HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER"

Transkript

1 HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr i samsvar med myndighetskrav og BPs interne krav Bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP-opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel. Kontraktører av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak av innretning Landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten For BP onshore løfteoperasjoner gjelder NORSOK R-005 Referanser Ptil (Petroleumstilsynets) forskrifter Sdir (Sjøfartsdirektoratets) forskrifter BP 8 Golden Safety Rules BPs NSLR (North Sea Lifting Rules) E&P Segment Defined Practice, Management of Lifting Operations SDP HMS direktiv 1 - Arbeidstillatelse HMS direktiv 10 Helikopteroperasjoner HMS direktiv 11 - Sikker Jobb Analyse Løfteutstyrsmanual BP Drilling & well Operations Policy Hjemmeside for kran og løfteoperasjoner BP interne sjekklister og instrukser finnes på BPs 0-side på intranettet: Kran og løfteside: 109

3 2 OPPBYGGING BPNs direktiv for løfteoperasjoner består av følgende: 1. Formål, virkeområde og oppbygging 2. BPNs tilleggskrav til NORSOK R NORSOK R-003 Sikker bruk av løfteutstyr BPNs tilleggskrav er krav som kommer i tillegg til, eller erstatter, krav gitt i NORSOK R-003. Dette er operasjonelle krav, samt krav til roller og ansvarsoppgaver, og kompetanse. Felt- og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon innenfor løfting finnes i Skarv, Valhall/Hod s og Ula/Tambars HMS-instrukser Hierarkiet i den styrende dokumentasjonen for løfteoperasjoner er som følger: Ptil AF 92 BPNs DIREKTIV 04 (NORSOK R -003 & BPNs tilleggskrav) Valhall/HOD og Ula/Tambar BP 8 Golden Safety Rules, NSLR, BPN interne krav Felt-/innretningsspesifikke HMS-instrukser BPNS TILLEGGSKRAV TIL NORSOK R-003 SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR Nedenfor gis BPNs tilleggskrav til NORSOK R-003 standardens følgende kapitler: Kap. 4 Sikker bruk av løfteutstyr Kap. 6 Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Vedlegg A Roller og ansvar Vedlegg B Krav til opplæring Delkapitlene nedenfor er tilleggskrav til Norsok R-003 og henviser til kapitler i R-003. Norsok R-003 er kopiert inn i sin helhet lenger bak i dette dokumentet, ref. vedlegg

4 Til Kap 4.4 Planlegging Alle løft skal planlegges og risikokategoriseres i tre forskjellige nivåer. Som et minimum skal 4-punkt sjekken fylles ut og signeres.formularen finnes på intranett under Løftesiden, eller i papirutgaver på installasjonen. Kategori 2 og 3 løfteplaner skal verifiseres og godkjennes av operasjonelt ansvarlig. Kategori 3 løfteplaner skal i tillegg verifiseres og godkjennes av kravsetter innen løfting, med mindre man følger en forhåndsgodkjent sikkerhetskritisk arbeidsprosedyre (SIKAP) og benytter SIKAP-verifisert personell med godkjent assessor. Undervanns og marine operasjoner skal planlegges iht. NOR- SOK R-002 & R-003, og verifiseres, godkjennes og utføres iht. BP Praksis EP SDP Til Kap 4.7 Kommunikasjon Ved løfteoperasjoner i områder med mye støy skal det brukes headset og integrert mikrofon. Ved forstyrrelser, uklar, eller svikt i, kommunikasjon skal løfteoperasjonen umiddelbart stoppes inntil sikker kommunikasjon er gjenopprettet. Til Kap 4.8 Sikker utføring (se også Norsok kritiske løfteoperasjoner) Ved utførelse av sikkerhetskritiske arbeidsoppgaver skal de relevante sikkerhetskritiske arbeidsprosedyrene (SIKAP) følges. Til Kap Signalgiver og anhuker Løfteoperasjoner med offshore kran eller SIMOPS kran, skal alltid gjennomføres med minimum følgende 3 personer/ roller involvert: Operatør av løfteinnretning, signalgiver og anhuker. I operasjoner hvor det er krav til både signalgiver og anhuker skal ikke disse skifte rolle under utførelse av en løfteoperasjon. Signalgiver skal ha fluoriserende lysgrønn refleksvest og anhuker skal ha fluoriserende gul refleksvest for å skille rollene tydelig ved løfting med offshorekran og SIMOPS kran. Ingen løfteoperasjoner med permanente løfteinnretninger skal gjennomføres med færre enn den forhåndsdefinerte minimumsbemanningen. Behov for personell utover minimumsbemanning skal vurderes i planleggingen av løfteoperasjonene Når lasten blir løftet med offshorekran, skal det så langt praktisk mulig, tilrettelegges og planlegges for å løfte uten berøring av last med noen deler av kroppen. Last som pendler eller roterer skal ikke berøres. For løft med offshorekran på flytende innretninger, skal lasten settes ned slik at potensiell energi blir frigitt, og for å få kontroll på rotasjon og pendel bevegelser, før anhuker kan berøre lasten etter klarsignal fra kranfører direkte via radio. 111

5 Før lasting og lossing av lastbærer starter, skal løftearrangement kobles fra eller kontrollhendler deaktiveres/låses mot utilsiktet bevegelse. Dersom operatør av løfteinnretning har god visuell oversikt over området kan anhuker, etter avtale med operatør av løfteinnretning, være i fysisk kontakt med lasten når den er under kontroll og under hoftehøyde (1.3 m). Til Kap. 6 Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger Alle typer løfteinnretninger, inklusiv kjetting- og jekketaljer skal ha sikring mot overbelastning. Last skal normalt ikke forlates hengende i løfteinnretning. Hvis arbeidsstedet likevel må forlates, skal arbeidstedet holdes under oppsikt eller lasten sikres med kjetting/ståltau. Til Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Løfteredskap skal tilfredstille kravene i BPNs Løfteutstyrsmanual Løfteredskap som ikke er tillatt brukt: oomanuelle elefantkraner på flytende innretninger. ooplateklyper oomagnetåk oovakuumåk Struping av kjetting stropper skal ikke benyttes ved løfting av laster mot fartøy. Leddete koblingsløkker skal ikke benyttes i offshore løfteoperasjoner Til Kap. 7.5 Øyebolter og øyemuttere Øyebolter skal være av Grade 80 og fortrinnsvis av fabrikat Rud for å standardisere sortimentet Sertifisert øyebolt skal benyttes for løfteoperasjoner. Der dette ikke er mulig, skal et redundant løftearrangement benyttes som tar hele lastens vekt. Til Kap Lastebærere Ved intern forflytning av container skal dørene være stengt med låselepper og karabinkrok Lastbærere og laster som løftes med offshorekraner skal være iht. NORSOK R-002 Annex F. Til Vedlegg A Roller og ansvar Rolle- og ansvarsmatrisen nedenfor gjengir de roller hvor BPN har tilleggskrav og dermed bare delvis vedlegg A i NORSOK R-003. BPN-spesifikke roller/ansvarsoppgaver vist med kursiv (skråstilt) skrifttype. Alle referanse-henvisninger er til NORSOK R-003 vedlegg A som må leses parallelt. 112

6 Rolle og ansvarsbeskrivelse onshore: Selskapet (Performance Unit Leader & Head of Country for BPN) skal: Implementere Norsok standard R003N, ha intern kompetanse til å sette krav på fagområdet, i samsvar med myndighetskrav Ha tilgjengelig tilstrekkelig og kvalifisert sakkyndig virksomhet. Ha tilgjengelig tilstrekkelig og kvalifisert operasjonell og teknisk drift støtte Utføre verifikasjoner innen fagområdet Har overordnet ansvar for å sikre at relevante krav og retningslinjer implementeres i BPN s prosjekter og hos relevante kontraktørselskaper slik at forsvarlig styring av risiko oppnås Teknisk sjefsingeniør (Engineering Authority, EA) skal: Være ansvarlig for at hensiktsmessige systemer er tilgjengelige for å ivareta installasjonenes tekniske integritetsstyring. Definerer engineering kompetanse matrise og sikrer TA s kompetanse. Sørge for at BPN har organisert løftesakkyndig virksomhet. Være ansvarlig for å sikre at forskriftenes krav om sakkyndig kontroll utføres og at tilsyn utføres i henhold til egne og myndighetenes krav. Sørge for at organisasjonen har kompetent personell i stillingene nedenfor. Sørge for verifikasjon av at systemene fungerer (Ivaretaes av Compliance Co-ordinator) Teknisk Kravsetter Løfting (Region Lifting Engineer) skal: Være myndighetskontakt for løfteutstyr Være ansvarlig for BPN s direktiv, prosedyrer, instrukser og spesifikasjoner innenfor fagområdet, samt at disse er i tråd med myndighetskrav. gi råd vedrørende søknader om unntak er faglig akseptable i forhold til spesifikasjoner, direktiver, prosedyrer og myndighetskrav. Gi råd til Operations Support Teams, BPN`s prosjekter, brønn/ bore team og personell på installasjonene vedrørende egne og myndighetskrav, samt føre tilsyn med at disse overholdes. Faglig leder intern løftesakkyndig virksomhet skal: Være ansvarlig for alle sakkyndig kontroller/ sertifiseringer som blir utført av den interne løftesakkyndige virksomheten i BPN. Være ansvarlig for at planlagt kvalitet kan oppnås, og at det er utarbeidet nødvendige spesifikasjoner, prosedyrer, instrukser og retningslinjer for utførelse av arbeidet. Vurdere og avslå/godkjenne sertifikater. Gi råd vedrørende egne og myndighetskrav, samt føre tilsyn med at disse krav overholdes også av ekstern løftesakkyndig virksomhet. 113

7 Operations Manager (OM) skal: Ha overordnet ansvar for at det er tilstrekkelig løfteteknisk bemanning og kompetanse onshore og offshore. Ha ansvar for å sikre at relevante krav og prosedyrer implementeres i BPN`s drift & vedlikehold systemer, samt hos relevante kontraktørselskaper. Teknisk ansvarlig (Mekanisk fagingeniør) skal: (se også Teknisk ansvarlig offshore): Ivareta teknisk tilstand til løfteutstyret Sørge for at nødvendig vedlikeholdsprogram blir etablert,implementert og vedlikeholdt etter produsentens instruksjoner og erfaringer med denne typen utstyr. (J.f. vedlegg G i Norsok R-003N) Sørge for at nødvendig sakkyndig kontroll blir planlagt og fulgt opp i samsvar med vedlegg H i Norsok R003N om sakkyndig virksomhet. Sørge for at nødvendig dokumentasjon for løfteutstyr er tilgjengelig i samsvar med vedlegg E i Norsok R-003 N om dokumentasjon og merking Vurdere behov for og anbefale fornyelser og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd med brukerne. Job Officer (JO)/Responsible Engineer (RE) skal: Være ansvarlig for at BPN s krav til løfteutstyr og operasjoner er kjent for BPN s leverandører/kontraktører Være ansvarlig for at BPNs leverandører/kontraktører får beskjed om evt. avvik og behov for kompenserende, korrigerende og preventive tiltak. BPN tilleggskrav til Rolle og ansvarsbeskrivelse offshore: Teknisk ansvarlig offshore skal: (Ansvarlig for utførelse og erfaringsoverføring til teknisk ansvarlig onshore) (se også Teknisk ansvarlig onshore) Ivareta teknisk tilstand på løfteutstyret. Sørge for at nødvendig planlagt vedlikehold blir utført etter produsentens instruksjoner og erfaringer med denne typen utstyr. Se vedlegg G i Norsok R-003 N om vedlikehold. Sørge for at nødvendig sakkyndig kontroll blir utført og fulgt opp i samsvar med vedlegg H i Norsok R003N om sakkyndig virksomhet. Vurdere behov for og anbefale fornyelser og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd med brukerne. Løfte operasjonelt ansvarlig skal: sørge for at denne NORSOK-standarden og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon blir etterlevd, utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjonene, sikre helhetlig planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner, 114

8 sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift, se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig og kvalifisert personell, sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt, oppnevne faddere, godkjenne øvelseskjøring med offshorekran, vurdere om en løfteinnretning kan klassifiseres som enkel løfteinnretning. Områdeansvarlig skal: Sikre at alle løfteoperasjoner innenfor sitt ansvarsområde blir utført i samsvar med gjeldene forskrifter og HMS direktiver. Påse at nødvendig planlegging og risikoreduserende forholdsregler er påført arbeidstillatelsen når løfteoperasjonen krever arbeidstillatelse Godkjenne arbeidstillatelse eller Sikker Jobb Analyse dersom operasjonen krever slike. Offshoreinspektør skal: Utføre sakkyndig kontroll av løfteutstyr ihht. de spesifikasjoner/rutiner som gjelder for jobben, og sakkyndig kontroll skal utføres ihht. vedlikehold-/ inspeksjonsrutiner. Være kontaktperson for ekstern sakkyndig virksomhet. Godkjenne midlertidig festepunkt med sammenstillingskontroll for løfteinnretning for last større enn 2 tonn. Være ansvarlig for oppretting av KAO og oppfølging av RCpunkter og arkivering av sakkyndige kontroller utført offshore Well Intervention Supervisor (WIS) / Construction Lead (OTL-M) skal: Sørge for at Norsok standard R-003N og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon blir etterlevd. Utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjonene Sikre helhetlig planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner Sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift Se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig og kvalifisert personell Sørge for at Norsok standard R003N krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt Sikre at nødvendig sakkyndig kontroll har blitt utført og fulgt opp i samsvar med vedlegg H i Norsok R003N om sakkyndig virksomhet. Riggerloft ansvarlig skal: Være ansvarlig for tilsyn og administrasjon av løst løfteutstyr på installasjonen Sikre at Riggerloft og skap for løst løfteutstyr inkludert bruk av T-kortsystemet, administreres i henhold til løfteutstyrsmanualen Doc. Nr

9 Beskrivelse av roller for den enkelte installasjon per desember 2014 Rolle Valhall QP, PCP Valhall PH og WP Valhall IP Valhall DP Valhall Flanke og Hod ULA Q, P & Tambar ULA D Skarv Innleide Rigger Onshore stillinger Teknisk-sjefsingeniør Lars Atle Andersen Lars Atle Andersen Lars Atle Andersen Lars Atle Andersen Lars Atle Andersen Lars Atle Andersen Lars Atle Andersen Lars Atle Andersen Lars Atle Andersen Teknisk Kravsetter Løfteutstyr Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Operation Manager Per Mikal Hauge Per Mikal Hauge Per Mikal Hauge Per Mikal Hauge Per Mikal Hauge Elzbieta Kaliszuk Elzbieta Kaliszuk Marie Ravnestad Riggeier Faglig leder Intern sakkyndig virksomhet Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Riggeier Onshore Teknisk ansvarlig Kenneth Jekteberg Kenneth Jekteberg Kenneth Jekteberg Kenneth Jekteberg Kenneth Jekteberg Kenneth Jekteberg Kenneth Jekteberg Kenneth Jekteberg Riggeier Teknisk ansvarlig boreutstyr - - Per Kristian Eiane Ivar Sestad - Riggeier Offshore stillinger Plattform-sjef OIM Valhall OIM Valhall OIM Valhall OIM Valhall OIM Valhall OIM Ula OIM Ula OIM Skarv Rig OIM Offsh-tekn Ansvarlig OTL-V* MI* OTL-V* MI* IP Boreleder* OTLV MI** IP Boreleder* OTLV-MI** OTLV-MI OTL-V Boreleder* OTL-V** OTL-V Rig OIM Løfte Operasjonelt Ansvarlig (koordinator) OVD teamleader OTLV- EAL BP Boreleder DP Vedlh. leder NUI-leder Ula: OTL-V Tambar: NUI-leder Boreleder OTL-V Rig OIM Riggerloft ansvarlig Sr. logistikk Sr. logistikk Kranfører DP Vedlh. leder Kranfører ULA SST. Tambar: kranfører Kranfører Kranfører Kranfører * Teknisk ansvarlig offshore for alt løfteutstyr med unntak av borerelatert løfteutstyr ** Gjelder borerelatert løfteutstyr, og 1. linje vedlikehold på offshorekranene. 116

10 Definisjoner: Borerelatert løfteutstyr: løfteutstyr som skal vedlikeholdes av borekontraktør, og består blant annet av rørhåndteringskran, draw work, personell vinsj o.l. som benyttes i forbindelse med boring. Borekontraktør er ansvarlig for 1. linje vedlikehold av offshorekranene på boreplattformene. Borekontraktør er også ansvarlig for vedlikehold og inspeksjon av alt løst løfteutstyr i boreområdet. Signalgiver skal delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen. klarere løfteruten og sørge for nødvendig avsperring for å holde personell som ikke er involvert i løfteoperasjonen, utenfor eksponert område, forsikre seg om at anhuker er i sikkert område ved heving og låring av last, gi startsignal for og dirigere sikker bevegelse av løfteinnretningen og kroklasten i samsvar med denne NORSOK- standarden og selskapsinterne styrende dokumenter, kommunisere i samsvar med krav i denne NORSOK-standarden, informere alle involverte i løfteoperasjonen om identiteten til den nye ansvarlige signalgiveren ved skifte av signalgiver.ny signalgiver skal bekrefte at han overtar ansvaret. Ha visuell og radiokontakt med anhuker ved start og avslutning av operasjon, hele tiden holde oversikt over løfteoperasjonen ikke berøre last. Anhuker skal delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen, velge, og bruke, løfteredskap i samsvar med produsentens bruksanvisning, denne NORSOK-standarden og selskapsinterne styrende dokumenter, før- og etterbrukssjekke løfteredskap, sørge for at last og lastebærer er forsvarlig klargjort og sikret før løfteoperasjonen settes i gang, utføre anhuking og avhuking av stropper til og fra lasten og til og fra krankrok eller løfteredskap, gi melding til signalgiver når lasten er klargjort for løfting, og når kroken er frigjort etter endt løft, ikke berøre last som pendler og/eller roterer, ikke fysisk berøre last over hoftehøyde (over 1.30m). Ikke stå mellom lasten og objekter som kan medføre klemfare Alltid sikre at ryggen er fri som en sikker rømningsveg 117

11 Til Vedlegg B. Krav til opplæring For BPN gjelder disse kompetansekrav i tillegg til NORSOK R-003N vedlegg B: Teknisk Kravsetter Løfteutstyr (Region Lifting Engineer) skal: Være oppdatert innen gjeldende regelverk for løfteutstyr Ha god relevant teknisk bakgrunn Ha god kjennskap til gjeldende krav til løfteinnretninger, herunder relevante krav i NORSOK R-003, R-002, R-005 og tilhørende standarder Ha kunnskap om sakkyndig virksomhet og nødvendig dokumentasjon slik denne er beskrevet i myndighetskrav, standarder og BPføderale og lokale dokumenter Ha kunnskap om vedlikeholdsprogram og system som benyttes for løfteinnretningene Ha kunnskap om vedlikehold, reparasjon og fornyelse av løfteutstyr Faglig leder intern sakkyndig virksomhet skal: Ha kompetanse ihht. Samordningsrådets tilleggskriterier til sakkyndigvirksomhet Vedlikeholdspersonell for offshorekraner skal: Ha minimum gjennomført innretningspesifikk opplæring for aktuell offshorekran, signalgiver skal være tilstede ved løfting og svinging av bom ved feilsøking og funksjonstesting. Fadder skal: Ha gjennomført innretningsspesifikk eller leverandør opplæring på aktuelt utstyr Ha dokumenterbar praksis iht. krav i NORSOK R-003 Ha gjennomført og repetert 1-dags fadderkurs hvert 3. år Sørge for at innretningsspesifikk opplæring (OJT)- og verifikasjon skal dokumenteres i databasen KOMPAS. Til Vedlegg B.8 Vedlikehold av kompetanse og B.9 Verifikasjon av kompetanse Operatører av offshore kran og dekksoperatører skal gjennomgå vedlikehold og verifikasjon av kompetanse med kransimulator hvert 3. år Operatører av andre typer motordrevne løfteinnretninger (enn offshore kran) skal hvert 3. år repetere og dokumentere den innretningsspesifikke opplæringen 118

12 NORSOK R-003 LØFTEOPERASJONER VEDLEGG Vedlegg 1: NORSOK R003N Sikker bruk av løfteutstyr Vedlegg A: Roller og ansvar HSE DIRECTIVE 1 - WORK PERMITS Vedlegg B: ATTACHMENTS Krav til opplæring Vedlegg C: Attachment 1: Krav til lokale Work prosedyrer Permit Form Level 1 Vedlegg D: Attachment 2: Logistikkplanlegging Work Permit Form Level 2 Vedlegg E: Attachment 3: Guidelines Dokumentasjon For Completing og merking And Using Work Permit Form Vedlegg F: Håndsignaler Attachment 4: Fire Guard s Duties Vedlegg G: Attachment 5: Safety Vedlikehold Measures For Working With Hydrocarbon Carrying Systems Vedlegg H: Sakkyndig virksomhet Attachment 6: Safety Measures For Working With Hazardous Chemicals Vedlegg I: Bruk av risikokartlegging Attachment 7: Safety Measures For Jet Water Washing Over 250 Bar Vedlegg J: Eksempler på løfteutstyr Attachment 8: Safety Measures For Pressure Testing Vedlegg K: Sjekkliste for løfteoperasjoner Attachment 9: Form under For Approval marginale Of værforhold Hot Work Class A In Classified Areas Vedlegg 2: Attachment 10: Advance Risikoklassifisering Approval Of Hot for Work offshore Class løfteoperasjoner A In Classified Areas Attachment 11: Form For Logging Heating Value

13 120

14 VEDLEGG 1: NORSOK R003N SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR NORSOK R-003N Sikker bruk av løfteutstyr Rev. 2, Juli 2004 Merk: Flere referanser har blitt oppdatert siden NORSOK R-003 ble utgitt i Juli

15 Forord NORSOK-standardene blir utviklet av den norske petroleumsindustrien for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet, verdiskapning og kostnadseffektivitet for utbygging og drift i petroleumsindustrien. Videre er det meningen at NORSOK-standardene skal, så langt som mulig, erstatte selskaps-spesifikasjoner og tjene som referanser i myndighetenes regelverk. NORSOK-standardene er normalt basert på anerkjente internasjonale standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i den norske petroleumsindustrien. Der det er relevant vil NORSOK-standardene brukes som den norske industriens innspill i det internasjonale standardiseringsarbeidet. De berørte NORSOK-standarder vil bli trukket tilbake ved utvikling og utgivelse av internasjonale standarder. NORSOK-standardene utvikles i henhold til konsensus-prinsippet som gjelder generelt for arbeidet med standarder og i henhold til de prosedyrer som er definert i NORSOK A-001N. NORSOK-standardene utvikles og utgis med støtte av Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Teknologibedriftenes Landsforening (TBL). NORSOK-standarder administreres og publiseres av Standard Norge. Vedlegg A, B, C, D, E, F, G, H, I og K er normative. Vedlegg J er informativt. Innledning Formålet med denne NORSOK-standarden er å gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Under utarbeidelsen av denne NORSOK-standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske og internasjonale standarder, OLF- og NR-veiledninger og operatørselskapenes og rederienes interne spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteutstyr. Endringene i forhold til Rev. 1, oktober 1997, er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig med revisjonsmarkering. Standarden skal, basert på innspill fra brukerne, revideres årlig av en revisjonsgruppe. Forbedringsforslagene skal samordnes av det enkelte selskapet før de sendes til revisjonsgruppen. 122

16 For å bidra til læring og erfaringsutveksling skal forbedringsforslagene og revisjonsgruppens håndtering av disse gjøres tilgjengelig. Standard Norge er sekretariat for revisjonsgruppen. 1 OMFANG Denne NORSOK-standarden omfatter sikker bruk av løfteutstyr som benyttes i forbindelse med løfteoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Den dekker ikke bruk av heiser og fallsikringsutstyr. MERKNAD: Eksempler på løfteutstyr som omfattes av denne NORSOK-standarden, er vist i vedlegg J. 2 NORMATIVE OG INFORMATIVEREFERANSER Følgende standarder innbefatter bestemmelser og veiledninger som,gjennom referanser i denne teksten, utgjør bestemmelser og veiledninger i denne NORSOK-standarden. De siste utgavene av referansene skal benyttes med mindreannet er avtalt. Andre anerkjente standarder kan brukes forutsatt at det kangodtgjøres at de tilfredsstiller eller overgår kravene og veiledningene istandardene som det henvises til nedenfor. *Disse referansene har blitt oppdatert siden NORSOK R-003 ble utgitt i Normative referanser Merk: Flere av referansene har blitt oppdatert i denne standarden NORSOK R-004N siden utgivelsen i juli DNV Certification Note CN 2.7.1, Offshore Freight Containers - Design and Certification. DNV Certification Note CN 2.7-2, Offshore Service Containers - Design and Certification. EFIBCA Standard 005, Single trip. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, DAT forskrift nr.608, DAT bestillingsnr Forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger, Sjøfartsdirektoratet; FOR nr. 31. Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip, Sjøfartsdirektoratet; FOR nr. 04. IMDG-koden, Forskrift om maskiner, DAT forskrift nr. 820, DAT bestillingsnr

17 Merkeforskriften, DAT forskrift nr. 820, DAT bestillingsnr Merkeforskriften, Samlebetegnelse for forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med tilhørende forskrifter (Produktregisteret. Statens sentrale register over kjemiske produkter). MSC/Circ. 860, Guidelines for the approval of offshore containers handled in open seas. NORSOK R-002, Lifting Equipment. NORSOK Z-015N, Midlertidig utstyr. NS-EN 365, Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Generelle krav til bruksanvisning og merking. NS-EN 813, Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Sitteseler. NS-EN 12079, Offshorecontainere Dimensjonering, konstruksjon, prøving, kontroll og merking. NS-EN 45004, Generelle krav til drift av ulike organer som utfører inspeksjoner. OLF Retningslinjer nr. 061, Sikkerhet i samhandling mellom innretning, base og offshore servicefartøy. OLF Retningslinjer nr. 078, Anbefalte retningslinjer for bruk av ridebelte. OLF Retningslinjer nr. 081, Anbefalte retningslinjer for å oppfylle Petroleumstilsynets krav til fjernoperert rørhåndtering. Skipsutstyrsdirektivet, FOR nr. 1455: Forskrift om skipsutstyr (skipsutstyrsforskriften). 2.2 Informative referanser DNV - Rules for planning and execution of marine operations. 124

18 3 TERMER, DEFINISJONER OG FORKORTELSER For denne NORSOK-standarden gjelder følgende termer, definisjoner og forkortelser. 3.1 Termer og definisjoner blindkjøring løfteoperasjon der operatør av løfteinnretning ikke har direkte sikt til last eller landingsplass MERKNAD Bruk av kamera som overvåker arbeidsområdet betraktes ikke som direkte sikt bør verbal form som brukes for å indikere at blant flere muligheter er det en som anbefales som særlig egnet, uten å nevne eller utelukke andre, eller at et visst handlingsforløp foretrekkes, men ikke nødvendigvis er påkrevd MERKNAD Begrepet bør betyr at det kan velges andre løsninger enn den som er anbefalt i standarden. Det skal dokumenteres at den alternative løsningen gir et tilsvarende sikkerhetsnivå dokumentert opplæring opplæring der det kan dokumenteres at den som skal bruke løfteutstyret, har fått praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll etter de kravene som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisninger enkle løfteinnretninger løfteinnretninger (traverskraner, vinsjer, taljer, enskinnebanekraner, osv.) der bruk er vurdert til ikke å medfører fare for liv, helse og/eller materielle verdier farlig last last som er klassifisert og merket i samsvar med IMDG-koden fast festepunkt for løfteinnretning løfteører, fundamenter for vinsjer og flyttbare kraner, løftebjelker og bjelker for midlertidig oppheng av bjelkeklemmer før- og etterbrukssjekk visuell og funksjonell vurdering (ikke test) av løfteutstyrets tekniske tilstand før og etter bruk (uten demontering) 125

19 3.1.8 hengestillas mekanisk drevet arbeidsplattform som beveger seg fritt MERKNAD Eksempelvis opphengt i tau innretning installasjon, anlegg og annet utstyr (ikke skip) for petroleumsvirksomhet som transporterer petroleum i bulk MERKNAD I denne NORSOK-standarden omfattes forsyningsog hjelpefartøy i definisjonen av innretning. Eksempler på innretninger kan være faste installasjoner, fartøy for produksjon og lagring (FPSO), rigger, lektere, kranfartøy, servicefartøy, osv inspeksjon visuell kontroll av løfteutstyr for defekter og sjekk av styreorganers operasjon, grensebrytere og indikatorer MERKNAD Normalt kreves ingen demontering kasteblokk løfteutstyr bestående av minst én skive i en ramme med et festepunkt for tau, ståltau eller kjetting som kan festes til et fast punkt eller til et bevegelig punkt på lasten kan verbal form som brukes for å angi muligheter og kapabiliteter, enten disse er materielle, fysiske eller tilfeldige klatrestillas mekanisk drevet arbeidsplattform som beveger seg vertikalt i føringer kontrollør person i sakkyndig virksomhet som har tilstrekkelig teoretisk kunnskap, praktisk erfaring og forståelse til å utføre kontroll av løfteutstyr på en tilfredsstillende måte kran løfteinnretning der lasten i tillegg til den vertikale bevegelsen kan føres horisontalt i en eller flere retninger kritiske løfteoperasjoner operasjoner som krever arbeidstillatelse og særskilte sikkerhetstiltak for å ivareta grensesnitt mot tilstøtende aktiviteter MERKNAD Operasjonene omfatter, men er ikke begrenset til løft over kritiske områder, prosessutstyr og brønnutstyr, personelltransport med løfteinnretning med mindre ledelsen om bord har etablert andre godkjenningsordninger, samløft der vekten overstiger maksimum løftekapasitet til en av løfteinnretningene, 126

20 overlasttesting av løfteinnretning med SWL over 10 tonn, løft av spesielle laster som eksempelvis strukturer, mobilkraner o.l, tungløft som ikke er betraktet som rutineoperasjoner, undervannsoperasjoner med bruk av offshorekran lastebærer alle typer containere, kurver, flak, tanker og rammer som benyttes til transport av last løfte- og stablevogn for gods gaffeltruck og lignende mobilt motordrevet arbeidsutstyr for kombinert løfting, flytting og stabling løftekomponenter deler til oppbygging av eller brukt som del av et løfteredskap, som kroker, sjakler, ringer, øyebolter, osv løfteoperasjon alle administrative og operasjonelle aktiviteter før, under og etter en last forflyttes og til løfteutstyret er klar for en ny last løfteinnretning sammenbygd enhet som brukes til heising av last, med eller uten horisontal forflytning MERKNAD Eksempler på løfteinnretninger er gitt i vedlegg J løfteredskap komponenter eller utstyr som brukes mellom løfteinnretningen og lasten eller på lasten for å gripe denne, men som ikke er en integrert del av innretningen MERKNAD Eksempler på løfteredskaper er gitt i vedlegg J løfteutstyr fellesbegrep for løfteredskap, løfteinnretninger og løftekomponenter, brukt sammen eller enkeltvis mann-over-bord-båt MOB båt for rask berging av personell i sjøen materialhåndteringsplan plan for forflytning av last på innretningen som sikrer at dette kan foregå på en sikker og effektiv måte MERKNAD Materialhåndteringsplanen tar blant annet hensyn til behovet for type og antall løfte- og transportutstyr, behovet for laste- og losseområder, tilrettelegging for bruk av laste- og stablevogner for gods, traller m.m., adkomst til områder og arbeidssteder for drift og vedlikehold. 127

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL FARLIG MATR./ AVFALL Direktiveier pr. 01.01.2015 Kristin Ravnås Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon Nr.: 078 Etablert: 1.1.03 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004 NORSOK STANDARD Z-015N Rev. 3, Juni 2004 Midlertidig utstyr Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Vedtatt som en del av Samordningsrådets dokumenter ved beslutning av Samarbeids Gruppen Sertifiseringsorgan (SGS) 31. August 2009. Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 DEFINISJONER...

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte

1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Kapittel 01 1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Løfteinnretning er betegnelsen på en sammenbygd enhet med eller uten horisontal forflytning av lastkrok, som brukes

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer