Akkumulator montert på rekke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akkumulator montert på rekke"

Transkript

1 Bruksanvisning NO kkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper 80800cNO Oversettelse av bruksanvisningen

2 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares tilgjengelig like i nærheten av enheten. Den må alltid være tilgjengelig så lenge enheten brukes. Den må overlates til fremtidige eiere eller brukere av enheten. Før noe arbeid påbegynnes på og med enheten, må bruksanvisningen leses. Spesielt gjelder dette kapittelet om sikkerhet. lle anvisninger må følges i sin helhet og uten unntak. Denne bruksanvisningen kan inneholde beskrivelser som virker uforståelige eller uklare. Ved spørsmål eller uklarheter, må du henvende deg til fabrikkens kundeservice, eller til produsentens samarbeidspartner på stedet. Da denne bruksanvisningen er utarbeidet for flere forskjellige modeller, er det meget viktig at du følger anvisningene som er aktuelle for din enhet. Bruksanvisningen gjelder kun for de personene som faktisk betjener enheten. Bruksanvisningen skal anses som konfidensiell. Den er beskyttet av Lov om Opphavsrett til Åndsverk. Flerfoldiggjøring av bruksanvisningen helt eller delvis i form av ettertrykk, fotokopi, som elektronisk datamedium eller en hvilken som helst annen form krever produsentens samtykke. Det samme gjelder oversettelse til et annet språk. Signaltegn I bruksanvisningen kjennetegnes informasjon med symboler. De har følgende betydning: Informasjon for bruker. Informasjon eller anvisninger for kvalifisert fagpersonale. Fare! ngir en umiddelbart truende fare som fører til alvorlige personskader eller risiko for dødsfall. dvarsel! ngir en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller risiko for dødsfall. Forsiktig! ngir en potensielt farlig situasjon som kan føre til moderate eller lettere personskader. ttention ngir en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader. Merknad Viktig informasjon. Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Henvisning til andre dokumenter fra produsenten cNO Oversettelse av bruksanvisningen

3 Innholdsfortegnelse Informasjon for brukere og kvalifisert fagpersonale Vennligst les dette først... Signaltegn... Informasjon for brukere Riktig bruk...4 nsvarsfraskrivelse...4 Sikkerhet...4 Kundeservice...4 nsvar / garanti...4 vfallsbehandling...4 nvisninger for kvalifisert fagpersonale Leveransens innhold...5 Tilbehør...5 Oppstilling...5 Transport til oppstillingsstedet...6 Oppstilling...6 Montering...6 Tømming av akkumulatoren...6 Montering av føleren for varme- og varmepumpestyringen...7 Isolasjon av tilkoplingene og akkumulatoren...7 Tekniske data WPS 60/6...8 UPS TPS TPSK TPS TPSK TPS STPS TPS TPS WTPSK Måltegninger WPS 60, WPS UPS TPS TPSK TPSK TPS 500 TPS STPS TPS 500 TPS WTPSK Oppstillingsplan WTPSK WPS60/WPS Oppstillingsplan for gulvstående akkumulatorer cNO Oversettelse av bruksanvisningen

4 Riktig bruk kkumulatoren må kun brukes til det formål den er beregnet til. Dette betyr som akkumulator i forbindelse med: Luft/vann varmepumper Væske/vann varmepumper Vann/vann varmepumper Merknad Ved sol-akkumulatorer er tilkopling til solaranlegg mulig. Merknad Kun TPSK-/WTPSK-akkumulator tillatt for kjøling. Sikkerhet Ved riktig bruk er enheten driftssikker. Enhetens konstruksjon og utførelse er i henhold til dagens tekniske utviklingsnivå; alle relevante DIN/VDE-forskrifter og sikkerhetsbestemmelser er fulgt. Enhver person som utfører arbeider på enheten, må ha lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder selv om personen tidligere har arbeidet med et tilsvarende eller lignende utstyr, eller har fått opplæring av produsenten dvarsel! Kun kvalifisert fagpersonale (VVS-montører og autoriserte elektrikere) får gjennomføre arbeider på enheten og de tilhørende komponentene. Forsikt! Driftstrykkene som er oppgitt på merkeplaten må ikke overskrides. Forsikt! kkumulatoren er ikke egnet som varmtvannsreservoar. Oversikt»Tekniske data» samt oversikt»tekniske data / leveringsomfang» i bruksanvisningen til varmepumpen, som akkumulatoren koples til. nsvarsfraskrivelse Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Produsentens ansvar opphører også: når det utføres arbeid på enheten og dens komponenter, som er i strid med anvisningene i denne bruksanvisningen. når arbeider på enheten og dens komponenter utføres på ikke forskriftsmessig måte. når det utføres arbeider på enheten som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke er uttrykkelig godkjent i skriftlig form av produsenten. når enheten eller komponenter på enheten endres, bygges om eller demonteres uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra produsenten. Kundeservice For teknisk informasjon ber vi deg ta kontakt med en faglært håndverker, eller med produsentens samarbeidspartner på stedet. Oversikt»Kundeservice» i bruksanvisningen for varmepumpen. nsvar / garanti nsvars- og garantibestemmelser finner du i kjøpsdokumentene. Merknad Ved alle anliggender vedrørende ansvar og garanti, ber vi deg kontakte din forhandler. vfallsbehandling Når den gamle enheten tas ut av bruk, må gjeldende lokale lover, retningslinjer og standarder for gjenvinning, gjenbruk og destruksjon overholdes cNO Oversettelse av bruksanvisningen

5 Leveransens innhold kkumulator i tillegg ved TPS / STPS / WTPSK: Følere for varme- og varmepumpestyringen i tillegg ved TPSK: Følere for varme- og varmepumpestyringen Dette gjør du først: Det leverte produktet kontrolleres for ytre synlige skader Det må kontrolleres at leveransen er komplett. Eventuelle mangler må reklameres umiddelbart. Informasjon om hvilken type akkumulator det dreier seg om, finner du på merkeplaten som er plassert på den leverte akkumulatoren. Forkortelsene har følgende betydning: WPS = kkumulator montert på rekke, for veggmontering UPS = kkumulator montert på rekke, skjult modell TPS = Skilleakkumulator (= parallellkoplet akkumulator) STPS = Skilleakkumulator Solar (= parallellkoplet akkumulator med mulighet til tilkopling av solaranlegg) WTPSK = veggmontert, dampdiffusjonstett isolert skilleakkumulator (egnet for reversible anlegg) TPSK = Dampdiffusjonstett isolert skilleakkumulator (egnet for reversible anlegg) Oppstilling For alt arbeid som utføres gjelder: Merknad Gjeldende lokale forskrifter for forebygging av ulykker, lokale lover og regler, forordninger og direktiver skal alltid overholdes. dvarsel! Oppstillingen og monteringen av akkumulatoren skal kun utføres av kvalifisert fagpersonale! ttention Oppstillingen må gjøres i et frostsikkert rom, slik at det ikke kan oppstå noen frostskader på akkumulatoren, på ledningssystemet og på tilkoplingene. Merknad kkumulatoren skal helst plasseres i nærheten av varmeprodusenten, slik at varmetap holdes så lave som mulig. Pass på at det legges så korte ledningslengder til forbrukeren som mulig. ttention Underlaget på oppstillingsstedet må være tørt og ha tilstrekkelig bæreevne. Ved akkumulatorer for veggmontering, må veggen være tilstrekkelig dimensjonert for vekten av den fylte akkumulatoren. Oversikt»Tekniske data, vekt» for den aktuelle enhetstypen Tilbehør ttention Bruk kun originalt tilbehør fra produsenten. Elektriske varmekolber fra 4,5 til 9 kw må velges spesielt for det hvert anlegg og bestilles separat. Hvilken elektrisk varmekolbe er egnet for akkumulatoren > finner du i»tekniske data» cNO Oversettelse av bruksanvisningen 5

6 Transport til oppstillingsstedet For å unngå transportskader bør du transportere akkumulatoren (sikret på en trepall) med en truck til det endelige oppstillingsstedet. dvarsel! Det er absolutt nødvendig at akkumulatoren sikres mot at den sklir under transporten. dvarsel! Det består fare for velting under nedlessingen fra trepallen, og under transporten med sekketrallen eller trucken! Dette kan medføre personskader og skader på akkumulatoren. Sørg for egnede tiltak som utelukker fare for velting. Merknad kkumulatoren leveres fullstendig isolert. Transport- og emballasjematerialet skal avhendes i samsvar med forskriftene og på en miljøvennlig måte. Montering Merknad Gjeldende lokale forskrifter for forebygging av ulykker, lokale lover og regler, forordninger og direktiv skal alltid overholdes. dvarsel! Oppstillingen og monteringen av akkumulatoren skal kun utføres av kvalifisert fagpersonale! dvarsel! Elektriske varmekobler skal kun tilkoples av kvalifiserte elektrikere i henhold til det tilsvarende koplingsskjemaet. De lokalt gjeldende standardene og retningslinjene må absolutt overholdes. ttention Driftstrykkene som er oppgitt på merkeplaten må ikke overskrides. Oppstilling Pass på ved oppstillingen, at det finnes tilstrekkelig avstand til vegger og andre gjenstander for å kunne montere tilkoplingsledningene. Merknad Ikke benyttede tilkoplingspunkter skal tettes med tilsvarende plugger eller deksler. For plassering av tilkoplingene, se målskissen for den aktuelle enhetstypen. Tømming av akkumulatoren ttention Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon når akkumulatoren tømmes cNO Oversettelse av bruksanvisningen

7 Montering av føleren for varme- og varmepumpestyringen kkumulator montert på rekke (skjult akkumulator) Føleren for varme- og varmepumpestyringen er allerede montert i varmepumpen i fabrikken. Parallellkoplet akkumulator Skilleakkumulator TPS og STPS Føleren for varme- og varmepumpestyringen som medfølger leveransen må monteres på installasjonsstedet i én av de dertil egnede nedsenkningshylsene. For plassering, for aktuell enhetstype. Skilleakkumulator kjøling TPSK Begge følerne for varme- og varmepumpestyringen som medfølger leveransen må monteres på installasjonsstedet i de dertil egnede nedsenkningshylsene. For plassering, for aktuell enhetstype. Isolasjon av tilkoplingene og akkumulatoren Merknad Isolasjonen må utføres i henhold til gjeldende lokale normer og retningslinjer. Gå frem på følgende måte: Tettheten av alle hydrauliske tilkoplinger må kontrolleres. Gjennomføre en trykktest lle forbindelser og ledninger må isoleres. ttention Ved TPSK-/WTPSK-akkumulatorer må isolasjonen forbindelser, ledninger og tilkoblinger utføres dampdiffusjonstett. Skilleakkumulator veggmontert kjøling WTPSK Begge følerne for varme- og varmepumpestyringen som medfølger leveransen må monteres på installasjonsstedet i de dertil egnede nedsenkningshylsene. For plassering, for aktuell enhetstype cNO Oversettelse av bruksanvisningen 7

8 Tekniske data Type akkumulator: kkumulator, veggmontering Skjult akkumulator Tilleggs-akkumulator Skilleakkumulator Skilleakkumulator Solar Dampdiffusjonstett isolert skilleakkumulator Nominelt innhold l Dimensjoner Nettovekt kg Maksimal temperatur i akkumulatoren Tillatt driftstrykk bar Tilkoplinger Maks. effekt varmekolbe kw passer ı passer ikke WPS 60/ UPS ,0 Type akkumulator: Skjult akkumulator Tilleggs-akkumulator Skilleakkumulator Skilleakkumulator Solar Dampdiffusjonstett isolert skilleakkumulator Nominelt innhold l Dimensjoner Nettovekt kg Maksimal temperatur i akkumulatoren Tillatt driftstrykk bar Tilkoplinger Maks. effekt varmekolbe kw passer ı passer ikke TPS ,0 TPSK x 6,0 Type akkumulator: Skjult akkumulator Tilleggs-akkumulator Skilleakkumulator Skilleakkumulator Solar Dampdiffusjonstett isolert skilleakkumulator Nominelt innhold l Dimensjoner Nettovekt kg Maksimal temperatur i akkumulatoren Tillatt driftstrykk bar Tilkoplinger Maks. effekt varmekolbe kw passer ı passer ikke TPS x 7,5 TPSK x 7, cNO Oversettelse av bruksanvisningen

9 Tekniske data Type akkumulator: Skjult akkumulator Tilleggs-akkumulator Skilleakkumulator Skilleakkumulator Solar Dampdiffusjonstett isolert skilleakkumulator Nominelt innhold l Dimensjoner Nettovekt kg Maksimal temperatur i akkumulatoren Tillatt driftstrykk bar Tilkoplinger Maks. effekt varmekolbe kw real varmeveksler passer ı passer ikke TPS x 9,0 STPS x 9,0 Type akkumulator: Skjult akkumulator Tilleggs-akkumulator Skilleakkumulator Skilleakkumulator Solar Dampdiffusjonstett isolert skilleakkumulator Nominelt innhold l Dimensjoner Nettovekt kg Maksimal temperatur i akkumulatoren Tillatt driftstrykk bar Tilkoplinger Maks. effekt varmekolbe kw passer ı passer ikke TPS x 9,0 TPS x 9,0 Type akkumulator: Skjult akkumulator Tilleggs-akkumulator Skilleakkumulator Skilleakkumulator Solar Dampdiffusjonstett isolert skilleakkumulator Nominelt innhold l Dimensjoner Nettovekt kg Maksimal temperatur i akkumulatoren Tillatt driftstrykk bar Tilkoplinger Maks. effekt varmekolbe kw passer ı passer ikke WTPSK cNO Oversettelse av bruksanvisningen 9

10 4 5 Måltegninger WPS 60, WPS F V F V F V E E E D nde: DE894b nische Änderungen vorbehalten. aße in mm. Legende: DE894b Variante Vorderansicht Draufsicht V/V Variant / Variant B Schutzvermerk ISO 606 beachten Legende: DE894b Technische Änderungen vorbehalten. lle Maße in mm. V Variante Vorderansicht 450 Draufsicht Sett forfra Legende: DE8995 Sett ovenfra Technische Änderungen vorbehalten. lle Maße in mm. Legende: DE8995 Technische Änderungen vorbehalten. B Pos. V Variante Betegnelse Dim. WPS 60 lle Dim. WPS Maße 6 in mm. Vorderansicht Utgående varmebærer R" G R /" G Draufsicht V Variante b ÄM 007/04 Inngående varmebærer R" G R /" Vorderansicht G a Tilkobling KFE-kran Rp /" IG Rp /" Draufsicht IG4 Zust. Änderungstext vluftning Rp /" IG Rp /" IG Nominelt innhold Nettovekt 6 Liter 4 kg Schutzvermerk ISO 606 beachten D B D DM 6..0DM Datum Von Erstellt Gepr. Norm. llgemein toleranz DIN ISO 768 -c Datum ait-deutsc Industr D cNO Oversettelse av bruksanvisningen

11 UPS 40 Måltegninger 4 F E > D B Legende: 8988aTegnforklaring: Technische Änderungen lle dimensjoner vorbehalten. i mm. lle Maße in mm. Nettogewicht: 75 kg NO8988a Pos. Betegnelse Dim. UPS 40 Føler / sikkerhetsventil R /" G Pos. Bezeichnung Fühler / Sicherheitsventil Dim. R /" G Heizwasser ustritt R /4" G Heizwasser Eintritt R /4" G 4 Muffe für Elektroheizstab NettovektR /" IG Utgående varmebærer R /4" G Inngående varmebærer R /4" G 4 Muffe for elektrisk varmekolbe R /" IG UPS kg 80800cNO Oversettelse av bruksanvisningen

12 Måltegninger TPS 00 Tegnforklaring: NO8904c lle dimensjoner i mm. Legende: DE8904c Technische Pos. Änderungen vorbehalten Betegnelse Dim. TPS 00 alle Maße in mm Varmebærer R /" IG Muffe for elektrisk varmekolbe R /" IG Pos. Bezeichnung Muffe for neddykkingsføler Dim. TPS 00 R /" IG Heizwasser 4 Tilkobling for tømmekran R /" IG R /4" G Muffe für Elektoheizstab 5 Muffe for avluftnings- og sikkerhetsventil R /" IG R " IG Muffe für Fühlertauchhülse 6 Neddykkingsrør for føler R /" IG Øi = 8mm 4 nschluss für Entleerungshahn R /4" G Nettovekt Vippemål 5 Muffe für Entlüftungs- und Sicherheitsventil R " IG TPS kg Tauchrohr für Fühler Øi = 8mm Nettogewicht Kippmaß TPS 00 60kg cNO Oversettelse av bruksanvisningen

13 Måltegninger TPSK 00 Tegnforklaring: NO8950 lle dimensjoner i mm. Legende: DE8950 Technische Änderungen Pos. vorbehalten Betegnelse TPSK 00 alle Maße in mm Varmebærer R /" IG Muffe for elektrisk varmekolbe R /" IG Pos. Bezeichnung Muffe for neddykkingsføler Dim. TPSK 00 R /" IG Heizwasser 4 Tilkobling for tømmekran R /" IG R /4" G Muffe für Elektoheizstab 5 Muffe for avluftnings- og sikkerhetsventil R /" IG R " IG Muffe für Fühlertauchhülse 6 Neddykkingsrør for føler R /" IG Øi = 8mm 4 nschluss für Entleerungshahn R /4" G Nettovekt Vippemål 5 Muffe für Entlüftungs- und Sicherheitsventil R " IG TPSK kg Tauchrohr für Fühler Øi = 8mm Nettogewicht Kippmass TPSK 00 70kg cNO Oversettelse av bruksanvisningen

14 TPSK 500 Måltegninger Tegnforklaring: lle dimensjoner i mm. Nettovekt NO8944a Pos. Betegnelse Dim. TPSK 500 Varmebærer R " IG Muffe for elektrisk varmekolbe R /" IG Muffe for neddykkingsføler R /" IG 4 Tilkobling for tømmekran R " G 5 Muffe for avluftnings- og sikkerhetsventil R /" IG 6 Neddykkingsrør for føler Ø i 8mm Vippemål TPSK kg cNO Oversettelse av bruksanvisningen

15 Måltegninger TPS 500 TPS 800 Tegnforklaring: NO8945g lle dimensjoner i mm. Pos. Betegnelse Dim. TPS 500 Dim. TPS 800 Varmebærer R " IG R " IG Muffe for elektrisk varmekolbe R /" IG R /" IG Muffe for neddykkingsføler R /" IG R /" IG 4 Tilkobling for tømmekran R " G R " G 5 Muffe for avluftnings- og sikkerhetsventil R /" IG R /" IG 6 Neddykkingsrør for føler Ø i mm Ø i mm TPS kg cNO Oversettelse av bruksanvisningen H H H4 H5 H6 H7 H8 H9 H0 H H B B TPS TPS Nettovekt Veltemål (akkumulator uten isolasjon) TPS kg 000 5

16 STPS 800 Måltegninger Tegnforklaring: NO8909d lle dimensjoner i mm. STPS kg 055,8 m² 6 Pos. Betegnelse Dim. STPS 800 Varmebærer R " IG Muffe for elektrisk varmekolbe R /" IG Muffe for neddykkingsføler R /" IG 4 Tilkobling for tømmekran R " G 5 Muffe for avluftnings- og sikkerhetsventil R /" IG 6 Neddykkingsrør for føler Di = mm 7 Solar turløp R " IG 8 Solar returløp R " IG Nettovekt Veltemål (akkumulator uten isolasjon) Vekslerflate 80800cNO Oversettelse av bruksanvisningen

17 Måltegninger TPS 500 TPS 000 Tegnforklaring: lle dimensjoner i mm. NO890b Pos. Betegnelse Dim. TPS 500 Dim. TPS 000 Varmebærer 8x flens DN 80/PN6 DN 80/PN6 Muffe for elektrisk varmekolbe R /" IG R /" IG Muffe for neddykkingsføler R /" IG R /" IG 4 Tilkobling for tømmekran R " G R " G 5 Muffe for avluftnings- og sikkerhetsventil R /" IG R /" IG 6 Neddykkingsrør for føler Di = 7mm Di = 7mm 7 Følerskinne for føler Ø = 6-8mm Ø = 6-8mm TPS kg 400 L: 00; B: 60; H: 9 TPS TPS H H H H4 H5 H6 H7 H8 H9 H0 H B B Nettovekt Veltemål (akkumulator uten isolasjon) Utvendige mål TPS kg 0 L: 00; B: 090; H: cNO Oversettelse av bruksanvisningen 7

18 Måltegninger WTPSK 00 4 F G ( : 5) G 0 E Schutzvermerk ISO 606 beachten D Tegnforklaring: NO8944 lle dimensjoner i mm. G Sett forfra Sett ovenfra Detaljert visning 80 Legende: DE8944 Technische Änderungen vorbehalten. lle Maße in mm. Pos. Betegnelse Dim. Blindplugg B Turløp Rp " G Vorderansicht Draufsicht Detailansicht Nedsenkningshylse med føler Ø i 0 4 Returløp fra varme Rp " 5 Returløp til varmepumpe Rp " Nominelt innhold Nettovekt 00 Liter 4 Kg cNO Oversettelse av bruksanvisningen

19 F Oppstillingsplan WTPSK 00 WPS60/WPS FS >0 > >50 >55 55 >00 >645 Schutzvermerk ISO 606 beachten E D Tegnforklaring: NO8945 lle dimensjoner i mm. VSett forfra FS Minste flate for å sikre tilgjengelighet for drift og7 FS >0 450 >0 >490 >50 (80) >50 0 : DE8945 he Änderungen vorbehalten. e in mm. deransicht iraum für Servicezwecke Legende: DE8946 Technische Änderungen vorbehalten. lle Maße in mm. Vorderansicht Oppstillingsplan for gulvstående akkumulatorer FS Freiraum für Servicezwecke 4 B F Tegnforklaring: NO8997 lle dimensjoner i mm. Sett ovenfra MF Minste flate for å sikre tilgjengelighet for drift og service Schutzvermerk ISO 606 beachten E D 4 MF - PEP 0/0..0DM Zust. Änderungstext Datum Von llgemeintoleranz DIN ISO 768 -c Erstellt Gepr. Norm. Datum Oberflächen Name 0..0 Markieton..0 Markieton lpha-innotec GmbH Industriestraße D Kasendorf >800 Maß Werk Bene rtik Ers. kkumulator > cNO Oversettelse av bruksanvisningen B Legende: DE8997 lle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Draufsicht MF Mindestfläche um Betriebsfähigkeit und Service sicher zu stellen 9 Speicher

20 Produsert av ait-deutschland GmbH

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 830 L, 1000 L SOLAR

MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 830 L, 1000 L SOLAR Bruksanvisning NO MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 0 L, 00 L SOLAR Tilbehør til varmepumper 017400aNO Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling innendørs LW 60H/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A LWD 90A LWD 50A/RX LWD 70A/RX 805500gNO ait-deutschland GmbH Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW 60 H-A/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstiling innendørs LW 0 LW LW 00H Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken

Detaljer

Luft/vann Varmepumper

Luft/vann Varmepumper Bruksanvisning NO Luft/vann Varmepumper Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del

Detaljer

for væske/vann varmepumper Professionell

for væske/vann varmepumper Professionell Bruksanvisning NO Passive kjølepakker for væske/vann varmepumper Professionell WTK 1 WTK 2 WTK 3 WTK 4 WTK 5 WTK 6 ed forbehold om tekniske endringer. 83018500bNO Oversettelse av original bruksanvisning

Detaljer

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie Bruksanvisning NO LUFT / VANN Compact VARMEPUMPER LWC serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet.

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW... A/RX Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet. Den er del av produktet, og må

Detaljer

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer.

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer. Bruksanvisning NO VÆSKE/VANN Varmesentral Varmepumper WZS Serie Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke apparatet. Den er del av produktet,

Detaljer

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid norge Produktguide VARMEPUMR Varmepumpen for din fremtid Forord De tidene når byggherrer, leverandører og rådgivere involvert i arbeide med modernisering av varmeanlegg bare kunne velge mellom elektrisk

Detaljer

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Installasjonsanvisning 6 720 810 843 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Installasjonsanvisning 6 720 810 843 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installasjonsanvisning 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger............... 3 1.1 Symbolforklaring................................

Detaljer

0212651no 12.2012. Stavvibrator med integrert omformer IRFU. Driftanvisning

0212651no 12.2012. Stavvibrator med integrert omformer IRFU. Driftanvisning 0212651no 010 12.2012 Stavvibrator med integrert omformer IRFU Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0

Detaljer

Brukermanual for vaffeljern

Brukermanual for vaffeljern Brukermanual for vaffeljern Innhold 1. Generell informasjon...3 1.1 Informasjon vedrørende brukermanualen...3 1.2 Forklaring av symboler...3 1.3 Ansvar og garantier...4 1.4 Beskyttelse av kopirettighetene...4

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120 1113-00 15970314NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 120 Innholdsfortegnelse

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215 NO Bruksanvisning Elektrisk pannekakejern 104446 104447 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring...

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 N Bruksanvisning Informasjonsstatus: 05.2013 Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 Innholdsfortegnelse 1. Allmenne sikkerhetsinstrukser...3 1.1 Forskriftsmessig bruk...3 1.2 Målgruppe...3

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning

Detaljer

Luft -/røykgassystem for ecotec plus. Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. For installatøren VC DK..06/5-5. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Luft -/røykgassystem for ecotec plus. Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. For installatøren VC DK..06/5-5. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Monteringsanvisning For installatøren Monteringsanvisning Luft -/røykgassystem for ecotec plus VC DK..06/5-5 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 0 D -859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap RGE 4000 Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer