LUFT/VANN VARMEPUMPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFT/VANN VARMEPUMPER"

Transkript

1 Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling innendørs LW 60H/V

2 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares tilgjengelig like i nærheten av enheten. Den må alltid være tilgjengelig så lenge enheten brukes. Den må overlates til fremtidige eiere eller brukere. Før noe som helst arbeid starter på eller med enheten, må bruksanvisningen leses. Spesielt gjelder dette kapittelet om sikkerhet. Alle anvisninger må følges i sin helhet og uten unntak. Denne bruksanvisningen kan inneholde beskrivelser som virker uforståelige eller uklare. Ved spørsmål eller uklarheter, må du henvende deg til fabrikkens kundeservice, eller til produsentens samarbeidspartner på stedet. Da denne bruksanvisningen er utarbeidet for flere forskjellige modeller, er det meget viktig at du følger anvisningene som er aktuelle for din enhet. Bruksanvisningen er utelukkende ment for de personer som faktisk betjener enheten. Bruksanvisningen skal anses som konfidensiell. Den er beskyttet av Lov om Opphavsrett til Åndsverk. Flerfoldiggjøring av bruksanvisningen helt eller delvis i form av ettertrykk, fotokopi, som elektronisk datamedium eller en hvilken som helst annen form krever produsentens samtykke. Det samme gjelder oversettelse til et annet språk. Signaltegn I bruksanvisningen kjennetegnes informasjon med symboler. De har følgende betydning: Informasjon for bruker. Informasjon eller anvisninger for kvalifisert fagpersonale. FARE! Angir en umiddelbart truende fare som fører til alvorlige personskader eller risiko for dødsfall. ADVARSEL! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller risiko for dødsfall. PASS PÅ! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til moderate eller lettere personskader. FORSIKTIG Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader. Viktig informasjon. RÅD OM ENERGISPARING Står for råd, som hjelper til med å spare energi, råstoffer og kostnader. Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Henvisning til andre dokumenter fra produsenten.

3 Innholdsfortegnelse INFORMASJON FOR BRUKERE OG KVALIFISERT FAGPERSONALE VENNLIGST LES DETTE FØRST... SIGNALTEGN... RIKTIG BRUK... ANSVARSFRASKRIVELSE... EU-SAMSVAR... SIKKERHET... KUNDESERVICE... Oversikt Kundeservice... ANSVAR / GARANTI... AVFALLSBEHANDLING... VARMEPUMPENES FUNKSJONSMÅTE...6 BRUKSOMRÅDE...6 VARMEMENGDEREGISTRERING...6 DRIFT...6 PLEIE AV ENHETEN...7 VEDLIKEHOLD AV ENHETEN...7 Rengjøring og spyling av enhetens komponenter...7 FUNKSJONSFEIL...7 ANVISNINGER FOR KVALIFISERT FAGPERSONALE LEVERANSENS INNHOLD...8 OPPSTILLING OG MONTERING...9 Oppstillingssted...9 Transport til oppstillingsstedet...9 Oppstilling... Montering av luftkanalene... Montering / tilkobling til varmekretsen...6 Kondensatutløp...7 TRYKKSIKRING...7 SIRKULASJONSPUMPE...7 AKKUMULATOR...7 VARMTVANNSBEREDNING...7 VARMTVANNSBEREDER...7 ELEKTRISKE KOBLINGSARBEIDER...8 SPYLE, FYLLE OG AVLUFTE ANLEGGET...9 Vannkvalitet av påfyllings- og tilleggsvannet ifølge VDI 0..9 ISOLASJON AV DE HYDRAULISKE TILKOBLINGENE... MONTERING AV BETJENINGSENHETEN... MONTERING OG DEMONTERING AV SKJERMEN... IGANGSETTING... Sikkerhetstemperaturbegrenser... OVERLØPSVENTIL... DEMONTERING... TEKNISKE DATA / LEVERANSENS INNHOLD...6 EFFEKTDIAGRAMMER...7 Varmeeffekt/COP / effektbehov / trykktap varmepumpe MÅLTEGNINGER OG OPPSTILLINGSPLANER Måltegninger...8 Oppstillingsplaner...9 REKKEKLEMMESKJEMA... STRØMLØPSSKJEMAER... VEDLEGG EU-SAMSVARSERKLÆRING...9

4 Riktig bruk Enheten må kun brukes til det formålet som den er beregnet til. Det betyr: til oppvarming. til varmtvannsberedning. Enheten må kun brukes innenfor dens tekniske parametre. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold». Drift av varmepumpen eller varmepumpeanlegget må registreres hos det lokale energiforsyningsselskapet. Ansvarsfraskrivelse Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Produsentens ansvar opphører også: når det utføres arbeider på enheten og dens komponenter, som er i strid med anvisningene i denne bruksanvisningen. når det utføres arbeider på enheten og dens komponenter på ikke forskriftsmessig måte. når det utføres arbeider på enheten som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke er uttrykkelig godkjent i skriftlig form av produsenten. når enheten eller komponenter på enheten endres, bygges om eller demonteres uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra produsenten. Sikkerhet Ved riktig bruk er enheten driftssikker. Enhetens konstruksjon og utførelse er i henhold til dagens tekniske utviklingsnivå; alle relevante DIN/VDE-forskrifter og sikkerhetsbestemmelser er fulgt. Alle personer som utfører arbeider på enheten, må ha lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder selv om personen tidligere har arbeidet med et tilsvarende eller lignende utstyr, eller har fått opplæring hos produsenten. Alle personer som utfører arbeider på enheten, må overholde lokale forskriftene for forebyggelse av ulykker og sikkerhetsforskriftene. Dette gjelder spesielt for bruk av personlig verneutstyr. FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal utelukkende utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt - vent 90 sekunder = avledningsspenning på inverter - og sikres mot gjeninnkopling! ADVARSEL! Kun kvalifisert fagpersonale (VVS-montører og autoriserte elektrikere) får gjennomføre arbeider på enheten og de tilhørende komponentene. ADVARSEL! Enheten inneholder kuldemedium! Lekkasje av kuldemedium kan medføre person- og miljøskader. Derfor: Slå av anlegget. Informer kundeservicen som er autorisert av produsenten. EU-samsvar Enheten er CE-merket. FORSIKTIG Av sikkerhetstekniske årsaker gjelder: Enheten må aldri kobles fra strømnettet, bortsett fra når enheten skal åpnes. EU-samsvarserklæring.

5 FORSIKTIG Varmepumpen må kun stilles opp innendørs og kun drives med uteluft som varmekilde. Luftkanalene må munne ut i friluft. De må ikke innsnevres eller blokkeres. Måltegning og oppstillingsplan for den aktuelle enhetstypen. ADVARSEL! Enheten skal bare slås på med monterte luftkanaler. På ventilatorsiden må det treffes tiltak som utelukker skader på grunn av roterende vifteblad (luftkanalutgang over bakkenivå: Værbeskyttelsesgitter, luftkanalutgang under bakkenivå: Regnbeskyttelsesgitter, dette er tilbehør som ikke er inkludert i leveransen). FORSIKTIG Det er ikke tillatt å integrere varmepumpen i ventilasjonsanlegg. Det er ikke tillatt å bruke den avkjølte luften til kjøling. FORSIKTIG Omgivelsesluften på varmepumpens oppstillingssted, og luften som suges inn som varmekilde, må ikke inneholde korrosive partikler! Stoffene (som ammoniakk, svovel, klor, salt, kloakkgasser, røykgasser ) kan skade varmepumpen i den grad at den ikke lenger fungerer! Oppstilling i nærheten av kysten er mulig. PASS PÅ! I området rundt luftutslippet er lufttemperaturen ca. C lavere enn omgivelsestemperaturen. Ved visse klimatiske forhold er det derfor mulig at det dannes et islag rundt luftutslippet. Varmepumpen må stilles opp på en slik måte at luftutslippet ikke munner ut i gangveier. Kundeservice For teknisk informasjon ber vi deg ta kontakt med din faglærte håndverker, eller med produsentens samarbeidspartner på stedet. OVERSIKT KUNDESERVICE Aktuell liste og andre partnere til produsenten finner du på: DE: EU: Ansvar / garanti Ansvars- og garantibestemmelser finner du i kjøpsdokumentene. Ved alle anliggender vedrørende ansvar og garanti, ber vi deg kontakte din forhandler. Avfallsbehandling Når det gamle enheten tas ut av bruk, må gjeldende lokale lover, retningslinjer og standarder for resirkulering, gjenbruk og destruksjon av driftsstoffer og komponenter for kjøleenheter overholdes. «Demontering».

6 Varmepumpenes funksjonsmåte Varmepumper arbeider etter kjøleskapsprinsippet: samme teknikk, bare brukt omvendt. Kjøleskapet trekker varme ut av matvarer. Via lameller på baksiden avgis varmen til rommet. Varmepumpen trekker ut varme fra omgivelsene, fra luften, jorden eller fra grunnvannet. Enheten løfter denne varmen til ett nyttig temperaturnivå og fører den videre til varmebæreren. Selv ved sprengkulde kan varmepumpen fremdeles hente så mye varme som den trenger for å varme opp et hus. Skisse med eksempel på en væske/vann-varmepumpe med gulvvarme: Varmemengderegistrering I tillegg til at anleggets effektivitet skal dokumenteres, krever den tyske EEWärmeG også at varmemengden registreres (i det følgende omtalt som WME). Varmemengdemåling er påbudt for luft/vann varmepumper. For væske/vann og vann/ vann-varmpumper er det krav om installasjon av en varmemengdemåler først ved en turtemperatur fra C. Varmemengdemåleren må registrere total varmeenergi som avgis i bygningen (oppvarming og varmtvann). I varmepumper med varmemengderegistrering skjer evalueringen via regulatoren. Denne viser i kwh den termiske energien som ble avgitt til varmeanlegget. Drift Ved at du bestemmer deg for en varmepumpe eller et varmepumpeanlegg, bidrar du i mange år til miljøvern gjennom lave emisjoner og mindre bruk av primærenergi. Du betjener og styrer varmepumpeanlegget med varme- og varmepumpestyringens betjeningsenhet. Sørg for korrekt innstilling av styreenheten. Bruksanvisning for varme- og varmepumpestyring. Bruksområde = Nytteenergi ca. = Energi fra omgivelsene ca. = Tilført elektrisk energi Hvis omgivelsesbetingelsene, bruksgrensene og de gjeldende forskriftene overholdes, kan enhver varmepumpe brukes i nyoppførte eller i eksisterende oppvarmingsanlegg. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold». For at varmepumpen eller varmepumpeanlegget skal arbeide effektivt og miljøvennlig også i varmedrift, er disse punktene viktige: RÅD OM ENERGISPARING Unngå unødvendig høye turtemperaturer. Jo lavere turtemperatur på varmebærersiden, jo mer effektivt er anlegget. RÅD OM ENERGISPARING Vi anbefaler sjokklufting. I motsetning til vinduer som alltid står åpne, reduserer denne formen for lufting energiforbruket og hjelper dermed på økonomien. 6

7 Pleie av enheten Overflatene på utsiden av enheten kan rengjøres med en fuktig klut og et vanlig rengjøringsmiddel. Bruk ikke slipende rengjørings- og pleiemidler, eller midler som inneholder syre og/eller klor. Slike midler ødelegger overflatene og kan forårsake tekniske skader på enheten. Vedlikehold av enheten Varmepumpens kjølekrets har ikke behov for noe regelmessig, teknisk vedlikehold. Ifølge EU-direktivet (EF) 8/006 er det ved bestemte varmepumper foreskrevet å gjennomføre tetthetskontroller og å føre en loggbok! Hvorvidt det er nødvendig å gjennomføre en tetthetskontroll og føre loggbok, er avhengig av kjølekretsens hermetiske tetthet og mengden av kuldemedium i varmepumpen! Varmepumper som har en mengde av kuldemedium < kg trenger ingen loggbok. Ved alle andre varmepumper er loggboken inkludert i leveransen. Loggbok for varmepumper, avsnitt «Anvisninger om bruk av loggboken». Varmekretsens og varmekildens komponenter (ventiler, ekspansjonsbeholdere, sirkulasjonspumper, filtre, slamsamlere) skal kontrolleres eller rengjøres av kvalifisert fagpersonale (VVS-montører) ved behov, men minst hvert år. Vi anbefaler å tegne en vedlikeholdskontrakt med et autorisert VVS-firma. De vil sørge for at nødvendige vedlikeholdsarbeider utføres regelmessig. FORSIKTIG Kontroller regelmessig om kondensatet kan renne uhindret ut av enheten. Kondensatbeholderen i enheten og kondensatutløpet skal kontrolleres regelmessig for tilsmussing / tilstopping og rengjøres ved behov. RENGJØRING OG SPYLING AV ENHETENS KOMPONENTER PASS PÅ! Kun kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten kan rengjøre og spyle enhetens komponenter. Det må kun brukes væsker som er anbefalt av produsenten. Etter spylingen av kondensatoren med kjemiske rengjøringsmidler må det utføres en nøytralisering av restbeholdninger og en intensiv spyling med vann. Her må den aktuelle varmevekslerprodusentens tekniske data overholdes. Funksjonsfeil Dersom det oppstår en feil kan du lese ut årsaken til feilen via varme- og varmepumpestyringens diagnoseprogram. Bruksanvisning for varme- og varmepumpestyringen. PASS PÅ Service- og reparasjonsarbeider på enhetens komponenter skal kun gjennomføres av kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten. Oversikt «Kundeservice». Vær oppmerksom på at det ikke vises noen feilmelding, når sikkerhetstemperaturbegrenseren på den elektriske varmekolben har utløst (avhengig av enhetstypen). «Oppstart», avsnitt «Sikkerhetstemperaturbegrenser». 7

8 Leveransens innhold Eksempel på innhold av leveransen: Illustrasjon : Dette gjør du først: Det leverte produktet må kontrolleres for ytre synlige skader Kontroller at leveransen er komplett. Eventuelle mangler må reklameres umiddelbart. Ta hensyn til enhetstypen. Kontroller enhetens luftutblåsningsretning. Enheter som har forkortelsen L i typebetegnelsen, blåser luften ut mot venstre (sett fra betjeningssiden). TILBEHØR SOM ER NØDVENDIG FOR DRIFTEN: FORSIKTIG Bruk kun originalt tilbehør fra produsenten. Illustrasjon : Luftkanaler (med luftkanal-tilbehør) må bestilles i tillegg. YTTERLIGERE TILBEHØR Tilbehøret for installasjon (vibrasjonsdempere) av luft/ vann-varmepumper for oppstilling innendørs må bestilles i tillegg. Varmepumpe med fullhermetisk kompressor, alle sikkerhetsrelevante komponenter til kjølekretsovervåkning, innebygget varme- og varmepumpestyring, følere som er montert i enheten for registrering av varmgasstemperatur, tur- og returtemperatur for varmebærer, samt slange for kondensatutløp (tilkoblet på varmepumpesiden) Integrert sirkulasjonspumpe UP -8 PWM 8

9 Oppstilling og montering For alle arbeider som utføres gjelder: Lokale, gjeldende forskrifter for forebygging av ulykker, lovbestemte forskrifter, regler og retningslinjer skal alltid overholdes. Ta hensyn til opplysningene om støy for de forskjellige enhetstypene. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Lyd». Ved en oppstilling av flere varmepumper av samme type, må kun én varmepumpe tas i betraktning. Ved en oppstilling av flere varmepumper av ulike typer, må den varmepumpen som har det største plassbehovet tas i betraktning. TRANSPORT TIL OPPSTILLINGSSTEDET For å unngå transportskader bør du transportere varmepumpen før den pakkes ut, med en gaffeltruck til det endelige oppstillingsstedet. Hvis det ikke er mulig å transportere varmepumpen til det endelige oppstillingsstedet med gaffeltrucken, kan du også transportere den med en sekketralle, eller med rør. Løfte varmepumpen med rør. OPPSTILLINGSSTED Kuldemedium R a R 0A R 07C R 0A PASS PÅ. Varmepumpen skal kun stilles opp inne i bygninger. Oppstillingsrommet må være frostfritt og tørt. ADVARSEL! De lokalt gjeldende standardene, retningslinjene og forskriftene må overholdes, og i særdeleshet det nødvendige minste romvolum, som er avhengig av mengden av kuldemedium i det tilsvarende varmepumpeanlegget (DIN EN 78-). Grenseverdi 0, kg/m³ 0,8 kg/m³ 0, kg/m³ 0, kg/m³ ADVARSEL! Enheten er ikke festet til trepallen. Det er fare for velting under transport! Dette kan medføre personskader og skader på enheten. Sørg for egnede tiltak som utelukker fare for velting. FORSIKTIG Komponenter og hydrauliske tilkoplinger på varmepumpen må ikke brukes til transport. FORSIKTIG Varmepumpen må ikke helle mer enn maksimalt (dette gjelder for hver retning). Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Generelle data». Fyllmengde kuldemedium [kg] Minste romvolum = Grenseverdi [kg/m³] 9

10 LØFTE ENHETEN MED RØR Varmepumpen LW kan løftes med " henholdsvis " rør (må stilles til rådighet på monteringsstedet). Hertil finnes det tilsvarende borehull i varmepumpens ramme. Før rørene gjennom borehullene i rammen: Fjern de nedre kledningene fra enhetens for- og bakside. Hurtigskruer Nedre kledning Hertil løsnes hurtigskruene. Drei 90 mot venstre Borehull i rammen, foran og på baksiden Kabelbunter og komponenter i enheten må ikke skades med rørene. Rørene føres forsiktig forbi kabelbuntene og komponentene i enheten Løft enheten ved rørene med minst fire personer og bær den til oppstillingsstedet PASS PÅ Varmepumpen må bæres vannrett og sikres mot at den kan forskyve seg. Grip tak i øvre del av nedre kledning, trekk den forover på skrå, løft den ut og plasser den på et sikkert sted Plasser varmepumpen på oppstillingsstedet. Det må sikres, at enhetens bunnramme ligger an med hele flaten mot undergrunnen Fjern rørene Dersom de elektriske koblingsarbeidene ikke skal utføres umiddelbart, må den nedre kledningen på betjeningssiden monteres igjen. 0

11 VENTILATOR SOM KAN SKYVES INN For å kunne transportere enheten i trange kjellerrom og gjennom smale dører eller korridorer, kan ventilatoren skyves ca. 0 cm inn i huset: Fjern skruene på undersiden av den øvre kledningen FORSIKTIG Ventilatoren må kun skyves inn i huset for transporten, og umiddelbart etter transporten må ventilatoren trekkes ut av huset igjen. Løft kledningen på skrå, løft den av og plasser den på et sikkert sted Nedre kledning på ventilatorsiden fjernes fra enheten. Hertil løsnes hurtigskruene. Drei 90 mot venstre Hurtigskruer Nedre kledning Deretter fjernes også sidekledningene fra enheten og plasseres på et sikkert sted På ventilatoren føres begge styrestengene, som er inkludert i leveransen, gjennom lask og ventilator Grip tak i øvre del av nedre kledning, trekk den forover på skrå, løft den ut og plasser den på et sikkert sted Deretter henges styrestengene på begge sidene inn i det respektive hullet som er stanset ut i den øvre lasken inne i enheten

12 Løsne sikringsmuttrene på den øvre lasken og fjern de tilhørende skruene. Deretter trekkes ventilatoren ut av enheten og skrus fast på enhetens ramme igjen (ikke glem fjærringene) Fjern styrestengene og monter alle kledningene på enheten igjen. På enhetens innside løsnes alle fire mutrene (M) på forskruingene til ventilatoren og fjernes sammen med fjærringene Skyv ventilatoren inn i retning av fordamperen, helt til den øvre lasken inne i enheten OPPSTILLING Plasser enheten på en fast og vannrett undergrunn med tilstrekkelig bæreevne, fortrinnsvis med lyddempende isolasjon for begrensning av flankelyd. Forviss deg om at undergrunnen er dimensjonert for å tåle varmepumpens vekt. PASS PÅ I området rundt luftutslippet er lufttemperaturen ca. C lavere enn omgivelsestemperaturen. Ved visse klimatiske forhold er det derfor mulig at det dannes et islag rundt luftutslippet. Varmepumpen må stilles opp på en slik måte at luftutslippet ikke munner ut i gangveier. FORSIKTIG Varmepumpen må ikke helle mer enn maksimalt (dette gjelder for hver retning). Øvre lask inne i enheten Skruene M x 0 (x), som følger med i leveransen, stikkes gjennom ventilatoren og den øvre lasken og sikres med mutrer M Oppstillingsplanen for den aktuelle varmepumpetypen må absolutt overholdes. Dimensjoner og minsteavstander må overholdes. Oppstillingsplan for aktuell varmepumpetype. Varmepumpen må stilles opp slik at bryterbokssiden (= betjeningssiden) alltid er tilgjengelig. MONTERING AV LUFTKANALENE Plasser varmepumpen på oppstillingsstedet. Forviss deg om at enhetens bunnramme ligger an med hele flaten mot undergrunnen og at enheten står vannrett FORSIKTIG Bruk kun originaltilbehør eller luftkanaler som er anbefalt av produsenten. Luftkanalene må utelukkende monteres i henhold til oppstillingsplanen som gjelder for ditt anlegg. Oppstillingsplan for aktuell varmepumpetype.

13 SAMMENSETTING OG MONTASJE AV VEGGJENNOMFØRINGEN(E) Snu de allerede sammensatte delene på nytt 90 og lag den siste forbindelsen Ta elementene som skal danne veggjennomføringen(e) ut av kartongen Som vist i den følgende skissen, skal du først stikke sammen de to elementene i veggjennomføringen(e), som hører sammen. Bruk glidemiddelet som følger med Veggjennomføringen stabiliseres innvendig med sponplatene som er inkludert i leveransen Fest ett element til, slik tegningen viser Sett veggjennomføringen på plass i husveggen fra utsiden av huset. Dette kan gjøres mens huset fremdeles er råbygg (ved innmuring) Monter veggjennomføringen cm ut over ferdig, utvendig fasade. Snu de allerede sammensatte delene 90 og skyv på siste elementet først på plass nederst Utsiden av husveggen Sett veggjennomføringen på plass i husveggen ( cm. ut over ferdig utvendig fasade) eller i ettertid (ved legging med skum i husveggen):

14 Ferdig utvendig fasade Veggjennomføringer stabiliserer gjennombrudd i vegg, forebygger kuldebroer til murvegg og danner monteringsgrunnlag for vær-/ regnbeskyttelsesgitter og nettinggitter. SAMMENSETTING OG MONTASJE AV LUFTKANALENE Ta elementene som skal danne luftkanalene ut av kartongen Veggjennomføring Luftkanal Rullepakning Svellebånd (påføres etter montering av festet for tilkobling av enheten) Når den andre enden av luftkanalen også er festet til varmepumpen, lukkes åpningen mellom veggjennomføringen og luftkanalen med svellebåndet som følger med i leveransen. Luftkanalene settes sammen på samme måte som beskrevet under «Sammensetting og montasje av veggjennomføringen(e)»,. FESTE AV LUFTKANALENE I VEGGJENNOMFØRINGEN Rullepakningen som følger med i leveransen trekkes over enden på en av luftkanalene Skyv luftkanalen med denne enden inn i veggjennomføringen. FESTE AV LUFTKANALENE TIL VARMEPUMPEN Trykk fast montasjelisten og fest den på luftinntakssiden av luftkanalen med spesialskruer i de markerte punktene Koblingsrammen som også er inkludert i leveransen, limes på kanten av luftkanalen Plasser luftkanalen i luftåpningen på luftinntakssiden Hekt spennfjærende som følger med i leveransen inn i hullene på luftinntakssiden på varmepumpe Hekt så spennfjærene inn på montasjelisten som er skrudd fast på luftkanalen Fest beskyttelsesdekselet over montasjelisten

15 MONTASJE AV NETTINGGITTERET OG VÆRBESKYTTELSES-/ REGNBESKYTTELSESGITTERET Nettinggitter og værbeskyttelses-/regnbeskyttelsesgitter samt innbyggingsrammen og festemateriellet tas ut av den tilsvarende kartongen Gjenta dette på luftutslippssiden. Ikke glem: Når luftkanalene er festet til varmepumpen lukkes åpningen mellom veggjennomføringen og luftkanalen med svellebåndet som følger med i leveransen. På utsiden av huset settes innbyggingsrammen inn i veggjennomføringen på luftinntakssiden og skrus fast 8 x Fest luftkanalene i taket på egnet måte. MONTERING AV DEKKRAMMEN Dekkrammene skrus fast på veggjennomføringen på luftinntaks- og luftutslippssiden. Plasser nettinggitteret i innbyggingsrammen Dekkrammen har ingen teknisk funksjon; den skal bare sikre et bedre visuelt inntrykk av overgangen til veggen. Værbeskyttelses-/regnbeskyttelsesgitter plasseres på innbyggingsrammen i veggjennomføringen og skrus fast

16 8 x Varmekretsen må spyles grundig før enheten kan tilkobles varmekretsen Forurensninger og avleiringer i varmekretsen kan føre til driftsfeil. Utgående varmebærer (turløp) og inngående varmebærer (returløp) må utstyres med stengeinnretninger på varmepumpesiden Hvis veggjennomføring ligger over bakkenivå, skal værbeskyttelsesgitteret brukes. Hvis veggjennomføringen er plassert i en lyssjakt (under bakkenivå), skal regnbeskyttelsesgitteret brukes. Gjenta dette på luftutslippssiden. MONTERING / TILKOBLING TIL VARMEKRETSEN FORSIKTIG Enheten integreres i varmekretsen som hydraulikkskjemaet for den aktuelle enheten viser. Parallellkopling av flere varmepumper er ikke mulig. Gjennom monteringen av stengeinnretningene kan varmepumpens kondensator spyles ved behov. Tilkoplingen til varmekretsens faste røropplegg utføres via vibrasjonsdempere. Disse må installeres for å unngå flankelydoverføringer til det faste røropplegget. Vibrasjonsdempere kan kjøpes som tilbehør. Tilkoblingen for utgående varmebærer (turløp) og inngående varmebærer (returløp) er markert tilsvarende på enheten. For plassering av tilkoblinger, se måltegning for aktuell enhetstype. Dokumentasjon «Hydraulisk tilkobling». Kontroller at tverrsnitt og lengde på rørene i varmekretsen er tilstrekkelig dimensjonert. Hydraulikken må utstyres med en akkumulator, hvis nødvendige volum er avhengig av din enhetstype. Se «Akkumulator» på side 7 FORSIKTIG Under koblingsarbeidene må man sørge for at koblingene til enheten sikres mot vridning; dette beskytter kobberrørene inne i enheten mot skade. 6

17 KONDENSATUTLØP Kondensvannet fra luften må føres bort frostfritt via en slange for kondensatutløp som er formontert i enheten. Hertil forbindes slangen for kondensatutløp med et vannavløp. For plassering av tilkoblingen for kondensatutløpet, se måltegninger for de forskjellige enhetstypene. Akkumulator Den hydrauliske tilkoblingen av varmepumpen krever en akkumulator i varmekretsen. Den sikrer en minstedriftstid for varmepumpen ved stengte varmekretsventiler. Det nødvendige akkumulatorvolumet beregnes med følgende formel: V Akkumulator = minimal gjennomstrømning volumstrøm varmekrets / time 0 For minimal gjennomstrømning volumstrøm varmekrets, se oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Varmekrets». Slange for kondensatutløp inne i enheten Tilkobling for kondensatutløp på enhetens utside FORSIKTIG Før slangen for kondensatutløp (formontert) inn i enheten, som vist på bildet; den fungerer som vannlås. Hvis kondensatet ledes inn i avløpssystemet, er dette kun tillatt via en traktvannlås, som må være tilgjengelig til enhver tid. Trykksikring Varmekretsen skal utstyres med en sikkerhetsventil og en ekspansjonsbeholder i henhold til lokale normer og retningslinjer. I tillegg skal det installeres fylle- og tømmeinnretninger, stengeinnretninger og tilbakeslagsventiler i varmekretsen. Sirkulasjonspumpe Sirkulasjonspumpen er integrert i enheten. Det er bare et PWM-signal tilgjengelig for sirkulasjonspumpen, derfor må tappevannsladningen utføres med omkoplingsventilen via utgang BUP. Strømløs åpen er lik oppvarming. Ved monoenergetiske luft/vann-anlegg skal akkumulatoren kobles til utgående varmebærer (turløp) før overløpsventilen. Varmtvannsberedning Varmtvannsberedningen med varmepumpen trenger en ekstra varmebærerkrets i tillegg (parallelt) til varmekretsen. Ved integreringen må man sørge for at varmtvannsladningen ikke føres gjennom varmekretsens akkumulator. Dokumentasjon «Hydraulisk tilkobling». Varmtvannsbereder Hvis varmepumpen skal berede varmtvann, må spesielle varmtvannsberedere integreres i varmepumpeanlegget. Det må velges et slikt volum at den nødvendige varmtvannsmengde er tilgjengelig, selv under en ekstern sperretid. Varmtvannsberederens varmevekslerflate må være slik dimensjonert, at varmeeffekten fra varmepumpen overføres med et så lavt temperaturløft som mulig Vi tilbyr gjerne varmtvannsberedere fra vårt produktspekter. De er optimalt tilpasset den varmepumpen du har valgt. Varmtvannsberederen skal integreres i varmepumpeanlegget som angitt i hydraulikkskjemaet som er relevant for ditt anlegg. 7

18 Elektriske koblingsarbeider For alle arbeider som utføres gjelder: FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal utelukkende utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt - vent 90 sekunder = avledningsspenning på inverter - og sikres mot gjeninnkopling! ADVARSEL! Ved installasjon og utførelse av elektriske arbeider må relevante EN-, VDE- og/eller gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter overholdes. Strømforsyningsselskapets tekniske krav for tilkobling må overholdes (hvis påkrevd)! Alle spenningsførende ledninger må avisoleres før de legges i bryterboksens kabelkanal! ELEKTRISK TILKOBLING Hvis enheten er lukket, skal nedre kledning på betjeningssiden åpnes «Oppstilling». Åpne enhetens elektriske bryterboks 0 V strømkabel, strømkabel for sirkulasjonspumper og kabel for utetemperatursensor føres gjennom gummihylsene på kledningen og inn i enheten Skjær ut gummihylsene på kledningen For plasseringen av gummihylsene for kabelinnføringen, se «måltegningen» for den aktuelle enhetstypen. Skyv ledningene gjennom gummihylsene og inn i enheten Ved å skyve dem inn, føres ledningene innenfor enheten i en lukket kabelkanal til klemmene på koplingsplaten Elektriske koblingsarbeider skal utføres i henhold til rekkeklemmeskjemaet som gjelder for din enhetstype Rekkeklemmeskjema for den aktuelle enhetstypen. FORSIKTIG Sikre at krafttilførselen har høyre dreiefelt (kompressor). Hvis kompressoren drives med feil dreiefelt, kan det oppstå alvorlige skader på kompressoren, som ikke lar seg reparere. FORSIKTIG Varmepumpens kraftforsyning må utstyres med en allpolet sikringsautomat med en kontaktavstand på minst mm i henhold til IEC Jordfeilbryter type A er tilstrekkelig. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Elektrisk anlegg». Ved enheter med integrert elektrisk varmekolbe er den elektriske varmekolben koblet på 9 kw fra fabrikken. Det kan kobles om på kontaktoren til kw hhv. 6 kw. Eksempel på en åpen elektrisk bryterboks Mer informasjon finner du på klistremerket på den elektriske varmekolben. 8

19 Med en egnet nettverkskabel kan betjeningsenheten på varme- og varmepumpestyringen forbindes med en datamaskin eller et nettverk, slik at varmeog varmepumpestyringen kan styres derfra. Hvis ønskelig, kan man når de elektriske koblingsarbeidene utføres, legge en skjermet nettverkskabel (kategori 6, med RJ--plugg) gjennom enheten, ved å føre den parallelt med varme- og varmepumpestyringens eksisterende styreledning og gjennom enhetens frontkledning. Lukk enhetens elektriske bryterboks Monter den nedre kledningen. Spyle, fylle og avlufte anlegget FORSIKTIG Før anlegget tas i bruk må det være absolutt fritt for luft. VANNKVALITET AV PÅFYLLINGS- OG TILLEGGSVANNET IFØLGE VDI 0 DEL I OG II, FOR VARMTVANNS VARMEANLEGG Moderne og energieffektive varmepumpeanlegg finner en stadig større utbredelse. Disse anleggene oppnår en meget høy virkningsgrad takket være en gjennomtenkt teknikk. Det synkende plasstilbudet for enheter for tilskuddsenergi har ført til at det blir utviklet kompakte enheter med stadig mindre tverrsnitt og høyere varmeoverføringseffekt. Derved øker anleggenes kompleksitet så vel som materialutvalget, noe som spiller en viktig rolle, særlig med hensyn til materialets korrosjonsbestandighet. Varmebæreren har ikke bare innflytelse på anleggets virkningsgrad, men også på levetiden til enheten for tilskuddsenergi og varmekomponentene i et varmeanlegg. Som minstekrav må de anbefalte verdiene i VDI 0 del I og del II derfor overholdes for å sikre en forskriftsmessig drift av anleggene. Våre praktiske erfaringer har vist, at den sikreste og mest feilfrie driften oppnås gjennom den såkalte saltfattige driftsmåten. VDI 0 del I gir viktige henvisninger og anbefalinger om steindannelse og dennes unngåelse i drikkevanns- og varmeanlegg. VDI 0 del II konsentrerer seg først og fremst om kravene for å minske korrosjonen som dannes av varmebærere i varmtvanns varmeanlegg. PRINSIPPER VEDRØRENDE DEL I OG DEL II Forekomsten av stein- og korrosjonsskader i varmtvanns varmeanlegg er lav, hvis - det foretas en fagmessig planlegging og idriftsettelse - anlegget er korrosjonsteknisk lukket - det er integrert en tilstrekkelig dimensjonert trykkholding - de anbefalte verdiene for varmebæreren overholdes - og det gjennomføres regelmessig vedlikehold og reparasjon. En anleggsbok, hvor relevante planleggingsdata oppføres, skal føres (VDI 0). HVILKE SKADER KAN OPPSTÅ VED MANGLENDE ETTERKOMMELSE - Funksjonsforstyrrelser og svikt av deler og komponenter (f.eks. pumper, ventiler) - Indre og ytre lekkasjer (f.eks. fra varmevekslere) - Reduksjon av tverrsnittet og tilstopping av komponenter (f.eks. varmevekslere, rørledninger, pumper) - Materialtretthet - Dannelse av gassbobler og gassputer (kavitasjon) - Skadelig påvirkning i varmeovergangen (dannelse av belegg, avleiringer) og støy som er tilknyttet dette (f.eks. suselyder, strømningslyder) KALK ENERGIDREPEREN En fylling med ubehandlet drikkevann fører nødvendigvis til at det dannes utfelling av alt kalsium som befinner seg i vannet. Følgen av dette: det oppstår kalkavleiringer på varmeanleggets varmeoverføringsflater. Virkningsgraden synker og energikostnadene øker. Etter en tommelfingerregel betyr et kalkbelegg på én millimeter allerede et tap av virkningsgrad på 0 %. I ekstreme tilfeller kan det til og med oppstå skader på varmevekslerne. 9

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW 60 H-A/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstiling innendørs LW 0 LW LW 00H Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW... A/RX Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet. Den er del av produktet, og må

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer.

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer. Bruksanvisning NO VÆSKE/VANN Varmesentral Varmepumper WZS Serie Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke apparatet. Den er del av produktet,

Detaljer

Luft/vann Varmepumper

Luft/vann Varmepumper Bruksanvisning NO Luft/vann Varmepumper Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del

Detaljer

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

for væske/vann varmepumper Professionell

for væske/vann varmepumper Professionell Bruksanvisning NO Passive kjølepakker for væske/vann varmepumper Professionell WTK 1 WTK 2 WTK 3 WTK 4 WTK 5 WTK 6 ed forbehold om tekniske endringer. 83018500bNO Oversettelse av original bruksanvisning

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

LI 40AS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs NORSK. Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210

LI 40AS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs NORSK. Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210 Monterings- og bruksanvisning NORSK Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2 Korrekt

Detaljer

For brukeren. Systembeskrivelse og bruksanvisning. aurostep plus. System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP

For brukeren. Systembeskrivelse og bruksanvisning. aurostep plus. System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP For brukeren Systembeskrivelse og bruksanvisning aurostep plus System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP NO For brukeren Systembeskrivelse aurostep plus Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66.

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66. LIK 8TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452160.66.01 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer.

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer. Apparatinformasjon NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD S NO805/0 Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer