LUFT/VANN VARMEPUMPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFT/VANN VARMEPUMPER"

Transkript

1 Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW 60 H-A/V

2 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares tilgjengelig like i nærheten av enheten. Den må alltid være tilgjengelig så lenge enheten brukes. Den må overlates til fremtidige eiere eller brukere av enheten. Før noe som helst arbeid starter på eller med enheten, må bruksanvisningen leses. Spesielt gjelder dette kapittelet om sikkerhet. Alle anvisninger må følges i sin helhet og uten unntak. Denne bruksanvisningen kan inneholde beskrivelser som virker uforståelige eller uklare. Ved spørsmål eller uklarheter, må du henvende deg til fabrikkens kundeservice, eller til produsentens samarbeidspartner på stedet. Da denne bruksanvisningen er utarbeidet for flere forskjellige modeller, er det meget viktig at du følger anvisningene som er aktuelle for din enhet. Bruksanvisningen er utelukkende ment for de personer som faktisk betjener enheten. Bruksanvisningen skal anses som konfidensiell. Den er beskyttet av Lov om Opphavsrett til Åndsverk. Flerfoldiggjøring av bruksanvisningen helt eller delvis i form av ettertrykk, fotokopi, som elektronisk datamedium eller en hvilken som helst annen form krever produsentens samtykke. Det samme gjelder oversettelse til et annet språk. Signaltegn I bruksanvisningen kjennetegnes informasjon med symboler. De har følgende betydning: Informasjon for bruker. Informasjon eller anvisninger for kvalifisert fagpersonale. FARE! Angir en umiddelbart truende fare som fører til alvorlige personskader eller risiko for dødsfall. ADVARSEL! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller risiko for dødsfall. PASS PÅ! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til moderate eller lettere personskader. Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader. MERKNAD. Viktig informasjon. RÅD OM ENERGISPARING Står for råd, som hjelper til med å spare energi, råstoffer og kostnader. Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Henvisning til andre dokumenter fra produsenten.

3 Innholdsfortegnelse INFORMASJON FOR BRUKERE OG KVALIFISERT FAGPERSONALE VENNLIGST LES DETTE FØRST... SIGNALTEGN... RIKTIG BRUK...4 ANSVARSFRASKRIVELSE...4 EU-SAMSVAR...4 SIKKERHET...4 KUNDESERVICE...5 Oversikt «Kundeservice»...5 ANSVAR / GARANTI...5 AVFALLSBEHANDLING...5 VARMEPUMPENES FUNKSJONSMÅTE...6 BRUKSOMRÅDE...6 VARMEMENGDEREGISTRERING...6 DRIFT...6 PLEIE AV ENHETEN...7 VEDLIKEHOLD AV ENHETEN...7 Rengjøring og spyling av enhetens komponenter...7 FUNKSJONSSVIKT...7 ANVISNINGER FOR KVALIFISERT FAGPERSONALE LEVERANSENS INNHOLD...8 OPPSTILLING OG MONTERING...9 Oppstillingssted...9 Transport til oppstillingsstedet...9 Oppstilling...9 Montering av deflektorhettene... Montering / tilkobling til varmekretsen...3 Kondensatavløp...3 PRESSOSTAT...4 SIRKULASJONSPUMPE...4 Tillatte monteringsposisjoner for sirkulasjonspumpen...4 Tekniske data for sirkulasjonspumpen...4 AKKUMULATOR...5 VARMTVANNSBEREDNING...5 VARMTVANNSBEREDER...5 ELEKTRISKE KOBLINGSARBEIDER...5 Elektrisk tilkobling...5 Tilkobling av BUS-kabelen på varmepumpesiden...6 SPYLE, FYLLE OG AVLUFTE ANLEGGET...7 ISOLASJON AV DE HYDRAULISKE TILKOBLINGENE...8 OPPSTART...9 Sikkerhetstemperaturbegrenser...9 OVERLØPSVENTIL...9 DEMONTERING...0 Demontering av bufferbatteriet...0 TEKNISKE DATA / LEVERANSENS INNHOLD... EFFEKTDIAGRAMMER... Varmeeffekt/COP / effektbehov / trykktap varmepumpe LYDTRYKKNIVÅ...3 MÅLTEGNINGER...4 OPPSTILLINGSPLAN...5 REKKEKLEMMESKJEMA...6 STRØMLØPSSKJEMAER...7 VEDLEGG EU-SAMSVARSERKLÆRING...3 3

4 Riktig bruk Enheten må kun brukes til det formålet som den er beregnet til. Det betyr: til oppvarming. til varmtvannsberedning. Enheten må kun brukes innenfor dens tekniske parametre. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold». MERKNAD. Drift av varmepumpen eller varmepumpeanlegget må registreres hos det lokale energiforsyningsselskapet. Ansvarsfraskrivelse Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Produsentens ansvar opphører også: når det utføres arbeider på enheten og dens komponenter, som er i strid med anvisningene i denne bruksanvisningen. når arbeider på enheten og dens komponenter utføres på ikke forskriftsmessig måte. når det utføres arbeider på enheten som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke er uttrykkelig godkjent i skriftlig form av produsenten. når enheten eller komponenter på enheten endres, bygges om eller demonteres uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra produsenten. Sikkerhet Ved riktig bruk er enheten driftssikker. Enhetens konstruksjon og utførelse er i henhold til dagens tekniske utviklingsnivå; alle relevante DIN/VDE-forskrifter og sikkerhetsbestemmelser er fulgt. Alle personer som utfører arbeider på enheten, må ha lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder selv om personen tidligere har arbeidet med et tilsvarende eller lignende utstyr, eller har fått opplæring hos produsenten. Alle personer som utfører arbeider på enheten, må overholde de lokale forskriftene for forebyggelse av ulykker og sikkerhetsforskriftene. Dette gjelder spesielt for bruk av personlig verneutstyr. FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt - vent 90 sekunder = avledningsspenning på inverter - og sikres mot gjeninnkobling! ADVARSEL! Kun kvalifisert fagpersonale (VVS-montører og autoriserte elektrikere) får gjennomføre arbeider på enheten og de tilhørende komponentene. ADVARSEL! Enheten inneholder kuldemedium! Lekkasje av kuldemedium kan medføre person- og miljøskader. Derfor: Slå av anlegget. Informer kundeservicen som er autorisert av produsenten. EU-samsvar Enheten er CE-merket. Av sikkerhetstekniske årsaker gjelder: Enheten må aldri kobles fra strømnettet, bortsett fra når enheten skal åpnes. EU-samsvarserklæring. 4

5 Varmepumpen må kun plasseres utendørs og kun drives med uteluft som varmekilde. De luftførende sidene må ikke tettes, innsnevres eller blokkeres. Måltegning og oppstillingsplan for de forskjellige enhetstypene. ADVARSEL! Enheten må aldri slås på når deflektorhetter er demontert fra enheten. Det er ikke tillatt å integrere varmepumpen i ventilasjonsanlegg. Det er ikke tillatt å bruke den avkjølte luften til kjøling. Omgivelsesluften på stedet varmepumpen stilles opp, og luften som suges inn som varmekilde, må ikke inneholde korrosive partikler! Innholdsstoffene (som ammoniakk, svovel, klor, salt, kloakkgass, røykgass ) kan skade varmepumpen i den grad at den ikke lenger fungerer! Oppstilling i nærheten av kysten er mulig. Kundeservice For teknisk informasjon ber vi deg ta kontakt med din faglærte håndverker, eller med produsentens samarbeidspartner på stedet. OVERSIKT «KUNDESERVICE» Aktuell liste samt andre partnere til produsenten finner du på DE: EU: Ansvar / garanti Ansvars- og garantibestemmelser finner du i kjøpsdokumentene. MERKNAD. Ved alle anliggender vedrørende ansvar og garanti, ber vi deg kontakte din forhandler. PASS PÅ! I området rundt luftutslippet er lufttemperaturen ca. 5 C lavere enn omgivelsestemperaturen. Ved bestemte klimatiske forhold er det derfor mulig at det dannes et islag rundt luftutslippet. Varmepumpen må plasseres slik at luftutslippet ikke munner ut i gangveier. Avfallsbehandling Når det gamle enheten tas ut av bruk, må gjeldende lokale lover, retningslinjer og normer for resirkulering, gjenbruk og destruksjon av driftsstoffer og komponenter for kjøleenheter overholdes. «Demontering». 5

6 Varmepumpenes funksjonsmåte Varmepumper arbeider etter kjøleskapsprinsippet: samme teknikk, bare brukt omvendt. Kjøleskapet trekker varme ut av matvarer. Via lameller på baksiden avgis varmen til rommet. Varmepumpen trekker ut varme fra omgivelsene, fra luften, jorden eller fra grunnvannet. Enheten løfter denne varmen til ett nyttig temperaturnivå og fører den videre til varmebæreren. Selv ved sprengkulde kan varmepumpen fremdeles hente så mye varme som den trenger for å varme opp et hus. Skisse med eksempel på en væske/vann-varmepumpe med gulvvarme: Varmemengderegistrering I tillegg til at anleggets effektivitet skal dokumenteres, krever den tyske EEWärmeG også at varmemengden registreres (i det følgende omtalt som WME). Varmemengderegistrering er påbudt for luft/vann varmepumper. For væske/vann- og vann/vann-varmpumper er det krav om installasjon av en varmemengdemåler først ved en turtemperatur fra 35 C. Varmemengdemåleren må registrere total varmeenergi som avgis i bygningen (varme og varmtvann). I varmepumper med varmemengderegistrering skjer evalueringen via regulatoren. Denne viser i kwh den termiske energien som ble avgitt til varmeanlegget. Drift Ved at du har bestemt deg for en varmepumpe eller et varmepumpeanlegg, bidrar du i mange år til miljøvern på grunn av lave emisjoner og mindre bruk av primærenergi. Du betjener og styrer varmepumpeanlegget med varme- og varmepumpestyringens betjeningsenhet. MERKNAD. Sørg for korrekt innstilling av regulatoren. Bruksanvisning for varme- og varmepumpestyringen. Bruksområde 4 4 = Nytteenergi ca. 3 4 = Energi fra omgivelsene ca. 4 = Tilført elektrisk energi Hvis omgivelsesbetingelsene, bruksgrensene og de gjeldende forskriftene overholdes kan enhver varmepumpe brukes i nyoppførte eller i eksisterende oppvarmingsanlegg. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold». For at varmepumpen eller varmepumpeanlegget skal arbeide effektivt og miljøvennlig også i varmedrift, er disse punktene viktige: RÅD OM ENERGISPARING Unngå unødvendig høye turtemperaturer. Jo lavere turtemperatur på varmebærersiden, jo mer effektivt er anlegget. RÅD OM ENERGISPARING Vi anbefaler sjokklufting. I motsetning til vinduer som alltid står åpne, reduserer denne formen for lufting energiforbruket og hjelper dermed på økonomien. 6

7 Pleie av enheten Overflatene på utsiden av enheten kan rengjøres med en fuktig klut og vanlig rengjøringsmiddel. Bruk ikke slipende rengjørings- og pleiemidler, eller midler som inneholder syre og/eller klor. Slike midler ødelegger overflatene og kan forårsake tekniske skader på enheten. Vedlikehold av enheten Varmepumpens kjølekrets har ikke behov for noe regelmessig vedlikehold. Ifølge EU-direktivet (EF) 84/006 er tetthetskontroller og føringen av en loggbok ved bestemte varmepumper påbudt ved lov! Hvorvidt det er nødvendig å gjennomføre en tetthetskontroll og å føre loggbok, er avhengig av kjølekretsens hermetiske tetthet og mengden av kuldemedium i varmepumpen! Varmepumper med en fyllmengde av kuldemedium < 3 kg trenger ingen loggbok. Ved alle andre varmepumper er loggboken inkludert i leveransen. Loggbok for varmepumper, avsnitt «Anvisninger om bruk av loggboken». Varmekretsens og varmekildens komponenter (ventiler, ekspansjonsbeholdere, sirkulasjonspumper, filtre, slamsamlere) skal kontrolleres eller rengjøres av kvalifisert fagpersonale (VVS-montører) ved behov, men minst hvert år. Innsugings- og utblåsningsåpningene må kontrolleres regelmessig (avhengig av oppstillingsstedet) for forurensning og rengjøres ved behov. Kontroller regelmessig at kondensatet kan renne uhindret ut av enheten. Samlekaret for kondensat i enheten og kondensatutløpet skal kontrolleres regelmessig for forurensning / tilstopping og rengjøres ved behov. RENGJØRING OG SPYLING AV ENHETENS KOMPONENTER PASS PÅ! Kun kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten kan rengjøre og spyle enhetens komponenter. Det må kun brukes væsker som er anbefalt av produsenten. Etter spylingen av kondensatoren med kjemiske rengjøringsmidler må det utføres en nøytralisering av restbeholdninger og en intensiv spyling med vann. Derved må de tekniske data til produsenten av den aktuelle varmeveksleren overholdes. Funksjonssvikt Dersom det oppstår en feil kan du lese ut årsaken til feilen via varme- og varmepumpestyringens diagnoseprogram. Bruksanvisning for varme- og varmepumpestyringen. PASS PÅ! Service- og reparasjonsarbeider på enhetens komponenter skal kun gjennomføres av kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten. Pass på at det ikke vises noen feilmelding, når sikkerhetstemperaturbegrenseren på den elektriske varmekolben har utløst (avhengig av enhetstypen). «Oppstart», avsnitt «Sikkerhetstemperaturbegrenser». Isdannelse på beskyttelsesgitteret. Ved temperaturer under frysepunktet og samtidig meget høy luftfuktighet, kan det danne seg is på beskyttelsesgitteret til deflektorhettene. For å sikre en feilfri drift, må isen fjernes med regelmessige mellomrom! Vi anbefaler å tegne en vedlikeholdskontrakt med et autorisert VVS-firma. Dette firmaet vil regelmessig sørge for de nødvendige vedlikeholdsarbeidene. 7

8 Leveransens innhold Eksempel på innhold av leveransen: (TO PAKKEENHETER): Pakkeenhet : Det leverte produktet kontrolleres for ytre synlige skader Det må kontrolleres at leveransen er fullstendig Eventuelle mangler må reklameres umiddelbart. MERKNAD. Ta hensyn til enhetstypen. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold». TILBEHØR SOM ER NØDVENDIG FOR DRIFTEN Bruk kun originalt tilbehør fra produsenten. Pakkeenhet : Deflektorhetter ( stk., én pr. kartong) Varme- og varmepumpestyringen utført som veggmontert regulator, er tilbehør som er nødvendig for driften og må bestilles separat. Først sammen med varme- og varmepumpestyringen er varmepumpen en funksjonsdyktig enhet. Basisenhet med fullhermetisk kompressor, alle sikkerhetsrelevante komponenter til kjølekretsovervåkning og slange for kondensatutløp (tilkoblet på varmepumpesiden) Varme- og varmepumpestyring. (for veggmontering) Kommunikasjonen mellom varmepumpe og regulator skjer via en kabel som må legges på monteringsstedet (I(Y) STY xx0,6 mm²). YTTERLIGERE TILBEHØR Installasjonstilbehøret (vibrasjonsdempere) for luft/vannvarme pumper for oppstilling utendørs må bestilles i tillegg. Sirkulasjonspumpe UP 5-85 PWM (inngår i leveransen) 8

9 Oppstilling og montering For alle arbeider som utføres gjelder: MERKNAD. Lokale, gjeldende forskrifter for forebygging av ulykker, lovbestemte forskrifter, regler og retningslinjer skal alltid overholdes. MERKNAD. Ta hensyn til opplysningene om støy for den aktuelle modellen. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Lyd» samt oversikt «Lydtrykknivå». OPPSTILLINGSSTED Varmepumpen skal kun stilles opp utenfor bygninger. OPPSTILLING Enheten må plasseres på et fast og vannrett fundament med tilstrekkelig bæreevne. Forviss deg om at fundamentet er dimensjonert for å tåle varmepumpens vekt. Som fundament er materialer egnet som svarer til disse kravene (betong, betongheller, ). Flaten rundt varmepumpens luftutslipp må være vanngjennomtrengelig. PASS PÅ! I området rundt luftutslippet er lufttemperaturen ca. 5 C lavere enn omgivelsestemperaturen. Ved bestemte klimatiske forhold er det derfor mulig at det dannes et islag rundt luftutslippet. Varmepumpen må plasseres slik at luftutslippet ikke munner ut i gangveier. MERKNAD. Oppstillingsplanen for den aktuelle varmepumpetypen må absolutt overholdes. Dimensjoner og minsteavstander må overholdes. Oppstillingsplan for aktuell varmepumpetype. Måltegning og oppstillingsplan for den aktuelle enhetstypen. TRANSPORT TIL OPPSTILLINGSSTEDET For å unngå transportskader bør du transportere enheten i innpakket tilstand med en gaffeltruck, gaffelstabler, eller kran til det endelige oppstillingsstedet. ADVARSEL! Det består fare for velting når den løftes ned fra trepallen og under transporten! Dette kan medføre personskader og skader på enheten; derfor må flere personer ta seg av transporten. Sørg for egnede tiltak som utelukker fare for velting. Komponenter og hydrauliske tilkoblinger på varmepumpen må ikke brukes til transport. Varmepumpen må ikke helle mer enn maksimalt 45 (dette gjelder for hver retning). 9

10 FORBEREDELSE FOR OPPSTILLINGEN Fjern de nedre kledningene på bryterbokssiden og vanntilkoblingssiden fra enheten LØFTE ENHETEN MED RØR BAKSIDEN: Hurtigskruer Nedre kledning Løsne hurtigskruene. Drei 90 mot venstre Grip tak i begge sidene på den nedre kledningen og trekk den forover på skrå, løft den ut og plasser den på et sikkert sted. Kabelbunter og komponenter i enheten må ikke skades med rørene Løft enheten ved rørene med minst fire personer og sett den ned på sokkelen. Det må sikres, at enhetens bunnramme ligger an med hele flaten mot undergrunnen. LØFTE ENHETEN MED KRAN Fjern sidelektene fra trepallen 0

11 Før stroppene gjennom under enheten. Derved fører du lekter eller planker inn mellom stropper og enhet for å forhindre trykkskader på huset, eller demonterer kledningene (for demonteringsanvisning, se «Montering av deflektorhettene») MONTERING AV DEFLEKTORHETTENE ADVARSEL! Roterende deler på enheten. Av sikkerhetstekniske grunner må begge deflektorhettene monteres på enheten før alle andre arbeider utføres. A Front (betjeningsside) B Sideriss ADVARSEL! Ikke før stroppene for tett inntil hverandre og ikke for langt inn til midten, ellers kan enheten velte! Hvis det ikke allerede er gjort, må de nedre kledningene på bryterbokssiden og vanntilkoblingssiden fjernes fra enheten Hertil løsnes begge hurtigskruene på de nedre kledningene Vipp den øvre delen av kledningen forover, løft den ut av enhetens ramme og plasser den på et sikkert sted B Sideriss Nedre kledninger Fjerne de øvre kledningene fra enheten Før stroppene forbi på siden av ventilatoren. Stroppene må ikke trykke på ventilatoren når de er belastet. Løft opp enheten med kranen og plasser den på sokkelen. Det må sikres, at enhetens grunnramme ligger an med hele flaten mot sokkelen. Hertil løsnes begge skruene på de nedre kantene til de øvre kledningene Vipp den nedre delen av kledningene forover, løft den opp og ut av toppdekselet og plasser den på et sikkert sted

12 Toppdeksel Øvre kledninger Toppdekselet ble fiksert gjennom de øvre kledningene. Etter demonteringen av de øvre kledningene ligger det nå løst på. Løft av toppdekselet og plasser det på et sikkert sted Malje på deflektorhetten Messingbøssing på enhetens ramme Skru deflektorhettene på enhetens ramme på bryterbokssiden (=betjeningsside) og vanntilkoblingssiden Montere deflektorhettene Før monteringen begynner må beskyttelsesfolien fjernes fra deflektorhettene. Heng deflektorhettene inn i messingbøssingene på enhetsrammens overside Legg toppdekselet på rammen igjen

13 Heng de øvre kledningene inn i toppdekselet. Skru dem fast nede på enhetens ramme Utgående varmebærer (turløp) og inngående varmebærer (returløp) må utstyres med stengeinnretninger på varmepumpesiden Gjennom montering av stengeinnretningen kan, ved behov, varmepumpens fordamper og kondensator spyles. Tilkoblingen til varmekretsens faste røropplegg må utføres via vibrasjonsdempere. Disse må installeres for å unngå flankelydoverføringer til det faste røropplegget. MERKNAD. Vibrasjonsdempere kan fås som tilbehør. Nå er deflektorhettene montert. Du kan foreta monterings- og installasjonsarbeidene på enheten, og feste de nederste kledningene etter at arbeidene er avsluttet. (se under «Elektriske koblingsarbeider») Ved en lengre arbeidspause må enheten lukkes med kledningene. MONTERING / TILKOBLING TIL VARMEKRETSEN Enheten integreres i varmekretsen som hydraulikkskjemaet for den aktuelle enheten viser. Parallellkopling av flere varmepumper er ikke mulig. Dokumentasjon «Hydraulisk tilkobling». Kontroller om tverrsnittene og lengden på rørene i varmekretsen (inkl. jordledninger mellom varmepumpe og bygning!) er tilstrekkelig dimensjonert. Hydraulikken må utstyres med en akkumulator, hvis nødvendige volum er avhengig av din enhetstype. se «Akkumulator» Side. Ved koblingsarbeider må koblingene på enheten alltid sikres mot fordreining, for å beskytte kobberrørene inne i enheten mot skade. Varmekretsen må spyles grundig før enheten kan tilkobles varmekretsen Forurensninger og avleiringer i varmekretsen kan føre til driftsfeil. Tilkobling inngående varmebærer (returløp) Tilkobling utgående varmebærer (turløp) Slangen for kondensatvann i enheten skal legges slik at det ikke kan oppstå kontakt med kuldemediets rør. Sørg for, at et frostfritt kondensatvannavløp er sikret. Oppstillingsplan for aktuell varmepumpetype. Prosjekteringshåndbok varmepumpe. Ledningsrør må tettes på enhetsiden. KONDENSATAVLØP Kondensvannet fra luften må føres bort frostfritt via et kondensatrør med en diameter på minst 50 mm. Ved vanngjennomtrengelige undergrunner er det tilstrekkelig å føre kondensatvannrøret loddrett ned i bakken, minst 90 cm dypt. Føres kondensatet inn i drensrør eller inn i avløpssystemet, må det legges frostfritt med fall. Hvis kondensatet ledes inn i avløpssystemet, er dette kun tillatt via en traktvannlås, som må være tilgjengelig til enhver tid. 3

14 Pressostat ZULÄSSIGE EINBAULAGEN UMWÄLZPUMPE Die Umwälzpumpe wird in folgender Konfiguration der Wärmepumpe zur Varmekretsen Außenaufstellung skal utstyres im med Lieferumfang en sikkerhetsventil beigepackt: og en ekspansjonsbeholder i henhold til gjeldende lokale standarder og retningslinjer. I tillegg skal det installeres fylle- og tømmeinnretninger, stengeinnretninger og tilbakeslagsventiler i varmekretsen. Sirkulasjonspumpe Pumpekabelen må ikke forlenges. Derfor må avstanden velges slik at kabellengden er tilstrekkelig. Det er imidlertid tillatt å avkorte kabelen. TILLATTE HINWEIS MONTERINGSPOSISJONER FOR SIRKULASJONSPUMPEN ZULÄSSIGE EINBAULAGEN UMWÄLZPUMPE Die Umwälzpumpe wird in folgender HINWEIS Die Umwälzpumpe darf nur senkrecht verbaut Konfiguration der Wärmepumpe zur Außenaufstellung im Lieferumfang beigepackt: werden. Daraus ergeben sich zwei zugelassene Kun følgende installasjonsmuligheter er tillatte: Installationsmöglichkeiten: Die Flussrichtung (Auslieferungszustand nach unten drückend) kann vor Ort durch Lösen und Drehen des Pumpenkopfes um 80 C angepasst Ved behov. kan senkrecht, pumpehodet nach dreies som unten følger: werden. drückend Auslieferungszustand. senkrecht, 80 nach oben drückend Pumpengehäuse um 80 drehen Die Umwälzpumpe darf nur senkrech werden. Daraus ergeben sich zwei zu Installationsmöglichkeiten:. senkrecht, nach unten Auslieferungszustand. senkrecht, nach oben drückend Pumpengehäuse um 80 drehen 3. waagrecht, nach oben drückend Pumpengehäuse um 80 drehen 4. waagrecht, nach unten drückend Auslieferungszustand HINWEIS Der Pumpenkopf darf sich keinesfalls bzw. unterhalb einer waagrechten Ro sein! Die Flussrichtung (Auslieferungszustand nach unten drückend) kann vor Ort durch Lösen und Drehen des Pumpenkopfes um 80 C angepasst werden. 3. waagrecht, nach oben drückend Pumpengehäuse um 80 drehen 4. waagrecht, nach unten drückend Auslieferungszustand. TECHNISCHE DATEN UMWÄLZPUMPE Heizwassertemperaturen 0 C b Umgebungstemperaturen 0 C bis Raumluftfeuchte (rel.) max. 9 maks. ca.,4m kabellengde Det er bare PWM-signal tilgjengelig for sirkulasjonspumpen, derfor må varmtvannsladningen utføres med en omkoplingsventil 80 via utgang BUP. Strømløs åpen er lik varme.. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: om nødvendig stenges. ggf. Leitung ledningen absperren und og pumpestrekningen Pumpenstrecke entleeren HINWEIS tømmes. 4 Schrauben am Pumpenkopf lösen 3. Pumpenkopf anheben Der Pumpenkopf 4. darf Pumpenkopf sich 80 keinesfalls drehen løsne 4 skruer på pumpehodet oberhalb 5. Pumpenkopf einsetzen und befestigen bzw. unterhalb einer 6. Bei Belieben waagrechten kann das Pumpentypenschild Rohrführung ebenfalls gedreht werden sein! løft pumpehodet drei pumpehodet 80 sett inn pumpehodet og fest det TECHNISCHE DATEN UMWÄLZPUMPE om ønsket kan pumpens typeskilt også dreies Heizwassertemperaturen 0 C bis +95 C Umgebungstemperaturen 0 C bis +55 C TEKNISKE DATA FOR SIRKULASJONSPUMPEN Raumluftfeuchte (rel.) max. 95% Omgivelsestemperaturer 0 C til +55 C Romluftfuktighet (rel.) maks. 95 % Gehen Sie hierzu wie folgt vor:. ggf. Leitung absperren und Pumpenstrecke entleeren. 4 Schrauben am Pumpenkopf lösen 3. Pumpenkopf anheben 4. Pumpenkopf um 80 drehen 5. Pumpenkopf einsetzen und befestigen 6. Bei Belieben kann das Pumpentypenschild ebenfalls gedreht werden 4

15 Akkumulator Den hydrauliske tilkoblingen av varmepumpen krever en akkumulator i varmekretsen. Det nødvendige akkumulatorvolumet beregnes med følgende formel: V Akkumulator = Minimal gjennomstrømning volumstrøm varmekrets / time For minimal gjennomstrømning volumstrøm varmekrets, se oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Varmekrets». Ved monoenergetiske luft/vann-anlegg skal akkumulatoren kobles til utgående varmebærer (turløp) før overløpsventilen. Varmtvannsberedning Varmtvannsberedningen med varmepumpen trenger en ekstra varmebærerkrets i tillegg (parallelt) til varmekretsen. Ved integreringen må man sørge for at varmtvannsladningen ikke føres gjennom varmekretsens akkumulator. Dokumentasjon «Hydraulisk tilkobling». 0 Elektriske koblingsarbeider For alle arbeider som utføres gjelder: FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt - vent 90 sekunder = avledningsspenning på inverter - og sikres mot gjeninnkobling! ADVARSEL! Ved installasjon og utførelse av elektriske arbeider må relevante EN-, VDE- og/eller gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter overholdes. Følg den lokale strømleverandørens tekniske betingelser for tilkopling (hvis dette kreves)! ELEKTRISK TILKOBLING Hvis enheten er lukket, åpne kledningen Kraftkabelen føres inn i bryterrommet gjennom åpningen i bunnplaten og gjennom kabelkanalen Varmtvannsbereder Hvis varmepumpen skal berede varmtvann, må spesielle varmtvannsberedere integreres i varmepumpeanlegget. Det må velges et slikt volum at den nødvendige varmtvannsmengde er tilgjengelig, selv under en ekstern sperretid. Varmtvannsberederens varmevekslerflate må være slik dimensjonert, at varmeeffekten fra varmepumpen overføres med et så lavt temperaturløft som mulig. Vi tilbyr gjerne varmtvannsberedere fra vårt produktspekter. De er optimalt tilpasset din varmepumpe. Varmtvannsberederen skal integreres i varmepumpeanlegget som angitt i hydraulikkskjemaet som er relevant for ditt anlegg. Kabelkanal Åpning i bunnplaten 5

16 Kraftkabelen skal kobles til følgende klemmer: TILKOBLING AV BUS-KABELEN PÅ VARMEPUMPESIDEN Forbindelsen mellom varmepumpen og varme- og varmepumpestyringen utføres via en BUS-kabel. MERKNAD. 30V Varmekolbe 3 Kompressor Ved legging av kabler inn i bygningen må man sørge for at uskjermede strømforsyningsledninger (spenningsforsyning utendørs enhet) og skjermede ledninger (Mod-bus) legges adskilt fra hverandre. Bus-kabelen føres som kraftkabelen, inn i bryterrommet gjennom åpningen i bunnplaten og gjennom kabelkanalen MERKNAD Eksempel på lasttilkoplinger. Tilkoplinger må utføres i henhold til klemmeplanen.det må ikke tilføres styrespenning på klemmene 8 og N (se strømløpsskjema). Kraftkabelen legges i et vernerør helt til bygningen, og derfra føres den gjennom bygningen og videre til sikringsskapet Koble kraftkabelen til strømforsyningen. Sikre at krafttilførselen har høyre dreiefelt (kompressor). Hvis kompressoren drives med feil dreiefelt, kan det oppstå alvorlige skader på kompressoren, som ikke lar seg reparere. Kabelkanal (må stilles til rådighet på monteringsstedet, anbefalt kabeltype I(Y) STY xx0,6 mm²) og tilkoblet kretskort X0 Strømforsyningen til varmepumpen må utstyres med en allpolet sikringsautomat med en kontaktavstand på minst 3mm i henhold til IEC Jordfeilbryter type A er tilstrekkelig. Ta hensyn til utløserstrømmens verdi. Klemmer for BUS-kabel Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Elektrisk anlegg». MERKNAD. 6 Ved enheter med integrert elektrisk varmekolbe er den elektriske varmekolben fra fabrikken koblet på 9 kw. Det kan kobles om på kontaktoren til 3 kw hhv. 6 kw. BUS-kabel legges i et vernerør til bygningen, derfra føres den gjennom bygningen og videre til varme- og varmepumpestyringen BUS-kabel kobles i henhold til rekkeklemmeskjemaet og strømløpsskjemaene til den aktuelle enhetstypen på varme- og varmepumpestyringen

17 «Rekkeklemmeskjemaer» og «Strømløpsskjemaer» for den aktuelle enhetstypen. Bruksanvisning for varme- og varmepumpestyringen. Ledningsrør må tettes på enhetsiden Skru kledningene på varmepumpen Plasser de nedre kledningene henholdsvis på skrå inn i enhetens ramme, vipp den øvre delen mot enhetens ramme og lukk hurtigskruene Som minstekrav må de anbefalte verdiene i VDI 035 del I og del II derfor overholdes for å sikre en forskriftsmessig drift av anleggene. Våre praktiske erfaringer har vist, at den sikreste og mest feilfrie driften oppnås gjennom den såkalte saltfattige driftsmåten. VDI 035 del I gir viktige henvisninger og anbefalinger om steindannelse og dennes unngåelse i drikkevanns- og varmeanlegg. VDI 035 del II konsentrerer seg først og fremst om kravene for å minske korrosjonen som dannes av varmebærere i varmtvanns varmeanlegg. PRINSIPPER VEDRØRENDE DEL I OG DEL II Forekomsten av stein- og korrosjonsskader i varmtvanns varmeanlegg er lav, hvis - det utføres en fagmessig planlegging og oppstart - anlegget er korrosjonsteknisk lukket - det er integrert en tilstrekkelig dimensjonert trykkholding - de anbefalte verdiene for varmebæreren overholdes - og det utføres regelmessig vedlikehold og reparasjon. En anleggsbok, hvor relevante planleggingsdata oppføres, skal føres (VDI 035). Spyle, fylle og avlufte anlegget Før anlegget tas i bruk må det være absolutt fritt for luft. VANNKVALITET AV PÅFYLLINGS- OG TILLEGGSVANNET IFØLGE VDI 035 DEL I OG II, FOR VARMTVANNS VARMEANLEGG Moderne og energieffektive varmepumpeanlegg finner en stadig større utbredelse. Disse anleggene oppnår en meget høy virkningsgrad takket være en gjennomtenkt teknikk. Det synkende plasstilbudet for tilskuddsenergi har ført til at det blir utviklet kompakte enheter med stadig mindre tverrsnitt og høyere varmeoverføringseffekt. Derved øker anleggenes kompleksitet så vel som materialutvalget, noe som spiller en viktig rolle særlig med hensyn til materialets korrosjonsbestandighet. Varmebæreren har ikke bare innflytelse på anleggets virkningsgrad, men også på levetiden til enheten for tilskuddsenergi og varmekomponentene i et varmeanlegg. HVILKE SKADER KAN OPPSTÅ VED MANGLENDE ETTERKOMMELSE - funksjonsforstyrrelser og svikt av deler og komponenter (f.eks. pumper, ventiler) - indre og ytre lekkasjer (f.eks. fra varmevekslere) - reduksjon av tverrsnittet og tilstopping av komponenter (f.eks. varmeveksler, rørledninger, pumper) - materialtretthet - dannelse av gassbobler og gassputer (kavitasjon) - skadelig påvirkning i varmeovergangen (dannelse av belegg, avleiringer) og støy som er tilknyttet dette (f.eks. suselyder, strømningslyder) KALK ENERGIDREPEREN En fylling med ubehandlet drikkevann fører nødvendigvis til at det dannes utfelling av alt kalsium som befinner seg i vannet. Følgen av dette: det oppstår kalkavleiringer på varmeanleggets varmeoverføringsflater. Virkningsgraden synker og energikostnadene stiger. Etter en tommelfingerregel betyr et kalkbelegg på én millimeter allerede et tap av virkningsgrad på 0 %. I ekstreme tilfeller kan det til og med oppstå skader på varmevekslerne. 7

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

Luft/vann Varmepumper

Luft/vann Varmepumper Bruksanvisning NO Luft/vann Varmepumper Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del

Detaljer

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer.

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer. Bruksanvisning NO VÆSKE/VANN Varmesentral Varmepumper WZS Serie Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke apparatet. Den er del av produktet,

Detaljer

for væske/vann varmepumper Professionell

for væske/vann varmepumper Professionell Bruksanvisning NO Passive kjølepakker for væske/vann varmepumper Professionell WTK 1 WTK 2 WTK 3 WTK 4 WTK 5 WTK 6 ed forbehold om tekniske endringer. 83018500bNO Oversettelse av original bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer.

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer. Apparatinformasjon NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD S NO805/0 Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

LI 40AS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs NORSK. Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210

LI 40AS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs NORSK. Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210 Monterings- og bruksanvisning NORSK Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2 Korrekt

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66.

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66. LIK 8TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452160.66.01 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

For brukeren. Systembeskrivelse og bruksanvisning. aurostep plus. System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP

For brukeren. Systembeskrivelse og bruksanvisning. aurostep plus. System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP For brukeren Systembeskrivelse og bruksanvisning aurostep plus System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP NO For brukeren Systembeskrivelse aurostep plus Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452163.66.

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452163.66. LA 9TU LA 12TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs Best. nr.: 452163.66.09 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME

SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452232.66.13 FD 9109 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1

Detaljer

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine/vannvarmepumpe for Installasjon innendørs Best. nr.: 452235.66.05 FD 9205 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 SIH 40TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. for reflex gigamat trykkholdestasjon

Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. for reflex gigamat trykkholdestasjon Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning for reflex gigamat trykkholdestasjon Industriveien 44 Telefon: 67 52 21 21 Postboks 506 Telefax: 67 52 21 31 1301 Sandvika E-mail: mail@sgpvarme.no reflex

Detaljer

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap RGE 4000 Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66.

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66. LA 11TAS LA 16TAS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452164.66.01 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer