MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 830 L, 1000 L SOLAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 830 L, 1000 L SOLAR"

Transkript

1 Bruksanvisning NO MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 0 L, 00 L SOLAR Tilbehør til varmepumper aNO

2 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet. Bruksanvisningen er en del av apparatet og skal alltid være tilgjengelig i umiddelbar nærhet. Den må oppbevares så lenge apparatet er i bruk. Den må overlates til fremtidige eiere eller brukere. I tillegg til denne bruksanvisningen trenger du bruksanvisningen til varme- og varmepumpekontrollen og den som hører til varmepumpen din. Før noen form for arbeid begynnes på eller med apparatet, må bruksanvisningen leses. Spesielt gjelder dette kapittelet om sikkerhet. Alle anvisninger må følges i sin helhet og uten unntak. Det kan hende at denne bruksanvisningen inneholder beskrivelser som virker uforståelige eller uklare. Ved spørsmål eller uklarheter ber vi deg ta kontakt med din lokale forhandler eller fabrikkens kundeservice. Da denne bruksanvisningen omfatter flere forskjellige modeller er det viktig at du passer på å følge de anvisningene som er aktuelle for ditt apparat. Bruksanvisningen er utelukkende ment for de personer som faktisk betjener apparatet. Bruksanvisningen skal anses som konfidensiell. Den er beskyttet av Lov om Opphavsrett til Åndsverk. Flerfoldiggjøring av bruksanvisningen helt eller delvis i form av ettertrykk, fotokopi, som elektronisk datamedium eller en hvilken som helst annen form krever produsentens samtykke. Det samme gjelder oversettelse til et annet språk. Signaltegn I bruksanvisningen kjennetegnes informasjonen med symboler. De har følgende betydning: Informasjon for bruker. Informasjon eller anvisninger til kvalifisert fagpersonale FARE! Angir en umiddelbart truende fare, med alvorlige eller livstruende følger. ADVARSEL! Angir en potensielt farlig situasjon med mulige alvorlige eller livstruende følger. FORSIKTIG! Angir en potensielt farlig situasjon med mellomstore eller lettere skader til følge. FORSIKTIG! Angir en mulig farlig situasjon som kan medføre materielle skader. MERKNAD Viktig informasjon. Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Henvisning til andre dokumenter fra produsenten aNO

3 Innholdsfortegnelse INFORMASJON FOR BRUKERE OG FAGPERSONALE VENNLIGST LES DETTE FØRST...2 SIGNALTEGN...2 INFORMASJON FOR BRUKEREN RETT BRUK...4 ANSVARSFRASKRIVELSE...4 SIKKERHET...4 KUNDESERVICE...5 ANSVAR / GARANTI...5 AVFALLSBEHANDLING...5 ANVISNINGER FOR FAGPERSONALE LEVERANSENS INNHOLD...5 OPPSTILLING OG MONTERING...6 Transport til oppstillingsstedet...6 Oppstilling...7 Montering sirkulasjon... Isolering av sirkulasjonstilkoblingen...9 Hydrauliske tilkoblinger...9 Montasje av føler... TEKNISKE DATA...11 MÅLBILDER...12 MFS 600S...12 MFS 0S...1 MFS 00S...14 HYDRAULISK TILKOBLING...16 Legende hydraulikk...16 Hydraulisk tilkobling aNO

4 Rett bruk Multifunksjonsakkumulatoren må kun brukes til opprinnelig tiltenkt formål. Dvs. som lagdelt akkumulator i forbindelse med varmepumper. - med bufferområde for oppvarmingsvann - tappevarmtvannsberedning i gjennomstrømningsprinsipp - for luft/vann varmepumper - væske/vann varmepumper - vann/vann varmepumper Tilkoblingsmulighet av solaranlegg og fastbrennstoffkjel. Apparatet må kun brukes innenfor sine tekniske parametre. Oversikt Tekniske data og oversikt Tekniske data / leveringsomfang i bruksanvisningen til varmepumpen, som forbindes med multifunksjonsmagasinet. Ansvarsfraskrivelse Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uriktig bruk av apparatet. Produsentens ansvar opphører også: når det gjøres arbeider på apparatet/komponentene som er i strid med angivelsene i denne bruksanvisningen. når arbeider på apparatet/komponentene utføres av ikke-kvalifiserte personer. når det utføres arbeider på apparatet som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke er uttrykkelig godkjent i skriftlig form av produsenten. når apparatet eller komponenter på apparatet endres, bygges om eller demonteres uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra produsenten. Sikkerhet Ved riktig bruk er apparatet driftssikkert. Apparatets konstruksjon og utførelse er i henhold til dagens tekniske utviklingsnivå; alle relevante DIN/VDE-forskrifter og sikkerhetsbestemmelser er fulgt. Alle personer som utfører arbeider på apparatet, må ha lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder også i tilfelle personen det gjelder har arbeidet med et slikt eller lignende apparat, eller har fått opplæring av produsenten. FARE! Det er bare kvalifisert fagpersonale (VVSmontør, elektriker) som har lov til å utføre arbeider på anlegget aNO

5 Kundeservice For teknisk informasjon ber vi deg ta kontakt med en faghåndverker eller produsentens representant nær deg. Leveransens innhold Multifunksjons-tappevarmtvannsakkumulator: Oversikt»Kundeservice» i varmepumpens bruksanvisning. Ansvar / garanti Ansvars- og garantibestemmelsene finner du i kjøpsdokumentene. 2 Isoleringsskåler, skymantel, Rosetter for tilkoblingertilkoblingssett sirkulasjon I tilleggspakken: MERKNAD Ved alle anliggender vedrørende ansvar og garanti ber vi deg vennligst kontakte din forhandler. Avfallsbehandling Når det gamle apparatet tas ut av bruk, må lokalt gjeldende lover, retningslinjer og normer for resirkulering, gjenbruk og destruksjon overholdes. Vedlikehold av apparatet Komponentene i varmekretsen og varmekilden (ventiler, ekspansjonsbeholdere, sirkulasjonspumper, filtre, smussfangere) må kontrolleres eller rengjøres ved behov, men minst en gang i året av kvalifisert fagpersonell (installatører for varme- eller kjøleanlegg).. Funksjonen til sikkerhetsventilen (på stedet) for varmtvannsbeholderen må kontrolleres regelmessig. Det beste er å lage en vedlikeholdsavtale med et installasjonsfirma. De vil da utføre det nødvendige vedlikeholdet regelmessig. Sirkulasjonstilkoblingssett og isolering, 2 Varmgassfølere,4 Kabelstrips Den leverte varen kontrolleres for ytre synlige skader Det må kontrolleres at leveransen er komplett. Eventuelle mangler må reklameres umiddelbart. TILBEHØR FORSIKTIG. Bruk kun originalt tilbehør fra produsenten av apparatet. Elektriske varmestaver, 4,5 til 9 kw, velges ut iht. anlegget og bestilles i tillegg. Type MFS 600 S MFS 00S MFS 00S EHZI 45 EHZ 60 EHZ 75 EHZ 90 : egnet kombinasjon, i.e. : ikke egnet Antall og plassering av varmestavmuffer se massebilde til hver beholder aNO 5

6 .Oppstilling og montering For alle arbeider som utføres gjelder: MERKNAD Lokale lover, regler og ulykkesforebyggende forskifter, skal alltid overholdes. ADVARSEL! Det er kun kvalifisert fagpersonale som får stille opp og montere akkumulatoren! MERKNAD Oppstillingen må gjøres i et frostsikkert rom og med korte ledningslengder til forbrukeren. Vennligst ta hensyn til at underlaget på oppstillingsstedet må være tørt og ha tilstrekkelig bæreevne. FARE! Nedlessing av trepallen og transport med sekketralle eller gaffeltruck innebærer fare for velting! Dette kan medføre personskader og skader på akkumulatoren. Treff egnede vernetiltak, slik at fare for tipping kan utelukkes. I tilfelle transport med gaffeltruck ikke er mulig, gjør du følgende: Forpaknings- og isolasjonsmaterialet fjernes. Akkumulatoren tas av trepallen og transporteres til oppstillingsstedet. Transport- og forpakningsmateriale destrueres på forskriftsmessig, miljøvennlig måte. Oversikt»Tekniske data, vekt» Festing på trepall TRANSPORT TIL OPPSTILLINGSSTEDET For å unngå transportskader bør du transportere akkumulatoren (sikret på en trepall) med gaffeltruck til det endelige oppstillingsstedet. Hvis det ikke er mulig å transportere varmepumpen til det endelige oppstillingsstedet med truck, kan en vanlig sekketralle gjøre nytten. FARE! Flere personer må delta i transporten. Ta hensyn til akkumulatorens vekt. Oversikt»Tekniske data,, vekt» Gjør følgende: MERKNAD Multifunksjons-tappevarmtvannsakkumulatoren leveres fullstendig isolert. For transport ned i kjeller kan evt. isoleringen fjernes (skymantel og de 4 isoleringsskålene). FORSIKTIG! All isolasjon må fjernes og settes til side på en slik måte at de ikke kan skades. Fjern transportbeskyttelsesfolien FORSIKTIG! Bruk vernehansker aNO

7 Rosettene fjernes fra stussene MERKNAD Pass på at alle komponentene må monteres igjen i omvendt rekkefølge! FARE! Det er absolutt nødvendig at akkumulatoren sikres mot å skli under transport. Sikre med belte på sekketrallen! Løft av akkumulatordekselet OPPSTILLING Skymantel åpnes ved glidelåsen og fjernes MERKNAD Forviss deg om at det forsatt ligger mykskumisolering i bunnen av akkumulatoren. ADVARSEL! Når akkumulatoren vippes må minst 2 personer samarbeide for å unngå velting. Ikke vipp mer enn 20! Når akkumulatoren vippes tilbake kan hender og fingre klemmes! - Ikke ta under akkumulatoren! - Bruk vernehansker! Før du monterer isolerings-halvskålene igjen, må du kontrollere om a) mykskumringene er over rørstussene og b) mykskumhylsene over de øvre stussene a) Ringer Begge isoleringsskålene løftes av og settes på et sikkert sted. b) Hylse aNO 7

8 Sett isolerings-halvskålene tilbake på plass Isolerings-halvskålene festes med limbånd oppe, nede og midt på akkumulatoren Skymantelen legges rundt akkumulatoren på en slik måte at de utstansede hullene passer over stussene. Deretter stenges glidelåsen MONTERING SIRKULASJON MERKNAD Forbindelsen mellom øvre og nedre varmeveksler må monteres selv om det ikke finnes noen sirkulasjonsledning! Gjør følgende: De to muffene (1 og 2) settes mot hverandre beiden Muffen 1 und 2 1Die sind mit Hanf, Teflon oder ähnlichem zu versehen. FORSIKTIG. På grunn av en strekkavlastning må glidelåsen lukkes av to personer! Die beiden Muffen 1 und 2 sind mit Hanf, Teflon oder ähnlichem zu versehen. 2 T-stykket skrus på muffen og bringes i posisjon (koblingsdel peker nedover) Das T-Stück an der Muffe 1 einschrauben und in Position bringen (Anschlussteil zeigt nach unten). Das T-Stück an der Muffe 1 einschrauben und in Position bringen (Anschlussteil zeigt nach unten). Dekselet settes på og rosettene skyves over de tilsvarende rørstussene aNO 1

9 ISOLERING AV SIRKULASJONSTILKOBLINGEN Gjengen på det fleksible korrugerte røret settes mot T stykket og skrus inn MERKNAD Das Gewinde des flexiblen Wellrohrs einhanfen und in das Anschlussteil des TStücks einschrauben. Das Gewinde des flexiblen Wellrohrs einhanfen und in das Anschlussteil des TStücks einschrauben. Sirkulasjonstilkoblingen monteres utenfor skål-isoleringen, over skymantelen. Dette avviker fra det som vises på bildene. Gjør følgende: 90 buen skrus på muffe 2 og bringes i posisjon (buen må peke oppover) Slange 1 mm lang (med utsnitt) Den 90 Bogen an der Muffe 2 einschrauben und in Position bringen (Bogen muss nach oben zeigen). Den 90 Bogen an der Muffe 2 einschrauben und in Position bringen (Bogen muss nach oben zeigen). Det fleksible korrugerte røret strekkes og tetningen legges inn mellom buen og det fleksible korrugerte røret 2 2 Slange 220 mm Das flexible Wellrohr strecken und zwischen Bogen und flexiblen Wellrohr die Dichtung einbringen. Das flexible Wellrohr strecken und zwischen Bogen und flexiblen Wellrohr die Dichtung einbringen. Med overfalsmutteren skrus det fleksible korrugerte røret sammen med buen. Vennligst ta hensyn til alle gjeldende forskrifter, normer og retningslinjer når multifunksjonsakkumulatoren integreres i drikkevanns- og varmenettet. Ved tilkobling til drikkevann er det viktig at aktuelle offentlige forskrifter og anbefalinger samt vannverkets bestemmelser overholdes. Overfalsmutteren dras til forsiktig for å unngå å skade tetningen! aNO 4 x kabelstrips HYDRAULISKE TILKOBLINGER Mit der Überwurfmutter das flexible Wellrohr mit den Bogen verschrauben. Achtung: Schraube mit Vorsicht anziehen, da sich Mit Dichtung der Überwurfmutter das die beschädigen flexible kann!! Wellrohr mit den Bogen verschrauben. Achtung: Schraube mit Vorsicht anziehen, da sich die Dichtung beschädigen kann!! FORSIKTIG! Integrer multifunksjonsakkumulatoren i varme- og tappevarmtvannskretsen, slik det er angitt i hydraulikkskjemaene. Hydraulisk tilkobling 9

10 Driftstrykk som er angitt på typeskiltet og i de tekniske data må ikke overskrides. Ved behov monteres en trykkforminsker. FORSIKTIG! Den elektriske ledeevnen til varmtvannet må være på > 0 µs/cm og ha drikkevannskvalitet. Innholdet av sulfat og klor må ikke overskride 00 mg/l totalt! Vi anbefaler å installere en egnet ekspansjonsbeholder (ikke inkludert i leveringen) i varmtvannskretsen. Dermed utjevnes trykksvingninger eller vannslag i kaldtvannsnettet. Unødig vanntap forhindres. Sikkerhetsventilen brukes i samsvar med gjeldende standarder og direktiver og tilsvarende beholderens og komponentenes maksimalt godkjente driftstrykk Sikkerhetsventilens avløp må iht. gjeldende standarder og direktiver føres over en traktsifong til avløpet! Tilkoplingsskjema for varmtvann iht. DIN 19: Føleren legges mot utsiden av følerfjæren 2 1 Skyv føler og følerfjær sammen inn i den passende nedsenkningshylsen Følerfjær 2 Følere Nedsenkingshylse (ferdig montert i akkumulatoren) Skyv føleren helt inn i hylsen. Plasseringen av nedsenkingshylsen framgår av måltegningen 1 sperreventil 2 trykkreduksjonsventil returventil 4 manometer og testventil 5 sikkerhetsventil 6 tømmeventil 7 sirkulasjonspumpe ventilasjon HENVISNING: I dette skjemaet blir det ikke tatt hensyn til beskyttelse mot skolding! Hydraulisk tilkobling MONTASJE AV FØLER Når føleren monteres (tappevarmtvannsføler og returløpstemperaturføler) er det viktig at de følerfjærene som følger med i leveransen benyttes. MERKNAD Monterte følerfjær sikrer optimal temperaturoverføring! Det er viktig at isolasjonen på følerkabelen ikke skades! MERKNAD Nødvendig innstilling av tilleggsakkumulator angis i driftsinstruksen for varmepumpestyringen. Tilkoblingene av sirkulasjonspumpene og, der slike finnes, omkoblingsventilene for tappevarmtvann, finner du beskrevet i koblingsplanen som hører til din varmepumpemodell! Følertilkobling»Klemmeplan for den aktuelle apparattypen» aNO

11 Tekniske data Type MFS 600S MFS 0S MFS 00S Varmtvannsbeholder Nominelt innhold l Maks. driftstrykk bar/rel Prøvetrykk bar/rel Maks. driftstemperatur C Korrosjonsbeskyttelse Overflate Offeranode Varmtvannsbeholder Nominelt innhold l Maks. driftstrykk bar/rel Prøvetrykk bar/rel 4,5 4,5 4,5 Maks. driftstemperatur C Varmeveksler varmepumpe Vekslerflate m² Vekslerinnhold l Maks. driftstrykk bar/rel Prøvetrykk bar/rel Maks. driftstemperatur C Varmeveksler solar Vekslerflate m² 1,5 2,2,1 Vekslerinnhold l 11 16,5 Maks. driftstrykk bar/rel Prøvetrykk bar/rel Maks. driftstemperatur C Varmeveksler tappevarmtvann Vekslerflate m² 7,5,7,9 Vekslerinnhold l Maks. driftstrykk bar/rel Prøvetrykk bar/rel Maks. driftstemperatur C Materiale 1,4404 (V4A) 1,4404 (V4A) 1,4404 (V4A) Isolering iht. DIN 475 iht. DIN 475 iht. DIN 475 Nedsenkningshylse m/ føler PU-halvskåler PU-halvskåler PU-halvskåler Skymantel Skymantel Skymantel Tester Vekt og dimensjoner Målbilde Målbilde Målbilde Rengjøringsflens finnes Nei Nei Nei Maksimal tillatt varmeeffekt i varmepumpen ved varmekilde - maks. Maksimal tillatt varmtvannsvolumstrøm kw m³/t Mulig varmtvannstemperatur i øvre del av berederen Minimum C Ved turtemperatur varmepumpe C Gjennomstrømning varmepumpe ved lading m³/t Disponibel VV-mengde l med temperatur min. C Utløpskapasitet ved 45 C Uttak l/min l Uttak 20 l/min l 170 Utløpskapasitet ved C Uttak l/min l Uttak 20 l/min l aNO 11

12 1 2 4 MFS 600S Målbilde Tilkopling for sirkulasjon (inkludert i leveransen) Zirkulationsanschluss (im Lieferumfang) 1" IG Forklaring: NO192 Nettovekt inkl. isolasjon: 140 kg Alle dimensjoner i mm. Veltemål uten isolering: 1900 Bruksvarmtvannsveksler: 7,5 m² Solarvarmeveksler: 1,5 m² 1 Avlufting 1/2" IG 2 Fremløp andre varmeprodusent 1 1/2" IG Tappevarmtvannsuttak 1" AG 4 Nedsenkningshylse (tappevarmtvannsføler) Ø 1x75 5 Nedsenkningshylse Ø 1x75 6 Varmeelement tappevarmtvann (maks 9 kw) 1 1/2" IG 7 Returløp varmepumpe tappevarmtvann 1 1/4" IG Tilkoblingssett sirkulasjon oppe 1" AG 9 Turløp varmekrets / 1 1/4" IG Turløp varmeelement, oppvarming og tappevarmtvann 1 1/4" IG (begge kan byttes) Tilkoblingssett sirkulasjon nede 1" AG 11 Varmeelement oppvarming (maks 9 kw) 1 1/2" IG 12 Solarveksler turløp 1" IG 1 Nedsenkningshylse (returløpstemperaturføler) Ø 1x75 14 Returløp varmekrets / 1 1/4" IG Returløp varmepumpe 1 1/4" IG (begge kan byttes) 15 Nedsenkningshylse (solar) Ø 1x75 16 Kaldtvann inntak 1" AG 17 Solarveksler returløp 1" IG 1 Returløp andre varmeprodusent (tømming) 1 1/2" IG aNO - PEP 0

13 2 4 5 Målbilde MFS 0S Zirkulationsanschluss (im Lieferumfang) Tilkopling for sirkulasjon (inkludert i leveransen) 1" IG Forklaring: NO19214c Nettovekt inkl. isolasjon: 200 kg Alle dimensjoner i mm. Veltemål uten isolering: 1990 Bruksvarmtvannsveksler:,7 m² Solarvarmeveksler: 2,2 m² 1 Avlufting 1/2" IG 2 Fremløp andre varmeprodusent 1 1/2" IG Tappevarmtvannsuttak 1" AG 4 Nedsenkningshylse (tappevarmtvannsføler) Ø 1x0 5 Nedsenkningshylse Ø 1x0 6 Varmeelement tappevarmtvann (maks 9 kw) 1 1/2" IG 7 Returløp varmepumpe tappevarmtvann 1 1/4" IG Tilkoblingssett sirkulasjon oppe 1" AG 9 Turløp varmekrets / 1 1/4" IG Turløp varmeelement, oppvarming og tappevarmtvann 1 1/4" IG (begge kan byttes) Tilkoblingssett sirkulasjon nede 1" AG 11 Varmeelement oppvarming (maks 9 kw) 1 1/2" IG 12 Nedsenkningshylse (returløpstemperaturføler) Ø 1x0 1 Solarveksler turløp 1" IG 14 Returløp varmekrets / 1 1/4" IG Returløp varmepumpe 1 1/4" IG (begge kan byttes) 15 Nedsenkningshylse (solar) Ø 1x0 16 Solarveksler returløp 1" IG 17 Kaldtvann inntak 1" AG 1 Returløp andre varmeprodusent (tømming) 1 1/2" IG aNO c b a ÄM 999/2009 ÄM 999/2009 PEP 02/ PEP 02/

14 1 2 4 MFS 00S Målbilde Schutzvermerk nach DIN 4 beachten F E D C B A Zirkulationsanschluss Tilkopling for sirkulasjon (inkludert i leveransen) (im Lieferumfang) Forklaring: NO1912b Nettovekt inkl. isolasjon: 20 kg Alle dimensjoner i mm. Vippemål uten isolering: 2090 Bruksvarmtvannsveksler:,9 m² Solarvarmeveksler:,1 m² 1 Avlufting 1/2" IG 2 Fremløp andre varmeprodusent 1 1/2" IG Tappevarmtvannsuttak 1" AG 4 Nedsenkningshylse (tappevarmtvannsføler) Ø 1x0 5 Nedsenkningshylse Ø 1x0 6 Varmeelement tappevarmtvann (maks 9 kw) 1 1/2" IG 7 Returløp varmepumpe tappevarmtvann 1 1/4" IG Tilkoblingssett sirkulasjon oppe 1" AG 9 Turløp varmekrets / 1 1/4" IG Turløp varmeelement, oppvarming og tappevarmtvann 1 1/4" IG (begge kan byttes) Tilkoblingssett sirkulasjon nede 1" AG 11 Varmeelement oppvarming (maks 9 kw) 1 1/2" IG 12 Nedsenkningshylse (returløpstemperaturføler) Ø 1x0 1 Solarveksler turløp 1" IG 14 Returløp varmekrets / 1 1/4" IG Returløp varmepumpe 1 1/4" IG (begge kan byttes) 15 Nedsenkningshylse (solar) Ø 1x0 16 Solarveksler returløp 1" IG 17 Kaldtvann inntak 1" AG 1 Returløp andre varmeprodusent (tømming) 1 1/2" IG 1" IG aNO b a -

15 Oppstillingsskjema for alle beholdere F C E 1 D >00 C MF >00 B Legende: DE1997 Legende: DE1997 Alle Maße in mm. Technische Änderungen C Visning vorbehalten. ovenfra MF minste flate for å garantere driftsevne og service C Draufsicht MF Mindestfläche um Betriebsfähigkeit und Service sicher zu stellen 1 beholder 1 Speicher A aNO 15

16 Legende hydraulikk 1) Varmepumpe 2) Gulvvarme / radiatorer ) Vibrasjonsdemping 4) Apparatunderlag sylomerstriper 5) Stengning med tømming 6) Ekspansjonstank leveringsomfang 7) Sikkerhetsventil ) Stengning 9) Oppvarming sirkulasjonspumpe (OSP) ) Tilbakekoblingsventil 11) Enkeltromstyring 12) Overløpsventil 1) Damptett isolering 14) Tappevarmtvann sirkulasjonspumpe (BUP) 15) Blandekrets treveisblander (utlading) 16) Ekspansjonstank i bygget 17) Temperatur-differansestyring (SLP) 1) Varmeelement oppvarming (ZWE) 19) Blandekrets fireveisblander (lade) 20) Varmeelement tappevarmtvann (ZWE) 21) Blandekrets sirkulasjonspumpe (FP 1 - ) 22) Svømmebasseng sirkulasjonspumpe (SUP) 2) Tilførsel sirkulasjonspumpe (ZUP) (skift klemmeforbindelse på sirkulasjonspumpen som er integrert i varmepumpen) 24) Manometer 25) Oppvarming + bruksvarmtvann sirkulasjonspumpe (HUP) 26) Omkoblingsventil tappevarmtvann (BUP) (B = strømløs åpen) 27) Varmeelement oppvarming og tappevarmtvann (ZWE) 2) Væskesirkulasjonspumpe (VBO) 29) Skvettskjerm 1 mm silstørrelse 0) Oppsamlingsbeholder for væskeblanding 1) Murgjennomføring 2) Tilførselsrør ) Væskefordeler 4) Jordkollektor 5) Jordsonde 6) Grunnvann brønnpumpe 7) Termostat 0 C - 16 C ) Gjennomstrømningsbryter 9) Sugebrønn 40) Oppsamlingsbrønn 41) Spylearmatur varmekrets 42) Sirkulasjonspumpe (ZIP) 4) Saltvann/vann varmeveksler (kjølefunksjon) 44) Treveis blandingsventil (kjølefunksjon) 45) Hetteventil 46) Påfyllings- og tømmeventil 47) Omkoblingsventil svømmebassengberedning (SUP) (B = strømløs åpen) 4) Tappevannsladepumpe (BLP) 49) Grunnvannets strømningsretning 50) Akkumulator 51) Skilleakkumulator 52) Gass- eller oljekjele 5) Vedkjele 54) Tappevarmtvannsbereder 55) Væsketrykkvokter 56) Svømmebassengvarmeveksler 57) Jordvarmeveksler 5) Ventilasjon i huset 59) Platevarmeveksler 60) Omkoblingsventil kjøling (B = strømløs åpen) 61) Kjølemagasin 62) Varmemengdemåler, tilvalgsmulighet 6) Omkoblingsventil solarkrets (B = strømløs åpen) 64) ) Kompaktfordeler 1) Regulering på byggesiden 2) Duggpunktsovervåking tilbehør valgfritt ) Romtermostat for referanserom følger med i leveransen 4) Leveringsomfang varmepumpe 5) Kuldekretsmodulboks som kan fjernes for montering 6) Spesifisert glukolblanding 7) Skåldebeskyttelse / termostatstyrt blandeventil ) Solarpumpegruppe 9) Overløpsventil må lukkes 1) Leveringsomfang hydraulikktower 111) Opptak for ekstra varmestav TA / A = Utetemperaturføler TBW / B = Tappevarmtvannsføler TB1 - / C = Turløpsføler blandekrets 1 - D = Gulvtemperaturbegrenser TSS / E = Føler for temperaturdifferansestyring (lav temperatur) TSK / E = Føler for temperaturdifferansestyring (høy temperatur) TEE / F = Føler ekstern energikilde TRL / G = Føler eksternt returløp STA = Strengreguleringsventil Viktig merknad! Disse hydraulikkplanene er skjematiske framstillinger og skal være til hjelp ved planlegging og installering. De fritar ikke brukeren fra selv å tenke gjennom planleggingen av systemet! Tegningene av sperreinnretninger, avluftinger og sikkerhetstekniske tiltak er ikke fremstilt inn komplett i hydraulikkplanene. Disse må tilpasses hvert enkelt anlegg slik gjeldende normer og forskrifter angir! NO aNO

17 Hydraulisk tilkobling C TB1 D 9 HUP 21 FP1 STA 15 MK1 E TSK 7 24 max. 20 m² M 7 42 ZIP max. 15 KW 45 T T SLP 20 ZWE 2 B TBW 14 BUP 1 ZWE 1 G TRL 2 ZUP E TSS J / Code aNO 17

18 Hydraulisk tilkobling C TB1 D 9 HUP 21 FP1 STA 15 MK1 E TSK 7 24 max. 20 m² M 7 42 ZIP max. 15 KW 45 T T SLP 20 ZWE 2 B TBW 1 ZWE 1 G TRL E TSS 26 BUP B A A B 69 2 ZUP J U / Code aNO

19 017400aNO 19

20 aNO

21 017400aNO 21

22

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW... A/RX Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet. Den er del av produktet, og må

Detaljer

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstiling innendørs LW 0 LW LW 00H Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken

Detaljer

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie Bruksanvisning NO LUFT / VANN Compact VARMEPUMPER LWC serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet.

Detaljer

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer.

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer. Bruksanvisning NO VÆSKE/VANN Varmesentral Varmepumper WZS Serie Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke apparatet. Den er del av produktet,

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling innendørs LW 60H/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW 60 H-A/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A LWD 90A LWD 50A/RX LWD 70A/RX 805500gNO ait-deutschland GmbH Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

for væske/vann varmepumper Professionell

for væske/vann varmepumper Professionell Bruksanvisning NO Passive kjølepakker for væske/vann varmepumper Professionell WTK 1 WTK 2 WTK 3 WTK 4 WTK 5 WTK 6 ed forbehold om tekniske endringer. 83018500bNO Oversettelse av original bruksanvisning

Detaljer

Luft/vann Varmepumper

Luft/vann Varmepumper Bruksanvisning NO Luft/vann Varmepumper Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del

Detaljer

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid norge Produktguide VARMEPUMR Varmepumpen for din fremtid Forord De tidene når byggherrer, leverandører og rådgivere involvert i arbeide med modernisering av varmeanlegg bare kunne velge mellom elektrisk

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Installasjonsveiledning. For fagpersonalet. Installasjonsveiledning. geotherm. Varmepumpe

Installasjonsveiledning. For fagpersonalet. Installasjonsveiledning. geotherm. Varmepumpe Installasjonsveiledning For fagpersonalet Installasjonsveiledning geotherm Varmepumpe O Innhold Innhold 1 Informasjon om dokumentasjonen...4 1.1 Annen dokumentasjon som også gjelder og må følges...4 1.2

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120 1113-00 15970314NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 120 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

For fagarbeideren. Installasjonsveiledning. geotherm. Varmepumpe VWL

For fagarbeideren. Installasjonsveiledning. geotherm. Varmepumpe VWL For fagarbeideren Installasjonsveiledning geotherm Varmepumpe VWL NO Innhold Innhold 1 Henvisninger til dokumentasjonen... 3 1.1 Oppbevaring av underlagene... 3 1.2 Benyttede symboler... 3 1.3 Anvisningens

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap RGE 4000 Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Installasjonsanvisning 6 720 810 843 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Installasjonsanvisning 6 720 810 843 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installasjonsanvisning 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger............... 3 1.1 Symbolforklaring................................

Detaljer

ecotec plus/pro VC VCW NO; SE

ecotec plus/pro VC VCW NO; SE ecotec plus/pro VC VCW NO; SE For fagfolk Installasjons- og vedlikeholdsveiledning ecotec plus/pro Veggmontert gassvarmeapparat med brennverditeknologi VC VCW NO Innhold Innhold Henvisninger til dokumentasjonen........

Detaljer

For brukeren. Systembeskrivelse og bruksanvisning. aurostep plus. System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP

For brukeren. Systembeskrivelse og bruksanvisning. aurostep plus. System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP For brukeren Systembeskrivelse og bruksanvisning aurostep plus System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP NO For brukeren Systembeskrivelse aurostep plus Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 5 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA 0/0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215 NO Bruksanvisning Elektrisk pannekakejern 104446 104447 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring...

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe Calio S / Calio-Therm S Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio S / Calio-Therm S Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer