MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/14 14/451 SAKSPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN /14 14/434 SAKSPROTOKOLL - TILBUD OM KJØP AV BOLIGTOMTER I SYNNAVIKA BOLIGFELT 34/14 14/153 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA ARALDELEN - FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ GNR. 108/1 35/14 14/315 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA GNR 86/4 36/14 14/394 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE VED OPPFØRING AV HYTTE - GNR 1/18 37/14 14/404 SAKSPROTOKOLL - ENDRING I HØRINGSDOKUMENTER- REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON 38/14 14/137 SAKSPROTOKOLL - INDUSTRITOMT I LENSVIK 39/14 14/405 KYSTTRAINEE

2 Lensvik, dato EVENTUELT NN ordfører

3 Sak 32/14 SAKSPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/451 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/14 Formannskapet Innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 32/14 Behandling: Forslag i møtet: Referatsakene gjennomgått. Votering: Enstemmig som forslag i møtet. Vedtak: Referatsakene gjennomgått. Side 3 av 24

4 Sak 33/14 SAKSPROTOKOLL - TILBUD OM KJØP AV BOLIGTOMTER I SYNNAVIKA BOLIGFELT Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 14/434 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/14 Formannskapet / Formannskapet Innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 33/14 Behandling: Forslag i møtet: Saken utsettes i påvente av en prinsippdebatt i kommunestyret om kommunalt engasjement i forhold til boligtomter/boligfelt. Votering: Enstemmig som forslag i møtet. Vedtak: Saken utsettes i påvente av en prinsippdebatt i kommunestyret om kommunalt engasjement i forhold til boligtomter/boligfelt. Vedlegg: Tilbud (datert ) fra Handberg Maskin og Transport AS om oppkjøp av resterende 4 stk boligtomter i Synnavika boligfelt (m/vedlegg). Saksopplysninger: Handberg Maskin og Transport AS tilbyr i brev av kommunen å kjøpe de 4 resterende boligtomtene i Synnavika boligfelt. Tilbudspris kr ,- pr tomt («veiledende» pris kr ,-). I brevet er videre angitt muligheten for utvidelse med 2-3 tomter. Side 4 av 24

5 Sak 33/14 Vurdering: Formannskapet har en «pågående vurdering» av mulighetene for etablering av boligtomter i kommunal regi i Ytre Agdenes. Tilbudet fra Handberg Maskin og Transport AS blir i så måte et innspill/en mulighet. Tomtene er byggeklare og pristilbudet må anses som gunstig. Det er muligens ikke tilfeldig at tomtene B1-B4 er resterende da geografien her er mer utfordrende sammenlignet med tomtene som er solgt/bebygd. De tilbudte tomtene er imidlertid attraktive relatert til utsikt og nærhet til sjø/småbåthavn. I tilbudet er angitt muligheten for utvidelse av boligfeltet med 2-3 tomter. Annen grunneier (Synnavikhaugen sameie) vil i så fall måtte involveres, og kommunedelplan for Vassbygda endres. Områdene øst for boligfeltet er i delplanen vist som LNF sone 1, dvs med forbud mot deling og bygging. Et lite ubebygd område vest i boligfeltet grenser mot reguleringsplan for Mølnhaugen og nevnte delplan (LNF sone 1). Dersom formannskapet er positiv til Handberg Maskin og Transport AS sitt tilbud, vil saken måtte fremmes for kommunestyret for endelig vedtak (inkl. finansiering). Saken fremmes uten innstilling. Side 5 av 24

6 Sak 34/14 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA ARALDELEN - FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ GNR. 108/1 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/1 Arkivsaksnr.: 14/153 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/14 Formannskapet /14 Hovedutvalg næring og drift /14 Formannskapet /14 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt på inntil 2,5 da fra gnr.108 bnr.1 på Åremmen, med ca plassering som vist i søknaden og på følende vilkår: a) Det forutsettes at tomta fradeles på slik måte at bolig kan plasseres minimum 50 meter fra midtlinje- fv. 710, og at boligen får uteareal som ligger utenfor gul støysone fra fv b) Ved søknad om utvidelse av området for massetak, utarbeidelse av reguleringsplan eller videre drift av massetaket etter 2016, må det gjøres støyberegninger i forhold til boligtomta. Tillatelse til videre drift vil være avhengig om det oppnås tilfredsstillende støyforhold for omsøkte boligtomt. Tiltaket er vurdert til å ikke ha betydning for de hensyn naturmangfoldloven skal ivareta. Dispensasjon gis da man ikke kan se at fradeling vil være til vesentlig ulempe verken for naboer, samfunn eller miljø. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 18/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Side 6 av 24

7 Sak 34/14 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt på inntil 2,5 da fra gnr.108 bnr.1 på Åremmen, med ca plassering som vist i søknaden. Dispensasjon gis da man ikke kan se at fradeling vil være til vesentlig ulempe verken for naboer, samfunn eller miljø. Det forutsettes at tomta fradeles på slik måte at bolig kan plasseres 50 meter eller mer fra midtlinje fylkesveg 710, og at boligen får uteareal som ligger utenfor gul støysone fra fv Endelig plassering av bolig godkjennes i byggesøknad. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 28/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Fylkesmannens klage på vedtak i sak FMS 18/14 datert om å gi dispensasjon for fradeling av boligtomt på bakgrunn av manglende støyvurderinger for boligtomta, tas til følge. Når det foreligger støyberegninger i forhold til massetaket og omsøkte tomt, vil kommunen behandle dispensasjonssøknaden på nytt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 34/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Side 7 av 24

8 Sak 34/14 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt på inntil 2,5 da fra gnr.108 bnr.1 på Åremmen, med ca plassering som vist i søknaden og på følende vilkår: c) Det forutsettes at tomta fradeles på slik måte at bolig kan plasseres minimum 50 meter fra midtlinje- fv. 710, og at boligen får uteareal som ligger utenfor gul støysone fra fv d) Ved søknad om utvidelse av området for massetak, utarbeidelse av reguleringsplan eller videre drift av massetaket etter 2016, må det gjøres støyberegninger i forhold til boligtomta. Tillatelse til videre drift vil være avhengig om det oppnås tilfredsstillende støyforhold for omsøkte boligtomt. Tiltaket er vurdert til å ikke ha betydning for de hensyn naturmangfoldloven skal ivareta. Dispensasjon gis da man ikke kan se at fradeling vil være til vesentlig ulempe verken for naboer, samfunn eller miljø. Vedlegg: 1. Oversiktskart, lokalisering av tomt på gnr.108/1 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 3. Plassering av tomt vist på kart med markslag 4. Kartutsnitt som viser støysoner fv 710 og registrert kulturlandksap 5. Uttalelser fra statens vegvesen og fylkesmannen Saksopplysninger: Bakgrunn Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ei boligtomt fra gnr.108/1 (Johan Ræder) ble behandlet i formannskapet den , sak 18/14, og det ble fattet vedtak om å gi dispensasjon. Fylkesmannen påklaget vedtaket på grunn av manglende vurdering av om steinbruddet som ligger i nærheten av tomta, ville gi støyplager for ny bolig. Fylkesmannens klage ble tatt til følge jf. vedtak i sak FMS 28/14 den Kommunen oversendte fylkesmannen i brev datert informasjon om drifta av steinbruddet samt en administrativ vurdering av forholdene, og ba om at fylkesmannen vurderte saken på nytt. Fylkesmannen har gitt en tilbakemelding pr. e-post datert Det forutsettes at masseuttaket avsluttes innen kort tid, og at dersom det søkes om utvidet drift, må det gjøres støyberegninger i forhold til boligtomta. Side 8 av 24

9 Sak 34/14 Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt fra gnr.108/1 legges fram for ny behandling. Det er nå gjort vurderinger i forhold til støy fra steinbruddet. Søknad om fradeling av boligtomt Kommunen mottok den søknad om fradeling av boligtomt fra gnr.108 bnr.1 på Åremmen. Søker er eier av gnr.108 bnr.1 (Johan Ræder), som ønsker å fradele tomt til egen bolig, da yngre generasjon skal overta gården. Det søkes om fradeling av tomt på ca 2,5 daa. Planstatus Ønsket tomteareal er i kommuneplanens arealdel vist som landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) åpnet for spredt fritidsbebyggelse (sone 2) med inntil 8 enheter i planperioden, men det er pr. dato ikke fradelt / bygd noen fritidsboliger. Følgende bestemmelser er gitt til LNF-sone 2 (skrift i kursiv): SONE 2: LNF-områder der spredt fritidsbebyggelse kan tillates på bestemte vilkår jfr. lovens 20-4, 2. ledd pkt. b og c Innenfor disse områdene kan det tillates spredt bolig-, ervervs- og/eller fritidsbebyggelse. I forbindelse med nye fysiske tiltak skal kommunen sørge for at ny bebyggelse under den marine grense avklares med fylkeskommunen. Lokalisering av bebyggelsen: Boligbebyggelse skal oppføres i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. Ny fritidsbebyggelse tillates ikke oppført nærmere typiske boligområder enn 100 meter. Spredt bolig og fritidsbebyggelse tillates ikke oppført: på areal som er klassifisert som svært viktig jordbruksareal i landbruksplanen på areal som er klassifisert som svært viktig skogbruksareal i landbruksplanen på areal med yngre tilfredsstillende skog inntil driftsbygninger i landbruket som er i aktiv bruk i nasjonalt eller regionalt viktige natur- og viltområder Utenfor mulig forsyningsområde for kommunalt vann, dersom bygget forutsettes tilkoplet kommunal vannforsyning. Adkomst til ny bolig- og fritidsbebyggelse skal på riksveg 710 skje via eksisterende avkjørsler. Nye avkjørsler fra riksvegen tillates ikke. På fylkesvegnettet skal fortrinnsvis eksisterende avkjørsler nyttes. Alle avkjørsler skal tilfredsstille vegnormalens krav. Bonitet, miljø og infrastruktur Bonitetskart viser at det meste av ønsket tomt er åpen fastmark, mens den østligste del av tomta, mellom driftsveg og adkomstveg, er innmarksbeite. Tilgjengelige registreringer viser at det ikke er hensynskrevende arter, naturtyper eller kulturminner i / inntil omsøkte tomt. Side 9 av 24

10 Sak 34/14 Omsøkte tomt er tenkt å få adkomst fra eksiterende avkjørsel fra fv. 710 som også benyttes i forbindelse med massetak og eksisterende fritidsboliger. Trafikken til- og fra massetaket vil kunne medføre støy- og støv. Søker er grunneier i massetaket. Omsøkt tomt vil bli liggende delvis innenfor gul støysone, og delvis innenfor 50-meteres byggegrense for fv. 710, men bolig kan plasseres utenfor disse sonene. Det vil også være mulig å flytte tomta noe høyere opp, og dermed øke avstand til fylkesvegen. Søker ønsker imidlertid at eksisterende bunker blir liggende inne på tomta, fordi denne benyttes og skal benyttes som uthus/lager. Det er etablert skole- og ruteskyss langs fylkesveg 710,og tomta vil få en grei tilgjengelighet med tanke på ev. offentlige tjenester. Det er ikke offentlig vann- og avløp i området, men tomta kan knyttes til eksisterende, privat vannverk og det vil være mulig å føre utslipp fra slamavskiller til eksiterende, privat ledning og ut i sjø. Høringsuttalelser Statens vegvesen, : Mener omsøkte fradeling er i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og at en bolig utløser behov for skoleskyss, kollektivholdeplass etc. Boligen vil skape økning av fotgjengere og syklister langs vegen. Mener likevel at denne saken ikke er så alvorlig at man varsler innsigelse. Fylkesmannen, : Påpeker at boliger bør oppføres i områder avsatt til slik formål, og at bit-for-bit utbygging av boliger er uheldig fordi det undergraver arealplan og kommunens helhetlige utbyggingsstrategi. Det kan også være negativt for natur-, friluftsliv og kulturlandskap. Peker på nærheten til massetak, og at støyforholdene må vurderes. Fraråder at det gis dispensasjon. Fylkeskommunen har ingen merknader utfra de hensyn de skal ivareta, men minner om aktsomhetsplikten i forhold til kulturminneloven. Fylkesmannen, : Det forutsettes at masseuttaket avsluttes innen kort tid, og at dersom det søkes om utvidet drift, må det gjøres støyberegninger i forhold til boligtomta. Behandling etter jordloven Søknad om fradeling av boligtomt fra gnr.108 bnr.1 er behandlet etter jordloven, sak HND60/14 den Det er fattet følgende vedtak: «Med hjemmel i jordlovens 9 samtykker rådmannen til omdisponering av inntil 1,0 daa beite og 1,5 daa udyrkbar jord til boligformål på eiendommen Åremmen gnr. 108 bnr.1 i Agdenes kommune iht. søknad. Med hjemmel i jordlovens 12 samtykker rådmannen i fradeling av en parsell inntil 1,0 daa beite og 1,5 daa udyrkbar jord til boligformål fra eiendommen Åremmen gnr. 108 bnr. 1 i Agdenes kommune». Det framgår av saken at fradeling forutsetter at det blir gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Side 10 av 24

11 Sak 34/14 Vurdering: Prinsipielt er det uheldig å etablere nye boligtomter beliggende i kjøreavstand fra servicetilbud. Kommunen har imidlertid en spredt bosetting, og vil fortsatt ha det. Det er klart at søker er nært knyttet til området, men det må gjøres vurderinger ut fra at en fradelt tomt er fritt omsettelig. Som nevnt over, ligger tomta i nærhet av fylkesveg med skole- og annen rutebuss. Støyvurderinger Det framgår at formålet med «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442» er å gi klare anbefalinger om hvor støyfølsom arealbruk ikke bør etableres, og hvor etablering bare kan skje med avbøtende tiltak. Retningslinjen skal legges til grunn ved behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Det framgår også at retningslinjen skal benyttes ved etablering av nye boliger ved eksisterende eller planlagt støykilde. Vegstøy fra fv 710 Det forutsettes at boligen og deler av uteområdet, plasseres utenfor 50-meters byggegrense fra fv. 710, og utenfor gul støysone (vegstøy fv. 710). Om steinbruddet og eksisterende drift Det ligger et eksisterende steinbrudd ca. 120 meter i luftlinje nordvest for omsøkte boligtomt (avstand målt fra innkjøring til massetaket til vestre del av ønsket tomt). Steinbrudd som ble etablert på gnr. 108/1 for ca 20 år, og drifta har variert med etterspørselen etter masse. Driftsretningen er fra sør mot nord, og dagens drift er lengst inne i uttaket, ca 160 meter nord for innkjøringa til steinbruddet (se vedlagt ortofoto). Det foretas sprengning 1 gang pr. år, med unntak av noen få ganger da det har vært 2 sprengninger pr. år. Det leies inn mobilt knuseverk som er i drift i perioder på ca 14 dager 1-2 ganger i året. Massen plasseres slik at den demper for lyd. Både sprenging og knusing foregår nå i den delen som ligger lengst nord i (inne i) steinbruddet. Transport og opplasting foregår gjennom hele året, og avhenger av mengden byggeprosjekt / anlegg i Agdenes. Det foreligger en skriftlig avtale mellom grunneier og driver av steinbruddet (Lensvik Maskin AS) som regulerer drift og åpningstid til hverdager mellom kl. 07:00-17:00. Det er tatt inn i avtalen at det kan gjøres avtale om unntak ved særlige behov. Massetaket er i kommuneplanens arealdel vist som område for råstoffutvinning massetak. Planen ble vedtatt i 2002, og det er nå (2014) tatt ut berg i hele området som i arealplanen er vist som framtidig utvidelsesområde. Dette betyr at drifta går mot slutten dersom det ikke søkes om utvidelse av området. Da steinbruddet ble åpnet for ca 20 år siden og da det ble tatt inn i kommuneplanens arealdel i 2003, var det ikke krav om utarbeidelse av støysonekart. På bakgrunn av begrenset drift i Side 11 av 24

12 Sak 34/14 steinbruddet og at det aldri har vært klager i forhold til støy fra området, har ikke kommunen krevd støysonekart fra anleggseier. Utvidelse av steinbruddet kan bare skje ved revidering av arealplanen og/eller utarbeidelse av reguleringsplan i forbindelse med søknad om utvidelse av massetaket. Dersom dette blir aktuelt, vil kommunen kunne stille betingelser i forhold til videre drift i området, f.eks. at det foretas støyberegninger eller at det utarbeides støysonekart. Administrativ vurdering Dersom det ikke utarbeides ny plan for området, synes det som virksomhetene i steinbruddet vil bli avsluttet innen relativt kort tid, avhengig av hvor store mengder som gjenstår innenfor området avsatt til massetak i arealplanen. Steinbruddet har en forholdsvis beskjeden og lite intensiv drift begrenset til hverdager og dagtid. Kommunen har fått opplyst at hytteeiere i området merker lite- og ikke noe til drifta med unntak av noe støv fra knusing og transport i tørre perioder. Begrensninger av drifta til hverdager og kun på dagtid, samt de samme åpningstidene for lasting og henting, er positive tiltak som reduserer mulige støy- og støvplager. Det er særlig på kveld- og natt samt i helger og helligdager det vil være av størst betydning for en bolig at det er stille både med transport og drift. Dersom det er behov vil det være mulig å gjøre ytterligere tiltak for å redusere ev. støy- og støvplager. Pr. i dag er det imidlertid ikke kjent at det er slike plager, og det synes som de hensyn som tas er tilstrekkelig. Andre tiltak kan være å vurdere annen type maskiner og ytterligere skjerming samt vanning for å dempe støvplager. Ved forespørsel om videre drift i området vil administrasjonen kreve utarbeidelse av støyberegninger for området. Massetaket eies av Johan Ræder som også søker om å fradele boligtomt. Grunneier er innstilt på å stenge massetaket dersom det kreves større støyutredninger for å kunne gi tillatelse til etablering av boligtomt. Det er imidlertid positivt for næringsliv og samfunnsliv forøvrig at det finnes et massetak med stein av god kvalitet i kommunen. Boligtomta som er søkt fradelt, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er åpnet for spredt fritidsbebyggelse, og det ble derfor søkt om dispensasjon for fradeling av boligtomt. Administrativt ser man det som lite sannsynlig med pågang om etablering av boligtomter i området. Det vil i tilfelle bli stilt krav om revidert arealplan og / eller utarbeidelse av reguleringsplan. Søknaden er vurdert med hensyn på naturmangfoldloven, og en kan ikke se at tiltaket vil være i strid med de hensyn loven skal ta. Administrativt er man positiv til fradeling av boligtomt som omsøkt. Side 12 av 24

13 Sak 35/14 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA GNR 86/4 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 86/4 Arkivsaksnr.: 14/315 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/14 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens areadel, LNF-sone 1, for fradeling av parsell 1 med eksisterende gardstun fra gnr.86 bnr.4. Dispensasjonen vurderes til ikke å være til ulempe for de hensyn arealplanen skal ivareta. Vedtaket er vurdert til ikke å ha betydning for de hensyn naturmangfoldloven skal ivareta. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 35/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens areadel, LNF-sone 1, for fradeling av parsell 1 med eksisterende gardstun fra gnr.86 bnr.4. Dispensasjonen vurderes til ikke å være til ulempe for de hensyn arealplanen skal ivareta. Vedtaket er vurdert til ikke å ha betydning for de hensyn naturmangfoldloven skal ivareta. Vedlegg: 1. Oversiktskart. Lokalisering av gnr.86 bnr.4 i Øvre Tøndel 2. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, parsell 1 og 2 3. Kart som viser eiendommen 86/4 i nærheten av boligtun som søkes fradelt 4. Ortofoto 5. Gårdskart for gnr.86/4 6. Brev fra fylkesmannen Saksopplysninger: Side 13 av 24

14 Sak 35/14 Kommunen mottok den søknad om fradeling av to parseller til boligtomter fra gnr.86 bnr.4. Begge tomtene er bebygd med boliger. Søker er grunneier av gnr.86 bnr.4 Odd Johan Tøndel. Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell 1 som ligger i LNF-område med forbud mot bygging og deling. Det er gitt følgende begrunnelse for å søke om dispensasjon: «Deling i forbindelse med planlagt generasjonsskifte. I dag er det 3 boliger på gardsbruket og det er bare behov for 1. Tunet på Skogan ligger like inntil en tillatt spredt LNF-sone og kunne like gjerne ligget innenfor sonen. Tomta består av grunnlendt fastmark, med berget fremme i dagen, med liten betydning for eiendommens ressursgrunnlag. Eiendommen skal videreføres som boligeiendom. Adkomstveg går like forbi eiendommen». Planstatus: Parsell 1 ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) med forbud mot bygging- og deling (sone 1). Parsell 2 ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er vist som landbruks-, natur- og friluftsområde åpnet for spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse (sone 4). Det framgår følgende av bestemmelsene: SONE 1: LNF-områder med forbud mot spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Innenfor disse områdene tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av bolig- og fritidsbebyggelse, jfr. lovens 20 4 første ledd nr. 2. Dersom en fraviker byggeforbudet, skal det kreves reguleringsplan når det oppstår en gruppebebyggelse på 2 eller flere slike bygg. (Retningslinjer:) Ved søknad om dispensasjon må særlige grunner vurderes opp i mot de hensyn planen er ment å ivareta. Det vises til retningslinjene hensyn som planen er ment å ivareta jfr. F- nummer på plankartet. Retningslinjene skal legges til grunn ved behandling av dispensasjonssøknader sammen med til en hver tid gjeldende sektorkart. SONE 4: LNF-områder der spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates på bestemte vilkår i jfr. lovens 20-4, 2. ledd pkt. b og c. Innenfor disse områdene kan det tillates spredt bolig-, ervervs- og/eller fritidsbebyggelse. I forbindelse med nye fysiske tiltak skal kommunen sørge for at ny bebyggelse under den marine grense avklares med fylkeskommunen. Høringsuttalelser Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring til naboer og sektormyndighet i brev datert , og innen høringsfristen var det mottatt en uttalelse fra fylkesmannen. Side 14 av 24

15 Sak 35/14 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ; Fylkesmannens fagavdelinger har ingen merknader. Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som ut fra de interesser de skal ivareta, ikke har merknader til saken. Fylkesmannen minner om at saken skal vurderes med hensyn på de forhold naturmangfoldloven skal ivareta. Vurdering: Administrativ vurdering Det framgår av begrunnelsen at eiendommen gnr.86 bnr. 4 pr dato har 3 bolighus, og at det kun er behov for ett bolighus på eiendommen. Boligtunet som det søkes dispensasjon for å fradele (parsell 1) ligger på en teig ca meter vest for de to andre boligene på eiendommen. Dagens eier bor på tunet som søkes fradelt og vist som parsell 2. Fradeling av parsell 2 kan behandles uten dispensasjonssøknad. Begge boligtunene ligger plassert nær kommunal veg, og har en beliggenhet som ikke vil medføre ulemper for videre gardsdrift på gnr.86/4 eller nabobrukene. Fradeling av boligtun på parsell 1, sees på som uproblematisk. Ved fradeling av parsell 2 må det sørges for at fradeling foretas på slik måte at gjenværende boligtunet på gnr.86 bnr.4 sikres vegrett. Ingen av fradelingene vurderes til å være i strid med de hensyn som skal tas etter Lov om naturmangfold. Boligene er etablert, og vil ikke medføre vesentlig endring av forholdene i området. Da bebyggelsen er eksisterende, ser ikke administrasjonen behov for å kreve reguleringsplan. Administrativt anbefales det å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell 1. Søknad om fradeling av parsell 2 blir behandlet administrativt da det er åpnet for det i vedtatt plan. Side 15 av 24

