap er mer tilgjengelig i dag enn det har vært tidligere. Spredningen er stor og Internett alene bidrar i stor grad til dette. Her deles blant annet offentlige databaser, tidsskrifter og artikler. Universiteter er fulle av akademisk ansatte og studenter som i økt grad er interessert i å kommersialisere sin forskning. Kunnskapen er mer spredt og tilgangen på informasjon har økt betraktelig. For å kunne ta i bruk denne kunnskapen, i stedet for å ignorere den fordi den ikke eksisterer internt, må bedrifter legge om strukturen sin. Det er naivt å tro at bedriften selv kan besitte den absolutte kunnskap og kompetanse innen produktutvikling. Konkurransen er større i dag, da det er flere bedrifter som jobber mot det samme markedet. «Ikke alle smarte mennesker i bransjen jobber for deg» -Henry Chesbrough Åpen innovasjon endrer fastlåst tankemønster fra Not Ivented Here til Produdly Found Elsewhere. Man innser at det er et behov for samspill mellom egen og andres forskning, og at fri kunnskapsflyt er viktigere enn å tviholde på patenter eller intellektuelle rettigheter. Bedrifter kan utnytte deres potensial ved å benytte prinsippene for åpen innovasjon. Dette gjennom utvikling av både nye og eksisterende verdier. 4

8 Hvordan drive åpen 5 Ved å benytte seg av åpen innovasjon vil en bedrift kunne drive frem produktideer, kunnskap og teknologi fra utenforstående parter. Bedriftens kreativitet øker, og ressursbruken til utvikling og forskning som ikke leder til resultater vil reduseres. Det finnes mange måter å gå fram på når en bedrift skal drive en åpen innovasjonsstrategi, og det finnes flere grader av åpenhet. En bedrift kan ha deler av prosessen sin åpen og andre deler lukket. Den kan dele kunnskap, men ikke nødvendigvis ressurser, eller omvendt. Hva som passer for den enkelte er avhengig av hva slags marked og utbytte det siktes inn på. To måter å gå fram på når man skal drive åpen innovasjon er: 1. Søke etter ideer og input utenfor bedriften. Søket kan foregå i andre bedrifter, også konkurrenter, like godt som hos kunder og innovasjon? leverandører. Fordelen med dette er økt tilgang på informasjon og teknologi. Ved å ta i bruk ekstern teknologi vil bedriften oppleve en minking i utviklings- og produksjonskostnadene, da mye av jobben allerede er gjort. Nye produkter åpner også opp nye markedssektorer, bedriftens konkurranseevne øker og reduserer samtidig risikoen for fiasko. 2. Gjennomføre innovasjon ved å bruke teknologi som allerede eksisterer innad i bedriften, eller utvikle nye foretak eller virksomheter som kan benytte seg av den. Herav lisensiering av teknologi til andre bedrifter slik at teknologien kan bli kommersialisert. Dette fører til at teknologien raskere kommer på markedet og øker avkastningen ved at andre bruker, kjøper eller lisensierer ideer som bedriften selv har lagt på hylla.

9 For å lykkes med åpen innovasjon hevder Chesbrough at utvikling av bedriftens forretningsmodell er avgjørende. En vesentlig del av en foretningsmodell er hvordan bedriftens opphavsrett og teknologi skal utnyttes for å generere omsetning. Bedriften må i foretningsmodellen ta til seg åpne tilnærminger i sin beskrivelse av omgivelser, strategi og økonomi. Ved å implementere dette i foretningsmodellen, vil bedriften drive samlet mot en åpen innovasjonsstrategi og eksterne ressurser kan enklere komme i kontakt med bedriften og omvendt. Det er ikke nødvendigvis bare de store bedriftene som kan drive med åpen innovasjon. Små bedrifter eller til og med enkelpersoner som sitter på gode ideer eller kunnskap kan også benytte seg av åpen innovasjon. Det er ikke lengre slik at det kun er de store bedriftene som sitter med den absolutte kunnskapen. Forskning og utvikling skjer nå blant flere organisasjoner av ulik størrelse. De fleste bedrifter i Norge er små, og det trenger ikke sette en stopper for dem om de ønsker å drive med åpen innovasjon. Vektøyene og fremgangsmåtene er mange, og en trenger ikke nødvendigvis drastiske tiltak for å realisere bruken av åpen innovasjon. «Svake bånd (kontakter/mennesker vi ikke har nære sosiale relasjoner til) har stor verdi, disse menneskene er en del av andre fellesskap og dermed sitter de også på en annen kunnskap enn vår umiddelbar sfære. Det er nettopp denne nettverksmekanismen vi kan utnytte enda bedre med nettverksteknologi: Bygge opp og opprettholde store sosiale nettverk og gjennom dem få den informasjonen vi trenger, eller ikke visste at vi trengte» - Mark Granovetter (1973) 6

10 Inviter kunden med på utviklingen.. Ved å invitere kunden med på utviklingen øker man sannsynligheten for at kunden også vil ta produktet i bruk. Dette er vesentlig for at et produkt skal bli en suksess eller ikke. Det er kunden, og ingen andre, som bestemmer om et produkt er godt nok. I det kunden inviteres til å være med på utviklingen, har man søkt informasjon utenfor bedriftens virksomhet. Dette er en effektiv måte å drive åpen innovasjon på, hvor samarbeidet kan være avgjørende for suksess eller ikke. X - Factor X Factor er en sangkonkurranse gjort om til et underholdningsprogram. Artistene konkurrerer fra uke til uke om seernes stemme for å unngå å ryke ut av konkurransen. Til slutt står det igjen en vinner som er stemt fram av publikum. Denne artisten vinner en platekontrakt med Sony Music. Sony Music sikrer seg et produkt som mest sannsynlig vil selge godt, da potensielle kjøpere av musikkutgivelsen selv har valgt denne artisten til sin favoritt. Sony Music har på denne måten i større grad sikret seg et produkt som vil være en selgersuksess. I prinsippet har de invitert kunden med på produktutviklingen som i dette tilfellet er den nye plateaktuelle artisten. 7

11 Resirkuler gamle ideer og teknologi.. Det som for en bedrift kan være en uvendbar idé eller teknologi, kan for andre vise seg å være en gullgruve. Mange bedrifter jobber kontinuerlig med teknologiutvikling og det er kun et fåtall av ideene som når markedet, resten blir lagt på hylla. Ved å benytte seg av åpen innovasjon kan det blåses liv i disse ideene ved at andre bedrifter tar dem i bruk. Nokia Technopolis Innovation Mill I mai 2009 ble det kunngjort et initiativ kalt Nokia Technopolis Innovation Mill. Dette initiativet går ut på å resirkulere ideer og innovasjoner som Nokia har forsket på og utviklet, men som av ulike årsaker ikke har blitt realisert. Initiativet sikter mot å finne passende ideer til selskaper som vil ha mulighet til å utvikle dem videre til kommersielt tilgjengelig produkter og tjenester. Nokia har gjennom forskning og utvikling produsert store mengder av nye innovasjoner innen mobilteknologi, og det er kun en brøkdel av dette som har kommet på markedet som en del av selskapets tilbud. Gjennom årene har tusenvis av potensielt vellykkede innovasjoner blitt lagt i skuffen. Målet med initiativet er å styrke den finske IKT - sektoren og å generere nye, internasjonalt konkurransedyktige virksomheter. 8

12 Eidsiva Hvert år dør det i gjennomsnitt to personer av å klatre opp i trestolper som viser seg å være råtne benytter seg av åpen innovasjon gjennom NineSigma i sitt søk etter en løsning på problemet 9

13 NineSigma et åpent innovasjonsverktøy Det finnes en rekke verktøy man kan benytte seg av for å drive åpen innovasjon. NineSigma, stiftet i år 2000, er et av dem. NineSigma fungerer i hovedsak som en enorm database der de som ønsker å benytte seg av åpen innovasjon til å løse sine problemer, kan komme i kontakt med hverandre for utvikling av videre samarbeid. Hvordan benytte seg av NineSigma? NineSigma er et anvendbart verktøy dersom man ønsker å drive åpen innovasjon i en virksomhet. I hovedtrekk kan dette verktøyet anvendes på følgende måter: 1. Har et problem, ønsker en løsning. 2. Har en løsning, ønsker å finne mulig bruksområde. 3. Har et ønske om å holdes oppdatert på uløste problemer og ny teknologi. Det finnes med andre ord flere måter å benytte seg av dette verktøyet på. Den første måten kan benyttes dersom en bedrift har et problem som ønskes løst. Dette kan for eksempel være behov for ny teknologi som ligger utenfor bedriftens virksomhet. Bedriften kan ha et ønske om å få tak i denne teknologien for å utvikle eller effektivisere egen virksomhet. På den annen side finnes det bedrifter som har utviklet ny teknologi, men som ikke har ønske om å benytte seg av denne i egen virksomhet, eller rett og slett ikke har funnet det optimale bruksområdet. 10

14 Ved å kontakte NineSigma kan bedrifter få hjelp til å finne en løsning på slike problemstillinger. NineSigma bistår bedriftene i å formulere en søknad ( request for proposal ) som sendes ut til NineSigmas database. Dersom en søknad er på formen har et problem, søker mulig løsning vil denne kunne kobles opp mot relevante søknader på formen har en løsning, søker mulig bruksområde. NineSigma opererer på denne måten som næringslivets matchmaker. Dersom en bedrift for eksempel søker en ny type teknologi, vil bedriften ved å registrere en søknad hos NineSigma, kunne motta svar fra andre medlemmer. NineSigma er åpent for offentligheten. Det vil si at du også kan motta henvendelser fra ulike selskaper, forskere, studenter, statlige og private ansatte. De som svarer på en henvendelse, svarer til NineSigma som rapporterer tilbake til søkeren. Prosessen videre blir derfor å gå gjennom treffene og sortere ut de som er av størst interesse. Kontakt mellom parter kan opprettes og avtaler om samarbeid kan inngås. På denne måten kan bedriften finne den teknologien som søkes, gjennom en samarbeidspartner. En siste metode er å bruke NineSigma som et gjerde å sitte på mens du holder deg oppdatert på hva som skjer innen ny teknologi og uløste problemer. Dette ved å lese nyhetsbrevene som senders ut med jevnlige mellomrom. Det kan kanskje ta tid, men plutselig kan det dukke opp noe som er av interesse. 11

15 Et stort skritt å ta.. Det å benytte seg av NineSigma innebærer å gå ut med opplysninger som kan oppfattes som sensitive for virksomheten. Noen kan stille seg kritiske til om det er verdt å ta sjansen. På den annen side har du muligheten til å finne løsningen på problemet ditt. Det å benytte seg av et åpent innovasjonsverktøy som NineSigma kan åpne mange dører. Det er et enormt nettverk som gir muligheten for å finne akkurat den løsningen du søker, eller kanskje finner du noen som trenger akkurat den hjelpen du kan tilby. Muligheten for å inngå samarbeid med andre aktuelle partnere er stor. Søkeren bestemmer selv hvem de vil samarbeide med og en avtale utvikles etter enighet mellom partene. NineSigma, er som tidligere nevnt, åpen for offentligheten. Hvem som helst kan med dette besvare en søknad. Dette koster ingenting, da det er søkeren som betaler for søket. Å benytte seg av innovasjonsverktøy som NineSigma kan likevel oppfattes for mange som en stor sjanse å ta. Det å offentliggjøre en løsning eller en teknologi kan ses på som en stor risiko, da konkurrenter også får tilgang til opplysningene. Mange frykter for mulige patenter da sensitive opplysninger offentliggjøres. Det blir opp til en hver virksomhet å bedømme om denne sjansen er verdt å ta eller ikke. Det som er sikkert, er at åpen innovasjon åpner mulighetenes dører. Eidsiva Energi AS har som første bedrift i Norden tatt i bruk NineSigma som et verktøy til å drive åpen innovasjonsvirksomhet. Dette for hjelp i deres søken etter et verktøy som kan avsløre om en trestolpe er råtten eller ikke. 12

16 Eidsiva Energi AS Under vedlikehold i toppen av trestolper klatrer personen som skal utføre arbeidet opp i stolpen. Dette arbeidet er risikofylt fordi stolpen kan knekke på grunn av råte. problem Millioner av trestolper blir brukt rundt om i verden for å holde ledninger i lufta. Trestolpene krever til tider vedlikehold i toppen, hvor ledningene befinner seg. Ettersom trestolpene kan befinne seg på veldig utilgjengelige områder er det utelukket å benytte seg av store hjelpemidler, som for eksempel kranbiler. Den beste og enkleste måten er at den personen som skal utføre vedlikeholdet klatrer opp i selve trestolpen. Hvis stolpen da har svakheter i strukturen vil det være en overhengende fare for at den knekker i det personen befinner seg høyt i stolpen. Ulykker av denne typen tar i gjennomsnitt to menneskeliv i året og flere blir skadet. Eidsiva Energi AS, heretter kalt Eidsiva Energi, jobber konstant med å forhindre at ulykker skjer, og dette er et av problemene de har tatt tak i. Hvert år dør det i gjennomsnitt to personer av å klatre opp i trestolper som viser seg å være råtne. 13

17 Råtten eller ikke råtten? Trestolpenes levetid varierer veldig ut i fra geologiske omstendigheter og det koster mye penger å bytte ut en trestolpe. Ved vilkårlig utskifting vil stolper uten skade og med flere leveår igjen også bli skiftet ut, noe som fører til unødvendige kostnader. Selv om trestolper er designet til å vare i år, vil livstiden variere grunnet forskjeller i jord og klima. Variasjonene kan til og med forekomme mellom hver enkelt trestolpe innenfor samme geografiske område. En stolpe kan leve i 200 år ved å stå på grunnfjell, mens naboen råtner etter fem år fordi den står i en myr. Det er ganske dyrt å skifte trestolper, for ikke å glemme de gjennomsnittlige to årlige dødsfallene. Det er derfor viktig å la stolpene stå så lenge som mulig. På grunn av den varierende levetiden og kostnadene ved å bytte ut en trestolpe, hadde det vært optimalt med en anvendelig metode som gjør det mulig å avgjøre om trestolpen må skiftes ut eller ikke. 14

18 Å finne den rette teknologien viser seg å være vanskelig Det finnes tilsynelatende ingen som har en god nok løsning på noe som viser seg å være et globalt problem. Teknologien som er utprøvd i dag holder ikke mål. Ødeleggende teknikker som å drille et hull i trestolpen for å måle motstanden er kun brukelig når man skal måle styrken av en liten del. Hullet som etterlates kan også føre til økt forråtnelse. Andre teknikker som å hamre på trestolpen er ifølge operatørenes erfaring heller ikke pålitelig nok. Hverken Eidsiva Energi eller noen annen norsk bedrift i samme industri, med samme problem, har utstyr som analyserer en trestolpes svakheter nøyaktig nok. Det finnes mye utstyr og mange ulike metoder per dags dato, men ingen av disse er gode nok. I omtrent en måned forhørte Eidsiva Energi seg med universiteter, bedrifter og lignende. Ingen hadde en god nok teknologi som kunne brukes på trestolpene for å gi detaljerte bilder av strukturen. Eidsiva Energi har heller ikke funnet noe internasjonalt selskap som har teknologi for å løse dette problemet. Ut i fra dette kan det se ut som om Eidsiva Energi har tatt tak i et globalt problem det absolutt er verdt å finne en god løsning på. Når det finnes utstyr for å scanne alt fra gravide mager, hode og kropp, til havbunnen og håndbagasje i sikkerhetskontrollen, så burde det jo la seg gjøre å scanne en trestolpe? 15

19 For å finne en løsning på problemet samarbeider Eidsiva Energi med Innoco AS. De oppdager mange mulige løsninger, men ingen som tilfredsstiller alle kravene. Eidsiva Energi, i samarbeid med Innoco AS, tester forskjellig typer teknologi på trestolper for å se om noe av dagens kjente scanneteknikker er nøyaktige nok. Ultralyd og CT er blant de som har blitt testet ut. På samme måte som med ultralyd for gravide, for å få et bilde av fosteret, ble ultralyd testet ut på en trestolpe. Dette ga dårlige resultater ettersom det var vanskelig å få ordentlig kontakt med materialet. Kontaktgelé brukes på gravid mager, men dette ble ikke like vellykket på trestammen. Dårlig kontakt og mye luft i trestolpen ga ikke tilstrekkelige resultater. Derimot ga CT meget gode bilder av innsiden til en trestolpe, hvor en kan se lag for lag og små detaljer i materialet. Problemet er at en ikke kan ta ned alle trestolper som skal scannes, kjøre de igjennom en CT-maskin, for så å sette de opp igjen eller bytte de ut med nye. Dessuten er CTmaskinene som blir benyttet i dag veldig store og tunge, så det blir vanskelig å frakte den med seg fra trestolpe til trestolpe. 16

20 Bare pyser gir opp med litt motgang! Gjennom Innoco AS tar Eidsiva Energi kontakt med NineSigma etter videre søk på en løsning. Som den første bedriften i Norden tar Eidsiva Energi i bruk NineSigma. Eidsiva Energi skriver en request for proposal eller problembeskrivelse som forklarer problemet. De søker etter et instrument som er lett for en person å slenge på ryggen, med god batterikapasitet, og som raskt gir svar på om trestolpen må byttes ut eller ikke. NineSigma sender denne ut til sine omtrentlige 1, 2 millioner kontaktpunkter i hele verden. Eidsiva Energi mottar mange svar fra NineSigma. Svarene blir deretter sortert etter hvor relevante de er. Sorteringsprosessen består av tre forskjellige steg. I det første steget deles løsningene inn i grønn, gul og rød kategori. Grønn kategori er de beste resultatene, hvor det er størst sannsynlighet for å finne en løsning eller at en ideell løsning vil finnes gjennom samarbeid og utvikling av teknologi. Gul kategori er en type annerledes-kategori, hvor de foreslåtte løsningene kan være geniale, men hvor sannsynligheten er størst for det motsatte. Den røde kategorien inneholder løsninger som ikke gir noen god løsning på problemet. NineSigma får tilbakemelding på denne sorteringen for å sikre en viss seriøsitet og respekt for de som har svart på henvendelsen, samtidig som det benyttes til å føre statistikk. 17

21 Resultatene Etter tre uker i NineSigma sine databaser kommer resultatet. Problemet til Eidsiva Energi har fått 34 ulike løsninger fra 15 forskjellige land. Et vidt spekter av løsninger ble foreslått. Enkelte kan vise til ferdig utviklede produkter mens andre har prototyper, mest sannsynlig utviklet med hensyn på et annet bruksområde. Enkelte av løsningene kan brukes direkte som løsning på det gjeldende problemet, mens de fleste må enten videreutvikles eller justeres. Løsningene går så gjennom tre steg før Eidsiva Energi sitter igjen med den endelige løsningen: Steg 1 Ranger 1. Vurdere forslagene i forhold til hvordan de oppfyller kriteriene. 2. Rangere løsningsleverandørene etter nivå av interesse i tre grupper: Grønn - sterk interesse for foreslått løsning Gul - kan være interessert, men trenger mer informasjon Rød - ikke interessert Steg 2 Vurder Innebærer å velge primære løsningsleverandører. Jobbe videre med grønn og gul gruppe. Gule løsninger havner da enten i grønn gruppe eller rød gruppe. 3. Henter informasjon (konfidensiell og ikke-konfidensiell) fra løsningsleverandørene 4. Prøvetaking og intervjuer Steg 3 Samle inn Innebærer å utarbeide en kontrakt. 5. Definer leveranser 6. Definer interesser 7. Forhandle og gjennomføre avtalen med leverandøren(e) 8. Informere NineSigma om kontraktsbetingelser 18

22 Prosessen videre for Eidsiva blir å gjøre en vurdering av de grønne og gule løsningene hvor de mest aktuelle kandidatene får demonstrere sin teknologi om ønskelig. De gule løsningene havner da i enten grønn eller rød kategori. Eidsiva Energi kan så gå videre med den mest aktuelle løsningen for å videreutvikle denne med sin nye samarbeidspartner. En kontrakt mellom de to partene kan utvikles, og vil være meget viktig for begge bedrifter med tanke på patenter og ulike avtalebetingelser. Dersom en av de grønne henvendelsene viser seg å være direkte anvendelig teknologi på problemet, altså den trenger ikke å utvikles eller tilpasses bruksområdet, vil denne løsningen kunne kjøpes av Eidsiva Energi. Det gjenstår fremdeles mye arbeid for Eidsiva Energi i deres søk etter en passende teknologi for deres problem. Om de finner det de er ute etter eller ikke, og hvem de eventuelt velger å samarbeide med, gjenstår å se. Måten Eidsiva Energi har valgt å benytte seg av åpen innovasjon på er uansett bemerkelsesverdig. Uansett om dette blir en suksesshistorie eller ikke, kan Eidsiva Energi gå foran andre norske bedrifter som et forbilde innen åpen innovasjon. 19

23 Kilder Åpen innovasjon: Litteratur: CHESBROUGH, H. (2003): Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology CHESBROUGH, H. (2003):The Era og Open Innovation MIT Sloan PDF CHESBROUGH, H. og ROOSENBLOOM, R. S. (2002): The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation s Technology Spinoff Companies PDF DAHLE, Y. m. fl. (2010): Vekstbedriften (1. utgave). Norge, Universitetsforlaget. HERZOG, P. : Open and Closed Innovation Different Cultures for Different Strategies NESSE, P. J. (2010): Introduction to Innovation and Product Development_2010, Slide i faget TIØ4230 MARKEDSORIENTERT PRODUKTUTVIKLING OG ENTREPRENØRSKAP NESSE, P. J. (2010): Open Innovation and Product Development_2010, Slide i faget TIØ4230 MARKEDSORIENTERT PRODUKTUTVIKLING OG ENTREPRENØRSKAP TROTT, P. (2008): Innovation Management and New Product Development (4. utgave). UK, Pearson Education Limited. WANG, S. E. (2009): Open Innovation, en begrepsavlaring og typifisering Masteroppgave Internettsider: Kontaktperson: Per Johnny Nesse, foreleser ved NTNU Foredrag: HENRY CHESBROUGH (2010): Open R&D and open innovation: Implications for university business interaction Resirkuler gamle ideer og teknologi: Internettside: Eidsiva sitt søk etter en løsning: Kontaktpersoner: Ottar Leid, Eidsiva Energi AS Christian Forø Espen Ruud, Innoco AS NineSigma: Internettsider: 20

24 It s not the strongest or smartest species that survive but the species most adaptable to change -Darwin

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag?

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag? 1 2 Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258 Forslag? Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 3 Hva er en innovasjon (II) Nye produkter Nye tjenester Nye prosesser og rutiner Nye ideer Nye markeder

Detaljer

Open innovation og denslags SFI forum. Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, 3. april-2008

Open innovation og denslags SFI forum. Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, 3. april-2008 Open innovation og denslags SFI forum Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, 3. april-2008 Trenden mot Open innovation hype eller realitet? Hva betyr det for SFI ene? Tre typer konkurranse i en globalisert

Detaljer

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway ZA5208 Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 267 INNOBAROMETER 2009 Company Information La meg begynne med noen spørsmål om din bedrift. D1. HVOR PRODUSERER

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Idéarbeid, innovasjoner, forskning og denslags Lars Espen Aukrust. Næringslivsdagen 15/

Idéarbeid, innovasjoner, forskning og denslags Lars Espen Aukrust. Næringslivsdagen 15/ Idéarbeid, innovasjoner, forskning og denslags Lars Espen Aukrust Næringslivsdagen 15/10-2008 Innovasjon - En operativ definisjon; Innovasjoner er ideer som blir utviklet og implementert slik at det fører

Detaljer

HVORDAN SKRIVE EN GOD SØKNAD OM

HVORDAN SKRIVE EN GOD SØKNAD OM HVORDAN SKRIVE EN GOD SØKNAD OM EKSTERNE MIDLER? - egne erfaringer og karrierevalg Marianne Fyhn Institutt for Molekylær Biovitenskap Universitetet i Oslo MIN ERFARING FRA SØKNADSKRIVING Fersk, selvlært

Detaljer

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Åpningsuken ved HIB, 26.09.2014 Førsteamanuensis Inger Beate Pettersen, Senter for nyskaping Avdeling for ingeniør-

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering»

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» «Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» FME - kontaktmøte 28. oktober 2014 Odd M Reitevold, spesialrådgiver Odd M Reitevold Odd M Reitevold 5 FME er en konsentrert og langsiktig satsing

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Fra idé til forretning

Fra idé til forretning Fra idé til forretning - Forskningens rolle Litteraturhuset 16/6-2010 Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, Forskningsrådet OECDs utfordring til Norge (rapport 2008 om norsk innovasjonspolitikk)) The key

Detaljer

Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet

Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet SALG! I begynnelsen Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet Perspektiv Store prosjekter har en lang tidsperiode før anbudsinnbydelse Antatt

Detaljer

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort!

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! Hvem er jeg? Siri Damsleth Skøien (30) Gründer av Comlight AS- Daglig leder Diplommarkedsfører BI, spesialisering bedriftsutvikling

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010. Bjørn Henriksen

EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010. Bjørn Henriksen EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010 Bjørn Henriksen Eurostars 3. call Best i Europa: Et norsk ledet prosjekt med svensk samarbeidspartner Tre norske blant de 10 beste Totalt 237 prosjektsøknader vurdert

Detaljer

Forutsetninger for å ta forskning i bruk

Forutsetninger for å ta forskning i bruk Forutsetninger for å ta forskning i bruk Magnus Gulbrandsen Professor, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo Presentasjon på NAV-konferansen 19. oktober 2016 Om meg Tverrfaglig

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Støtte for Masterstudenter/-kandidater med en god ide som de ønsker å gjøre business ut av Inntil 1 mill kr pr. prosjekt

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Inven2 i 2012 bare lisenser, ingen selskapsetableringer. Hvorfor og hvordan? Jørund Sollid, MSc, PhD Forretningsutvikler Inven2 AS

Inven2 i 2012 bare lisenser, ingen selskapsetableringer. Hvorfor og hvordan? Jørund Sollid, MSc, PhD Forretningsutvikler Inven2 AS Inven2 i 2012 bare lisenser, ingen selskapsetableringer. Hvorfor og hvordan? Jørund Sollid, MSc, PhD Forretningsutvikler Inven2 AS Inven2: "TURNING TOP SCIENCE INTO BUSINESS" Inven2 AS er kommersialiseringsaktøren

Detaljer

HJELPESPØRSMÅL IDÉ. Hvilket problem/behov skal prosjektet bidra til å løse?

HJELPESPØRSMÅL IDÉ. Hvilket problem/behov skal prosjektet bidra til å løse? HJELPESPØRSMÅL Brukere og aktører For hvilke brukere og aktører i samfunnet vil prosjektet ha nytte (utover virksomheten)? Kunnskapsbehov Hva trenger dere kunnskap om for å lykkes med prosjektet? BRUKERBEHOV

Detaljer

«Markedsorientering vegen til suksess»

«Markedsorientering vegen til suksess» «Markedsorientering vegen til suksess» IN skal gjøre Norge og norske bedrifter kjent Pådriver for økt verdiskaping: Et godt omdømme gjør deg attraktiv for : -Kompetanse -Kunder -Kapital Pådriver Et sterkt

Detaljer

Fra observasjon til innovasjon

Fra observasjon til innovasjon Fra observasjon til innovasjon En metode for innovasjon i næringsmiddelbransjen Britt Signe Granli, Morgendagens mat 12.01.11 18.01.2011 1 Hensikten med innovasjon/ nyskaping? Innovasjon er ideer som blir

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

Digitaliseringsledelse betydning og viktige erfaringer. Smartgridkonferansen september 2017, Trondheim Eirik Andreassen

Digitaliseringsledelse betydning og viktige erfaringer. Smartgridkonferansen september 2017, Trondheim Eirik Andreassen Digitaliseringsledelse betydning og viktige erfaringer Smartgridkonferansen 2017 19 september 2017, Trondheim Eirik Andreassen Del 1 - DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret Hvem er vi? Hva gjør vi? Digital

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

KASK Inkubator Avslutning i Varberg 24.10.2012

KASK Inkubator Avslutning i Varberg 24.10.2012 KASK Inkubator Avslutning i Varberg 24.10.2012 Business Incubation og implementering av Disruptive Innovation Mål for KASK inkubator: Forsterke inkubatorenes muligheter for å akselerere bedriftenes vekst

Detaljer

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 2 500 mrd pr år Offentlig

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Finn en rådgiver i din region Title of the presentation Date # Enterprise Europe Network Et integrert nettverk Til stede i hele landet Norske partnere:

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

2.2 Markedsvurdering

2.2 Markedsvurdering 2.2 Markedsvurdering Målsetting med temaet: Analyse av potensiale i bransje og marked Analyse Bransje(r) Beskriv bransjen(e) (=type næringslivsvirksomhet) Analyse Markeder Beskriv markeder (=hvor det omsettes

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Magnus Gulbrandsen, professor, TIK-senteret Presentasjon på NARMAs årskonferanse, 17.04.2013 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Om presentasjonen

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din?

Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din? Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din? Stavanger, 3. juni 2015 www.innovationnorway.no Hva er immaterielle verdier og IPR? Hvordan beskytte og utnytte IPR? - Verktøykassen Patent, varemerke, design

Detaljer

etablerer.no Veien til egen bedrift

etablerer.no Veien til egen bedrift Veien til egen bedrift Velkommen til skolen Tenk deg en skolebygning. Det er. I denne skolebygningen er det flere rom. Ett av klasserommene tilhører e 2 -skolen. Har du en PC med internettilkobling kan

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Når hodet er fullt av gamle tanker

Når hodet er fullt av gamle tanker Når hodet er fullt av gamle tanker Sjur Dagestad Professor II i Innovasjon ved NTNU Partner i Innoco AS M 10 Kilder til innovasjon Næringslivet totalt Tjenesteyting Interne kilder innen foretaket 47 63

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne Utvikling av bedrifters innovasjonsevne En studie av mulighetene små og mellomstore bedrifter (SMB) gis til å utvikle egen innovasjonsevne gjennom programmet Forskningsbasert kompetansemegling Bente B.

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Kloning og genforskning ingen vei tilbake.

Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Sammendrag. Innen genforskning og kloning er det mange utfordringer, både tekniske og etiske. Hvordan kloning gjennomføres, hva slags teknikker som blir brukt

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2016

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2016 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2016 13. april, NTNU i Ålesund Lotics SB Arvaken SB og Seaguard SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2015. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. mai 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. mai 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. mai 2014 www.ceb.shl.com INNLEDNING Denne rapporten er konfidensiell, og er kun beregnet for den personen som har fullført personlighetstesten

Detaljer

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp:

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: 1. Hva som karakteriserer de som lykkes i å oppnå lønnsomhet med Digitalisering hvordan de styrer retningen

Detaljer

Strategi for Puls-programmet Kortversjon

Strategi for Puls-programmet Kortversjon Strategi for Puls-programmet 2003-2005 Kortversjon Sist oppdatert 3. juli 2003 Se også egen lysark-presentasjon Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Visjon 3 3. Mål 3 4. Målgrupper 3 5. Relasjoner til andre programmer

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 27. mars 2014, Høgskolen i Ålesund Tailor-made Technologies SB, Dyptvann SB, Stance SB og dinstudent SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i

Detaljer

Innovative bedrifter i en global økonomi

Innovative bedrifter i en global økonomi Innovative bedrifter i en global økonomi Rune Dahl Fitjar Professor i innovasjonsstudier, Handelshøgskolen ved UiS Universitetet i Stavanger uis.no 31.01.2014 Påstand 1: Samarbeid er viktig for innovasjon

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON 1. 9. 2009 FORSØK I NATURFAG HØGSKOLEN I BODØ MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON Foto: Mari Bjørnevik Mari Bjørnevik, Marianne Tymi Gabrielsen og Marianne Eidissen Hansen 1 Innledning Hensikten med forsøket

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1)

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Kåre Hansen Økt satsing på markedsbasert produktutvikling vil være en viktig fremtidig strategi for økt verdiskaping i norsk

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE. Kvantesprang og andre slags innovasjoner

INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE. Kvantesprang og andre slags innovasjoner INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE Kvantesprang og andre slags innovasjoner DET NYE - INOVARE Fornyelse nyhet forandring Nyttig lønnsom konstruktiv løse et problem ER MENT Å GI ØKT VERDISKAPNING Politikermotivert

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse?

Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse? Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse? Ragnhild Kvålshaugen, professor i strategi og gaveprofessor i effektive byggeprosesser Hva er prosessledelse? 1.

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne,

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, 29.11.2013 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele

Detaljer

Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv

Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv Einar Rasmussen Tromsø 6. oktober 2015 Økt verdiskaping: Forskning som er relevant for næringslivet? Kunnskapsoverføring blant

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. April 2012

Innovasjon og nyskaping. April 2012 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer