HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER"

Transkript

1 HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr i samsvar med myndighetskrav og BPs interne krav Bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP-opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel. Kontraktører av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak av innretning Landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten For BP onshore løfteoperasjoner gjelder NORSOK R-005 Referanser Ptil (Petroleumstilsynets) forskrifter Sdir (Sjøfartsdirektoratets) forskrifter BP 8 Golden Safety Rules BPs NSLR (North Sea Lifting Rules) E&P Segment Defined Practice, Management of Lifting Operations SDP HMS direktiv 1 - Arbeidstillatelse HMS direktiv 10 Helikopteroperasjoner HMS direktiv 11 - Sikker Jobb Analyse Løfteutstyrsmanual BP Drilling & well Operations Policy Hjemmeside for kran og løfteoperasjoner BP interne sjekklister og instrukser finnes på BPs 0-side på intranettet: Kran og løfteside: 107

3 2 OPPBYGGING BPNs direktiv for løfteoperasjoner består av følgende: 1. Formål, virkeområde og oppbygging 2. BPNs tilleggskrav til NORSOK R NORSOK R-003 Sikker bruk av løfteutstyr BPNs tilleggskrav er krav som kommer i tillegg til, eller erstatter, krav gitt i NORSOK R-003. Dette er operasjonelle krav, samt krav til roller og ansvarsoppgaver, og kompetanse. Felt- og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon innenfor løfting finnes i Valhall/Hod s og Ula/Tambars HMSinstrukser Hierarkiet i den styrende dokumentasjonen for løfteoperasjoner er som følger: Ptil AF 92 BPNs DIREKTIV 04 (NORSOK R -003 & BPNs tilleggskrav) Valhall/HOD og Ula/Tambar BP 8 Golden Safety Rules, NSLR, BPN interne krav Felt-/innretningsspesifikke HMS-instrukser BPNS TILLEGGSKRAV TIL NORSOK R-003 SIKKER BRUK AV LØFTEUT- STYR Nedenfor gis BPNs tilleggskrav til NORSOK standardens følgende kapitler: Kap. 4 Sikker bruk av løfteutstyr Kap. 6 Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Vedlegg A Roller og ansvar Vedlegg B Krav til opplæring Delkapitlene nedenfor er tilleggskrav til Norsok R-003 og hen- 108

4 viser til kapitler i R-003. Norsok R-003 er kopiert inn i sin helhet lenger bak i dette dokumentet. Til Kap 4.4 Planlegging Alle løft skal planlegges og risikokategoriseres i tre forskjellige nivåer. Som et minimum skal 4-punkt sjekken fylles ut og signeres.formularen finnes på intranett under Løftesiden, eller i papirutgaver på installasjonen. Til Kap 4.7 Kommunikasjon Ved løfteoperasjoner i områder med mye støy skal det brukes headset og integrert mikrofon. Ved forstyrrelser, uklar, eller svikt i, kommunikasjon skal løfteoperasjonen umiddelbart stoppes inntil sikker kommunikasjon er gjenopprettet. Til Kap 4.8 Sikker utføring (se også Norsok kritiske løfteoperasjoner) Ved utførelse av sikkerhetskritiske arbeidsoppgaver skal de relevante sikkerhetskritiske arbeidsprosedyrene (SIKAP) følges. Til Kap Signalgiver og anhuker Løfteoperasjoner med offshore kran eller SIMOPS kran, skal alltid gjennomføres med minimum følgende 3 personer/ roller involvert: Operatør av løfteinnretning, signalgiver og anhuker. I operasjoner hvor det er krav til både signalgiver og anhuker skal ikke disse skifte rolle under utførelse av en løfteoperasjon. Signalgiver skal ha fluoriserende lysgrønn refleksvest og anhuker skal ha fluoriserende gul refleksvest for å skille rollene tydelig ved løfting med offshorekran og SIMOPS kran. Ingen løfteoperasjoner med permanente løfteinnretninger skal gjennomføres med færre enn den forhåndsdefinerte minimumsbemanningen. Behov for personell utover minimumsbemanning skal vurderes i planleggingen av løfteoperasjonene Når lasten blir løftet med offshorekran, skal det så langt praktisk mulig, tilrettelegges og planlegges for å løfte uten berøring av last med noen deler av kroppen. Last som pendler eller roterer skal ikke berøres. For løft med offshorekran på flytende innretninger, skal lasten settes ned slik at potensiell energi blir frigitt, og for å få kontroll på rotasjon og pendel bevegelser, før anhuker kan berøre lasten etter klarsignal fra kranfører direkte via radio. 109

5 » Dersom operatør av løfteinnretning har god visuell oversikt over området kan anhuker, etter avtale med operatør av løfteinnretning, være i fysisk kontakt med lasten når den er under kontroll og under hoftehøyde (1.3 m). Til Kap. 6 Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger Alle typer løfteinnretninger, inklusiv kjetting- og jekketaljer skal ha sikring mot overbelastning. Last skal normalt ikke forlates hengende i løfteinnretning. Hvis arbeidsstedet likevel må forlates, skal arbeidstedet holdes under oppsikt eller lasten sikres med kjetting/ståltau. Til Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Løfteredskap skal tilfredstille kravene i BPNs Løfteutstyrsmanual Løfteredskap som ikke er tillatt brukt: oomanuelle elefantkraner på flytende innretninger. ooplateklyper oomagnetåk oovakuumåk Til Kap. 7.5 Øyebolter og øyemuttere Øyebolter skal være av Grade 80 og fortrinnsvis av fabrikat Rud for å standardisere sortimentet Sertifisert øyebolt skal benyttes for løfteoperasjoner. Der dette ikke er mulig, skal et redundant løftearrangement benyttes som tar hele lastens vekt. Til Kap Lastebærere Ved intern forflytning av container skal dørene være stengt med låselepper og karabinkrok Lastbærere og laster som løftes med offshorekraner skal være iht. NORSOK R-002 Annex F. Til Vedlegg A Roller og ansvar Rolle- og ansvarsmatrisen nedenfor gjengir de roller hvor BPN har tilleggskrav og dermed bare delvis vedlegg A i NORSOK R-003. BPN-spesifikke roller/ansvarsoppgaver vist med kursiv (skråstilt) skrifttype. Alle referanse-henvisninger er til NORSOK R-003 vedlegg A som må leses parallelt. Rolle og ansvarsbeskrivelse onshore: Selskapet (Performance Unit Leader & Head of Country for BPN): Implementere Norsok standard R003N, ha intern kompetanse til å sette krav på fagområdet, i samsvar med 110

6 myndighetskrav Ha tilgjengelig tilstrekkelig og kvalifisert sakkyndig virksomhet. Ha tilgjengelig tilstrekkelig og kvalifisert operasjonell og teknisk drift støtte Utføre verifikasjoner innen fagområdet Har overordnet ansvar for å sikre at relevante krav og retningslinjer Implementeres i BPN s prosjekter og hos relevante kontraktørselskaper slik at forsvarlig styring av risiko oppnås Teknisk sjefsingeniør (Engineering Authority, EA): Ansvarlig for at hensiktsmessige systemer er tilgjengelige for å ivareta installasjonenes tekniske integritetsstyring. Definerer engineering kompetanse matrise og sikrer TA s kompetanse. Sørge for at BPN har organisert løftesakkyndig virksomhet. Ansvarlig for å sikre at forskriftenes krav om sakkyndig kontroll utføres og at tilsyn utføres i henhold til egne og myndighetenes krav. Sørge for at organisasjonen har kompetent personell i stillingene nedenfor. Sørge for verifikasjon av at systemene fungerer (Ivaretaes av Compliance Co-ordinator) Teknisk Kravsetter Løfteutstyr (Technical Authority Lifting equipment, TAL) Myndighetskontakt for løfteutstyr Ansvarlig for BPN s direktiv, prosedyrer, instrukser og spesifikasjoner innenfor fagområdet, samt at disse er i tråd med myndighetskrav. Ansvarlig for å gi råd vedrørende søknader om unntak er faglig akseptable i forhold til spesifikasjoner, direktiver, prosedyrer og myndighetskrav. Gi råd til Operations Support Teams, BPN`s prosjekter og personell på installasjonene vedrørende egne og myndighetskrav, samt føre tilsyn med at disse overholdes. Faglig leder intern løftesakkyndig virksomhet: Ansvarlig for alle sakkyndig kontroller/ sertifiseringer som blir utført av den interne løftesakkyndige virksomheten i BPN. Ansvarlig for at planlagt kvalitet kan oppnås, og at det er utarbeidet nødvendige spesifikasjoner, prosedyrer, instrukser og retningslinjer for utførelse av arbeidet. Vurdere og avslå/godkjenne sertifikater. 111

7 Gi råd vedrørende egne og myndighetskrav, samt føre tilsyn med at disse krav overholdes også av ekstern løftesakkyndig virksomhet. Operations Manager (OM): Overordnet ansvar for at det er tilstrekkelig løfteteknisk bemanning og kompetanse onshore og offshore. Har ansvar for å sikre at relevante krav og prosedyrer implementeres i BPN`s drift & vedlikehold systemer, samt hos relevante kontraktørselskaper. Teknisk ansvarlig (Mekanisk fagingeniør) (se også Teknisk ansvarlig offshore): Ivareta teknisk tilstand til løfteutstyret Sørge for at nødvendig vedlikeholdsprogram blir etablert,implementert og vedlikeholdt etter produsentens instruksjoner og erfaringer med denne typen utstyr. (J.f. vedlegg G i Norsok R-003N) Sørge for at nødvendig sakkyndig kontroll blir planlagt og fulgt opp i samsvar med vedlegg H i Norsok R003N om sakkyndig virksomhet. Sørge for at nødvendig dokumentasjon for løfteutstyr er tilgjengelig i samsvar med vedlegg E i Norsok R-003 N om dokumentasjon og merking Vurdere behov for og anbefale fornyelser og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd med brukerne. Job Officer (JO)/Responsible Engineer (RE) Ansvarlig for at BPN s krav til løfteutstyr og operasjoner er kjent for BPN s leverandører/kontraktører Ansvarlig for at BPNs leverandører/kontraktører får beskjed om evt. avvik og behov for kompenserende, korrigerende og preventive tiltak. BPN tilleggskrav til Rolle og ansvarsbeskrivelse offshore: Teknisk ansvarlig offshore (Ansvarlig for utførelse og erfaringsoverføring til teknisk ansvarlig onshore) (se også Teknisk ansvarlig onshore) Ivareta teknisk tilstand på løfteutstyret. Sørge for at nødvendig planlagt vedlikehold blir utført etter produsentens instruksjoner og erfaringer med denne typen utstyr. Se vedlegg G i Norsok R-003 N om vedlikehold. Sørge for at nødvendig sakkyndig kontroll blir utført og fulgt opp i samsvar med vedlegg H i Norsok R003N om sakkyndig virksomhet. Vurdere behov for og anbefale fornyelser og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd med brukerne. 112

8 Områdeansvarlig Sikre at alle løfteoperasjoner innenfor sitt ansvarsområde blir utført i samsvar med gjeldene forskrifter og HMS direktiver. Påse at nødvendig planlegging og risikoreduserende forholdsregler er påført arbeidstillatelsen når løfteoperasjonen krever arbeidstillatelse Godkjenne arbeidstillatelse eller Sikker Jobb Analyse dersom operasjonen krever slike. Offshoreinspektør Offshoreinspektør skal utføre sakkyndig kontroll av løfteutstyr ihht. de spesifikasjoner/rutiner som gjelder for jobben, og sakkyndig kontroll skal utføres ihht. vedlikehold-/ inspeksjonsrutiner. Kontaktperson for ekstern sakkyndig virksomhet. Godkjenne midlertidig festepunkt med sammenstillingskontroll for løfteinnretning for last større enn 2 tonn. Ansvarlig for oppretting av KAO og oppfølging av RC-punkter og arkivering av sakkyndige kontroller utført offshore Well Intervention Supervisor (WIS) / Construction Manager Sørge for at Norsok standard R-003N og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon blir etterlevd. Utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjonene Sikre helhetlig planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner Sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift Se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig og kvalifisert personell Sørge for at Norsok standard R003N krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt Sikre at nødvendig sakkyndig kontroll har blitt utført og fulgt opp i samsvar med vedlegg H i Norsok R003N om sakkyndig virksomhet. Riggerloft ansvarlig Tilsyn og administrasjon av løst løfteutstyr på installasjonen Sikre at Riggerloft og skap for løst løfteutstyr inkludert bruk av T-kortsystemet, administreres i henhold til løfteutstyrsmanualen Doc. Nr

9 » Beskrivelse av roller for den enkelte installasjon per desember 2013 Riggerloft ansvarlig Operasjonelt Ansvarlig (koordinator) Offsh-tekn Ansvarlig Teknisksjefsingeniør Plattformsjef Teknisk ansvarlig boreutstyr Onshore Teknisk ansvarlig Faglig leder Intern sakkyndig virksomhet Operation Manager Teknisk Kravsetter Løfteutstyr Rolle Valhall QP, PCP Valhall PH og WP Valhall IP Valhall DP Valhall Flanke og Hod ULA Q og P ULA D Tambar Skarv Innleide Rigger Onshore stillinger Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Per Mikal Hauge Per Mikal Hauge Per Mikal Hauge Per Mikal Hauge Per Mikal Hauge Elzbieta Kaliszuk Elzbieta Kaliszuk Elzbieta Kaliszuk Marie Ravnestad Riggeier Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Riggeier Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Riggeier - - Per Kristian Eiane Ivar Sestad - - Rig Supt Offshore stillinger OIM Valhall OIM Valhall OIM Valhall OIM Valhall OIM Valhall OIM Ula OIM Ula OIM Ula OIM Skarv Rig OIM OTL-V* MI* OTL-V* MI* BP Boreleder** OTL-V* MI* OTL-S OTL-V* BP Boreleder** OTL-V OTL-V Rig Supt OVD teamleader OTL-V EA BP Boreleder DP Vedlh. leder OTL-S OTL-V BP Boreleder ODK OTL-V Rig Supt Sr. logistikk Sr. logistikk Drilling kranfører DP Vedlh. leder NUIkranfører ULA SST. Drilling kranfører NUI Kranfører Kranfører Rig Supt * Teknisk ansvarlig offshore for alt løfteutstyr med unntak av borerelatert løfteutstyr ** Gjelder borerelatert løfteutstyr, og 1. linje vedlikehold på offshorekranene. 114

10 Definisjoner: Borerelatert løfteutstyr: løfteutstyr som skal vedlikeholdes av borekontraktør, og består blant annet av rørhåndteringskran, draw work, personell vinsj o.l. som benyttes i forbindelse med boring. Borekontraktør er ansvarlig for 1. linje vedlikehold av offshorekranene på boreplattformene. Borekontraktør er også ansvarlig for vedlikehold og inspeksjon av alt løst løfteutstyr i boreområdet. Signalgiver skal delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen. klarere løfteruten og sørge for nødvendig avsperring for å holde personell som ikke er involvert i løfteoperasjonen, utenfor eksponert område, forsikre seg om at anhuker er i sikkert område ved heving og låring av last, gi startsignal for og dirigere sikker bevegelse av løfteinnretningen og kroklasten i samsvar med denne NORSOK- standarden og selskapsinterne styrende dokumenter, kommunisere i samsvar med krav i denne NORSOKstandarden, informere alle involverte i løfteoperasjonen om identiteten til den nye ansvarlige signalgiveren ved skifte av signalgiver.ny signalgiver skal bekrefte at han overtar ansvaret. Ha visuell og radiokontakt med anhuker ved start og avslutning av operasjon, hele tiden holde oversikt over løfteoperasjonen ikke berøre last. Anhuker skal delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen, velge, og bruke, løfteredskap i samsvar med produsentens bruksanvisning, denne NORSOK-standarden og selskapsinterne styrende dokumenter, før- og etterbrukssjekke løfteredskap, sørge for at last og lastebærer er forsvarlig klargjort og sikret før løfteoperasjonen settes i gang, utføre anhuking og avhuking av stropper til og fra lasten og til og fra krankrok eller løfteredskap, gi melding til signalgiver når lasten er klargjort for løfting, og når kroken er frigjort etter endt løft, ikke berøre last som pendler og/eller roterer, ikke fysisk berøre last over hoftehøyde (over 1.30m). 115

11 » 1. GENERELT Til Vedlegg B. Krav til opplæring For BPN gjelder disse kompetansekrav i tillegg til NORSOK R-003N vedlegg B: Teknisk Kravsetter Løfteutstyr (Technical Authority Lifting equipm., TAL): Være oppdatert innen gjeldende regelverk for løfteutstyr God relevant teknisk bakgrunn God kjennskap til gjeldende krav til løfteinnretninger, herunder relevante krav i NORSOK R-003, R-002, R-005 og tilhørende standarder Kunnskap om sakkyndig virksomhet og nødvendig dokumentasjon slik denne er beskrevet i myndighetskrav, standarder og BPføderale og lokale dokumenter Kunnskap om vedlikeholdsprogram og system som benyttes for løfteinnretningene Kunnskap om vedlikehold, reparasjon og fornyelse av løfteutstyr Faglig leder intern sakkyndig virksomhet: Faglig leder skal ha kompetanse ihht. Samordningsrådets tilleggskriterier til sakkyndigvirksomhet Vedlikeholdspersonell for offshorekraner: Vedlikeholdspersonell som må operere offshorekran for feilsøking og funksjonstesting skal ha minimum gjennomført innretningspesifikk opplæring for aktuell offshorekran. Signalgiver skal være tilstede ved løfting og svinging av bom. Til Vedlegg B.7 Fadderordning Innretningsspesifikk opplæring og verifikasjon skal dokumenteres i databasen KOMPAS. Til Vedlegg B.8 Vedlikehold av kompetanse og B.9 Verifikasjon av kompetanse Operatører av offshore kran og dekksoperatører skal gjennomgå vedlikehold og verifikasjon av kompetanse med kransimulator hvert 3. år Operatører av andre typer motordrevne løfteinnretninger (enn offshore kran) skal hvert 3. år repetere og dokumentere den innretningsspesifikke opplæringen 116

12 NORSOK R003 SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR NORSOK R-003N Sikker bruk av løfteutstyr Rev. 2, Juli 2004 Merk: Flere referanser har blitt oppdatert siden NORSOK R-003 ble utgitt i Juli

13 Forord NORSOK-standardene blir utviklet av den norske petroleumsindustrien for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet, verdiskapning og kostnadseffektivitet for utbygging og drift i petroleumsindustrien. Videre er det meningen at NORSOKstandardene skal, så langt som mulig, erstatte selskapsspesifikasjoner og tjene som referanser i myndighetenes regelverk. NORSOK-standardene er normalt basert på anerkjente internasjonale standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i den norske petroleumsindustrien. Der det er relevant vil NORSOKstandardene brukes som den norske industriens innspill i det internasjonale standardiseringsarbeidet. De berørte NORSOKstandarder vil bli trukket tilbake ved utvikling og utgivelse av internasjonale standarder. NORSOK-standardene utvikles i henhold til konsensusprinsippet som gjelder generelt for arbeidet med standarder og i henhold til de prosedyrer som er definert i NORSOK A-001N. NORSOK-standardene utvikles og utgis med støtte av Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Teknologibedriftenes Landsforening (TBL). NORSOK-standarder administreres og publiseres av Standard Norge. Vedlegg A, B, C, D, E, F, G, H, I og K er normative. Vedlegg J er informativt. Innledning Formålet med denne NORSOK-standarden er å gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Under utarbeidelsen av denne NORSOK-standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske og internasjonale standarder, OLF- og NR-veiledninger og operatørselskapenes og rederienes interne spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteutstyr. Endringene i forhold til Rev. 1, oktober 1997, er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig med revisjonsmarkering. Standarden skal, basert på innspill fra brukerne, revideres årlig av en revisjonsgruppe. Forbedringsforslagene skal samordnes av det enkelte selskapet før de sendes til revisjonsgruppen. 118

14 For å bidra til læring og erfaringsutveksling skal forbedringsforslagene og revisjonsgruppens håndtering av disse gjøres tilgjengelig. Standard Norge er sekretariat for revisjonsgruppen. 1 OMFANG Denne NORSOK-standarden omfatter sikker bruk av løfteutstyr som benyttes i forbindelse med løfteoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Den dekker ikke bruk av heiser og fallsikringsutstyr. MERKNAD: Eksempler på løfteutstyr som omfattes av denne NORSOK-standarden, er vist i vedlegg J. 2 NORMATIVE OG INFORMATIVEREFERANSER Følgende standarder innbefatter bestemmelser og veiledninger som,gjennom referanser i denne teksten, utgjør bestemmelser og veiledninger i denne NORSOK-standarden. De siste utgavene av referansene skal benyttes med mindreannet er avtalt. Andre anerkjente standarder kan brukes forutsatt at det kangodtgjøres at de tilfredsstiller eller overgår kravene og veiledningene istandardene som det henvises til nedenfor. *Disse referansene har blitt oppdatert siden NORSOK R-003 ble utgitt i «2.1 Normative referanser Merk: Flere av referansene har blitt oppdatert i denne standarden NORSOK R-004N siden utgivelsen i juli «DNV Certification Note CN 2.7.1, Offshore Freight Containers - Design and Certification. DNV Certification Note CN 2.7-2, Offshore Service Containers - Design and Certification. EFIBCA Standard 005, Single trip. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, DAT forskrift nr.608, DAT bestillingsnr Forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger, Sjøfartsdirektoratet; FOR nr. 31. Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip, Sjøfartsdirektoratet; FOR nr. 04. IMDG-koden, Forskrift om maskiner, DAT forskrift nr. 820, DAT bestillingsnr

15 Merkeforskriften, DAT forskrift nr. 820, DAT bestillingsnr Merkeforskriften, Samlebetegnelse for forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med tilhørende forskrifter (Produktregisteret. Statens sentrale register over kjemiske produkter). MSC/Circ. 860, Guidelines for the approval of offshore containers handled in open seas. NORSOK R-002, Lifting Equipment. NORSOK Z-015N, Midlertidig utstyr. NS-EN 365, Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Generelle krav til bruksanvisning og merking. NS-EN 813, Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Sitteseler. NS-EN 12079, Offshorecontainere Dimensjonering, konstruksjon, prøving, kontroll og merking. NS-EN 45004, Generelle krav til drift av ulike organer som utfører inspeksjoner. OLF Retningslinjer nr. 061, Sikkerhet i samhandling mellom innretning, base og offshore servicefartøy. OLF Retningslinjer nr. 078, Anbefalte retningslinjer for bruk av ridebelte. OLF Retningslinjer nr. 081, Anbefalte retningslinjer for å oppfylle Petroleumstilsynets krav til fjernoperert rørhåndtering. Skipsutstyrsdirektivet, FOR nr. 1455: Forskrift om skipsutstyr (skipsutstyrsforskriften). 2.2 Informative referanser DNV - Rules for planning and execution of marine operations. 120

16 3 TERMER, DEFINISJONER OG FORKORTELSER For denne NORSOK-standarden gjelder følgende termer, definisjoner og forkortelser. 3.1 Termer og definisjoner blindkjøring løfteoperasjon der operatør av løfteinnretning ikke har direkte sikt til last eller landingsplass MERKNAD Bruk av kamera som overvåker arbeidsområdet betraktes ikke som direkte sikt bør verbal form som brukes for å indikere at blant flere muligheter er det en som anbefales som særlig egnet, uten å nevne eller utelukke andre, eller at et visst handlingsforløp foretrekkes, men ikke nødvendigvis er påkrevd MERKNAD Begrepet bør betyr at det kan velges andre løsninger enn den som er anbefalt i standarden. Det skal dokumenteres at den alternative løsningen gir et tilsvarende sikkerhetsnivå dokumentert opplæring opplæring der det kan dokumenteres at den som skal bruke løfteutstyret, har fått praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll etter de kravene som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisninger enkle løfteinnretninger løfteinnretninger (traverskraner, vinsjer, taljer, enskinnebanekraner, osv.) der bruk er vurdert til ikke å medfører fare for liv, helse og/eller materielle verdier farlig last last som er klassifisert og merket i samsvar med IMDG-koden fast festepunkt for løfteinnretning løfteører, fundamenter for vinsjer og flyttbare kraner, løftebjelker og bjelker for midlertidig oppheng av bjelkeklemmer før- og etterbrukssjekk visuell og funksjonell vurdering (ikke test) av løfteutstyrets tekniske tilstand før og etter bruk (uten demontering) 121

17 3.1.8 hengestillas mekanisk drevet arbeidsplattform som beveger seg fritt MERKNAD Eksempelvis opphengt i tau innretning installasjon, anlegg og annet utstyr (ikke skip) for petroleumsvirksomhet som transporterer petroleum i bulk MERKNAD I denne NORSOK-standarden omfattes forsyningsog hjelpefartøy i definisjonen av innretning. Eksempler på innretninger kan være faste installasjoner, fartøy for produksjon og lagring (FPSO), rigger, lektere, kranfartøy, servicefartøy, osv inspeksjon visuell kontroll av løfteutstyr for defekter og sjekk av styreorganers operasjon, grensebrytere og indikatorer MERKNAD Normalt kreves ingen demontering kasteblokk løfteutstyr bestående av minst én skive i en ramme med et festepunkt for tau, ståltau eller kjetting som kan festes til et fast punkt eller til et bevegelig punkt på lasten kan verbal form som brukes for å angi muligheter og kapabiliteter, enten disse er materielle, fysiske eller tilfeldige klatrestillas mekanisk drevet arbeidsplattform som beveger seg vertikalt i føringer kontrollør person i sakkyndig virksomhet som har tilstrekkelig teoretisk kunnskap, praktisk erfaring og forståelse til å utføre kontroll av løfteutstyr på en tilfredsstillende måte kran løfteinnretning der lasten i tillegg til den vertikale bevegelsen kan føres horisontalt i en eller flere retninger kritiske løfteoperasjoner operasjoner som krever arbeidstillatelse og særskilte sikkerhetstiltak for å ivareta grensesnitt mot tilstøtende aktiviteter MERKNAD Operasjonene omfatter, men er ikke begrenset til løft over kritiske områder, prosessutstyr og brønnutstyr, personelltransport med løfteinnretning med mindre ledelsen om bord har etablert andre godkjenningsordninger, 122

18 samløft der vekten overstiger maksimum løftekapasitet til en av løfteinnretningene, overlasttesting av løfteinnretning med SWL over 10 tonn, løft av spesielle laster som eksempelvis strukturer, mobilkraner o.l, tungløft som ikke er betraktet som rutineoperasjoner, undervannsoperasjoner med bruk av offshorekran lastebærer alle typer containere, kurver, flak, tanker og rammer som benyttes til transport av last løfte- og stablevogn for gods gaffeltruck og lignende mobilt motordrevet arbeidsutstyr for kombinert løfting, flytting og stabling løftekomponenter deler til oppbygging av eller brukt som del av et løfteredskap, som kroker, sjakler, ringer, øyebolter, osv løfteoperasjon alle administrative og operasjonelle aktiviteter før, under og etter en last forflyttes og til løfteutstyret er klar for en ny last løfteinnretning sammenbygd enhet som brukes til heising av last, med eller uten horisontal forflytning MERKNAD Eksempler på løfteinnretninger er gitt i vedlegg J løfteredskap komponenter eller utstyr som brukes mellom løfteinnretningen og lasten eller på lasten for å gripe denne, men som ikke er en integrert del av innretningen MERKNAD Eksempler på løfteredskaper er gitt i vedlegg J løfteutstyr fellesbegrep for løfteredskap, løfteinnretninger og løftekomponenter, brukt sammen eller enkeltvis mann-over-bord-båt MOB båt for rask berging av personell i sjøen materialhåndteringsplan plan for forflytning av last på innretningen som sikrer at dette kan foregå på en sikker og effektiv måte MERKNAD Materialhåndteringsplanen tar blant annet hensyn til behovet for type og antall løfte- og transportutstyr, 123

19 behovet for laste- og losseområder, tilrettelegging for bruk av laste- og stablevogner for gods, traller m.m., adkomst til områder og arbeidssteder for drift og vedlikehold nominell kapasitet (R0 eller Rn) faktisk kroklast som kranen er beregnet for å løfte i en gitt operasjonstilstand MERKNAD 1 Eksempelvis bom-konfigurasjon, antall parter, offlead, sidelead, heel, trim, radius, bølgehøyde, etc. MERKNAD 2 Nominell kapasitet R0 tilsvarer SWL slik det er definert i ILO - konvensjoner. Nominell kapasitet for en offshorekran er angitt i kranens lastkart for ulike signifikante bølgehøyder offshorecontainer transportabel enhet for gjentatt transport av last eller utstyr, en enhet som kan håndteres i åpen sjø til/fra innretninger og skip MERKNAD 1 Enheten omfatter utstyr for løfting, håndtering, fylling, tømming, kjøling og oppvarming etc. MERKNAD 2 Offshorecontainere er kategorisert i to typer: 1. Offshore fraktcontainer a. Fraktcontainer for farlig last. b. Fraktcontainer for ikke-farlig last, som ikke dekkes av IMDGkoden. 2. Offshore servicecontainer Servicecontainer produsert og utstyrt for spesiell bruk, hovedsakelig for midlertidig installasjon offshorekran svingkran for generell bruk som er montert på en innretning, og som brukes til lasthåndtering til og fra forsyningsfartøy, lektere eller halvt nedsenkbare innretninger plattformsjef øverste leder på innretningen MERKNAD På et fartøy vil dette være fartøysjefen rigger person som monterer, kontrollerer og utsteder merkebrikke for midlertidig oppstilt løfteinnretning 124

20 sakkyndig kontroll kontroll utført av sakkyndig virksomhet for å verifisere at løfteutstyr oppfyller relevante krav og er konstruert, fundamentert, montert, oppstilt, prøvet, dokumentert og vedlikeholdt slik at utstyret er fullt forsvarlig å bruke MERKNAD Det er 4 typer av sakkyndig kontroll: - førstegangskontroll; - periodisk kontroll; - ekstraordinær kontroll; - sikkerhetsvurdering sakkyndig person person godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å sertifisere og utføre sakkyndig kontroll på innretninger som er underlagt Sjøfartsdirektoratets regelverk sakkyndig virksomhet enhet i operatørselskapenes organisasjon, eller i andre selskaper eller institusjoner, som samlet har tilstrekkelig teoretisk kunnskap og praktisk erfaring til å forstå beregninger av løfteutstyr, dets konstruksjon og virkemåte, og til å utføre nødvendige undersøkelser og tester for å utstede sertifikater sertifikat formular basert på ILO s anbefaling, utstedt av sakkyndig virksomhet/sakkyndig person, som bekrefter at løfteutstyret oppfyller myndighetskravene og er konstruert, fundamentert, montert, oppstilt, prøvet, dokumentert og vedlikeholdt slik at det er fullt forsvarlig å bruke løfteutstyret. Formularet skal angi hvilke regelverkskrav som ligger til grunn for utstedelse MERKNAD 1 Kontrollomfanget ved sertifisering vil variere avhengig av om EU s regelverk eller maritimt regelverk gjelder MERKNAD 2 EU regelverk Her legges produsentens samsvarserklæring og CE-merking i samsvar med Forskrift om maskiner til grunn for utstedelse av sertifikatet, det vises spesielt til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, kapittel IX, for beskrivelse av kontrollomfang. MERKNAD 3 Maritimt regelverk Her kan eksempelvis Forskrift om dekkskraner m.v. på flyttbare innretninger eller Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip legges til grunn. Tilsvarende kan klasseregelverk eller samsvarserklæring og rattmerking i samsvar med Skipsutstyrsdirektivet legges til grunn der dette er gjort gjeldende. 125

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2016 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, Juli 2004

NORSOK STANDARD Rev. 2, Juli 2004 NORSOK STANDARD R-003N Rev. 2, Juli 2004 Sikker bruk av løfteutstyr Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, Juli 2004 Høringsutkast juli 2014

NORSOK STANDARD Rev. 2, Juli 2004 Høringsutkast juli 2014 NORSOK STANDARD R-003N Rev. 2, Juli 2004 Høringsutkast juli 2014 Sikker bruk av løfteutstyr Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien

Detaljer

Classification: Internal. Kurs for brukere av Norsok standard R005 Sikker bruk av løfte og transport utstyr på petroleumsanlegg på land Åpning

Classification: Internal. Kurs for brukere av Norsok standard R005 Sikker bruk av løfte og transport utstyr på petroleumsanlegg på land Åpning Classification: Internal Kurs for brukere av Norsok standard R005 Sikker bruk av løfte og transport utstyr på petroleumsanlegg på land Åpning 2 Hvordan oppfattes virkeligheten? Hvorfor utarbeidelse av

Detaljer

Sensorsamling 2009. løfteoperasjoner med offshorekran. Henrik Meling. Utfordringer:

Sensorsamling 2009. løfteoperasjoner med offshorekran. Henrik Meling. Utfordringer: Sensorsamling 2009 Hendelser og ulykker forbundet med løfteoperasjoner med offshorekran Henrik Meling Petroleumstilsynet Sensorsamling 2009 Utfordringer: Er EN 13852-1 god nok? Vil Norsok R-002 bedre ivareta

Detaljer

NORSOK standard R-005N. Norsokstandard til bruk for landbasert industri

NORSOK standard R-005N. Norsokstandard til bruk for landbasert industri NORSOK standard R-005N Norsokstandard til bruk for landbasert industri Ptil har p.t. myndighetsansvar for åtte landanlegg tilknyttet petroleums-virksomheten. Melkøya Kollsnes Mongstad Sture Tjeldbergodden

Detaljer

Bruk av faste og midlertidig festepunkt

Bruk av faste og midlertidig festepunkt Bruk av faste og midlertidig festepunkt 8.1 Faste festepunkter for løfteinnretning Før et fast festepunkt (eksempelvis løfteøre, løftebjelke eller innstøpt hylse i betong) for løfteinnretning tas i bruk

Detaljer

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner Endre J. Fuglset Daglig leder Norsk Maskinkontroll as. Tidligere ansvar for sakkyndig virksomhet i Hydro PP 28 års erfaring med kraner og løfteutstyr Tidlige styreleder

Detaljer

FORORD... 5 INNLEDNING... 5 OMFANG... 6 1 NORMATIVE OG INFORMATIVE REFERANSER... 6. 1.1 Normative referanser... 6 2 DEFINISJONER OG FORKORTELSER...

FORORD... 5 INNLEDNING... 5 OMFANG... 6 1 NORMATIVE OG INFORMATIVE REFERANSER... 6. 1.1 Normative referanser... 6 2 DEFINISJONER OG FORKORTELSER... Oktober 2015 FORORD... 5 OMFANG... 1 NORMATIVE OG INFORMATIVE REFERANSER... 1.1 Normative referanser... 2.1 Definisjoner... 8 KTF Standard SIKKER BRUK AV 2.3 Revisjon av standarden... 3 BRUK AV LØFTEUTSTYR...

Detaljer

OTF konferanse Hvorfor en standard for bruk av løfte og transportutstyr

OTF konferanse Hvorfor en standard for bruk av løfte og transportutstyr Classification: Statoil internal Status: Draft OTF konferanse 2006 NORSOK R-005 Sikker bruk av løfte- og transport- utstyr på petroleumsanlegg på land Hørings forslag. Hvorfor en standard for bruk av løfte

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Hermod Pettersen Åpent møte KTF i Bergen 30.11.2015

Hermod Pettersen Åpent møte KTF i Bergen 30.11.2015 SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR I norsk industri, bygg og anlegg På landanlegg Offshore SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR Et produkt utviklet over en periode på over 10 år. Mars 2005 Oktober 2005 Mars 2014 Oktober

Detaljer

IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL

IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL OTF-konferanse 2005 Kjell Jarle Johnsen T&P ANT PE D&V 2 IMPLEMENTERING AV NORSOK R003 I STATOIL!Plan for arbeidet ble fremlagt for ledergruppen for alle

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig Fase: Design Lyskasteren ble ansett som en potensiell fallende gjenstand ved montering, men den ble ikke dimensjonert i forhold til de kreftene som kunne oppstå. Gjennomgå alle fastmonterte gjenstander

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon Nr.: 078 Etablert: 1.1.03 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer

GRANSKING AV ULYKKER OG HENDELSER IFM LØFTEOPERASJONER OFFSHORE. KTF konferanse 28.-29.mars 2007

GRANSKING AV ULYKKER OG HENDELSER IFM LØFTEOPERASJONER OFFSHORE. KTF konferanse 28.-29.mars 2007 GRANSKING AV ULYKKER OG HENDELSER IFM LØFTEOPERASJONER OFFSHORE KTF konferanse 28.-29.mars 2007 INNHOLD Ptil gransking Selskapenes gransking Hendelser i 2006 og 2007 Ptil s tilsyn Nye prosjekter samtykke

Detaljer

Sikkerhet ved løfteoperasjoner mellom supplyfartøy og innretning

Sikkerhet ved løfteoperasjoner mellom supplyfartøy og innretning KTF 28. og 29. mars 2007 Sikkerhet ved løfteoperasjoner mellom supplyfartøy og innretning K&L Nettverket Kurt Bjørheim Sikkerhet ved løfteoperasjoner mellom supplyfartøy og innretning 2 Nøkkeltall for

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Petrojarl Knarr FPSO 411003009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord Inndeling i grupper (beregnet for bruk om bord) R1 Kjetting sling R2 - Fiber sling R3 - Ståltau sling/redskaper + endeløse stropper R4 Løse løfteforbindelser,

Detaljer

NORSOK R-002 kurs. Kapittel 1 til 3. Classification: Internal 2012-11-28

NORSOK R-002 kurs. Kapittel 1 til 3. Classification: Internal 2012-11-28 NORSOK R-002 kurs Kapittel 1 til 3 Veien frem til revisjon 2 Oppstart oktober 2007 Preliminær utgave av Standard + Annex A og B publisert april 2010 Komplett standard + alle annexer på høring juni 2011

Detaljer

Opplæringsbok Modul O-6.1 Dekksoperatør

Opplæringsbok Modul O-6.1 Dekksoperatør Opplæringsbok Modul O-6.1 Dekksoperatør Denne opplæringsbok skal brukes i forbindelse med bedriftsintern opplæring av personell som skal utøve rollen som Dekksoperatør (signalgiver og anhuker ved løfteoperasjoner

Detaljer

Solving Challenges from Sea to Space

Solving Challenges from Sea to Space Solving Challenges from Sea to Space ASSET INTEGRITY MYNDIGHETSKRAV TIL LØFTEUTSTYR, PETROLEUMSSEKTOREN LOVER Petroleumsloven Nåværende lov trådte i kraft 1. juli 1997, (forrige i 1985) 1-5.Annen norsk

Detaljer

DNV 2.7-1. Quality Hotel Residence, Sandnes 11. 12. mars 2008. Anders Kirste Egge 25. februar 2008

DNV 2.7-1. Quality Hotel Residence, Sandnes 11. 12. mars 2008. Anders Kirste Egge 25. februar 2008 DNV 2.7-1 Quality Hotel Residence, Sandnes 11. 12. mars 2008 Anders Kirste Egge 25. februar 2008 Innledning Forelesere er: Anders Egge Marianne Eilertsen Slide 2 Foredraget vil ta for seg DNVs rolle Definisjon

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.4 Dekksoperatør Simulator trening 24 timer Versjon: 2 Dato: 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Sigmund Andreassen

Begrenset Fortrolig. T-3 Sigmund Andreassen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med materialhåndtering Skarv FPSO 010212036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2017 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav 1 GENERELT Formål

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Hammerfest LNG - Logistikk, materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner. Aktivitetsnummer 001901011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne. Bjarte Rødne og Reidar Sune

Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne. Bjarte Rødne og Reidar Sune Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen logistikk på Deepsea Stavanger 405006002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Side 1 Hans Chr. Elmholdt 25 år ved VGS / statlig opplæringssenter for kran/transport leder i forlaget Lifting & Safety International fagdommer

Detaljer

Samhandling Selskap Entreprenør - Myndigheter

Samhandling Selskap Entreprenør - Myndigheter Samhandling Selskap Entreprenør - Myndigheter Sigmund Andreassen Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap 1 De enkelte aktørers viktige elementer i samhandlingen på arbeidsplassen

Detaljer

Risikovurdering. Produktet av sannsynlighet og konsekvens

Risikovurdering. Produktet av sannsynlighet og konsekvens Risikovurdering Produktet av sannsynlighet og konsekvens Sett opp en 10 punktliste over risikoelementer Sett opp en liste med motvirkende tiltak Lag en tabell som består av 10x10 ruter og merk av i tabellen

Detaljer

REGELVERK I PETROLEUMSINDUSTRIEN

REGELVERK I PETROLEUMSINDUSTRIEN REGELVERK I PETROLEUMSINDUSTRIEN Sigurd Førsund Sjefingeniør F-Logistikk og beredskap, www.ptil.no / www.psa.no INNHOLD Sertifisering av offshorerelatert utstyr - Forskrifter - Anbefalte normer - Historikk

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL Kran- og løfteoperasjonsfaget GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL Kran- og løfteoperasjonsfaget GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL Kran- og løfteoperasjonsfaget GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE Hovedområder Løfteoperasjoner Vedlikehold Ordning Før fagprøven kan gjennomføres

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Reidar Sune og Jan Ketil Moberg 24.5.2011

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Reidar Sune og Jan Ketil Moberg 24.5.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Rowan Stavanger 420001002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn Fjerning av B11 003000023 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Borgland Dolphin SUT-oppfølging 403002001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Beskrivelse av aktiviteter og risikoreduserende faktorer for sikker rørtransport

Beskrivelse av aktiviteter og risikoreduserende faktorer for sikker rørtransport Stropping skal utføres i henhold til Norsok R003 punkt 6.1.7. og sikres med wireklemmer Enheter på mindre enn 6 meter skal fraktes i lastebærer Rørlast må stroppes på en slik måte at rørbunter er stabile

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER Revisjon 2 19.11.2007 Denne beste praksis skal ivareta alle faser fra design fase til fjerning av utstyr. (i.e. design, fabrikasjon, pakking, transport,

Detaljer

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker DERES DATO 30.11.2006 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 97 08 34 11 1 av 5 Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Att. Prosjektleder Petroleumsstandardisering Bjørn G. Jyhne

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.5 Sjekkliste utstyr til løfting Utgave: 0.00 Skrevet av: Kristin Ytreberg Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister Sidenr: 1 av 5 Dato: Rom/rom

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Sigmund Andreassen, Reidar Sune

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Sigmund Andreassen, Reidar Sune Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport logistikk Island Innovator 405005002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med bruk av løfteinnretninger på Yme 013316022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Eivind Hovland og Jan Ketil Moberg 12.6.2015

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Eivind Hovland og Jan Ketil Moberg 12.6.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold tilknyttet løfteutstyr på Grane (001169008) Aktivitetsnummer 001169008 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigurd Førsund. Sigmund Andreassen og Sigurd Førsund

Begrenset Fortrolig. Sigurd Førsund. Sigmund Andreassen og Sigurd Førsund Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - Ringhorne - logistikk 007027508 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003. Kompetanse som virkemiddel. Per Ove Økland, SAFE. Status: Draft

HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003. Kompetanse som virkemiddel. Per Ove Økland, SAFE. Status: Draft HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003 Kompetanse som virkemiddel Status: Draft Per Ove Økland, SAFE 1 Trender! Nye teknologiske løsningerl " Eks; Snubbing, coil tubing,, ombygging av plattformer o.s.v

Detaljer

ÅRSAKSANALYSE KRANHENDELSER Ptil PRIORITERINGER. PRESENTASJON Ptil november 2005

ÅRSAKSANALYSE KRANHENDELSER Ptil PRIORITERINGER. PRESENTASJON Ptil november 2005 ÅRSAKSANALYSE KRANHENDELSER Ptil PRIORITERINGER PRESENTASJON Ptil november 2005 Overordnet trend i hele 11-års perioden Alle innretninger: Hendelser med "rød" og "gul" alvorlighetsgrad Antall hendelser

Detaljer

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid DØDSULYKKER SIDEN 1994 1994 Odin Boredekksarbeider. Vinsjløft. Rør falt ned. 1994 Oseberg A Dekksoperatør på innretningen. Lasteslange røk ved kranløft. 1995* Snorre Matros på supplybåt.

Detaljer

Opplæringsbok. Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider. Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1

Opplæringsbok. Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider. Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1 Opplæringsbok Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1 Innhold 1 Informasjon om innehaver... 3 2 Forord... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opplæringens varighet... 4 4.1 Kandidat

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Tilsyn med ENI Norge AS logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Goliat Aktivitetsnummer 014229038 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU)

Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU) 1 Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU) Clarion Hotel Stavanger 10-11 Mars 2010 Ole-Henrik Andressen Agenda. Sertifisering av kran og løfteutstyr på skip og MOU er - Hvor

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring: Modul O-1.2 NORSOK standard R-003N og R-005N Sikker bruk av løfteutstyr. 8 timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring: Modul O-1.2 NORSOK standard R-003N og R-005N Sikker bruk av løfteutstyr. 8 timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring: Modul O-1.2 NORSOK standard R-003N og R-005N Sikker bruk av løfteutstyr 8 timer Versjon: 6 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens

Detaljer

Taking you to new heights

Taking you to new heights Taking you to new heights Planlegging av tunge løft på land Innhente opplysninger fra kunde Hva skal løftes Hvor skal løftet gjøres Vekt på Kolli/Dimensjoner Oppstillingsplass Bilde av område/objekt som

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Sikring av last for hele logistikkjeden Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Nullfilosofi Null skader på mennesker,materiell og miljø Null ulykker eller tap Null

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring

Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring KTF/TFS: Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten? Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring Trygg Rigg Prosjekt Løfteoperasjoner

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med bruk av løfteutstyr på Valhallfeltet, samt tilsyn med arbeidsmiljøforhold på QP Aktivitetsnummer 010006044 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR Fallsikring og redning Nr.:113 Gjeldende fra dato: 05.05.08 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 INNHOLD 1. Formål 2. Målgruppe 3. Krav til kompetanse for bruk av fallsikringsutstyr

Detaljer

113 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FALLSIKRING OG REDNING

113 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FALLSIKRING OG REDNING 113 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FALLSIKRING OG REDNING Nr.:113 Etablert: 05.05.08 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 INNHOLD 1. Formål 2. Målgruppe 3. Krav til kompetanse for bruk av fallsikringsutstyr

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune, Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune, Rune Schwebs Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter logistikk- og beredskapstilsyn på Scarabeo 5 401000001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-3.3 Personalvinsjer 8 timers teori-/praksiskurs 20/80 Utgave 1-2002 1

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING Utgitt xx. September 2017 1 Forord Denne håndboken er utviklet med bransjedeltagelse fra operatørene og i samarbeid

Detaljer

LØFTEREDSKAP. Lærebok til innføring i stropping, anhuking og signalgiving G11. Dekker opplæringsplan i henhold til forskriftene BOKEN TILHØRER:

LØFTEREDSKAP. Lærebok til innføring i stropping, anhuking og signalgiving G11. Dekker opplæringsplan i henhold til forskriftene BOKEN TILHØRER: LØFTEREDSKAP Lærebok til innføring i stropping, anhuking og signalgiving G11 BOKEN TILHØRER: Dekker opplæringsplan i henhold til forskriftene Det finnes også standarder utarbeidet av internasjonale, europeiske

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, JKM 16.1.2015

Begrenset Fortrolig. T-3 Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, JKM 16.1.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn på Jotun A med kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr Aktivitetsnummer 007027009 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 1. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Bruksanvisning. Forløper ståltauredskap

Bruksanvisning. Forløper ståltauredskap Bruksanvisning for Forløper ståltauredskap Norsk Bruksanvisning for ulike Forløper ståltauredskap «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS Grannesgate 25 5523 Haugesund Telefon: 52 71 93 00 Telefaks:

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Høringsfristen er 1. desember 2015.

Høringsfristen er 1. desember 2015. Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 01.10.2015 2015/32332-3 Nina Hanssen Åse Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 33-16 52 74 52 51 Høringsinstanser i henhold til liste Høring- Forslag om oppheving

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.3 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.3 Løfteredskap 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring 16 timer ved Sertifisert

Detaljer

Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore?

Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore? Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore? 11. - 12. MARS 2008 Åpning / innledning Svein Anders Eriksson Fagleder F-Logistikk og beredskap, Ptil Svein.eriksson@ptil.no

Detaljer

142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler

142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler 142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler Original versjon Norsk olje og gass, anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler Nr: 142 Etablert: 23.02.2017

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

Hva kan vi lære av hendelser offshore. Medlemsmøte 2012

Hva kan vi lære av hendelser offshore. Medlemsmøte 2012 Hva kan vi lære av hendelser offshore Medlemsmøte Joachim Bengtsson 16 års erfaring fra drift- og vedlikehold av flyte rigger, boreskip og plattformer offshore. Jobber til daglig som Operasjonssjef i Archer

Detaljer

Velkommen. til. Rogaland Kranskole

Velkommen. til. Rogaland Kranskole Velkommen til Rogaland Kranskole Lærling Kran og løfteoperasjonsfaget Uke 1 14 Modell for kranfagarbeider offshore og onshore gjennomført ved Rogaland Kranskole Uke 1 14 Kurs uke Uke 1. Uke 2. Uke 3. Uke

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Regelverkskrav til sikker bruk av løfteutstyr. NORSOK standard R-005N utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfteutstyr www.ptil.no

Regelverkskrav til sikker bruk av løfteutstyr. NORSOK standard R-005N utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfteutstyr www.ptil.no Regelverkskrav til sikker bruk av løfteutstyr NORSOK standard R-005N utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfteutstyr www.ptil.no 1 Gyldighet rent juridisk Arbeids-og administrasjonsdepartementet Statsråd:

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - logistikk og konstruksjonssikkerhet Songa Dee 415001001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 9 Forholdet til maskinforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om maskiner Bestilling 522 Fastsatt av Arbeids- og inkluderings departementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Løfteoperasjoner og materialhåndtering i boreområdet

Løfteoperasjoner og materialhåndtering i boreområdet KranTeknisk Forening Stavanger 30 31. mai 2011 Trygg Rigg - Løfteoperasjoner og materialhåndtering i boreområdet Spesialkonstruerte løfteredskap brukt i B&B områdene 1- Classification: Statoil Internal

Detaljer

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon Nr.: 096 Etablert: 01.01.05 Revisjon nr: 0 Rev. dato: 01.01.05 Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til?. 1 2 3 4 Lover og forskrifter 5 1-1. Lovens formål er: a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område.

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. Nye forskrifter Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Detaljer