LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie"

Transkript

1 Bruksanvisning NO LUFT / VANN Compact VARMEPUMPER LWC serie Oversettelse av originalbruksanvisningen

2 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet. Bruksanvisningen er en del av produktet og skal alltid være tilgjengelig i nærheten av apparatet. Den må oppbevares så lenge apparatet er i bruk. Den må overlates til fremtidige eiere eller brukere. Bruksanvisningen må leses før det startes noen form for arbeider på apparatet. Spesielt gjelder dette kapittelet om sikkerhet. Alle anvisninger må følges i sin helhet og uten unntak. Det kan hende at denne bruksanvisningen inneholder beskrivelser som virker uforståelige eller uklare. Ved spørsmål eller uklarheter ber vi deg ta kontakt med din lokale forhandler eller fabrikkens kundeservice. Fordi denne bruksanvisningen omfatter flere forskjellige modeller er det viktig at du passer på å følge de anvisningene som er aktuelle for ditt apparat. Bruksanvisningen er utelukkende ment for de personer som faktisk betjener apparatet. Bruksanvisningen skal anses som konfidensiell. Den er beskyttet av Lov om Opphavsrett til Åndsverk. Flerfoldiggjøring av bruksanvisningen helt eller delvis i form av ettertrykk, fotokopi, som elektronisk datamedium eller en hvilken som helst annen form krever produsentens samtykke. Det samme gjelder oversettelse til et annet språk. Signaltegn I bruksanvisningen kjennetegnes informasjonen med symboler. De har følgende betydning: Informasjon for bruker. Informasjon eller anvisninger til kvalifisert fagpersonale FARE! Angir en umiddelbart truende fare, med alvorlige eller livstruende følger. ADVARSEL! Angir en potensielt farlig situasjon med mulige alvorlige eller livstruende følger. FORSIKTIG! Angir en potensielt farlig situasjon med mellomstore eller lettere skader til følge. ATTENTION Angir en mulig farlig situasjon som kan medføre materielle skader. ANVISNING. Viktig informasjon. RÅD OM ENERGISPARING Står for råd som hjelper til med å spare energi, råstoffer elle kostnader. Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Henvisning til andre dokumenter fra produsenten.

3 Innholdsfortegnelse INFORMASJON FOR BRUKERE OG FAGPERSONALE VENNLIGST LES DETTE FØRST... SIGNALTEGN... RETT BRUK... ANSVARSFRASKRIVELSE... EU-KONFORMITET... SIKKERHET... KUNDESERVICE...5 Serviceadresser...5 ANSVAR / GARANTI...5 AVFALLSBEHANDLING...5 INFORMASJON FOR BRUKEREN SLIK FUNGERER VARMEPUMPEN...6 BRUKSOMRÅDE...6 VARMEMENGDEREGISTRERING...6 DRIFT...6 PLEIE AV APPARATET...7 VEDLIKEHOLD AV VARMEPUMPEN...7 Rengjøring og spyling av apparatkomponenter...7 FEILFUNKSJON...7 ANVISNINGER FOR KVALIFISERT FAGPERSONAL LEVERANSENS INNHOLD...8 OPPSTILLING...8 Oppstillingssted...8 Transport til oppstillingsstedet...9 Oppstilling...0 MONTASJE LUFTFØRING... Ombygging fra luftutblåsing høyre til luftutblåsing venstre... Med System luftkanal 700 (tilbehør)... Fordelene med dette produktet... Sammensetting og montasje av veggjennomføringene(e)... Sammensetting og montasje av luftkanalene... Feste av luftkanalene i veggjennomføringen... Feste av luftkanalene til varmepumpen... Montering av dekkrammen...5 Montasje av nettinggitter og værbeskyttelses- / regnbeskyttelsesgitter...5 MONTERING / TILKOBLING TIL VARMEKRETSEN...6 Manometer...7 Utløp sikkerhetsventil varmtvann og kondensat utløp...8 TAPPEVARMTVANNSBEREDER...8 ELEKTRISKE TILKOBLINGSARBEIDER...9 SPYLING, PÅFYLLING OG AVLUFTING AV ANLEGGET.0 Vannkvalitet av påfyllings- og suppleringsvannet i varmtvanns varmeanlegg...0 ISOLASJON AV DE HYDRAULISKE TILKOBLINGENE... OVERLØPSVENTIL... Kontroller og still inn overløpsventilen... MONTERING AV BETJENINGSENHETEN...5 MONTERING OG DEMONTERING AV PANELDEKSEL...6 IGANGSETTING...8 Sikkerhetstemperaturbegrenser...8 DEMONTERING...9 TEKNISKE DATA / LEVERANSENS INNHOLD...0 EFFEKTKURVER Varmeeffekt/COP / effektopptak / eksternt trykk varmekrets LWC LWC LWC LWC MÅLTEGNINGER...6 OPPSTILLINGSPLANER Oppstillingsplan Versjon...7 Oppstillingsplan Versjon...8 Oppstillingsplan Versjon...9 Oppstillingsplan Versjon... 0 Oppstillingsplan Versjon 5... Oppstillingsplan Versjon 6... TILKOBLINGSPLAN... KRETSSKJEMAER LWC 60 LWC LWC 00 LWC VEDLEGG EU-SAMSVARSERKLÆRING...50

4 Rett bruk Apparatet skal kun brukes til det formål det var tiltenkt. Dette betyr: til oppvarming. til varmtvannsberedning. Apparatets tekniske grenser/parametere må overholdes. Oversikt»Tekniske data / leveransens innhold». ANVISNING. Drift av varmepumpen eller varmepumpeanlegget må registreres hos det lokale energiforsyningsselskapet. Ansvarsfraskrivelse Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uriktig bruk av apparatet. Produsentens ansvar opphører også: når det gjøres arbeider på apparatet/komponentene som er i strid med angivelsene i denne bruksanvisningen. når arbeider på apparatet/komponentene utføres av ikke-kvalifiserte personer. når det utføres arbeider på apparatet som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke er uttrykkelig godkjent i skriftlig form av produsenten. når apparatet eller komponenter på apparatet endres, bygges om eller demonteres uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra produsenten. EU-konformitet Apparatet er CE-merket. EU-samsvarserklæring. Sikkerhet Ved riktig bruk er apparatet driftssikkert. Apparatets konstruksjon og utførelse er i henhold til dagens tekniske utviklingsnivå; alle relevante DIN/VDE-forskrifter og sikkerhetsbestemmelser er fulgt. Alle personer som utfører arbeider på apparatet, må ha lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder selv om personen tidligere har arbeidet med tilsvarende/lignende utstyr eller har fått opplæring av produsenten. Alle personer som utfører arbeider på apparatet, må overholde lokale sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter. Dette gjelder spesielt for bruk av personlig verneutstyr. FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! ADVARSEL! Det er bare kvalifisert fagpersonale(vvsmontør, elektriker) som har lov til å utføre arbeider på anlegget. ADVARSEL! Apparatet inneholder kuldemedium! Lekkasje av kuldemedium kan medføre fare for person- og miljøskader. Derfor: Slå av anlegget. Informer kundeservicen som er autorisert av produsenten. ATTENTION Av sikkerhetstekniske årsaker gjelder: Apparatet må aldri kobles fra strømnettet, bortsett fra når apparatet skal åpnes. ATTENTION Varmepumpen må kun plasseres innendørs og kun drives med uteluft som varmekilde. Luftkanalene må munne ut i friluft. De må ikke innsnevres eller blokkeres. Måltegning og oppstillingsplan for de forskjellige apparattypene.

5 ADVARSEL! Apparatet skal bare slås på med påmonterte luftkanaler. På ventilatorsiden må det treffes tiltak som utelukker skader på grunn av roterende vifteblad (luftkanalutgang over bakkenivå: Værbeskyttelsesgitter, luftkanalutgang under bakkenivå: Nettinggitter, dette er tilbehør som ikke er inkludert i leveransen). Ansvar / garanti Ansvars- og garantibestemmelsene finner du i kjøpsdokumentene. Ved alle anliggender vedrørende ansvar og garanti ber vi deg vennligst kontakte din forhandler. ATTENTION Det er ikke tillatt å integrere varmepumpen i ventilasjonsanlegg. Det er ikke tillatt å bruke den avkjølte luften til kjøling. ATTENTION Omgivelsesluften på monteringsstedet til varmepumpen samt luften som suges inn som varmekilde, må ikke inneholde korrosive bestanddeler! Gjennom innholdsstoffer (slik som ammoniakk, svovel, klor, salt, kloakkgasser, røykgasser ) kan det oppstå skader på varmepumpen, som kan føre til komplett driftsstans / totalskader på varmepumpen! Avfallsbehandling Når det gamle apparatet tas ut av bruk, må gjeldende lokale lover, retningslinjer og normer for resirkulering, gjenbruk og destruksjon av driftsstoffer og byggekomponenter for kjøleapparater overholdes.»demontering». FORSIKTIG! I området rundt luftutslippet er lufttemperaturen ca. 5 K under omgivelsestemperaturen. Ved bestemte klimatiske forhold er det derfor mulig at det dannes et islag. Varmepumpen må plasseres slik at luftutslippet ikke munner ut i gangveier. Kundeservice For teknisk informasjon ber vi deg ta kontakt med en faghåndverker eller produsentens representant nær deg. SERVICEADRESSER Aktuelle lister og andre partnere finner du på: DE: EU: 5

6 Slik fungerer varmepumpen Varmepumper arbeider etter kjøleskapsprinsippet: samme teknikk, bare brukt omvendt. Kjøleskapet trekker varme ut av matvarer. Via lameller på baksiden avgis varmen til rommet. Varmepumpen trekker varme ut fra vår omverden, fra luften, jorden eller fra grunnvannet. Apparatet løfter denne varmen til ett nyttig temperaturnivå og føres videre til varmtvannet. Selv ved sprengkulde kan varmepumpen fremdeles hente så mye varme som den trenger for å varme opp et hus. Skisse med eksempel på en væske/vann-varmepumpe med gulvvarme: Varmemengderegistrering I tillegg til at anleggets effekt skal dokumenteres krever den tyske»eewärmeg» (tilsv. 98/-direktivet) også at varmemengden registreres (»WME»). Varmemengden er fastlagt for luft/vann varmepumper. For væske/vann- og vann/vann-varmpumper er det krav om installasjon av varmemengdemåler ved turtemperatur 5 C. Varmemengdemåleren må registrere total varmeenergi i bygningen (oppvarming og tappevarmtvann) I varmepumper med varmemengderegistrering skjer dette i styringsenheten. Den angir i kwh den termiske energien som har blitt overført i varmesystemet. Varmepumpene leveres som modeller med og uten varmemengdemåler. Drift Bruksområde = Nytteenergi ca. = Energi fra omverdenen ca. = Tilført elektrisk energi Så lenge omgivelsesbetingelsene, bruksgrensene og gjeldende forskrifter overholdes kan alle varmepumper settes inn i nyoppførte eller eksisterende oppvarmingsanlegg. Oversikt»Tekniske data / Leveransens innhold». Gjennom beslutningen å satse på en varmepumpe eller et varmepumpeanlegg vil du i mange år framover være med og gi ditt bidrag til et bedre miljø, takket være lave utslipp og liten bruk av primære energikilder. Du betjener og styrer varmepumpeanlegget med oppvarming- og varmepumpekontrollen. Vær nøye med å stille inn styringsenheten riktig. Bruksanvisning for oppvarming- og varmepumpekontrollen. For at varmepumpen / varmepumpeanlegget skal arbeide effektivt og miljøvennlig også i varmedrift, er disse punktene viktige: RÅD OM ENERGISPARING Unngå unødvendig høye turtemperaturer. Jo lavere turtemperatur på varmtvannsiden - jo mer effektivt er anlegget. RÅD OM ENERGISPARING Vi anbefaler sjokklufting. I motsetning til vinduer som alltid står åpne, reduserer denne formen for lufting energiforbruket og hjelper dermed på økonomien. 6

7 Pleie av apparatet Overflatene på utsiden av apparatet kan du tørke av med en fuktig klut og vanlig rengjøringsmiddel. Bruk ikke rengjørings- eller pleiemidler som skurer eller, inneholder syre og/eller klor. Slike midler ødelegger overflatene og kan forårsake tekniske skader på apparatet. Vedlikehold av varmepumpen Kuldekretsen på varmepumpen trenger ikke regelmessig, teknisk vedlikehold. Etter EU-direktiv (EU) 8/006 av er det ved bestemte varmepumper foreskrevet å gjennomføre tetthetskontroller og å føre en loggbok! Hvorvidt det er nødvendig å gjennomføre tetthetskontroll og føre loggbok er avhengig av kuldekretsens hermetiske tetthet og mengde kuldemedium i varmepumpen! Varmepumper som har en mengde av kuldemedium < kg trenger ingen loggbok. Alle andre varmepumper har loggboken inkludert i leveransen. Loggbok for varmepumper, avsnitt»anvisninger om bruk av loggboken». Varmekretsens og varmekildens komponenter (ventiler, ekspansjonsbeholdere, sirkulasjonspumper, filtre, slamsamlere) kontrolleres / rengjøres ved behov, men minst hvert år, av kvalifisert fagpersonale (VVS-montører). ATTENTION Kontroller regelmessig at kondensatet kan renne uhindret ut av apparatet. Kondensatkar og -utløp skal kontrolleres regelmessig på tilsmussing/ tilstopping og rengjør ved behov. Vi anbefaler å tegne en vedlikeholdskontrakt med et autorisert VVS-firma. De vil sørge for at nødvendige vedlikeholdsarbeider regelmessig utføres. RENGJØRING OG SPYLING AV APPARATKOMPONENTER FORSIKTIG! Kun kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten kan rengjøre og spyle apparatkomponentene. Det må kun brukes væsker som er anbefalt av produsenten. Etter spylingen av kondensatoren med kjemiske rengjøringsmidler må det gjennomføres en nøytralisering av restinnhold og en intensiv vannspyling. Her må den aktuelle varmevekslerprodusentens tekniske data overholdes. Feilfunksjon Dersom det oppstår en feil kan du lese av årsaken til feilfunksjonen i diagnoseprogrammet i oppvarmings- og varmepumpekontrollens. Bruksanvisning for oppvarmings- og varmepumpekontrollen FORSIKTIG Service- og reparasjonsarbeider på apparatets komponenter skal kun utføres av servicepersonale som er autorisert av produsenten. Oversikt»Kundeservice». Legg merke til at ingen feil vises når sikkerhetstemperaturbegrenseren på det elektriske varmeelementet har løst ut (avhengig av apparattypen).»igangsetting», avsnitt»sikkerhetstemperaturbegrenser». 7

8 Leveransens innhold Eksempel på sammensetningen av leveransen: NØDVENDIG TILBEHØR FORSIKTIG. Bruk kun originalt tilbehør fra produsenten. Luftkanaler (med luftkanal-tilbehør) må bestilles ekstra. Oppstilling For alle arbeider som skal utføres gjelder: Kompaktapparat med Helhermetisk kompressor, alle sikkerhetsrelevante komponenter for kuldekretsovervåking, Elektrisk koblingsboks med effektreléer og mykstarter Følere som er montert i apparatet for registrering av varmgass-, varmtvannstur- og returtemperatur Slange for kondensatavløp (tilkoblet på varmepumpesiden) Slange for utløp fra sikkerhetsventilen (tilkoplet på varmepumpesiden) Utvendig føler Omkoblingsventil tappevarmtvann På modeller med varmemengdemåling: med energispar-sirkulasjonspumpe, varmemengdemåling og kretskort ventilasjon (LWC 60 og LWC 80) eller komfort-kretskort (LWC 00 og LWC 0) vedr. leveransens innhold, se Oversikt»Tekniske data / leveransens omfang». Dette gjør du først: Den leverte varen kontrolleres for ytre synlige skader Lokale ulykkesforebyggende forskrifter, regler og retningslinjer skal alltid overholdes. ADVARSEL! Oppstilling og montering av varmepumpen og -anlegget skal kun utføres av kvalifisert fagpersonale! Ta hensyn til opplysningene om støy for de forskjellige apparattypene. Oversikt»Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt»støy». OPPSTILLINGSSTED FORSIKTIG. Varmepumpen skal kun stilles opp inne i bygninger. Oppstillingsrommet må være frostfritt og tørt. Det anbefales at rommet oppfyller kravene til DIN EN 78. Rommet må også oppfylle lokale forskrifter. Måltegning og oppstillingsplan for de forskjellige apparattypene. Det kontrolleres at leveransen er komplett... Eventuelle mangler må reklameres umiddelbart. Oversikt»Tekniske data / leveransens innhold». 8

9 TRANSPORT TIL OPPSTILLINGSSTEDET Under transport må følgende sikkerhetshenvisninger absolutt overholdes: ADVARSEL! Flere personer må ta seg av transporten. Ta hensyn til apparatets vekt. TRANSPORT MED SEKKETRALLE Vi anbefaler å fjerne de nedre sideveggene og den nedre frontplaten slik at apparatets vekt reduseres før den videre transporten: Gjør følgende: Fjern emballasjen og legg til side alt ekstra (brukes senere!) Oversikt»Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt»generelle data». ADVARSEL! Fare for velting/tipping når pallen senkes ned og når leveransen transporteres på tralle! Dette kan medføre personskader og skader på apparatet. Sørg for egnede tiltak som utelukker fare for velting. ATTENTION Byggekomponenter og hydrauliske tilkoblinger på apparatet må ikke brukes til transport. ATTENTION Hydrauliske tilkoblinger på apparatet må under ingen omstendigheter skades. Løft apparatet fra pallen Ta av de nedre sideveggene og nedre frontplate Det gjøres enkelt ved å løsne hurtiglåsene. Drei 90 mot venstre ATTENTION Apparatet må ikke helle mer enn maksimalt 5 (dette gjelder for hver retning). For å unngå transportskader bør du transportere apparatet mens det fremdeles er pakket inn, (på trepall med emballasje) med truck til det endelige oppstillingsstedet. Hvis det ikke er mulig å transportere varmepumpen til det endelige oppstillingsstedet med truck, kan en vanlig sekketralle gjøre nytten. Sideveggene løftes ut og settes på et trygt sted Sekketrallen skyves under apparatet fra baksiden Alpha InnoTec GmbH EPP-Isolationshülle

10 OPPSTILLING ATTENTION Hvis sekketrallen skyves under apparatet på baksiden, må det påses at ingen koblinger skades under transporten. ATTENTION Det er ikke lov å transportere apparatet med sekketrallen stukket inn under apparatets forside. FARE! Ved oppstillingen må flere personer samarbeide. ATTENTION Apparatet må ikke helle mer enn maksimalt 5 (i alle retninger retning). Montere føttene ATTENTION Forskyves apparatet uten føtter kan gulvet skades. Apparatet løftes langsomt og forsiktig fra en side Apparatet som er løftet opp på skrått må sikres slik at det ikke kan velte tilbake til utgangsstillingen. FORSIKTIG! Det er fare for at hender og fingre kan klemmes under de følgende arbeidene! På undersiden av apparatet monteren én fot foran og én bak Oppstillingsplanen til den aktuelle apparattypen må absolutt overholdes. Dimensjoner og minsteavstander må overholdes. Oppstillingsplan for den aktuelle apparattypen. Apparatet må plasseres slik at siden, der koblingsboksen befinner seg (=betjeningssiden) alltid er tilgjengelig. Gjør følgende: Dersom det ikke allerede er gjort, fjernes holdefeste, transport- og forpakningsmateriale fra apparatet. Komponentene som følger med legges til siden og apparatet løftes fra pallen...»transport med sekketralle» Holdefeste, transport- og forpakningsmateriale tilføres kildesorteringen på forskriftsmessig måte. Apparatet settes på et bærende, fast og vannrett, fortrinnsvis flankelyddekoblet underlag. Forviss deg om at underlaget er dimensjonert for å tåle vekten av armepumpen Fot Kontramutter Justeringsskrue Apparatet senkes langsomt og forsiktig tilbake i utgangsposisjonen Gjenta dette på den andre siden av apparatet. Apparatet plasseres endelig på oppstillingsstedet. Små ujevnheter utlignes med de fire justeringsskruene og apparatet justeres til vannrett stilling. Deretter trekkes kontramutterne til. Oversikt»Tekniske data/leveransens innhold», avsnitt»generelle data». 0

11 Montasje luftføring OMBYGGING FRA LUFTUTBLÅSING HØYRE TIL LUFTUT- BLÅSING VENSTRE Følerhodet fjernes fra holderen på venstre side, la det henge i kabelen: Ta hensyn til apparatets luftutblåsningsretning. Apparatene leveres fra fabrikken med utblåsningen på høyre side. Øvre fremre vegg demonteres og settes på gulvet. Den fremre veggen dreies 80 når den settes ned for å beskytte kapillarene. Isolasjonsveggene til høyre og venstre trekkes ut ved å holde i det markerte gripepunktet oppe (korte rykkebevegelser hjelper for å løsne dem):»manometer» ATTENTION Pass på manometerets kapillar. Så trekkes følerkabelen forsiktig gjennom isolasjonsveggen på venstre side: Sideveggene oppe til venstre og høyre demonteres ved å fjerne skruene: Hullet som lages lukkes med blindpluggen som følger med i leveransen: Begge sideveggene dreies lett til siden og skyves lett bakover for å kunne løftes ut: Hvis nødvendig kan EPP-isoleringen repareres med varmlimpistol eller løsemiddelfritt lim. Føleren skal alltid monteres på motsatt side av kanalen.

12 Legg de to høyre komponentene på venstre side, og de to venstre komponentene på høyre side. Bruk en skrutrekker til å lage et hull i det markerte punktet på høyre side; trekk gjennom føleren/følerkabelen. Festeområde nede: Festeområde oppe: Følerhodet klemmes fast i holderen på høyre side: MED SYSTEM LUFTKANAL 700 (TILBEHØR) Følerkabelen føres over de to kabelholderne og tverrskinnen med festehull til koblingsboksen. Nå monteres, i omvendt rekkefølge, isolasjonsveggene og sideveggene oppe, og deretter trykkes isolasjonsveggen på plass, start nederst og trykk trinnvis nedenfra og oppover til den er på plass eller bank den på plass med hånden Litt såpevann på kanten kan benyttes som glidemiddel. System luftkanal 700 er et komplett modulsystem for luftføring fra varmepumpen til utsiden av huset Modulsystemet består av: Veggjennomføringen Luftkanaler Apparat-tilkoblingssett Vær- / regnbeskyttelsesgitter 5 Blendingsramme Tegninger med eksempler på et ferdigmontert luftkanalsystem: ATTENTION Nesene på isolasjonsveggene må låse seg inn i de markerte områdene Nese:

13 Luftkanalene og veggjennomføringen er produsert i robust materiale. Luftkanalene og veggjennomføringen består av flere deler som stikkes inn i hverandre. De leveres i flat pakke og settes sammen på oppstillings stedet. Alt etter behov leveres de i lengdene 50 mm eller 000 mm eller som vinkelelement. Fest ett element til, slik tegningen viser... Snu de sammensatte delene 90 og skyv på plass det siste elementet nederst... FORDELENE MED DETTE PRODUKTET et komplett, helhetlig system (inkl. veggjennomføringen) Effektivt støydempende Lett, og dermed enkelt å transportere Enkelt å sette sammen, og dermed problemfritt å montere Snu 90 igjen og lag den siste forbindelsen. Førsteklasses design SAMMENSETTING OG MONTASJE AV VEGGJENNOMFØRINGENE(E) Ta elementene som skal danne veggjennomføringen(e) ut av esken... Veggjennomføringen stabiliseres innvendig med sponplatene som følger med i leveransen. Følg tegningen og sett først sammen elementer som hører sammen. Bruk glidemiddelet som følger med Sett veggjennomføringen på plass i veggen. Dette kan gjøres mens huset fremdeles er råbygg (innmuring)... Monter veggjennomføringen cm ut over ferdig, utvendig fasade.

14 FESTE AV LUFTKANALENE I VEGGJENNOMFØRINGEN Rullepakningen som følger med i leveransen trekkes over enden på en av luftkanalene... Skyv luftkanalen med denne enden først inn i veggjennomføringen. Utsiden av husveggen Sett veggjennomføringen på plass i veggen. ( cm. ut over ferdig utvendig fasade) eller i ettertid (legging med skum): Ferdig utvendig fasade Veggjennomføringer stabiliserer gjennombrudd i vegg, forebygger kuldebroer til murvegg og danner monteringsgrunnlag for vær-/regnbeskyttelse- og nettinggitter. SAMMENSETTING OG MONTASJE AV LUFTKANALENE Gjør følgende: Ta elementene som skal danne luftkanalene ut av esken... Veggjennomføring Luftkanal Rullepakning Svellebånd (festes etter at luftkanalen forbindes med apparatet) Når den andre enden av luftkanalen er festet til varmepumpen lukkes åpningen mellom veggjennomføringen og luftkanalen med svellebåndet som finnes med i leveransen. FESTE AV LUFTKANALENE TIL VARMEPUMPEN Gjør følgende: Trykk fast montasjelisten og fest den på luftinntakssiden av luftkanalen med spesialskruer i de markerte punktene... Luftkanalene settes sammen på samme måte som beskrevet under»sammensetting og montasje av veggjennomføringene(e)»,. Koblingsrammen som også finnes med i leveransen limes på kanten av luftkanalen... Plasser luftkanalen i luftåpningen på luftinntakssiden... Hekt spennfjærende som følge med inn i hullene på luftinngangssiden på varmepumpe...

15 Hekt så spennfjærene inn på montasjelisten som er skrudd fast på luftkanalen... Fest beskyttelsesdekselet over montasjelisten... MONTASJE AV NETTINGGITTER OG VÆRBESKYTTEL- SES- / REGNBESKYTTELSESGITTER Gjør følgende: Gjenta dette på luftutløpssiden. Ikke glem: Når luftkanalene er festet til varmepumpen lukkes åpningen mellom veggjennomføringen og luftkanalen med svellebåndet som finnes med i leveransen. På utsiden av huset settes innbyggingsrammen inn i veggjennomføringen på luftinntakssiden og skrus fast... 8 x Fest luftkanalene i taket på egnet måte. MONTERING AV DEKKRAMMEN Plasser nettinggitteret i innbyggingsrammen.. Dekkrammene skrus fast på veggjennomføringen på luftinntaks- og luftutløpssiden. Dekkrammen har ingen teknisk funksjon; den skal bare sikre et bedre visuelt inntrykk av overgangen til veggen. Nettinggitter og værbeskyttelses- / regnbeskyttelsesgitter tas ut av esken sammen med innbyggingsrammen Værbeskyttelses- / regnbeskyttelsesgitter plasseres på innbyggingsrammen i veggjennomføringen og skrus fast 5

16 8 x Montering / tilkobling til varmekretsen FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! Ved veggjennomføring over bakkenivå brukes værbeskyttelsesgitteret. Ved veggjennomføring i en lyssjakt (under bakkenivå) brukes regnbeskyttelsesgitteret. Gjenta dette på luftutløpssiden. ATTENTION Koble apparatet til varmekretsen slik hydraulikkskjemaet for den aktuelle modellen viser. Dokumentasjon»Hydraulisk tilkobling». Kontroller at tverrsnitt og lengde på rørene i varmekretsen er tilstrekkelig dimensjonert. Sirkulasjonspumpens tillatte trykkfall må minst kunne yte den minimale volumstrømmen som er påkrevd for Deres apparattype. Oversikt»Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt»varmekrets». ATTENTION Under tilkoblingsarbeidene må det påses at koblingene til apparatet sikres mot vridning; dette beskytter kobberrørene inne i apparatet mot skade. Gjør følgende: Varmekretsen spyles grundig før apparatet kobles til varmekretsen Smuss og avleiringer i varmekretsen kan medføre driftsfeil på varmepumpeanlegget. Varmtvanns-utløp (turløp), tappevarmtvann-ladekrets og felles innløp (returløp) på varmepumpesiden påmonteres de sperreanordningene og fleksible slangene som følger med i leveransen 6

17 Ved montering av stengeinnretningen kan, ved behov, varmepumpens kondensator spyles. MANOMETER Tilkoblingene for varmekretsen og bruksvarmtvanns-ladekretsen (felles returløp) befinner seg på apparatets bakside: tilkoblingsnippel Ved behov kan manometeret skilles fra varmekretsen uten at varmekretsen tømmes. Dette gjøres ved å dreie tilkoblingsnippelen ut av den automatiske sperreventilen. ATTENTION Manometerets kapillarrør må ikke knekkes! Tilkoblinger varmekrets og bruksvarmtvanns-ladekrets Måltegning for aktuell apparattype. Ved å skru opp og igjen kan det kortvarig sprute ut litt vann! Når tilkoblingsniplene skal skrus fast brukes dreiemomentnøkkel dreiemoment: 0 Nm. Tilkoblingen til varmeanleggets faste røropplegg utføres med vibrasjonsdemping. Dette gjøres for å unngå overføring av flankelyd til den faste rørinstallasjonen. Vibrasjonsdempingen føres i en kvart sirkel. Vibrasjonsdempingen er inkludert i leveransen. 7

18 UTLØP SIKKERHETSVENTIL VARMTVANN OG KONDENSAT UTLØP Sikkerhetsventilens utløp varmtvann og kondensvannet som stammer fra luften må ledes ut via slangene som er formontert i apparatet ved å ta hensyn til de gjeldende forskriftene og normene. Hvis kondensvannet og avløpet fra sikkerhetsventilen ledes inn i kloakken er dette kun tillatt via en traktvannlås som må være tilgjengelig til enhver tid. For plassering av kondensatutløpets tilkobling, se målbilder for de forskjellige apparattypene. Tappevarmtvannsbereder Hvis varmepumpen skal varme opp varmtvann, må du integrere en spesielt tilpasset varmtvannsbereder i varmepumpeanlegget. Volumet må velges slik at den nødvendige/ønskede varmtvannsmengden står til disposisjon, også dersom strømleverandøren innfører sperretider. Varmtvannsmagasinets varmevekslerflate må være dimensjonert slik at varmepumpens varmeeffekt overføres med så lite temperaturdifferanse som mulig. Vi tilbyr gjerne varmtvannsberedere fra vårt produktspekter. De er optimalt tilpasset den varmepumpen du har valgt. Utløpsslange fra sikkerhetsventil varmtvann Slange for kondensatutløp Koble varmtvannsberederen til varmepumpeanlegget slik hydraulikkskjemaet for den aktuelle modellen viser. Dokumentasjon»Hydraulisk tilkobling». FORSIKTIG! Før slangen for kondensatutløp (formontert) inn i apparatet; den fungerer som vannlås. Sammen med multifunksjonsmagasinet må det monteres en ekstra omkoblingsventil (tilbehør) i returløpet. Dokumentasjon»Hydraulisk tilkobling». 8

19 Elektriske tilkoblingsarbeider For alle arbeider som utføres gjelder: Kraftkabel og følerkabel føres inn i apparatet gjennom gummigjennomføringene på baksiden... FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av faglært elektriker. Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! ADVARSEL! Ved installasjon og utførelse av elektriske arbeider må du overholde aktuelle EN, VDE- og/eller lokale sikkerhetsforskrifter. Ta hensyn til strømleverandørens tekniske betingelser for tilkobling (hvis slike finnes)! Alle spenningsførende ledninger må avisoleres før de legges i koblingsboksens kabelkanal! Gummigjennomføring Plasseringen av gummigjennomføringene for kabelinnføring, se»måltegningene» for de forskjellige apparattypene. Ledningen som skyves inn går i en lukket kabelkanal inne i apparatet helt fram til koblingsboksen ELEKTRISK TILKOBLING Hvis apparatet er lukket, åpnes frontplaten»transport med sekketralle» Åpne apparatets elektriske koblingsboks. Løsne stjerneskruene og løft av dekkplaten Kabelkanal inne i apparatet Kabelgjennomføring koblingsboks Tilkobling kraft- og styringskabel Tilkoblinger kontroll-kretskort Elektrisk koblingsboks Stjerneskruer Elektriske tilkoblingsarbeider må utføres i henhold til koblingsplanen som gjelder for ditt apparat Koblingsplan for den aktuelle apparattypen 9

20 ATTENTION Påse at strømtilførsel har høyrerotasjonsfelt (kompressor). Hvis kompressoren drives med feil rotasjonsretning, kan det oppstå alvorlige skader på kompressoren som ikke lar seg reparere. ATTENTION Varmepumpens effektforsyning må utstyres med en -polet sikringsautomat med kontaktavstand på minst mm. Spyling, påfylling og avlufting av anlegget ATTENTION Før anlegget tas i bruk må det være absolutt fritt for luft. VANNKVALITET AV PÅFYLLINGS- OG SUPPLERINGSVAN- NET I VARMTVANNS VARMEANLEGG E D C B Ta hensyn til utløserstrømmens verdi. Schutzvermerk nach DIN beachten Oversikt»Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt»elektrisk anlegg». ATTENTION Sensorkabelen for varmemengdemålingen må ikke kuttes! Med en egnet kabel kan betjeningsenheten på oppvarmings- og varmepumpekontrollen forbindes med en computer eller et nettverk og styres derfra. Hvis ønskelig, kan det legges en skjermet nettverkskabel (kategori 6, med RJ5-plugg) parallelt med styreledningen til oppvarmings- og varmepumpekontrollen gjennom apparatet og fram til Oberflächen forsiden av apparatet. Blattformat: A hoch HS Zust. Änderungstext Datum Von Allgemeintoleranz DIN ISO 768 -c Erstellt Gepr. Norm. Datum Name Stenglein Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße D Kasendorf Maßstab : Det. Maßstab Werkstoff Gewicht Benennung Ers. f. Durchflusssensor VFS5-00 Lukk den elektriske koblingsboksen på apparatet. ArtikelNr Ers. d. IFØLGE VDI 05 DEL I OG II Moderne og energieffektive varmepumpeanlegg finner en stadig større utbredelse. Disse anleggene oppnår en meget høy virkningsgrad takket være en gjennomtenkt teknikk. Det synkende plasstilbudet for varmeprodusenter har ført til at det blir utviklet kompakte enheter med stadig mindre tverrsnitt og høyere varmeoverføringseffekt. Derved øker anleggenes kompleksitet så vel som materialutvalget, noe som spiller en viktig rolle særlig med hensyn til materialets korrosjonsbestandighet. Alpha InnoTec sørger kontinuerlig for ytterligere teknologiske fremskritt, men alle disse tekniske finessene krever drift av anlegget med korrekt påfylt varmebærer. Varmebæreren har ikke bare innflytelse på anleggets virkningsgrad, men også på levetiden til varmeprodusenten og komponentene i et varmeanlegg. Som minstekrav må de veiledende verdiene i VDI 05 del I og del II derfor overholdes for å sikre en forskriftsmessig drift av anlegget. Våre praktiske erfaringer har vist, at den sikreste og mest feilfrie driften oppnås gjennom den såkalte saltfattige driftsmåten. VDI 05 del I gir viktige henvisninger og anbefalinger om steindannelse og dennes unngåelse i drikkevanns- og varmeanlegg. VDI 05 del II konsentrerer seg først og fremst om kravene for å minske korrosjonen som dannes av varmebærere i varmtvanns varmeanlegg. PRINNSIPPER Blatt VEDRØRENDE DEL I OG DEL II von Forekomsten av stein- og korrosjonsskader i varmtvanns varmeanlegg er lav, hvis - det foretas en fagmessig planlegging og idriftsettelse - anlegget er korrosjonsteknisk lukket - det er integrert en tilstrekkelig dimensjonert trykkholding 0

21 - de veiledenende verdiene for varmebæreren overholdes - og det utføres regelmessig vedlikehold og reparasjon. En anleggsbok, hvor relevante planleggingsdata oppføres, skal føres (VDI 05). HVILKE SKADER KAN OPPSTÅ VED MANGLENDE ETTERKOMMELSE - Funksjonsforstyrrelser og svikt av deler og komponenter (f.eks. pumper, ventiler) - indre og ytre lekkasjer (f.eks. fra varmevekslere) - Reduksjon av tverrsnittet og tilstopping av komponenter (f.eks. varmevekslere, rørledninger, pumper) - Materialtretthet - dannelse av gassbobler og gassputer (kavitasjon) - skadelig påvirkning i varmegjennomgangen (dannelse av belegg, avleiringer) og støy som er tilknyttet dette (f.eks. suselyd, strømningslyd) KALK ENERGIDREPEREN En påfylling med ubehandlet drikkevann fører nødvendigvis til at det dannes utfelling av alt kalsium som befinner seg i vannet. Følgen: det dannes kalkavleiringer på varmeanleggets varmeoverføringsflater. Virkningsgraden synker og energikostnadene øker. Etter en tommelfingerregel betyr et kalkbelegg på én millimeter allerede et tap av virkningsgrad på 0 %. I ekstreme tilfeller kan det til og med oppstå skader på varmevekslerne. AVKALKING IFØLGE VDI 05 DEL I Blir drikkevannet avherdet i henhold til retningslinjene i VDI 05 før varmeanlegget fylles opp, kan det ikke dannes kjelestein. Dermed forebygges kalkavleiringer og de derav resulterende skadelige påvirkningene på hele varmeanlegget på en virksom og varig måte. KORROSJON ET UNDERVURDERT PROBLEM VDI 05, del II, går inn på korrosjonsproblematikken. Det kan vise seg at avkalkingen av varmebæreren ikke er tilstrekkelig. ph-verdien kan overskride grenseverdiene på 0 betydelig. Det kan forekomme ph-verdier større enn, som til og med skader gummitetningene. Dermed overholdes riktignok retningslinjene i VDI 05, del, men VDI 05, del, fastsetter en ph-verdi mellom 8, og maksimalt 0. Hvis det anvendes materialer av aluminium, noe som er tilfelle i mange moderne varmeanlegg, må en ph-verdi på 8,5 ikke overskrides! Ellers består det fare for korrosjon, da aluminium angripes uten forekomst av surstoff. Derved må, ved siden av avherding av påfyllings- og suppleringsvannet, også varmebæreren kondisjoneres tilsvarende. Bare på denne måten kan spesifikasjonene i VDI 05 og anbefalingene og monteringsanvisningene til produsenten av varmepumpen overholdes. Del i VDI 05 henviser dessuten til reduseringen av totalt saltinnhold (ledeevne). Ved bruk av helt avsaltet vann er faren for korrosjon mye lavere enn det som er tilfelle ved drift med saltholdig, altså avherdet vann. Selv om drikkevannet ble avherdet forut, inneholder det oppløste, korrosjonsfremmende salter. Disse virker som elektrolytt på grunn av anvendelsen av ulike materialer i varmesystemet, og derved fremskyndes korrosjonsprosesser. I det lange løp kan dette føre til gropkorrosjon. PÅ DEN SIKRE SIDEN MED DEN SALTFATTIGE DRIFTSMÅTEN Med den saltfattige driftsmåten oppstår de ovenfor nevnte problemene rett og slett ikke, da varmebæreren inneholder verken korrosjonsfremmende salter, slik som sulfater, klorider og nitrater, eller alkaliserende natriumhydrogenkarbonat. De korrosjonsfremmende egenskapene er meget lave ved bruk av helt avsaltet vann, og dessuten kan det ikke dannes kjelestein. Dette er den ideelle prosedyren ved lukkede varmekretsløp, da spesielt også en lav oksygentilførsel i varmekretsløpet kan tolereres. Ved fylling av anlegget med avsaltet vann, stiller ph-verdien seg vanligvis inn på det ideelle området gjennom egenalkalisering. Ved tilførsel av kjemikalier, kan det ved behov lett alkaliseres på en ph-verdi på 8,. Slik oppnås det en optimal beskyttelse av hele varmeanlegget. OVERVÅKNING Den analytiske registreringen og overvåkningen av de tilsvarende vannverdiene og de tilsatte kondisjoneringsmidlene, er av avgjørende betydning. Derfor bør de kontrolleres regelmessig med tilsvarende vanntestutstyr. VARMEKRETSEN OG TAPPEVARMTVANNSMAGASINET SPYLES, FYLLES OG LUFTES For å avlufte tappevarmtvannsmagasinet må varmekretsen og tappevarmtvanns-ladekretsen spyles samtidig.

22 PÅ LWC 60 LWC 00 GJØR DU SLIK: Hvis apparatet er lukket, åpnes framveggen»transport med sekketralle» Hurtigskruene på den nederste framveggen (= betjeningsside) løsnes, den nederste framveggen fjernes og settes på et trygt sted. Apparatet spyles og fylles med påfyllings- og tømmekranen... For å garantere at motoren sitter ordentlig på ventilen er det viktig at bøylestiften med innsnevringen ikke trykkes bakenfor nesen; da er det nemlig ikke sikkert at motoren sitter fast på ventilen! For riktig hold må bøylestiften ligge på nesen med begge takkene: ATTENTION Ved spylingen må et trykk på,5 bar ikke overskrides. Utløpsslangen for sikkerhetsventilens varmekrets må være tilkoblet før spyling og påfylling. Varmepumpe og varmekrets spyles i omtrent 5 minutter. Varmekrets og tappevarmtvannsladekrets luftes ut LWC 00 Påfyllings- og tømmekran -veis-ventilens motor demonteres. For å gjøre dette fjernes bøylestiften i bunnen av motoren og motoren dras forsiktig av oppover. Spindelen dreies 80 og tappevarmtvannsladekretsen spyles i ca. minutt... Spindelen dreies 80 tilbake til utgangsposisjonen (spindelens avrundete side peker mot B)... LWC Avluftingsventil Varmekretsen spyles! Ved behov kan oppvarmingsog tappevarmtvannsladekretsen spyles samtidig! For å gjøre dette dreies spindelen 0... Etter at spylings- og påfyllingsprosessen er avsluttet settes spindelen i utgangsstilling og -veis-ventilens motor monteres. LWC 00 Avluftingsventil

23 LWC 0 Påfyllings- og tømmekran Permanent avlufter Under denne operasjonen dreies spaken på omkoblingsventilen for tappevarmtvannsladekretsen moturs. Resetknappen trykkes; spyling i ca. minutt... Når varmepumpen, varmekretsen og tappevarmtvanns-ladekretsen spylt, startes avluftingsprogrammet for varme- og varmepumpekontrollen så snart betjeningsenheten er montert. Nedre framvegg monteres, forutsatt at det ikke skal utføres mer arbeid. Omkoblingsventil PÅ LWC 0 GJØR DU SLIK: Hvis apparatet er lukket, åpnes nedre framvegg»transport med sekketralle» Hurtigskruene på den nederste framveggen (= betjeningsside) løsnes, den nederste framveggen fjernes og settes på et trygt sted. Apparatet spyles og fylles med påfyllings- og tømmekranen... ATTENTION Ved spylingen må et trykk på,5 bar ikke overskrides. Avløpsslangen på sikkerhetsventilen i varmekretsen må være tilkoblet før spyling og påfylling. Resetknapp Spaken på oversiden av omkoblingsventilen stilles oppover, fra høyre Deretter settes spaken på omkoblingsventilen for tappevarmtvannsladekretsen tilbake i utgangsposisjon ved å dreie den medurs. Resetknappen trykkes: Varmepumpe og varmekrets spyles i omtrent 5 minutter. Resetknapp Spaken på oversiden av omkoblingsventilen dreies fra øvre stilling slik at den peker til høyre

24 Varmekrets og tappevarmtvannsladekrets avluftes Overløpsventil KONTROLLER OG STILL INN OVERLØPSVENTILEN De følgende arbeidstrinnene må gjennomføres i løpet av ganske kort tid. Varmepumpen slår seg på høytrykksalarm når den maksimale turløpstemperaturen overskrides. LWC 0 Avluftingsventil Kontroller at anlegget går i varmedrift (ideelt sett i kald tilstand) Ved for lavt innstilt varmekurve setter du anlegget i»tvungen oppvarming»... Bruksanvisning for oppvarming- og varmepumpekontrollen. Ventilene til varmekretsen stenges Kontroller at volumstrømmen ledes til 00 % gjennom overløpsventilen Les av tur- og returløpstemperaturene på oppvarmings- og varmepumpekontrollen Bruksanvisning for oppvarmings- og varmepumpekontrollen. Permanent avlufter Nedre framvegg monteres, forutsatt at det ikke skal utføres mer arbeid. Reguleringsrattet på overløpsventilen dreies helt til temperaturforskjellen (= differansen) mellom turog returløp ligger mellom 5 og 9 K Når varmepumpen, varmekretsen og tappevarmtvanns-ladekretsen spylt, startes avluftingsprogrammet for varme- og varmepumpekontrollen så snart betjeningsenheten er montert. Isolasjon av de hydrauliske tilkoblingene Vibrasjonsdempingen og varmekretsens faste rørinstallasjon isoleres. Isoleringen må utføres i henhold til lokale normer og retningslinjer. Reguleringsratt Overløpsventil Dreining av reguleringsrattet: til høyre = temperaturdifferansen økes. til venstre = temperaturdifferansen minskes. Ventilene til varmekretsen åpnes Kontrollenheten på oppvarmingen og varmepumpen resettes.

25 Montering av betjeningsenheten FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av faglært elektriker. Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! Gjør følgende: Heng krokene på betjeningsenheten inn i hakkene foran på apparatet (enten i de øvre eller de nedre hakkene)... I fronten av apparatet er det i forskjellige høyder laget hakk for å feste betjeningsenheten: Eksempel: Betjeningsenheten plassert oppe Sett inn betjeningsenheten og trykk den nedover til den fester fire hakk oppe fire hakk nede På baksiden av betjeningsenheten er det kroker som brukes til å henge på plass betjeningsdelen foran på apparatet: Styrekabelen til oppvarmings- og varmepumpekontrollen stikkes inn i den høyre bøssingen på undersiden av betjeningsenheten 5

26 Fra den vestre bøssingen på undersiden kan betjeningsenheten forbindes med en computer eller et nettverk slik at oppvarmings- og varmepumpekontrollen styres derfra. Dette forutsetter at det ble lagt en avskjermet nettverkskabel (kategori 6) gjennom apparatet sammen med de elektriske koblingene. Bruksanvisning for oppvarmings- og varmepumpekontroll, utgave for»håndverkere», avsnitt»webserver». Hvis denne kabelen eksisterer, stikkes RJ 5-pluggen på nettverkskabelen inn i den venstre bøssingen på betjeningsenheten. Montering og demontering av paneldeksel MONTERING AV PANELDEKSELET I leveransen fra fabrikken er det planlagt at betjeningsenheten plasseres i de øvre hakkene i fronten av apparatet. Hvis du velger å plassere betjeningsdelen i de nedre hakkene, må du først ta blindlokket av paneldekselet og så sette det tilbake, over logoen. Det er mulig å legge nettverkskabelen i ettertid. For å kunne koble den til må imidlertid først paneldekselet tas av. Paneldekselet som levert fra fabrikken: Hakk for betjeningsenhet Logo Blindlokk Stikk først paneldekselet inn i de nederste av slissene i fronten av apparatet 6

27 Deretter stikkes forriglingslaskene på paneldekselet først inn på én side, nedenfra og opp, i slissene i fronten av apparatet DEMONTERING AV PANELDEKSELET For å ta av paneldekselet, løsnes forriglingslaskene først på én hel side med trykk inn mot midten av dekselet. Deretter løsnes forriglingslaskene på motsatt side. Så gjøres motsatt side: forriglingslaskene på paneldekselet trykkes inn i slissene, nedenfra og opp Til slutt trykkes de øverste forriglingslaskene inn i slissene i slissene i fronten av apparatet. 7

28 Igangsetting Gjør følgende: ADVARSEL! Apparatet skal bare tas i bruk med ferdig påmonterte luftkanaler, værbeskyttelseseller nettinggittere og lukkede deksler. Foreta en grundig installasjonskontroll og gå gjennom grovsjekklisten»grovsjekkliste». Varmepumpeanlegget settes i gang av kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten. Dette faktureres! SIKKERHETSTEMPERATURBEGRENSER På det elektriske varmeelementet er det installert en sikkerhetstemperaturvakt (avhengig av apparattypen). Hvis varmepumpen faller ut eller det er luft i anlegget må det kontrolleres om reset-knappen på denne sikkerhetstemperaturvakten har hoppet ut. I så fall trykkes den inn igjen. Med installasjonskontrollen forebygger du skader på varmepumpeanlegget som kan oppstå på grunn av ikke-forskriftsmessig utført arbeide. Du må forsikre deg om at Høyredreiningsfeltet for krafttilførselen (kompressor) er sikret. Oppstilling og montasje av varmepumpen er utført i henhold til bestemmelsene i denne bruksanvisningen. De elektriske installasjonene er utført fagmessig og korrekt. det er installert en -polet sikringsautomat for kompressoren. Denne må ha en kontaktåpningsavstand på minst mm. Elektriske varmeelement med sikkerhetstemperaturknapp Reset-knapp Varmekretsen er spylt, påfylt og grundig luftet ut. Alle ventiler og sperreinnretninger i varmekretsen er åpnet. Alle rørsystemer og komponenter i anlegget er tette. Fullføringsrapporten for varmepumpeanlegget utfylles nøye og underskrives»fullføringsrapport for varmepumpeanlegg». I Tyskland: Fullføringsrapport for varmepumpeanlegg sendes sammen med grovsjekklisten til produsentens fabrikkskundeservice Utenfor Tyskland: Fullføringsrapport for varmepumpeanlegg sendes sammen med grovsjekklisten til produsentens ansvarlige samarbeidspartner på stedet Oversikt»Kundeservice». 8

29 Demontering FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av faglært elektriker. Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! ADVARSEL! Kun kvalifiserte VVS-montører får lov til å demontere apparatet fra anlegget. ATTENTION Apparatkomponenter, kjølemiddel og olje må resirkuleres eller tilføres kildesorteringen på forskriftsmessig måte. DEMONTERING AV BACKUP-BATTERIET ATTENTION Før oppvarmings- og varmepumpekontrollen skrotes fjernes backup-batteriet fra prosessorkortet. Batteriet kan skyves ut med en skrutrekker. Batteri og elektroniske komponenter må destrueres på miljøvennlig måte. 9

30 Tekniske data / leveransens innhold Apparatbeteckning Varmepumpetype Væske/vann ı Luft/vann ı Vann/vann stemmer ı stemmer ikke Oppstillingssted Inne ı ute stemmer ı stemmer ikke Konformitet Effektdata Varmeeffekt/COP ved A7/W5 A7/W5 A/W5 A0/W5 A-7/W5 A-5/W5 Normpunkt etter EN5 Normpunkt etter EN5 Driftspunkt etter EN5 Driftspunkt etter EN5 Driftspunkt etter EN5 kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor CE kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı Bruksbegrensninger Varmeanlegg C Varmekilde C Ekstra driftspunkter Lyd Lydtrykknivå inne (gjennomsnittsmåling i fritt område i m avstand rundt maskinen) db(a) Lydtrykknivå ute (gjennomsnittsmåling i fritt område i m avstand fra lufttilkoblingene) (x m original, rett luftkanal) db(a) Varmekilde Luftvolumstrøm ved maksimal ekstern pressing m³/h Maksimalt eksternt trykk Pa Varmeanlegg Volumstrøm: minimal væskestrøm ı nominell væskestrøm A7/W5 EN5 ı maksimal væskestrøm l/h Trykktap varmepumpe p ı volumstrøm bar ı l/h Trykktap varmepumpe p ı volumstrøm bar ı l/h Innhold bufferlager I -veisventil oppvarming/bruksvarmtvann... Generelle apparatdata Mål (se målskjema for den oppgitte dimensjonen) Dimensjon Vekt total kg Tilkoblinger Varmekrets Tappevarmtvannskrets Kjølemedium Kjølemediumtype ı fyllmengde ı kg Fritt tverrsnitt luftkanaler mm Tverrsnitt kondensatvannslange ı lengde ut av apparat mm ı m Elektrisitet Spenningskode ı allpolet sikring varmepumpe **) ı A Spenningskode ı sikring styrestrøm **) ı A Spenningskode ı sikring elektrisk varmekolbe **) ı A Varmepumper reelt effektbehov i normpunkt A7/W5 etter EN5: Effektbehov ı strømopptak ı cosφ kw ı A ı Maksimal maskinstrøm innenfor bruksgrensene A Startstrøm: direkte ı med mykstarter A ı A Beskyttelsesart IP Effekt elektrisk varmekolbe ı ı faset kw ı kw ı kw Byggekomponenter Sirkulasjonspumpe varmesirkulering ved nominell væskestrøm: Effektbehov ı strømopptak kw ı A Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetsorgan varmeanlegg ı Sikkerhetsorgan varmekilde Inkl. i den lev.: ja nei Varme- og varmepumperegulator Inkludert i den leveringen: ja nei Styrings- og følerledning Inkludert i den leveringen: ja nei Kraftledning til apparatet Inkludert i den leveringen: ja nei Elektronisk mykstarter integrert: ja nei Ekspansjonskar Varmekilde: Inkludert in den leveringen ı volum ı forkomprimert ja nei ı l ı bar Trykkstyrt bypass integrert: ja nei Fleksible tilkoblinger Varmeanlegg ı varmekilde Inkludert i den leveringen: ja nei NO8085a *) avhengig av komponenttoleranser og gjennomstrømning **) lokale forskrifter må overholdes i.p. = ikke påviselig e.e.v. = etter eget valg ¹) Returløp varmtvann ²) Turløp varmtvann 0

31 LWC 60 LWC 80 LWC 00 LWC 0 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 7,0 ı, 6,8 ı,5 6, ı,5 7, ı,,7 ı,9 0¹ 5² -0 5 A> -7 / 60² ı 00 ı 650 ı 0, ı R AG R AG R07C ı, x ı ~/PE/00V/50Hz ı C0 ~/N/PE/0V/50Hz ı B0 ~/N/PE/00V/50Hz ı C0,65 ı,65 ı 0,66 5,7 ı ı ı 0,07 ı 0,5 ı ı 8 ı,5 8,6 ı, 8,5 ı,5 8,0 ı,5 9, ı, 6, ı,8 0¹ 5² -0 5 A> -7 / 60² ı 700 ı 50 ı 0,6 ı R"AG R"AG R07C ı, 570 x ı ~/PE/00V/50Hz ı C0 ~/N/PE/0V/50Hz ı B0 ~/N/PE/00V/50Hz ı C0,0 ı, ı 0,7 7, 6 ı 0 6 ı ı 0,07 ı 0,5 ı ı 8 ı,5, ı,,8 ı, 0, ı,, ı, 8, ı,8 0¹ 58² (60²)*) ı 000 ı 500 ı 0,7 ı R"AG R"AG R0A ı, 570 x ı ~/PE/00V/50Hz ı C6 ~/N/PE/0V/50Hz ı B0 ~/N/PE/00V/50Hz ı C6,9 ı 5,5 ı 0, ı 0 9 ı 6 ı 0,07 ı 0,5 ı ı ı,5,7 ı,,5 ı,,9 ı,,6 ı, 9,5 ı,7 0¹ 58² (60²)*) ı 500 ı 000 ı 0, ı R5/"AG R5/"AG R0A ı,5 570 x ı ~/PE/00V/50Hz ı C6 ~/N/PE/0V/50Hz ı B0 ~/N/PE/00V/50Hz ı C6, ı 6, ı 0,75 9,7 6 ı ı 6 ı 0,07 ı 0,5 ı ı ı, b 8090-a 808-h 808-h

32 LWC 60 Qh (kw) COP Effektkurver Temp ( C) Pe (kw) 5 C VD 50 C VD Temp ( C) Temp ( C) p (bar) 0,6 0,5 p" 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,5,0,5,0,5,0 (m³/h) 89-a Legende: DE8L/7008 Tegnforklaring: NO8L/7008 Volumenstrom Heizwasser Volumstrøm varmtvann Temp Temperatur Wärmequelle Temp Temperatur varmekilde Qh Heizleistung Qh Varmeeffekt Pe Leistungsaufnahme Pe Effektbehov COP Coefficient of performance / Leistungszahl COP Coefficient of performance / effektfaktor p Freie Pressung Heizkreis p Fri løftehøyde varmeanlegg VD Verdichter VD Kompressor(er) Änd./Ä.M./Ersteller/Datum - / PEP / Opel / Bezeichnung: Leistungs-Druckverlustkurven Seite: / ait-deutschland LWC60 GmbH a / ÄM 07-0 / Döring / Zeichnungsnummer: 89-a