16 Sak 36/14 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE VED OPPFØRING AV HYTTE - GNR 1/18 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 1/18 Arkivsaksnr.: 14/394 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/14 Formannskapet /14 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 1.4 i reguleringsplan for eiendommen Agdenes gnr.1/1 vedtatt , slik at tomta kan bebygges med fritidsbolig med bebygd areal på 109 m 2 i tillegg til eksisterende uthus som har et bebygd areal på ca 18 m 2. Dispensasjonsvedtaket er vurdert til ikke å ha betydning ut fra de hensyn naturmangfoldloven skal ta. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 36/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 1.4 i reguleringsplan for eiendommen Agdenes gnr.1/1 vedtatt , slik at tomta kan bebygges med fritidsbolig med bebygd areal på 109 m 2 i tillegg til eksisterende uthus som har et bebygd areal på ca 18 m 2. Dispensasjonsvedtaket er vurdert til ikke å ha betydning ut fra de hensyn naturmangfoldloven skal ta. Vedlegg: 1. Dispensasjonssøknad datert med situasjonsplan og tegninger 2. Oversiktskart, lokalisering av tomt 3. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan med bestemmelser Side 16 av 24

17 Sak 36/14 4. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Saksopplysninger: Kommunen mottok den søknad om oppføring av hytte på gnr.1 bnr.18, samt søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i forhold til utnyttelsesgrad. Søknaden er innsendt av Sundli Plan på vegne av tiltakshaver Harald Barø. Tiltakshavers hytte brant ned i februar 2014, og det søkes nå om oppføring av ny hytte på tomta. Ønsket hytte har et bebygd areal på 109 m 2. Det står imidlertid igjen uthus med bebygd areal på ca 18 m2 på tomta, og dermed blir tomtas bebygde areal større enn 110m 2 slik reguleringsbestemmelsene tillater. Kopi av begrunnet dispensasjonssøknad samt situasjonsplan og tegning av hytte følger vedlagt. Planstatus Gnr.1/18 ligger innenfor reguleringsplan for Agdenes, del av gnr.1 bnr.1, vedtatt , og hele tomta er i planen regulert til byggeområde fritidsbebyggelse. Det fremgår av reguleringsbestemmelsenes 1.4 at tillatt samlet BYA (bebygd areal) for hytte inkl. uthus / anneks er 110 m 2. Bestemmelsene tillater maks bebygd areal for anneks/boder på 20 m 2. Høringsuttalelser Dispensasjonssøknaden ble oversendt naboer og sektormyndighet i brev datert , og innen høringsfristen , var det kommet inn en uttalelse. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, : Ingen merknader fra fagavdelingene. Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som ut fra de hensyn de skal ivareta, ikke har merknader til saken. Fylkesmannen minner om at saken skal vurderes i forhold til prinsippene i naturmangfoldloven. Vurdering: Administrativ vurdering Situasjonsplanen viser plassering av omsøkt bygg samt eksisterende uthus, og det er det god plass til byggene samt parkering. Etter en administrativ vurdering vil overskridelsen av bebygd areal med 17 m 2 i dette tilfelle ikke være av betydning for nabotomtene. Dispensasjonen har i dette tilfelle ikke gi endringer i forhold til tidligere hytte, og er vurdert til ikke å ha betydning ut fra de hensyn naturmangfoldloven skal ta. Side 17 av 24

18 Sak 37/14 SAKSPROTOKOLL - ENDRING I HØRINGSDOKUMENTER- REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Arkivsaksnr.: 14/404 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet Innstilling: Agdnens kommune ønsker ikke at bygninger i Agdenes kommer innenfor gulstøysone, jf. tilleggsnotat nr. 13. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 37/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Agdenes kommune ønsker ikke at bygninger i Agdenes kommer innenfor gulstøysone, jf. tilleggsnotat nr. 13. Vedlegg: Reguleringsbestemmelser datert Tilleggsnotat nr. 13 endret flymønster ved avgang bane 15, datert Saksopplysninger: Kommunen mottok den varsel m endring i høringsdokumentene til reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon. Ørland kommune vedtok den å legge ut forslag til reguleringsplan for Ørland hovedflystansjon til høring og offentlig ettersyn. I møte den ble reguleringsplanen lagt fram for ny behandling som medførte vedtak om å gjøre endringer i høringsforslaget. Endringene gjelder: Side 18 av 24

19 Sak 37/14 Reviderte reguleringsbestemmelser Justert flytrasè i syd, vist i dokument «Tilleggsnotat nr. 13 endret flymønster ved avgang bane 15» Vurdering: Det framgår av tilleggsnotat nr. 13 at omlegging av flymønster ved avgang fra bane 15 vil medføre at 5 færre bygninger vil komme i den mest støyutsatte sonen, illustrert i Figur 2 og kalt alt i notatet. Det framgår av notatet at det med alt. 2.2 blir flere bygninger som kommer innenfor gul sone enn i forrige forslag. Økningen antall bygg i gul sone skyldes i hovedsak at et større antall fritidsboliger i Agdenes blir berørt ved dette flymønsteret. Administrasjonen antar at de fleste flygninger vil foregå i ukedagene og på dagtid, men kommunen ser det som lite ønskelig at fritidseiendommene i Agdenes skal få mere støy. Det kan synes som fordelene ved endret flygemønster er små for Ørland kommune da 5 kun bygninger flyttes ut av den mest støyutsatte sona, mens det gir større negative konsekvenser for Agdenes som får flere fritidsboliger i gul sone, jf. tabell 1 i tilleggsnotat nr. 13. Side 19 av 24

20 Sak 38/14 SAKSPROTOKOLL - INDUSTRITOMT I LENSVIK Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 611 &50 Arkivsaksnr.: 14/137 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/14 Formannskapet Innstilling: Formannskapet frarår salg/bortleie av deler av eiendommen gnr. 88 bnr. 60 som omsøkt. Etablering av lastebildepot/verksted/lager vurderes å ligge utenfor reguleringsplanformålet. Eiendommens beskaffenhet vurderes i tillegg ikke egnet for denne type virksomhet, og tilrettelegging av tomta vil være forholdsvis kostnadsdrivende. Nye vedlegg Brev fra Dag Øyvind Klungervik, datert Retningslinjer for tildeling av industritomt + mal for avtale om salg/bortfeste Nye saksopplysninger: Agdenes kommune ervervet eiendommen den for kr Tomta matr.nr. 88/60 er ca. 6,7 dekar stor og registrert som ubebygd i Matrikkelen. Nye vurderinger: Ingen Vedlegg: Brev fra Dag Øyvind Klungervik, datert Saksopplysninger: Søkeren, som er bosatt i Vollahaugen, ønsker å kjøpe evt. leie en del av eiendommen gnr. 88 bnr. 60 (Slakteritomta) på Berganeset av kommunen. Han har akutt behov for parkerings- og lagerareal for sin hovedsakelig landbruksrelaterte transportvirksomhet. Arealet som ønskes kjøpt er ca. 3 dekar stort. Det ble rundt 1980 oppført grunnmurer av armert betong for et slakteri på eiendommen, dels er tomta også opparbeidet med veger og noe annen infrastruktur. Etter så vidt lang tid uten aktivitet her er tomta gjenvokst med lauvskog, tilført raskmasser som ikke er utplanert og framstår totalt sett nokså uryddig i dag. Klungervik sendte kommunen en forespørsel den , ble i et svarbrev den orientert om hva kommunen forventer av dokumentasjon samt opplyst om at næringshagen i Orkdal kan gi bistand til slikt arbeid. Klungervik har ikke funnet det nødvendig å søke ekstern bistand, men har i brev av utdypet sine planer ytterligere. Han har i et kartutsnitt skissert plassering av et nybygg på eiendommen, vel 600 m2 stort, hvorav ca. 220 m2 isolert (garasje/verksted) og ca. 400 m2 kaldlager. Anslag sysselsetting: 2 heltidsansatte og 4 deltidsansatte i sesong. Side 20 av 24

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 09:00 11:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 12/453 PLANPROGRAM TIL FASTSETTELSE - BOLIGOMRÅDE PÅ VALSET GNR 7/1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 12/453 PLANPROGRAM TIL FASTSETTELSE - BOLIGOMRÅDE PÅ VALSET GNR 7/1 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2014 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Mattis Sveine

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 10:00 12:14 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/14 13/446 ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD-LEKSA GNR 58/1-FLYTTING AV ADKOMSTVEG V10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/14 13/446 ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD-LEKSA GNR 58/1-FLYTTING AV ADKOMSTVEG V10 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.05.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/11 05/543 FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOMMERHVILE GNR. 9 BNR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/11 05/543 FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOMMERHVILE GNR. 9 BNR. 2 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2011 Tid: Kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5 JOHN ANDERS SCHEI/HILDE LISS TAFTØ SCHEI - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV EIENDOMMEN GNR.7/1 FRA HYTTE- TIL BOLIGOMRÅDE Rådmannens innstilling: 1. Etablering av

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 14.40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/580 REGULERINGSPLAN FOR RISHAUGMOEN HYTTEFELT - GNR 14/2, ENDRING Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Saksnr.: Utvalg Motedato 5/12 Formannskapet

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2010 Tid: kl. 13.00 14.47 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ass. rådmann Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/94 Planutvalg Stig Johannes Jøssund - søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt 81/017

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/94 Planutvalg Stig Johannes Jøssund - søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt 81/017 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 81/017 Dato: 18.10.2016 Saksnr Utvalg Møtedato 16/94 Planutvalg 26.10.2016 Saksbehandler: Kjell Vingen Stig Johannes Jøssund - søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt 81/017

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bård Olav Kollerud Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 15/788 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 11.11.2015 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - TANGELAND 96/1 Rådmannens forslag til

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Møtedato/sted: 13.06.2012 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.30 SAKLISTE:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2014 Tid: 11:00 13:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon - Klage på avslag. Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.

Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon - Klage på avslag. Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr. Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon - Klage på avslag Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.: 16/01113-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 16.02.2017

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PLANUTVALG VEDTAK:

PLANUTVALG VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 04.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.20 14.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik - fratrådte som inhabil

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 64/1 Arkivsaksnr.: 16/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 64/1 Arkivsaksnr.: 16/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 64/1 Arkivsaksnr.: 16/2940-13 TORBJØRN OLSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR UTTAK AV STEINMASSER Ferdigbehandles i: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.06.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 102/289 Arkivsaksnr.: 14/902-12

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 102/289 Arkivsaksnr.: 14/902-12 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 102/289 Arkivsaksnr.: 14/902-12 RAGNHILD T. SØDAL OG JØRUND SÆTHER - DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN KYRKSÆTERØRA Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus Saksframlegg Arkivnr. L13 Saksnr. 2015/1017-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til

Detaljer

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 010/06-025/06 14.02.2006 Formannskapssalen 14:00-16:00. Følgende medlemmer møtte: Ivar Nerhoel Kåre Ola Kurås Knut

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/07 07/414 SØKNAD OM FRADELING AV TUNET PÅ SAND,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref. Vår ref. Dato 13424/2015/1621/82/101/KARROR

MELDING OM VEDTAK. Deres ref. Vår ref. Dato 13424/2015/1621/82/101/KARROR Plan, byggesak og oppmåling Per Kåre Schancke Lundamyrveien 72 7140 OPPHAUG MELDING OM VEDTAK Deres ref. Vår ref. Dato 13424/2015/1621/82/101/KARROR 25.11.2015 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - DISPENSASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 29/07 07/992 DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD I KOMMUNEDELPLAN SKURLAGET - PLASS TOMT 4 MÅNA B5

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 29/07 07/992 DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD I KOMMUNEDELPLAN SKURLAGET - PLASS TOMT 4 MÅNA B5 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/07 07/992 DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD I

Detaljer

8/4 - Pedersborg - Dispensasjon og fradeling - klage

8/4 - Pedersborg - Dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 8/4 Arkivsaksnr: 2015/3934-14 Saksbehandler: Johan Forbord Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 8/4 - Pedersborg - Dispensasjon og fradeling - klage Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 13/09 09/308 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 13/09 09/308 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 29.04.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/681 OMREGULERING AV SLETVIK FORSAMLINGSHUS - GNR 18/10 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 18/10 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/15 Formannskapet 04.03.2015

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag Birkenes kommune Plan- og byggesak Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato 019/16 Planutvalget 09.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Monica Larsen K2 - L33, GNR - 169/1 16/358 Søknad om dispensasjon fra arealdelen

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 133 BNR 1 - NORDRE BREVIG GÅRD - PLANKESVINGEN 5 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NY BOLIG I LNF-OMRÅDE BOLIG I LNF-OMRÅDE

SAKSFREMLEGG GNR 133 BNR 1 - NORDRE BREVIG GÅRD - PLANKESVINGEN 5 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NY BOLIG I LNF-OMRÅDE BOLIG I LNF-OMRÅDE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 133 BNR 1 - NORDRE BREVIG GÅRD - PLANKESVINGEN 5 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NY BOLIG I LNF-OMRÅDE BOLIG I LNF-OMRÅDE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DISPENSASJON OG FRADELING AV 3 BOLIGTOMTER PÅ EIENDOM 4/55

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DISPENSASJON OG FRADELING AV 3 BOLIGTOMTER PÅ EIENDOM 4/55 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DISPENSASJON OG FRADELING AV 3 BOLIGTOMTER PÅ EIENDOM 4/55 Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 4/55 Arkivsaksnr.: 14/965 4/55 - VEDR. ØNSKE OM KJØP AV TOMT - DISPENSASJON

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte - gbnr 18/ Rognes - søker Aril Røttum

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte - gbnr 18/ Rognes - søker Aril Røttum Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/1491-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte -

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 10/15 14/660 KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING AV PROSESSPLANEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 10/15 14/660 KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING AV PROSESSPLANEN Sak 9/15 Utvalg: FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Styringsgruppen for kommunereformen behandler sak 10/15 kl. 11:00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2015 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på tlf eller på e-post til SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på tlf eller på e-post til SAKSLISTE Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 16.05.2013 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2016/805-4 Saksbehandler: Johann Petur Johannsson Saksframlegg 1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer