HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper"

Transkript

1 Bruksanvisning NO HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper HMD 1(E)

2 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares tilgjengelig like i nærheten av enheten. Den må alltid være tilgjengelig så lenge enheten brukes. Den må overlates til fremtidige eiere eller brukere av enheten. Før noe arbeid påbegynnes på og med enheten, må bruksanvisningen leses. Spesielt gjelder dette kapittelet om sikkerhet. Alle anvisninger må følges i sin helhet og uten unntak. Denne bruksanvisningen kan inneholde beskrivelser som virker uforståelige eller uklare. Ved spørsmål eller uklarheter, må du henvende deg til fabrikkens kundeservice, eller til produsentens samarbeidspartner på stedet. Da denne bruksanvisningen er utarbeidet for flere forskjellige modeller, er det meget viktig at du følger anvisningene som er aktuelle for din enhet. Bruksanvisningen er utelukkende ment for de personer som faktisk betjener apparatet. Bruksanvisningen skal anses som konfidensiell. Den er beskyttet av Lov om Opphavsrett til Åndsverk. Flerfoldiggjøring av bruksanvisningen helt eller delvis i form av ettertrykk, fotokopi, som elektronisk datamedium eller en hvilken som helst annen form krever produsentens samtykke. Det samme gjelder oversettelse til et annet språk. Signaltegn I bruksanvisningen kjennetegnes informasjon med symboler. De har følgende betydning: Informasjon for bruker. Informasjon eller anvisninger for kvalifisert fagpersonale. FARE! Angir en umiddelbart truende fare som fører til alvorlige personskader eller risiko for dødsfall. ADVARSEL! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller risiko for dødsfall. PASS PÅ! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til moderate eller lettere personskader. PASS PÅ! Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader. Viktig informasjon. RÅD OM ENERGISPARING Står for råd, som hjelper til med å spare energi, råstoffer og kostnader. Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Henvisning til andre dokumenter fra produsenten. 2

3 Inhaltsverzeichnis INFORMASJON FOR BRUKERE OG KVALIFISERT FAGPERSONALE ANVISNINGER FOR KVALIFISERT FAGPERSONALE VENNLIGST LES DETTE FØRST...2 SIGNALTEGN...2 RIKTIG BRUK...4 ANSVARSFRASKRIVELSE...4 SIKKERHET...4 KUNDESERVICE...5 ANSVAR / GARANTI...5 AVFALLSBEHANDLING...5 INFORMASJON FOR BRUKERE VARMEMENGDEREGISTRERING...6 DRIFT...6 PLEIE AV ENHETEN...6 VEDLIKEHOLD AV ENHETEN...7 FEILFUNKSJON...7 Andre feilnumre:...7 LEVERANSENS INNHOLD...7 Apparatkomponenter...8 Standard (HMD 1)...8 Energiøkonomisk (HMD 1/E)...8 MONTERING...9 Oppstillingssted...9 Transport til oppstillingsstedet...9 Oppstilling...9 Montering / hydraulisk tilkobling til varmekretsen...11 Sikkerhetskomponenter...11 Ekspansjonskar...11 ELEKTRISKE KOBLINGSARBEIDER...11 Tilkobling av BUSS-kabel...13 SPYLING, PÅFYLLING OG AVLUFTNING AV ANLEGGET. 14 Spyling, påfylling og utluftning av varmekretsen...14 ISOLASJON AV DE HYDRAULISKE TILKOBLINGENE...15 BETJENINGSENHET...16 IGANGSETTING...17 Sikkerhetstemperaturbegrenser...17 Første gangs innkobling...17 DEMONTERING...17 TEKNISKE DATA / LEVERANSENS INNHOLD...18 EFFEKTDIAGRAMMER HMD HMD 1(E)...20 Fri løftehøyde varmeanlegg...20 MÅLTEGNINGER...21 REKKEKLEMMESKJEMA...24 STRØMLØPSSKJEMAER EF-KONFORMITETSERKLÆRING

4 Riktig bruk Hydraulikkmodulen er et funksjonsnødvendig tilbehør til duale luft/vann-varmepumper som stilles opp utvendig. Ved å ta hensyn til bruksbegrensningene kan enheten anvendes i forbindelse med en dual luft/vann-varmepumpe for utendørs oppstilling i nye eller allerede eksisterende varmeanlegg. Enheten må kun brukes til det formålet som det er tenkt til. I forbindelse med en dual luft/vann-varmepumpe betyr det: til oppvarming. til varmtvannsberedning. Enheten må kun brukes innenfor dens tekniske parametre. Oversikt»Tekniske data / leveringsomfang» samt oversikt»tekniske data / leveringsomfang» i bruksanvisningen til varmepumpen som hydraulikkmodulen kobles til. Ansvarsfraskrivelse Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Produsentens ansvar opphører også: når det utføres arbeider på enheten og dens komponenter, som er i strid med anvisningene i denne bruksanvisningen. når arbeider på enheten og dens komponenter utføres på ikke forskriftsmessig måte. når det utføres arbeider på enheten som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke er uttrykkelig godkjent i skriftlig form av produsenten. Sikkerhet Ved riktig bruk er enheten driftssikker. Enhetens konstruksjon og utførelse er i henhold til dagens tekniske utviklingsnivå; alle relevante DIN/VDE-forskrifter og sikkerhetsbestemmelser er fulgt. Alle personer som utfører arbeider på enheten, må ha lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder selv om personen tidligere har arbeidet med et tilsvarende eller lignende utstyr, eller har fått opplæring av produsenten. Alle personer som utfører arbeider på enheten, må overholde lokale forskriftene for forebyggelse av ulykker og sikkerhetsforskriftene. Dette gjelder spesielt for bruk av personlig verneutstyr. FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! ADVARSEL! Kun kvalifisert fagpersonale (VVS-montører og autoriserte elektrikere) får gjennomføre arbeider på enheten og de tilhørende komponentene. ADVARSEL! Sikkerhetsklebemerker på og i enheten må følges. PASS PÅ! Av sikkerhetstekniske årsaker gjelder: Enheten må aldri kobles fra strømnettet, bortsett fra når enheten skal åpnes. når enheten eller komponenter på enheten endres, bygges om eller demonteres uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra produsenten. 4

5 Kundeservice For teknisk informasjon ber vi deg ta kontakt med din faglærte håndverker, eller med produsentens samarbeidspartner på stedet. Bruksanvisning for din varmepumpe, vedlegg, kundetjeneste, adresser i tilfelle service Ansvar / garanti Ansvars- og garantibestemmelser finner du i kjøpsdokumentene. Ved alle anliggender vedrørende ansvar og garanti, ber vi deg kontakte din forhandler. Avfallsbehandling Når det gamle enheten tas ut av bruk, må lokalt gjeldende lover, retningslinjer og normer for resirkulering, gjenbruk og destruksjon av driftsstoffer og byggekomponenter for kjøleenheter overholdes.»demontering». 5

6 Varmemengderegistrering I tillegg til at anleggets effekt skal dokumenteres krever den tyske»eewärmeg» (tilsv. 98/34-direktivet) også at varmemengden registreres (nedenfor kalt WME). Varmemengden er fastlagt for luft/vann varmepumper. For væske/ vann- og vann/vann-varmpumper er det krav om installasjon av varmemengdemåler ved turtemperatur 35 C. Varmemengdemåleren må registrere total varmeenergi i bygningen (oppvarming og tappevarmtvann) I varmepumper med varmemengderegistrering skjer dette i styringsenheten.. Den angir i kwh den termiske energien som har blitt overført i varmesystemet. Varmepumpene leveres som modeller med og uten varmemengdemåler. Drift Når de nå har bestemt Dem for en varmepumpe eller et varmepumpeanlegg, bidrar De i mange år til miljøvern på grunn av lave emisjoner og mindre bruk av primærenergi. Du betjener og styrer varmepumpeanlegget med oppvarmings- og varmepumpestyringen. Sørg for korrekt regulatorinnstilling. Bruksanvisning for oppvarmings- og varmepumpestyringen. For at varmepumpen, eller varmepumpeanlegget skal arbeide effektivt og miljøvennlig også i varmedrift, er disse punktene viktige: RÅD OM ENERGISPARING Unngå unødvendig høye turtemperaturer. Jo lavere turtemperatur på varmtvannsiden - jo mer effektivt er anlegget. RÅD OM ENERGISPARING De bør foretrekke sjokklufting. I motsetning til vinduer som alltid står åpne, reduserer denne formen for lufting energiforbruket og hjelper dermed på økonomien. Pleie av enheten Overflaterengjøring av enhetens utvendige sider kan foretas med en fuktig klut og et vanlig rengjøringsmiddel som du får kjøpt i handelen. Vennligst ikke bruk rengjørings- og pleiemidler som skurer eller inneholder syre eller klor. Slike midler ødelegger overflatene og kan forårsake tekniske skader på enheten. 6

7 Vedlikehold av enheten Leveransens innhold Varmekretsens og varmekildens komponenter (ventiler, ekspansjonsbeholdere, sirkulasjonspumper, filtre, slamsamlere) kontrolleres / rengjøres ved behov, men minst hvert år, av kvalifisert fagpersonale (VVS-montører). Vi anbefaler å tegne en vedlikeholdskontrakt med et autorisert VVS-firma. De vil sørge for at nødvendige vedlikeholdsarbeider regelmessig utføres. Feilfunksjon I tilfelle feil kan De lese feilårsaken via oppvarmings- og varmepumperegulatorens diagnoseprogram. Bruksanvisning for varme- og varmepumpestyringen. ANDRE FEILNUMRE: 1 Hydraulikkmodul 2 Sikkerhetskomponenter 3 Tilbehørspakke Eksempel på innhold i tilbehørspakke: Beskrivelse Hjelp 761 LIN-Timeout Kontroller kabel/kontakt 762 Følerfeil Tü Kontroller føler, bytt ved behov 763 Følerfeil Tü1 Kontroller føler, bytt ved behov 764 Følerfeil Kondensatorvarme Kontroller føler, bytt ved behov PASS PÅ! Service- og reparasjonsarbeider på enhetens komponenter skal kun utføres av kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten. Legg merke til at ingen feil vises når sikkerhetstemperaturbegrenseren på elektrovarmeelementet har utløst.»igangsetting», avsnitt»sikkerhetstemperaturbegrenser».». 1 Planpakning 1 (2) 2 Kuleventiler (2) 3 Skruer med gjenge i begge ender (M 10) for veggfeste (3) 4 Følere for utendørsbruk 5 Muttere (M 10), underlagskiver (3 av hver) 6 Plugg for veggfeste (3) 7 Skruer for strekkavlastning (16 - uten bilde) Det leverte produktet kontrolleres for ytre synlige skader Det må kontrolleres at leveransen er komplett. Eventuelle leveringsmangler må reklameres umiddelbart. Ta hensyn til enhetstype. Oversikt»Tekniske data / den komplette leveringen» eller typeskilt på enheten. 7

8 APPARATKOMPONENTER HYDRAULIKKMODULEN LEVERES I 2 VARIANTER: STANDARD (HMD 1) 1 Sikkerhetskomponenter varmekrets (isolert) 2 Luftutskiller Luftutskiller ENERGIØKONOMISK (HMD 1/E) Sikkerhetskomponenter varmekrets (isolert) 3 Gjennomstrømningsbereder 6kW Gjennomstrømningsbereder 6kW 4 Gjennomstrømningsmåler Volumstrøm-måleenhet 5 Ekspansjonstank 12 l Ekspansjonstank 12 l 6 Sirkulasjonspumpe varmekrets Energieffektiv sirkulasjonspumpe varmekrets 7 Turløp utløp Turløp utløp 8 Påfyllings- og tømmekran varmekrets Påfyllings- og tømmekran varmekrets 9 Avlufting Avlufting 10 Turløp innløp Turløp innløp 11 Elektrisk koblingsboks Elektrisk koblingsboks 12 Betjeningselement regulator Betjeningselement regulator 13 Comfortplatine 8

9 Montering For alle arbeider som utføres gjelder: Gjeldende lokale forskrifter for forebygging av ulykker, lokale lover og regler, forordninger og direktiver skal alltid overholdes. OPPSTILLING PASS PÅ! Forviss deg om at vegger tåler vekten. OPPSTILLINGSSTED PASS PÅ. Varmepumpen skal kun monteres inne i bygninger. Oppstillingsrommet må være frostfritt og tørt. Det må oppfylle de lokale forskriftene. Måltegning og oppstillingsplan for de forskjellige apparattypene. TRANSPORT TIL OPPSTILLINGSSTEDET For å unngå transportskader bør du beholde emballasjen på enheten til den har kommet helt fram der den skal stå. Mulig montasjesituasjon 1 Hydraulikkmodul 2 Akkumulator 3 Varmtvannsbereder Hold boresjablongen i riktig høyde og marker de tre borehullene overhold sikkerhets- og serviceavstander, se»oppstillingsplan». Løft hydraulikkmodulen ut av forpakningen: PASS PÅ. Enheten må ikke løftes og transporteres i koblingsboksen. Benennung Datum Name siehe Typenschild Erstellt Gepr. ArtikelNr. Blatt von PASS PÅ. Byggekomponenter og hydrauliske tilkoblinger på enheten må ikke brukes til transport. siehe Typenschild $replaced Ers. d. $replaces Ers. f. Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße 3 D Kasendorf Ta av den øvre delen ved å ta tak i hullene og trekke forover. derungstext Datum Von 9

10 Hultak i teglstein, betong eller lignende Helgipsplater Gipskartong- og gipsfiberplater Sponplater Platematerialet må dimensjoneres tilstrekkelig for å gi sikkert hold. For andre type veggmaterialer må bruker selv skaffe egnet festemateriale. 1 Grepene Ta ut alt forpakningsmateriale inne i enheten (transportsikring) PASS PÅ! Åpning til vegg er der av ventilasjonshensyn og må ikke dekkes til. Kabelkanaler må legges med minst 2 cm avstand til hydraulikkmodulen. Fest hydraulikkmodulen til veggen med pluggene og skruene som følger med: PASS PÅ! Det er fare for at hender og fingre kan klemmes under de følgende arbeidene! Pluggene skal kun brukes på disse typene veggmaterialer: Betong Heltegl i lettbetong Limtegl i lettbetong Porebetong Spennbetong på hulplater Naturstein med tett fuging Kalksand-heltegl Kalksand-hullstein Heltegl Limtegl 10

11 MONTERING / HYDRAULISK TILKOBLING TIL VARMEKRETSEN Koblingspunktene for varmekretsen sitter på undersiden av enheten. Tilkoblingene for sikkerhetskomponentene på enhetens overside. Anlegget må dimensjoneres slik at det eksterne trykket fra sirkulasjonspumpen som er integrert i enheten minst gir nødvendig varmtvannsgjennomstrømning. Her må det også tas hensyn til ledningene mellom varmepumpen og hydraulikktårnet. Planhåndbok. SIKKERHETSKOMPONENTER Sikkerhetskomponentene for varmekretsen finner du i tilleggspakken. Sikkerhetskomponentgruppen monterer du på den markerte koblingen på enhetens overside. Sikkerhetsventilens sikkerhetsavløp må ledes ut i kloakken via en traktvannlås i henhold til de til enhver tid gjeldende normer og retningslinjer! Det er helt nødvendig å koble til sikkerhetsventilen! EKSPANSJONSKAR Ekspansjonsbeholderen for varmekretsen er integrert. Det må alltid kontrolleres at ekspansjonsbeholderen er tilstrekkelig stor. Eventuelt må det skaffes til veie en ekstra ekspansjonsbeholder som følger gjeldende normer og retningslinjer. FARE! Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! PASS PÅ! Ved tilkoblingsarbeider må koblingene alltid sikres på enheten mot fordreiing for å beskytte kobberrørene inne i enheten mot skade. Varmekretsen spyles grundig før enheten tilkobles varmekretsen Se»Spyling, påfylling og utlufting av anlegget». Smuss og avleiringer i varmekretsen kan medføre driftsfeil på varmepumpeanlegget. I varmekretsen installeres påfyllings- og tømmingsinnretninger, avstengningsventiler og tilbakeslagsventiler på de steder det er behov. Dokumentasjon»Hydraulisk tilkobling». Fortrykket i ekspansjonsbeholderne skal tilpasses anlegget iht. gjeldende regelverk (DIN EN 12828). Elektriske koblingsarbeider For alle arbeider som utføres gjelder: FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! FARE! Ved installasjon og utførelse av elektriske arbeider må gjeldende EN, VDE- og/eller lokale sikkerhetsforskrifter overholdes. Strømforsyningsselskapets tekniske krav for tilkobling må overholdes (hvis påkrevd)! 11

12 ADVARSEL! Elektriske tilkoblingsarbeider må kun utføres i henhold til klemmeplanen som gjelder for ditt anlegg. Alle spenningsførende ledninger må avisoleres før de legges i koblingsboksens kabelkanal! PASS PÅ. Effektforsyningen til varmepumpen og den elektriske varmekolben må være utstyrt med en allpolig automatsikring med minst 3 mm kontaktavstand iht. IEC Ta hensyn til utløserstrømmens verdi. Oversikt»Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt»elektroteknikk». 1 Turløp til varmekrets/ varmtvannsbereder 2 Turløp fra varmepumpe 3 Føler returløp - 1,5 m på hydraulikkmodul 4 Returløp til varmepumpe Fest returtemperaturføleren (3) med strips og varmeledende pasta på returløpet (varmeledende rør) til varmepumpen (4). Dokumentasjon, Hydraulisk integrering. Den elektriske forbindelsen mellom varmepumpe og hydraulikkmodul går i de 3 ferdigmonterte kablene på varmepumpen (5 m). På monteringsstedet kobles hydraulikkmodulen til underfordeleren med disse kablene»klemmeplan» for den aktuelle apparattypen. 1 Klemmelist mateledning - Varmepumpe - Varmekolbe 2 Tilkobling bass-kabel 3 Styrespenning V innganger 5 Klemmelist for eksterne følere 6 Returtemperaturføler 7 Kabelføringer 1 Kondensator (5 ledere) 2 Styreenhet (3 ledere) 3 LIN-buss (3 ledere, skjermet) 4 Strømledning varmekolbe (5 leder) 5 Styrespenning(3 ledere) 6 Underfordeler 12

13 Når lagt på stedet: - Trekkrør tettes på apparatsiden De tre forbindelseskablene legges gjennom de tre kanalene i veggjennomføringen. Bruk glidemiddel! Enden med enkeltlederne skyves gjennom en av de to hylsene. Tilordning av lederne: Når kablene legges inne i bygningen må det tas hensyn til at uskjermede strømledninger (strømforsyning utendørs enhet) og skjermede ledninger (LIN-buss) må gå adskilt. Hvis veggjennomføringen brukes må det holdes nødvendig avstand til andre ledninger, 1 12 V 2 GND 3 LIN Nederst på betjeningsdelen trekkes den grønne buss-pluggen av og kablene klemmes på slik planen angir; deretter settes pluggen tilbake på plass. Med en egnet kabel kan betjeningsenheten på oppvarmings- og varmepumpekontrollen forbindes med en computer eller et nettverk og styres derfra. Hvis dette er ønskelig, bør det samtidig med at det utføres andre elektriske arbeider på anlegget, legges en skjermet nettverkskabel (kategori 6, med RJ 45-plugg) som kobles parallelt med den eksisterende styringskabelen til oppvarmings- og varmepumperegulatoren. Etter at alle elektriske tilkoblingsarbeider i enheten er avsluttet, lukkes kabinettet inne i enheten. enheten lukkes hvis det ikke skal foretas flere installasjonsarbeider i enheten rett etterpå. TILKOBLING AV BUSS-KABEL Buss-kabelen avisoleres og kabelskjermen skyves bakover, over isoleringen. Enden av den isolerte kabelen settes i skjermklemmen med skjermen. 13

14 Spyling, påfylling og avluftning av anlegget A PASS PÅ. Før anlegget tas i bruk må det være absolutt fritt for luft. Smuss og avleiringer i anlegget kan medføre driftsfeil. 000 J SPYLING, PÅFYLLING OG UTLUFTNING AV VARMEKRETSEN åpen lukket H PASS PÅ. Ved spylingen må et trykk på 2,5 bar ikke overskrides. Avløpsslangen på sikkerhetsventilen i varmekretsen må være tilkoblet før spyling og påfylling. Koble til slangen på påfyllings- og tømmekranen og legg den til et avløp Koble til påfyllings- og tømmekranen på hydraulikkmodulen (varmtvannsuttak varmepumpe) Lukk sperreventilene på hydraulikkmodulen mot varmepumpen.. Åpne sperreventilene mot varmekretsen. åpen 1 Påfyllingskran 2 Turløp oppvarmingsvann / tappevarmtvann 3 Returløp oppvarmingsvann 4 Returløp tappevarmtvann 5 Avløp Bruksanvisning»omkoblingsventil» Demonter motoren på 3-veis-ventilen for tappevarmtvannsberederen (tilbehør). For å gjøre dette fjernes bøylestiften i motorbunnen og motoren dras forsiktig av oppover. Spindelen dreies 180 og tappevarmtvannskretsløpet spyles i ca. 1 minutt... Spindelen dreies 180 tilbake til utgangsposisjonen (spindelens avrundete side peker mot B)... Spyl varmekretsen! Ved behov kan oppvarmings- og tappevarmtvannskretsløpet spyles samtidig! For å gjøre dette dreies spindelen Etter at spylings- og påfyllingsprosessen er avsluttet settes spindelen i utgangsstilling og 3-veis-ventilens motor monteres. 14

15 Enheten luftes automatisk når avlufteren (sort hette) på sikkerhetskomponentgruppens ventilator er åpen. Påfylles eller tømmes varmekretsen åpnes lufteventilene Åpne sperreventilene på hydraulikkmodulen mot varmepumpen. Lukk sperreventilene mot varmekretsen. Lukk sperreventilene i bygget mot varmepumpen: A Isolasjon av de hydrauliske tilkoblingene Du må isolere varmekretsens faste rørinstallasjon, forbindelsesledningene mellom hydraulikktårnet og varmepumpen samt varmtvannsberederens tilkoblinger. Isoleringen må utføres i henhold til gjeldende lokale normer og retningslinjer. 000 J lukket åpen H lukket 1 Påfyllingskran 2 Turløp oppvarmingsvann / tappevarmtvann 3 Returløp oppvarmingsvann 4 Returløp tappevarmtvann 5 Avløp Slanger på fyllings- og tømmekranene byttes, og varmepumpens kondensator spyles gjennom returløpet I tillegg åpnes avluftningsventilen på varmepumpens kondensator. Kondensatoren luftes, og avluftningsventilen stenges etter at den er fullstendig utluftet. 15

16 Betjeningsenhet FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! På koblingskassen til enheten finnes det 4 utsparinger der betjeningsenheten kan festes: Bruksanvisning for oppvarmings- og varmepumpekontrollen, utgave for»håndverkere», avsnitt»webserver». Hvis denne kabelen finne på plass, stikkes RJ 45-pluggen på nettverkskabelen inn i den venstre bøssingen på betjeningsenheten. Det er mulig å legge nettverkskabelen i ettertid. Fra den vestre hylsen på undersiden kan betjeningsenheten forbindes med en computer eller et nettverk slik at oppvarmings- og varmepumpekontrollen styres derfra. Dette forutsetter at det ble lagt en avskjermet nettverkskabel (kategori 6) gjennom enheten sammen med de elektriske koblingene. 16

17 Igangsetting Følg anvisningene i avsnittet»igangkjøring» i bruksanvisningen av varmepumpen din. SIKKERHETSTEMPERATURBEGRENSER På elektrovarmeelementet er det installert en sikkerhetstemperaturbegrenser. Hvis varmepumpen faller ut eller det er luft i anlegget må det kontrolleres om resetknappen på denne sikkerhetstemperaturvakten har hoppet ut. I så fall trykkes den inn igjen. Demontering FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før enheten åpnes, må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! ADVARSEL! Kun kvalifiserte VVS-montører får lov til å demontere enheten fra anlegget. ADVARSEL! Kun kvalifiserte VVS-montører får lov til å ta fra hverandre enheten og de tilhørende komponentene. FØRSTE GANGS INNKOBLING 1 Sikkerhetstemperaturknapp på den elektriske varmekolben 2 Reset-knapp Når strømmen settes på reguleringen, vil evt. følgende melding vises: PASS PÅ. Enhetens komponenter må resirkuleres i henhold til de gjeldende forskriftene, normene og retningslinjene, eller tilføres kildesorteringen på forskriftsmessig måte. DEMONTERING AV BACKUP-BATTERIET PASS PÅ. Før oppvarmings- og varmepumpekontrollen skrotes fjernes backup-batteriet fra prosessorkortet. Batteriet kan skjæres ut med en kantskjærer. Batteri og elektroniske komponenter må destrueres på miljøvennlig måte. Hvis meldingen slukker, kan enheten drives som den skal. Hvis ikke, må ledningen (3 ledere) på buss-forbindelsen til enheten utendørs kontrolleres. Oppvarmingsfase fram til kondensatoren kan startes kan vare flere timer første gang enheten tas i bruk, 17

18 Tekniske data / Leveransens innhold Betegnelse på enheten Tilbehør til varmepumpetype Oppstillingssted Samsvar Varmekrets Generelle enhetsdata LWD 50A ı LWD 70A Funksjonsnødvendig Inne ı Ute Varmekrets høyeffektpumpe Eksternt trykk varmekretspumpe p (fabrikksinnstilling) ı Eksternt trykk maks. pmaks ı Volumstrøm Volumstrøm: minimal gjennomstrømn. ı maksimal gjennomstrømn. maks. tillatt driftsovertrykk Integrert ekspansjonsbeholder ı Volum ı Fortrykk Akkumulator Varmemengdemåling eller visning av gjennomstrømning Masse korpus (høyde, bredde, dybde) Vekt total passer ı passer ikke passer ı passer ikke passer ı passer ikke integrert: ja nei bar ı bar ı l/h ja l/h bar nei ı l ı bar integrert: ja nei integrert: ja nei mm ı mm ı mm Tilkoblinger Inngående varmebærer (returløp)... Utgående varmebærer (turløp):... Elektrisk anlegg Spenningskode ı allpolet sikring varmepumpe **)... ı A Spenningskode ı allpolet styrespenning **) Spenningskode ı sikring elektrisk varmeelement **) Beskyttelsesgrad Effekt elektrovarmeelement 3 ı 2 ı 1 faset kw ı kw ı kw Varmekretspumpe: Maksimalt effektopptak ı Strømopptak kg... ı A... ı A IP kw ı A Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetskomponenter varmeanlegg ı Sikkerhetskomponenter varmekilde eringsomfanget: ja nei Varme- og varmepumperegulator eringsomfanget: ja nei Overløpsventil integrert: ja nei **lokale forskrifter må overholdes 18

19 HMD 1 HMD 1/E ı ı CE ı 0,46 ı 0,46 ı ,46 ı 0,59 ı ı ı ı 12 ı 1,5 ı 12 ı 1,5 695 ı 550 ı ı 550 ı R 1" Innen R 1" Innen R 1" Innen R 1" Innen 3~/N/PE/400V/50Hz ı C16 3~/N/PE/400V/50Hz ı C16 1~/N/PE/230V/50Hz ı B16 1~/N/PE/230V/50Hz ı B16 3~/N/PE/400V/50Hz ı B10 3~/N/PE/400V/50Hz ı B ı 4 ı 2 6 ı 4 ı 2 0,12 ı 0,53 0,07 ı 0,31 ı ı a a 19

20 Fri løftehøyde varmeanlegg HMD 1 0,8 0,7 0,6 0,5 p PI p PII p PIII p (bar) 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 (m 3 /h) Tegnforklaring: Volumstrøm varmtvann i m ³ /h p PI Eksternt trykk pumpenivå I p PII Eksternt trykk pumpenivå II p PIII Eksternt trykk pumpenivå III HMD 1(E) 0,8 p (bar) 0, Legende: 0,6 Volumenstrom Heizwasser in m 3 /h p PI freie Pressung Pumpenleistungsstufe I p PII freie Pressung Pumpenleistungsstufe II 0,5 p PIII freie Pressung Pumpenleistungsstufe II 0,4 0,3 p pmax 0,2 0,1 0,0 Änd./ÄM/Ersteller/Datum - /PEP / Liska / Bezeichnung: Seite: 1/1 Freie Pressung HMD 1 Zeichnungsnummer: ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Datei: Freie Pressung HMD 1 (m 3 /h) Tegnforklaring: Volumstrøm varmtvann i m³/h p Eksternt trykk (fabrikksinnstiling) Δpmax Maksimalt eksternt trykk 20

21 F Måltegninger D A Hydraulikkmodul E D Schutzvermerk ISO beachten C Tegnforklaring D Alle dimensjoner i mm. A D Sett forfra Sett fra høyre side B Hydraulikken installeres i varmebærerens turløp Pos. Betegnelse Dim. 1 Betjeningsenhet Legende: Returtemperaturføler D ca. 1,5 m fra enheten Technische Inngående Änderungen varmebærer vorbehalten. (returløp) Alle Utgående Maße in varmebærer mm. (turløp) Das Hydraulikmodul wird im Heizungsvorlauf installiert! Rp 1 IG Rp 1 IG 5 Gjennomføringer for elektrisk kabel / følerkabel A Vorderansicht D Seitenansicht von rechts A 21

22 Schutzvermerk ISO beacht E Hydraulikkmodul Boresjablong D C B Tegnforklaring Legende Abstände Avstander für på Bohrbild boresjablonger 1= Hull for plugger (tilleggspakken) Ø 12 1= Bohrung für Dübel (Beipack) 12 Blattformat: A4 hoch Allgemeintoleranz DIN ISO c Oberflächen Maßstab 1:10 Werkstoff Det. Maßstab Gewicht - Zust. PEP 006/2011 Änderungstext RA Datum Von Erstellt Gepr. Norm. Datum Name Aepfelbach Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße 3 D Kasendorf Benennung Hydraulikmodul Bohrbild ArtikelNr Ers. f. Ers. d. Blatt 1 von 1 22

23 1 Oppstillingsplan Hydraulikkmodul 5 >200 >1350 >600 >170 FS OKF PS >850 FS >500 Legende: Technische Änderungen vorbehalten. Tegnforklaring: Alle Maße in mm. Alle dimensjoner i mm.. OKF Oberkante Fertigfussboden FS Freiraum für Servicezwecke PS Freiraum für wandhängenden OKF Overkant ferdig gulv Pufferspeicher 50L (Zubehör) FS möglich Fri gulvplass for servicearbeider PS Fri plass for vegghengt akkumulator 50 l (tilbehør) mulig Zust. PEP 006/2011 Änderungstext 9.6. Dat 23

24 - PEP 006/2011 Klemmeskjema LWD 400V X601 - von Anz ; Blatt-Nr. 10X602; Bl 1/ Rekkeklemmeskjema For sikring vennligst se de tekniske dataene A5 -F10 -F11 -F12 -F13 A2 -Q14 A2 EVU A1 A1 Forklaring: NO Betegnelse Funksjon A1 Reguleringsplate; Advarsel: l-max = 6A/230VAC A2 Betjeningsdel A3 Utvendig enhet A4 Bruksvarmtvann eller buffer A5 Underfordeling husinstallasjon F10 3-pol. ledningsvernebryter tilleggsvarme 1 F11 3-pol: Sikring kompressor; Advarsel: Dreiefelt til høyre er absolutt nødvendig! F12 Ledningsvernebryter tilleggsoppvarming 2 F13 Sikring styrestrømstyring Q14 ZW2 Beskyttelse elektro varmestav bruksvarmtvann eller buffer Klemmer BUP Bruksvann varmepumpe/koblingsventil EVU El.verksutkobling: lukket ved frigitt; Lasket hvis ingen sperretid FP1 Sirkulasjonspumpe blandekrets 1 HUP Varmesirkulasjonspumpe LIN Connection Betjeningsdel --> utedel MA1/MIS Oljekjel/gulvvarme/kjølekrets 1 på MZ1/MIS Oljekjel/gulvvarme/kjølekrets 1 lukket MOT Motorvern PEX Ingen funksjon RFV Tilbehør: Fjernjusterer i rom TA Utetemperaturføler TB1 Temperaturføler blandekrets 1 TBW Brukvannsføler/termostat TRL Ekstern returtemperaturføler X0-X4 Klemmelist på kretskort regulator (se etikett) X8 Forbindelsesklemme i hydraulikkmodul for effekt fortetter X9 Forbindelsesklemme i hydraulikkmodul ; mating effekt tilleggsvarme X10 Klemmelist i koplingsskap hydraulikkmodul; N/PE-fordeling for eksterne 230V apparater ZUP Sirkulasjonspumpe kondensator ZIP Sirkulasjonspumpe Varmtvannsirk ZW1 Styrestrømsignal Tilskuddsenergi 1; internt koblet ZW2/SST Styrestrømsignal Tilskuddsenergi ~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz 1~N/PE/230V/50Hz Luft vann dual HUP FP1 ZUP BUP MIS ZIP M M RFV TB1 TBW TA X10 LIN LWDA / Hydraulikkmodul X8 ZW2 L1 L1 L1 MOT ASD EVU HUP FP1 ZUP BUP VBO ZW1 ZW2/SST MA1 MZ1 ZIP PEX GND RFV GND TB1 GND TBW GND TA GND TRL GND PE PE N N L L L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE -X0 -X2 -X3 -X4 -X -X10 -X9 A1 A2 X10 X9 X8 A3 A

25 HMD 1(E) Kretsskjema 1/ K11 -X Q5 / E22 ZW PE -X9 -X8 Forklaring: Driftsmiddel E22 K11 Q5 Ledning LIN X8 L1 L2 L3 N PE 3~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz X8 3~N/PE/400V/50Hz X9 NO Funksjon ZW1 Tilskuddsenergi Forbindelse av apparat LIN-bus Innmating effekt kondensator --> til utendørsenhet L1 L2 L3 N PE 3~N/PE/400V/50Hz Elektrisk tilførsel kompressor; Dreiefelt mot høyre er absolutt nødvendig! Elektrisk tilførsel tilskuddsenergi Betjeningsdel Kontaktor elektrisk tilskuddsenergi L1 L2 L3 N PE X8 PE GND/LIN/12V LIN Hydraulikkmodul HMD 400V ; Blatt-Nr. 1 Bl von Anz 1/2 - PEP 006/ Achim Pfleger Datum Zustand Änderung Datum Name Bearb. Achim Pfleger

26 Kretsskjema 2/2 HMD 1(E) - PEP 006/ Achim Pfleger Datum Hydraulikkmodul HMD 400V ; Blatt-Nr. 2 Bl von Anz 2/2 3 4 EVU / Forklaring: NO /1.4 Driftsmiddel Funksjon 1~N/PE/230V/50Hz Elektrisk tilførsel regulator B2 Flow sensor; montert ved alternativet varmemengdetelling EVU El.verksutkobling: lukket ved frigitt; Lasket hvis ingen sperretid F6 ASD Gjennomstrømningsbryter; faller bort ved alternativ varmemengdetelling K10 Reguleringsplate; Advarsel: l-max = 6A/230VAC K12 Comfort platina; montert ved alternativet varmemengdetelling M4 HUP Varmepumpe, bortfaller ved alternativet varmemengdetelling M5 HUP Varmepumpe energieffektivitet; montert ved alternativet varmemengdetelling Q5 ZW1 Kontaktor elektrisk tilskuddsenergi R4 TRL Returtemperaturføler R5 TVL Turtemperaturføler STB Sikkerhetstemperaturbegrenser tilleggsvarme X10 Tilkoblingsklemmer i koblingsboks hydraulikkmodul; N/PE fordeling for eksterne 230V enheter --> til utendørsenhet 1 2 /1.4 PE N L X10 -X10 L N PE 1~N/PE/230V/50Hz HUP -M4 -M5 HUP bk -R5 ϑ TVL -R4 ϑ TRL M 1 L N PE br bl PE M 1 bl wt 14 br GND 0-10V Q5 ZW1 A1 A2 -B2 yellow white Green Brown 2 8 GND -F STB ϑ 0-10V MOT EVU ASD HUP ZW1 -X0 -X0 -X2 L N PE L L L TVL GND -X2 -X2 -X3 -X3 -X5 -X5 TRL GND -X6 AIn GND AO1 AO2 GND -K10 230VAC -K

27 EF-konformitetserklæring Undertegnede "bekrefter at det (de) nedenfor betegnete apparatet (apparater) oppfyller de harmoniserte EG-direktivenes krav, EG-sikkerhetsstandarder og de produktspesifikke EG-standardene, i den form som vi har levert det (de). Denne erklæringen blir ugyldig hvis apparetet (apparatene) endres uten at det er avstemt med oss." APPARATETS/APPARATENES BETEGNELSE Varmepumpe Apparattype Nummer Apparattype Nummer LWD 50A HMD LWD 70A HMD EU-DIREKTIVER HARMONISERTE EN 2006/42/EG EN 378 EN /95/EG EN EN / /108/EG EN ISO /2 EN /-2 97/23/EG EN ISO EN /-3-3 * TRYKKAPPARATKOMPONENTGRUPPE Kategori II Modul A1 Nevnte sted: "TÜV-SÜD Industrie Service GmbH (Nr.:0036)" Firma: Sted, dato: Kasendorf, Underskrift: Jesper Stannow Teknisk sjef 27

28

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Apparatinformasjon NO Tillegg til bruksanvisningen HydraulikkModul Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Apparatinformasjon. Hydraulikkmodul HMD 1/(R)SE. Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper. Tillegg til bruksanvisningen

Apparatinformasjon. Hydraulikkmodul HMD 1/(R)SE. Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper. Tillegg til bruksanvisningen Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper Tillegg til bruksanvisningen Apparatinformasjon Hydraulikkmodul HMD 1/(R)SE NO 8062600eNO Oversettelse av driftsveiledningen Vennligst les dette først Apparatinformasjonen

Detaljer

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer.

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer. Apparatinformasjon NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD S NO805/0 Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Bruksanvisning NO HYDRAULIKKTÅRN DUAL. Tilbehør for LWD HTD. Med forbehold om tekniske endringer. 83053800bNO Oversettelse av bruksanvisningen

Bruksanvisning NO HYDRAULIKKTÅRN DUAL. Tilbehør for LWD HTD. Med forbehold om tekniske endringer. 83053800bNO Oversettelse av bruksanvisningen Bruksanvisning NO HYDRAULIKKTÅRN DUAL Tilbehør for LWD HTD Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

Akkumulator montert på rekke

Akkumulator montert på rekke Bruksanvisning NO Akkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper NO8018/210601 Oversettelse av bruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Akkumulator montert på rekke

Akkumulator montert på rekke Bruksanvisning NO kkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper 80800cNO Oversettelse av bruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10 på X

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Apparatinformasjon NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD 50, 70A/(R)SX 0500cNO Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet.

Detaljer

Tilbehør for Duale Luft /Vann varmepumper. Bruksanvisning. Hydraulikkmodul HMD 1/E HMD 1/RE eNO Oversettelse av driftsveiledningen

Tilbehør for Duale Luft /Vann varmepumper. Bruksanvisning. Hydraulikkmodul HMD 1/E HMD 1/RE eNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Tilbehør for Duale Luft /Vann varmepumper Bruksanvisning Hydraulikkmodul HMD 1/E HMD 1/RE 83053600eNO Oversettelse av driftsveiledningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper

HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper Bruksanvisning NO HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper HMD HMD /E HMD /R HMD /RE Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling innendørs LW 60H/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

LWD Luft/Vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL. Tillegg til bruksanvisningen. Art. nr

LWD Luft/Vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL. Tillegg til bruksanvisningen. Art. nr LWD Luft/Vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen Art. nr 681 1 20 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMRATURFØLERE: STRØM: (uteføler), plasseres på nord-veggen,

Detaljer

Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper. Hydraulikkmodul 1E Hydraulikkmodul 1RE. Bruksanvisning

Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper. Hydraulikkmodul 1E Hydraulikkmodul 1RE. Bruksanvisning Bruksanvisning Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper Hydraulikkmodul E Hydraulikkmodul RE NO 83053603eNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Med forbehold om tekniske endringer. www.novelan.com

Detaljer

VÆSKE / VANN COMPACT. Varmepumper. Bruksanvisning NO. SWC Serie

VÆSKE / VANN COMPACT. Varmepumper. Bruksanvisning NO. SWC Serie Bruksanvisning NO VÆSKE / VANN Varmepumper COPACT SWC Serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke

Detaljer

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer.

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer. Bruksanvisning NO VÆSKE/VANN Varmesentral Varmepumper WZS Serie Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke apparatet. Den er del av produktet,

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW... A/RX Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet. Den er del av produktet, og må

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SW-serie. 83056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SW-serie. 83056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning SW-serie 8056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Innholdsfortegnelse Om denne driftsveiledningen.... Gyldighet.... Relevant dokumentasjon.... Symboler

Detaljer

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie Bruksanvisning NO LUFT / VANN Compact VARMEPUMPER LWC serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet.

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMR Oppstiling innendørs LW 0(L) LW 0(L) LW 80H 8000cNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning SWCV H1. 83057100cNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning SWCV H1. 83057100cNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning SWCV H NO 805700cNO Oversettelse av driftsveiledningen Innholdsfortegnelse Om denne driftsveiledningen.... Gyldighet.... Relevant dokumentasjon.... Symboler

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer.

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer. Betjeningsveiledning NO Brine/vann Profesjonell Varmepumper SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstiling innendørs LW 0 LW LW 00H Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken

Detaljer

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE

VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE Bruksanvisning NO VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE WT 1 WT 2 WT 3 WT 4 WT 5 WT 6 WT 7 WT 8 WT 9 WT 10 WT 11 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid norge Produktguide VARMEPUMR Varmepumpen for din fremtid Forord De tidene når byggherrer, leverandører og rådgivere involvert i arbeide med modernisering av varmeanlegg bare kunne velge mellom elektrisk

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A LWD 90A LWD 50A/RX LWD 70A/RX 805500gNO ait-deutschland GmbH Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette

Detaljer

MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 830 L, 1000 L SOLAR

MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 830 L, 1000 L SOLAR Bruksanvisning NO MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 0 L, 00 L SOLAR Tilbehør til varmepumper 017400aNO Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRINE/VANN VARMEPUMPER. Profesjonell. Betjeningsveiledning NO. SWP Serie

BRINE/VANN VARMEPUMPER. Profesjonell. Betjeningsveiledning NO. SWP Serie Betjeningsveiledning NO BRINE/VANN Profesjonell VARMEPUMPER SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

PWZS væske/vann varmepumpe

PWZS væske/vann varmepumpe PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen Art. nr.63131 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW 60 H-A/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Tilbehør for to Duale Luft / Vann varmepumper

Tilbehør for to Duale Luft / Vann varmepumper Bruksanvisning Tilbehør for to Duale Luft / Vann varmepumper Hydraulikkmodul 2E Hydraulikkmodul 2RE NO 83055503bNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Med forbehold om tekniske endringer. www.novelan.com

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 20 Plassvalg og

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no 1/50 Innhold Tekniske data 3 CS 1-07a til CS 1-14a 3 CS 1-18a til CS 1-31a 4 CS 1-18a (230V) og CS 1-12a (230V) 5 Effektkurver 6 CS 1-07a 6 CS 1-08a 7 CS 1-10a 8 CS 1-12a 9 CS 1-14a 10 CS 1-18a 11 CS 1-25a

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. WZS-serie. 83056600aNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. WZS-serie. 83056600aNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning WZS-serie 8056600aNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Innholdsfortegnelse 1 Om denne driftsveiledningen... 1.1 Gyldighet... 1.2 Relevant dokumentasjon...

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Tilbehør for varmepumper montert utendørs

Tilbehør for varmepumper montert utendørs Tilbehør for varmepumper montert utendørs Kontroll Alle luft/vann varmepumper er utstyrt med Luxtronik Turn & Tip-kontroll som har intelligent menystyring. Denne lett forståelige varmepumperegulatoren

Detaljer

Bruksanvisning NO. 830 L, 1000 L Solar. Tilbehør til varmepumper. Med forbehold om tekniske endringer. NO830174/200208

Bruksanvisning NO. 830 L, 1000 L Solar. Tilbehør til varmepumper. Med forbehold om tekniske endringer. NO830174/200208 Bruksanvisning NO MultifunksjonstappevarmtvannsAKKUMULATOR 830 L, 1000 L Solar Tilbehør til varmepumper Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet.

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 61 Blandermodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer

Installationsplan / Installation plan PW 6161 EL

Installationsplan / Installation plan PW 6161 EL Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Detaljer