Innhold. Innovasjon hva er det? Veien mot åpen innovasjon Lukket innovasjon Hvordan drive åpen innovasjon?... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innovasjon hva er det?... 1. Veien mot åpen innovasjon... 2. Lukket innovasjon... 3. Hvordan drive åpen innovasjon?... 5"

Transkript

1 Åpen innovasjon

2 Sammendrag I løpet av de siste årene har åpen innovasjon fått stadig mer fokus. Åpen innovasjon gjør bedrifter konkurransedyktige ved å øke fleksibiliteten og innovasjonsgraden. Dette er viktig for å kunne håndtere endringer i markedet og for å være med inn i fremtiden. Formålet med denne brosjyren er å forklare hva åpen innovasjon er, hvorfor åpen innovasjon er så viktig, og hvordan en bedrift kan benytte seg av det. For å illustrere dette er det blant annet benyttet ulike eksempler. Spesielt belyst er Eidsiva Energi AS sitt samarbeid med NineSigma, som er et av flere åpne innovasjonsverktøy som finnes på markedet. Eidsiva Energi AS søker en anvendelig teknologi som lett kan finne ut om en trestolpe er råtten eller ikke. Hvert år dør det gjennomsnittlig to personer av å klatre opp i råtne trestolper under vedlikeholdsarbeid. Eidsiva Energi AS har som den første bedriften i Norden benyttet seg av NineSigma. Dette for å søke eksternt etter en løsning på problemet.

3 Innhold Innovasjon hva er det?... 1 Veien mot åpen innovasjon... 2 Lukket innovasjon... 3 Åpen innovasjon... 4 Hvordan drive åpen innovasjon?... 5 Inviter kunden med på utviklingen... 7 Resirkuler gamle ideer og teknologi... 8 Eidsiva Energi sitt søk... 9 NineSigma...10 Problem...13 Råtten eller ikke råtten?...14 Å finne den rette teknologien viste seg å være vanskelig...15 Eidsiva Energi og Innoco...16 Eidsiva Energi og NineSigma...17 Resultatene...18 Kilder...20 Denne brosjyren er et resultat av emnet Innovasjon Alt er mulig! ved Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Den er skrevet høsten 2010 av Kari Blumer, Marie Schau, Filip Hoel, Stine Fjærli Sjøthun og Kristin Alfstad. Vi ønsker å rette en stor takk til vår faglærer Sjur Dagestad for god veiledning og inspirerende og lærerike forelesninger. Vi vil også takke Espen Ruud fra Innoco AS, Ottar Lied og Christian Forø fra Eidsiva Energi AS for gode tilbakemeldinger og veiledning underveis.

4 Innovasjon -hva er det? «En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier» «Innovasjon er en så -Den Norske Regjering bra løsning at andre vil ta det i bruk» -Innoco AS «Kreativitet er å skape noe nytt. Innovasjon er å gjøre noe med det.» -Innovasjon Norge 1

5 Veien mot åpen innovasjon 2 Innovasjon har alltid vært en sentral kilde til verdiskaping og for utvikling av samfunnet. Fremtidens arbeidsplasser skapes i økende grad gjennom anvendelse av ny teknologi og kunnskap. I dagens samfunn trenger alle bransjer gode løsninger og fornyelse for å være konkurransedyktige. Stadig flere selskaper åpner seg opp for omverden med håp om større vekst. Bedrifter som opptrer i et miljø med raske teknologiske endringer er ofte avhengig av eksterne kunnskapskilder for å generere innovasjoner. Dette fører til at innovasjonsprosessen og veien til markedet endres, og bedrifter endrer sine måter å innovere på. Lukket innovasjon er på vei ut, det nye er åpen innovasjon. For å lettere kunne forstå hva det vil si å gå fra en åpen til en lukket innovasjonsstrategi har Henry Chesbrough oppsummert følgende prinsipper for åpen og lukket innovasjon: Lukket innovasjon: 1. Alle smarte folk i vårt konkurranseområde jobber for oss 2. Får å skape verdier fra forskning og utvikling må vi gjøre alt selv 3. Hvis vi oppdager noe selv, må vi være først ute med det på markedet 4. Selskapet som er først ute på markedet med en innovasjon vinner 5. Hvis vi skaper de fleste og beste ideene i industrien, vinner vi 6. Vi må ha kontroll over våre intellektuelle eiendommer slik at konkurrentene ikke kan dra nytte av dem Åpen innovasjon: 1. Alle smarte mennesker jobber ikke for oss. Vi trenger å jobbe med smarte mennesker både innenfor og utenfor vår bedrift 2. Ekstern forskning og utvikling kan skape verdi for oss. Intern forskning og utvikling bidrar til denne verdien 3. Forskningen trenger ikke stamme fra oss for at vi skal få profitt 4. Å bygge gode forretningsmodeller er bedre enn å være først ute på markedet 5. Utnyttes eksterne og interne ideer optimalt, vil en vinne 6. Vi burde profitere fra andres bruk av vår intellektuelle eiendom, samtidig som vi burde kjøpe andres intellektuelle eiendom om det gir fordeler for vår forretningsmodell

6 Lukket innovasjon De beste folkene innen fagfeltet jobber i vår bedrift. Vi skal forske på og utvikle innovative løsninger for så å nå ut i markedet først. Det er viktig å sørge for at ingen andre får tilgang til vår kunnskap. På denne måten vinner vi konkurransen Før var det mer vanlig å holde ideene og kunnskapen sin hemmelig. Da var suksess mer avhengig av om man klarte å nå markedet først. I lukket innovasjon foregår hele innovasjonsprosessen innad i bedriften. Dette ved hjelp av bedriftens egen kompetanse og egne ressurser. Kommersialisering foregår via firmaets egne distribusjonskanaler. Det er et stort fokus på å nå markedet først, og på denne måten vinne konkurransen. For å klare dette holder bedriftene kortene sine tett til brystet. En underliggende antagelse for modellen til lukket innovasjon lyder: Vellykket innovasjon krever kontroll. Lukket innovasjonsvirksomhet tilsier strengt tatt at firmaet må gjøre alt selv. Dette innebærer alt fra oppfinnelse og utvikling til produksjon og finansiering. Som et resultat av lukket innovasjon er det mange lovende forretningsmodeller og teknologier som ikke blir realisert eller utnyttet. Dette skyldes blant annet at det er mange bedrifter som frykter at de mister deres idé eller eiendom til andre bedrifter eller organisasjoner ved å gå ut med informasjon. Mange ideer blir lagt på hylla idet bedrifter ikke lenger vet hvordan de skal realisere eller utnytte dem. Dette kan blant annet komme av at bedriften ikke sitter på den kunnskapen som trengs. 3

7 Åpen innovasjon Det finnes mye nyttig informasjon utenfor bedriften vår. Vi må jobbe sammen både internt og eksternt for å komme fram til de beste løsningene. Hvem som gjør hva er ikke så viktig, så lenge vi kan dra nytte av samarbeidet og skape verdi Åpen innovasjon er et paradigme som går ut på at bedrifter kan og bør bruke eksterne, så vel som interne ideer og veier til markedet. Henry Chesbrough, professor ved UC Berkeley Haas Business School, var den første til å definere begrepet åpen innovasjon. Selv om han gjorde dette tidlig på 2000-tallet betyr det derimot ikke at åpen innovasjon ikke har eksistert tidligere. Han definerer virkningen av Åpen innovasjon slik: «Åpen innovasjon driver frem produktideer, kunnskap og teknologi fra utenforstående partnere. Bedriftens kreativitet øker og reduserer ressursbruken til utvikling og forskning som ikke leder til resultater» Åpen innovasjon er langt i fra et nytt fenomen, men et fenomen som får stadig mer fokus i bedriftsvirksomhet og næringsliv. Mange bedrifter har i lengre tid, bevisst eller ubevisst, benyttet seg av metoder og strategier innen åpen innovasjon. Likevel kan det sies at trenden innen flere bedrifter er å gå fra lukket, mot en mer åpen innovasjonsstrategi. «Markeder i dag er kompliserte og under så rask vekst at ingen bedrift har all den kunnskap som trengs for å skape de nye produktene og tjenestene på egen hånd» -Henry Chesbrough Kunnskap er mer tilgjengelig i dag enn det har vært tidligere. Spredningen er stor og Internett alene bidrar i stor grad til dette. Her deles blant annet offentlige databaser, tidsskrifter og artikler. Universiteter er fulle av akademisk ansatte og studenter som i økt grad er interessert i å kommersialisere sin forskning. Kunnskapen er mer spredt og tilgangen på informasjon har økt betraktelig. For å kunne ta i bruk denne kunnskapen, i stedet for å ignorere den fordi den ikke eksisterer internt, må bedrifter legge om strukturen sin. Det er naivt å tro at bedriften selv kan besitte den absolutte kunnskap og kompetanse innen produktutvikling. Konkurransen er større i dag, da det er flere bedrifter som jobber mot det samme markedet. «Ikke alle smarte mennesker i bransjen jobber for deg» -Henry Chesbrough Åpen innovasjon endrer fastlåst tankemønster fra Not Ivented Here til Produdly Found Elsewhere. Man innser at det er et behov for samspill mellom egen og andres forskning, og at fri kunnskapsflyt er viktigere enn å tviholde på patenter eller intellektuelle rettigheter. Bedrifter kan utnytte deres potensial ved å benytte prinsippene for åpen innovasjon. Dette gjennom utvikling av både nye og eksisterende verdier. 4

8 Hvordan drive åpen 5 Ved å benytte seg av åpen innovasjon vil en bedrift kunne drive frem produktideer, kunnskap og teknologi fra utenforstående parter. Bedriftens kreativitet øker, og ressursbruken til utvikling og forskning som ikke leder til resultater vil reduseres. Det finnes mange måter å gå fram på når en bedrift skal drive en åpen innovasjonsstrategi, og det finnes flere grader av åpenhet. En bedrift kan ha deler av prosessen sin åpen og andre deler lukket. Den kan dele kunnskap, men ikke nødvendigvis ressurser, eller omvendt. Hva som passer for den enkelte er avhengig av hva slags marked og utbytte det siktes inn på. To måter å gå fram på når man skal drive åpen innovasjon er: 1. Søke etter ideer og input utenfor bedriften. Søket kan foregå i andre bedrifter, også konkurrenter, like godt som hos kunder og innovasjon? leverandører. Fordelen med dette er økt tilgang på informasjon og teknologi. Ved å ta i bruk ekstern teknologi vil bedriften oppleve en minking i utviklings- og produksjonskostnadene, da mye av jobben allerede er gjort. Nye produkter åpner også opp nye markedssektorer, bedriftens konkurranseevne øker og reduserer samtidig risikoen for fiasko. 2. Gjennomføre innovasjon ved å bruke teknologi som allerede eksisterer innad i bedriften, eller utvikle nye foretak eller virksomheter som kan benytte seg av den. Herav lisensiering av teknologi til andre bedrifter slik at teknologien kan bli kommersialisert. Dette fører til at teknologien raskere kommer på markedet og øker avkastningen ved at andre bruker, kjøper eller lisensierer ideer som bedriften selv har lagt på hylla.

9 For å lykkes med åpen innovasjon hevder Chesbrough at utvikling av bedriftens forretningsmodell er avgjørende. En vesentlig del av en foretningsmodell er hvordan bedriftens opphavsrett og teknologi skal utnyttes for å generere omsetning. Bedriften må i foretningsmodellen ta til seg åpne tilnærminger i sin beskrivelse av omgivelser, strategi og økonomi. Ved å implementere dette i foretningsmodellen, vil bedriften drive samlet mot en åpen innovasjonsstrategi og eksterne ressurser kan enklere komme i kontakt med bedriften og omvendt. Det er ikke nødvendigvis bare de store bedriftene som kan drive med åpen innovasjon. Små bedrifter eller til og med enkelpersoner som sitter på gode ideer eller kunnskap kan også benytte seg av åpen innovasjon. Det er ikke lengre slik at det kun er de store bedriftene som sitter med den absolutte kunnskapen. Forskning og utvikling skjer nå blant flere organisasjoner av ulik størrelse. De fleste bedrifter i Norge er små, og det trenger ikke sette en stopper for dem om de ønsker å drive med åpen innovasjon. Vektøyene og fremgangsmåtene er mange, og en trenger ikke nødvendigvis drastiske tiltak for å realisere bruken av åpen innovasjon. «Svake bånd (kontakter/mennesker vi ikke har nære sosiale relasjoner til) har stor verdi, disse menneskene er en del av andre fellesskap og dermed sitter de også på en annen kunnskap enn vår umiddelbar sfære. Det er nettopp denne nettverksmekanismen vi kan utnytte enda bedre med nettverksteknologi: Bygge opp og opprettholde store sosiale nettverk og gjennom dem få den informasjonen vi trenger, eller ikke visste at vi trengte» - Mark Granovetter (1973) 6

10 Inviter kunden med på utviklingen.. Ved å invitere kunden med på utviklingen øker man sannsynligheten for at kunden også vil ta produktet i bruk. Dette er vesentlig for at et produkt skal bli en suksess eller ikke. Det er kunden, og ingen andre, som bestemmer om et produkt er godt nok. I det kunden inviteres til å være med på utviklingen, har man søkt informasjon utenfor bedriftens virksomhet. Dette er en effektiv måte å drive åpen innovasjon på, hvor samarbeidet kan være avgjørende for suksess eller ikke. X - Factor X Factor er en sangkonkurranse gjort om til et underholdningsprogram. Artistene konkurrerer fra uke til uke om seernes stemme for å unngå å ryke ut av konkurransen. Til slutt står det igjen en vinner som er stemt fram av publikum. Denne artisten vinner en platekontrakt med Sony Music. Sony Music sikrer seg et produkt som mest sannsynlig vil selge godt, da potensielle kjøpere av musikkutgivelsen selv har valgt denne artisten til sin favoritt. Sony Music har på denne måten i større grad sikret seg et produkt som vil være en selgersuksess. I prinsippet har de invitert kunden med på produktutviklingen som i dette tilfellet er den nye plateaktuelle artisten. 7

11 Resirkuler gamle ideer og teknologi.. Det som for en bedrift kan være en uvendbar idé eller teknologi, kan for andre vise seg å være en gullgruve. Mange bedrifter jobber kontinuerlig med teknologiutvikling og det er kun et fåtall av ideene som når markedet, resten blir lagt på hylla. Ved å benytte seg av åpen innovasjon kan det blåses liv i disse ideene ved at andre bedrifter tar dem i bruk. Nokia Technopolis Innovation Mill I mai 2009 ble det kunngjort et initiativ kalt Nokia Technopolis Innovation Mill. Dette initiativet går ut på å resirkulere ideer og innovasjoner som Nokia har forsket på og utviklet, men som av ulike årsaker ikke har blitt realisert. Initiativet sikter mot å finne passende ideer til selskaper som vil ha mulighet til å utvikle dem videre til kommersielt tilgjengelig produkter og tjenester. Nokia har gjennom forskning og utvikling produsert store mengder av nye innovasjoner innen mobilteknologi, og det er kun en brøkdel av dette som har kommet på markedet som en del av selskapets tilbud. Gjennom årene har tusenvis av potensielt vellykkede innovasjoner blitt lagt i skuffen. Målet med initiativet er å styrke den finske IKT - sektoren og å generere nye, internasjonalt konkurransedyktige virksomheter. 8

12 Eidsiva Hvert år dør det i gjennomsnitt to personer av å klatre opp i trestolper som viser seg å være råtne benytter seg av åpen innovasjon gjennom NineSigma i sitt søk etter en løsning på problemet 9

13 NineSigma et åpent innovasjonsverktøy Det finnes en rekke verktøy man kan benytte seg av for å drive åpen innovasjon. NineSigma, stiftet i år 2000, er et av dem. NineSigma fungerer i hovedsak som en enorm database der de som ønsker å benytte seg av åpen innovasjon til å løse sine problemer, kan komme i kontakt med hverandre for utvikling av videre samarbeid. Hvordan benytte seg av NineSigma? NineSigma er et anvendbart verktøy dersom man ønsker å drive åpen innovasjon i en virksomhet. I hovedtrekk kan dette verktøyet anvendes på følgende måter: 1. Har et problem, ønsker en løsning. 2. Har en løsning, ønsker å finne mulig bruksområde. 3. Har et ønske om å holdes oppdatert på uløste problemer og ny teknologi. Det finnes med andre ord flere måter å benytte seg av dette verktøyet på. Den første måten kan benyttes dersom en bedrift har et problem som ønskes løst. Dette kan for eksempel være behov for ny teknologi som ligger utenfor bedriftens virksomhet. Bedriften kan ha et ønske om å få tak i denne teknologien for å utvikle eller effektivisere egen virksomhet. På den annen side finnes det bedrifter som har utviklet ny teknologi, men som ikke har ønske om å benytte seg av denne i egen virksomhet, eller rett og slett ikke har funnet det optimale bruksområdet. 10

14 Ved å kontakte NineSigma kan bedrifter få hjelp til å finne en løsning på slike problemstillinger. NineSigma bistår bedriftene i å formulere en søknad ( request for proposal ) som sendes ut til NineSigmas database. Dersom en søknad er på formen har et problem, søker mulig løsning vil denne kunne kobles opp mot relevante søknader på formen har en løsning, søker mulig bruksområde. NineSigma opererer på denne måten som næringslivets matchmaker. Dersom en bedrift for eksempel søker en ny type teknologi, vil bedriften ved å registrere en søknad hos NineSigma, kunne motta svar fra andre medlemmer. NineSigma er åpent for offentligheten. Det vil si at du også kan motta henvendelser fra ulike selskaper, forskere, studenter, statlige og private ansatte. De som svarer på en henvendelse, svarer til NineSigma som rapporterer tilbake til søkeren. Prosessen videre blir derfor å gå gjennom treffene og sortere ut de som er av størst interesse. Kontakt mellom parter kan opprettes og avtaler om samarbeid kan inngås. På denne måten kan bedriften finne den teknologien som søkes, gjennom en samarbeidspartner. En siste metode er å bruke NineSigma som et gjerde å sitte på mens du holder deg oppdatert på hva som skjer innen ny teknologi og uløste problemer. Dette ved å lese nyhetsbrevene som senders ut med jevnlige mellomrom. Det kan kanskje ta tid, men plutselig kan det dukke opp noe som er av interesse. 11

15 Et stort skritt å ta.. Det å benytte seg av NineSigma innebærer å gå ut med opplysninger som kan oppfattes som sensitive for virksomheten. Noen kan stille seg kritiske til om det er verdt å ta sjansen. På den annen side har du muligheten til å finne løsningen på problemet ditt. Det å benytte seg av et åpent innovasjonsverktøy som NineSigma kan åpne mange dører. Det er et enormt nettverk som gir muligheten for å finne akkurat den løsningen du søker, eller kanskje finner du noen som trenger akkurat den hjelpen du kan tilby. Muligheten for å inngå samarbeid med andre aktuelle partnere er stor. Søkeren bestemmer selv hvem de vil samarbeide med og en avtale utvikles etter enighet mellom partene. NineSigma, er som tidligere nevnt, åpen for offentligheten. Hvem som helst kan med dette besvare en søknad. Dette koster ingenting, da det er søkeren som betaler for søket. Å benytte seg av innovasjonsverktøy som NineSigma kan likevel oppfattes for mange som en stor sjanse å ta. Det å offentliggjøre en løsning eller en teknologi kan ses på som en stor risiko, da konkurrenter også får tilgang til opplysningene. Mange frykter for mulige patenter da sensitive opplysninger offentliggjøres. Det blir opp til en hver virksomhet å bedømme om denne sjansen er verdt å ta eller ikke. Det som er sikkert, er at åpen innovasjon åpner mulighetenes dører. Eidsiva Energi AS har som første bedrift i Norden tatt i bruk NineSigma som et verktøy til å drive åpen innovasjonsvirksomhet. Dette for hjelp i deres søken etter et verktøy som kan avsløre om en trestolpe er råtten eller ikke. 12

16 Eidsiva Energi AS Under vedlikehold i toppen av trestolper klatrer personen som skal utføre arbeidet opp i stolpen. Dette arbeidet er risikofylt fordi stolpen kan knekke på grunn av råte. problem Millioner av trestolper blir brukt rundt om i verden for å holde ledninger i lufta. Trestolpene krever til tider vedlikehold i toppen, hvor ledningene befinner seg. Ettersom trestolpene kan befinne seg på veldig utilgjengelige områder er det utelukket å benytte seg av store hjelpemidler, som for eksempel kranbiler. Den beste og enkleste måten er at den personen som skal utføre vedlikeholdet klatrer opp i selve trestolpen. Hvis stolpen da har svakheter i strukturen vil det være en overhengende fare for at den knekker i det personen befinner seg høyt i stolpen. Ulykker av denne typen tar i gjennomsnitt to menneskeliv i året og flere blir skadet. Eidsiva Energi AS, heretter kalt Eidsiva Energi, jobber konstant med å forhindre at ulykker skjer, og dette er et av problemene de har tatt tak i. Hvert år dør det i gjennomsnitt to personer av å klatre opp i trestolper som viser seg å være råtne. 13

17 Råtten eller ikke råtten? Trestolpenes levetid varierer veldig ut i fra geologiske omstendigheter og det koster mye penger å bytte ut en trestolpe. Ved vilkårlig utskifting vil stolper uten skade og med flere leveår igjen også bli skiftet ut, noe som fører til unødvendige kostnader. Selv om trestolper er designet til å vare i år, vil livstiden variere grunnet forskjeller i jord og klima. Variasjonene kan til og med forekomme mellom hver enkelt trestolpe innenfor samme geografiske område. En stolpe kan leve i 200 år ved å stå på grunnfjell, mens naboen råtner etter fem år fordi den står i en myr. Det er ganske dyrt å skifte trestolper, for ikke å glemme de gjennomsnittlige to årlige dødsfallene. Det er derfor viktig å la stolpene stå så lenge som mulig. På grunn av den varierende levetiden og kostnadene ved å bytte ut en trestolpe, hadde det vært optimalt med en anvendelig metode som gjør det mulig å avgjøre om trestolpen må skiftes ut eller ikke. 14

18 Å finne den rette teknologien viser seg å være vanskelig Det finnes tilsynelatende ingen som har en god nok løsning på noe som viser seg å være et globalt problem. Teknologien som er utprøvd i dag holder ikke mål. Ødeleggende teknikker som å drille et hull i trestolpen for å måle motstanden er kun brukelig når man skal måle styrken av en liten del. Hullet som etterlates kan også føre til økt forråtnelse. Andre teknikker som å hamre på trestolpen er ifølge operatørenes erfaring heller ikke pålitelig nok. Hverken Eidsiva Energi eller noen annen norsk bedrift i samme industri, med samme problem, har utstyr som analyserer en trestolpes svakheter nøyaktig nok. Det finnes mye utstyr og mange ulike metoder per dags dato, men ingen av disse er gode nok. I omtrent en måned forhørte Eidsiva Energi seg med universiteter, bedrifter og lignende. Ingen hadde en god nok teknologi som kunne brukes på trestolpene for å gi detaljerte bilder av strukturen. Eidsiva Energi har heller ikke funnet noe internasjonalt selskap som har teknologi for å løse dette problemet. Ut i fra dette kan det se ut som om Eidsiva Energi har tatt tak i et globalt problem det absolutt er verdt å finne en god løsning på. Når det finnes utstyr for å scanne alt fra gravide mager, hode og kropp, til havbunnen og håndbagasje i sikkerhetskontrollen, så burde det jo la seg gjøre å scanne en trestolpe? 15

19 For å finne en løsning på problemet samarbeider Eidsiva Energi med Innoco AS. De oppdager mange mulige løsninger, men ingen som tilfredsstiller alle kravene. Eidsiva Energi, i samarbeid med Innoco AS, tester forskjellig typer teknologi på trestolper for å se om noe av dagens kjente scanneteknikker er nøyaktige nok. Ultralyd og CT er blant de som har blitt testet ut. På samme måte som med ultralyd for gravide, for å få et bilde av fosteret, ble ultralyd testet ut på en trestolpe. Dette ga dårlige resultater ettersom det var vanskelig å få ordentlig kontakt med materialet. Kontaktgelé brukes på gravid mager, men dette ble ikke like vellykket på trestammen. Dårlig kontakt og mye luft i trestolpen ga ikke tilstrekkelige resultater. Derimot ga CT meget gode bilder av innsiden til en trestolpe, hvor en kan se lag for lag og små detaljer i materialet. Problemet er at en ikke kan ta ned alle trestolper som skal scannes, kjøre de igjennom en CT-maskin, for så å sette de opp igjen eller bytte de ut med nye. Dessuten er CTmaskinene som blir benyttet i dag veldig store og tunge, så det blir vanskelig å frakte den med seg fra trestolpe til trestolpe. 16

20 Bare pyser gir opp med litt motgang! Gjennom Innoco AS tar Eidsiva Energi kontakt med NineSigma etter videre søk på en løsning. Som den første bedriften i Norden tar Eidsiva Energi i bruk NineSigma. Eidsiva Energi skriver en request for proposal eller problembeskrivelse som forklarer problemet. De søker etter et instrument som er lett for en person å slenge på ryggen, med god batterikapasitet, og som raskt gir svar på om trestolpen må byttes ut eller ikke. NineSigma sender denne ut til sine omtrentlige 1, 2 millioner kontaktpunkter i hele verden. Eidsiva Energi mottar mange svar fra NineSigma. Svarene blir deretter sortert etter hvor relevante de er. Sorteringsprosessen består av tre forskjellige steg. I det første steget deles løsningene inn i grønn, gul og rød kategori. Grønn kategori er de beste resultatene, hvor det er størst sannsynlighet for å finne en løsning eller at en ideell løsning vil finnes gjennom samarbeid og utvikling av teknologi. Gul kategori er en type annerledes-kategori, hvor de foreslåtte løsningene kan være geniale, men hvor sannsynligheten er størst for det motsatte. Den røde kategorien inneholder løsninger som ikke gir noen god løsning på problemet. NineSigma får tilbakemelding på denne sorteringen for å sikre en viss seriøsitet og respekt for de som har svart på henvendelsen, samtidig som det benyttes til å føre statistikk. 17

21 Resultatene Etter tre uker i NineSigma sine databaser kommer resultatet. Problemet til Eidsiva Energi har fått 34 ulike løsninger fra 15 forskjellige land. Et vidt spekter av løsninger ble foreslått. Enkelte kan vise til ferdig utviklede produkter mens andre har prototyper, mest sannsynlig utviklet med hensyn på et annet bruksområde. Enkelte av løsningene kan brukes direkte som løsning på det gjeldende problemet, mens de fleste må enten videreutvikles eller justeres. Løsningene går så gjennom tre steg før Eidsiva Energi sitter igjen med den endelige løsningen: Steg 1 Ranger 1. Vurdere forslagene i forhold til hvordan de oppfyller kriteriene. 2. Rangere løsningsleverandørene etter nivå av interesse i tre grupper: Grønn - sterk interesse for foreslått løsning Gul - kan være interessert, men trenger mer informasjon Rød - ikke interessert Steg 2 Vurder Innebærer å velge primære løsningsleverandører. Jobbe videre med grønn og gul gruppe. Gule løsninger havner da enten i grønn gruppe eller rød gruppe. 3. Henter informasjon (konfidensiell og ikke-konfidensiell) fra løsningsleverandørene 4. Prøvetaking og intervjuer Steg 3 Samle inn Innebærer å utarbeide en kontrakt. 5. Definer leveranser 6. Definer interesser 7. Forhandle og gjennomføre avtalen med leverandøren(e) 8. Informere NineSigma om kontraktsbetingelser 18

22 Prosessen videre for Eidsiva blir å gjøre en vurdering av de grønne og gule løsningene hvor de mest aktuelle kandidatene får demonstrere sin teknologi om ønskelig. De gule løsningene havner da i enten grønn eller rød kategori. Eidsiva Energi kan så gå videre med den mest aktuelle løsningen for å videreutvikle denne med sin nye samarbeidspartner. En kontrakt mellom de to partene kan utvikles, og vil være meget viktig for begge bedrifter med tanke på patenter og ulike avtalebetingelser. Dersom en av de grønne henvendelsene viser seg å være direkte anvendelig teknologi på problemet, altså den trenger ikke å utvikles eller tilpasses bruksområdet, vil denne løsningen kunne kjøpes av Eidsiva Energi. Det gjenstår fremdeles mye arbeid for Eidsiva Energi i deres søk etter en passende teknologi for deres problem. Om de finner det de er ute etter eller ikke, og hvem de eventuelt velger å samarbeide med, gjenstår å se. Måten Eidsiva Energi har valgt å benytte seg av åpen innovasjon på er uansett bemerkelsesverdig. Uansett om dette blir en suksesshistorie eller ikke, kan Eidsiva Energi gå foran andre norske bedrifter som et forbilde innen åpen innovasjon. 19

23 Kilder Åpen innovasjon: Litteratur: CHESBROUGH, H. (2003): Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology CHESBROUGH, H. (2003):The Era og Open Innovation MIT Sloan PDF CHESBROUGH, H. og ROOSENBLOOM, R. S. (2002): The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation s Technology Spinoff Companies PDF DAHLE, Y. m. fl. (2010): Vekstbedriften (1. utgave). Norge, Universitetsforlaget. HERZOG, P. : Open and Closed Innovation Different Cultures for Different Strategies NESSE, P. J. (2010): Introduction to Innovation and Product Development_2010, Slide i faget TIØ4230 MARKEDSORIENTERT PRODUKTUTVIKLING OG ENTREPRENØRSKAP NESSE, P. J. (2010): Open Innovation and Product Development_2010, Slide i faget TIØ4230 MARKEDSORIENTERT PRODUKTUTVIKLING OG ENTREPRENØRSKAP TROTT, P. (2008): Innovation Management and New Product Development (4. utgave). UK, Pearson Education Limited. WANG, S. E. (2009): Open Innovation, en begrepsavlaring og typifisering Masteroppgave Internettsider: Kontaktperson: Per Johnny Nesse, foreleser ved NTNU Foredrag: HENRY CHESBROUGH (2010): Open R&D and open innovation: Implications for university business interaction Resirkuler gamle ideer og teknologi: Internettside: Eidsiva sitt søk etter en løsning: Kontaktpersoner: Ottar Leid, Eidsiva Energi AS Christian Forø Espen Ruud, Innoco AS NineSigma: Internettsider: 20

24 It s not the strongest or smartest species that survive but the species most adaptable to change -Darwin

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag?

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag? 1 2 Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258 Forslag? Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 3 Hva er en innovasjon (II) Nye produkter Nye tjenester Nye prosesser og rutiner Nye ideer Nye markeder

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Åpningsuken ved HIB, 26.09.2014 Førsteamanuensis Inger Beate Pettersen, Senter for nyskaping Avdeling for ingeniør-

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne Utvikling av bedrifters innovasjonsevne En studie av mulighetene små og mellomstore bedrifter (SMB) gis til å utvikle egen innovasjonsevne gjennom programmet Forskningsbasert kompetansemegling Bente B.

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

HVORDAN SKRIVE EN GOD SØKNAD OM

HVORDAN SKRIVE EN GOD SØKNAD OM HVORDAN SKRIVE EN GOD SØKNAD OM EKSTERNE MIDLER? - egne erfaringer og karrierevalg Marianne Fyhn Institutt for Molekylær Biovitenskap Universitetet i Oslo MIN ERFARING FRA SØKNADSKRIVING Fersk, selvlært

Detaljer

KASK Inkubator Avslutning i Varberg 24.10.2012

KASK Inkubator Avslutning i Varberg 24.10.2012 KASK Inkubator Avslutning i Varberg 24.10.2012 Business Incubation og implementering av Disruptive Innovation Mål for KASK inkubator: Forsterke inkubatorenes muligheter for å akselerere bedriftenes vekst

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 27. mars 2014, Høgskolen i Ålesund Tailor-made Technologies SB, Dyptvann SB, Stance SB og dinstudent SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i

Detaljer

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1)

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Kåre Hansen Økt satsing på markedsbasert produktutvikling vil være en viktig fremtidig strategi for økt verdiskaping i norsk

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Finn en rådgiver i din region Title of the presentation Date # Enterprise Europe Network Et integrert nettverk Til stede i hele landet Norske partnere:

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Magnus Gulbrandsen, professor, TIK-senteret Presentasjon på NARMAs årskonferanse, 17.04.2013 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Om presentasjonen

Detaljer

Når hodet er fullt av gamle tanker

Når hodet er fullt av gamle tanker Når hodet er fullt av gamle tanker Sjur Dagestad Professor II i Innovasjon ved NTNU Partner i Innoco AS M 10 Kilder til innovasjon Næringslivet totalt Tjenesteyting Interne kilder innen foretaket 47 63

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

«Markedsorientering vegen til suksess»

«Markedsorientering vegen til suksess» «Markedsorientering vegen til suksess» IN skal gjøre Norge og norske bedrifter kjent Pådriver for økt verdiskaping: Et godt omdømme gjør deg attraktiv for : -Kompetanse -Kunder -Kapital Pådriver Et sterkt

Detaljer

INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE. Kvantesprang og andre slags innovasjoner

INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE. Kvantesprang og andre slags innovasjoner INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE Kvantesprang og andre slags innovasjoner DET NYE - INOVARE Fornyelse nyhet forandring Nyttig lønnsom konstruktiv løse et problem ER MENT Å GI ØKT VERDISKAPNING Politikermotivert

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Inven2 i 2012 bare lisenser, ingen selskapsetableringer. Hvorfor og hvordan? Jørund Sollid, MSc, PhD Forretningsutvikler Inven2 AS

Inven2 i 2012 bare lisenser, ingen selskapsetableringer. Hvorfor og hvordan? Jørund Sollid, MSc, PhD Forretningsutvikler Inven2 AS Inven2 i 2012 bare lisenser, ingen selskapsetableringer. Hvorfor og hvordan? Jørund Sollid, MSc, PhD Forretningsutvikler Inven2 AS Inven2: "TURNING TOP SCIENCE INTO BUSINESS" Inven2 AS er kommersialiseringsaktøren

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Innovasjonsstrategi 2011 2015 Oslo universitetssykehus HF

Innovasjonsstrategi 2011 2015 Oslo universitetssykehus HF Innovasjonsstrategi 2011 2015 Oslo universitetssykehus HF Innledning I likhet med andre vestlige land står Norge overfor store helseutfordringer. Vi eldes og utvikler sykdommer som følge av vår livsstil.

Detaljer

Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din?

Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din? Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din? Stavanger, 3. juni 2015 www.innovationnorway.no Hva er immaterielle verdier og IPR? Hvordan beskytte og utnytte IPR? - Verktøykassen Patent, varemerke, design

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB

Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB Fire vilkår for patentering 1. Nyhet 2. Oppfinnelse 3. Oppfinnelseshøyde 4. Industriell utnyttelsesgrad 2 NYHETSKRAVET

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan?

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Innovasjon i helsesektoren Det er store utfordringer innen helse- og omsorgsektoren og behov for innovasjon for å bidra til løsninger.

Detaljer

EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010. Bjørn Henriksen

EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010. Bjørn Henriksen EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010 Bjørn Henriksen Eurostars 3. call Best i Europa: Et norsk ledet prosjekt med svensk samarbeidspartner Tre norske blant de 10 beste Totalt 237 prosjektsøknader vurdert

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Kloning og genforskning ingen vei tilbake.

Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Sammendrag. Innen genforskning og kloning er det mange utfordringer, både tekniske og etiske. Hvordan kloning gjennomføres, hva slags teknikker som blir brukt

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Smart grønn stat eksempler på grønne tiltak og gevinster. 13. september 2011 Sigrun Gjerløw Aasland

Smart grønn stat eksempler på grønne tiltak og gevinster. 13. september 2011 Sigrun Gjerløw Aasland Smart grønn stat eksempler på grønne tiltak og gevinster 13. september 2011 Sigrun Gjerløw Aasland Innhold Hva er en grønn stat? Konkret eksempel 1: Videokonferanser Konkret eksempel 2: Grønne innkjøp

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp:

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: 1. Hva som karakteriserer de som lykkes i å oppnå lønnsomhet med Digitalisering hvordan de styrer retningen

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse?

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Klynger som Omstillingsmotor for Norge Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Store utfordringer store muligheter Oljepris Produktivitet Kostnadsnivå Bærekraft

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Konkurransekriterier Oppdatert 3.desember 2012 Generell informasjon: Navn: NM for Studentbedrifter 2013 Dato: 5. - 6. juni

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier. 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang

Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier. 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang Barrierer for å ta i bruk IPR systemet Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant mikro-,

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Innovative bedrifter i en global økonomi

Innovative bedrifter i en global økonomi Innovative bedrifter i en global økonomi Rune Dahl Fitjar Professor i innovasjonsstudier, Handelshøgskolen ved UiS Universitetet i Stavanger uis.no 31.01.2014 Påstand 1: Samarbeid er viktig for innovasjon

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

DESIGN FOR ALLE - STRATEGI FOR NYSKAPING OG KONKURRANSEFORTRINN ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE

DESIGN FOR ALLE - STRATEGI FOR NYSKAPING OG KONKURRANSEFORTRINN ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE DESIGN FOR ALLE - STRATEGI FOR NYSKAPING OG KONKURRANSEFORTRINN ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE Agenda Om Norsk Designråd Om Design for alle Design for alle som strategi for nyskaping Cases

Detaljer

Fra observasjon til innovasjon

Fra observasjon til innovasjon Fra observasjon til innovasjon En metode for innovasjon i næringsmiddelbransjen Britt Signe Granli, Morgendagens mat 12.01.11 18.01.2011 1 Hensikten med innovasjon/ nyskaping? Innovasjon er ideer som blir

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort!

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! Hvem er jeg? Siri Damsleth Skøien (30) Gründer av Comlight AS- Daglig leder Diplommarkedsfører BI, spesialisering bedriftsutvikling

Detaljer

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, spesialrådgiver 12. mars 2008 Alle kunder gir næring - bare krevende kunder gir læring! IFU/OFU er en tilskuddsordning

Detaljer

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak?

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Honne, 20.5.2014 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse,

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Karakteristika ved utviklingsprosessen som OFU prosjekter går igjennom

Karakteristika ved utviklingsprosessen som OFU prosjekter går igjennom Karakteristika ved utviklingsprosessen som OFU prosjekter går igjennom Gardermoen 13.oktober 2010 Professor Nils-Otto Ørjasæter Studie av 4 IFU/OFU prosjekter Prosjekt Oppstart Størrelse INstøtte Støtte%

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

6.1. Automatiske buntesystemer. Autotool System 3080. Monteringsverktøy. Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm

6.1. Automatiske buntesystemer. Autotool System 3080. Monteringsverktøy. Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm Autotool System 3080 Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm På grunn av industriens stadig stigende kvalitetskrav, stiger kravene til produksjonsstandardene. Full automatikk og nøyaktig bunting

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Fra forretningsidé til marked Gründerseminar Steinar Johnsen, Innovasjon Norge

Fra forretningsidé til marked Gründerseminar Steinar Johnsen, Innovasjon Norge Fra forretningsidé til marked Gründerseminar Steinar Johnsen, Innovasjon Norge Våre tilbud til gründere Etablerertilskudd Mentorordning Gründerseminaret Fra idè til marked Forretningsmodellering hvordan

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid Ole Petter Ottersen, rektor UiO Networks must compensate for geographical distance Vi samarbeider intenst allerede! Forskerinitiert samarbeid Programinitiert

Detaljer

Åpen innovasjon og tjenesteinnovasjon

Åpen innovasjon og tjenesteinnovasjon Åpen innovasjon og tjenesteinnovasjon Oversikt, utfordringer og muligheter Grow 2012 Per Egil Pedersen Center for Service Innovation (CSI) Norges handelshøyskole www.nhh.no CSI - Center for Service Innovation

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter

inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter Risikovurdering av eiendommer med inattika Dokumentet beskriver

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 Leonid Hurwicz: Jeg vokste opp under Depresjonen. Når noen snakker om økonomiens herlig mekanisme så ser jeg for min del mange feil med den. I statistisk

Detaljer

Douglas Engelbart NLS og musen

Douglas Engelbart NLS og musen NLS og musen Gunhild Kristiansen Design Av Digitale Omgivelser Høgskolen i Østfold 2004 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon 3 2.0 4 3.0 NLS og musen 5 3.1 OnLine System (NLS) 5 3.2 Musen 5

Detaljer

TTO - Technology Transfer Office

TTO - Technology Transfer Office - echnology ransfer ffice Nyskaping er en nasjonal utfordring! Derfor er tech transfer core business for universitetene. er et element i universitetenes formidlingsoppgave med formål å skape nytt næringsliv

Detaljer

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fire temaer for dagen 1. Forskning og innovasjon - som svar på verdiskapingsutfordringen

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer