MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/14 14/451 SAKSPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN /14 14/434 SAKSPROTOKOLL - TILBUD OM KJØP AV BOLIGTOMTER I SYNNAVIKA BOLIGFELT 34/14 14/153 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA ARALDELEN - FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ GNR. 108/1 35/14 14/315 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA GNR 86/4 36/14 14/394 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE VED OPPFØRING AV HYTTE - GNR 1/18 37/14 14/404 SAKSPROTOKOLL - ENDRING I HØRINGSDOKUMENTER- REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON 38/14 14/137 SAKSPROTOKOLL - INDUSTRITOMT I LENSVIK 39/14 14/405 KYSTTRAINEE

2 Lensvik, dato EVENTUELT NN ordfører

3 Sak 32/14 SAKSPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/451 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/14 Formannskapet Innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 32/14 Behandling: Forslag i møtet: Referatsakene gjennomgått. Votering: Enstemmig som forslag i møtet. Vedtak: Referatsakene gjennomgått. Side 3 av 24

4 Sak 33/14 SAKSPROTOKOLL - TILBUD OM KJØP AV BOLIGTOMTER I SYNNAVIKA BOLIGFELT Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 14/434 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/14 Formannskapet / Formannskapet Innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 33/14 Behandling: Forslag i møtet: Saken utsettes i påvente av en prinsippdebatt i kommunestyret om kommunalt engasjement i forhold til boligtomter/boligfelt. Votering: Enstemmig som forslag i møtet. Vedtak: Saken utsettes i påvente av en prinsippdebatt i kommunestyret om kommunalt engasjement i forhold til boligtomter/boligfelt. Vedlegg: Tilbud (datert ) fra Handberg Maskin og Transport AS om oppkjøp av resterende 4 stk boligtomter i Synnavika boligfelt (m/vedlegg). Saksopplysninger: Handberg Maskin og Transport AS tilbyr i brev av kommunen å kjøpe de 4 resterende boligtomtene i Synnavika boligfelt. Tilbudspris kr ,- pr tomt («veiledende» pris kr ,-). I brevet er videre angitt muligheten for utvidelse med 2-3 tomter. Side 4 av 24

5 Sak 33/14 Vurdering: Formannskapet har en «pågående vurdering» av mulighetene for etablering av boligtomter i kommunal regi i Ytre Agdenes. Tilbudet fra Handberg Maskin og Transport AS blir i så måte et innspill/en mulighet. Tomtene er byggeklare og pristilbudet må anses som gunstig. Det er muligens ikke tilfeldig at tomtene B1-B4 er resterende da geografien her er mer utfordrende sammenlignet med tomtene som er solgt/bebygd. De tilbudte tomtene er imidlertid attraktive relatert til utsikt og nærhet til sjø/småbåthavn. I tilbudet er angitt muligheten for utvidelse av boligfeltet med 2-3 tomter. Annen grunneier (Synnavikhaugen sameie) vil i så fall måtte involveres, og kommunedelplan for Vassbygda endres. Områdene øst for boligfeltet er i delplanen vist som LNF sone 1, dvs med forbud mot deling og bygging. Et lite ubebygd område vest i boligfeltet grenser mot reguleringsplan for Mølnhaugen og nevnte delplan (LNF sone 1). Dersom formannskapet er positiv til Handberg Maskin og Transport AS sitt tilbud, vil saken måtte fremmes for kommunestyret for endelig vedtak (inkl. finansiering). Saken fremmes uten innstilling. Side 5 av 24

6 Sak 34/14 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA ARALDELEN - FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ GNR. 108/1 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/1 Arkivsaksnr.: 14/153 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/14 Formannskapet /14 Hovedutvalg næring og drift /14 Formannskapet /14 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt på inntil 2,5 da fra gnr.108 bnr.1 på Åremmen, med ca plassering som vist i søknaden og på følende vilkår: a) Det forutsettes at tomta fradeles på slik måte at bolig kan plasseres minimum 50 meter fra midtlinje- fv. 710, og at boligen får uteareal som ligger utenfor gul støysone fra fv b) Ved søknad om utvidelse av området for massetak, utarbeidelse av reguleringsplan eller videre drift av massetaket etter 2016, må det gjøres støyberegninger i forhold til boligtomta. Tillatelse til videre drift vil være avhengig om det oppnås tilfredsstillende støyforhold for omsøkte boligtomt. Tiltaket er vurdert til å ikke ha betydning for de hensyn naturmangfoldloven skal ivareta. Dispensasjon gis da man ikke kan se at fradeling vil være til vesentlig ulempe verken for naboer, samfunn eller miljø. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 18/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Side 6 av 24

7 Sak 34/14 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt på inntil 2,5 da fra gnr.108 bnr.1 på Åremmen, med ca plassering som vist i søknaden. Dispensasjon gis da man ikke kan se at fradeling vil være til vesentlig ulempe verken for naboer, samfunn eller miljø. Det forutsettes at tomta fradeles på slik måte at bolig kan plasseres 50 meter eller mer fra midtlinje fylkesveg 710, og at boligen får uteareal som ligger utenfor gul støysone fra fv Endelig plassering av bolig godkjennes i byggesøknad. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 28/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Fylkesmannens klage på vedtak i sak FMS 18/14 datert om å gi dispensasjon for fradeling av boligtomt på bakgrunn av manglende støyvurderinger for boligtomta, tas til følge. Når det foreligger støyberegninger i forhold til massetaket og omsøkte tomt, vil kommunen behandle dispensasjonssøknaden på nytt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 34/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Side 7 av 24

8 Sak 34/14 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt på inntil 2,5 da fra gnr.108 bnr.1 på Åremmen, med ca plassering som vist i søknaden og på følende vilkår: c) Det forutsettes at tomta fradeles på slik måte at bolig kan plasseres minimum 50 meter fra midtlinje- fv. 710, og at boligen får uteareal som ligger utenfor gul støysone fra fv d) Ved søknad om utvidelse av området for massetak, utarbeidelse av reguleringsplan eller videre drift av massetaket etter 2016, må det gjøres støyberegninger i forhold til boligtomta. Tillatelse til videre drift vil være avhengig om det oppnås tilfredsstillende støyforhold for omsøkte boligtomt. Tiltaket er vurdert til å ikke ha betydning for de hensyn naturmangfoldloven skal ivareta. Dispensasjon gis da man ikke kan se at fradeling vil være til vesentlig ulempe verken for naboer, samfunn eller miljø. Vedlegg: 1. Oversiktskart, lokalisering av tomt på gnr.108/1 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 3. Plassering av tomt vist på kart med markslag 4. Kartutsnitt som viser støysoner fv 710 og registrert kulturlandksap 5. Uttalelser fra statens vegvesen og fylkesmannen Saksopplysninger: Bakgrunn Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ei boligtomt fra gnr.108/1 (Johan Ræder) ble behandlet i formannskapet den , sak 18/14, og det ble fattet vedtak om å gi dispensasjon. Fylkesmannen påklaget vedtaket på grunn av manglende vurdering av om steinbruddet som ligger i nærheten av tomta, ville gi støyplager for ny bolig. Fylkesmannens klage ble tatt til følge jf. vedtak i sak FMS 28/14 den Kommunen oversendte fylkesmannen i brev datert informasjon om drifta av steinbruddet samt en administrativ vurdering av forholdene, og ba om at fylkesmannen vurderte saken på nytt. Fylkesmannen har gitt en tilbakemelding pr. e-post datert Det forutsettes at masseuttaket avsluttes innen kort tid, og at dersom det søkes om utvidet drift, må det gjøres støyberegninger i forhold til boligtomta. Side 8 av 24

9 Sak 34/14 Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt fra gnr.108/1 legges fram for ny behandling. Det er nå gjort vurderinger i forhold til støy fra steinbruddet. Søknad om fradeling av boligtomt Kommunen mottok den søknad om fradeling av boligtomt fra gnr.108 bnr.1 på Åremmen. Søker er eier av gnr.108 bnr.1 (Johan Ræder), som ønsker å fradele tomt til egen bolig, da yngre generasjon skal overta gården. Det søkes om fradeling av tomt på ca 2,5 daa. Planstatus Ønsket tomteareal er i kommuneplanens arealdel vist som landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) åpnet for spredt fritidsbebyggelse (sone 2) med inntil 8 enheter i planperioden, men det er pr. dato ikke fradelt / bygd noen fritidsboliger. Følgende bestemmelser er gitt til LNF-sone 2 (skrift i kursiv): SONE 2: LNF-områder der spredt fritidsbebyggelse kan tillates på bestemte vilkår jfr. lovens 20-4, 2. ledd pkt. b og c Innenfor disse områdene kan det tillates spredt bolig-, ervervs- og/eller fritidsbebyggelse. I forbindelse med nye fysiske tiltak skal kommunen sørge for at ny bebyggelse under den marine grense avklares med fylkeskommunen. Lokalisering av bebyggelsen: Boligbebyggelse skal oppføres i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. Ny fritidsbebyggelse tillates ikke oppført nærmere typiske boligområder enn 100 meter. Spredt bolig og fritidsbebyggelse tillates ikke oppført: på areal som er klassifisert som svært viktig jordbruksareal i landbruksplanen på areal som er klassifisert som svært viktig skogbruksareal i landbruksplanen på areal med yngre tilfredsstillende skog inntil driftsbygninger i landbruket som er i aktiv bruk i nasjonalt eller regionalt viktige natur- og viltområder Utenfor mulig forsyningsområde for kommunalt vann, dersom bygget forutsettes tilkoplet kommunal vannforsyning. Adkomst til ny bolig- og fritidsbebyggelse skal på riksveg 710 skje via eksisterende avkjørsler. Nye avkjørsler fra riksvegen tillates ikke. På fylkesvegnettet skal fortrinnsvis eksisterende avkjørsler nyttes. Alle avkjørsler skal tilfredsstille vegnormalens krav. Bonitet, miljø og infrastruktur Bonitetskart viser at det meste av ønsket tomt er åpen fastmark, mens den østligste del av tomta, mellom driftsveg og adkomstveg, er innmarksbeite. Tilgjengelige registreringer viser at det ikke er hensynskrevende arter, naturtyper eller kulturminner i / inntil omsøkte tomt. Side 9 av 24

10 Sak 34/14 Omsøkte tomt er tenkt å få adkomst fra eksiterende avkjørsel fra fv. 710 som også benyttes i forbindelse med massetak og eksisterende fritidsboliger. Trafikken til- og fra massetaket vil kunne medføre støy- og støv. Søker er grunneier i massetaket. Omsøkt tomt vil bli liggende delvis innenfor gul støysone, og delvis innenfor 50-meteres byggegrense for fv. 710, men bolig kan plasseres utenfor disse sonene. Det vil også være mulig å flytte tomta noe høyere opp, og dermed øke avstand til fylkesvegen. Søker ønsker imidlertid at eksisterende bunker blir liggende inne på tomta, fordi denne benyttes og skal benyttes som uthus/lager. Det er etablert skole- og ruteskyss langs fylkesveg 710,og tomta vil få en grei tilgjengelighet med tanke på ev. offentlige tjenester. Det er ikke offentlig vann- og avløp i området, men tomta kan knyttes til eksisterende, privat vannverk og det vil være mulig å føre utslipp fra slamavskiller til eksiterende, privat ledning og ut i sjø. Høringsuttalelser Statens vegvesen, : Mener omsøkte fradeling er i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og at en bolig utløser behov for skoleskyss, kollektivholdeplass etc. Boligen vil skape økning av fotgjengere og syklister langs vegen. Mener likevel at denne saken ikke er så alvorlig at man varsler innsigelse. Fylkesmannen, : Påpeker at boliger bør oppføres i områder avsatt til slik formål, og at bit-for-bit utbygging av boliger er uheldig fordi det undergraver arealplan og kommunens helhetlige utbyggingsstrategi. Det kan også være negativt for natur-, friluftsliv og kulturlandskap. Peker på nærheten til massetak, og at støyforholdene må vurderes. Fraråder at det gis dispensasjon. Fylkeskommunen har ingen merknader utfra de hensyn de skal ivareta, men minner om aktsomhetsplikten i forhold til kulturminneloven. Fylkesmannen, : Det forutsettes at masseuttaket avsluttes innen kort tid, og at dersom det søkes om utvidet drift, må det gjøres støyberegninger i forhold til boligtomta. Behandling etter jordloven Søknad om fradeling av boligtomt fra gnr.108 bnr.1 er behandlet etter jordloven, sak HND60/14 den Det er fattet følgende vedtak: «Med hjemmel i jordlovens 9 samtykker rådmannen til omdisponering av inntil 1,0 daa beite og 1,5 daa udyrkbar jord til boligformål på eiendommen Åremmen gnr. 108 bnr.1 i Agdenes kommune iht. søknad. Med hjemmel i jordlovens 12 samtykker rådmannen i fradeling av en parsell inntil 1,0 daa beite og 1,5 daa udyrkbar jord til boligformål fra eiendommen Åremmen gnr. 108 bnr. 1 i Agdenes kommune». Det framgår av saken at fradeling forutsetter at det blir gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Side 10 av 24

11 Sak 34/14 Vurdering: Prinsipielt er det uheldig å etablere nye boligtomter beliggende i kjøreavstand fra servicetilbud. Kommunen har imidlertid en spredt bosetting, og vil fortsatt ha det. Det er klart at søker er nært knyttet til området, men det må gjøres vurderinger ut fra at en fradelt tomt er fritt omsettelig. Som nevnt over, ligger tomta i nærhet av fylkesveg med skole- og annen rutebuss. Støyvurderinger Det framgår at formålet med «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442» er å gi klare anbefalinger om hvor støyfølsom arealbruk ikke bør etableres, og hvor etablering bare kan skje med avbøtende tiltak. Retningslinjen skal legges til grunn ved behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Det framgår også at retningslinjen skal benyttes ved etablering av nye boliger ved eksisterende eller planlagt støykilde. Vegstøy fra fv 710 Det forutsettes at boligen og deler av uteområdet, plasseres utenfor 50-meters byggegrense fra fv. 710, og utenfor gul støysone (vegstøy fv. 710). Om steinbruddet og eksisterende drift Det ligger et eksisterende steinbrudd ca. 120 meter i luftlinje nordvest for omsøkte boligtomt (avstand målt fra innkjøring til massetaket til vestre del av ønsket tomt). Steinbrudd som ble etablert på gnr. 108/1 for ca 20 år, og drifta har variert med etterspørselen etter masse. Driftsretningen er fra sør mot nord, og dagens drift er lengst inne i uttaket, ca 160 meter nord for innkjøringa til steinbruddet (se vedlagt ortofoto). Det foretas sprengning 1 gang pr. år, med unntak av noen få ganger da det har vært 2 sprengninger pr. år. Det leies inn mobilt knuseverk som er i drift i perioder på ca 14 dager 1-2 ganger i året. Massen plasseres slik at den demper for lyd. Både sprenging og knusing foregår nå i den delen som ligger lengst nord i (inne i) steinbruddet. Transport og opplasting foregår gjennom hele året, og avhenger av mengden byggeprosjekt / anlegg i Agdenes. Det foreligger en skriftlig avtale mellom grunneier og driver av steinbruddet (Lensvik Maskin AS) som regulerer drift og åpningstid til hverdager mellom kl. 07:00-17:00. Det er tatt inn i avtalen at det kan gjøres avtale om unntak ved særlige behov. Massetaket er i kommuneplanens arealdel vist som område for råstoffutvinning massetak. Planen ble vedtatt i 2002, og det er nå (2014) tatt ut berg i hele området som i arealplanen er vist som framtidig utvidelsesområde. Dette betyr at drifta går mot slutten dersom det ikke søkes om utvidelse av området. Da steinbruddet ble åpnet for ca 20 år siden og da det ble tatt inn i kommuneplanens arealdel i 2003, var det ikke krav om utarbeidelse av støysonekart. På bakgrunn av begrenset drift i Side 11 av 24

12 Sak 34/14 steinbruddet og at det aldri har vært klager i forhold til støy fra området, har ikke kommunen krevd støysonekart fra anleggseier. Utvidelse av steinbruddet kan bare skje ved revidering av arealplanen og/eller utarbeidelse av reguleringsplan i forbindelse med søknad om utvidelse av massetaket. Dersom dette blir aktuelt, vil kommunen kunne stille betingelser i forhold til videre drift i området, f.eks. at det foretas støyberegninger eller at det utarbeides støysonekart. Administrativ vurdering Dersom det ikke utarbeides ny plan for området, synes det som virksomhetene i steinbruddet vil bli avsluttet innen relativt kort tid, avhengig av hvor store mengder som gjenstår innenfor området avsatt til massetak i arealplanen. Steinbruddet har en forholdsvis beskjeden og lite intensiv drift begrenset til hverdager og dagtid. Kommunen har fått opplyst at hytteeiere i området merker lite- og ikke noe til drifta med unntak av noe støv fra knusing og transport i tørre perioder. Begrensninger av drifta til hverdager og kun på dagtid, samt de samme åpningstidene for lasting og henting, er positive tiltak som reduserer mulige støy- og støvplager. Det er særlig på kveld- og natt samt i helger og helligdager det vil være av størst betydning for en bolig at det er stille både med transport og drift. Dersom det er behov vil det være mulig å gjøre ytterligere tiltak for å redusere ev. støy- og støvplager. Pr. i dag er det imidlertid ikke kjent at det er slike plager, og det synes som de hensyn som tas er tilstrekkelig. Andre tiltak kan være å vurdere annen type maskiner og ytterligere skjerming samt vanning for å dempe støvplager. Ved forespørsel om videre drift i området vil administrasjonen kreve utarbeidelse av støyberegninger for området. Massetaket eies av Johan Ræder som også søker om å fradele boligtomt. Grunneier er innstilt på å stenge massetaket dersom det kreves større støyutredninger for å kunne gi tillatelse til etablering av boligtomt. Det er imidlertid positivt for næringsliv og samfunnsliv forøvrig at det finnes et massetak med stein av god kvalitet i kommunen. Boligtomta som er søkt fradelt, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er åpnet for spredt fritidsbebyggelse, og det ble derfor søkt om dispensasjon for fradeling av boligtomt. Administrativt ser man det som lite sannsynlig med pågang om etablering av boligtomter i området. Det vil i tilfelle bli stilt krav om revidert arealplan og / eller utarbeidelse av reguleringsplan. Søknaden er vurdert med hensyn på naturmangfoldloven, og en kan ikke se at tiltaket vil være i strid med de hensyn loven skal ta. Administrativt er man positiv til fradeling av boligtomt som omsøkt. Side 12 av 24

13 Sak 35/14 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA GNR 86/4 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 86/4 Arkivsaksnr.: 14/315 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/14 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens areadel, LNF-sone 1, for fradeling av parsell 1 med eksisterende gardstun fra gnr.86 bnr.4. Dispensasjonen vurderes til ikke å være til ulempe for de hensyn arealplanen skal ivareta. Vedtaket er vurdert til ikke å ha betydning for de hensyn naturmangfoldloven skal ivareta. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 35/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens areadel, LNF-sone 1, for fradeling av parsell 1 med eksisterende gardstun fra gnr.86 bnr.4. Dispensasjonen vurderes til ikke å være til ulempe for de hensyn arealplanen skal ivareta. Vedtaket er vurdert til ikke å ha betydning for de hensyn naturmangfoldloven skal ivareta. Vedlegg: 1. Oversiktskart. Lokalisering av gnr.86 bnr.4 i Øvre Tøndel 2. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, parsell 1 og 2 3. Kart som viser eiendommen 86/4 i nærheten av boligtun som søkes fradelt 4. Ortofoto 5. Gårdskart for gnr.86/4 6. Brev fra fylkesmannen Saksopplysninger: Side 13 av 24

14 Sak 35/14 Kommunen mottok den søknad om fradeling av to parseller til boligtomter fra gnr.86 bnr.4. Begge tomtene er bebygd med boliger. Søker er grunneier av gnr.86 bnr.4 Odd Johan Tøndel. Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell 1 som ligger i LNF-område med forbud mot bygging og deling. Det er gitt følgende begrunnelse for å søke om dispensasjon: «Deling i forbindelse med planlagt generasjonsskifte. I dag er det 3 boliger på gardsbruket og det er bare behov for 1. Tunet på Skogan ligger like inntil en tillatt spredt LNF-sone og kunne like gjerne ligget innenfor sonen. Tomta består av grunnlendt fastmark, med berget fremme i dagen, med liten betydning for eiendommens ressursgrunnlag. Eiendommen skal videreføres som boligeiendom. Adkomstveg går like forbi eiendommen». Planstatus: Parsell 1 ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) med forbud mot bygging- og deling (sone 1). Parsell 2 ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er vist som landbruks-, natur- og friluftsområde åpnet for spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse (sone 4). Det framgår følgende av bestemmelsene: SONE 1: LNF-områder med forbud mot spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Innenfor disse områdene tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av bolig- og fritidsbebyggelse, jfr. lovens 20 4 første ledd nr. 2. Dersom en fraviker byggeforbudet, skal det kreves reguleringsplan når det oppstår en gruppebebyggelse på 2 eller flere slike bygg. (Retningslinjer:) Ved søknad om dispensasjon må særlige grunner vurderes opp i mot de hensyn planen er ment å ivareta. Det vises til retningslinjene hensyn som planen er ment å ivareta jfr. F- nummer på plankartet. Retningslinjene skal legges til grunn ved behandling av dispensasjonssøknader sammen med til en hver tid gjeldende sektorkart. SONE 4: LNF-områder der spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates på bestemte vilkår i jfr. lovens 20-4, 2. ledd pkt. b og c. Innenfor disse områdene kan det tillates spredt bolig-, ervervs- og/eller fritidsbebyggelse. I forbindelse med nye fysiske tiltak skal kommunen sørge for at ny bebyggelse under den marine grense avklares med fylkeskommunen. Høringsuttalelser Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring til naboer og sektormyndighet i brev datert , og innen høringsfristen var det mottatt en uttalelse fra fylkesmannen. Side 14 av 24

15 Sak 35/14 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ; Fylkesmannens fagavdelinger har ingen merknader. Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som ut fra de interesser de skal ivareta, ikke har merknader til saken. Fylkesmannen minner om at saken skal vurderes med hensyn på de forhold naturmangfoldloven skal ivareta. Vurdering: Administrativ vurdering Det framgår av begrunnelsen at eiendommen gnr.86 bnr. 4 pr dato har 3 bolighus, og at det kun er behov for ett bolighus på eiendommen. Boligtunet som det søkes dispensasjon for å fradele (parsell 1) ligger på en teig ca meter vest for de to andre boligene på eiendommen. Dagens eier bor på tunet som søkes fradelt og vist som parsell 2. Fradeling av parsell 2 kan behandles uten dispensasjonssøknad. Begge boligtunene ligger plassert nær kommunal veg, og har en beliggenhet som ikke vil medføre ulemper for videre gardsdrift på gnr.86/4 eller nabobrukene. Fradeling av boligtun på parsell 1, sees på som uproblematisk. Ved fradeling av parsell 2 må det sørges for at fradeling foretas på slik måte at gjenværende boligtunet på gnr.86 bnr.4 sikres vegrett. Ingen av fradelingene vurderes til å være i strid med de hensyn som skal tas etter Lov om naturmangfold. Boligene er etablert, og vil ikke medføre vesentlig endring av forholdene i området. Da bebyggelsen er eksisterende, ser ikke administrasjonen behov for å kreve reguleringsplan. Administrativt anbefales det å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell 1. Søknad om fradeling av parsell 2 blir behandlet administrativt da det er åpnet for det i vedtatt plan. Side 15 av 24

16 Sak 36/14 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE VED OPPFØRING AV HYTTE - GNR 1/18 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 1/18 Arkivsaksnr.: 14/394 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/14 Formannskapet /14 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 1.4 i reguleringsplan for eiendommen Agdenes gnr.1/1 vedtatt , slik at tomta kan bebygges med fritidsbolig med bebygd areal på 109 m 2 i tillegg til eksisterende uthus som har et bebygd areal på ca 18 m 2. Dispensasjonsvedtaket er vurdert til ikke å ha betydning ut fra de hensyn naturmangfoldloven skal ta. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 36/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 1.4 i reguleringsplan for eiendommen Agdenes gnr.1/1 vedtatt , slik at tomta kan bebygges med fritidsbolig med bebygd areal på 109 m 2 i tillegg til eksisterende uthus som har et bebygd areal på ca 18 m 2. Dispensasjonsvedtaket er vurdert til ikke å ha betydning ut fra de hensyn naturmangfoldloven skal ta. Vedlegg: 1. Dispensasjonssøknad datert med situasjonsplan og tegninger 2. Oversiktskart, lokalisering av tomt 3. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan med bestemmelser Side 16 av 24

17 Sak 36/14 4. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Saksopplysninger: Kommunen mottok den søknad om oppføring av hytte på gnr.1 bnr.18, samt søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i forhold til utnyttelsesgrad. Søknaden er innsendt av Sundli Plan på vegne av tiltakshaver Harald Barø. Tiltakshavers hytte brant ned i februar 2014, og det søkes nå om oppføring av ny hytte på tomta. Ønsket hytte har et bebygd areal på 109 m 2. Det står imidlertid igjen uthus med bebygd areal på ca 18 m2 på tomta, og dermed blir tomtas bebygde areal større enn 110m 2 slik reguleringsbestemmelsene tillater. Kopi av begrunnet dispensasjonssøknad samt situasjonsplan og tegning av hytte følger vedlagt. Planstatus Gnr.1/18 ligger innenfor reguleringsplan for Agdenes, del av gnr.1 bnr.1, vedtatt , og hele tomta er i planen regulert til byggeområde fritidsbebyggelse. Det fremgår av reguleringsbestemmelsenes 1.4 at tillatt samlet BYA (bebygd areal) for hytte inkl. uthus / anneks er 110 m 2. Bestemmelsene tillater maks bebygd areal for anneks/boder på 20 m 2. Høringsuttalelser Dispensasjonssøknaden ble oversendt naboer og sektormyndighet i brev datert , og innen høringsfristen , var det kommet inn en uttalelse. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, : Ingen merknader fra fagavdelingene. Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som ut fra de hensyn de skal ivareta, ikke har merknader til saken. Fylkesmannen minner om at saken skal vurderes i forhold til prinsippene i naturmangfoldloven. Vurdering: Administrativ vurdering Situasjonsplanen viser plassering av omsøkt bygg samt eksisterende uthus, og det er det god plass til byggene samt parkering. Etter en administrativ vurdering vil overskridelsen av bebygd areal med 17 m 2 i dette tilfelle ikke være av betydning for nabotomtene. Dispensasjonen har i dette tilfelle ikke gi endringer i forhold til tidligere hytte, og er vurdert til ikke å ha betydning ut fra de hensyn naturmangfoldloven skal ta. Side 17 av 24

18 Sak 37/14 SAKSPROTOKOLL - ENDRING I HØRINGSDOKUMENTER- REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Arkivsaksnr.: 14/404 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet Innstilling: Agdnens kommune ønsker ikke at bygninger i Agdenes kommer innenfor gulstøysone, jf. tilleggsnotat nr. 13. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 37/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Agdenes kommune ønsker ikke at bygninger i Agdenes kommer innenfor gulstøysone, jf. tilleggsnotat nr. 13. Vedlegg: Reguleringsbestemmelser datert Tilleggsnotat nr. 13 endret flymønster ved avgang bane 15, datert Saksopplysninger: Kommunen mottok den varsel m endring i høringsdokumentene til reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon. Ørland kommune vedtok den å legge ut forslag til reguleringsplan for Ørland hovedflystansjon til høring og offentlig ettersyn. I møte den ble reguleringsplanen lagt fram for ny behandling som medførte vedtak om å gjøre endringer i høringsforslaget. Endringene gjelder: Side 18 av 24

19 Sak 37/14 Reviderte reguleringsbestemmelser Justert flytrasè i syd, vist i dokument «Tilleggsnotat nr. 13 endret flymønster ved avgang bane 15» Vurdering: Det framgår av tilleggsnotat nr. 13 at omlegging av flymønster ved avgang fra bane 15 vil medføre at 5 færre bygninger vil komme i den mest støyutsatte sonen, illustrert i Figur 2 og kalt alt i notatet. Det framgår av notatet at det med alt. 2.2 blir flere bygninger som kommer innenfor gul sone enn i forrige forslag. Økningen antall bygg i gul sone skyldes i hovedsak at et større antall fritidsboliger i Agdenes blir berørt ved dette flymønsteret. Administrasjonen antar at de fleste flygninger vil foregå i ukedagene og på dagtid, men kommunen ser det som lite ønskelig at fritidseiendommene i Agdenes skal få mere støy. Det kan synes som fordelene ved endret flygemønster er små for Ørland kommune da 5 kun bygninger flyttes ut av den mest støyutsatte sona, mens det gir større negative konsekvenser for Agdenes som får flere fritidsboliger i gul sone, jf. tabell 1 i tilleggsnotat nr. 13. Side 19 av 24

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Teknisk, næring - og miljø Gratangen Rådhus 19.06.2009 Tid: 08.15 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer