Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål"

Transkript

1 Energi & Klimaplan Karlsøy kommune Korrigert kapittel landbruk, skogbruk og punkter under tiltak kap. 1,4 VEDLEGG 2 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Innhold VEDLEGG Landbruk og skogbruk i energi og klimaspørsmål Landbruk Status Metan fra jordbruket/ landbruket Lystgass fra jordbruket/ landbruket Tiltak i jordbruket/ landbruket Skogbruket Skogbruk og klimaregnskapet Skogbruket i Karlsøy kommune Tiltak i skogbruket... 6 D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi og klimaplan\kk D\VEDLEGG 2.docx Side 1 av 7

2 1 Landbruk 1.1 Status I Karlsøy kommune er det ca 3539 da jordbruksareal i drift Siden 2007 har totalt jordbruksareal i drift økt med 201 da. Økningen i arealet skyldes omlegging av verkemiddelsystemet der jordbruksarealet har fått større verdi. I 2007 var det i Karlsøy kommune 26 gardsbruk som mottok produksjonstilskudd i jordbruket. Det er først og fremst de minste brukene som nedlegges/ avvikles. På tross av dette utgjør sysselsettingen i landbruket og for næringer i tilknyting til landbruket relativt mange årsverk, ca. 45 årsverk i landbruket. I en liten kommune som Karlsøy er dette viktige arbeideplasser. Landbruket i Karlsøy kommune vil endre seg som en følge av de nasjonale politiske føringene og vilkårene næringa vil bli stilt ovenfor framtiden. Landbruk Antall dyr Antall bruk Sau Vill sau 57 3 Geiter Ammeku 7 1 Slaktegris Rein -S Rein -V S=sommerbeite, V=vinterbeite I Nordland er jordbruket redusert fra med 15,6 % i samme periode for Troms er det 22,5 %. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi og klimaplan\kk D\VEDLEGG 2.docx Side 2 av 7

3 1.2 Metan fra jordbruket/ landbruket Metanutslippet kommer for det meste fra fordøyingssystemet til husdyrene og fra lagring av husdyrgjødsel. En trendfremskriving av metanutslippene fra jordbruket er fremover knyttet til tall på husdyr. Dette er igjen knytt til rammevilkårene for landbruket. I Karlsøy kommune er tallet følgende; Diagrammet viser metanutslipp CH 4 i Karlsøy kommune. Utslipp av metangass 100,0 90,0 80,0 4 H C 70,0 n 60,0 i to 50,0 p 40,0 tslip 30,0 U 20,0 10,0 0, Stasjonær forbrenning 5,6 4,2 5,5 5,8 Prosessutslipp 82,6 77,7 61,3 63,5 Mobile kilder 1,8 1,7 1,5 1,2 Totale utslipp 90,0 83,6 68,3 70,5 Innhold i tabellen: Stasjonær forbrenning. Annen næring Husholdninger Annen stasjonær forbrenning Prosessutslipp. Deponi Landbruk Andre prosessutslipp Mobile kilder. Veitrafikk Person- og varebilder Lastebiler og buser Skip og båter Andre mobile (data fra miljøstatus) Det er vanskelig å lage prognoser for utviklingen i storfeholdet i kommunen. Den er knytter til generelle vilkårene for jordbruket, og til hvilke muligheter kommende generasjoner ser for seg i gårdsdriftene. En ser for seg at saue beholdningen vil bli uendret. 1.3 Lystgass fra jordbruket/ landbruket Lystgassutslipp (N 2 O) frå jordbruket skriv seg fra bruk av handelsgjødsel og husdyrgjødsel samt nydyrking. God drenering og lite jordpakking er gunstig for å avgrense utslippene. Lystgass er et biprodukt som blir dannet ved nedbryting av næringsstoffene i jorda. Utsleppet øker med økt tilgang på nitrogen. Utslepp av N 2 O skjer direkte fra jord til atmosfære, særlig i tilknytning ved gjødsling utenom vekstsesongen. Det er innført en rekke tiltak og retningslinjer om rett gjødsling, mellom annet gjennom forskrifter og pålegg om gjødslingsplanlegging. Flere tiltak rettet mot redusert avrenning til vann er også positive i tilknytning til utslipp av lystgass. Endring av tilskuddsordninger og høyere pris på gjødsel har også gjort det mer lønnsomt å benytte større areal med mindre intensiv gjødsling. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi og klimaplan\kk D\VEDLEGG 2.docx Side 3 av 7

4 Diagrammet viser utslippet av lystgass N 2 O i Karlsøy kommune Utslipp av lystgass 5,0 n 4,5 4,0 i to 3,5 p 3,0 2,5 tslip U 2,0 1,5 O 2 1,0 N 0,5 0, Stasjonær forbrenning 0,0 0,0 0,1 0,0 Prosessutslipp 4,4 3,7 2,7 2,6 Mobile kilder 0,3 0,4 0,5 0,6 Totale utslipp 4,7 4,1 3,2 3,3 Innhold i tabellen: Stasjonær forbrenning. Husholdning Annen stasjonær forbrenning Prosessutslipp. Deponi Landbruk Andre prosessutslipp Mobile kilder. Veitrafikk Person- og varebilder Skip og båter Andre mobile Mye av potensialene for N 2 O reduksjon er mulig alt gjennomført. Det er ikke ventet nye større nasjonale tiltak eller endringer som kan motivere til ytterligere reduksjon i bruk av handelsgjødsel, men omlegging til økologisk landbruk kan redusere forbruket en del. En venter at jordbruksareal i drift i kommunen vil holde seg noenlunde stabilt til tross for nedgang i tallet på bruk. Uten særskilte tiltak vil utslepp av N 2 O fra landbruket i Karlsøy kommune trulig være stabilt. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi og klimaplan\kk D\VEDLEGG 2.docx Side 4 av 7

5 1.4 Tiltak i jordbruket/ landbruket Følgende tiltak kan bli aktuelle: a) Bedre og mer informasjon om gode teknikker for lagring og spredning av husdyrgjødsel. b) Informasjon om regler for håndtering av husdyrgjødsel planlegging er et viktig stikkord. c) Informasjon om regler for kjøring på blaut jord for å unngå komprimering og dermed redusere utsleppet av N 2 O. d) Trykkinjeksjon av gjødsel eller annen teknologi for spredning av husdyrgjødsel (gir mindre tap av nitrogen til luft og vann). e) Tiltak mot metanutslipp frå gjødsellager (enten som lukket lager for kontrollert gjæring eller ved å tilføre luft). Disse kan gi effektiv oppsamling av metan til avbrenning eller direkte utnytting av varme til t.d. oppvarming av rom. f) Stimulere bøndene til kurs i gjødselplanlegging utover de pålagte gjødselplanene som er en del av hver gårds miljøplan. Legge til rette for kursmidler for å fremme kunnskap om bruk av plantemateriell som binder nitrogenet i jorda og som reduserer utslipp av lystgass fra landbruket. g) Det bør utredes/ vurdere å legge til rette for grøftetilskudd som et samarbeid med sentrale og regionale myndigheter. Et slikt tiltak vil bidra til mindre utslipp fra dyrket jord. h) Stimulere bøndene til årlige gjennomgang av egne miljøplaner med fokus på miljø og utslipp av jordbruket sett fra kommunens og bondens ståsted. i) Utrede bruk av beitebasert landbruk for å bevare kulturlandskapet, skape økt vekst av skog og planter som dermed binder opp mer CO2. j) Legge til rette for økologisk landbruk k) Kommunen skal prioritere å legge til rette for kortreist mat med å benytte lokale produsenter (ferdigprodukter). Kommunen vil da legge til rette for miljønøytral mat. I følge Landbruksdepartementets miljøhandlingsplan er det få effektive tiltak innen jordbruk med omsyn til større reduksjoner i klimagassutsleppene. Det er derfor svært usikkert hvor effektive de nevnte tiltakene vil være. En bør likevel sette fokus på utslipp av klimagasser fra landbruket, da disse utgjør en stor del av klimagassutsleppet i kommunen. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi og klimaplan\kk D\VEDLEGG 2.docx Side 5 av 7

6 2 Skogbruket 2.1 Skogbruk og klimaregnskapet I Kyotoprotokollen er det åpnet for å ta CO 2 opptak i skogen med i klimaregnskapet. I første omgang er dette avgrenset til å gjelde netto endringer i utslepp minus opptak av klimagasser som skyldes menneske skapte endringer i arealbruk og skogbruk satt i gang etter Inntil videre blir dermed ikke den samla tilveksten i skogen medregnet. Følgende aktiviteter kan medregnes dersom de er satt i verk etter 1990: a) Skogbeplantning, dvs planting av skog på areal som ikke tidligere har vært skogkledde. b) Gjenplanting, dvs planting på mark der det historisk har vært skog c) Avskoging, omdanning av skogsmark til jordbruk, veier boligområde m.m. Skogbruket sin rolle i klimapolitikken er sterkt omdiskutert, dels på basis av politisk uenighet og dels på grunn av ulike faglige meninger. Etter klimakonferansen i Bonn sommeren 2001 har regjeringen presisert at en i norsk klimapolitikk har valgt å ikke medregne den generelle skogtilveksten i klimagassregnskapet. 2.2 Skogbruket i Karlsøy kommune En har følgende tall for skogareal og tilvekst i Karlsøy kommune: Arealfordeling Størrelse (daa) Tilvekst i GWh Jordbruk dyrket mark 3051 Produktiv skogbruk Skogkledd areal Plantet gran 0 Årlig tilvekst lauv, gran ,0 Antatt årlig tilvekst for Karlsøy er til sammen ca fm Tiltak i skogbruket Til trås for at den store karbonbindingen som skjer i skogen ikke kan krediteres klimaregnskapet er det viktig at skogbruket sin rolle i klimasammenheng blir synliggjort lokalt. Økt bruk av trevirke både til oppvarming, som bygningsmateriell, mulig Bioenergi og i ulike andre produkt vil være klimagunstige gjennom lang tids binding av karbon. Dette er også gunstig når det erstatter produkt som blir framstilt med mer energikrevende tilvirkningsprosesser, slik som t.d. betong, gipsplater, aluminium og stål. For Karlsøy kommune kan følgende tiltak være aktuelle i skogbruket: a) Stimulere til auka produksjon og bruk av biobrensel. b) Legge til rette for råvareproduksjon/ lager evt til andre kommuner for biobrensel c) Nytteverdien av tiltakene må likevel vurderes i høve til evt negativ påvirkning på urørt natur og biologisk mangfold. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi og klimaplan\kk D\VEDLEGG 2.docx Side 6 av 7

7 Omkring 37 % av Norges landareal er dekket av skog. Det totale skogarealet er på 12 millioner hektar. (1 hektar = 10 dekar = 10 mål) Av dette arealet er omkring 7,4 millioner hektar definert som produktiv skog [NIJOS: Skog 2000]. Om lag 15 % av den produktive skogen er ikke økonomisk drivverdig på grunn av vanskelig terreng og store avstander til vei. De viktigste treslagene er gran (46 %), furu (32 %) og bjørk (22 %) der prosentene angir treslagenes fordeling basert på volum med bark [NIJOS: Skog 2000]. Skogen i Norge drives i stor grad som et typisk småskala skogbruk. Dette har sammenheng med eiendomsforhold, topografi og vekslende produksjonsforhold. Over 80 prosent av skogen eies av familier, i hovedsak gårdbrukere, som driver skogen i kombinasjon med jordbruk. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi og klimaplan\kk D\VEDLEGG 2.docx Side 7 av 7

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Blir norsk landbruk bærekraftig?

Blir norsk landbruk bærekraftig? NR. 8/92 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk ISBN 82-7478-065-5 ISSN 0807-0946 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk.

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010 RAPPORT N 2010 EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV LØVSKOGEN I TROMS KNUT FALK QVIGSTAD/WWF-NORGE EN

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer