Hvorfor er teak så populært?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor er teak så populært?"

Transkript

1 Hvorfor er teak så populært? Import og salg av hagemøbler i tropisk trevirke i Bergen kommune, samt bedrifters kjennskap til miljøinformasjonsloven En spørreundersøkelse utført av Naturvernforbundet Hordaland og Fremtiden i Våre Hender- juni 2005

2 Sammendrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført en undersøkelse av 14 bedrifter i Bergen kommune som fører hagemøbler og lignende for å kartlegge om disse selger produkter i tropisk trevirke. Et annet formål var å finne ut hvor stor kjennskapen til miljøinformasjonloven er. De fleste av de undersøkte butikkene tilhører større eller mindre kjeder, kun tre er selvstendige butikker. Undersøkelsen viser at 11 av 14 butikker fører hagemøbler og tilbehør. Åtte av disse selger produkter i tropisk trevirke, mens tre av butikkene ikke tar inn slike produkter. De resterende tre fører ikke hagemøbler. Teak er den tropiske tresorten de fleste butikkene selger, både FSC-sertifisert og som ikke-sertifisert plantasjehogst. Fire av 14 intervjuobjekter kjente til miljøinformasjonsloven, mens ni opplyste at de ikke kjente til loven. Syv av 14 bedrifter oppgir at de ønsker å motta informasjon om miljøfyrtårn/ forbedre miljøprofilen. 2

3 Innhold Innledning 4 Om regnskog og hogst 5-6 Om tropiske tresorter 7 Om miljøsertifisering av trevirke 8 Om miljøinformasjonsloven 9 Metode Resultater Diskusjon Konklusjon Vedlegg Kilder 24 3

4 Innledning Naturvernforbundet Hordaland (NVH) gjennomførte i juni 2005 en undersøkelse av 14 bedrifter i Bergen kommune som fører hagemøbler, for å kartlegge import og salg av slike produkter i tropisk trevirke. I tillegg ble bedriftenes kjennskap til miljøinformasjonsloven undersøkt. En oversikt over de ulike bedriftene følger som vedlegg. Undersøkelsen er finansiert av Bergen kommune. Bakgrunnen for undersøkelsen er at regnskogene er under sterkt press, ettersom etterspørselen etter tropisk trevirke er stadig økende. NVH mener at det er nødvendig at forbrukerne får mer informasjon om de problematiske aspektene rundt denne hogsten. I tillegg er det ønskelig å skape større oppmerksomhet rundt miljøinformasjonsloven og dermed gi forbrukere mulighet til å påvirke vareutvalget direkte. Regnskogfondet utfører årlig nasjonale tømmerkampanjer, og denne undersøkelsen er et ledd i å følge opp dette arbeidet regionalt. Besøket ved de ulike bedriftene ble gjennomført av Trine Moland fra NVH og Endre Kildal Iversen fra Fremtiden i Våre Hender Bergen. Trine Moland har bearbeidet resultatene og utarbeidet denne rapporten, som vil bli oversendt Bergen kommune og Regnskogfondet. Videre vil den bli lagt ut på NVH sine hjemmesider. 4

5 Om regnskog og hogst 1(2) Regnskogen rommer over halvparten av alle jordas arter, men dekker bare seks prosent av jordas overflate. Millioner av mennesker er direkte avhengig av regnskogen, men også vi som lever langt unna trenger regnskogens livsviktige medisiner og dens bidrag til å regulere jordas klima. Kommersiell tømmerhogst er en av de viktigste årsakene til at regnskogen ødelegges. Noe av regnskogstømmeret som hogges er å finne i norske butikker, som parkett, møbler, osv. Importen av trelast og byggevarer laget av regnskogstømmer var i 2003 på 139 millioner kroner. 5

6 Om regnskog og hogst 2(2) Hvert år blir over 150 km 2 tropisk skog fullstendig rasert. Dette tilsvarer halve Norges areal. Ved å importere teak fra for eksempel Burma bidrar en til å styrke det brutale militærregimet i landet. I tillegg er det dokumentert bruk av tvangsarbeid i tømmerhogsten i dette landet. Mahogni og gabon hogges som regel i Afrika. Denne hogsten ødelegger livsvilkårene for urbefolkningen i regnskogsområdene. Det er store penger å tjene på å selge tropisk tømmer til rike land, men er en kortsiktig tankegang ettersom de fleste fattige menneskene i tropiske områder er direkte avhengig av det regnskogen kan gi dem. 6

7 Om tropiske tresorter Teak (Tectona spp.) er en slekt av tropisk edeltre som hører hjemme i Sør- og Øst-Asia. Teaktre er store, opptil m høge tre som feller løvet i tørketida. Det finnes tre arter av teak, der vanlig teak (Tectona grandis) er den kommersielt viktigste. Akasie (Acacia), slekt av mimosafamilien. Mellom 700 og 800 arter, de fleste i Australia og Afrika. Veden er sterk og brukes bl.a. til møbler. Eukalyptus (Eucalyptus),slekt av myrtefamilien med 600 arter, de fleste i Australia og Tasmania. Vokser hurtig, kan bli 100 m høye. Nyatoh (Sapotaceae spp., Palaquium spp. etc.) er et samlenavn for tømmeret fra ulike trearter som vokser i flere sørøstasiatiske land. Fra 30 m og høyere. Indonesisk nyatoh forekommer bare i naturskoger, ikke plantasjer. Hardwood er en samlebetegnelse som benyttes om flere typer løvtrær, deriblant akasie og eukalyptus 7

8 Om miljøsertifisering av trevirke Norske myndigheter har oppfordret til å unngå alt trevirke som ikke kommer fra garantert bærekraftig tømmerhogst, dvs. produkter som er miljøsertifisert, f.eks. med FSC-sertifisering (Forest Stewardship Council). Ifølge Regnskogfondet finnes det i dag ingen miljømerker for tropisk trevirke som forbrukere kan stole på. Problemene er så alvorlige at Forbrukerombudet vurderer det som ulovlig å markedsføre teak-møbler fra Indonesia som FSC-sertifiserte. De områdene i Indonesia der det dyrkes teak mistet sin FSC-godkjenning for tre år siden, men på grunn av omfattende misbruk selges det fortsatt møbler med dette miljømerket. Regnskogfondet har tidligere offentliggjort en rapport som avdekket alvorlig svikt i FSCs rutiner for sertifisering av tropisk tømmer. FSC har fortsatt ikke gjennomført nødvendige endringer, og Regnskogsfondet oppfordrer derfor fortsatt folk til å unngå alle varer laget av tropisk trevirke. Teak-møbler fra Indonesia selges av en rekke hagemøbelforhandlere landet over. Hogsten av trevirket er fullstendig ute av kontroll, og kjennetegnes av alvorlige miljøproblemer, store problemer med ulovlig hogst og konflikter med lokalbefolkning. 8

9 Om miljøinformasjonloven Miljøinformasjonsloven trådte i kraft 1. januar Denne loven gir alle borgere lovfestet rett til å få miljøinformasjon både fra offentlige myndigheter og private virksomheter. Miljøinformasjonsloven pålegger alle virksomheter plikt til å ha kunnskap om miljøforhold i egen virksomhet som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet, og på forespørsel å gi denne informasjonen ut. En forutsetning for at miljøinformasjonsloven skal fungere etter sin hensikt er at publikum bruker den aktivt. Loven skal sette innbyggerne i stand til å bidra til vern av miljøet, beskytte seg mot helse- og miljøskade, og påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål. Dersom en som spørsmålstiller ikke er fornøyd med svaret fra private virksomheter, eller virksomheten nekter å gi den informasjonen det blir bedt om, kan en henvende seg til Klagenemnda for miljøinformasjon. Klagenemnda prøver da saken, og skal sikre at loven blir overholdt. 9

10 Metode 1(2) I forkant av undersøkelsen ble et tilfeldig utvalg av bedrifter i Bergen kommune plukket ut på bakgrunn av at de selger hagemøbler, eller er oppført som hagesenter. Ingen bedrifter ble kontaktet på forhånd av hensyn til overraskelsesmomentet. Det ble benyttet et spørreskjema under gjennomføringen av undersøkelsen (vedlegg 2). Skjemaet ble ikke overlevert kontaktpersonen, men benyttet som et hjelpemiddel. Administrasjonen ble kontaktet etter ankomst i butikken, vi presenterte oss, og forklarte hva som var formålet med besøket. Første del av undersøkelsen (Praktisk del, vedlegg 2) gir en oversikt over hvilke produkter av og med tropisk trevirke de ulike bedriftene fører, og om disse produktene var miljøgodkjent i form av FSC-sertifisering eller plantasjehogst og lignende. Andre del av undersøkelsen (Dokumentasjonsundersøkelse, vedlegg 2) hadde som formål å avdekke bedriftens kjennskap til miljøinformasjonsloven, samt undersøke om bedriften hadde en miljøpolicy/ mål, og om det eventuelt var ønskelig å forbedre miljøprofilen i form av for eksempel å bli miljøfyrtårn. 10

11 Metode 2(2) I etterkant av spørsmålsrunden ble det overlevert et brev signert NVH. Dette brevet er vedlagt i rapporten. Brevet stilte samme type spørsmål som Regnskogfondet stilte ulike bedrifter i Oslo-området tidligere i år. Begrunnelsen for å utlevere dette brevet var for å få svar på de spørsmålene som intervjuobjektet ikke kunne eller ville svare på, samt prøve ut miljøinformasjonsloven direkte. De av bedriftene som ikke kunne eller ville svare på spørsmålene da vi var på besøk ble oppringt på et senere tidspunkt. 11

12 Resultater - Hvilke butikker selger tropiske produkter? Åtte av 11 butikker i undersøkelsen fører hagemøbler og tilbehør i tropisk trevirke Av de 14 butikkene som ble undersøkt er det tre butikker som ikke tar inn produkter i tropisk trevirke. Disse butikkene er: Møbelringen, Bohus og ArealConsult. Tre av de undersøkte butikkene førte ikke hagemøbler, men tas med i undersøkelsen da disse ble forespurt om miljøinformasjonsloven. Dette gjelder følgende butikker: Bønes Hagesenter, Fantoft Hagesenter og Garnes Hagesenter. 12

13 Resultater - Hvilken tresort selges det mest av? Undersøkelsen viser at teak er den tresorten som de fleste butikkene i undersøkelsen tar inn (se tabell 1). Hardwood er en samlebetegnelse som benyttes om flere typer løvtrær, deriblant akasie og eukalyptus, og selv om bare to butikker førte denne tresorten, hadde de til gjengjeld relativt mye av slike produkter. Akasie og eukalyptus er to rasktvoksende tresorter som hver for seg bare ble solgt i to butikker. Nyatoh er den tresorten vi fant minst av i de undersøkte butikkene. Kun mindre produkter, ikke møbler, ble solgt i denne tresorten 13

14 Resultater - Hvilken tresort selges det mest av? Tabell 1. Hvilke tropiske tresorter som inngår i vareutvalget til de undersøkte butikkene i Bergen kommune. X= fører utvalgte tresort, - = fører ikke utvalgte tresort. Butikker merket med * fører ikke hagemøbler. Tresorter Butikker Akasie Eucalyptus Hardwood Nyatoh Teak ArealConsult Bohus Bønes Hagesenter* Coop Obs Bygg - X Fantoft Hagesenter* Garnes Hagesenter* Hødnebø Home X Ikea X Jysk - - X - X Living X Møbelringen Plantasjen - - X - X Skeidar X Åsane Hagesenter X X 14

15 Resultater - Hvilke tresorter var sertifisert? Undersøkelsen viser at fem av åtte butikker fører FSC-sertifisert tropisk trevirke, mens de resterende tre hadde produkter merket som plantasjehogst eller opplyste dette muntlig eller skriftlig ved forespørsel. Både akasie, eucalyptus, hardwood og teak ble funnet som FSC-sertifiserte produkter, mens nyatoh ikke ble det. Teak og hardwood var også registrert som plantasjehogst. En del av hagemøblene var dårlig merket, og det var vanskelig å finne opplysninger om sertifisering, opprinnelsesland og lignende. Noen ansatte hadde også problemer med å svare på spørsmål om dette. Det meste av teaken ble oppgitt å være importert fra Indonesia, men leverandøren av hagemøbler til Hodnebø Interiør, Skagerak Denmark oppgir at de anvender teak fra Burma dersom det ikke lar seg gjøre å skaffe tre av god nok kvalitet andre steder. Til gjengjeld opplyser de at de vil gjøre seg uavhengig av burmesisk tre innen utgangen av 2008 hvis ikke de politiske forholdene i landet forbedrer seg. 15

16 Resultater - Hvordan fungerer Miljøinformasjonloven? Av 14 intervjuobjekt var det kun fire som kjente til miljøinformasjonsloven, mens ni opplyste at de ikke kjente til denne loven. En person ønsket å ikke svare, og er satt under kategorien vet ikke. Det ble også spurt om bedriften har en miljøpolicy/ mål? Åtte av bedriftene svarte ja på dette spørsmålet, mens fem svarte nei og/ eller vet ikke. På spørsmålet om bedriften har ønske om å forbedre miljøprofilen i form av for eksempel å motta informasjon om miljøfyrtårn/ bli et miljøfyrtårn svarte syv av 14 ja. To butikker svarte nei, mens de resterende fem ikke hadde noe bevisst forhold til dette, og valgte å svare vet ikke. 16

17 Diskusjon - Derfor er teak så populært! Undersøkelsen har vist at teak er den tropiske tresorten de fleste butikkene i undersøkelsen tar inn. Forklaringen på dette er ifølge butikkene den store etterspørselen fra kundene. Teak er ansett for å være av svært god kvalitet, og spesielt egnet til å tåle det skandinaviske klimaet. Kvaliteten kan være ulik, der det avgjørende er treets alder. Eldre trær har tettere ved, og er dermed hardere og tåler røffere behandling. Vi registrerte at det var ulike produsenter og leverandører for de ulike butikkene, og man må kunne anta at det er ulik alder og dermed kvalitet på teaken i de ulike butikkene. Akasie og eukalyptus som føres av hhv. IKEA og Coop Obs Bygg, ble oppgitt å være akseptable tropiske tresorter å importere og selge, ettersom disse er hurtigvoksende og hovedsakelig plantasjehogget. Regnskogfondet opplyser at plantasjene ofte blir opprettet der det tidligere var regnskog, og at disse plantasjene gir billig treverk som er en direkte drivkraft for å ødelegge skogen. Regnskogfondet oppfordrer derfor til også å unngå denne typen tropisk trevirke. I èn butikk så vi hageeffekter uten opplysninger om type treverk. Butikken kunne ikke svare på hvilken tresort produktene var laget av. Dette var ikke nødvendigvis av tropisk trevirke, men er et eksempel på mangelfull merking, der kundene kan ende opp med produkter de egentlig ikke ønsker å kjøpe. 17

18 Diskusjon - Hvorfor er miljøinformasjonen så ukjent? Grunnen til at så få kjente til miljøinformasjonsloven (fire av 14) kan kanskje være på grunn av at loven er såpass ny, eller at myndighetene ikke har gjort nok for å informere om loven. En annen årsak kan ligge i at ledelsen i butikkene ikke har spredt informasjonen om loven godt nok i bedriften/ kjeden. Spørsmålet om bedriften har en miljøpolicy/ mål var relativt rundt formulert - noe som ble påpekt av enkelte, og derfor bør det ikke legges for stor vekt på dette. Noen butikker mente at de var nødt å selge produkter i tropisk trevirke siden etterspørselen er så stor at de ville miste mange kunder om de hadde sluttet å selge slike produkter. De butikkene som ikke selger tropisk trevirke opplyste at de mister mange kunder ettersom de bevisst har valgt å ikke selge slike produkter, men ønsket fremdeles å opprettholde denne politikken. En butikk oppgav at de hadde fjernet FSC-merkingen fordi de hadde fått kjennskap til at denne ordningen ikke lengre hadde noen verdi. 18

19 Konklusjoner Det er gledelig at de bedriftene som har valgt å ikke selge produkter i tropisk trevirke fremdeles holder en like konsekvent linje. Disse bedriftene er Bohus og Møbelringen. ArealConsult har ikke tidligere vært undersøkt. Det er ikke like oppløftende at noen butikker kun oppgir konkurranse som begrunnelse for å ta inn produkter av tropisk tømmer. De fleste var opplyst om sertifiseringsordningen FSC/plantasjehogst, men få var oppdatert på at denne ordningen i flere områder er uten verdi og troverdighet. Tømmerkampanjene til Regnskogfondet er godt kjent blant de fleste bedriftene, og inntrykket vårt er at disse kampanjene har hatt en oppdragende effekt, men må videreføres. Det er også viktig at butikkene får tilsendt oppdatert informasjon om sertifiseringsordninger. Helhetsinntrykket er at de fleste butikkene synes det er greit å importere tropisk trevirke så lenge det er basert på bærekraftig hogst. Problemet som vi ser det, er at butikkene er nødt til å stole på produsentene og leverandørene, og har få muligheter til å påvirke om treverket er lovlig eller ulovlig hogget. 19

20 Konklusjoner Dessverre virker det som mange butikkansatte ikke i tilstrekkelig grad er i stand til å svare på spørsmål om regnskogstømmer. Et tiltak kunne være å kurse de ansatte bedre, og/ eller gi de ansatte tilgang til dokumenter de kan benytte seg direkte av ved slike spørsmål. De fleste butikkene oppgav at de aldri fikk kritiske spørsmål om tropisk trevirke, mens noen få opplyste at de regelmessig fikk slike spørsmål. Dette forteller oss at det er nødvendig å informere publikum bedre om miljøinformasjonloven, og hensikten med denne. 20

21 Vedlegg 1- Liste over undersøkte butikker 1. Areal Consult Bergen 2. Bohus Bergen 3. Bønes Hagesenter Bønes 4. Coop Obs Bygg Laguneparken 5. Fantoft Hagesenter Fantoft 6. Garnes Hagesenter Indre Arna 7. Hødnebø Home Nesttun 8. Ikea Åsane 9. Jysk Åsane 10. Living Åsane 11. Møbelringen Bergen 12. Plantasjen Åsane 13. Skeidar Åsane 14. Åsane Hagesenter Åsane 21

22 Vedlegg 2 - Spørreskjema DEL 1. PRAKTISK UNDERSØKELSE Hvilke varer laget av eller med tropisk tømmer har de i butikken? HAGEMØBLER, TERRASSEGULV, TREHELLER, GRILLTRALLER, MM. Tresort Vare Utstilt/reklamert for i butikken? Lagerføres eller kun på bestilling "Miljøgodkjent" FSC/Plantasjehogst ol. Akasie (hardwood) Almendrillo Bankirai Bubinga Eucalyptus (hardwood) Iroko Jatoba Keruing Lauan Mahogni Meranti Nyatoh Red Balau Shorea Teak Virola Wenge Andre tropiske tresorter? Kommentar DEL 2. DOKUMENTASJONSUNDERSØKELSE - Hvilken dokumentasjon kan/ ønsker bedriften å fremlegge? KJENNER LEDELSEN TIL MILJØINFORMASJONSLOVEN? (Sett kryss) JA NEI VET IKKE HAR BEDRIFTEN EN MILJØPOLICY/ MÅL? Hvis nei gå videre til siste spørsmål JA NEI VET IKKE HAR BEDRIFTEN ET ØNSKE OM Å FORBEDRE MILJØPROFILEN (MILJØSERTIFISERING EL.) JA NEI VET IKKE 22

23 Vedlegg 3 - Brev Butikkledelsen Bergen, 30. august 2005 Forespørsel om dokumentasjon vedr. bruk av tropisk trevirke i hagemøbler, ol. Med bakgrunn i miljøinformasjonsloven ber Naturvernforbundet Hordaland om å besvare spørsmålene under og sende oss relevant dokumentasjon. Hvis ikke selv sitter på denne type informasjon ber vi om at spørsmålene blir videresendt til leverandør og returnert til Naturvernforbundet Hordaland på adressen som står nederst på arket innen 1. Hvilke produkter laget av tropisk trevirke finnes i deres vareutvalg? (Spesifiseres i den grad det er hensiktsmessig, f.eks. "balau terrassegulv, teak hagemøbler", etc. 2. Hvem tilvirker og evt. deres leverandør av produktet (ene)? (Spesifiseres jf. Spørsmål 1) 3. Hvilken dokumentasjon finnes vedrørende hogsten av trevirket og eventuelle miljøødeleggelser/bærekraftig skogsdrift, etc.? Vi ber om å få kopi av all relevant dokumentasjon. Med vennlig hilsen NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Trine Moland Nestleder (Sign.) John Martin Jacobsen Daglig leder 23

24 Kilder Nils Hermann Ranum, Regnskogfondet. TAKK: Vi takker Bergen kommune for midler til å gjennomføre denne undersøkelsen, og Regnskogfondet for utlån av bildene som er benyttet i denne rapporten samt gode råd! 24

De Norske Treimportørers Forening har besvart kravet om miljøinformasjon på vegne av virksomhetene.

De Norske Treimportørers Forening har besvart kravet om miljøinformasjon på vegne av virksomhetene. NEMNDSVEDTAK Saknr: 2004/18 Klager: Regnskogfondet Grensen 9 B 0159 Oslo Innklaget: - Erling Hustvedt AS - AS Tre og Finer - Rolf Vaagsæter AS - Oslo Finerfabrikk AS - Interwood AS - Isene Jordan - LA

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Formannskapssak tropisk trevirke Arkivsaksnr.: 09/11043 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Ved Trondheim kommune sine anskaffelser av varer gjelder følgende spesifikke

Detaljer

Teak Fakta og Myter. Teak treet s geografisske vekstområder, naturlig og plantasje

Teak Fakta og Myter. Teak treet s geografisske vekstområder, naturlig og plantasje Teak Fakta og Myter Teak Fakta og Myter Teak treet s geografisske vekstområder, naturlig og plantasje Hogstmengde, metoder, dimensjoner, kvalitet etc. Fokus på Burma og Indonesia Teak Markedet world-wide

Detaljer

Saksframlegg TROPISK TØMMER. FORSLAG TIL RETNINGSLINJER

Saksframlegg TROPISK TØMMER. FORSLAG TIL RETNINGSLINJER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-14/5851-2 30373/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 29.04.2014

Detaljer

Bakgrunn Ved brev av 24.06.2004 (vedlegg 1) tok klager kontakt med en rekke virksomheter, herunder Lidl og ba om svar på følgende spørsmål:

Bakgrunn Ved brev av 24.06.2004 (vedlegg 1) tok klager kontakt med en rekke virksomheter, herunder Lidl og ba om svar på følgende spørsmål: NEMNDSVEDTAK Saknr: 2004/10 Klager: Nettverk for Mat og Miljø Grensen 9b 0159 Oslo Innklaget: Lidl Norge NAF Postboks 6599 Etterstad 0607 Oslo Saken gjelder Saken gjelder klage på Lidl Norges behandling

Detaljer

Sertifisering av skog

Sertifisering av skog Skogeiere som vil selge tømmer forplikter seg til å følge Norsk PEFC skogstandard. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever i dag sertifisering. Ringerike, Buskerud. Foto: John Y. Larsson, Det

Detaljer

Velg dokument i innholdsfortegnelsen

Velg dokument i innholdsfortegnelsen Tilknytning til kontrollordning Økologisk skogbruk Velg dokument i innholdsfortegnelsen Til interesserte produsenter...2 Fremgangsmåte for Debio-godkjenning................3 Kontrollgebyr...4 Skjema som

Detaljer

Miljøfarlig avfall. Rapport med resultater fra undersøkelse hos bilopphoggere, billakkeringsverksteder og bilverksteder April, 2003

Miljøfarlig avfall. Rapport med resultater fra undersøkelse hos bilopphoggere, billakkeringsverksteder og bilverksteder April, 2003 Miljøfarlig avfall Rapport med resultater fra undersøkelse hos bilopphoggere, billakkeringsverksteder og bilverksteder April, 2003 Sammendrag Naturvernforbundet Hordaland har gjennomført undersøkelse om

Detaljer

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland : Uttalelse fra Naturvernforbundet i Hedmark og Oppland

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland : Uttalelse fra Naturvernforbundet i Hedmark og Oppland Til: Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Hedmark fylkeskommune Oppland fylkeskommune Elverum 02.08.12 Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013 2016: Uttalelse fra Naturvernforbundet

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Krav om informasjon knyttet til salg av produkter som inneholder den tropiske tresorten ipé.

Krav om informasjon knyttet til salg av produkter som inneholder den tropiske tresorten ipé. VEDTAK I SAK 2016/6 Klager: Regnskogfondet Mariboes gate 8 0183 Oslo Innklaget: Skattekammeret gulv & interiør AS Lilleakerveien 25 0283 Oslo Saken gjelder Krav om informasjon knyttet til salg av produkter

Detaljer

Ved e-post av 03.05.2010 har klager gitt tilleggskommentarer til saken.

Ved e-post av 03.05.2010 har klager gitt tilleggskommentarer til saken. Klagenemnda for miljøinformasjon Nemndsvedtak i sakene 2010/04, 2010/05 og 2010/06 Klager: Innklaget: Stopp trusselen mot allemannsretten! v/ Dag R. Pettersen Bjørnholt 1796 KORNSJØ Glåmdal Tre AS Lerkevegen

Detaljer

Gulv og grønne skoger. om tropisk tømmer i norsk byggebransje

Gulv og grønne skoger. om tropisk tømmer i norsk byggebransje Gulv og grønne skoger om tropisk tømmer i norsk byggebransje N A L N A B U Introduksjon Dette heftet handler om tropisk tømmer i norsk byggebransje. Det er rettet mot alle som har ansvar for anbefaling,

Detaljer

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Januar er tiden for store salg over nesten hele Europa. Men er januar egentlig den beste måneden for å kjøpe den nye vinterjakken? Eller burde

Detaljer

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015 Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten Miljøvennlig tre hvorfor det Kjennskap vs kunnskap Hvilke valg for miljøvennlige bygg STATUS Kjennskap til at vi må være miljøvennlige

Detaljer

v/ advokat Hege Bjørgum Skillingstad Søren R. Thornæsveg Namsos

v/ advokat Hege Bjørgum Skillingstad Søren R. Thornæsveg Namsos VEDTAK I SAK 2014/4 Klager: Innklaget: Naturvernforbundet i Hedmark Postboks 16 2336 Stange Statskog SF v/ advokat Hege Bjørgum Skillingstad Søren R. Thornæsveg 10 7800 Namsos Saken gjelder Krav om å få

Detaljer

Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei

Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei MELDING DEL 1: ANSKAFFELSE, BRUK, HÅNDTERING, SALG ELLER AVHENDING AV STRÅLEKILDE I henhold til Forskrift av 21. november 2003 om strålevern og bruk av stråling 6, 10 og 28, eller i forbindelse med krav

Detaljer

NRK Brennpunkt klagde saken inn for klagenemnda ved brev av 5. august 2008.

NRK Brennpunkt klagde saken inn for klagenemnda ved brev av 5. august 2008. Nemndsvedtak i saksnummer: 2008/07 Klager: Innklaget: NRK Brennpunkt v/ Espen Andersen og Anders Børringbo FG 22, 0340 OSLO Telenor ASA v/ Bjørn Amundsen Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Saksbehandlingen etablering

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis.

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis. Utfylling av registreringsskjema for Bridgeklubber Registrering i Brønnøysund gjennom Altinn. v/ Tommy Sandsmark Det kan være til dels meget komplisert å registrere bridgeklubben i Brønnøysund (få et organisasjonsnummer).

Detaljer

KAMPANJEKIT A5. Mediemix: TV Radio Webannonser Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev Postkort. 4. - 13. april. Tema: Tak

KAMPANJEKIT A5. Mediemix: TV Radio Webannonser Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev Postkort. 4. - 13. april. Tema: Tak KAMPANJEKIT A5 4. - 13. april Tema: Tak Mediemix: TV Radio Webannonser Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev Postkort Tema Tak Tema i denne kampanjen er tak. Det er svært viktig at dere som selger tak er godt

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

FSC-godkjente produkter fra SCA

FSC-godkjente produkter fra SCA FSC-godkjente produkter fra SCA Hva er FSC? Skogsforvaltningsrådet(Forest Stewardship Council) (FSC) er en uavhengig, internasjonal organisasjon med formål å fremme miljøforenlig, samfunnsmessig akseptabel

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. Dokument nr. 8:144 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. Dokument nr. 8:144 ( ) Innst. S. nr. 122 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen Dokument nr. 8:144 (2001-2002) Innstilling fra utenrikskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen og Bjørn

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Nærværende sak gjelder krav fra Interessegruppa om å få informasjon om disse andre livsløpstrærne, ut over de 30 som var satt på skjemaet.

Nærværende sak gjelder krav fra Interessegruppa om å få informasjon om disse andre livsløpstrærne, ut over de 30 som var satt på skjemaet. Nemndsvedtak i sak nr. 2009/05 Klager: Innklaget: Stopp trusselen mot allemannsretten! v/ Dag R. Pettersen Bjørnholt 1796 KORNSJØ Glåmdal Tre AS v/mads Jensen Lerkevegen 58 2209 KONGSVINGER Saken gjelder:

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler 2013 Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler Valg av produkter www.forbrukeradvokaten.no Ville dere omlakkert en bil hvis jeg kom med lakken jeg ville dere skulle

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser CLAIRS/ Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Att. Jon Stiansen Klostergata 33 3732 Skien Deres referanse Vår referanse Dato 2008/122 15.01.2009 Avvisningsbeslutning

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Si ikke nei til palmeolje. Si ja til sertifisert og bærekraftig palmeolje!

Si ikke nei til palmeolje. Si ja til sertifisert og bærekraftig palmeolje! Si ikke nei til palmeolje. Si ja til sertifisert og bærekraftig palmeolje! Vi tar bærekraft på alvor. Unilever er blitt kåret til verdens mest bærekraftige matselskap av Dow Jones Sustainability World

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

OMTANKE FOR MILJØET. med dører fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med dører fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med dører fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omtanke for det viktigste Vårt liv: Våre nærmeste, vårt hjem og

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

BLI MED TIL REGNSKOGEN KULE OPPGAVER HVORDAN LEVER BARNA I REGNSKOGEN? REGNSKOG- QUIZ

BLI MED TIL REGNSKOGEN KULE OPPGAVER HVORDAN LEVER BARNA I REGNSKOGEN? REGNSKOG- QUIZ BLI MED TIL REGNSKOGEN KULE OPPGAVER HVORDAN LEVER BARNA I REGNSKOGEN? REGNSKOG- QUIZ HVA ER EN REGNSKOG? Visste du at over halvparten av alle dyr og planter på jorden bor i regnskogen? Regnskogen er verdens

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen Miljøledelse Stig Bang-Andersen Er det så viktig med miljøet da? Gjennomsnittlig overflatetemperatur på den nordlige halvkule Befolkning CO2-konsentrasjon Samlet BNP Tap av tropisk regnskog og skoglandskap

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2006/05 Klager: Innklaget: Charlotte Lycke Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg

Detaljer

Bruk av etiske påstander i markedsføringen

Bruk av etiske påstander i markedsføringen Juni 2003 Forbrukerombudets retningslinjer Bruk av etiske påstander i markedsføringen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1 INNLEDNING...3 2 PÅSTANDER MÅ KUNNE DOKUMENTERES...5 3 SPESIELLE KRAV

Detaljer

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!»

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sluttrapport for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sammendrag Barn er i rask utvikling, og behovet for næringsstoffer er stort. Det er ofte i barne- og ungdomsårene man legger grunnlaget

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Møbel- og interiørbransjene 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Rutine for organisering av brukerrepresentasjon, oppnevning og honorering

Rutine for organisering av brukerrepresentasjon, oppnevning og honorering Rutine for organisering av brukerrepresentasjon, oppnevning og honorering Systemet med oppnevning av brukerrepresentanter er viktig områdene for å sikre god og systematisk medvirkning i ASU sitt arbeid

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder i forbindelse med en bestemt hogst langs Hortabekken i Stor-Elvedal.

Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder i forbindelse med en bestemt hogst langs Hortabekken i Stor-Elvedal. VEDTAK I SAK 2015/4 Klager: Innklaget: Naturvernforbundet i Hedmark Kiær Mykleby v/ Anders Kiær Rogner gård 2480 Koppang Saken gjelder Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder

Detaljer

Ringerike kommune Kommuneoverlegen

Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ringerike kommune Kommuneoverlegen Sokna Natur- og gårdsbarnehage Ø. Hallkjenrud 3534 SOKNA Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 14/741-6 4513/14 J44 2.12.2014 Rapport fra smitteverntilsyn i barnehagen

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009-28/09 Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 I henhold til barnevernlovens internkontroll-forskrift samt barneverntjenestens

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/00330-2 Sidsel Hommersand 29. april 2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/00330-2 Sidsel Hommersand 29. april 2013 BARNEOMBUDET Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@kud.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/00330-2 Sidsel Hommersand 29. april 2013 Høring - utkast til lov om

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag 1. Opplysninger om oppdraget Oppdragsgivers organisasjon 1.1 Oppdragsgiver (virksomhet) 1.2 Prosjektleder for oppdragsgiver 1.3 Oppdragsgivers kontaktperson/prosjekteier Entreprenørens organisasjon Evaluering

Detaljer

Funn fra kartlegging av Tredrivernæringen i Karasjok, Porsanger og Alta

Funn fra kartlegging av Tredrivernæringen i Karasjok, Porsanger og Alta Funn fra kartlegging av Tredrivernæringen i Karasjok, Porsanger og Alta Oppdrag på vegne av Finnmark Treforum Bjørn Arne Føleide Konsulentselskapet Noodt & Reiding AS Oppdraget Kartlegging av næringen

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Svært/ganske dårlig 39 % 2. Nesten halvparten av bidragsyterne er reservert i Brønnøysund

Svært/ganske dårlig 39 % 2. Nesten halvparten av bidragsyterne er reservert i Brønnøysund Resultater fra TNS Gallups undersøkelse april/mai 2011 Givernes holdning til telefonsalg Norges Innsamlingsråd, 9. mai 2011 1. De fleste husker samtalen godt De fleste bidragsyterne ble intervjuet 1-3

Detaljer

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) [mailto:ken.roger@ytf.no] Sendt: 12. mars 2015 11:09 Til: Stueflaten Bodil; Finsland Ingrid Kopi: Svein Furoy (YTF) Emne: Høringssvar - gods Høringssvar utkast til forskrift

Detaljer

Til dato. dd mm åååå. Partiledd som bare har hatt aktivitet en del av 2015, må svare for den perioden de har hatt aktivitet.

Til dato. dd mm åååå. Partiledd som bare har hatt aktivitet en del av 2015, må svare for den perioden de har hatt aktivitet. Opplysningsplikt Finansiering av politiske partier 2015? A Navn: Tlf.nr.: E-post: B Trenger du hjelp med utfylling, ring 62 88 51 90 eller send e-post til partifin@ssb.no Ved en rekke spørsmål ser du tegnet.

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

SCENARIO 2. Utvikling i saken. ut fra flammene. Norske medier skriver nå mye om saken i Bangladesh.

SCENARIO 2. Utvikling i saken. ut fra flammene. Norske medier skriver nå mye om saken i Bangladesh. , 9 4 KLÆR M O L L ET SPI BEIDSLIV OG AR FOTO: REUTERS/ANDREW BIRAJ SCENARIO 2 Utvikling i saken 150 personer mistet livet i den voldsomme brannen ved Bangdu Ltd i Bangladesh, og mange ble hardt skadd.

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Vår ref. 17/27385/614 A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 17/27385/614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Elgeseter barnehager N- 7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Gartneriet barnehage - rapport fra hendelsesbasert tilsyn etter

Detaljer

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Åpner torsdag med kaffe, kaker, rød løper, musikkorps og masse gode tilbud Europris er en butikkjede i sterk vekst med 244 lavprisvarehus over hele

Detaljer

Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir

Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir Greenpeace poengberegning for fisk - og skalldyrpolicy Hvert spørsmål er forutsatt med et antall valg. Velg det svaret du synes passer best

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Velkommen til smilefesordningen

Velkommen til smilefesordningen Informasjon til virksomhetene om smilefj esordningen FAKTA Dette er smilefjesordningen Velkommen til smilefesordningen Fra 2016 innfører Mattilsynet smilefjesordning i Norge. Dette er ikke et nytt tilsyn

Detaljer

Green Key en miljøsertifisering for campingnæringen. Tromsø, v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway

Green Key en miljøsertifisering for campingnæringen. Tromsø, v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway Green Key en miljøsertifisering for campingnæringen Tromsø, 13.10.15 v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway Foundation for Environmental Education FEE Norway er en del av det internasjonale nettverket Foundation

Detaljer

Hvordan selger du deg inn som Interimleder? Tor Hansen 31.August 2017

Hvordan selger du deg inn som Interimleder? Tor Hansen 31.August 2017 Hvordan selger du deg inn som Interimleder? Tor Hansen 31.August 2017 Prosessen fra utlysning til avtale med oppdragsgiver Besvarelse av stillingsutlysningen 1.nåløyet Bli blant de utvalgte kandidater

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Ringerike videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Til dato. dd mm åååå. Partiledd som bare har hatt virksomhet en del av 2016, må svare for den perioden de har hatt virksomhet.

Til dato. dd mm åååå. Partiledd som bare har hatt virksomhet en del av 2016, må svare for den perioden de har hatt virksomhet. Opplysningsplikt Finansiering av politiske partier 2016? A Navn: Tlf.nr.: E-post: B Trenger du hjelp med utfylling, ring 62 88 51 90 eller send e-post til partifin@ssb.no Ved en rekke spørsmål ser du tegnet.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer