S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1"

Transkript

1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1

2 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som følge. Bare siden 1960 er CO 2 -utslipp fra bruk av fossilt brensel blitt mer enn tredoblet. Mens CO 2 -konsentrasjonen i atmosfæren i før-industriell tid lå godt under 300 ppm (parts per million), var den i 2007 steget til 382 ppm. FNs klimapanel anslår at vi i 2100 vil ha en CO 2 -konsentrasjon i atmosfæren på mellom 540 og 970 ppm dersom vi ikke reduserer CO 2 -utslippene betraktelig. Med en slik utvikling vil vi fort kunne få en økning i verdens middeltemperatur på 5-6 grader. Nasa Klimatrusselen er en av vår tids største globale utfordringer. Siden før-industriell tid har middeltemperaturen økt med 0,75 grader. Beregningene til FNs klimapanel viser at den globale middeltemperaturen vil øke med så mye som mellom 1,1 grad og 6,4 grader innen 2100 og at økningen i havnivået kan bli opptil 60 cm. I FNs klimapanels hovedrapport fra 2007 konkluderes det med at den globale oppvarmingen med meget stor sikkerhet er menneskeskapt. Det er mange årsaker til klimaendringene. For eksempel har både avskoging og økte utslipp av metan bl.a. fra avfallsdynger hatt betydning. Hovedårsaken er imidlertid uten tvil vår bruk av ikke fornybare olje-, gass- og kullressurser. Når slike fossile ressurser forbrennes, frigjøres klimagassen karbondioksyd (CO 2 ). Dette gir økt drivhuseffekt fordi CO 2 -konsentrasjonen i atmosfæren blir større. I utgangspunktet slipper naturen ut mye mer CO 2 enn de menneskeskapte utslippene. CO 2 frigjøres når planter dør eller blir fordøyd av dyr. Disse utslippene er en del av naturens eget kretsløp. CO 2 som frigjøres når planter dør, blir tatt opp igjen når trær og andre planter vokser. Den CO 2 som er i atmosfæren når naturens eget kretsløp er i balanse, sørger for at vi har en drivhuseffekt som gir jorda et klima vi kan leve i. Når vi bruker fossilt brensel, forstyrrer vi balansen i naturens CO 2 -kretsløp. Utslippene fra bruk av olje, kull og gass kommer i tillegg til naturens egne utslipp, noe som gir større konsentra- Selv en lavere temperaturøkning enn dette vil kunne få store konsekvenser for en stor del av verdens befolkning. Flom, tørke og et høyere havnivå vil kunne føre til at millioner av mennesker blir tvunget fra sine hjem. Store jordbruksarealer vil gå tapt. Samtidig må en regne med mer ekstremvær og flere naturkatastrofer. Klimaendringene vil kunne skje raskere enn naturen greier å tilpasse seg. Dette vil kunne bli skjebnesvangert for det biologiske mangfoldet. FNs klimapanel har vurdert det som avgjørende å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Dette forutsetter at CO 2 -konsentrasjonen i atmosfæren ikke blir større enn 450 ppm. Blir den større, er det stor fare for at temperaturøkningen blir selvforsterkende. Bl.a. vil temperaturøkningen kunne føre til omfattende frigjøring av klimagasser som i dag er bundet i jordsmonnet. Redusert snø- og isdekke vil dessuten kunne føre til at en mindre del av solstrålingen vil bli reflektert tilbake til verdensrommet, samtidig som havet ikke lengre vil være i stand til å binde like store mengder CO 2 som i dag. For å nå 2 graders-målet mener FNs klimapanel at dagens økning i klimagasser må snus til reduksjoner seinest i Innen 2050 bør de globale utslippene være redusert med %. 2 S K O G o g K L I M A

3 Den globale utfordringen og skog Klimautfordringen er stor og krevende. Dette skyldes de sterke drivkreftene bak utviklingen. Stikkord er befolkningsutvikling, velferdsutvikling (både i i-land og i u-land) og avhengigheten av ikke-fornybare ressurser som basis for vår velstand. En stadig økende bruk av ikke-fornybare olje-, gass- og kullressurser er hovedårsaken til den globale oppvarmingen. Selv om det ligger betydelige muligheter i fangst og deponering av CO 2 fra store punktutslipp (for eksempel kullkraftverk), vil det ikke være mulig å stabilisere CO 2 -konsentrasjonen i atmosfæren uten å redusere bruken av olje, kull og gass. Teknologiutvikling og energieffektivisering vil kunne bidra til å redusere bruken av fossilt brensel. Samtidig er oppgaven formidabel. Utslippene må reduseres med % samtidig som verdens befolkning øker med 80 millioner mennesker hvert år. I store deler av verden er det dessuten behov for en betydelig økning i levestandarden. I tillegg til teknologiutvikling er det nødvendig med en endring i produksjons- og forbruksmønstrene, spesielt i vår del av verden. Som et ledd i arbeidet med å redusere den globale oppvarmingen må en bl.a. utnytte de mulighetene som finnes for å vri dagens velstand basert på fossilt brensel over til velstand basert på fornybare naturressurser. Her vil økt bruk av trevirke kunne gi et betydelig bidrag. Trevirke kan både brukes direkte som energikilde (biodrivstoff, varme- eller kraftproduksjon) eller som materialer der tre kan erstatte energikrevende materialer som stål, aluminium og betong. Globalt ligger det store muligheter i skogen. Det gjelder både i tropiske strøk og i vår del av verden. I tillegg til å kunne erstatte produkter basert på fossilt brensel med produkter basert på trevirke, vil en ved å bygge opp verdens skoger kunne binde betydelige mengder CO 2. Utviklingen i tropiske strøk kan snus fra avskoging til oppbygging av skogressursene. I dag står avskogingen for nesten 20% av de globale utslippene av klimagasser. Det sier seg derfor selv at tiltak for å begrense avskogingen er viktig. Det er imidlertid like viktig å plante til nye arealer med skog og forvalte den skogen som finnes på en bærekraftig måte. I tillegg til å binde mer CO 2 i skog i tropiske strøk, vil dette gi grunnlag for å bruke mer trevirke for å dekke menneskenes grunnleggende behov. Det hjelper ikke kun å ha fokus på å hindre hogst i tropiske strøk hvis dette fører til at befolkningen må få dekket sitt energibehov med kullkraft i stedet for å bruke trevirke. Mens skogressursene i tropiske strøk blir redusert, skjer det en betydelig oppbygging av skogressursene i vår del av verden. Denne oppbyggingen tilsvarer grovt sett den nedbygging som skjer i tropiske strøk. Siden 1990 har for eksempel skogarealet i Europa økt med km 2, noe som tilsvarer hele landarealet til Hellas. Samtidig har det skjedd en betydelig økning i stående kubikkmasse i skogen. Ved å videreføre og forsterke satsingen på skog i vår del av verden, vil en kunne oppnå en betydelig binding av CO 2 samtidig som bruken av trevirke kan økes. En McKinsey-rapport fra 2009 viser et potensial for økt binding globalt på 12 milliarder tonn CO 2 pr. år i Dette tilsvarer omtrent 45% av de globale CO 2 -utslippene fra bruk av fossilt brensel. FNs klimapanel har på sin side vist til to analyser av potensialet for å redusere nettoutslippet av klimagasser ved å satse på skogtiltak. Den ene, som er en analyse der en vurderer mulighetene ut fra et overordnet perspektiv, viser et reduksjonspotensial på 13,8 milliarder tonn CO 2. Den andre analysen som tar utgangspunkt i de konkrete mulighetene en ser lokalt, viser et potensial som er en god del lavere. Verden bør ikke unnlate å utnytte de muligheter som ligger i en offensiv satsing på å bygge opp verdens skogressurser og bruke mer trevirke. Skog bør derfor bli en viktig del av løsningen på den globale klimautfordringen. En satsing på skog må derimot aldri bli en unnskyldning for å ikke gjennomføre andre tiltak. Når utslippene av klimagasser skal reduseres med 50-85%, må alle muligheter utnyttes. S K O G o g K L I M A 3

4 Fotosyntesen grunnlaget for skogens klimabidrag Fotosyntesen er grunnlaget for alt liv på jorda. Gjennom fotosyntesen fanger de grønne plantene opp energi fra sollyset. Denne energien brukes sammen med CO 2 og vann for å bygge opp plantene. Uten fotosyntesen hadde verken mennesker eller dyr hatt noe å spise. I tillegg til mat har fotosyntesen vært enerådende som kilde til å dekke menneskenes øvrige energibehov i mesteparten av menneskehetens historie. Så lenge menneskenes velferd var basert på fotosyntesen var det balanse i naturens CO 2 -kretsløp. Fotosyntesen innebærer at trær og andre planter tar opp CO 2 når de vokser. Karbonet (C) brukes som byggestoff i plantene, mens oksygenet (O 2 ) slippes ut i lufta igjen. Trærne tar opp 3,7 kg CO 2 fra lufta for hver kg karbon som blir bundet i treet. Jo større den årlige tilveksten (skogproduksjonen) er, desto større er opptaket av CO 2. Skogproduksjonen er dessuten bestemmende for mulighetene til å ta ut og Skog i vekst tar opp CO 2 bruke trevirke og for mulighetene til å binde CO 2 (gjennom økning av stående kubikkmasse). Bruk av trevirke - substitusjonseffekt Når trær og andre planter dør, frigjøres den CO 2 som er bundet gjennom fotosyntesen. Dette er naturens eget CO 2 -kretsløp. Menneskenes bruk av trevirke vil være en del av dette kretsløpet. Den CO 2 som slippes ut ved forbrenning eller ved annen nedbrytning av trevirke, er tidligere bundet gjennom fotosyntesen og vil uansett før eller seinere bli frigjort. Bruk av trevirke er dermed i prinsippet klimanøytralt. Samtidig gir uttak og bruk av trevirke fra skogen mulighet for å basere en større del av menneskenes velstand på bruk av fornybart trevirke i stedet for på fossilt brensel og energikrevende produkter som betong, gipsplater, aluminium og stål. Jo større mulighetene for bruk av trevirke er, desto mindre blir behovet for kull, olje og gass. Bruk av trevirke gir derfor mindre fossile CO 2 -utslipp. Binding av CO 2 Så lenge skogproduksjonen er større enn uttaket av trevirke, skjer det en oppbygging av skogressursene. Dette innebærer at stående kubikkmasse øker, og at lagret mengde karbon i skogen blir større. Det er denne lagerendringen som utgjør bindingen av CO 2 i skog. I tillegg gir bruk av trematerialer forlenget bindingstid for CO 2 i trevirket. Samlet klimabidrag Det er summen av effekten av bruk av trevirke og bindingen av CO 2 som utgjør skogbrukets klimabidrag. Årlig bindes det omtrent millioner tonn CO 2 i norske skoger. Dagens uttak og bruk av trevirke fra norske skoger reduserer samtidig de globale CO 2 - utslippene med omtrent 10 millioner tonn. Forvaltningen av skogen i Norge reduserer dermed det årlige nettoutslippet av CO 2 med millioner tonn. Dette tilsvarer 70 % av det totale utslippet av klimagasser i Norge. Det er usikkerhet knyttet til hvor stort skogens klimabidrag blir i framtida. Blant annet vet en ikke hvordan den forventete temperaturøkningen vil påvirke skogproduksjonen. Ved å gjennomføre tiltak for å øke skogproduksjonen og bruken av trevirke kan en imidlertid gjøre klimabidraget større enn det ellers hadde blitt. I Landbruks- og matdepartementets klimamelding fra 2009 (St.meld.nr 39 Klimautfordringene landbruket en del av løsningen ) er potensialet for å redusere nettoutslippet av klimagasser gjennom konkrete tiltak anslått å være nærmere 10 mill. tonn CO 2. Bruk av trevirke reduserer behovet for olje, gass og kull. Skog og treprodukter binder CO 2 Fotosyntesen innebærer at trær og andre planter tar opp CO 2 når de vokser. Karbonet (C) brukes som byggestoff i plantene, mens oksygenet (O 2 ) slippes ut i lufta igjen. Bruken av trevirke er en del av naturens eget CO 2 kretsløp. 4 S K O G o g K L I M A

5 Bioenergi - varmeproduksjon På kort sikt vil bruken av trevirke til energiformål hovedsakelig være knyttet til varmeproduksjon. I framtida ligger det også store muligheter for å bruke trevirke i kraftproduksjon med CO 2 -håndtering, som råstoff for biodrivstoff og for produksjon av trekull som et jordforbedrende middel som samtidig binder CO 2 i lang tid. Disse framtidsmulighetene er nærmere omtalt på s Både for varmeproduksjonen og de nye bruksområdene vil råstoffet være rundtømmer som industrien ikke kjøper og GROT (topp og greiner). Hvilke bruksområder som blir de viktige i framtida, vil til syvende og sist avhenge av betalingsevnen for trevirket. Pr. i dag er uttak av trevirke fra skogen til energiformål i all hovedsak knyttet til vedproduksjon. Årlig brukes det omtrent 3 mill. m 3 trevirke som ved i norske husholdninger. I tillegg bruker skogindustrien store mengder bark og andre restprodukter til energiproduksjon. Det er også viktig å huske på at avfall i dag er en viktig kilde til produksjon av energi. En svært stor del av energien i dette avfallet er knyttet til rivningsmaterialer, papir og andre skogprodukter. Det meste av det trevirke som blir brukt i Norge i dag, ender til slutt opp som energi. Ut over vedproduksjon er imidlertid uttaket av trevirke fra skogen til energiproduksjon svært begrenset. I utgangspunktet regner en med at det bør være mulig å ta ut omtrent 5 millioner m3 trevirke som skogsflis fra norske skoger. Pr. i dag tas det årlig ut mindre enn fm 3 (fastkubikkmeter) slikt virke for varmeproduksjon. Dette skyldes først og fremst manglende lønnsomhet. I tillegg leveres i størrelsesorden fm 3 til smelteverkindustrien som bruker det i stedet for kull som et reduserende middel i produksjonsprosessen. Denne bruken av trevirke gir en betydelig klimaeffekt. Skal potensialet for bioenergi utnyttes, er det en forutsetning at det i Norge blir etablert rammevilkår som bedrer lønnsomheten i vesentlig grad. Dette kan enten skje gjennom økt støtte til produksjon av bioenergi eller gjennom en økning i prisen på alternativ energi. I Norge har derfor bl.a. Norges Skogeierforbund arbeidet for å få etablert ordninger med grønne sertifikater eller feed-in som omfatter varme. Slike ordninger ville gi en høyere pris på levering av bioenergi. En økning av prisen på strøm gjennom en økt el-avgift er en annen mulighet. I Sverige og Danmark er for eksempel el-avgiften hhv. 2 og 7 ganger høyere enn i Norge, noe som gir en helt annen lønnsomhet i å bruke bioenergi Bioenergi erstatter fossilt brensel direkte 1 m 3 trevirke fra norske skoger har i gjennomsnitt en brennverdi på om lag kwh. Dette tilsvarer brennverdien i 210 liter lett fyringsolje og i 290 kg kull. Når 1 m 3 trevirke erstatter direkte bruk av hhv. lett fyringsolje og kull, gir det dermed følgende reduksjoner av CO 2 -utslippene: 1 m 3 trevirke erstatter: Reduksjon i CO 2 -utslipp Lett fyringsolje 560 kg CO 2 Kull 710 kg CO 2 Selv om oppvarmingsbehovet i norske bygg i stor grad dekkes av strøm, er det fortsatt betydelige CO 2 -utslipp knyttet til bruk av fyringsolje. I 2005 var utslippene ved oppvarming av bygg drøyt 2 mill. tonn CO 2. Hvis bruken av fyringsolje i Norge skal erstattes av bioenergi, er det behov for å bruke 4 mill. m3 trevirke pr. år. Bioenergi erstatter strøm Bruk av ved, flis og pellets vil imidlertid for de fleste i Norge innebære at en sparer strøm. Sett i globalt perspektiv er dette ikke av mindre betydning. Spart strøm vil innebære redusert behov for kraft produsert på fossilt brensel. Hvis en tenker seg at 1m 3 trevirke brukt som varme erstatter kullkraft produset på forskjellige måter, vil det gi følgende reduksjoner i CO 2 utslippet: Strøm basert på steinkull der overskuddsvarmen utnyttes 900 kg Strøm basert på steinkull uten utnytting av varmen 1800 kg Strøm basert på brunkull uten utnytting av varmen 3000 kg 3 S K O G o g K L I M A 5

6 viser behovet for å tenke globalt også når en handler lokalt. I Landbruks- og matdepartementets klimamelding fra 2009 er likevel effekten av bruk av bioenergi kun vurdert ut fra hvordan bruken slår ut i det norske utslippsregnskapet. Med dette utgangspunktet reduserer bruk av 1 m3 trevirke som bioenergi de norske utslippene med 0,6 tonn CO 2. Selv om dette også er en betydelig klimagevinst, innebærer et slikt snevert nasjonalt perspektiv en undervurdering av den reelle, globale effekten av å bruke bioenergi i Norge. Total effekt av bruk av bioenergi I dag brukes det i Norge omtrent 3 mill. m3 trevirke som ved. Bruker en Sintefs totalmix av energibærere, innebærer dette en reduksjon i utslippene på 2,5-3 mill. tonn CO 2 pr år. Bruk av bioenergi i Norge reduserer behovet for å produsere kullkraft i Europa. Bioenergi reduserer enten behovet for import av kullkraft eller gir mulighet for å eksportere grønn kraft til Europa. ICDSE Bruken av ved skjer imidlertid i all hovedsak i vinterhalvåret, noe som betyr at en om vinteren kan redusere importen av kraft eller eksportere mer rein energi til det europeiske markedet. Det er derfor relevant å bruke Sintefs tall for redusert import/økt eksport for å beregne klimagevinsten ved bruken av ved i Norge. Dette vil gi en reduksjon i de europeiske utslippene av CO 2 med 3,5 mill. tonn pr år. Det opereres med litt forskjellige tall på effekten av bruk av trevirke til bioenergi. Delvis skyldes dette at resultatene vil variere med om de er basert på marginalvurderinger (dvs. vurdering av effekten ved å bruke bioenergi i stedet for den energibærer som gir størst utslipp), eller om de tar utgangspunkt i gjennomsnittsvurderinger (dvs. at bruken kommer i stedet for en gjennomsnittlig mix av energibærere). I denne sammenheng er det grunn til å trekke fram Sintef-rapporten Reduserte CO 2 -utslipp som følge av økt fornybar kraftproduksjon i Norge fra Her har Sintef beregnet utslippsreduksjonene på europeisk nivå ved å øke produksjonen av fornybar kraft med 1 TWh i Norge. Da det gir samme effekt å spare 1 TWh kraft ved å bruke bioenergi blir resultatene svært interessante. I rapporten ble det forutsatt at kraften erstattet en mix av oljekjeler, kullkraft m.m. Konklusjonen var at produksjon av 1000 kwh ekstra fornybar kraft, ville redusere Europas CO 2 -utslipp med 526 kg. Dette tilsier at en ved å bruke 1 m3 trevirke som bioenergi, vil redusere de europeiske utslippene med snaut 1 tonn CO 2. Rapporten viser også hvilke reduksjoner en kan oppnå i de europeiske CO 2 -utslippene ved å erstatte ulike energibærere med fornybar kraft. I tabellen under er reduksjonene satt opp sammen med den tilvarende effekten ved å bruke 1 m 3 trevirke (i tonn CO 2 ): Erstatter Med 1 MWh Med 1 m 3 fornybar kraft trevirke Kullkraft 0,8 1,4 Oljekraft 0,6 1,1 Gasskraft 0,4 0,7 Oljekjeler 0,35 0,6 Effekt av import/ eksport (kraftmix) Redusert import 0,73 1,3 Økt eksport 0,60 1,1 Som en ser gir det større effekt å bruke bioenergi for å erstatte strøm enn å erstatte bruk av fyringsolje. Det fører faktisk til økte utslipp globalt å erstatte en oljefyr med bruk av strøm. I det norske regnskapet vil det imidlertid slå positivt ut å fase ut oljekjeler. Dette Reduksjonen av klimagassutslippene ved dagens bruk av ved tilsvarer omtrent 30% av utslippene fra veitrafikken i Norge. Skogeierforbundets målsetting er at uttaket av trevirke til energiformål økes fra 3 mill. m 3 i dag til 8 mill. m3 i Sett i en global sammenheng vil dette kunne innebære en årlig reduksjon i klimagassutslippene med omtrent 5 mill. tonn CO 2. Inge Jahren 6 S K O G o g K L I M A

7 Bioenergi med CO 2 -håndtering CO 2 -håndtering (fangst og deponering av CO 2 ) av utslipp fra fossilt fyrte kraftverk og store industrielle anlegg er en mulighet det legges stor vekt på i norsk klimapolitikk (Norges månelandingsprosjekt ). Også internasjonalt er det betydelig interesse for å få til dette. Globalt står kilder for 40 % av verdens totale CO 2 -utslipp kraftverk har et utslipp på over 1 millioner tonn CO 2. Teknologisk er CO 2 -håndtering mulig i dag, men kostnadene er foreløpig svært høye. Forskningsinnsatsen på området er imidlertid stor både i Norge og internasjonalt, og målet er at CO 2 -håndtering skal kunne brukes på et stort antall punktutslipp i framtida. I utgangspunktet regner en med at det er mulig å fange og deponere % av CO 2 -utslippene fra slike anlegg. Denne teknologien åpner også for helt nye muligheter for bruk av trevirke. Ved å bruke trevirke eller annen biomasse i anlegg med CO 2 -håndtering, er det mulig å fjerne CO 2 fra atmosfæren på permanent basis. Trevirke og annen biomasse kan brukes som brensel eller på andre måter i produksjonsprosessen i kraftverk og store industrielle anlegg der en satser på CO 2 -håndtering. Dette gjør det mulig både å deponere CO 2 -utslippene fra forbrenningen av det fossile brenselet og den CO 2 som slippes ut ved bruken av trevirket. CO 2 som slippes ut ved bruk av biomasse, er i utgangspunktet tatt ut av atmosfæren gjennom fotosyntesen, og er dermed klimanøytral. Ved å deponere CO 2 -utslippene fra biomasse, blir ikke bioenergi lenger bare CO 2 -nøytral, men vil faktisk innebære at en reduserer CO 2 -konsentrasjonen i atmosfæren. Kombinasjonen CO 2 -binding gjennom fotosyntesen og deponering av CO 2 når biomassen brukes, blir det en kaller et karbonnegativt energisystem. Jo mer slik energi en produserer, desto mindre CO 2 blir det i atmosfæren. Dersom teknologien knyttet til CO 2 - håndtering blir så kommersiell interessant at den etter hvert kan tas i bruk generelt på fossilt fyrte kraftverk og i industri med store CO 2 -utslipp, vil det i prinsippet være mulig å bruke alt energivirke som er tilgjengelig i Norge. Det er heller ingen ting i veien for å tenke seg i reine biokraftverk med CO 2 - håndtering eller at det i framtida også Ved å bruke trevirke i biokraftverk med CO 2 - håndtering trekkes karbon ut av det atmosfæriske kretsløpet. kan bli mulig med CO 2 -håndtering av utslippene fra større fjernvarmeanlegg fyrt med biomasse. Dette ville gitt et betydelig bidrag på veien mot det karbonnøytrale samfunnet. Flere norske kompetansemiljøer jobber for å utvikle slik bruk av bioenergi. Aker Clean Carbon har utviklet et Just Catch Bio -konsept som innebærer at det koples et biokraftverk til et fossilt fyrt kraftverk (se egen rute under). De første investeringsbeslutningene om CO 2 -håndtering er allerede tatt. Energiselskapet Vattenfall har investert flere milliarder kroner i å bytte ut kull med store mengder biomasse i tre varmekraftverk i Danmark. Et av disse, Nordjyllandsverket, vil fyre med 30% biomasse fra 2013, samme år som kraftverket vil ha CO 2 -håndtering på plass. Dette anlegget vil årlig fjerne tonn CO 2 fra atmosfæren. Just Catch Bio 116% CO 2 -rensing Aker Kværner satset tidlig på å utvikle teknologi for CO 2 - håndtering. Denne teknologiutviklingen skjer nå i et eget selskap Aker Clean Carbon. Selskapets teknologi for fangst av CO 2, Just Catch-teknologien, er videreutviklet slik at den kan bruke biomasse til å produsere damp og kraft til CO 2 -fangstanlegget. Ved konvensjonell CO 2 -håndtering vil fangstanlegget bruke energi fra kraftverket. Ved å rense både kraftverk-utslippene og utslippene fra bioenergianlegget, vil renseanlegget også fjerne CO 2 som trevirket ellers ville gitt fra seg i naturens eget CO 2 -kretsløp. Denne løsningen er kalt Just Catch Bio. I et konvensjonelt gasskraftverk med CO 2 -håndtering med en kapasitet på 420 MW, ville 36 MW gå med til å drive fangstanlegget. Fangstanlegget ville fange 85% av de fossile utslippene. Ved å koble et biokraftverk med en kapasitet på 190 MW i form av damp og strøm til fangstanlegget, vil en kunne fange 116% av de fossile CO 2 -utslippene fra gasskraftverket. I stedet for et CO 2 -utslipp på tonn, vil anlegget fjerne tonn CO 2 fra atmosfæren på permanent basis. I stedet for 371 MW med 15% utslipp av CO 2, vil en ved bruk av Just Catch Bio kunne oppnå 443 MW med negativt CO 2 -utslipp. S K O G o g K L I M A 7

8 Biodrivstoff Utslippene i transportsektoren utgjør 25-30% av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Det ligger et stort potensial i å redusere drivstofforbruket til biler, men en virkelig stor reduksjon i utslippene fra transportsektoren vil kun være mulig ved å erstatte bensin og diesel med andre mer miljøvennlige energibærere. Ingen av dagens alternativer er imidlertid i utgangspunktet klimanøytrale eller uten andre negative miljøeffekter. Strøm og hydrogen er utvilsomt alternativer som vil bli brukt mer i transportsektoren i framtida. Bruk av disse energibærerne vil imidlertid først gi vesentlig lavere klimagassutslipp dersom strømmen som brukes er produsert fra fornybare energikilder eller fra fossile kraftverk med CO 2 -håndtering. Biodrivstoff er også en av de energibærerne som i framtida vil bli brukt for å fase ut fossilt drivstoff i transportsektoren. Biodrivstoff kan i prinsippet enkelt erstatte bensin og diesel i alle deler av transportsektoren. I motsetning til strøm og hydrogen er biodrivstoff også aktuelt i tungtransport, fly og skip. Det er allerede betydelige mengder førstegenerasjons biodrivstoff på markedet. Disse er basert på jordbruksvekster som sukkerrør, hvete, mais og rasp og avfallsrester. Bruk av slikt drivstoff innebærer en klar reduksjon av utslippene av klimagasser, men gir fortsatt et ikke ubetydelig utslipp. Det er også bekymring knyttet til hvor miljøvennlig produksjonen egentlig er og til den konkurransen biodrivstoffproduksjon har skapt i forhold til produksjon av matvarer. Det er derfor store forhåpninger knyttet til andregenerasjons biodrivstoff, som bl.a. kan framstilles fra trevirke. Slikt drivstoff vil kunne gi betydelig større reduksjon i CO2-utslippene enn førstegenerasjons biodrivstoff, være en fullverdig erstatning for fossilt drivstoff, og ikke komme i konkurranse med matproduksjon. Teknologien for produksjon av andregenerasjons biodrivstoff er i dag ikke kommersiell. Det foregår imidlertid betydelig forsknings- og utviklingsinnsats på området både i Norge og internasjonalt. Et av de mest lovende er Xynergos utvikling av et pilotanlegg på Follum på Hønefoss (se egen rute). Trond Brudevold Xynergo Selskapet er etablert av Norske Skog, Viken, Allskog, Mjøsen og Statskog. Målet er å utvikle andregenerasjons biodrivstoff basert på trevirke. Et pilotanlegg på Follum skal etter planen være operativt i Prototypen vil ha et årlig behov for m3 trevirke, og vil produsere 40 mill. liter bioolje. Målet er å ha det første fullskalaanlegget for andregenerasjons biodrivstoff klart innen Fabrikken kan da produsere 250 millioner liter biodiesel. Dette tilsvarer 14 prosent av dagens forbruk av diesel, og kan dermed redusere Norges utslipp av CO2 med tonn. Denne fabrikken vil trenge 1,5-2 mill. m3 trevirke i året. 8 S K O G o g K L I M A

9 Trekull i jord en ny mulighet Produksjon av trekull har lang tradisjon i Norge. Ved produksjon av trekull (pyrolyseprosess) er det også mulig å hente ut flytende bioolje som kan foredles til biodrivstoff (slik Xynergo planlegger å gjøre). lais lade losmonos peru Amazonas. Her er det store områder med mørk, ekstrem fruktbar jord. I tillegg til å bruke produktene til energiformål, har det nå vist seg at det kan være et aktuelt tiltak å pløye trekullet ned i jordbruksarealer. Her vil karbonet i trekullet være bundet i lang, lang tid. Trekullet vil samtidig ha en jordforbedrende effekt. Inspirasjonen til å tenke på denne muligheten kommer fra Amazonas. Her er det store områder med mørk, ekstremt fruktbar jord. Det viser seg at dette jordsmonnet er menneskeskapt og skyldes innblanding av kull skapt gjennom lavtemperatur forbrenning av ferskt plantemateriale. Jordsmonnet som heter terra preta, er svært holdbart. Det utarmes ikke, selv etter hundrevis, kanskje tusenvis av år med intens dyrking. Det er derfor, spesielt internasjonalt, gjennomført en betydelig forskningsinnsats de seinere årene for å klarlegge virkningene av å tilføre jord trekull. Denne forskningen viser at trekull kan ha en forbedrende virkning på jordstruktur, biologiske egenskaper, lagring av næringsstoffer og fruktbarhet. Selv om det er behov for mer forskning på metoden før en tar den i bruk i stor skala i Norge, åpner dette store muligheter. Ved bruk av trevirke i pyrolyseprosessen vil halvparten av karbonet i trevirket bli bundet i trekullet. Resten av karbonet vil være knyttet til biooljen som blir produsert i prosessen. Dersom en bruker 5 millioner m 3 trevirke for å produsere trekull, vil det gi grunnlag for å pløye ned en karbonmengde tilsvarende 1,8 millioner tonn CO 2 hvert år. Hvis 3 millioner dekar jordbruksareal er egnet for metoden, vil dette kunne gjøres i 75 år framover. I tillegg vil prosessen gi bioolje som kan erstatte enten bruk av fyringolje eller foredles til biodrivstoff. Det foreligger dessuten forskningsresultater som viser at utslipp også av andre klimagasser enn CO 2 fra jorda blir redusert når trekull brukes som et jordforbedrende middel. Karbonet i trekullet som pløyes ned i jordbruksarealene er svært stabilt mot nedbrytning og kan trolig lagres i tusener av år. Denne metoden innebærer at CO 2 som er tatt ut av atmosfæren gjennom fotosyntesen, blir deponert i jordsmonnet. Dermed reduseres CO 2 -konsentrasjonen i atmosfæren på permanent basis. Ved å blande trekull i jord deponeres CO 2 som er trukket ut av atmosfæren gjennom fotosyntesen. I tillegg gir produksjon av trekull bioolje som kan erstatte fyringsolje. 9 S K O G o g K L I M A

10 Bruk av trevirke som materialer Bruk av trematerialer i stedet for betong, stål, aluminium og andre materialer som er mer energiintensive i produksjonen og over livsløpet, reduserer behovet for fossilt brensel. I motsetning til stort sett alle konkurrerende materialer er produksjon av trematerialer i all hovedsak basert på fornybare ressurser. Materialer av tre krever dessuten relativt lite energi ved produksjon og transport, og kan gjenvinnes for produksjon av nye materialer eller energi. En svært stor del av det avfallet som i dag brukes i varmeanlegg, stammer fra trevirke. Det er også grunn til å peke på at trevirke har meget gode isolasjonsegenskaper. Dermed kan bruk av trematerialer bidra til å spare energi over hele livsløpet til en bygning. Substitusjonseffekten ved bruk av tre Det er gjort en rekke livsløpsanalyser med varierende forutsetninger for å klargjøre substitusjonsgevinsten ved bruk av tre. Analysene tar normalt utgangspunkt i faktisk bruk av ulike energibærere i produksjonen av materialene. Det betyr at selv alternative produkter som krever store mengder energi, kommer ut med et lavt CO 2 - utslipp dersom energien i stor grad kommer fra atomkraft eller vannkraft. Dette, og ulikheter i de metodene som er brukt, fører til at livsløpsanalysene viser stor variasjon. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har etter en gjennomgang av undersøkelser gjort i Sverige og Norge foretatt en oppsummering (Petersen og Solberg 2005). Dersom effekten måles som innsparte CO 2 -utslipp pr. brukt m 3 trelast, viser deres tall at: Undersøkelsene viser også at bruk av trematerialer i stedet for linoleum, vinyl og teppegulv gir enda større substitusjonseffekt. Med utgangspunkt i disse undersøkelsene er det grunnlag for å konkludere med at 1 m 3 tre som brukes i stedet for alternative byggematerialer i gjennomsnitt i hvert fall reduserer CO 2 -utslippene med 0,8 tonn. Hvis en tar utgangspunkt i en marginalbetraktning der tre erstatter de materialene som gir størst utslipp og tar hensyn til at det også gir en klimagevinst å spare strøm basert på vannkraft, betyr det at substitusjonseffekten ved bruk av trematerialer er enda større. I tillegg til UMBs oppsummering er det grunn til å trekke fram at Edinburgh Centre for Carbon Management har konkludert med at bruk av 1 m3 tre som erstatter en tilsvarende mengde med et annet materiale, gir en utslippsreduksjon på mellom 0,7 og 1,1 tonn CO 2. Forlenget binding Bruk av trevirke i bygninger, møbler og lignende gir i tillegg forlenget binding av CO 2. Ved bruk av 1 m 3 trelast av forskjellige treslag bindes følgende mengder CO 2 : Bjørkematerialer 920 kg CO 2 Furumaterialer 810 kg CO 2 I Vikenbygget er det lagret omtrent 400 tonn CO 2. Bruken av tre som byggemateriale i stedet for stål og betong sparte i tillegg atmosfæren for et tilsvarende CO 2 -utslipp.totalt bidrar dermed bygget til å redusere nettoutslippet av klimagasser med 800 tonn CO 2. 1 m 3 tre som erstatter betong, reduserer CO 2 -utslippene med 0,2-2,1 tonn 1 m 3 tre som erstatter stål, reduserer CO 2 -utslippene med 0,2 0,5 tonn Granmaterialer 700 kg CO 2 1 m 3 tre som brukes i stedet for alternative byggematerialer reduserer i gjennomsnitt minst CO 2 -utslippene med 0,8 tonn. 10 S K O G o g K L I M A

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk Klimakur 2020 Sektorrapport skogbruk Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk TA 2596 2010 Utført av Klima- og forurensningsdirektoratet Forord Klimakur 2020 utreder tiltak og

Detaljer

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Landbruks- og matdepartementet St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Innhold 1 Hovedinnholdet

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Løten kommune. Energi- og klimaplan Løten kommune

Løten kommune. Energi- og klimaplan Løten kommune Løten kommune Energi- og klimaplan Løten kommune Vedtatt januar 2010 Forsidebilder: Fjernvarmeanlegg, Foto: Øystein Pedersen, Løten kommune Traktor, Foto: Sigrid Friis Ruud, Løten kommune Miljøbil, Foto:

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran Rapport 2011/03 fra Vista Analyse AS Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran John Magne Skjelvik og Haakon Vennemo Vista Analyse 16. februar 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport

Detaljer

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 HØRINGSUTKAST OSLO 07. APRIL 2015 Innhold KAP. 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2

Detaljer

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen ENERGI & KLIMAPLAN Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10 Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen Konsulent fra Norsk Enøk og Energi: Thea Mørk RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Et globalt fellesproblem... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Mål og prinsipper i norsk klimapolitikk...

Detaljer

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk (Fo) Miljøverndepartementet Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Norsk klimapolitikk Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling M229-2014 RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktperson i miljødirektoratet Are Lindegaard

Detaljer

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020 Kongsvinger kommune Energi og klimaplan 2009-2020 Vedtatt som kommunedelplan i kommunestyret sak 086/09 den 18. juni 2009 Forord Utarbeidelse av en Energi- og Klimaplan for Kongsvinger kommune bygger på

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Tlf. 73 86 60 00 www.stfk.no Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Vedtatt i

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Forslag til Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Foreliggende dokument er et forslag til plan pr. november 2009 for politisk behandling. Endelig plan vil foreligge etter Fylkestingets

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen

Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen Vedlegg 1. Bakgrunnsnotat av Johan C. Løken, styreleder i Det norske Skogselskap (20.10.2014) Innledning Det norske Skogselskap gjorde

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer