LUFT/VANN VARMEPUMPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFT/VANN VARMEPUMPER"

Transkript

1 Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW 60 H-A/V

2 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares tilgjengelig like i nærheten av enheten. Den må alltid være tilgjengelig så lenge enheten brukes. Den må overlates til fremtidige eiere eller brukere av enheten. Før noe som helst arbeid starter på eller med enheten, må bruksanvisningen leses. Spesielt gjelder dette kapittelet om sikkerhet. Alle anvisninger må følges i sin helhet og uten unntak. Denne bruksanvisningen kan inneholde beskrivelser som virker uforståelige eller uklare. Ved spørsmål eller uklarheter, må du henvende deg til fabrikkens kundeservice, eller til produsentens samarbeidspartner på stedet. Da denne bruksanvisningen er utarbeidet for flere forskjellige modeller, er det meget viktig at du følger anvisningene som er aktuelle for din enhet. Bruksanvisningen er utelukkende ment for de personer som faktisk betjener enheten. Bruksanvisningen skal anses som konfidensiell. Den er beskyttet av Lov om Opphavsrett til Åndsverk. Flerfoldiggjøring av bruksanvisningen helt eller delvis i form av ettertrykk, fotokopi, som elektronisk datamedium eller en hvilken som helst annen form krever produsentens samtykke. Det samme gjelder oversettelse til et annet språk. Signaltegn I bruksanvisningen kjennetegnes informasjon med symboler. De har følgende betydning: Informasjon for bruker. Informasjon eller anvisninger for kvalifisert fagpersonale. FARE! Angir en umiddelbart truende fare som fører til alvorlige personskader eller risiko for dødsfall. ADVARSEL! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller risiko for dødsfall. PASS PÅ! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til moderate eller lettere personskader. Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader. MERKNAD. Viktig informasjon. RÅD OM ENERGISPARING Står for råd, som hjelper til med å spare energi, råstoffer og kostnader. Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Henvisning til andre dokumenter fra produsenten.

3 Innholdsfortegnelse INFORMASJON FOR BRUKERE OG KVALIFISERT FAGPERSONALE VENNLIGST LES DETTE FØRST... SIGNALTEGN... RIKTIG BRUK...4 ANSVARSFRASKRIVELSE...4 EU-SAMSVAR...4 SIKKERHET...4 KUNDESERVICE...5 Oversikt «Kundeservice»...5 ANSVAR / GARANTI...5 AVFALLSBEHANDLING...5 VARMEPUMPENES FUNKSJONSMÅTE...6 BRUKSOMRÅDE...6 VARMEMENGDEREGISTRERING...6 DRIFT...6 PLEIE AV ENHETEN...7 VEDLIKEHOLD AV ENHETEN...7 Rengjøring og spyling av enhetens komponenter...7 FUNKSJONSSVIKT...7 ANVISNINGER FOR KVALIFISERT FAGPERSONALE LEVERANSENS INNHOLD...8 OPPSTILLING OG MONTERING...9 Oppstillingssted...9 Transport til oppstillingsstedet...9 Oppstilling...9 Montering av deflektorhettene... Montering / tilkobling til varmekretsen...3 Kondensatavløp...3 PRESSOSTAT...4 SIRKULASJONSPUMPE...4 Tillatte monteringsposisjoner for sirkulasjonspumpen...4 Tekniske data for sirkulasjonspumpen...4 AKKUMULATOR...5 VARMTVANNSBEREDNING...5 VARMTVANNSBEREDER...5 ELEKTRISKE KOBLINGSARBEIDER...5 Elektrisk tilkobling...5 Tilkobling av BUS-kabelen på varmepumpesiden...6 SPYLE, FYLLE OG AVLUFTE ANLEGGET...7 ISOLASJON AV DE HYDRAULISKE TILKOBLINGENE...8 OPPSTART...9 Sikkerhetstemperaturbegrenser...9 OVERLØPSVENTIL...9 DEMONTERING...0 Demontering av bufferbatteriet...0 TEKNISKE DATA / LEVERANSENS INNHOLD... EFFEKTDIAGRAMMER... Varmeeffekt/COP / effektbehov / trykktap varmepumpe LYDTRYKKNIVÅ...3 MÅLTEGNINGER...4 OPPSTILLINGSPLAN...5 REKKEKLEMMESKJEMA...6 STRØMLØPSSKJEMAER...7 VEDLEGG EU-SAMSVARSERKLÆRING...3 3

4 Riktig bruk Enheten må kun brukes til det formålet som den er beregnet til. Det betyr: til oppvarming. til varmtvannsberedning. Enheten må kun brukes innenfor dens tekniske parametre. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold». MERKNAD. Drift av varmepumpen eller varmepumpeanlegget må registreres hos det lokale energiforsyningsselskapet. Ansvarsfraskrivelse Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Produsentens ansvar opphører også: når det utføres arbeider på enheten og dens komponenter, som er i strid med anvisningene i denne bruksanvisningen. når arbeider på enheten og dens komponenter utføres på ikke forskriftsmessig måte. når det utføres arbeider på enheten som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke er uttrykkelig godkjent i skriftlig form av produsenten. når enheten eller komponenter på enheten endres, bygges om eller demonteres uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra produsenten. Sikkerhet Ved riktig bruk er enheten driftssikker. Enhetens konstruksjon og utførelse er i henhold til dagens tekniske utviklingsnivå; alle relevante DIN/VDE-forskrifter og sikkerhetsbestemmelser er fulgt. Alle personer som utfører arbeider på enheten, må ha lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder selv om personen tidligere har arbeidet med et tilsvarende eller lignende utstyr, eller har fått opplæring hos produsenten. Alle personer som utfører arbeider på enheten, må overholde de lokale forskriftene for forebyggelse av ulykker og sikkerhetsforskriftene. Dette gjelder spesielt for bruk av personlig verneutstyr. FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt - vent 90 sekunder = avledningsspenning på inverter - og sikres mot gjeninnkobling! ADVARSEL! Kun kvalifisert fagpersonale (VVS-montører og autoriserte elektrikere) får gjennomføre arbeider på enheten og de tilhørende komponentene. ADVARSEL! Enheten inneholder kuldemedium! Lekkasje av kuldemedium kan medføre person- og miljøskader. Derfor: Slå av anlegget. Informer kundeservicen som er autorisert av produsenten. EU-samsvar Enheten er CE-merket. Av sikkerhetstekniske årsaker gjelder: Enheten må aldri kobles fra strømnettet, bortsett fra når enheten skal åpnes. EU-samsvarserklæring. 4

5 Varmepumpen må kun plasseres utendørs og kun drives med uteluft som varmekilde. De luftførende sidene må ikke tettes, innsnevres eller blokkeres. Måltegning og oppstillingsplan for de forskjellige enhetstypene. ADVARSEL! Enheten må aldri slås på når deflektorhetter er demontert fra enheten. Det er ikke tillatt å integrere varmepumpen i ventilasjonsanlegg. Det er ikke tillatt å bruke den avkjølte luften til kjøling. Omgivelsesluften på stedet varmepumpen stilles opp, og luften som suges inn som varmekilde, må ikke inneholde korrosive partikler! Innholdsstoffene (som ammoniakk, svovel, klor, salt, kloakkgass, røykgass ) kan skade varmepumpen i den grad at den ikke lenger fungerer! Oppstilling i nærheten av kysten er mulig. Kundeservice For teknisk informasjon ber vi deg ta kontakt med din faglærte håndverker, eller med produsentens samarbeidspartner på stedet. OVERSIKT «KUNDESERVICE» Aktuell liste samt andre partnere til produsenten finner du på DE: EU: Ansvar / garanti Ansvars- og garantibestemmelser finner du i kjøpsdokumentene. MERKNAD. Ved alle anliggender vedrørende ansvar og garanti, ber vi deg kontakte din forhandler. PASS PÅ! I området rundt luftutslippet er lufttemperaturen ca. 5 C lavere enn omgivelsestemperaturen. Ved bestemte klimatiske forhold er det derfor mulig at det dannes et islag rundt luftutslippet. Varmepumpen må plasseres slik at luftutslippet ikke munner ut i gangveier. Avfallsbehandling Når det gamle enheten tas ut av bruk, må gjeldende lokale lover, retningslinjer og normer for resirkulering, gjenbruk og destruksjon av driftsstoffer og komponenter for kjøleenheter overholdes. «Demontering». 5

6 Varmepumpenes funksjonsmåte Varmepumper arbeider etter kjøleskapsprinsippet: samme teknikk, bare brukt omvendt. Kjøleskapet trekker varme ut av matvarer. Via lameller på baksiden avgis varmen til rommet. Varmepumpen trekker ut varme fra omgivelsene, fra luften, jorden eller fra grunnvannet. Enheten løfter denne varmen til ett nyttig temperaturnivå og fører den videre til varmebæreren. Selv ved sprengkulde kan varmepumpen fremdeles hente så mye varme som den trenger for å varme opp et hus. Skisse med eksempel på en væske/vann-varmepumpe med gulvvarme: Varmemengderegistrering I tillegg til at anleggets effektivitet skal dokumenteres, krever den tyske EEWärmeG også at varmemengden registreres (i det følgende omtalt som WME). Varmemengderegistrering er påbudt for luft/vann varmepumper. For væske/vann- og vann/vann-varmpumper er det krav om installasjon av en varmemengdemåler først ved en turtemperatur fra 35 C. Varmemengdemåleren må registrere total varmeenergi som avgis i bygningen (varme og varmtvann). I varmepumper med varmemengderegistrering skjer evalueringen via regulatoren. Denne viser i kwh den termiske energien som ble avgitt til varmeanlegget. Drift Ved at du har bestemt deg for en varmepumpe eller et varmepumpeanlegg, bidrar du i mange år til miljøvern på grunn av lave emisjoner og mindre bruk av primærenergi. Du betjener og styrer varmepumpeanlegget med varme- og varmepumpestyringens betjeningsenhet. MERKNAD. Sørg for korrekt innstilling av regulatoren. Bruksanvisning for varme- og varmepumpestyringen. Bruksområde 4 4 = Nytteenergi ca. 3 4 = Energi fra omgivelsene ca. 4 = Tilført elektrisk energi Hvis omgivelsesbetingelsene, bruksgrensene og de gjeldende forskriftene overholdes kan enhver varmepumpe brukes i nyoppførte eller i eksisterende oppvarmingsanlegg. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold». For at varmepumpen eller varmepumpeanlegget skal arbeide effektivt og miljøvennlig også i varmedrift, er disse punktene viktige: RÅD OM ENERGISPARING Unngå unødvendig høye turtemperaturer. Jo lavere turtemperatur på varmebærersiden, jo mer effektivt er anlegget. RÅD OM ENERGISPARING Vi anbefaler sjokklufting. I motsetning til vinduer som alltid står åpne, reduserer denne formen for lufting energiforbruket og hjelper dermed på økonomien. 6

7 Pleie av enheten Overflatene på utsiden av enheten kan rengjøres med en fuktig klut og vanlig rengjøringsmiddel. Bruk ikke slipende rengjørings- og pleiemidler, eller midler som inneholder syre og/eller klor. Slike midler ødelegger overflatene og kan forårsake tekniske skader på enheten. Vedlikehold av enheten Varmepumpens kjølekrets har ikke behov for noe regelmessig vedlikehold. Ifølge EU-direktivet (EF) 84/006 er tetthetskontroller og føringen av en loggbok ved bestemte varmepumper påbudt ved lov! Hvorvidt det er nødvendig å gjennomføre en tetthetskontroll og å føre loggbok, er avhengig av kjølekretsens hermetiske tetthet og mengden av kuldemedium i varmepumpen! Varmepumper med en fyllmengde av kuldemedium < 3 kg trenger ingen loggbok. Ved alle andre varmepumper er loggboken inkludert i leveransen. Loggbok for varmepumper, avsnitt «Anvisninger om bruk av loggboken». Varmekretsens og varmekildens komponenter (ventiler, ekspansjonsbeholdere, sirkulasjonspumper, filtre, slamsamlere) skal kontrolleres eller rengjøres av kvalifisert fagpersonale (VVS-montører) ved behov, men minst hvert år. Innsugings- og utblåsningsåpningene må kontrolleres regelmessig (avhengig av oppstillingsstedet) for forurensning og rengjøres ved behov. Kontroller regelmessig at kondensatet kan renne uhindret ut av enheten. Samlekaret for kondensat i enheten og kondensatutløpet skal kontrolleres regelmessig for forurensning / tilstopping og rengjøres ved behov. RENGJØRING OG SPYLING AV ENHETENS KOMPONENTER PASS PÅ! Kun kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten kan rengjøre og spyle enhetens komponenter. Det må kun brukes væsker som er anbefalt av produsenten. Etter spylingen av kondensatoren med kjemiske rengjøringsmidler må det utføres en nøytralisering av restbeholdninger og en intensiv spyling med vann. Derved må de tekniske data til produsenten av den aktuelle varmeveksleren overholdes. Funksjonssvikt Dersom det oppstår en feil kan du lese ut årsaken til feilen via varme- og varmepumpestyringens diagnoseprogram. Bruksanvisning for varme- og varmepumpestyringen. PASS PÅ! Service- og reparasjonsarbeider på enhetens komponenter skal kun gjennomføres av kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten. Pass på at det ikke vises noen feilmelding, når sikkerhetstemperaturbegrenseren på den elektriske varmekolben har utløst (avhengig av enhetstypen). «Oppstart», avsnitt «Sikkerhetstemperaturbegrenser». Isdannelse på beskyttelsesgitteret. Ved temperaturer under frysepunktet og samtidig meget høy luftfuktighet, kan det danne seg is på beskyttelsesgitteret til deflektorhettene. For å sikre en feilfri drift, må isen fjernes med regelmessige mellomrom! Vi anbefaler å tegne en vedlikeholdskontrakt med et autorisert VVS-firma. Dette firmaet vil regelmessig sørge for de nødvendige vedlikeholdsarbeidene. 7

8 Leveransens innhold Eksempel på innhold av leveransen: (TO PAKKEENHETER): Pakkeenhet : Det leverte produktet kontrolleres for ytre synlige skader Det må kontrolleres at leveransen er fullstendig Eventuelle mangler må reklameres umiddelbart. MERKNAD. Ta hensyn til enhetstypen. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold». TILBEHØR SOM ER NØDVENDIG FOR DRIFTEN Bruk kun originalt tilbehør fra produsenten. Pakkeenhet : Deflektorhetter ( stk., én pr. kartong) Varme- og varmepumpestyringen utført som veggmontert regulator, er tilbehør som er nødvendig for driften og må bestilles separat. Først sammen med varme- og varmepumpestyringen er varmepumpen en funksjonsdyktig enhet. Basisenhet med fullhermetisk kompressor, alle sikkerhetsrelevante komponenter til kjølekretsovervåkning og slange for kondensatutløp (tilkoblet på varmepumpesiden) Varme- og varmepumpestyring. (for veggmontering) Kommunikasjonen mellom varmepumpe og regulator skjer via en kabel som må legges på monteringsstedet (I(Y) STY xx0,6 mm²). YTTERLIGERE TILBEHØR Installasjonstilbehøret (vibrasjonsdempere) for luft/vannvarme pumper for oppstilling utendørs må bestilles i tillegg. Sirkulasjonspumpe UP 5-85 PWM (inngår i leveransen) 8

9 Oppstilling og montering For alle arbeider som utføres gjelder: MERKNAD. Lokale, gjeldende forskrifter for forebygging av ulykker, lovbestemte forskrifter, regler og retningslinjer skal alltid overholdes. MERKNAD. Ta hensyn til opplysningene om støy for den aktuelle modellen. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Lyd» samt oversikt «Lydtrykknivå». OPPSTILLINGSSTED Varmepumpen skal kun stilles opp utenfor bygninger. OPPSTILLING Enheten må plasseres på et fast og vannrett fundament med tilstrekkelig bæreevne. Forviss deg om at fundamentet er dimensjonert for å tåle varmepumpens vekt. Som fundament er materialer egnet som svarer til disse kravene (betong, betongheller, ). Flaten rundt varmepumpens luftutslipp må være vanngjennomtrengelig. PASS PÅ! I området rundt luftutslippet er lufttemperaturen ca. 5 C lavere enn omgivelsestemperaturen. Ved bestemte klimatiske forhold er det derfor mulig at det dannes et islag rundt luftutslippet. Varmepumpen må plasseres slik at luftutslippet ikke munner ut i gangveier. MERKNAD. Oppstillingsplanen for den aktuelle varmepumpetypen må absolutt overholdes. Dimensjoner og minsteavstander må overholdes. Oppstillingsplan for aktuell varmepumpetype. Måltegning og oppstillingsplan for den aktuelle enhetstypen. TRANSPORT TIL OPPSTILLINGSSTEDET For å unngå transportskader bør du transportere enheten i innpakket tilstand med en gaffeltruck, gaffelstabler, eller kran til det endelige oppstillingsstedet. ADVARSEL! Det består fare for velting når den løftes ned fra trepallen og under transporten! Dette kan medføre personskader og skader på enheten; derfor må flere personer ta seg av transporten. Sørg for egnede tiltak som utelukker fare for velting. Komponenter og hydrauliske tilkoblinger på varmepumpen må ikke brukes til transport. Varmepumpen må ikke helle mer enn maksimalt 45 (dette gjelder for hver retning). 9

10 FORBEREDELSE FOR OPPSTILLINGEN Fjern de nedre kledningene på bryterbokssiden og vanntilkoblingssiden fra enheten LØFTE ENHETEN MED RØR BAKSIDEN: Hurtigskruer Nedre kledning Løsne hurtigskruene. Drei 90 mot venstre Grip tak i begge sidene på den nedre kledningen og trekk den forover på skrå, løft den ut og plasser den på et sikkert sted. Kabelbunter og komponenter i enheten må ikke skades med rørene Løft enheten ved rørene med minst fire personer og sett den ned på sokkelen. Det må sikres, at enhetens bunnramme ligger an med hele flaten mot undergrunnen. LØFTE ENHETEN MED KRAN Fjern sidelektene fra trepallen 0

11 Før stroppene gjennom under enheten. Derved fører du lekter eller planker inn mellom stropper og enhet for å forhindre trykkskader på huset, eller demonterer kledningene (for demonteringsanvisning, se «Montering av deflektorhettene») MONTERING AV DEFLEKTORHETTENE ADVARSEL! Roterende deler på enheten. Av sikkerhetstekniske grunner må begge deflektorhettene monteres på enheten før alle andre arbeider utføres. A Front (betjeningsside) B Sideriss ADVARSEL! Ikke før stroppene for tett inntil hverandre og ikke for langt inn til midten, ellers kan enheten velte! Hvis det ikke allerede er gjort, må de nedre kledningene på bryterbokssiden og vanntilkoblingssiden fjernes fra enheten Hertil løsnes begge hurtigskruene på de nedre kledningene Vipp den øvre delen av kledningen forover, løft den ut av enhetens ramme og plasser den på et sikkert sted B Sideriss Nedre kledninger Fjerne de øvre kledningene fra enheten Før stroppene forbi på siden av ventilatoren. Stroppene må ikke trykke på ventilatoren når de er belastet. Løft opp enheten med kranen og plasser den på sokkelen. Det må sikres, at enhetens grunnramme ligger an med hele flaten mot sokkelen. Hertil løsnes begge skruene på de nedre kantene til de øvre kledningene Vipp den nedre delen av kledningene forover, løft den opp og ut av toppdekselet og plasser den på et sikkert sted

12 Toppdeksel Øvre kledninger Toppdekselet ble fiksert gjennom de øvre kledningene. Etter demonteringen av de øvre kledningene ligger det nå løst på. Løft av toppdekselet og plasser det på et sikkert sted Malje på deflektorhetten Messingbøssing på enhetens ramme Skru deflektorhettene på enhetens ramme på bryterbokssiden (=betjeningsside) og vanntilkoblingssiden Montere deflektorhettene Før monteringen begynner må beskyttelsesfolien fjernes fra deflektorhettene. Heng deflektorhettene inn i messingbøssingene på enhetsrammens overside Legg toppdekselet på rammen igjen

13 Heng de øvre kledningene inn i toppdekselet. Skru dem fast nede på enhetens ramme Utgående varmebærer (turløp) og inngående varmebærer (returløp) må utstyres med stengeinnretninger på varmepumpesiden Gjennom montering av stengeinnretningen kan, ved behov, varmepumpens fordamper og kondensator spyles. Tilkoblingen til varmekretsens faste røropplegg må utføres via vibrasjonsdempere. Disse må installeres for å unngå flankelydoverføringer til det faste røropplegget. MERKNAD. Vibrasjonsdempere kan fås som tilbehør. Nå er deflektorhettene montert. Du kan foreta monterings- og installasjonsarbeidene på enheten, og feste de nederste kledningene etter at arbeidene er avsluttet. (se under «Elektriske koblingsarbeider») Ved en lengre arbeidspause må enheten lukkes med kledningene. MONTERING / TILKOBLING TIL VARMEKRETSEN Enheten integreres i varmekretsen som hydraulikkskjemaet for den aktuelle enheten viser. Parallellkopling av flere varmepumper er ikke mulig. Dokumentasjon «Hydraulisk tilkobling». Kontroller om tverrsnittene og lengden på rørene i varmekretsen (inkl. jordledninger mellom varmepumpe og bygning!) er tilstrekkelig dimensjonert. Hydraulikken må utstyres med en akkumulator, hvis nødvendige volum er avhengig av din enhetstype. se «Akkumulator» Side. Ved koblingsarbeider må koblingene på enheten alltid sikres mot fordreining, for å beskytte kobberrørene inne i enheten mot skade. Varmekretsen må spyles grundig før enheten kan tilkobles varmekretsen Forurensninger og avleiringer i varmekretsen kan føre til driftsfeil. Tilkobling inngående varmebærer (returløp) Tilkobling utgående varmebærer (turløp) Slangen for kondensatvann i enheten skal legges slik at det ikke kan oppstå kontakt med kuldemediets rør. Sørg for, at et frostfritt kondensatvannavløp er sikret. Oppstillingsplan for aktuell varmepumpetype. Prosjekteringshåndbok varmepumpe. Ledningsrør må tettes på enhetsiden. KONDENSATAVLØP Kondensvannet fra luften må føres bort frostfritt via et kondensatrør med en diameter på minst 50 mm. Ved vanngjennomtrengelige undergrunner er det tilstrekkelig å føre kondensatvannrøret loddrett ned i bakken, minst 90 cm dypt. Føres kondensatet inn i drensrør eller inn i avløpssystemet, må det legges frostfritt med fall. Hvis kondensatet ledes inn i avløpssystemet, er dette kun tillatt via en traktvannlås, som må være tilgjengelig til enhver tid. 3

14 Pressostat ZULÄSSIGE EINBAULAGEN UMWÄLZPUMPE Die Umwälzpumpe wird in folgender Konfiguration der Wärmepumpe zur Varmekretsen Außenaufstellung skal utstyres im med Lieferumfang en sikkerhetsventil beigepackt: og en ekspansjonsbeholder i henhold til gjeldende lokale standarder og retningslinjer. I tillegg skal det installeres fylle- og tømmeinnretninger, stengeinnretninger og tilbakeslagsventiler i varmekretsen. Sirkulasjonspumpe Pumpekabelen må ikke forlenges. Derfor må avstanden velges slik at kabellengden er tilstrekkelig. Det er imidlertid tillatt å avkorte kabelen. TILLATTE HINWEIS MONTERINGSPOSISJONER FOR SIRKULASJONSPUMPEN ZULÄSSIGE EINBAULAGEN UMWÄLZPUMPE Die Umwälzpumpe wird in folgender HINWEIS Die Umwälzpumpe darf nur senkrecht verbaut Konfiguration der Wärmepumpe zur Außenaufstellung im Lieferumfang beigepackt: werden. Daraus ergeben sich zwei zugelassene Kun følgende installasjonsmuligheter er tillatte: Installationsmöglichkeiten: Die Flussrichtung (Auslieferungszustand nach unten drückend) kann vor Ort durch Lösen und Drehen des Pumpenkopfes um 80 C angepasst Ved behov. kan senkrecht, pumpehodet nach dreies som unten følger: werden. drückend Auslieferungszustand. senkrecht, 80 nach oben drückend Pumpengehäuse um 80 drehen Die Umwälzpumpe darf nur senkrech werden. Daraus ergeben sich zwei zu Installationsmöglichkeiten:. senkrecht, nach unten Auslieferungszustand. senkrecht, nach oben drückend Pumpengehäuse um 80 drehen 3. waagrecht, nach oben drückend Pumpengehäuse um 80 drehen 4. waagrecht, nach unten drückend Auslieferungszustand HINWEIS Der Pumpenkopf darf sich keinesfalls bzw. unterhalb einer waagrechten Ro sein! Die Flussrichtung (Auslieferungszustand nach unten drückend) kann vor Ort durch Lösen und Drehen des Pumpenkopfes um 80 C angepasst werden. 3. waagrecht, nach oben drückend Pumpengehäuse um 80 drehen 4. waagrecht, nach unten drückend Auslieferungszustand. TECHNISCHE DATEN UMWÄLZPUMPE Heizwassertemperaturen 0 C b Umgebungstemperaturen 0 C bis Raumluftfeuchte (rel.) max. 9 maks. ca.,4m kabellengde Det er bare PWM-signal tilgjengelig for sirkulasjonspumpen, derfor må varmtvannsladningen utføres med en omkoplingsventil 80 via utgang BUP. Strømløs åpen er lik varme.. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: om nødvendig stenges. ggf. Leitung ledningen absperren und og pumpestrekningen Pumpenstrecke entleeren HINWEIS tømmes. 4 Schrauben am Pumpenkopf lösen 3. Pumpenkopf anheben Der Pumpenkopf 4. darf Pumpenkopf sich 80 keinesfalls drehen løsne 4 skruer på pumpehodet oberhalb 5. Pumpenkopf einsetzen und befestigen bzw. unterhalb einer 6. Bei Belieben waagrechten kann das Pumpentypenschild Rohrführung ebenfalls gedreht werden sein! løft pumpehodet drei pumpehodet 80 sett inn pumpehodet og fest det TECHNISCHE DATEN UMWÄLZPUMPE om ønsket kan pumpens typeskilt også dreies Heizwassertemperaturen 0 C bis +95 C Umgebungstemperaturen 0 C bis +55 C TEKNISKE DATA FOR SIRKULASJONSPUMPEN Raumluftfeuchte (rel.) max. 95% Omgivelsestemperaturer 0 C til +55 C Romluftfuktighet (rel.) maks. 95 % Gehen Sie hierzu wie folgt vor:. ggf. Leitung absperren und Pumpenstrecke entleeren. 4 Schrauben am Pumpenkopf lösen 3. Pumpenkopf anheben 4. Pumpenkopf um 80 drehen 5. Pumpenkopf einsetzen und befestigen 6. Bei Belieben kann das Pumpentypenschild ebenfalls gedreht werden 4

15 Akkumulator Den hydrauliske tilkoblingen av varmepumpen krever en akkumulator i varmekretsen. Det nødvendige akkumulatorvolumet beregnes med følgende formel: V Akkumulator = Minimal gjennomstrømning volumstrøm varmekrets / time For minimal gjennomstrømning volumstrøm varmekrets, se oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Varmekrets». Ved monoenergetiske luft/vann-anlegg skal akkumulatoren kobles til utgående varmebærer (turløp) før overløpsventilen. Varmtvannsberedning Varmtvannsberedningen med varmepumpen trenger en ekstra varmebærerkrets i tillegg (parallelt) til varmekretsen. Ved integreringen må man sørge for at varmtvannsladningen ikke føres gjennom varmekretsens akkumulator. Dokumentasjon «Hydraulisk tilkobling». 0 Elektriske koblingsarbeider For alle arbeider som utføres gjelder: FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt - vent 90 sekunder = avledningsspenning på inverter - og sikres mot gjeninnkobling! ADVARSEL! Ved installasjon og utførelse av elektriske arbeider må relevante EN-, VDE- og/eller gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter overholdes. Følg den lokale strømleverandørens tekniske betingelser for tilkopling (hvis dette kreves)! ELEKTRISK TILKOBLING Hvis enheten er lukket, åpne kledningen Kraftkabelen føres inn i bryterrommet gjennom åpningen i bunnplaten og gjennom kabelkanalen Varmtvannsbereder Hvis varmepumpen skal berede varmtvann, må spesielle varmtvannsberedere integreres i varmepumpeanlegget. Det må velges et slikt volum at den nødvendige varmtvannsmengde er tilgjengelig, selv under en ekstern sperretid. Varmtvannsberederens varmevekslerflate må være slik dimensjonert, at varmeeffekten fra varmepumpen overføres med et så lavt temperaturløft som mulig. Vi tilbyr gjerne varmtvannsberedere fra vårt produktspekter. De er optimalt tilpasset din varmepumpe. Varmtvannsberederen skal integreres i varmepumpeanlegget som angitt i hydraulikkskjemaet som er relevant for ditt anlegg. Kabelkanal Åpning i bunnplaten 5

16 Kraftkabelen skal kobles til følgende klemmer: TILKOBLING AV BUS-KABELEN PÅ VARMEPUMPESIDEN Forbindelsen mellom varmepumpen og varme- og varmepumpestyringen utføres via en BUS-kabel. MERKNAD. 30V Varmekolbe 3 Kompressor Ved legging av kabler inn i bygningen må man sørge for at uskjermede strømforsyningsledninger (spenningsforsyning utendørs enhet) og skjermede ledninger (Mod-bus) legges adskilt fra hverandre. Bus-kabelen føres som kraftkabelen, inn i bryterrommet gjennom åpningen i bunnplaten og gjennom kabelkanalen MERKNAD Eksempel på lasttilkoplinger. Tilkoplinger må utføres i henhold til klemmeplanen.det må ikke tilføres styrespenning på klemmene 8 og N (se strømløpsskjema). Kraftkabelen legges i et vernerør helt til bygningen, og derfra føres den gjennom bygningen og videre til sikringsskapet Koble kraftkabelen til strømforsyningen. Sikre at krafttilførselen har høyre dreiefelt (kompressor). Hvis kompressoren drives med feil dreiefelt, kan det oppstå alvorlige skader på kompressoren, som ikke lar seg reparere. Kabelkanal (må stilles til rådighet på monteringsstedet, anbefalt kabeltype I(Y) STY xx0,6 mm²) og tilkoblet kretskort X0 Strømforsyningen til varmepumpen må utstyres med en allpolet sikringsautomat med en kontaktavstand på minst 3mm i henhold til IEC Jordfeilbryter type A er tilstrekkelig. Ta hensyn til utløserstrømmens verdi. Klemmer for BUS-kabel Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Elektrisk anlegg». MERKNAD. 6 Ved enheter med integrert elektrisk varmekolbe er den elektriske varmekolben fra fabrikken koblet på 9 kw. Det kan kobles om på kontaktoren til 3 kw hhv. 6 kw. BUS-kabel legges i et vernerør til bygningen, derfra føres den gjennom bygningen og videre til varme- og varmepumpestyringen BUS-kabel kobles i henhold til rekkeklemmeskjemaet og strømløpsskjemaene til den aktuelle enhetstypen på varme- og varmepumpestyringen

17 «Rekkeklemmeskjemaer» og «Strømløpsskjemaer» for den aktuelle enhetstypen. Bruksanvisning for varme- og varmepumpestyringen. Ledningsrør må tettes på enhetsiden Skru kledningene på varmepumpen Plasser de nedre kledningene henholdsvis på skrå inn i enhetens ramme, vipp den øvre delen mot enhetens ramme og lukk hurtigskruene Som minstekrav må de anbefalte verdiene i VDI 035 del I og del II derfor overholdes for å sikre en forskriftsmessig drift av anleggene. Våre praktiske erfaringer har vist, at den sikreste og mest feilfrie driften oppnås gjennom den såkalte saltfattige driftsmåten. VDI 035 del I gir viktige henvisninger og anbefalinger om steindannelse og dennes unngåelse i drikkevanns- og varmeanlegg. VDI 035 del II konsentrerer seg først og fremst om kravene for å minske korrosjonen som dannes av varmebærere i varmtvanns varmeanlegg. PRINSIPPER VEDRØRENDE DEL I OG DEL II Forekomsten av stein- og korrosjonsskader i varmtvanns varmeanlegg er lav, hvis - det utføres en fagmessig planlegging og oppstart - anlegget er korrosjonsteknisk lukket - det er integrert en tilstrekkelig dimensjonert trykkholding - de anbefalte verdiene for varmebæreren overholdes - og det utføres regelmessig vedlikehold og reparasjon. En anleggsbok, hvor relevante planleggingsdata oppføres, skal føres (VDI 035). Spyle, fylle og avlufte anlegget Før anlegget tas i bruk må det være absolutt fritt for luft. VANNKVALITET AV PÅFYLLINGS- OG TILLEGGSVANNET IFØLGE VDI 035 DEL I OG II, FOR VARMTVANNS VARMEANLEGG Moderne og energieffektive varmepumpeanlegg finner en stadig større utbredelse. Disse anleggene oppnår en meget høy virkningsgrad takket være en gjennomtenkt teknikk. Det synkende plasstilbudet for tilskuddsenergi har ført til at det blir utviklet kompakte enheter med stadig mindre tverrsnitt og høyere varmeoverføringseffekt. Derved øker anleggenes kompleksitet så vel som materialutvalget, noe som spiller en viktig rolle særlig med hensyn til materialets korrosjonsbestandighet. Varmebæreren har ikke bare innflytelse på anleggets virkningsgrad, men også på levetiden til enheten for tilskuddsenergi og varmekomponentene i et varmeanlegg. HVILKE SKADER KAN OPPSTÅ VED MANGLENDE ETTERKOMMELSE - funksjonsforstyrrelser og svikt av deler og komponenter (f.eks. pumper, ventiler) - indre og ytre lekkasjer (f.eks. fra varmevekslere) - reduksjon av tverrsnittet og tilstopping av komponenter (f.eks. varmeveksler, rørledninger, pumper) - materialtretthet - dannelse av gassbobler og gassputer (kavitasjon) - skadelig påvirkning i varmeovergangen (dannelse av belegg, avleiringer) og støy som er tilknyttet dette (f.eks. suselyder, strømningslyder) KALK ENERGIDREPEREN En fylling med ubehandlet drikkevann fører nødvendigvis til at det dannes utfelling av alt kalsium som befinner seg i vannet. Følgen av dette: det oppstår kalkavleiringer på varmeanleggets varmeoverføringsflater. Virkningsgraden synker og energikostnadene stiger. Etter en tommelfingerregel betyr et kalkbelegg på én millimeter allerede et tap av virkningsgrad på 0 %. I ekstreme tilfeller kan det til og med oppstå skader på varmevekslerne. 7

18 AVKALKING IFØLGE VDI 035 DEL I Blir drikkevannet avherdet i henhold til retningslinjene i VDI 035 før varmeanlegget fylles opp, kan det ikke dannes kjelestein. Dermed forebygges kalkavleiringer og de derav resulterende skadelige påvirkningene på hele oppvarmingsanlegget på en virksom og varig måte. KORROSJON ET UNDERVURDERT PROBLEM VDI 035, del II, går inn på korrosjonsproblematikken. Det kan vise seg at avkalkingen av varmebæreren ikke er tilstrekkelig. ph-verdien kan overskride grenseverdiene på 0 betydelig. Det kan forekomme ph-verdier større enn, som til og med skader gummitetningene. Dermed overholdes riktignok retningslinjene i VDI 035, del, men VDI 035, del, fastsetter en ph-verdi mellom 8, og maksimalt 0. Hvis det anvendes materialer av aluminium, noe som er tilfelle i mange moderne oppvarmingsanlegg, må en ph-verdi på 8,5 ikke overskrides! Ellers består det fare for korrosjon, da aluminium angripes uten forekomst av oksygen. Derved må, ved siden av avherding av påfyllings- og tilleggsvannet, også varmebæreren kondisjoneres tilsvarende. Bare på denne måten kan spesifikasjonene i VDI 035 og anbefalingene og monteringsanvisningene til produsenten av varmepumpen overholdes. Del i VDI 035 henviser dessuten til reduksjonen av totalt saltinnhold (ledeevne). Ved bruk av helt avsaltet vann er faren for korrosjon mye lavere enn det som er tilfelle ved drift med saltholdig, altså avherdet vann. Selv om drikkevannet ble avherdet forut, inneholder det oppløste, korrosjonsfremmende salter. Disse virker som elektrolytt på grunn av anvendelsen av ulike materialer i varmesystemet, og derved fremskyndes korrosjonsprosesser. I det lange løp kan dette føre til gropkorrosjon. OVERVÅKNING Av avgjørende betydning er den analytiske registreringen og overvåkningen av de tilsvarende vannverdiene og de tilsatte kondisjoneringsmidlene. Derfor bør de kontrolleres regelmessig med tilsvarende vanntestutstyr. Fylle og avlufte varmekretsen I tillegg skal avluftningsventilen på varmepumpens kondensator åpnes. Avlufte kondensatoren Isolasjon av de hydrauliske tilkoblingene Vibrasjonsdemperne og varmekretsens faste røropplegg som ligger utenfor bygningen, skal isoleres dampdiffusjonstett. Isolasjonen må utføres i henhold til gjeldende lokale standarder og retningslinjer. Varmekretsens faste røropplegg som ligger utenfor bygningen, skal legges i telesikker dybde. Tettheten av alle hydrauliske tilkoblinger må kontrolleres. Gjennomføre en trykktest Alle tilkoblinger, forbindelser og ledninger til varmekretsen og varmekilden må isoleres. PÅ DEN SIKRE SIDEN MED DEN SALTFATTIGE DRIFTSMÅTEN Med den saltfattige driftsmåten oppstår de ovenfor nevnte problemene rett og slett ikke, da varmebæreren inneholder verken korrosjonsfremmende salter, slik som sulfater, klorider og nitrater, eller alkaliserende natriumhydrogenkarbonat. De korrosjonsfremmende egenskapene er meget lave ved bruk av helt avsaltet vann, og dessuten kan det ikke dannes kjelestein. Dette er den ideelle prosedyren ved lukkede varmekretsløp, da spesielt også en lav oksygentilførsel i varmekretsløpet kan tolereres. Ved fylling av anlegget med avsaltet vann, stiller ph-verdien seg vanligvis inn på det ideelle området gjennom egenalkalisering. Ved tilførsel av kjemikalier, kan det ved behov lett alkaliseres på en ph-verdi på 8,. Slik oppnås det en optimal beskyttelse av hele oppvarmingsanlegget. 8

19 Oppstart SIKKERHETSTEMPERATURBEGRENSER ADVARSEL! Enheten må kun tas i drift når deflektorhettene er montert og kledningene er lukket. Foreta en grundig installasjonskontroll og gå gjennom grovsjekklisten På den elektriske varmekolben er det installert en sikkerhetstemperaturbegrenser (avhengig av enhetstypen). Hvis varmepumpen svikter eller det er luft i anlegget, må det kontrolleres om reset-knappen på denne sikkerhetstemperaturbegrenseren har hoppet ut. I så fall trykkes den inn igjen. Produsentens hjemmeside. Med installasjonskontrollen forebygger du skader på varmepumpeanlegget som kan oppstå på grunn av ikke-forskriftsmessig utførte arbeider. Du må forsikre deg om, at høyre dreiefelt for krafttilførselen (kompressor) er sikret. Sikkerhetstemperaturknapp på den elektriske varmekolben Reset-knapp oppstilling og montering av varmepumpen er ut- ført i henhold til spesifikasjonene i denne bruksanvisningen. de elektriske installasjonene er utført fagmessig og korrekt. MERKNAD. kraftforsyningen til varmepumpen må utstyres med Hvis sikkerhetstemperaturbegrenseren har utløst, vises dette i varme- og varmepumpestyringen. en allpolet sikringsautomat med en kontaktavstand på minst 3mm i henhold til IEC varmekretsen er spylt, fylt og grundig avluftet. alle ventiler og sperreinnretninger i varmekretsen er Overløpsventil åpne. alle rørsystemer og komponenter i anlegget er tette. Fullføringsrapporten for varmepumpeanlegget må utfylles nøye og underskrives Produsentens hjemmeside. KONTROLL OG INNSTILLING AV OVERLØPSVENTILEN (KUN NØDVENDIG VED SERIEKOBLING AV AKKUMULATORER) Ved en seriekobling av akkumulatorer, har du allerede i KIG-assistenten mulighet til å stille inn overløpsventilen passende til det hydrauliske systemet. Innenfor Tyskland og Østerrike: Fullføringsrapporten for varmepumpeanlegg og grovsjekklisten sendes til kundeservicen i produsentens fabrikk I andre land: Fullføringsrapporten for varmepumpeanlegg og grovsjekklisten sendes til produsentens ansvarlige samarbeidspartner på stedet Oppstarten av varmepumpeanlegget skal gjennomføres av kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten. Dette faktureres! 9

20 Når styresignalet UWP 00 % er nådd, lukker du overløpsventilen så mye, at den nominelle massestrømmen kan sikres (se tekniske data). Når du går ut av menyen Innstille overløpsventil, eller senest etter time, skifter sirkulasjonspumpen til standardregulering igjen. Åpningsbare ventiler for varmekrets... Bekrefte KIG-assistenten eller innstillingen via: Foreta Service >> Innstillinger >> Pumpe i energiklasse SP: Demontering FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt - vent 90 sekunder = avledningsspenning på inverter - og sikres mot gjeninnkobling! Menypunktet Innstille overløpsventil er forhåndsinnstilt på Nei. Innstillingsfunksjonen for overløpsventilen er deaktivert. Styresignalet UWP er indikatoren for den aktuelt nødvendige pumpeeffekten i % Virkelig massestrøm er den aktuelle massestrømmen (målenøyaktighet +/- 00l/h) ADVARSEL! Kun kvalifiserte VVS-montører får lov til å demontere enheten fra anlegget. Enhetskomponenter, kuldemedier og olje må leveres til gjenvinning eller avfallsbehandling i henhold til gjeldende forskrifter, standarder og retningslinjer. DEMONTERING AV BUFFERBATTERIET INNSTILLING AV OVERLØPSVENTILEN Før varme- og varmepumpestyringen kasseres må bufferbatteriet fjernes fra prosessorkortet. Batteriet kan skyves ut med en skrutrekker. Batteri og elektroniske komponenter må deponeres på en miljøvennlig måte. Åpne overløpsventilen helt, lukk varmekretsene.. Still menypunktet Innstille overløpsventil fra Nei til Ja ; slik aktiveres sirkulasjonspumpen med 00 % - pumpen starter opp.. 0

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer.

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer. Apparatinformasjon NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD S NO805/0 Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Apparatinformasjon NO Tillegg til bruksanvisningen HydraulikkModul Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling innendørs LW 60H/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

Akkumulator montert på rekke

Akkumulator montert på rekke Bruksanvisning NO kkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper 80800cNO Oversettelse av bruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMR Oppstiling innendørs LW 0(L) LW 0(L) LW 80H 8000cNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW... A/RX Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet. Den er del av produktet, og må

Detaljer

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10 på X

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SW-serie. 83056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SW-serie. 83056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning SW-serie 8056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Innholdsfortegnelse Om denne driftsveiledningen.... Gyldighet.... Relevant dokumentasjon.... Symboler

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

Bruksanvisning NO HYDRAULIKKTÅRN DUAL. Tilbehør for LWD HTD. Med forbehold om tekniske endringer. 83053800bNO Oversettelse av bruksanvisningen

Bruksanvisning NO HYDRAULIKKTÅRN DUAL. Tilbehør for LWD HTD. Med forbehold om tekniske endringer. 83053800bNO Oversettelse av bruksanvisningen Bruksanvisning NO HYDRAULIKKTÅRN DUAL Tilbehør for LWD HTD Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A LWD 90A LWD 50A/RX LWD 70A/RX 805500gNO ait-deutschland GmbH Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette

Detaljer

HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper

HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper Bruksanvisning NO HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper HMD 1(E) Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstiling innendørs LW 0 LW LW 00H Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken

Detaljer

BRINE/VANN VARMEPUMPER. Profesjonell. Betjeningsveiledning NO. SWP Serie

BRINE/VANN VARMEPUMPER. Profesjonell. Betjeningsveiledning NO. SWP Serie Betjeningsveiledning NO BRINE/VANN Profesjonell VARMEPUMPER SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer.

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer. Betjeningsveiledning NO Brine/vann Profesjonell Varmepumper SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE

VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE Bruksanvisning NO VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE WT 1 WT 2 WT 3 WT 4 WT 5 WT 6 WT 7 WT 8 WT 9 WT 10 WT 11 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie Bruksanvisning NO LUFT / VANN Compact VARMEPUMPER LWC serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet.

Detaljer

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid norge Produktguide VARMEPUMR Varmepumpen for din fremtid Forord De tidene når byggherrer, leverandører og rådgivere involvert i arbeide med modernisering av varmeanlegg bare kunne velge mellom elektrisk

Detaljer

VÆSKE / VANN COMPACT. Varmepumper. Bruksanvisning NO. SWC Serie

VÆSKE / VANN COMPACT. Varmepumper. Bruksanvisning NO. SWC Serie Bruksanvisning NO VÆSKE / VANN Varmepumper COPACT SWC Serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. WZS-serie. 83056600aNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. WZS-serie. 83056600aNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning WZS-serie 8056600aNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Innholdsfortegnelse 1 Om denne driftsveiledningen... 1.1 Gyldighet... 1.2 Relevant dokumentasjon...

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer.

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer. Bruksanvisning NO VÆSKE/VANN Varmesentral Varmepumper WZS Serie Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke apparatet. Den er del av produktet,

Detaljer

Tilbehør for varmepumper montert utendørs

Tilbehør for varmepumper montert utendørs Tilbehør for varmepumper montert utendørs Kontroll Alle luft/vann varmepumper er utstyrt med Luxtronik Turn & Tip-kontroll som har intelligent menystyring. Denne lett forståelige varmepumperegulatoren

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning SWCV H1. 83057100cNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning SWCV H1. 83057100cNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning SWCV H NO 805700cNO Oversettelse av driftsveiledningen Innholdsfortegnelse Om denne driftsveiledningen.... Gyldighet.... Relevant dokumentasjon.... Symboler

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 830 L, 1000 L SOLAR

MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 830 L, 1000 L SOLAR Bruksanvisning NO MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 0 L, 00 L SOLAR Tilbehør til varmepumper 017400aNO Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Luft/vann Varmepumper

Luft/vann Varmepumper Bruksanvisning NO Luft/vann Varmepumper Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt væske/vann SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC varmepumper SWC (400 V / 3 fas) 60H 60H/K 70H 70H/K 80H 80H/K 100H 100H/K 120H 120H/K Integrert passiv avkjøling

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer