VÆSKE / VANN COMPACT. Varmepumper. Bruksanvisning NO. SWC Serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÆSKE / VANN COMPACT. Varmepumper. Bruksanvisning NO. SWC Serie"

Transkript

1 Bruksanvisning NO VÆSKE / VANN Varmepumper COPACT SWC Serie Oversettelse av originalbruksanvisningen

2 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke apparatet. Den er del av produktet, og må oppbevares like i nærheten av apparatet. Den må alltid være tilgjengelig så lenge apparatet brukes. Den må overlates til fremtidige eiere eller brukere. Før noe som helst arbeid starter på eller med apparatet, må bruksanvisningen leses. Spesielt gjelder dette kapittelet sikkerhet. Alle anvisninger må følges i sin helhet og uten unntak. Det kan hende at denne bruksanvisningen inneholder beskrivelser som virker uforståelige eller uklare. Ved spørsmål eller uklarheter må De kontakte fabrikkundeservicen eller produsentens ansvarlige partner der De holder til. Fordi denne bruksanvisningen er laget for flere apparattyper, er det veldig viktig at De overholder parametrene som gjelder for den aktuelle apparattypen. Bruksanvisningen gjelder kun for de personene som arbeider med apparatet. Alle deler av bruksanvisningen er konfidensielle. De er beskyttet gjennom opphavsretten. De må ikke, verken helt eller delvis i en annen form, reproduseres, overføres, mangfoldiggjøres, lagres i elektroniske systemer eller oversettes til andre språk uten produsentens tillatelse. Signaltegn I bruksanvisningen brukes signaltegn. De har følgende betydning: Informasjon for brukeren. Informasjon eller anvisninger for kvalifisert fagpersonale. FARE! Står for en umiddelbar truende fare som medfører alvorlige skader eller døden. ADVARSEL! Står for en mulig truende situasjon som kan medføre alvorlige skader eller døden. FORSIKTIG! Står for en mulig truende farlig situasjon som kan medføre mellomstore eller lettere skader. ATTENTION Står for en mulig farlig situasjon som kan medføre materielle skader. HENVISNING. Fremhevet informasjon. RÅD O ENERGISPARING Står for råd som hjelper til med å spare energi, råstoffer elle kostnader. Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Henvisning til flere håndsrekninger fra produsenten.

3 Innholdsfortegnelse INFORASJON FOR BRUKEREN OG KVALIFISERT FAGPERSONALE VENNLIGST LES DETTE FØRST... SIGNALTEGN... RIKTIG ANVENDELSE... ANSVARSFRASKRIVELSE... EU-KONFORITET... SIKKERHET... KUNDESERVICE...5 ANSVAR/GARANTI...5 DESTRUKSJON...5 INFORASJON FOR BRUKEREN VAREPUPENES FUNKSJONSÅTE...5 BRUKSORÅDE...5 VAREENGDEREGISTRERING...6 DRIFT...6 KJØLEFUNKSJON...6 PLEIE AV APPARATET...7 VEDLIKEHOLD AV APPARATET...7 Rengjøring og spyling av apparatkomponenter...8 UNORAL OPPTREDEN...8 ANVISNINGER FOR KVALIFISERT FAGPERSONALE DEN KOPLETTE LEVERINGEN...8 OPPSTILLING...9 Oppstillingsrom...9 Transport til oppstillingsstedet...9 Oppstilling... Sikkerhetsorganer... Ekspansjonskare... ELEKTRISKE TILKOBLINGARBEIDER... SPYLING OG PÅFYLLING AV ANLEGGET...6 Spyling og påfylling av varmekilden...6 Spyling og påfylling av varmeanlegg...7 Rengjøring og spyling av apparatkomponenter...8 AVLUFTNING...8 Avluftning av apparatet...8 Avluftning av varmeanleggs sirkulasjonspumpe...8 Avluftning av varmekildens sikrulasjonspumpe...8 Avluftning av varmekilden på et apparat uten kjølefunksjon...9 Avluftning av varmekilden på et apparat med kjølefunksjon...9 ISOLASJON AV HYDRAULISKE TILKOBLINGER...0 BYPASSVENTIL...0 Kontroller og still inn overløpsventilen...0 ONTERING AV BETJENINGSENHETEN... ONTERING OG DEONTERING AV PANELDEKSEL... INSTALLASJON AV ROTEROSTATEN FOR KJØLEFUNKSJONEN... VARTVANNSBEREDERE... OPPSTART... Sikkerhetstemperaturbegrenser... DEONTERING...5 TEKNISKE DATA / DEN KOPLETTE LEVERINGEN SWC 60H(/K) SWC 0H(/K)...6 SWC 0H(/K) SWC 0(/K)...8 EFFEKTDIAGRAER Varmeeffekt/COP / Effektbehov / Fri Pressing SWC 60H(/K)...0 SWC 70H(/K)... SWC 80H(/K)... SWC 00H(/K)... SWC 0H(/K)... SWC 0H(/K)...5 SWC 70H(/K)...6 SWC 0(/K)...7 SWC 0(/K)...8 DIENSJONSBILDER OG AVSTANDSÅL Dimensjon : Dimensjonsbilder...9 Dimensjon : Avstandsmål... 0 Dimensjon : Dimensjonsbilder... Dimensjon : Avstandsmål... KLEEPLANER SWC 60H(/K) SWC 70H(/K)... SWC 0(/K) SWC 0(/K)... KRETSSKJEAER SWC 60H(/K) SWC 80H(/K)...5 SWC 00H(/K) SWC 70H(/K)...7 SWC 0(/K)...9 SWC 0(/K)...5 VEDLEGG EU-KONFORITETSERKLÆRING

4 Riktig anvendelse Apparatet må kun brukes til det formålet som det er tenkt til. Dette betyr: til oppvarming. til varmtvannsberedning. til kjøling. (kjølefunksjonen er tilgjengelig på noen apparattyper). Avsnitt kjølefunksjon. Apparatet må kun brukes innenfor dets tekniske parametre. Oversikt Tekniske data/leveringsomfang HENVISNING. Drift av varmepumpen eller varmepumpeanlegget må registreres hos det ansvarlige energiforsyningsselskapet. Ansvarsfraskrivelse Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uriktig bruk av apparatet. Produsentens ansvar opphører også: når det gjøres arbeider på apparatet og dets komponenter mot angivelsene i denne bruksanvisningen. når arbeider på apparater og dets komponenter utføres amatørmessig. når det utføres arbeider på apparatet som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke uttrykkelig er godkjent i skriftlig form av produsenten. når apparatet eller komponenter på apparatet endres, ombygges eller demonteres uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra produsenten. EU-konformitet Apparatet bærer CE-merket. EU-konformitetserklæring. Sikkerhet Ved riktig bruk er apparatet driftssikkert. Apparatets konstruksjon og utførelse er i henhold til teknikkens aktuelle stand, alle relevante DIN/VDE-forskrifter og alle relevante sikkerhetsbestemmelser. Hver person som utfører arbeider på apparatet, må ha lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder også i tilfelle personen det gjelder har arbeidet med et slikt eller lignende apparat, eller har fått opplæring av produsenten. Hver person som utfører arbeider på apparatet, må overholde de lokale forskriftene for forebygging av ulykker og sikkerhetsforskriftene. Dette gjelder spesielt med hensyn til bruk av personlig vernedrakt. FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale. Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! ADVARSEL! Kun kvalifisert personale (varme-, kuldeanleggs- eller kuldemediets- og elektrofagpersonale) får gjennomføre arbeider på apparatet og dets komponenter. ADVARSEL! Sikkerhetsklistremerker på og i apparatet må tas hensyn til. ADVARSEL! Apparatet inneholder kuldemedium! Lekkasje av kuldemedium kan medføre fare for person- og miljøskader. Slå av anlegget. Oppstillingsrom luftes godt. Informer kundeservicen som er autorisert av produsenten.

5 ATTENTION Av sikkerhetstekniske årsaker gjelder: Apparatet må aldri kobles fra strømnettet. Kundeservice For teknisk informasjon ber vi deg ta kontakt med en faghåndverker eller produsentens representant nær deg. DE: EU: Varmepumpenes funksjonsmåte Varmepumper arbeider etter kjøleskapsprinsippet: samme teknikk, bare omvendt nytte. Kjøleskapet trekker varme ut av matvarer. Via lameller på baksiden avgis varmen til rommet. Varmepumpen trekker ut varme fra vår omverden, fra luften, jorden eller fra grunnvannet. Denne utvunnete varmen løftes til ettt for oss nyttig temperaturnivå i apparatet og føres videre til varmeanlegg og varmtvann. Selv ved sprengkulde henter varmepumpe fremdeles så mye varme som den trenger for å varme opp huset. Eksempelskisse på en væske/vann-varmepumpe med gulvvarme: Ansvar/garanti Ansvars- og garantibestemmelser finner De i Deres kjøpsdokumenter. HENVISNING. Ved alle anliggender vedrørende ansvar og garanti ber vi Dem vennligst kontakte Deres forhandler. Destruksjon Når det gamle apparatet tas ut av bruk, må lokalt gjeldende lover, retningslinjer og normer for resirkulering, gjenbruk og destruksjon av driftsstoffer og byggekomponenter for kjøleapparater overholdes. Demontering. Bruksområde = nytteenergi ca. = miljøenergi ca. = tilført elektrisk energi Hvis omgivelsesbetingelsene, bruksgrensene og de gjeldende forskriftene overholdes kan en hver varmepumpe brukes i nyoppførte eller i eksisterende oppvarmingsanlegg. Oversikt Tekniske data/den komplette leveringen. 5

6 Varmemengderegistrering I tillegg til at anleggets effekt skal dokumenteres krever den tyske»eewärmeg» (tilsv. 98/-direktivet) også at varmemengden registreres (»WE»). Varmemengden er fastlagt for luft/vann varmepumper. For væske/vann- og vann/vann-varmpumper er det krav om installasjon av varmemengdemåler ved turtemperatur 5 C. Varmemengdemåleren må registrere total varmeenergi i bygningen (oppvarming og tappevarmtvann) I varmepumper med varmemengderegistrering skjer dette i styringsenheten. Den angir i kwh den termiske energien som har blitt overført i varmesystemet. Kjølefunksjon Kjølefunksjonen står kun til disposisjon ved bruk av varmepumper som har merkingen K for kjøling i sin typebetegnelse. En omstilling av varmepumper i ettertid uten denne merkingen er ikke mulig. Typebetegnelsen finner De i Deres kjøpsdokumentasjon. Den står også på merkeplaten som er på utsiden av apparatet. HENVISNING. Varmepumpene leveres som modeller med og uten varmemengdemåler. Drift Når de nå har bestemt Dem for en varmepumpe eller et varmepumpeanlegg, bidrar De i mange år til miljøvern på grunn av lave emisjoner og mindre bruk av primærenergi. De betjener og styrer varmepumpeanlegget ved hjelp av varmepumpe- og varmepumpebryteren. HENVISNING. Sørg for korrekt regulatorinnstilling. Oppvarmings- og varmepumperegulatorens bruks anvisning. For at Deres varmepumpe eller varmepumpeanlegg i varmedrift arbeider effektivt og miljøvennlig, må De ta spesielt hensyn til følgende: Kjølefunksjonen følger den passive kjølingens prinsipp. Her blandes et aktuell lavt temperaturnivå til en temperatur over duggpunktet, og overføres til varmemediumet ved hjelp av varmeveksleren. Under kjølingen forblir varmepumpen slått av, det er kun varmekretsens og varmekildens sirkulasjonspumpe som går. Kjøleeffekten er avhengig av varmekildetemperaturen som er avhengig av årstiden. Hvis for eksempel jorden mot slutten av en sommer har magasinert mer varme, minsker kjøleeffekten av en væske-/vann-varmepumpe. Prinsipielt kan den passive kjølingen ikke sammenlignes med et klimaanlegg når det gjelder effekten. HENVISNING. Bruken av den passive kjølefunksjonen forutsetter flateoppvarminger (gulvvarme, veggvarme). RÅD O ENERGISPARING Unngå unødvendig høye turtemperaturer. Jo lavere turtemperatur på varmtvannssiden jo mer effektivt er anlegget. RÅD O ENERGISPARING De bør foretrekke sjokklufting. I motsetning til vinduer som er alltid åpne, reduserer denne formen for lufting energiforbruket og er bra for Deres økonomi. 6

7 KJØLEFUNKSJONENS ROTEROSTAT Romtermostaten brukes til aktivering og utkobling av kjølefunksjonen: Variant : Automatisk omkobling fra varme- til kjøledrift (og omvendt). Her kan det kjøres en kjølekurve. HENVISNING. Variant er kun mulig hvis comfort-kretskort (ekstra tilbehør) er installert i varme- og varmepumperegulatoren. Bruksanvisning comfort-kretskort. BRUK AV KJØLEFUNKSJONEN I Kjølefunksjon tilkoplet Kjølefunksjonen slått av Varmepumperegulatorens program aktiviserer kjølefunksjonen kun hvis følgende forutsetninger er oppfylt: Varmepumpetype med integrert kjølefunksjon. Kjølefunksjonens romtermostat er slått på. Varmekildens temperatur er +5 C. Varmepumpen er verken opptatt med oppvarming eller med varmtvannsberedning. Når varmepumpereguleringens program gir kravet varmtvannsberedning videre til varmepumpen, slås varmepumpens kjølefunksjon automatisk av så lenge bruksvarmtvannsberedning er i drift. På betjeningsdelen er under rubrikken driftsart kjøling innstillingen automatikk valgt. Frigivelsen for den utvendige temperaturen som er innstilt på betjeningsdelen, er overskredet. Oppvarmings- og varmepumperegulatorens bruksanvisning. Det finnes to varianter å bruke kjølefunksjonen på: Variant : anuell omkobling fra varme- til kjøledrift (og omvendt). Her kjøres en fast innstilt turtemperatur. Oppvarmings- og varmepumperegulatorens bruksanvisning. Pleie av apparatet Overflaterengjøringen av apparatets utvendige sider kan De foreta med en fuktig klut og et vanlig rengjøringsmiddel som De får kjøpt i handelen. Vennligst ikke bruk rengjørings- og pleiemidler som skurer eller inneholder syre eller klor. Slike midler ødelegger overflatene og kan forårsake tekniske skader på apparatet. Vedlikehold av apparatet Varmepumpens kuldekrets trenger ikke regelmessig vedlikehold. Etter EU-direktiv (EU) 8/006 av er det ved bestemte varmepumper foreskrevet å gjennomføre tetthetskontroller og å føre en loggbok! Hvorvidt det er nødvendig å gjennomføre tetthetskontroll og føre loggbok er avhengig av kuldekretsens hermetiske tetthet og mengde kuldemedium i varmepumpen! Varmepumper som har en mengde av kuldemedium < kg trenger ingen loggbok. Alle andre varmepumper har loggboken inkludert i leveransen. Loggbok for varmepumper, avsnitt»anvisninger om bruk av loggboken». Varmekretsens og varmekildens komponenter (ventiler, ekspansjonsbeholdere, sirkulasjonspumper, filtre, slamsamlere) kontrolleres / rengjøres ved behov, men minst hvert år, av kvalifisert fagpersonale (VVS-montører). Vi anbefaler Dem å tegne en vedlikeholdskontrakt med et varmeinstallasjonsfirma. Dette firmaet vil regelmessig sørge for de nødvendige vedlikeholdsarbeidene. 7

8 RENGJØRING OG SPYLING AV APPARATKOPONENTER FORSIKTIG! Kun kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten kan rengjøre og spyle apparatkomponentene. Det må kun brukes væsker som er anbefalt av produsenten. Etter spylingen av kondensatoren med kjemiske rengjøringsmidler må det gjennomføres en nøytralisering av restbeholdninger og en intensiv vannspyling. Her må den aktuelle varmevekslerprodusentens tekniske data overholdes. Den komplette leveringen Den komplette leveringens eksemplariske anordning: Unormal opptreden Ved en unormal opptreden kan De lese feilårsaken via varmeanleggs- og varmepumperegulatorens diagnoseprogram. Oppvarmings- og varmepumperegulatorens bruks anvisning. FORSIKTIG! Det er kun servicepersonale, som er autorisert av produsenten, som har lov til å utføre serviceog reparasjonsarbeider på apparatets komponenter. Legg merke til at det ikke vises noen feil når sikkerhetstemperaturbegrenseren på det elektriske varmeelementet er utløst (avhengig av apparatets type).»igangsetting», avsnitt»sikkerhetstemperaturbegrenser». Varmepumpe Frontstykke Fleksible tilkoblinger (kun ved apparattyper av dimensjon ) Ekspansjonskar varmeanlegg 5 Sikkerhetsorganer for varmeanlegg og varmekilder 6 Tilbehør med varmepumpe- og varmeregulator, utvendig føler, pakninger, sylomerstriper, kappeventil og veggholder for ekspansjonskar varmeanlegg, romtermostat for kjølefunksjon (kun ved apparattyper med merking K), kompensatorer (kun ved apparattyper av dimensjon ; i en separat kartong) ATTENTION Ved bruk av multifunksjonsmagasin eller akkumulator > 00 l er det nødvendig å installere en ekstra, tilstrekkelig dimensjonert ekspansjonsbeholder. 8

9 Dette gjør De først: Den leverte varen kontrolleres for ytre synlige skader Det må kontrolleres at leveringen er komplett. Eventuelle leveringsmangler må reklameres umiddelbart. HENVISNING. Ta hensyn til apparattype. Oversikt Tekniske data/den komplette leveringen Oppstilling For alle arbeider som skal utføres gjelder: HENVISNING. De lokale gjeldende lovmessige forskriftene, reglene og retningslinjene for forebygging av ulykker, må alltid overholdes for å forebygge ulykker. FARE! Det er kun kvalifisert fagpersonale som kan stille opp og montere varmepumpen eller varmepumpeanlegget! TILBEHØR SO ER NØDVENDIG FOR FUNKSJONEN ATTENTION Bruk kun originaltilbehør fra apparatprodusenten. Hvis apparatet skal brukes til tappevannsberedning, er det nødvendig å installere en -veis omkoplingsventil Denne inngår ikke i leveransen og må bestilles separat. HENVISNING. Lydspesifikasjoner for det aktuelle apparatet må overholder. Oversikt Tekniske data/den komplette leveringen, avsnitt lyd. OPPSTILLINGSRO ATTENTION Varmepumpen må kun oppstilles innendørs. Oppstillingsrommet må være frostfritt og tørt. Det må oppfylle kravene til DIN EN 78. Det må i tillegg oppfylle de lokale forskriftene. Oversikter ålbilder og Avstandsmål TRANSPORT TIL OPPSTILLINGSSTEDET Under transport må følgende sikkerhetshenvisninger absolutt overholdes: ADVARSEL! Flere personer må ta seg av transporten. Ta hensyn til apparatets vekt. Oversikt»Tekniske data / leveransens innhold», avsnitt»generelle data». 9

10 ADVARSEL! Fare for velting/tipping når pallen senkes ned og når leveransen transporteres på tralle! Dette kan medføre personskader og skader på apparatet. Gjør følgende: Fjern emballasjen og legg til side alt ekstra (brukes senere!) Sørg for egnede tiltak som utelukker fare for velting. ADVARSEL! Det er absolutt nødvendig at apparatet sikres mot at det sklir under transport. ATTENTION Byggekomponenter og hydrauliske tilkoblinger på apparatet må ikke brukes til transport. ATTENTION Hydrauliske tilkoblinger på apparatet må under ingen omstendigheter skades. ATTENTION Apparatet må ikke helle mer enn maksimalt 5 (dette gjelder for hver retning). Løft apparatet fra pallen Fjern apparatets frontplate... Det gjøres enkelt ved å løsne hurtiglåsene. Drei 90 mot venstre For å unngå transportskader bør du transportere apparatet mens det fremdeles er pakket inn, (på trepall med emballasje) med truck til det endelige oppstillingsstedet. Hvis det ikke er mulig å transportere varmepumpen til det endelige oppstillingsstedet med truck, kan en vanlig sekketralle gjøre nytten. Vi anbefaler å fjerne frontplaten for a redusere apparatets vekt for den videre transporten: Frontplaten løftes ut og settes på et sikkert sted Sekketrallen skyves under apparatet fra baksiden. ATTENTION Hvis sekketrallen skyves under apparatet fra baksiden, må det påses at ingen koblinger skades under transporten. ATTENTION Det er ikke lov å transportere apparatet med sekketrallen stukket inn under apparatets forside. 0

11 OPPSTILLING ADVARSEL! Ved oppstilling må flere personer samarbeide. HENVISNING. Ta hensyn til apparattypens dimensjon. Oversikt Tekniske data/den komplette leveringen, avsnitt Generelle apparatdata. HENVISNING. De påkrevde avstanddimensjonene må absolutt overholdes. Apparatet som er løftet opp på skrått må sikres at det ikke helt utilsiktet kan velte tilbake til utgangsposisjonen. ATTENTION Apparatet må aldri helles mer enn maksimalt 5 (dette gjelder for hver retning). ATTENTION Det er fare for at hender og fingre kan klemmes ved de påfølgende arbeidene! En sylomerstripe legges under i flukt med apparatets ytre kanter Oversikter dimensjonsbilder og avstandsdimensjoner til de aktuelle dimensjonene. Slik går De fram på oppstillingsstedet: Dersom det ikke allerede er gjort, fjernes holdefeste, transport- og forpakningsmateriale fra apparatet. Komponenetene som følger med legges til siden og apparatet løftes fra pallen Transport med sekketralle Holdefeste, transport- og forpakningsmateriale tilføres kildesorteringen på forskriftsmessig måte Apparatet settes på et bærende, fast og vannrett, fortrinnsvis flankelyddekoblet underlag. Forviss deg om at underlaget er dimensjonert for å tåle vekten av armepumpen Oversikt Tekniske data/leveransens innhold, avsnitt Generelle data. Apparatet senkes langsomt og forsiktig tilbake i utgangsposisjonen Prosess gjentas på den andre apparatsiden. Sylomerstriper legges mot hverandre i en rett vinkel, kant mot kant: indre ujevnheter utjevnes med de medleverte sylomerstripene Sylomerstripene gir varmepumpen ekstra stabilitet. Disse demper lyd- og svingningsoverføringer til underlaget. Slik legger De sylomerstripene under varmepumpen: Apparatet løftes langsomt og forsiktig på side Apparatets forside (= Betjeningsside)

12 ontering ay de hydrauliske Tilkoblingene FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! FORSIKTIG! Spyling av kompressoren må kun utføres av servicepersonalet som er autorisert av produsenten. Tilkoblingene til varmeanlegg eller varmekilden er på apparatets bakside: ATTENTION Koble apparatet til varmekretsen slik hydraulikkskjemaet for den aktuelle modellen viser. Dokumentasjon»Hydraulisk tilkobling». ATTENTION Varmekildeanlegget må være utført i henhold til spesifikasjonene i varmepumpe-guiden. skjemadata Hydraulisk innbinding. HENVISNING. De må kontrollere at tverrsnitt og lengder av rørene i varmekretsen og varmekilden er dimensjonert tilstrekkelig. Sirkulasjonspumpens tilgjengelige løftehøyde må minst kunne yte den minimale driftskapasiteten som er påkrevd for Deres apparattype. Oversikt Tekniske data/den komplette leveringen, avsnitt varmekilde og varmeanlegg. Varmekilde Inngående Varmekilde Utgående Varme Returløp (Retur) Varme Turløp (Tur) ONTERING TIL APPARATTYPER AV DIENSJON Vi anbefaler å montere et smussfilter (sildimensjon 0,9 mm) på koblingen varmekilde inngående Tilkoblingen til varmeanleggets faste røropplegg utføres med vibrasjonsdemping (følger med i leveransen). Dette gjøres for å unngå overføring av flankelyd til den faste rørinstallasjonen. Vibrasjonsdempingen føres i en kvart sirkel. ATTENTION Ved tilkoblingsarbeider må koblingene på apparatet alltid sikres mot vridning, for å beskytte kobberrørene inne i apparatet mot skade. Gjør følgende: Avstengningsventilen monteres på varmeanlegg Avstengningsventilen monteres på varmekilden. HENVISNING. Ved montering av avstengningsventilen kan, ved behov, varmepumpens fordamper og kompressor spyles. Det er ikke tillatt å montere fleksible tilkoblingers slangeledning rett eller strukket. HENVISNING. Svingningsdemperne med de røde markeringene er til varmekretsen!

13 ONTERING TIL APPARATTYPER AV DIENSJON De må utføre tilkoblingen til den faste rørinstallasjonen via de medleverte kompensatorene: Kompensatoren brukes også til fleksible tilkoblinger. Gjør følgende: ontere sikkerhetsorgan varmeanlegg ontere sikkerhetsorgan varmekilde. EKSPANSJONSKARE Kompensatorene finner De i tilbehøret. Varmeanleggets ekspansjonskar er integrert i apparatet. Ekspansjonskaren for varmeanlegget og den tilhørende kappeventilen tilhører den komplette leveringen. De må på byggesiden innlemmes i varmeanlegg ved å ta hensyn til de gyldige normene og retningslinjene. Vi anbefaler å montere et smussfilter (sildimensjon 0,9 mm) på koblingen varmekilde inngående Apparatets tilkoblinger skrus for hånd til kompensatorene, til de tetter gummianlegget Apparatets tilkoblinger skrus for hånd til varmeanlegg faste rørinstallasjonen, til de tetter gummianlegget Alle forbindelser trekkes igjen med et egnet verktøy (for eksempel en rørtang) én til to omdreininger for å oppnå tetthet. Ikke dra for hardt. Kompensatorenes gummi må ikke vri seg (torsjon). Ellers er det fare for driftsforstyrrelser og alvorlige skader på apparatet. SIKKERHETSORGANER Sikkerhetsorganer finner De i tilbehøret. Tilkoblingene for sikkerhetsorgan er på utsiden på apparatets bakerste overside. Tilkobling sikkerhetsorgan varmeanlegg Tilkobling sikkerhetsorgan varmekilde

14 Elektriske tilkoblingarbeider For alle arbeider som skal utføres gjelder: Åpne det elektriske koblingsskapet (inne i apparatet) FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av faglært elektriker. Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! ADVARSEL! Ved installasjon og utførelse av elektriske arbeider må du overholde aktuelle EN, VDE- og/eller lokale sikkerhetsforskrifter. Ta hensyn til strømleverandørens tekniske betingelser for tilkobling (hvis slike finnes)! Dimensjon : Koblingsskap lukket. HENVISNING. Alle spenningsførende ledninger må avisoleres før de legges i koblingsboksens kabelkanal! Gjør følgende: Løsne hurtigskruene på frontplaten. Dreies 90 til venstre Dimensjon : Koblingsskap lukket. Frontplaten løftes ut og settes på et sikkert sted Last- og styreledninger føres inn i apparatet gjennom de tilhørende åpningene på baksiden av apparatet Kabelkanal Dimensjon Kabelkanal Dimensjon

15 Last- og styreledningen i kabelkanalen inne i apparatet føres videre helt til koblingsskapet ATTENTION Sikre lastinnmatingens høyrerotasjonsfelt (kompressor). Hvis kompressoren drives med feil rotasjonsretning, kan det oppstå alvorlige skader på kompressoren som ikke lar seg reparere. ATTENTION Varmepumpens effektforsyning må utstyres med en -polet sikringsautomat med en kontaktavstand på minst mm. Schutzvermerk nach DIN beachten Ta hensyn til utløserstrømmer. E Oversikt Tekniske data/den komplette leveringen, avsnitt Elektrisitet. Dimensjon : Koblingsskapet åpnet. D ATTENTION Sensorkabelen for varmemengdemålingen må ikke kuttes! C Dimensjon : Koblingsskapet åpnet. Elektrotilkoblingene utføres i henhold til klemmeplanen og kretsskjemaet Klemmeplaner og kretsskjemaer til hver apparattype. FORSIKTIG! Elektriske tilkoblingsarbeider må kun utføres i henhold til klemmeplanen og kretsskjemaene som gjelder for Deres apparat. B HENVISNING. ed en egnet kabel kan betjeningsenheten på oppvarmings- og varmepumpekontrollen forbindes med en computer eller et nettverk og styres derfra. Hvis ønskelig, kan det legges en skjermet nettverkskabel (kategori 6, med RJ5-plugg) parallelt med styreledningen til oppvarmings- og varmepumpekontrollen gjennom apparatet og fram til Blattformat: A hoch forsiden av apparatet. Allgemeintoleranz DIN ISO 768 -c Oberflächen Datum Name Erstellt Gepr. Norm Stenglein Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße D Kasendorf aßstab : Det. aßstab Werkstoff Benennung ArtikelNr. Durchflusssensor VFS5-00 Etter at alle elektriske tilkoblingsarbeider på koblingsskapet inne i apparatet er avsluttet, lukkes 6077 Apparatets frontplate skrus fast, hvis det ikke skal HS Zust. Änderungstext Datum Von Ers. f. Ers. d. foretas flere installasjonsarbeider i apparatet rett etterpå. Gewicht Blatt von 5

16 Spyling og påfylling av anlegget DIENSJON : ATTENTION Før anlegget tas i bruk må det være absolutt fritt for luft. Åpne apparatet, hvis ikke allerede gjort Elektriske tilkoblingsarbeider og. Skaffe seg oversikt over apparatets indre DIENSJON : FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektrisk koblingsskap inne i apparatet må være lukket ved hjelp av sitt deksel! Sikkerhetsorgan varmeanlegg Sikkerhetsorgan varmeanlegg Servomotor på blandeventilen (kun ved apparater med typemerking K) Trykkstyrt bypass 5 Sirkulasjonspumpe varmekilde 6 Ekspansjonskar varmekilde 7 Påfyllings- / tømmekran varmekilde 8 Sirkulasjonspumpe varmesirkulering 9 Påfyllings- / tømmekran varmeanlegg SPYLING OG PÅFYLLING AV VAREKILDEN Smuss og avleiringer i varmekildene kan medføre driftsfeil. Varmekildeanlegget må spyles grundig Sikkerhetsorgan varmeanlegg Sikkerhetsorgan varmekilde Servomotor på blandeventilen (kun ved apparater med typemerking K) Trykkstyrt bypass 5 Elektrisk varmekolbe 6 Sirkulasjonspumpe varmekilde 7 Sirkulasjonspumpe varmeanlegg 8 Påfyllings- / tømmekran varmekilde 9 Ekspansjonskar varmekilde 0 Påfyllings- / tømmekran varmeanlegg Frostvæsken som kan kjøpes som tilbehør blandes grundig med vann i riktig forhold. Fylles kun i utblandet tilstand i varmekilden. ATTENTION Frostvæskens konsentrasjon i vannet må ha den verdien som er oppgitt for Deres apparattype. Oversikt Tekniske data/den komplette leveringen, avsnitt Varmekilde. 6

17 Frostvæskens konsentrasjon i blanding kontrolleres Varmekilden påfylles med frostvæske. SPYLING OG PÅFYLLING AV VAREANLEGG Smuss og avleiringer i varmeanlegg kan medføre driftsfeil. VANNKVALITET AV PÅFYLLINGS- OG SUPPLERINGSVANNET I VARTVANNS VAREANLEGG IFØLGE VDI 05 DEL I OG II oderne og energieffektive varmepumpeanlegg finner en stadig større utbredelse. Disse anleggene oppnår en meget høy virkningsgrad takket være en gjennomtenkt teknikk. Det synkende plasstilbudet for varmeprodusenter har ført til at det blir utviklet kompakte enheter med stadig mindre tverrsnitt og høyere varmeoverføringseffekt. Derved øker anleggenes kompleksitet så vel som materialutvalget, noe som spiller en viktig rolle særlig med hensyn til materialets korrosjonsbestandighet. Alpha InnoTec sørger kontinuerlig for ytterligere teknologiske fremskritt, men alle disse tekniske finessene krever drift av anlegget med korrekt påfylt varmebærer. Varmebæreren har ikke bare innflytelse på anleggets virkningsgrad, men også på levetiden til varmeprodusenten og komponentene i et varmeanlegg. Som minstekrav må de veiledende verdiene i VDI 05 del I og del II derfor overholdes for å sikre en forskriftsmessig drift av anlegget. Våre praktiske erfaringer har vist, at den sikreste og mest feilfrie driften oppnås gjennom den såkalte saltfattige driftsmåten. VDI 05 del I gir viktige henvisninger og anbefalinger om steindannelse og dennes unngåelse i drikkevanns- og varmeanlegg. VDI 05 del II konsentrerer seg først og fremst om kravene for å minske korrosjonen som dannes av varmebærere i varmtvanns varmeanlegg. PRINNSIPPER VEDRØRENDE DEL I OG DEL II Forekomsten av stein- og korrosjonsskader i varmtvanns varmeanlegg er lav, hvis - det foretas en fagmessig planlegging og idriftsettelse - anlegget er korrosjonsteknisk lukket - det er integrert en tilstrekkelig dimensjonert trykkholding - de veiledenende verdiene for varmebæreren overholdes - og det utføres regelmessig vedlikehold og reparasjon. En anleggsbok, hvor relevante planleggingsdata oppføres, skal føres (VDI 05). HVILKE SKADER KAN OPPSTÅ VED ANGLENDE ETTERKOELSE - Funksjonsforstyrrelser og svikt av deler og komponenter (f.eks. pumper, ventiler) - indre og ytre lekkasjer (f.eks. fra varmevekslere) - Reduksjon av tverrsnittet og tilstopping av komponenter (f.eks. varmevekslere, rørledninger, pumper) - aterialtretthet - dannelse av gassbobler og gassputer (kavitasjon) - skadelig påvirkning i varmegjennomgangen (dannelse av belegg, avleiringer) og støy som er tilknyttet dette (f.eks. suselyd, strømningslyd) KALK ENERGIDREPEREN En påfylling med ubehandlet drikkevann fører nødvendigvis til at det dannes utfelling av alt kalsium som befinner seg i vannet. Følgen: det dannes kalkavleiringer på varmeanleggets varmeoverføringsflater. Virkningsgraden synker og energikostnadene øker. Etter en tommelfingerregel betyr et kalkbelegg på én millimeter allerede et tap av virkningsgrad på 0 %. I ekstreme tilfeller kan det til og med oppstå skader på varmevekslerne. AVKALKING IFØLGE VDI 05 DEL I Blir drikkevannet avherdet i henhold til retningslinjene i VDI 05 før varmeanlegget fylles opp, kan det ikke dannes kjelestein. Dermed forebygges kalkavleiringer og de derav resulterende skadelige påvirkningene på hele varmeanlegget på en virksom og varig måte. KORROSJON ET UNDERVURDERT PROBLE VDI 05, del II, går inn på korrosjonsproblematikken. Det kan vise seg at avkalkingen av varmebæreren ikke er tilstrekkelig. ph-verdien kan overskride grenseverdiene på 0 betydelig. Det kan forekomme ph-verdier større enn, som til og med skader gummitetningene. Dermed overholdes riktignok retningslinjene i VDI 05, del, men VDI 05, del, fastsetter en ph-verdi mellom 8, og maksimalt 0. Hvis det anvendes materialer av aluminium, noe som er tilfelle i mange moderne varmeanlegg, må en ph-verdi på 8,5 ikke overskrides! Ellers består det fare for korrosjon, da aluminium angripes uten forekomst av surstoff. Derved må, ved siden av 7

18 avherding av påfyllings- og suppleringsvannet, også varmebæreren kondisjoneres tilsvarende. Bare på denne måten kan spesifikasjonene i VDI 05 og anbefalingene og monteringsanvisningene til produsenten av varmepumpen overholdes. Del i VDI 05 henviser dessuten til reduseringen av totalt saltinnhold (ledeevne). Ved bruk av helt avsaltet vann er faren for korrosjon mye lavere enn det som er tilfelle ved drift med saltholdig, altså avherdet vann. Selv om drikkevannet ble avherdet forut, inneholder det oppløste, korrosjonsfremmende salter. Disse virker som elektrolytt på grunn av anvendelsen av ulike materialer i varmesystemet, og derved fremskyndes korrosjonsprosesser. I det lange løp kan dette føre til gropkorrosjon. PÅ DEN SIKRE SIDEN ED DEN SALTFATTIGE DRIFTSÅTEN ed den saltfattige driftsmåten oppstår de ovenfor nevnte problemene rett og slett ikke, da varmebæreren inneholder verken korrosjonsfremmende salter, slik som sulfater, klorider og nitrater, eller alkaliserende natriumhydrogenkarbonat. De korrosjonsfremmende egenskapene er meget lave ved bruk av helt avsaltet vann, og dessuten kan det ikke dannes kjelestein. Dette er den ideelle prosedyren ved lukkede varmekretsløp, da spesielt også en lav oksygentilførsel i varmekretsløpet kan tolereres. Ved fylling av anlegget med avsaltet vann, stiller ph-verdien seg vanligvis inn på det ideelle området gjennom egenalkalisering. Ved tilførsel av kjemikalier, kan det ved behov lett alkaliseres på en ph-verdi på 8,. Slik oppnås det en optimal beskyttelse av hele varmeanlegget. OVERVÅKNING Den analytiske registreringen og overvåkningen av de tilsvarende vannverdiene og de tilsatte kondisjoneringsmidlene, er av avgjørende betydning. Derfor bør de kontrolleres regelmessig med tilsvarende vanntestutstyr. Varmeanlegg må spyles grundig ATTENTION Ved spylingen må et trykk på,5 bar ikke overskrides. Utløpsslangen for sikkerhetsventilens varmekrets må være tilkoblet før spyling og påfylling. RENGJØRING OG SPYLING AV APPARATKOPONENTER FORSIKTIG! Kun kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten kan rengjøre og spyle apparatkomponentene. Det må kun bruke væsker som er anbefalt av produsenten. Etter spylingen av kompressoren med kjemiske rengjøringsmidler må det gjennomføres en nøytralisering av restbeholdninger og en intensiv vannspyling. Her må den aktuelle varmevekslerprodusentens tekniske data overholdes. Avluftning Gjør følgende: En luftepotte settes på varmeanleggets høyeste punkt på utgående varmekilde (fremløp) Om nødvendig settes det også på varmeanleggets høyeste punkt i inngående varmekilde en luftepotte En luftepotte settes på varmeanleggets høyeste punkt i varme turløp (fremløp) Om nødvendig settes det også på varmeanleggets høyeste punkt i varme returløp en luftepotte. AVLUFTNING AV APPARATET Apparatet avluftes automatisk når av Sikkerhetsorganer luftepotter er åpne. Når varmeanlegg eller varmekilden påfylles eller tømmes, åpnes avluftningsventilene av de aktuelle Sikkerhetsorganer. AVLUFTNING AV VAREANLEGGS SIRKULASJONSPUPE Skruedeksel i midten av sirkulasjonspumpen skrus løs. AVLUFTNING AV VAREKILDENS SIKRULASJONSPUPE Skruedeksel i midten av sirkulasjonspumpen skrus løs. HENVISNING. Varmepumpe og varmekrets spyles i omtrent 5 minutter. Varmeanlegg påfylles. 8

19 AVLUFTNING AV VAREKILDEN PÅ ET APPARAT UTEN KJØLEFUNKSJON Avluftning gjøres automatisk via Sikkerhetsorganer integrerte avluftningsfunksjon. AVLUFTNING AV VAREKILDEN PÅ ET APPARAT ED KJØLEFUNKSJON Avluftningen må gjøres manuelt. Servomotorens motor på blandingsventilen inne i apparatet frigjøres Bryteren på servomotoren skyves nedover Slå på varmeanleggets sirkulasjonspumpe og la den gå Nøkkelen dreies til høyre etter minutter mens sirkulasjonspumpen går til servomotorens regulator står på 00 % La den stå i minutter på denne verdien Nøkkelen dreies til venstre mens sirkulasjonspumpen går til blandingsventilens regulator står på 50 % Tilbakeskruing til 50 % betyr en jevn blanding i -veis-blandingsventilen fra A og B til AB Blandingsventilen innstilles Bruk nøkkelen som er vedlagt leveringen. Alternativ: En sekskantnøkkel størrelse 6 Sett nøkkelen i servomotoren Blandingsventilens servomotor settes tilbake på automatikk når avluftningen er komplett avsluttet. HENVISNING. Bryteren på servomotoren skyves oppover. Nøkkelen dreies til venstre til servomotorens regulator stå på 0 % 9

20 Isolasjon av hydrauliske tilkoblinger Reguleringsrattet på overløpsventilen dreies helt til temperaturforskjellen (= differansen) mellom turog returløp ligger mellom 5 og 9 K De må isolere fleksible tilkoblinger og varmeanleggets faste rørinstallasjonene diffusjonstett. HENVISNING. Oppvarmingskretsen og dens isolasjon utføres i samsvar med lokalt gjeldende normer og retningslinjer. Alle hydrauliske tilkoblinger kontrolleres for tetthet. Gjennomfør et trykktest Alle tilkoblinger, vibrasjonsdempere, forbindelser og ledninger til oppvarmingskretsen og varmekilden isoleres. Varmekildens isolasjon skal være dampdiffusjonstett. Reguleringsratt Overløpsventil ERKNAD. Dreining av reguleringsrattet: til høyre = temperaturdifferansen økes. til venstre = temperaturdifferansen minskes. Bypassventil Ventilene til varmekretsen åpnes Kontrollenheten på oppvarmingen og varmepumpen resettes. KONTROLLER OG STILL INN OVERLØPSVENTILEN HENVISNING. De følgende arbeidstrinnene må gjennomføres i løpet av ganske kort tid. Varmepumpen slår seg på høytrykksalarm når den maksimale turløpstemperaturen overskrides. Kontroller at anlegget går i varmedrift (ideelt sett i kald tilstand) Ved for lavt innstilt varmekurve setter du anlegget i»tvungen oppvarming» Bruksanvisning for oppvarming- og varmepumpekontrollen. Ventilene til varmekretsen stenges Kontroller at volumstrømmen ledes til 00 % gjennom overløpsventilen Les av tur- og returløpstemperaturene på oppvarmings- og varmepumpekontrollen Bruksanvisning for oppvarmings- og varmepumpekontrollen. 0

21 ontering av betjeningsenheten FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av faglært elektriker. Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! I fronten av apparatet er det i forskjellige høyder laget hakk for å feste betjeningsenheten: Eksempel: Betjeningsenheten plassert oppe Sett inn betjeningsenheten og trykk den nedover til den fester fire hakk oppe fire hakk nede Styrekabelen til oppvarmings- og varmepumpekontrollen stikkes inn i den høyre bøssingen på undersiden av betjeningsenheten På baksiden av betjeningsenheten er det kroker som brukes til å henge på plass betjeningsdelen foran på apparatet: Gjør følgende: Heng krokene på betjeningsenheten inn i hakkene foran på apparatet (enten i de øvre eller de nedre hakkene) ERKNAD. Fra den vestre bøssingen på undersiden kan betjeningsenheten forbindes med en computer eller et nettverk slik at oppvarmings- og varmepumpekontrollen styres derfra. Dette forutsetter at det ble lagt en avskjermet nettverkskabel (kategori 6) gjennom apparatet sammen med de elektriske koblingene. Bruksanvisning for oppvarmings- og varmepumpekontroll, utgave for»håndverkere», avsnitt»webserver».

22 Hvis denne kabelen eksisterer, stikkes RJ 5-pluggen på nettverkskabelen inn i den venstre bøssingen på betjeningsenheten. ontering og demontering av paneldeksel ERKNAD. Det er mulig å legge nettverkskabelen i ettertid. For å kunne koble den til må imidlertid først paneldekselet tas av. ONTERING AV PANELDEKSELET ERKNAD. I leveransen fra fabrikken er det planlagt at betjeningsenheten plasseres i de øvre hakkene i fronten av apparatet. Hvis du velger å plassere betjeningsdelen i de nedre hakkene, må du først ta blindlokket av paneldekselet og så sette det tilbake, over logoen. Paneldekselet som levert fra fabrikken: Hakk for betjeningsenhet Logo Blindlokk Stikk først paneldekselet inn i de nederste av slissene i fronten av apparatet Deretter stikkes forriglingslaskene på paneldekselet først inn på én side, nedenfra og opp, i slissene i fronten av apparatet

23 peraturen i referanserommet slår varmepumpens kjølefunksjon seg automatisk av. Varmepumpe- og oppvarmingsregulatorens bruksanvisning, kapittel kjøling. HENVISNING. I tillegg må De installere romtermostaten i et referanserom for enkeltromreguleringen. Så gjøres motsatt side: forriglingslaskene på paneldekselet trykkes inn i slissene, nedenfra og opp Til slutt trykkes de øverste forriglingslaskene inn i slissene i slissene i fronten av apparatet. De må installere enkeltrominstalleringen som gjør det mulig å koble fra varmedrift til kjøledrift (og omvendt). HENVISNING. De til enhver tid gjeldende normene og retningslinjene må overholdes. Varmtvannsberedere Hvis varmepumpen skal berede varmtvann, må De montere egnet varmtvannsbereder. DEONTERING AV PANELDEKSELET For å ta av paneldekselet, løsnes forriglingslaskene først på én hel side med trykk inn mot midten av dekselet. Deretter løsnes forriglingslaskene på motsatt side. Installasjon av romtermostaten for kjølefunksjonen Dette kapittelet gjelder for Dem kun hvis det brukes en varmepumpe som er merket med K for kjøling i sin typebetegnelse. ATTENTION Hvis det skal brukes gulvvarmesystemer til kjøling, må den respektive produsenten frigi gulvoppbygningen (spesielt den brukte gulvpussen) for bruk sammen med kjølefunksjonen. HENVISNING. Varmtvannsbereder må være utstyrt med en varmeveksler som er tilpasset Deres varmepumpe. Vi gir Dem gjerne et tilbud på varmtvannsberedere fra vårt produktspekter. De er optimalt tilpasset Deres varmepumpe. HENVISNING. Varmtvannsbereder må installeres slik i varmepumpeanlegget at det tilsvarer hydraulikkskjemaet som passer for Deres anlegg. For varmtvannsberedning monteres en -veis-omkoblingsventil (fremløp). -veis-omkoblingsventilen er tilbehør, og er ikke inkludert i den komplette leveringen. Bruk kjølefunksjonens romtermostat i et referanserom som referansestørrelse. Underskrides den innstilte tem-

24 Oppstart Gjør følgende: Foreta en grundig installasjonskontroll og gå gjennom grovsjekklisten»grovsjekkliste». SIKKERHETSTEPERATURBEGRENSER På det elektriske varmeelementet er det installert en sikkerhetstemperaturvakt (avhengig av apparattypen). Hvis varmepumpen faller ut eller det er luft i anlegget må det kontrolleres om reset-knappen på denne sikkerhetstemperaturvakten har hoppet ut. I så fall trykkes den inn igjen. ed installasjonskontrollen forebygger du skader på varmepumpeanlegget som kan oppstå på grunn av ikke-forskriftsmessig utført arbeide. Du må forsikre deg om at Høyredreiningsfeltet for krafttilførselen (kompressor) er sikret. Oppstilling og montasje av varmepumpen er utført i henhold til bestemmelsene i denne bruksanvisningen. De elektriske installasjonene er utført fagmessig og korrekt. det er installert en -polet sikringsautomat for kompressoren. Denne må ha en kontaktåpningsavstand på minst mm. Sikkerhetstemperaturknapp på elektrovarmeelementet Reset-knapp Varmekretsen er spylt, påfylt og grundig luftet ut. Alle ventiler og sperreinnretninger i varmekretsen er åpnet. Alle rørsystemer og komponenter i anlegget er tette. Fullføringsrapporten for varmepumpeanlegget utfylles nøye og underskrives»fullføringsrapport for varmepumpeanlegg». I Tyskland: Fullføringsrapport for varmepumpeanlegg sendes sammen med grovsjekklisten til produsentens fabrikkskundeservice Utenfor Tyskland: Fullføringsrapport for varmepumpeanlegg sendes sammen med grovsjekklisten til produsentens ansvarlige samarbeidspartner på stedet Oversikt»Kundeservice». Varmepumpeanlegget settes i gang av kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten. Dette faktureres!

25 Demontering FARE! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av faglært elektriker. Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! ADVARSEL! Det er kun kvalifisert varme- eller kjøleanleggfagpersonale som får bygge ned anlegget. FORSIKTIG. Varmeanleggets frostvæskeblanding må ikke komme inn i avløpsrør. Frostvæsken må samles opp og destrueres på riktig måte. FORSIKTIG. Apparatkomponenter, kjølemiddel og olje må resirkuleres og destrueres i henhold til de gjeldende forskriftene, normene og retningslinjene. DEONTERING AV BATTERIET FOR REGULATOR FORSIKTIG. Før varme- og varmeregulatoren skrotes fjernes batteriet på prosessorkortet. Batteriet kan skyves ut med en skrutrekker. Batteriet og elektroniske komponenter må destrueres på miljøvennlig måte. 5

26 Tekniske data / Den komplette leveringen Gerätebezeichnung Varmepumpetype Væske/vann ı Luft/vann ı Vann/vann stemmer ı stemmer ikke Oppstillingssted Inne ı ute stemmer ı stemmer ikke Konformitet Effektdata Varmeeffekt/COP ved B0/W5 B0/W5 B0/W5 Normpunkt etter EN5 Normpunkt etter EN5 Normpunkt etter EN55 kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor CE kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı Bruksbegrensninger Varmeanlegg C Varmekilde C ekstra driftspunkter Lyd Lydtrykksnivå målt i m avstand rundt maskinen (i fritt felt) db(a) Lydeffektnivå etter EN0 Varmekilde Volumstrøm: minimal væskestrøm ı nominell væskestrøm ı maksimal væskestrøm l/h Trykktap varmepumpe p (med kjøling pk) ı volumstrøm Fri løftehøyde varmepumpe p (med kjøling pk) ı volumstrøm Frostvæske db bar (bar) ı l/h bar (bar) ı l/h onoethylenglykol minimal konsentrasjon ı frostsikkert til % ı C Varmeanlegg Volumstrøm: minimal væskestrøm ı nominell væskestrøm ı maksimal væskestrøm l/h Trykktap varmepumpe p (med kjøling pk) ı volumstrøm Fri løftehøyde varmepumpe p (med kjøling pk) ı volumstrøm bar (bar) ı l/h bar (bar) ı l/h Generelle apparatdata ål (se dimensjonsbilder til den aktuelle dimensjonen) Dimensjon Vekt total (med kjøling) Tilleggsvekt dimensjon Tilleggsvekt dimensjon Tilkoblinger Varmeanlegg Varmekilde Kuldemedium Kuldemediumstype ı påfyllingsmengde ı kg Elektrisitet Spenningskode ı allpolet sikring varmepumpe *) ı A Spenningskode ı sikring styrestrøm *) Spenningskode ı sikring elektrisk varmekolbe *) ı A Varmepumper reelt effektbehov i normpunkt B0/W5 etter EN5: Effektbehov ı strømopptak ı cosφ kw ı A ı aksimal maskinstrøm innenfor bruksgrensene Startstrøm: direkte ı med mykstarter Beskyttelsesart Effekt elektrisk varmekolbe ı ı faset kw ı kw ı kw Byggekomponenter Sirkulasjonspumpe varmesirkulering ved nominell væskestrøm: Effektbehov ı strømopptak kw ı A Sirkulasjonspumpe varmekilde ved nominell væskestrøm: Effektbehov ı strømopptak kw ı A Passiv kjølefunksjon Gjelder kun for apparater med merking K: Kjøleeffekt ved nominelle volumstrøm (5 C varmekilde, 5 C varmtvann) kw Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetsorgan varmeanlegg ı Sikkerhetsorgan varmekilde Inkl. i den leveringen: ja nei Varme- og varmepumperegulator kg (kg) kg kg ı A A A ı A IP Inkludert i den leveringen:: ja nei Elektronisk mykstarter integrert: ja nei Ekspansjonskar Varmekilde: Inkludert in den leveringen ı volum ı forkomprimert ja nei ı l ı bar Varmeanlegg: Inkludert in den leveringen ı volum ı forkomprimert ja nei ı l ı bar Trykkstyrt bypass integrert: ja nei Fleksible tilkoblinger Varmeanlegg ı varmekilde Inkludert i den leveringen:: ja nei NO896-c *) lokale forskrifter må overholder n.n. = ikke påviselig 6

27 SWC 60H(/K) SWC 70H(/K) SWC 80H(/K) SWC 00H(/K) SWC 0H(/K) ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 5,7 ı, 5, ı,5 5,8 ı, ı 00 ı 500 ı 0,5 (0,5) ı 00 5 ı ı 950 ı 00 ı 0,6 (0,5) ı () G"AG G"AG R07c ı,8 ~/PE/00V/50Hz ı C0 ~/N/PE/0V/50Hz ı B0 ~/N/PE/00V/50Hz ı C0,9 ı, ı 0,78,0 7, ı 0 6 ı ı 0,08 ı n.n. 0, ı n.n. 6, ı ı ı 0,5 ı 5 ı,5 ı 6,9 ı, 6,5 ı,5 7,0 ı, ı 650 ı 500 ı 0,8 (0,6) ı 50 5 ı ı 00 ı 500 ı 0,7 (0,6) ı (6) G"AG G"AG R07c ı,0 ~/PE/00V/50Hz ı C0 ~/N/PE/0V/50Hz ı B0 ~/N/PE/00V/50Hz ı C0,57 ı, ı 0,7 5,0 9 ı 0 6 ı ı 0,08 ı n.n. 0, ı n.n. 7, ı ı ı 0,5 ı 5 ı,5 ı 8,9 ı,5 8, ı, 9, ı, ı 900 ı 000 ı 0,6 (0,6) ı 50 5 ı ı 500 ı 900 ı 0, (0,0) ı 00 0 (8) G AG G AG R07c ı,0 ~/PE/00V/50Hz ı C0 ~/N/PE/0V/50Hz ı B0 ~/N/PE/00V/50Hz ı C0,98 ı,7 ı 0,78 5,9 0 ı 0 6 ı ı 0,08 ı n.n. 0, ı n.n. 8, ı ı ı 0,5 ı 5 ı,5 ı 0, ı,6 9,7 ı,6 0, ı, ı 00 ı 500 ı 0,5 (0,50) ı ı ı 800 ı 00 ı 0, (0,) ı () G"AG G"AG R07c ı, ~/PE/00V/50Hz ı C0 ~/N/PE/0V/50Hz ı B0 ~/N/PE/00V/50Hz ı C0, ı, ı 0,78 6,9 ı ı ı 0,08 ı n.n. 0, ı n.n. 9, ı ı ı 0,5 ı 5 ı,5 ı,7 ı,5,0 ı,,9 ı, B ı W ı 600 ı 900 ı 0,5 (0,9) ı ı ı 000 ı 00 ı 0, (0,0) ı () G¼"AG G¼"AG R07c ı,9 ~/PE/00V/50Hz ı C0 ~/N/PE/0V/50Hz ı B0 ~/N/PE/00V/50Hz ı C0,6 ı,8 ı 0,78 7,5 ı ı ı 0,08 ı n.n. 0, ı n.n. 0, ı ı 8 ı 0,5 ı 5 ı,5 ı 869-c 890d 870-e 87-e 87g 7

28 Tekniske data / Den komplette leveringen Gerätebezeichnung Varmepumpetype Væske/vann ı Luft/vann ı Vann/vann stemmer ı stemmer ikke Oppstillingssted Inne ı ute stemmer ı stemmer ikke Konformitet Effektdata Varmeeffekt/COP ved B0/W5 B0/W5 B0/W5 Normpunkt etter EN5 Normpunkt etter EN5 Normpunkt etter EN55 kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor CE kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı Bruksbegrensninger Varmeanlegg C Varmekilde C ekstra driftspunkter Lyd Lydtrykksnivå målt i m avstand rundt maskinen (i fritt felt) db(a) Lydeffektnivå etter EN0 Varmekilde Volumstrøm: minimal væskestrøm ı nominell væskestrøm ı maksimal væskestrøm l/h Trykktap varmepumpe p (med kjøling pk) ı volumstrøm Fri løftehøyde varmepumpe p (med kjøling pk) ı volumstrøm Frostvæske db bar (bar) ı l/h bar (bar) ı l/h onoethylenglykol minimal konsentrasjon ı frostsikkert til % ı C Varmeanlegg Volumstrøm: minimal væskestrøm ı nominell væskestrøm ı maksimal væskestrøm l/h Trykktap varmepumpe p (med kjøling pk) ı volumstrøm Fri løftehøyde varmepumpe p (med kjøling pk) ı volumstrøm bar (bar) ı l/h bar (bar) ı l/h Generelle apparatdata ål (se dimensjonsbilder til den aktuelle dimensjonen) Dimensjon Vekt total (med kjøling) Tilleggsvekt dimensjon Tilleggsvekt dimensjon Tilkoblinger Varmeanlegg Varmekilde Kuldemedium Kuldemediumstype ı påfyllingsmengde ı kg Elektrisitet Spenningskode ı allpolet sikring varmepumpe *) ı A Spenningskode ı sikring styrestrøm *) Spenningskode ı sikring elektrisk varmekolbe *) ı A Varmepumper reelt effektbehov i normpunkt B0/W5 etter EN5: Effektbehov ı strømopptak ı cosφ kw ı A ı aksimal maskinstrøm innenfor bruksgrensene Startstrøm: direkte ı med mykstarter Beskyttelsesart Effekt elektrisk varmekolbe ı ı faset kw ı kw ı kw Byggekomponenter Sirkulasjonspumpe varmesirkulering ved nominell væskestrøm: Effektbehov ı strømopptak kw ı A Sirkulasjonspumpe varmekilde ved nominell væskestrøm: Effektbehov ı strømopptak kw ı A Passiv kjølefunksjon Gjelder kun for apparater med merking K: Kjøleeffekt ved nominelle volumstrøm (5 C varmekilde, 5 C varmtvann) kw Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetsorgan varmeanlegg ı Sikkerhetsorgan varmekilde Inkl. i den leveringen: ja nei Varme- og varmepumperegulator kg (kg) kg kg ı A A A ı A IP Inkludert i den leveringen:: ja nei Elektronisk mykstarter integrert: ja nei Ekspansjonskar Varmekilde: Inkludert in den leveringen ı volum ı forkomprimert ja nei ı l ı bar Varmeanlegg: Inkludert in den leveringen ı volum ı forkomprimert ja nei ı l ı bar Trykkstyrt bypass integrert: ja nei Fleksible tilkoblinger Varmeanlegg ı varmekilde Inkludert i den leveringen:: ja nei NO896-c *) lokale forskrifter må overholder n.n. = ikke påviselig 8

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

BRINE/VANN VARMEPUMPER. Profesjonell. Betjeningsveiledning NO. SWP Serie

BRINE/VANN VARMEPUMPER. Profesjonell. Betjeningsveiledning NO. SWP Serie Betjeningsveiledning NO BRINE/VANN Profesjonell VARMEPUMPER SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

Akkumulator montert på rekke

Akkumulator montert på rekke Bruksanvisning NO Akkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper NO8018/210601 Oversettelse av bruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer.

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer. Apparatinformasjon NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD S NO805/0 Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer.

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer. Bruksanvisning NO VÆSKE/VANN Varmesentral Varmepumper WZS Serie Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke apparatet. Den er del av produktet,

Detaljer

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Apparatinformasjon NO Tillegg til bruksanvisningen HydraulikkModul Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie Bruksanvisning NO LUFT / VANN Compact VARMEPUMPER LWC serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet.

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMR Oppstiling innendørs LW 0(L) LW 0(L) LW 80H 8000cNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer.

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer. Betjeningsveiledning NO Brine/vann Profesjonell Varmepumper SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10 på X

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Akkumulator montert på rekke

Akkumulator montert på rekke Bruksanvisning NO kkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper 80800cNO Oversettelse av bruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

SorbOx. Universalbeskyttelsen for oppvarmingsvann. Installasjon Funksjon Drift Service DE FR IT GB NO SE FI DK

SorbOx. Universalbeskyttelsen for oppvarmingsvann. Installasjon Funksjon Drift Service DE FR IT GB NO SE FI DK DE FR IT GB NO SE FI DK Universalbeskyttelsen for oppvarmingsvann SorbOx Installasjon Funksjon Drift Service SorbOx er det revolusjonære vannfilteret for energieffektive varmeanlegg. Den samler 4 funksjoner

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer.

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer. Betjeningsveiledning NO Brine/vann Profesjonell Varmepumper SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE

VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE Bruksanvisning NO VARMEVEKSLER FOR SEPARATE SYSTEMER FOR VANN / VÆSKE WT 1 WT 2 WT 3 WT 4 WT 5 WT 6 WT 7 WT 8 WT 9 WT 10 WT 11 Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SW-serie. 83056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SW-serie. 83056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning SW-serie 8056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Innholdsfortegnelse Om denne driftsveiledningen.... Gyldighet.... Relevant dokumentasjon.... Symboler

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt væske/vann SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC varmepumper SWC (400 V / 3 fas) 60H 60H/K 70H 70H/K 80H 80H/K 100H 100H/K 120H 120H/K Integrert passiv avkjøling

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Apparatinformasjon NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD 50, 70A/(R)SX 0500cNO Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet.

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning SWCV H1. 83057100cNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning SWCV H1. 83057100cNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning SWCV H NO 805700cNO Oversettelse av driftsveiledningen Innholdsfortegnelse Om denne driftsveiledningen.... Gyldighet.... Relevant dokumentasjon.... Symboler

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX400k og FX400e / FX500k og FX500e

FDV FX Design varmelister FX400k og FX400e / FX500k og FX500e Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER

Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER SVØMMEBASSENG VARMER AV TITAN Fabrikat: Elecro Engineering Modell: Evolution Pool Heater Les nøye før montering og bruk Feil installering og

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Væske/vann varmepumper

Væske/vann varmepumper Væske/vann varmepumper Innendørs installasjon GODKJENT (2,4) I testen: 10 varmepumper Testresultat: 4 godkjent, 6 tilfredsstillende Kontrollert på væske/vann varmepumpen WZS100H 6/2007 4 Wärme pumpen Natur

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Bruksanvisning. Infrarøde varmelister V1/0314

Bruksanvisning. Infrarøde varmelister V1/0314 NO Bruksanvisning Infrarøde varmelister 114001 114002 114003 114004 114005 114006 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A LWD 90A LWD 50A/RX LWD 70A/RX 805500gNO ait-deutschland GmbH Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Tilbehør for varmepumper montert utendørs

Tilbehør for varmepumper montert utendørs Tilbehør for varmepumper montert utendørs Kontroll Alle luft/vann varmepumper er utstyrt med Luxtronik Turn & Tip-kontroll som har intelligent menystyring. Denne lett forståelige varmepumperegulatoren

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer