LUFT/VANN VARMEPUMPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFT/VANN VARMEPUMPER"

Transkript

1 Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling innendørs LW 60H/V

2 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares tilgjengelig like i nærheten av enheten. Den må alltid være tilgjengelig så lenge enheten brukes. Den må overlates til fremtidige eiere eller brukere. Før noe som helst arbeid starter på eller med enheten, må bruksanvisningen leses. Spesielt gjelder dette kapittelet om sikkerhet. Alle anvisninger må følges i sin helhet og uten unntak. Denne bruksanvisningen kan inneholde beskrivelser som virker uforståelige eller uklare. Ved spørsmål eller uklarheter, må du henvende deg til fabrikkens kundeservice, eller til produsentens samarbeidspartner på stedet. Da denne bruksanvisningen er utarbeidet for flere forskjellige modeller, er det meget viktig at du følger anvisningene som er aktuelle for din enhet. Bruksanvisningen er utelukkende ment for de personer som faktisk betjener enheten. Bruksanvisningen skal anses som konfidensiell. Den er beskyttet av Lov om Opphavsrett til Åndsverk. Flerfoldiggjøring av bruksanvisningen helt eller delvis i form av ettertrykk, fotokopi, som elektronisk datamedium eller en hvilken som helst annen form krever produsentens samtykke. Det samme gjelder oversettelse til et annet språk. Signaltegn I bruksanvisningen kjennetegnes informasjon med symboler. De har følgende betydning: Informasjon for bruker. Informasjon eller anvisninger for kvalifisert fagpersonale. FARE! Angir en umiddelbart truende fare som fører til alvorlige personskader eller risiko for dødsfall. ADVARSEL! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller risiko for dødsfall. PASS PÅ! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til moderate eller lettere personskader. FORSIKTIG Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader. Viktig informasjon. RÅD OM ENERGISPARING Står for råd, som hjelper til med å spare energi, råstoffer og kostnader. Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Henvisning til andre dokumenter fra produsenten.

3 Innholdsfortegnelse INFORMASJON FOR BRUKERE OG KVALIFISERT FAGPERSONALE VENNLIGST LES DETTE FØRST... SIGNALTEGN... RIKTIG BRUK... ANSVARSFRASKRIVELSE... EU-SAMSVAR... SIKKERHET... KUNDESERVICE... Oversikt Kundeservice... ANSVAR / GARANTI... AVFALLSBEHANDLING... VARMEPUMPENES FUNKSJONSMÅTE...6 BRUKSOMRÅDE...6 VARMEMENGDEREGISTRERING...6 DRIFT...6 PLEIE AV ENHETEN...7 VEDLIKEHOLD AV ENHETEN...7 Rengjøring og spyling av enhetens komponenter...7 FUNKSJONSFEIL...7 ANVISNINGER FOR KVALIFISERT FAGPERSONALE LEVERANSENS INNHOLD...8 OPPSTILLING OG MONTERING...9 Oppstillingssted...9 Transport til oppstillingsstedet...9 Oppstilling... Montering av luftkanalene... Montering / tilkobling til varmekretsen...6 Kondensatutløp...7 TRYKKSIKRING...7 SIRKULASJONSPUMPE...7 AKKUMULATOR...7 VARMTVANNSBEREDNING...7 VARMTVANNSBEREDER...7 ELEKTRISKE KOBLINGSARBEIDER...8 SPYLE, FYLLE OG AVLUFTE ANLEGGET...9 Vannkvalitet av påfyllings- og tilleggsvannet ifølge VDI 0..9 ISOLASJON AV DE HYDRAULISKE TILKOBLINGENE... MONTERING AV BETJENINGSENHETEN... MONTERING OG DEMONTERING AV SKJERMEN... IGANGSETTING... Sikkerhetstemperaturbegrenser... OVERLØPSVENTIL... DEMONTERING... TEKNISKE DATA / LEVERANSENS INNHOLD...6 EFFEKTDIAGRAMMER...7 Varmeeffekt/COP / effektbehov / trykktap varmepumpe MÅLTEGNINGER OG OPPSTILLINGSPLANER Måltegninger...8 Oppstillingsplaner...9 REKKEKLEMMESKJEMA... STRØMLØPSSKJEMAER... VEDLEGG EU-SAMSVARSERKLÆRING...9

4 Riktig bruk Enheten må kun brukes til det formålet som den er beregnet til. Det betyr: til oppvarming. til varmtvannsberedning. Enheten må kun brukes innenfor dens tekniske parametre. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold». Drift av varmepumpen eller varmepumpeanlegget må registreres hos det lokale energiforsyningsselskapet. Ansvarsfraskrivelse Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Produsentens ansvar opphører også: når det utføres arbeider på enheten og dens komponenter, som er i strid med anvisningene i denne bruksanvisningen. når det utføres arbeider på enheten og dens komponenter på ikke forskriftsmessig måte. når det utføres arbeider på enheten som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke er uttrykkelig godkjent i skriftlig form av produsenten. når enheten eller komponenter på enheten endres, bygges om eller demonteres uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra produsenten. Sikkerhet Ved riktig bruk er enheten driftssikker. Enhetens konstruksjon og utførelse er i henhold til dagens tekniske utviklingsnivå; alle relevante DIN/VDE-forskrifter og sikkerhetsbestemmelser er fulgt. Alle personer som utfører arbeider på enheten, må ha lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder selv om personen tidligere har arbeidet med et tilsvarende eller lignende utstyr, eller har fått opplæring hos produsenten. Alle personer som utfører arbeider på enheten, må overholde lokale forskriftene for forebyggelse av ulykker og sikkerhetsforskriftene. Dette gjelder spesielt for bruk av personlig verneutstyr. FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal utelukkende utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt - vent 90 sekunder = avledningsspenning på inverter - og sikres mot gjeninnkopling! ADVARSEL! Kun kvalifisert fagpersonale (VVS-montører og autoriserte elektrikere) får gjennomføre arbeider på enheten og de tilhørende komponentene. ADVARSEL! Enheten inneholder kuldemedium! Lekkasje av kuldemedium kan medføre person- og miljøskader. Derfor: Slå av anlegget. Informer kundeservicen som er autorisert av produsenten. EU-samsvar Enheten er CE-merket. FORSIKTIG Av sikkerhetstekniske årsaker gjelder: Enheten må aldri kobles fra strømnettet, bortsett fra når enheten skal åpnes. EU-samsvarserklæring.

5 FORSIKTIG Varmepumpen må kun stilles opp innendørs og kun drives med uteluft som varmekilde. Luftkanalene må munne ut i friluft. De må ikke innsnevres eller blokkeres. Måltegning og oppstillingsplan for den aktuelle enhetstypen. ADVARSEL! Enheten skal bare slås på med monterte luftkanaler. På ventilatorsiden må det treffes tiltak som utelukker skader på grunn av roterende vifteblad (luftkanalutgang over bakkenivå: Værbeskyttelsesgitter, luftkanalutgang under bakkenivå: Regnbeskyttelsesgitter, dette er tilbehør som ikke er inkludert i leveransen). FORSIKTIG Det er ikke tillatt å integrere varmepumpen i ventilasjonsanlegg. Det er ikke tillatt å bruke den avkjølte luften til kjøling. FORSIKTIG Omgivelsesluften på varmepumpens oppstillingssted, og luften som suges inn som varmekilde, må ikke inneholde korrosive partikler! Stoffene (som ammoniakk, svovel, klor, salt, kloakkgasser, røykgasser ) kan skade varmepumpen i den grad at den ikke lenger fungerer! Oppstilling i nærheten av kysten er mulig. PASS PÅ! I området rundt luftutslippet er lufttemperaturen ca. C lavere enn omgivelsestemperaturen. Ved visse klimatiske forhold er det derfor mulig at det dannes et islag rundt luftutslippet. Varmepumpen må stilles opp på en slik måte at luftutslippet ikke munner ut i gangveier. Kundeservice For teknisk informasjon ber vi deg ta kontakt med din faglærte håndverker, eller med produsentens samarbeidspartner på stedet. OVERSIKT KUNDESERVICE Aktuell liste og andre partnere til produsenten finner du på: DE: EU: Ansvar / garanti Ansvars- og garantibestemmelser finner du i kjøpsdokumentene. Ved alle anliggender vedrørende ansvar og garanti, ber vi deg kontakte din forhandler. Avfallsbehandling Når det gamle enheten tas ut av bruk, må gjeldende lokale lover, retningslinjer og standarder for resirkulering, gjenbruk og destruksjon av driftsstoffer og komponenter for kjøleenheter overholdes. «Demontering».

6 Varmepumpenes funksjonsmåte Varmepumper arbeider etter kjøleskapsprinsippet: samme teknikk, bare brukt omvendt. Kjøleskapet trekker varme ut av matvarer. Via lameller på baksiden avgis varmen til rommet. Varmepumpen trekker ut varme fra omgivelsene, fra luften, jorden eller fra grunnvannet. Enheten løfter denne varmen til ett nyttig temperaturnivå og fører den videre til varmebæreren. Selv ved sprengkulde kan varmepumpen fremdeles hente så mye varme som den trenger for å varme opp et hus. Skisse med eksempel på en væske/vann-varmepumpe med gulvvarme: Varmemengderegistrering I tillegg til at anleggets effektivitet skal dokumenteres, krever den tyske EEWärmeG også at varmemengden registreres (i det følgende omtalt som WME). Varmemengdemåling er påbudt for luft/vann varmepumper. For væske/vann og vann/ vann-varmpumper er det krav om installasjon av en varmemengdemåler først ved en turtemperatur fra C. Varmemengdemåleren må registrere total varmeenergi som avgis i bygningen (oppvarming og varmtvann). I varmepumper med varmemengderegistrering skjer evalueringen via regulatoren. Denne viser i kwh den termiske energien som ble avgitt til varmeanlegget. Drift Ved at du bestemmer deg for en varmepumpe eller et varmepumpeanlegg, bidrar du i mange år til miljøvern gjennom lave emisjoner og mindre bruk av primærenergi. Du betjener og styrer varmepumpeanlegget med varme- og varmepumpestyringens betjeningsenhet. Sørg for korrekt innstilling av styreenheten. Bruksanvisning for varme- og varmepumpestyring. Bruksområde = Nytteenergi ca. = Energi fra omgivelsene ca. = Tilført elektrisk energi Hvis omgivelsesbetingelsene, bruksgrensene og de gjeldende forskriftene overholdes, kan enhver varmepumpe brukes i nyoppførte eller i eksisterende oppvarmingsanlegg. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold». For at varmepumpen eller varmepumpeanlegget skal arbeide effektivt og miljøvennlig også i varmedrift, er disse punktene viktige: RÅD OM ENERGISPARING Unngå unødvendig høye turtemperaturer. Jo lavere turtemperatur på varmebærersiden, jo mer effektivt er anlegget. RÅD OM ENERGISPARING Vi anbefaler sjokklufting. I motsetning til vinduer som alltid står åpne, reduserer denne formen for lufting energiforbruket og hjelper dermed på økonomien. 6

7 Pleie av enheten Overflatene på utsiden av enheten kan rengjøres med en fuktig klut og et vanlig rengjøringsmiddel. Bruk ikke slipende rengjørings- og pleiemidler, eller midler som inneholder syre og/eller klor. Slike midler ødelegger overflatene og kan forårsake tekniske skader på enheten. Vedlikehold av enheten Varmepumpens kjølekrets har ikke behov for noe regelmessig, teknisk vedlikehold. Ifølge EU-direktivet (EF) 8/006 er det ved bestemte varmepumper foreskrevet å gjennomføre tetthetskontroller og å føre en loggbok! Hvorvidt det er nødvendig å gjennomføre en tetthetskontroll og føre loggbok, er avhengig av kjølekretsens hermetiske tetthet og mengden av kuldemedium i varmepumpen! Varmepumper som har en mengde av kuldemedium < kg trenger ingen loggbok. Ved alle andre varmepumper er loggboken inkludert i leveransen. Loggbok for varmepumper, avsnitt «Anvisninger om bruk av loggboken». Varmekretsens og varmekildens komponenter (ventiler, ekspansjonsbeholdere, sirkulasjonspumper, filtre, slamsamlere) skal kontrolleres eller rengjøres av kvalifisert fagpersonale (VVS-montører) ved behov, men minst hvert år. Vi anbefaler å tegne en vedlikeholdskontrakt med et autorisert VVS-firma. De vil sørge for at nødvendige vedlikeholdsarbeider utføres regelmessig. FORSIKTIG Kontroller regelmessig om kondensatet kan renne uhindret ut av enheten. Kondensatbeholderen i enheten og kondensatutløpet skal kontrolleres regelmessig for tilsmussing / tilstopping og rengjøres ved behov. RENGJØRING OG SPYLING AV ENHETENS KOMPONENTER PASS PÅ! Kun kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten kan rengjøre og spyle enhetens komponenter. Det må kun brukes væsker som er anbefalt av produsenten. Etter spylingen av kondensatoren med kjemiske rengjøringsmidler må det utføres en nøytralisering av restbeholdninger og en intensiv spyling med vann. Her må den aktuelle varmevekslerprodusentens tekniske data overholdes. Funksjonsfeil Dersom det oppstår en feil kan du lese ut årsaken til feilen via varme- og varmepumpestyringens diagnoseprogram. Bruksanvisning for varme- og varmepumpestyringen. PASS PÅ Service- og reparasjonsarbeider på enhetens komponenter skal kun gjennomføres av kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten. Oversikt «Kundeservice». Vær oppmerksom på at det ikke vises noen feilmelding, når sikkerhetstemperaturbegrenseren på den elektriske varmekolben har utløst (avhengig av enhetstypen). «Oppstart», avsnitt «Sikkerhetstemperaturbegrenser». 7

8 Leveransens innhold Eksempel på innhold av leveransen: Illustrasjon : Dette gjør du først: Det leverte produktet må kontrolleres for ytre synlige skader Kontroller at leveransen er komplett. Eventuelle mangler må reklameres umiddelbart. Ta hensyn til enhetstypen. Kontroller enhetens luftutblåsningsretning. Enheter som har forkortelsen L i typebetegnelsen, blåser luften ut mot venstre (sett fra betjeningssiden). TILBEHØR SOM ER NØDVENDIG FOR DRIFTEN: FORSIKTIG Bruk kun originalt tilbehør fra produsenten. Illustrasjon : Luftkanaler (med luftkanal-tilbehør) må bestilles i tillegg. YTTERLIGERE TILBEHØR Tilbehøret for installasjon (vibrasjonsdempere) av luft/ vann-varmepumper for oppstilling innendørs må bestilles i tillegg. Varmepumpe med fullhermetisk kompressor, alle sikkerhetsrelevante komponenter til kjølekretsovervåkning, innebygget varme- og varmepumpestyring, følere som er montert i enheten for registrering av varmgasstemperatur, tur- og returtemperatur for varmebærer, samt slange for kondensatutløp (tilkoblet på varmepumpesiden) Integrert sirkulasjonspumpe UP -8 PWM 8

9 Oppstilling og montering For alle arbeider som utføres gjelder: Lokale, gjeldende forskrifter for forebygging av ulykker, lovbestemte forskrifter, regler og retningslinjer skal alltid overholdes. Ta hensyn til opplysningene om støy for de forskjellige enhetstypene. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Lyd». Ved en oppstilling av flere varmepumper av samme type, må kun én varmepumpe tas i betraktning. Ved en oppstilling av flere varmepumper av ulike typer, må den varmepumpen som har det største plassbehovet tas i betraktning. TRANSPORT TIL OPPSTILLINGSSTEDET For å unngå transportskader bør du transportere varmepumpen før den pakkes ut, med en gaffeltruck til det endelige oppstillingsstedet. Hvis det ikke er mulig å transportere varmepumpen til det endelige oppstillingsstedet med gaffeltrucken, kan du også transportere den med en sekketralle, eller med rør. Løfte varmepumpen med rør. OPPSTILLINGSSTED Kuldemedium R a R 0A R 07C R 0A PASS PÅ. Varmepumpen skal kun stilles opp inne i bygninger. Oppstillingsrommet må være frostfritt og tørt. ADVARSEL! De lokalt gjeldende standardene, retningslinjene og forskriftene må overholdes, og i særdeleshet det nødvendige minste romvolum, som er avhengig av mengden av kuldemedium i det tilsvarende varmepumpeanlegget (DIN EN 78-). Grenseverdi 0, kg/m³ 0,8 kg/m³ 0, kg/m³ 0, kg/m³ ADVARSEL! Enheten er ikke festet til trepallen. Det er fare for velting under transport! Dette kan medføre personskader og skader på enheten. Sørg for egnede tiltak som utelukker fare for velting. FORSIKTIG Komponenter og hydrauliske tilkoplinger på varmepumpen må ikke brukes til transport. FORSIKTIG Varmepumpen må ikke helle mer enn maksimalt (dette gjelder for hver retning). Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Generelle data». Fyllmengde kuldemedium [kg] Minste romvolum = Grenseverdi [kg/m³] 9

10 LØFTE ENHETEN MED RØR Varmepumpen LW kan løftes med " henholdsvis " rør (må stilles til rådighet på monteringsstedet). Hertil finnes det tilsvarende borehull i varmepumpens ramme. Før rørene gjennom borehullene i rammen: Fjern de nedre kledningene fra enhetens for- og bakside. Hurtigskruer Nedre kledning Hertil løsnes hurtigskruene. Drei 90 mot venstre Borehull i rammen, foran og på baksiden Kabelbunter og komponenter i enheten må ikke skades med rørene. Rørene føres forsiktig forbi kabelbuntene og komponentene i enheten Løft enheten ved rørene med minst fire personer og bær den til oppstillingsstedet PASS PÅ Varmepumpen må bæres vannrett og sikres mot at den kan forskyve seg. Grip tak i øvre del av nedre kledning, trekk den forover på skrå, løft den ut og plasser den på et sikkert sted Plasser varmepumpen på oppstillingsstedet. Det må sikres, at enhetens bunnramme ligger an med hele flaten mot undergrunnen Fjern rørene Dersom de elektriske koblingsarbeidene ikke skal utføres umiddelbart, må den nedre kledningen på betjeningssiden monteres igjen. 0

11 VENTILATOR SOM KAN SKYVES INN For å kunne transportere enheten i trange kjellerrom og gjennom smale dører eller korridorer, kan ventilatoren skyves ca. 0 cm inn i huset: Fjern skruene på undersiden av den øvre kledningen FORSIKTIG Ventilatoren må kun skyves inn i huset for transporten, og umiddelbart etter transporten må ventilatoren trekkes ut av huset igjen. Løft kledningen på skrå, løft den av og plasser den på et sikkert sted Nedre kledning på ventilatorsiden fjernes fra enheten. Hertil løsnes hurtigskruene. Drei 90 mot venstre Hurtigskruer Nedre kledning Deretter fjernes også sidekledningene fra enheten og plasseres på et sikkert sted På ventilatoren føres begge styrestengene, som er inkludert i leveransen, gjennom lask og ventilator Grip tak i øvre del av nedre kledning, trekk den forover på skrå, løft den ut og plasser den på et sikkert sted Deretter henges styrestengene på begge sidene inn i det respektive hullet som er stanset ut i den øvre lasken inne i enheten

12 Løsne sikringsmuttrene på den øvre lasken og fjern de tilhørende skruene. Deretter trekkes ventilatoren ut av enheten og skrus fast på enhetens ramme igjen (ikke glem fjærringene) Fjern styrestengene og monter alle kledningene på enheten igjen. På enhetens innside løsnes alle fire mutrene (M) på forskruingene til ventilatoren og fjernes sammen med fjærringene Skyv ventilatoren inn i retning av fordamperen, helt til den øvre lasken inne i enheten OPPSTILLING Plasser enheten på en fast og vannrett undergrunn med tilstrekkelig bæreevne, fortrinnsvis med lyddempende isolasjon for begrensning av flankelyd. Forviss deg om at undergrunnen er dimensjonert for å tåle varmepumpens vekt. PASS PÅ I området rundt luftutslippet er lufttemperaturen ca. C lavere enn omgivelsestemperaturen. Ved visse klimatiske forhold er det derfor mulig at det dannes et islag rundt luftutslippet. Varmepumpen må stilles opp på en slik måte at luftutslippet ikke munner ut i gangveier. FORSIKTIG Varmepumpen må ikke helle mer enn maksimalt (dette gjelder for hver retning). Øvre lask inne i enheten Skruene M x 0 (x), som følger med i leveransen, stikkes gjennom ventilatoren og den øvre lasken og sikres med mutrer M Oppstillingsplanen for den aktuelle varmepumpetypen må absolutt overholdes. Dimensjoner og minsteavstander må overholdes. Oppstillingsplan for aktuell varmepumpetype. Varmepumpen må stilles opp slik at bryterbokssiden (= betjeningssiden) alltid er tilgjengelig. MONTERING AV LUFTKANALENE Plasser varmepumpen på oppstillingsstedet. Forviss deg om at enhetens bunnramme ligger an med hele flaten mot undergrunnen og at enheten står vannrett FORSIKTIG Bruk kun originaltilbehør eller luftkanaler som er anbefalt av produsenten. Luftkanalene må utelukkende monteres i henhold til oppstillingsplanen som gjelder for ditt anlegg. Oppstillingsplan for aktuell varmepumpetype.

13 SAMMENSETTING OG MONTASJE AV VEGGJENNOMFØRINGEN(E) Snu de allerede sammensatte delene på nytt 90 og lag den siste forbindelsen Ta elementene som skal danne veggjennomføringen(e) ut av kartongen Som vist i den følgende skissen, skal du først stikke sammen de to elementene i veggjennomføringen(e), som hører sammen. Bruk glidemiddelet som følger med Veggjennomføringen stabiliseres innvendig med sponplatene som er inkludert i leveransen Fest ett element til, slik tegningen viser Sett veggjennomføringen på plass i husveggen fra utsiden av huset. Dette kan gjøres mens huset fremdeles er råbygg (ved innmuring) Monter veggjennomføringen cm ut over ferdig, utvendig fasade. Snu de allerede sammensatte delene 90 og skyv på siste elementet først på plass nederst Utsiden av husveggen Sett veggjennomføringen på plass i husveggen ( cm. ut over ferdig utvendig fasade) eller i ettertid (ved legging med skum i husveggen):

14 Ferdig utvendig fasade Veggjennomføringer stabiliserer gjennombrudd i vegg, forebygger kuldebroer til murvegg og danner monteringsgrunnlag for vær-/ regnbeskyttelsesgitter og nettinggitter. SAMMENSETTING OG MONTASJE AV LUFTKANALENE Ta elementene som skal danne luftkanalene ut av kartongen Veggjennomføring Luftkanal Rullepakning Svellebånd (påføres etter montering av festet for tilkobling av enheten) Når den andre enden av luftkanalen også er festet til varmepumpen, lukkes åpningen mellom veggjennomføringen og luftkanalen med svellebåndet som følger med i leveransen. Luftkanalene settes sammen på samme måte som beskrevet under «Sammensetting og montasje av veggjennomføringen(e)»,. FESTE AV LUFTKANALENE I VEGGJENNOMFØRINGEN Rullepakningen som følger med i leveransen trekkes over enden på en av luftkanalene Skyv luftkanalen med denne enden inn i veggjennomføringen. FESTE AV LUFTKANALENE TIL VARMEPUMPEN Trykk fast montasjelisten og fest den på luftinntakssiden av luftkanalen med spesialskruer i de markerte punktene Koblingsrammen som også er inkludert i leveransen, limes på kanten av luftkanalen Plasser luftkanalen i luftåpningen på luftinntakssiden Hekt spennfjærende som følger med i leveransen inn i hullene på luftinntakssiden på varmepumpe Hekt så spennfjærene inn på montasjelisten som er skrudd fast på luftkanalen Fest beskyttelsesdekselet over montasjelisten

15 MONTASJE AV NETTINGGITTERET OG VÆRBESKYTTELSES-/ REGNBESKYTTELSESGITTERET Nettinggitter og værbeskyttelses-/regnbeskyttelsesgitter samt innbyggingsrammen og festemateriellet tas ut av den tilsvarende kartongen Gjenta dette på luftutslippssiden. Ikke glem: Når luftkanalene er festet til varmepumpen lukkes åpningen mellom veggjennomføringen og luftkanalen med svellebåndet som følger med i leveransen. På utsiden av huset settes innbyggingsrammen inn i veggjennomføringen på luftinntakssiden og skrus fast 8 x Fest luftkanalene i taket på egnet måte. MONTERING AV DEKKRAMMEN Dekkrammene skrus fast på veggjennomføringen på luftinntaks- og luftutslippssiden. Plasser nettinggitteret i innbyggingsrammen Dekkrammen har ingen teknisk funksjon; den skal bare sikre et bedre visuelt inntrykk av overgangen til veggen. Værbeskyttelses-/regnbeskyttelsesgitter plasseres på innbyggingsrammen i veggjennomføringen og skrus fast

16 8 x Varmekretsen må spyles grundig før enheten kan tilkobles varmekretsen Forurensninger og avleiringer i varmekretsen kan føre til driftsfeil. Utgående varmebærer (turløp) og inngående varmebærer (returløp) må utstyres med stengeinnretninger på varmepumpesiden Hvis veggjennomføring ligger over bakkenivå, skal værbeskyttelsesgitteret brukes. Hvis veggjennomføringen er plassert i en lyssjakt (under bakkenivå), skal regnbeskyttelsesgitteret brukes. Gjenta dette på luftutslippssiden. MONTERING / TILKOBLING TIL VARMEKRETSEN FORSIKTIG Enheten integreres i varmekretsen som hydraulikkskjemaet for den aktuelle enheten viser. Parallellkopling av flere varmepumper er ikke mulig. Gjennom monteringen av stengeinnretningene kan varmepumpens kondensator spyles ved behov. Tilkoplingen til varmekretsens faste røropplegg utføres via vibrasjonsdempere. Disse må installeres for å unngå flankelydoverføringer til det faste røropplegget. Vibrasjonsdempere kan kjøpes som tilbehør. Tilkoblingen for utgående varmebærer (turløp) og inngående varmebærer (returløp) er markert tilsvarende på enheten. For plassering av tilkoblinger, se måltegning for aktuell enhetstype. Dokumentasjon «Hydraulisk tilkobling». Kontroller at tverrsnitt og lengde på rørene i varmekretsen er tilstrekkelig dimensjonert. Hydraulikken må utstyres med en akkumulator, hvis nødvendige volum er avhengig av din enhetstype. Se «Akkumulator» på side 7 FORSIKTIG Under koblingsarbeidene må man sørge for at koblingene til enheten sikres mot vridning; dette beskytter kobberrørene inne i enheten mot skade. 6

17 KONDENSATUTLØP Kondensvannet fra luften må føres bort frostfritt via en slange for kondensatutløp som er formontert i enheten. Hertil forbindes slangen for kondensatutløp med et vannavløp. For plassering av tilkoblingen for kondensatutløpet, se måltegninger for de forskjellige enhetstypene. Akkumulator Den hydrauliske tilkoblingen av varmepumpen krever en akkumulator i varmekretsen. Den sikrer en minstedriftstid for varmepumpen ved stengte varmekretsventiler. Det nødvendige akkumulatorvolumet beregnes med følgende formel: V Akkumulator = minimal gjennomstrømning volumstrøm varmekrets / time 0 For minimal gjennomstrømning volumstrøm varmekrets, se oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Varmekrets». Slange for kondensatutløp inne i enheten Tilkobling for kondensatutløp på enhetens utside FORSIKTIG Før slangen for kondensatutløp (formontert) inn i enheten, som vist på bildet; den fungerer som vannlås. Hvis kondensatet ledes inn i avløpssystemet, er dette kun tillatt via en traktvannlås, som må være tilgjengelig til enhver tid. Trykksikring Varmekretsen skal utstyres med en sikkerhetsventil og en ekspansjonsbeholder i henhold til lokale normer og retningslinjer. I tillegg skal det installeres fylle- og tømmeinnretninger, stengeinnretninger og tilbakeslagsventiler i varmekretsen. Sirkulasjonspumpe Sirkulasjonspumpen er integrert i enheten. Det er bare et PWM-signal tilgjengelig for sirkulasjonspumpen, derfor må tappevannsladningen utføres med omkoplingsventilen via utgang BUP. Strømløs åpen er lik oppvarming. Ved monoenergetiske luft/vann-anlegg skal akkumulatoren kobles til utgående varmebærer (turløp) før overløpsventilen. Varmtvannsberedning Varmtvannsberedningen med varmepumpen trenger en ekstra varmebærerkrets i tillegg (parallelt) til varmekretsen. Ved integreringen må man sørge for at varmtvannsladningen ikke føres gjennom varmekretsens akkumulator. Dokumentasjon «Hydraulisk tilkobling». Varmtvannsbereder Hvis varmepumpen skal berede varmtvann, må spesielle varmtvannsberedere integreres i varmepumpeanlegget. Det må velges et slikt volum at den nødvendige varmtvannsmengde er tilgjengelig, selv under en ekstern sperretid. Varmtvannsberederens varmevekslerflate må være slik dimensjonert, at varmeeffekten fra varmepumpen overføres med et så lavt temperaturløft som mulig Vi tilbyr gjerne varmtvannsberedere fra vårt produktspekter. De er optimalt tilpasset den varmepumpen du har valgt. Varmtvannsberederen skal integreres i varmepumpeanlegget som angitt i hydraulikkskjemaet som er relevant for ditt anlegg. 7

18 Elektriske koblingsarbeider For alle arbeider som utføres gjelder: FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal utelukkende utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt - vent 90 sekunder = avledningsspenning på inverter - og sikres mot gjeninnkopling! ADVARSEL! Ved installasjon og utførelse av elektriske arbeider må relevante EN-, VDE- og/eller gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter overholdes. Strømforsyningsselskapets tekniske krav for tilkobling må overholdes (hvis påkrevd)! Alle spenningsførende ledninger må avisoleres før de legges i bryterboksens kabelkanal! ELEKTRISK TILKOBLING Hvis enheten er lukket, skal nedre kledning på betjeningssiden åpnes «Oppstilling». Åpne enhetens elektriske bryterboks 0 V strømkabel, strømkabel for sirkulasjonspumper og kabel for utetemperatursensor føres gjennom gummihylsene på kledningen og inn i enheten Skjær ut gummihylsene på kledningen For plasseringen av gummihylsene for kabelinnføringen, se «måltegningen» for den aktuelle enhetstypen. Skyv ledningene gjennom gummihylsene og inn i enheten Ved å skyve dem inn, føres ledningene innenfor enheten i en lukket kabelkanal til klemmene på koplingsplaten Elektriske koblingsarbeider skal utføres i henhold til rekkeklemmeskjemaet som gjelder for din enhetstype Rekkeklemmeskjema for den aktuelle enhetstypen. FORSIKTIG Sikre at krafttilførselen har høyre dreiefelt (kompressor). Hvis kompressoren drives med feil dreiefelt, kan det oppstå alvorlige skader på kompressoren, som ikke lar seg reparere. FORSIKTIG Varmepumpens kraftforsyning må utstyres med en allpolet sikringsautomat med en kontaktavstand på minst mm i henhold til IEC Jordfeilbryter type A er tilstrekkelig. Oversikt «Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt «Elektrisk anlegg». Ved enheter med integrert elektrisk varmekolbe er den elektriske varmekolben koblet på 9 kw fra fabrikken. Det kan kobles om på kontaktoren til kw hhv. 6 kw. Eksempel på en åpen elektrisk bryterboks Mer informasjon finner du på klistremerket på den elektriske varmekolben. 8

19 Med en egnet nettverkskabel kan betjeningsenheten på varme- og varmepumpestyringen forbindes med en datamaskin eller et nettverk, slik at varmeog varmepumpestyringen kan styres derfra. Hvis ønskelig, kan man når de elektriske koblingsarbeidene utføres, legge en skjermet nettverkskabel (kategori 6, med RJ--plugg) gjennom enheten, ved å føre den parallelt med varme- og varmepumpestyringens eksisterende styreledning og gjennom enhetens frontkledning. Lukk enhetens elektriske bryterboks Monter den nedre kledningen. Spyle, fylle og avlufte anlegget FORSIKTIG Før anlegget tas i bruk må det være absolutt fritt for luft. VANNKVALITET AV PÅFYLLINGS- OG TILLEGGSVANNET IFØLGE VDI 0 DEL I OG II, FOR VARMTVANNS VARMEANLEGG Moderne og energieffektive varmepumpeanlegg finner en stadig større utbredelse. Disse anleggene oppnår en meget høy virkningsgrad takket være en gjennomtenkt teknikk. Det synkende plasstilbudet for enheter for tilskuddsenergi har ført til at det blir utviklet kompakte enheter med stadig mindre tverrsnitt og høyere varmeoverføringseffekt. Derved øker anleggenes kompleksitet så vel som materialutvalget, noe som spiller en viktig rolle, særlig med hensyn til materialets korrosjonsbestandighet. Varmebæreren har ikke bare innflytelse på anleggets virkningsgrad, men også på levetiden til enheten for tilskuddsenergi og varmekomponentene i et varmeanlegg. Som minstekrav må de anbefalte verdiene i VDI 0 del I og del II derfor overholdes for å sikre en forskriftsmessig drift av anleggene. Våre praktiske erfaringer har vist, at den sikreste og mest feilfrie driften oppnås gjennom den såkalte saltfattige driftsmåten. VDI 0 del I gir viktige henvisninger og anbefalinger om steindannelse og dennes unngåelse i drikkevanns- og varmeanlegg. VDI 0 del II konsentrerer seg først og fremst om kravene for å minske korrosjonen som dannes av varmebærere i varmtvanns varmeanlegg. PRINSIPPER VEDRØRENDE DEL I OG DEL II Forekomsten av stein- og korrosjonsskader i varmtvanns varmeanlegg er lav, hvis - det foretas en fagmessig planlegging og idriftsettelse - anlegget er korrosjonsteknisk lukket - det er integrert en tilstrekkelig dimensjonert trykkholding - de anbefalte verdiene for varmebæreren overholdes - og det gjennomføres regelmessig vedlikehold og reparasjon. En anleggsbok, hvor relevante planleggingsdata oppføres, skal føres (VDI 0). HVILKE SKADER KAN OPPSTÅ VED MANGLENDE ETTERKOMMELSE - Funksjonsforstyrrelser og svikt av deler og komponenter (f.eks. pumper, ventiler) - Indre og ytre lekkasjer (f.eks. fra varmevekslere) - Reduksjon av tverrsnittet og tilstopping av komponenter (f.eks. varmevekslere, rørledninger, pumper) - Materialtretthet - Dannelse av gassbobler og gassputer (kavitasjon) - Skadelig påvirkning i varmeovergangen (dannelse av belegg, avleiringer) og støy som er tilknyttet dette (f.eks. suselyder, strømningslyder) KALK ENERGIDREPEREN En fylling med ubehandlet drikkevann fører nødvendigvis til at det dannes utfelling av alt kalsium som befinner seg i vannet. Følgen av dette: det oppstår kalkavleiringer på varmeanleggets varmeoverføringsflater. Virkningsgraden synker og energikostnadene øker. Etter en tommelfingerregel betyr et kalkbelegg på én millimeter allerede et tap av virkningsgrad på 0 %. I ekstreme tilfeller kan det til og med oppstå skader på varmevekslerne. 9

20 AVKALKING IFØLGE VDI 0 DEL I Blir drikkevannet avherdet i henhold til retningslinjene i VDI 0 før varmeanlegget fylles opp, kan det ikke dannes kjelestein. Dermed forebygges kalkavleiringer og de derav resulterende skadelige påvirkningene på hele oppvarmingsanlegget på en virksom og varig måte. OVERVÅKNING Av avgjørende betydning er den analytiske registreringen og overvåkningen av de tilsvarende vannverdiene og de tilsatte kondisjoneringsmidlene. Derfor bør de kontrolleres regelmessig med tilsvarende vanntestutstyr. KORROSJON ET UNDERVURDERT PROBLEM VDI 0, del II, går inn på korrosjonsproblematikken. Det kan vise seg at avkalkingen av varmebæreren ikke er tilstrekkelig. ph-verdien kan overskride grenseverdiene på 0 betydelig. Det kan forekomme ph-verdier større enn, som til og med skader gummitetningene. Dermed overholdes riktignok retningslinjene i VDI 0, del, men VDI 0, del, fastsetter en ph-verdi mellom 8, og maksimalt 0. Hvis det anvendes materialer av aluminium, noe som er tilfelle i mange moderne oppvarmingsanlegg, må en ph-verdi på 8, ikke overskrides! Ellers består det fare for korrosjon, da aluminium angripes uten forekomst av oksygen. Derved må, ved siden av avherding av påfyllings- og tilleggsvannet, også varmebæreren kondisjoneres tilsvarende. Bare på denne måten kan spesifikasjonene i VDI 0 og anbefalingene og monteringsanvisningene til produsenten av varmepumpen overholdes. Del i VDI 0 henviser dessuten til reduksjonen av totalt saltinnhold (ledeevne). Ved bruk av helt avsaltet vann er faren for korrosjon mye lavere enn det som er tilfelle ved drift med saltholdig, altså avherdet vann. Selv om drikkevannet ble avherdet forut, inneholder det oppløste, korrosjonsfremmende salter. Disse virker som elektrolytt på grunn av anvendelsen av ulike materialer i varmesystemet, og derved fremskyndes korrosjonsprosesser. I det lange løp kan dette føre til gropkorrosjon. VARMEKRETSEN OG VARMTVANNSBEREDEREN MÅ SPYLES, FYLLES OG AVLUFTES For å avlufte varmtvannsberederen må varmekretsen og varmtvanns-ladekretsen spyles samtidig. Varmekretsen må spyles, fylles og avluftes I tillegg må varmepumpens kondensator avluftes Åpne nedre kledning Åpne lufteventilen Lukk den nedre kledningen etter avluftningen. PÅ DEN SIKRE SIDEN MED DEN SALTFATTIGE DRIFTSMÅTEN Med den saltfattige driftsmåten oppstår de ovenfor nevnte problemene rett og slett ikke, da varmebæreren inneholder verken korrosjonsfremmende salter, slik som sulfater, klorider og nitrater, eller alkaliserende natriumhydrogenkarbonat. De korrosjonsfremmende egenskapene er meget lave ved bruk av helt avsaltet vann, og dessuten kan det ikke dannes kjelestein. Dette er den ideelle prosedyren ved lukkede varmekretsløp, da spesielt også en lav oksygentilførsel i varmekretsløpet kan tolereres. Ved fylling av anlegget med avsaltet vann, stiller ph-verdien seg vanligvis inn på det ideelle området gjennom egenalkalisering. Ved tilførsel av kjemikalier, kan det ved behov lett alkaliseres på en ph-verdi på 8,. Slik oppnås det en optimal beskyttelse av hele oppvarmingsanlegget. 0

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Apparatinformasjon NO Tillegg til bruksanvisningen HydraulikkModul Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer.

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer. Apparatinformasjon NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD S NO805/0 Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Akkumulator montert på rekke

Akkumulator montert på rekke Bruksanvisning NO Akkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper NO8018/210601 Oversettelse av bruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Akkumulator montert på rekke

Akkumulator montert på rekke Bruksanvisning NO kkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper 80800cNO Oversettelse av bruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMR Oppstiling innendørs LW 0(L) LW 0(L) LW 80H 8000cNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

Apparatinformasjon. Hydraulikkmodul HMD 1/(R)SE. Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper. Tillegg til bruksanvisningen

Apparatinformasjon. Hydraulikkmodul HMD 1/(R)SE. Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper. Tillegg til bruksanvisningen Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper Tillegg til bruksanvisningen Apparatinformasjon Hydraulikkmodul HMD 1/(R)SE NO 8062600eNO Oversettelse av driftsveiledningen Vennligst les dette først Apparatinformasjonen

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstiling innendørs LW 0 LW LW 00H Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken

Detaljer

Bruksanvisning NO HYDRAULIKKTÅRN DUAL. Tilbehør for LWD HTD. Med forbehold om tekniske endringer. 83053800bNO Oversettelse av bruksanvisningen

Bruksanvisning NO HYDRAULIKKTÅRN DUAL. Tilbehør for LWD HTD. Med forbehold om tekniske endringer. 83053800bNO Oversettelse av bruksanvisningen Bruksanvisning NO HYDRAULIKKTÅRN DUAL Tilbehør for LWD HTD Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW 60 H-A/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid norge Produktguide VARMEPUMR Varmepumpen for din fremtid Forord De tidene når byggherrer, leverandører og rådgivere involvert i arbeide med modernisering av varmeanlegg bare kunne velge mellom elektrisk

Detaljer

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie Bruksanvisning NO LUFT / VANN Compact VARMEPUMPER LWC serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet.

Detaljer

HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper

HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper Bruksanvisning NO HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper HMD 1(E) Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SW-serie. 83056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SW-serie. 83056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning SW-serie 8056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Innholdsfortegnelse Om denne driftsveiledningen.... Gyldighet.... Relevant dokumentasjon.... Symboler

Detaljer

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10 på X

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Apparatinformasjon NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD 50, 70A/(R)SX 0500cNO Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet.

Detaljer

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A LWD 90A LWD 50A/RX LWD 70A/RX 805500gNO ait-deutschland GmbH Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette

Detaljer

BRINE/VANN VARMEPUMPER. Profesjonell. Betjeningsveiledning NO. SWP Serie

BRINE/VANN VARMEPUMPER. Profesjonell. Betjeningsveiledning NO. SWP Serie Betjeningsveiledning NO BRINE/VANN Profesjonell VARMEPUMPER SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

VÆSKE / VANN COMPACT. Varmepumper. Bruksanvisning NO. SWC Serie

VÆSKE / VANN COMPACT. Varmepumper. Bruksanvisning NO. SWC Serie Bruksanvisning NO VÆSKE / VANN Varmepumper COPACT SWC Serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW... A/RX Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet. Den er del av produktet, og må

Detaljer

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer.

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer. Betjeningsveiledning NO Brine/vann Profesjonell Varmepumper SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE

VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE Bruksanvisning NO VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE WT 1 WT 2 WT 3 WT 4 WT 5 WT 6 WT 7 WT 8 WT 9 WT 10 WT 11 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. WZS-serie. 83056600aNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. WZS-serie. 83056600aNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning WZS-serie 8056600aNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Innholdsfortegnelse 1 Om denne driftsveiledningen... 1.1 Gyldighet... 1.2 Relevant dokumentasjon...

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 26HS

Tekniske spesifikasjoner LA 26HS Tekniske spesifikasjoner LA 26HS Enhetsinformasjon LA 26HS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 26 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer.

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer. Bruksanvisning NO VÆSKE/VANN Varmesentral Varmepumper WZS Serie Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke apparatet. Den er del av produktet,

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 11PS

Tekniske spesifikasjoner LA 11PS Tekniske spesifikasjoner LA 11PS Enhetsinformasjon LA 11PS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 2006 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning SWCV H1. 83057100cNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning SWCV H1. 83057100cNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning SWCV H NO 805700cNO Oversettelse av driftsveiledningen Innholdsfortegnelse Om denne driftsveiledningen.... Gyldighet.... Relevant dokumentasjon.... Symboler

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no 1/50 Innhold Tekniske data 3 CS 1-07a til CS 1-14a 3 CS 1-18a til CS 1-31a 4 CS 1-18a (230V) og CS 1-12a (230V) 5 Effektkurver 6 CS 1-07a 6 CS 1-08a 7 CS 1-10a 8 CS 1-12a 9 CS 1-14a 10 CS 1-18a 11 CS 1-25a

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS

Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS Enhetsinformasjon LA 14PMS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 26 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Tilbehør for varmepumper montert utendørs

Tilbehør for varmepumper montert utendørs Tilbehør for varmepumper montert utendørs Kontroll Alle luft/vann varmepumper er utstyrt med Luxtronik Turn & Tip-kontroll som har intelligent menystyring. Denne lett forståelige varmepumperegulatoren

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Luft/Vann Varmepumper LAD 5 LAD 7 LAD 9 LAD 5RX LAD 7RX. Bruksanvisning. Dual / Utvendig oppstilling

Luft/Vann Varmepumper LAD 5 LAD 7 LAD 9 LAD 5RX LAD 7RX. Bruksanvisning. Dual / Utvendig oppstilling Bruksanvisning Luft/Vann Varmepumper Dual / Utvendig oppstilling LAD 5 LAD 7 LAD 9 LAD 5RX LAD 7RX NO 80550iNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Med forbehold om tekniske endringer. www.novelan.com

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 7186 EL. no - NO M.-Nr / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 7186 EL. no - NO M.-Nr / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 7186 EL no - NO 12.09 M.-Nr. 07 738 280 / 01 M.-Nr. 07 738 280 / 01 2 Teknisk Datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 7186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer