Opplæringsbok. Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider. Utgave: 3 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringsbok. Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider. Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1"

Transkript

1 Opplæringsbok Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider Utgave: 3 Dato:

2 Innhold 1 Informasjon om innehaver Forord Målgruppe Opplæringens varighet Kandidat uten boredekkserfaring Kandidat med boredekkserfaring Opptaksvilkår/Forhåndskrav Læringsmål for opplæringen Hovedmål Delmål Arbeidsmetode Før læreprosessen Under læreprosessen Selvstendig arbeid under læreprosessen Synliggjøring av kandidat under læreprosessen Oppbevaring av opplæringsbok Fadder Sensor Teoretisk vurdering og praktisk prøve Utstedelse av kompetansebevis Obligatoriske læretiltak Praktisk trening Eksempel på Sensorskjema

3 1 Informasjon om innehaver Kandidatens fulle navn: Fødselsdato: Adresse: Postnummer og sted: Firma/Selskap: Organisasjonsnummer: Ansattnummer: Fadder(e) 3

4 2 Forord Denne opplæringsbok skal brukes i forbindelse med bedriftsintern opplæring av personell som skal utøve rollen som Boredekksarbeider og være involvert i løfteoperasjoner i bore- og brønnområder. Feilvurderinger under løfteoperasjoner, feil bruk av løfteutstyr og feil håndtering av last kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på personell, materiell og miljø. Læreprosessen frem til kompetansebevis innen løfting for Boredekksarbeider gjennomføres for å bidra til sikre løfteoperasjoner offshore, samt dokumentere nødvendige kunnskaper og ferdigheter iht. krav i NORSOK Standard R-003N, samt dokumentere nødvendige kunnskaper og ferdigheter i henhold til krav nedfelt i nasjonale forskrifter og standarder. Denne opplæringsboken beskriver et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves for utføre rollene signalgiver, anhuker, rigger samt operatør av løfteinnretning i bore- og brønnområder. Forståelsen av roller og ansvar er viktig for sikre løfteoperasjoner. Risikoforståelse og riktig atferd er viktig under læreprosessen. Felles modell for etterlevelse og lederskap, ref Norsk olje & gass retningslinje 088, skal legges til grunn i opplæringen for et risikostyrt handlingsmønster. Et handlingsmønster der personell identifiserer og håndterer risiko baset på etterlevelse av krav i tillegg til faglige vurderinger, både som individ og lag. Boredekkskompetansebeviset er ikke gyldig som dekkskompetansebevis. Dekkskompetansebeviset er heller ikke gyldig som boredekkskompetansebevis. 3 Målgruppe Målgruppe for gjennomføringen av denne opplæringsboken er i første rekke personell som planlegger, gjennomfører samt følger opp løfteoperasjoner i bore- og brønnområder offshore. 4 Opplæringens varighet Opplæringsprosessen frem til løftekompetanse for Boredekksarbeider skal være gjennomført innen to år fra oppstart. Personell som skal starte på læreprosessen skal gjennomføre denne innenfor følgende tidsrammer: 4.1 Kandidat uten boredekkserfaring For kandidater som ikke har tidligere boredekkserfaring så skal opplæringsperioden ha en minimums varighet på 10 ukers opplæring på innretning sammen med fadder. Til slutt gjennomføres en teoretisk vurdering og en praktisk prøve med godkjent sensor. 4.2 Kandidat med boredekkserfaring Kandidat som innehar relevant erfaring kan få godkjent dette etter vurdering av Fadder og Operasjonelt ansvarlig. Til slutt gjennomføres en teoretisk vurdering og praktisk prøve med godkjent sensor. 4

5 5 Opptaksvilkår/Forhåndskrav Forhåndskrav til gjennomføring av opplæringen er: 1. Kompetansebevis Modul O-1.1 G11 Løfteredskap 2. Kompetansebevis Modul O-1.2 NORSOK standard R-003N/R-005N Sikker bruk av løfteutstyr 3. Kompetansebevis Modul O-2.2 Talje 4. Kompetansebevis Modul O-2.3 Vinsjer 5. Kompetansebevis Modul O-3.1Short Range Certificate (SRC/VHF sertifikat) 6 Læringsmål for opplæringen 6.1 Hovedmål Hovedmål med opplæringen er å gi personell som er involvert i løfteoperasjoner i bore- og brønnområder skal utøve rollene som signalgivere, anhukere, riggere og operatør av løfteinnretning kunnskap om: 1) tidlig planlegging, 2) vurdering/forståelse av farer, 3) planlegging, 4) gjennomføring 5) evaluering av løfteoperasjoner. I tillegg skal opplæringen gi kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll samt kasseringsregler for ulike typer løfteredskap. Anhuker og signalgiver skal samhandle og kommunisere med operatør av operatør av løfteinnretning i enhver løfteoperasjon på en slik måte at uønskede hendelser unngås. 6.2 Delmål Læreprosessen skal gjennomføres som en kombinasjon av selvstudie, gjennomføring av kurs/læretiltak samt praktisk trening/øvelse under veiledning av Fadder. Etter gjennomført opplæring skal deltakere/kandidat skal deltakeren: 1. Kunne kravene til, og bruken av, ulike typer personlig verneutstyr 2. Kjenne til innhold i krav til oppbevaring, merking, dokumentasjon og transport av farlig gods og farlig avfall 3. Kunne forklare oppgavene med tilhørende ansvar for de ulike rollene i forbindelse med løfteoperasjoner, ref NORSOK standard R-003N: anhuker, signalgiver, operatør av løfteinnretning 4. Kunne grunnleggende sikkerhetskrav for løfteoperasjoner. 5. Kunne forstå oppgaven, utføre planlegging, identifisering og vurdering av farer, identifisering og etablering av barrierer, gjennomføring og evaluering av en løfteoperasjon. 6. Planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner internt på innretning. 7. Kunne forklare kravene til kommunikasjon mellom rollene anhuker, signalgiver og operatør av løfteinnretning ved blindkjøring i en løfteoperasjon. 8. Kunne bruke radio for dirigering av løfteinnretning 9. Kunne forklare kravene til oppbevaring, vedlikehold, førbrukskontroll, sikker bruk, etterbrukskontroll og kasseringskriterier av løfteredskaper, inklusiv Spesialdesignet løfteutstyr, SDLA utstyr, i bore-og brønnområde 5

6 10. Kunne krav til innhold i bruksanvisning samt tilegne seg nødvendig informasjon i en bruksanvisning om førbrukskontroll, sikker bruk, oppbevaring, etterbrukskontroll, vedlikehold og kontroll av løfteutstyr 11. Kjenne til Arbeidstilsynets, Petroleumstilsynets og det Maritime regelverk for periodisk sakkyndig kontroll av løfteredskaper 12. Kunne bruke anerkjente løftetabeller til å velge riktig løfteredskap i en løfteoperasjon 13. Kunne bruksregler og bruk av løftetabell for ståltaustropper beregnet på bore- og foringsrør 14. Kunne utføre anerkjente snarings- og oppkortningsteknikker for ulike typer løfteredskaper 15. Kunne utføre inspeksjon, foreta forebyggende vedlikehold og delta i utskifting av ståltau/wire. 16. Kjenne til krav for gjennomføring av en kritisk løfteoperasjon 17. Kunne vurdere vekt, tyngdepunkt, innfestingspunkt og velge egnet løfteredskap på symmetrisk og usymmetrisk last 18. Kunnskap om krav til dokumentasjon samt før- og etterbrukssjekk av festepunkter eller festeanordninger på last som skal løftes 19. Kunne kravene til plassering av personell, sikre rømningsveier, berøring av last og bruk av styretau 20. Kunne kravene til lokale begrensninger på landingsplass, transportrute, materialhåndteringsplan og bruk av barrieremateriell på det aktuelle anlegg/område 21. Kunne kravene til løfteoperasjon av personell 7 Arbeidsmetode Personell under trening skal kun utføre oppgaver som samsvarer med oppnådd kompetanse vurdert av Fadder og den Operasjonelt ansvarlige. Opplæringen skal planlegges, koordineres og gjennomføres med tett samarbeid mellom kandidaten, Operasjonelt ansvarlige og Fadder på innretningen 7.1 Før læreprosessen Før læreprosessen starter skal det gjennomføres ett oppstartsmøte der kandidaten, den Operasjonelt ansvarlige og Fadder på innretningen deltar. Formålet med dette møtet er en detaljert gjennomgang av læreprosessens omfang, utarbeidelse av en detaljert tidsplan samt gjennomgang av de emner som skal gjennomføres. 7.2 Under læreprosessen Under læreprosessen skal den praktiske læringen av kandidaten gjennomføres under oppsyn av Fadder på en slik måte at sikkerheten til personell er ivaretatt samt at kandidaten får en god forståelse for gjennomføring av sikre løfteoperasjoner. Kandidatene skal gjennomføre emnene i kapittel 13 «Praktisk trening» under kontinuerlig veiledning av Fadder. Gjennomførte og godkjente elementer i opplæringsplanen skal dokumenteres i denne opplæringsboken. 7.3 Selvstendig arbeid under læreprosessen Under læreprosessen kan kandidaten settes til å utføre de selvstendige enkeltoppgaver som er signert ut av fadder i kapittel 13 «Praktisk trening» under forutsetning at kandidaten har gjennomført nivå 1 under kapittel 12 «Obligatoriske læretiltak». 7.4 Synliggjøring av kandidat under læreprosessen Det kan etableres egne ordninger på innretningen for å synliggjøre kandidater som er under opplæring. 6

7 7.5 Oppbevaring av opplæringsbok Læreboken skal føres nøyaktig og oppbevares hos kandidaten. Etter innsendt sensorskjema og mottakelse av kompetansebevis skal kandidaten oppbevare opplæringsboken som dokumentasjon. 8 Fadder Kompetansekrav til Fadder for opplæringen er: 1. Kompetansebevis Modul O-1.2 NORSOK standard R-003/R Kompetansebevis Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider og minst 2 års relevant erfaring 3. Gjennomført og bestått Modul O-7.3 Faddere 4. Formidlingsevne, samt kunne veilede personell og vurdere kunnskapsnivå på kandidat. 5. Kunnskap om relevante deler av NORSOK standard R Kunnskap om bruksanvisninger for aktuelt løfteutstyr som benyttes Det skal utpekes en primærfadder. Det kan benyttes flere Faddere som dekker ulike deler av læreprosessen for en og samme kandidat. I slike tilfeller er det en forutsetning at primærfadder koordinerer læreprosessen. Fadder og Sensor skal ikke være samme person. Fadder skal under gjennomføring av opplæringsløpet: 1. Etablere plan for læreprosessen i samarbeid med kandidat og operasjonelt ansvarlig. 2. Være ansvarlig for instruksjon og læring i samsvar med aktuell læreplan. 3. Føre tilsyn med utførelsen av oppgavene til kandidaten og melde kandidaten opp til sensor når Fadder vurderer at kandidat kan arbeide selvstendig. Kandidaten kan kun arbeide selvstendig alene når han er godkjent av sensor. 4. Bekrefte at teoretisk opplæring og praktisk læring i læreprosessen er gjennomført på en fullgod måte og verifisere at kandidaten har oppnådd kompetansenivå i samsvar med aktuell læreplan. 9 Sensor Sensor har et særskilt ansvar for at kandidaten blir evaluert på en slik måte at han kan arbeide på en sikker, faglig og selvstendig måte med løfteoperasjoner i bore- og brønnområde. Sensor skal være habil og skal ikke ha vært direkte involvert i opplæring av kandidaten. Det skal benyttes godkjent Sensor, registrert i bransjefelles register. Fadder og Sensor skal ikke være samme person. 10 Teoretisk vurdering og praktisk prøve Når alle delmål i læreprosessen er gjennomført skal det utføres en teoretisk vurdering og gjennomføres en praktisk prøve med godkjent Sensor. Den praktiske prøven skal gjennomføres i henhold til sensorskjema i kapittel 14. Resultat etter gjennomført praktisk prøve er «bestått» eller «ikke bestått». Ved «ikke bestått» prøve skal kandidaten få en skriftlig begrunnelse fra Sensor på hvilke emner som ikke er tilfredsstillende. Deretter kan kandidaten avtale tidspunkt for gjennomføring av ny prøve med Sensor. 7

8 11 Utstedelse av kompetansebevis Etter avsluttet og bestått praktisk prøve sender sensor utkvittert og signert sensorskjema i kapittel 14 med elektronisk bilde av kandidaten til et bransjefelles kompetanseregister som deretter sørger for utstedelse av kompetansebevis. Når Sensor har signert og sendt inn sensorskjema for utstedelse av kompetansebevis anses opplæringen som godkjent. Det skal i disse tilfellene foreligge kopi av innsendt dokumentasjon på innretningen. 12 Obligatoriske læretiltak Følgende kursplan er gjeldende for opplæringsmodul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider. Planen skal benyttes av bedrifter virksomheter som ønsker å gjennomføre opplæring av Boredekksarbeider. Nivå «1» skal som et minimum være gjennomført før praktisk læring starter. Kandidat skal dokumentere for Fadder med kompetansebevis alle læretiltak som er gjennomført før Fadder signerer «Gjennomført» i tabellen. Nivå 1 Læretiltak Modul O-1.1 G11 Løfteredskap Modul O-1.2 NORSOK standard R-003N/R-005N Sikker bruk av løfteutstyr Modul O-2.2 Talje Gjennomført sign.fadder Modul O-3.3 Operatør av vinsj og personellvinsj Modul O-3.1 Short Range Certificate (SRC/VHF sertifikat) 2 Praktisk trening Boredekksarbeider starter 3 Modul O-3.2 Rigger Modul O-2.7 Håndtering av farlig gods og farlig avfall 4 Avsluttende teoretisk og praktisk prøve med Sensor 8

9 13 Praktisk trening NORSOK standard R-003N skal benyttes som retningslinjer for læringen. Attestasjon med signatur for gjennomførte delmål skal utføres etter hvert som emnene er gjennomført av både Fadder og kandidat. Felles modell for etterlevelse og lederskap, ref Norsk olje & gass retningslinje 088, vedlegg 1, skal være basismodell for all opplæring, slik at handlingsmønsteret blir del av den faglige opplæringen. Emne Oppstartsmøte A - Planlegging, Risikovurdering og Evaluering B - Kommunikasjon Radio - VHF/UHF C - Løfteutstyr Delmål / Øvingsmomenter Gjennomgang av læreprosessen sammen med Fadder og operasjonelt ansvarlig. Forklare forutsetninger for å oppnå sikre løfteoperasjoner på boredekk, og til/fra boredekk. Vise forståelse for planlegging og risikovurdering, samt identifisere gjeldende krav. Forklare de ulike rollene og tilhørende ansvar i forbindelse med løfteoperasjoner Gjennomgå og forklare forskjellige metoder for risikovurdering; FJS, SJA og HAZID. Forklare bruk og viktighet for etablering av risikobaserte barrierer. Forstå viktighet av å kunne benytte sjekklister, samt kunne bruke de. Forklare hva iverksetting av tiltak innebærer. Kunne evaluere en løfteoperasjon og forklare nytten av evaluering. Bruk av radio ifm.løfteoperasjoner i bore- og brønnområder Lading,vedlikehold samt sikring av radio og utstyr. Krav til radiokommunikasjon ved blindkjøring. Krav til kommunikasjonsform ved personelltransport med løfteinnretning. Bruk av korrekte kommandoord ved løfteoperasjoner. Kommunikasjon ved bruk av ridebelte, ref Norsk Olje & Gass retningslinje 078 Kunne velge egnet utstyr for den aktuelle løfteoperasjonen. Vise forståelse for før-, og etterbrukssjekk. Oppbevaring, vedlikehold, kontroll, begrensninger samt praktisk bruk av fiberstropper. bruk av ståltaustropper. bruk av kjettingredskap. Oppbevaring, kontroll og praktisk bruk av klyper og øyebolter og sjakler Signatur og dato Fadder Kandidat 9

10 Emne D - Løfteutstyr Borespesifikt E - Ståltaustropper for bore- og foringsrør F - Sikring av verktøy i høyden G - Manuell rørhåndtering H - Løfteoperasjoner Delmål / Øvingsmomenter Rutiner for mottak og utlån av taljer. Assistere ved kontroll av løfteutstyr. Bruk av stropper m/ oppkortningsteknikk. Vedlikehold og praktisk bruk av løftenippler, løftecap, bailer, elevatorer, running tools, subber, etc.(ref. NORSOK R-002 Annex D) bruk av løftenipler bruk av løftecap bruk av bailer bruk av elevator bruk av running tools bruk av løftesubber Bruksregler og bruk av løftetabell for ståltaustropper beregnet på bore- og forings rør i henhold til NORSOK standard R-003N. Gjennomgang av «Håndbok Beste praksis for forebygging av fallende gjenstander», anbefaling nr 024, Samarbeid for Sikkerhet Kjenne til prinsippene for sikring av verktøy, utstyr og personell i høyden Gjennomgang og kjennskap til krav i Norsk Olje & Gass retningslinje 081 Gjennomgang og kjennskap til lokalt tillegg for rørhåndtering Kunnskap om, og bruk av relevant styrende dokumentasjon og lokale tillegg Være kjent med ansvar og roller knyttet til løfteoperasjoner. Regler for bruk av personlig verneutstyr. Personell sikkerhet plassering i forhold til last/håndtering av last/bruk av styretau Løfteoperasjon i blindsoner. Farer knyttet til vær og vind, og innretningens bevegelser. Spesielle forholdsregler ved tunge løft. Farer knyttet til usymmetriske løft. Planlegging og gjennomføring av samtidige operasjoner Planlegging og gjennomføring av samløft Stropping av hiv med skarpe kanter. Signatur og dato Fadder Kandidat 10

11 Emne I Pakking, sikring og transport av last Delmål / Øvingsmomenter Valg av løfteredskap (fiber, ståltau, kjetting) Stropping av vertikale hiv Stropping av rørbunter (buntstørrelse, stroppedimensjon, låseklemmer, etc.) Lossing og lasting av lastebærere Rutiner for returlast inkl. datablad, merking og dokumentasjon og varsling Snu last ved bruk av to løfteinnretninger Kommunikasjon Bruk av styretau De forskjellige landingsplasser og deres begrensninger Landing/løfting av hiv utenom vanlige landingsplasser Sikring av last i lastebærere Løfteoperasjoner i rød sone Sikring av last Krav knyttet til personelltransport med løfteinnretning Monteringsløft Farer knyttet til demontering av utstyr Delta i drillerbu med erfaren operatør Gjennomgang og kjennskap til krav i Norsk Olje & Gass retningslinje 116; Pakking, sikring og transport av last, samt kontroll av lastebærere Signatur og dato Fadder Kandidat J - Rigging Bruk av taljer (manuelle og luftdrevne). Bruk av sjakler. Bruk av øyebolter/øyemuttere. Regler for bruk av bjelkeklyper (Super clamp og Eagle clamp). Kunnskap om opphengmetoder i moduler samt bedømming av strukturens løftekapasitet. Riktig bruk av sperremateriell. 11

12 14 Eksempel på Sensorskjema Sensorskjema for praktisk prøve i henhold til opplæringsbok Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider BRUK BLOKKBOKSTAVER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato: Gate: Postnummer: Sted: Firma/Selskap: Ansatt nummer: E-post: Emne: Kontrollpunkter obligatorisk del. Kandidaten skal kunne: Ikke bestått/ bestått A:Planlegging, Risikovurdering og Forklare de ulike rollene og tilhørende ansvar i forbindelse med løfteoperasjoner Evaluering Forklare forutsetninger for å oppnå sikre løfteoperasjoner på boredekk, og til/fra boredekk. Forklare forskjellige metoder for risikovurdering; FJS, SJA og HAZID. B: Forklare krav til radiokommunikasjon v/spesielle løfteoperasjoner. Radiokommunikasjon/ Vise praktisk bruk av radio ved dirigering av løfteinnretning. Dirigering av løfteinnretning Vise radio kultur. C: Løfteutstyr Vise korrekt bruk og brukerkontroll av forskjellige løfteredskaper f.eks. fiberstropper, ståltau, arbeidsbasket, personellnett / basketer. D: Løfteutstyr Borespesifikt Vise korrekt bruk og brukerkontroll av forskjellige løfteredskaper i bore og brønnområdene, f.eks. løftenipler, løftecap, bailer, elevator, running tools, løftesubber, etc. E - Ståltaustropper for bore- og foringsrør Vise korrekt bruk og brukerkontroll av ståltaustropper for bore- og foringsrør F - Sikring av verktøy i høyden Forklare prinsippene for sikring av verktøy, utstyr og personell i høyden G - Manuell Forklare krav til manuell rørhåndtering rørhåndtering H - Løfteoperasjoner Vise eller redegjøre for rutiner ved løfteoperasjoner ut og inn av boredekk. Vise eller redegjøre for samløft mellom kran og vinsj eller heisespill. Vise eller redegjøre for krav knyttet til personelltransport med løfteinnretning Forklare krav til personellsikkerhet med hensyn på plassering i forhold til last/håndtering av last/bruk av styretau I Pakking, sikring og transport av last Vise eller redegjøre for krav til pakking, sikring og transport av last, samt kontroll av lastbærere J - Rigging Vise kontroll av kjettingtalje og jekketalje Vise korrekt montering av arrangement i løfte øre Vise korrekt montering av arrangement i Eagle clamp og Super clamp, samt bedømming av strukturens løftekapasitet Sensor bekrefter med dette at kandidaten har: 1. Gjennomført alle obligatoriske læretiltak i henhold til denne opplæringsbok. 2. Bestått praktisk prøve. Sted: Dato: Sensor: 12

13 13

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.3S Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse 24timer Versjon: 2 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet...

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px)

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.9 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) 40 timers teori-/praksiskurs Versjon: 06 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Opplæringsmoduler...

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

Kursplan for opplæring. Modul O-8.3. Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr. Nivå 3 (H-3) 40 timer

Kursplan for opplæring. Modul O-8.3. Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr. Nivå 3 (H-3) 40 timer Kursplan for opplæring Modul O-8.3 Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr Nivå 3 (H-3) 40 timer Versjon: 02 Dato 26.06.204 Innhold Forord... 3 2 Opplæringsmodul, hydraulikk...

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon Nr.: 078 Etablert: 1.1.03 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører

Detaljer

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel 01 0135_Toyota 1. Kraner, trucker og maskiner Klasseinndeling av arbeidsutstyr Kraner, trucker og maskiner inndeles i klasser etter

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser Ungdom må i

Detaljer

Felles modell for arbeidstillatelser (AT)

Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Tittel: Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: Rev. nr.:1 Eksemplarnr.:

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR VIKTIGE TELEFON NR. BRANN POLITI MEDISINSK NØDHJELP FIRE 110 POLICE 112 MEDICAL 113 815 48 222 Brann og akutt forurensning Politi og redningssentral Lege Ambulanse DET

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no TILLEGGSKRITERIER

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR HMS - Bruk av arbeidsutstyr Lærebok HMS Bruk av arbeidsutstyr ved Hans Chr. Elmholdt 2. utgave 2013 i-bok.no LSI www.lsi-bok.no Side 1 HMS - Bruk av arbeidsutstyr OPPHAVSRETT

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID

OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID 22,5 timer teoretisk- og praktisk opplæring Revisjon 13, 28-06-2007 1 Forord... 3 2 Generelt om opplæringen... 4 2.1 Opplæringens varighet... 4 2.2 Opptaksvilkår/Forkunnskaper...

Detaljer

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS KURSSENTERET NAMSOS Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS Kurssenteret - Namsos Adresse: Lensmann Havigs gt 2D Telefon: 742 72 240 E-post: kurssenteret@pyrosec.no KURSSENTERET NAMSOS Pyrosec - ble etablert

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer