HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER"

Transkript

1 HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr i samsvar med myndighetskrav og BPs interne krav Bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP-opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel. Kontraktører av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak av innretning Landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten For BP onshore løfteoperasjoner gjelder NORSOK R-005 Referanser Ptil (Petroleumstilsynets) forskrifter Sdir (Sjøfartsdirektoratets) forskrifter BP 8 Golden Safety Rules BPs NSLR (North Sea Lifting Rules) E&P Segment Defined Practice, Management of Lifting Operations SDP HMS direktiv 1 - Arbeidstillatelse HMS direktiv 10 Helikopteroperasjoner HMS direktiv 11 - Sikker Jobb Analyse Løfteutstyrsmanual BP Drilling & well Operations Policy Hjemmeside for kran og løfteoperasjoner BP interne sjekklister og instrukser finnes på BPs 0-side på intranettet: Kran og løfteside: 107

3 2 OPPBYGGING BPNs direktiv for løfteoperasjoner består av følgende: 1. Formål, virkeområde og oppbygging 2. BPNs tilleggskrav til NORSOK R NORSOK R-003 Sikker bruk av løfteutstyr BPNs tilleggskrav er krav som kommer i tillegg til, eller erstatter, krav gitt i NORSOK R-003. Dette er operasjonelle krav, samt krav til roller og ansvarsoppgaver, og kompetanse. Felt- og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon innenfor løfting finnes i Valhall/Hod s og Ula/Tambars HMSinstrukser Hierarkiet i den styrende dokumentasjonen for løfteoperasjoner er som følger: Ptil AF 92 BPNs DIREKTIV 04 (NORSOK R -003 & BPNs tilleggskrav) Valhall/HOD og Ula/Tambar BP 8 Golden Safety Rules, NSLR, BPN interne krav Felt-/innretningsspesifikke HMS-instrukser BPNS TILLEGGSKRAV TIL NORSOK R-003 SIKKER BRUK AV LØFTEUT- STYR Nedenfor gis BPNs tilleggskrav til NORSOK standardens følgende kapitler: Kap. 4 Sikker bruk av løfteutstyr Kap. 6 Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Vedlegg A Roller og ansvar Vedlegg B Krav til opplæring Delkapitlene nedenfor er tilleggskrav til Norsok R-003 og hen- 108

4 viser til kapitler i R-003. Norsok R-003 er kopiert inn i sin helhet lenger bak i dette dokumentet. Til Kap 4.4 Planlegging Alle løft skal planlegges og risikokategoriseres i tre forskjellige nivåer. Som et minimum skal 4-punkt sjekken fylles ut og signeres.formularen finnes på intranett under Løftesiden, eller i papirutgaver på installasjonen. Til Kap 4.7 Kommunikasjon Ved løfteoperasjoner i områder med mye støy skal det brukes headset og integrert mikrofon. Ved forstyrrelser, uklar, eller svikt i, kommunikasjon skal løfteoperasjonen umiddelbart stoppes inntil sikker kommunikasjon er gjenopprettet. Til Kap 4.8 Sikker utføring (se også Norsok kritiske løfteoperasjoner) Ved utførelse av sikkerhetskritiske arbeidsoppgaver skal de relevante sikkerhetskritiske arbeidsprosedyrene (SIKAP) følges. Til Kap Signalgiver og anhuker Løfteoperasjoner med offshore kran eller SIMOPS kran, skal alltid gjennomføres med minimum følgende 3 personer/ roller involvert: Operatør av løfteinnretning, signalgiver og anhuker. I operasjoner hvor det er krav til både signalgiver og anhuker skal ikke disse skifte rolle under utførelse av en løfteoperasjon. Signalgiver skal ha fluoriserende lysgrønn refleksvest og anhuker skal ha fluoriserende gul refleksvest for å skille rollene tydelig ved løfting med offshorekran og SIMOPS kran. Ingen løfteoperasjoner med permanente løfteinnretninger skal gjennomføres med færre enn den forhåndsdefinerte minimumsbemanningen. Behov for personell utover minimumsbemanning skal vurderes i planleggingen av løfteoperasjonene Når lasten blir løftet med offshorekran, skal det så langt praktisk mulig, tilrettelegges og planlegges for å løfte uten berøring av last med noen deler av kroppen. Last som pendler eller roterer skal ikke berøres. For løft med offshorekran på flytende innretninger, skal lasten settes ned slik at potensiell energi blir frigitt, og for å få kontroll på rotasjon og pendel bevegelser, før anhuker kan berøre lasten etter klarsignal fra kranfører direkte via radio. 109

5 » Dersom operatør av løfteinnretning har god visuell oversikt over området kan anhuker, etter avtale med operatør av løfteinnretning, være i fysisk kontakt med lasten når den er under kontroll og under hoftehøyde (1.3 m). Til Kap. 6 Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger Alle typer løfteinnretninger, inklusiv kjetting- og jekketaljer skal ha sikring mot overbelastning. Last skal normalt ikke forlates hengende i løfteinnretning. Hvis arbeidsstedet likevel må forlates, skal arbeidstedet holdes under oppsikt eller lasten sikres med kjetting/ståltau. Til Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Løfteredskap skal tilfredstille kravene i BPNs Løfteutstyrsmanual Løfteredskap som ikke er tillatt brukt: oomanuelle elefantkraner på flytende innretninger. ooplateklyper oomagnetåk oovakuumåk Til Kap. 7.5 Øyebolter og øyemuttere Øyebolter skal være av Grade 80 og fortrinnsvis av fabrikat Rud for å standardisere sortimentet Sertifisert øyebolt skal benyttes for løfteoperasjoner. Der dette ikke er mulig, skal et redundant løftearrangement benyttes som tar hele lastens vekt. Til Kap Lastebærere Ved intern forflytning av container skal dørene være stengt med låselepper og karabinkrok Lastbærere og laster som løftes med offshorekraner skal være iht. NORSOK R-002 Annex F. Til Vedlegg A Roller og ansvar Rolle- og ansvarsmatrisen nedenfor gjengir de roller hvor BPN har tilleggskrav og dermed bare delvis vedlegg A i NORSOK R-003. BPN-spesifikke roller/ansvarsoppgaver vist med kursiv (skråstilt) skrifttype. Alle referanse-henvisninger er til NORSOK R-003 vedlegg A som må leses parallelt. Rolle og ansvarsbeskrivelse onshore: Selskapet (Performance Unit Leader & Head of Country for BPN): Implementere Norsok standard R003N, ha intern kompetanse til å sette krav på fagområdet, i samsvar med 110

6 myndighetskrav Ha tilgjengelig tilstrekkelig og kvalifisert sakkyndig virksomhet. Ha tilgjengelig tilstrekkelig og kvalifisert operasjonell og teknisk drift støtte Utføre verifikasjoner innen fagområdet Har overordnet ansvar for å sikre at relevante krav og retningslinjer Implementeres i BPN s prosjekter og hos relevante kontraktørselskaper slik at forsvarlig styring av risiko oppnås Teknisk sjefsingeniør (Engineering Authority, EA): Ansvarlig for at hensiktsmessige systemer er tilgjengelige for å ivareta installasjonenes tekniske integritetsstyring. Definerer engineering kompetanse matrise og sikrer TA s kompetanse. Sørge for at BPN har organisert løftesakkyndig virksomhet. Ansvarlig for å sikre at forskriftenes krav om sakkyndig kontroll utføres og at tilsyn utføres i henhold til egne og myndighetenes krav. Sørge for at organisasjonen har kompetent personell i stillingene nedenfor. Sørge for verifikasjon av at systemene fungerer (Ivaretaes av Compliance Co-ordinator) Teknisk Kravsetter Løfteutstyr (Technical Authority Lifting equipment, TAL) Myndighetskontakt for løfteutstyr Ansvarlig for BPN s direktiv, prosedyrer, instrukser og spesifikasjoner innenfor fagområdet, samt at disse er i tråd med myndighetskrav. Ansvarlig for å gi råd vedrørende søknader om unntak er faglig akseptable i forhold til spesifikasjoner, direktiver, prosedyrer og myndighetskrav. Gi råd til Operations Support Teams, BPN`s prosjekter og personell på installasjonene vedrørende egne og myndighetskrav, samt føre tilsyn med at disse overholdes. Faglig leder intern løftesakkyndig virksomhet: Ansvarlig for alle sakkyndig kontroller/ sertifiseringer som blir utført av den interne løftesakkyndige virksomheten i BPN. Ansvarlig for at planlagt kvalitet kan oppnås, og at det er utarbeidet nødvendige spesifikasjoner, prosedyrer, instrukser og retningslinjer for utførelse av arbeidet. Vurdere og avslå/godkjenne sertifikater. 111

7 Gi råd vedrørende egne og myndighetskrav, samt føre tilsyn med at disse krav overholdes også av ekstern løftesakkyndig virksomhet. Operations Manager (OM): Overordnet ansvar for at det er tilstrekkelig løfteteknisk bemanning og kompetanse onshore og offshore. Har ansvar for å sikre at relevante krav og prosedyrer implementeres i BPN`s drift & vedlikehold systemer, samt hos relevante kontraktørselskaper. Teknisk ansvarlig (Mekanisk fagingeniør) (se også Teknisk ansvarlig offshore): Ivareta teknisk tilstand til løfteutstyret Sørge for at nødvendig vedlikeholdsprogram blir etablert,implementert og vedlikeholdt etter produsentens instruksjoner og erfaringer med denne typen utstyr. (J.f. vedlegg G i Norsok R-003N) Sørge for at nødvendig sakkyndig kontroll blir planlagt og fulgt opp i samsvar med vedlegg H i Norsok R003N om sakkyndig virksomhet. Sørge for at nødvendig dokumentasjon for løfteutstyr er tilgjengelig i samsvar med vedlegg E i Norsok R-003 N om dokumentasjon og merking Vurdere behov for og anbefale fornyelser og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd med brukerne. Job Officer (JO)/Responsible Engineer (RE) Ansvarlig for at BPN s krav til løfteutstyr og operasjoner er kjent for BPN s leverandører/kontraktører Ansvarlig for at BPNs leverandører/kontraktører får beskjed om evt. avvik og behov for kompenserende, korrigerende og preventive tiltak. BPN tilleggskrav til Rolle og ansvarsbeskrivelse offshore: Teknisk ansvarlig offshore (Ansvarlig for utførelse og erfaringsoverføring til teknisk ansvarlig onshore) (se også Teknisk ansvarlig onshore) Ivareta teknisk tilstand på løfteutstyret. Sørge for at nødvendig planlagt vedlikehold blir utført etter produsentens instruksjoner og erfaringer med denne typen utstyr. Se vedlegg G i Norsok R-003 N om vedlikehold. Sørge for at nødvendig sakkyndig kontroll blir utført og fulgt opp i samsvar med vedlegg H i Norsok R003N om sakkyndig virksomhet. Vurdere behov for og anbefale fornyelser og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd med brukerne. 112

8 Områdeansvarlig Sikre at alle løfteoperasjoner innenfor sitt ansvarsområde blir utført i samsvar med gjeldene forskrifter og HMS direktiver. Påse at nødvendig planlegging og risikoreduserende forholdsregler er påført arbeidstillatelsen når løfteoperasjonen krever arbeidstillatelse Godkjenne arbeidstillatelse eller Sikker Jobb Analyse dersom operasjonen krever slike. Offshoreinspektør Offshoreinspektør skal utføre sakkyndig kontroll av løfteutstyr ihht. de spesifikasjoner/rutiner som gjelder for jobben, og sakkyndig kontroll skal utføres ihht. vedlikehold-/ inspeksjonsrutiner. Kontaktperson for ekstern sakkyndig virksomhet. Godkjenne midlertidig festepunkt med sammenstillingskontroll for løfteinnretning for last større enn 2 tonn. Ansvarlig for oppretting av KAO og oppfølging av RC-punkter og arkivering av sakkyndige kontroller utført offshore Well Intervention Supervisor (WIS) / Construction Manager Sørge for at Norsok standard R-003N og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon blir etterlevd. Utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjonene Sikre helhetlig planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner Sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift Se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig og kvalifisert personell Sørge for at Norsok standard R003N krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt Sikre at nødvendig sakkyndig kontroll har blitt utført og fulgt opp i samsvar med vedlegg H i Norsok R003N om sakkyndig virksomhet. Riggerloft ansvarlig Tilsyn og administrasjon av løst løfteutstyr på installasjonen Sikre at Riggerloft og skap for løst løfteutstyr inkludert bruk av T-kortsystemet, administreres i henhold til løfteutstyrsmanualen Doc. Nr

9 » Beskrivelse av roller for den enkelte installasjon per desember 2013 Riggerloft ansvarlig Operasjonelt Ansvarlig (koordinator) Offsh-tekn Ansvarlig Teknisksjefsingeniør Plattformsjef Teknisk ansvarlig boreutstyr Onshore Teknisk ansvarlig Faglig leder Intern sakkyndig virksomhet Operation Manager Teknisk Kravsetter Løfteutstyr Rolle Valhall QP, PCP Valhall PH og WP Valhall IP Valhall DP Valhall Flanke og Hod ULA Q og P ULA D Tambar Skarv Innleide Rigger Onshore stillinger Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Asbjørn Tansø Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Per Mikal Hauge Per Mikal Hauge Per Mikal Hauge Per Mikal Hauge Per Mikal Hauge Elzbieta Kaliszuk Elzbieta Kaliszuk Elzbieta Kaliszuk Marie Ravnestad Riggeier Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Svein H. Hetland Riggeier Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Svein Harald Hetland Riggeier - - Per Kristian Eiane Ivar Sestad - - Rig Supt Offshore stillinger OIM Valhall OIM Valhall OIM Valhall OIM Valhall OIM Valhall OIM Ula OIM Ula OIM Ula OIM Skarv Rig OIM OTL-V* MI* OTL-V* MI* BP Boreleder** OTL-V* MI* OTL-S OTL-V* BP Boreleder** OTL-V OTL-V Rig Supt OVD teamleader OTL-V EA BP Boreleder DP Vedlh. leder OTL-S OTL-V BP Boreleder ODK OTL-V Rig Supt Sr. logistikk Sr. logistikk Drilling kranfører DP Vedlh. leder NUIkranfører ULA SST. Drilling kranfører NUI Kranfører Kranfører Rig Supt * Teknisk ansvarlig offshore for alt løfteutstyr med unntak av borerelatert løfteutstyr ** Gjelder borerelatert løfteutstyr, og 1. linje vedlikehold på offshorekranene. 114

10 Definisjoner: Borerelatert løfteutstyr: løfteutstyr som skal vedlikeholdes av borekontraktør, og består blant annet av rørhåndteringskran, draw work, personell vinsj o.l. som benyttes i forbindelse med boring. Borekontraktør er ansvarlig for 1. linje vedlikehold av offshorekranene på boreplattformene. Borekontraktør er også ansvarlig for vedlikehold og inspeksjon av alt løst løfteutstyr i boreområdet. Signalgiver skal delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen. klarere løfteruten og sørge for nødvendig avsperring for å holde personell som ikke er involvert i løfteoperasjonen, utenfor eksponert område, forsikre seg om at anhuker er i sikkert område ved heving og låring av last, gi startsignal for og dirigere sikker bevegelse av løfteinnretningen og kroklasten i samsvar med denne NORSOK- standarden og selskapsinterne styrende dokumenter, kommunisere i samsvar med krav i denne NORSOKstandarden, informere alle involverte i løfteoperasjonen om identiteten til den nye ansvarlige signalgiveren ved skifte av signalgiver.ny signalgiver skal bekrefte at han overtar ansvaret. Ha visuell og radiokontakt med anhuker ved start og avslutning av operasjon, hele tiden holde oversikt over løfteoperasjonen ikke berøre last. Anhuker skal delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen, velge, og bruke, løfteredskap i samsvar med produsentens bruksanvisning, denne NORSOK-standarden og selskapsinterne styrende dokumenter, før- og etterbrukssjekke løfteredskap, sørge for at last og lastebærer er forsvarlig klargjort og sikret før løfteoperasjonen settes i gang, utføre anhuking og avhuking av stropper til og fra lasten og til og fra krankrok eller løfteredskap, gi melding til signalgiver når lasten er klargjort for løfting, og når kroken er frigjort etter endt løft, ikke berøre last som pendler og/eller roterer, ikke fysisk berøre last over hoftehøyde (over 1.30m). 115

11 » 1. GENERELT Til Vedlegg B. Krav til opplæring For BPN gjelder disse kompetansekrav i tillegg til NORSOK R-003N vedlegg B: Teknisk Kravsetter Løfteutstyr (Technical Authority Lifting equipm., TAL): Være oppdatert innen gjeldende regelverk for løfteutstyr God relevant teknisk bakgrunn God kjennskap til gjeldende krav til løfteinnretninger, herunder relevante krav i NORSOK R-003, R-002, R-005 og tilhørende standarder Kunnskap om sakkyndig virksomhet og nødvendig dokumentasjon slik denne er beskrevet i myndighetskrav, standarder og BPføderale og lokale dokumenter Kunnskap om vedlikeholdsprogram og system som benyttes for løfteinnretningene Kunnskap om vedlikehold, reparasjon og fornyelse av løfteutstyr Faglig leder intern sakkyndig virksomhet: Faglig leder skal ha kompetanse ihht. Samordningsrådets tilleggskriterier til sakkyndigvirksomhet Vedlikeholdspersonell for offshorekraner: Vedlikeholdspersonell som må operere offshorekran for feilsøking og funksjonstesting skal ha minimum gjennomført innretningspesifikk opplæring for aktuell offshorekran. Signalgiver skal være tilstede ved løfting og svinging av bom. Til Vedlegg B.7 Fadderordning Innretningsspesifikk opplæring og verifikasjon skal dokumenteres i databasen KOMPAS. Til Vedlegg B.8 Vedlikehold av kompetanse og B.9 Verifikasjon av kompetanse Operatører av offshore kran og dekksoperatører skal gjennomgå vedlikehold og verifikasjon av kompetanse med kransimulator hvert 3. år Operatører av andre typer motordrevne løfteinnretninger (enn offshore kran) skal hvert 3. år repetere og dokumentere den innretningsspesifikke opplæringen 116

12 NORSOK R003 SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR NORSOK R-003N Sikker bruk av løfteutstyr Rev. 2, Juli 2004 Merk: Flere referanser har blitt oppdatert siden NORSOK R-003 ble utgitt i Juli

13 Forord NORSOK-standardene blir utviklet av den norske petroleumsindustrien for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet, verdiskapning og kostnadseffektivitet for utbygging og drift i petroleumsindustrien. Videre er det meningen at NORSOKstandardene skal, så langt som mulig, erstatte selskapsspesifikasjoner og tjene som referanser i myndighetenes regelverk. NORSOK-standardene er normalt basert på anerkjente internasjonale standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i den norske petroleumsindustrien. Der det er relevant vil NORSOKstandardene brukes som den norske industriens innspill i det internasjonale standardiseringsarbeidet. De berørte NORSOKstandarder vil bli trukket tilbake ved utvikling og utgivelse av internasjonale standarder. NORSOK-standardene utvikles i henhold til konsensusprinsippet som gjelder generelt for arbeidet med standarder og i henhold til de prosedyrer som er definert i NORSOK A-001N. NORSOK-standardene utvikles og utgis med støtte av Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Teknologibedriftenes Landsforening (TBL). NORSOK-standarder administreres og publiseres av Standard Norge. Vedlegg A, B, C, D, E, F, G, H, I og K er normative. Vedlegg J er informativt. Innledning Formålet med denne NORSOK-standarden er å gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Under utarbeidelsen av denne NORSOK-standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske og internasjonale standarder, OLF- og NR-veiledninger og operatørselskapenes og rederienes interne spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteutstyr. Endringene i forhold til Rev. 1, oktober 1997, er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig med revisjonsmarkering. Standarden skal, basert på innspill fra brukerne, revideres årlig av en revisjonsgruppe. Forbedringsforslagene skal samordnes av det enkelte selskapet før de sendes til revisjonsgruppen. 118

14 For å bidra til læring og erfaringsutveksling skal forbedringsforslagene og revisjonsgruppens håndtering av disse gjøres tilgjengelig. Standard Norge er sekretariat for revisjonsgruppen. 1 OMFANG Denne NORSOK-standarden omfatter sikker bruk av løfteutstyr som benyttes i forbindelse med løfteoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Den dekker ikke bruk av heiser og fallsikringsutstyr. MERKNAD: Eksempler på løfteutstyr som omfattes av denne NORSOK-standarden, er vist i vedlegg J. 2 NORMATIVE OG INFORMATIVEREFERANSER Følgende standarder innbefatter bestemmelser og veiledninger som,gjennom referanser i denne teksten, utgjør bestemmelser og veiledninger i denne NORSOK-standarden. De siste utgavene av referansene skal benyttes med mindreannet er avtalt. Andre anerkjente standarder kan brukes forutsatt at det kangodtgjøres at de tilfredsstiller eller overgår kravene og veiledningene istandardene som det henvises til nedenfor. *Disse referansene har blitt oppdatert siden NORSOK R-003 ble utgitt i «2.1 Normative referanser Merk: Flere av referansene har blitt oppdatert i denne standarden NORSOK R-004N siden utgivelsen i juli «DNV Certification Note CN 2.7.1, Offshore Freight Containers - Design and Certification. DNV Certification Note CN 2.7-2, Offshore Service Containers - Design and Certification. EFIBCA Standard 005, Single trip. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, DAT forskrift nr.608, DAT bestillingsnr Forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger, Sjøfartsdirektoratet; FOR nr. 31. Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip, Sjøfartsdirektoratet; FOR nr. 04. IMDG-koden, Forskrift om maskiner, DAT forskrift nr. 820, DAT bestillingsnr

15 Merkeforskriften, DAT forskrift nr. 820, DAT bestillingsnr Merkeforskriften, Samlebetegnelse for forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med tilhørende forskrifter (Produktregisteret. Statens sentrale register over kjemiske produkter). MSC/Circ. 860, Guidelines for the approval of offshore containers handled in open seas. NORSOK R-002, Lifting Equipment. NORSOK Z-015N, Midlertidig utstyr. NS-EN 365, Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Generelle krav til bruksanvisning og merking. NS-EN 813, Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Sitteseler. NS-EN 12079, Offshorecontainere Dimensjonering, konstruksjon, prøving, kontroll og merking. NS-EN 45004, Generelle krav til drift av ulike organer som utfører inspeksjoner. OLF Retningslinjer nr. 061, Sikkerhet i samhandling mellom innretning, base og offshore servicefartøy. OLF Retningslinjer nr. 078, Anbefalte retningslinjer for bruk av ridebelte. OLF Retningslinjer nr. 081, Anbefalte retningslinjer for å oppfylle Petroleumstilsynets krav til fjernoperert rørhåndtering. Skipsutstyrsdirektivet, FOR nr. 1455: Forskrift om skipsutstyr (skipsutstyrsforskriften). 2.2 Informative referanser DNV - Rules for planning and execution of marine operations. 120

16 3 TERMER, DEFINISJONER OG FORKORTELSER For denne NORSOK-standarden gjelder følgende termer, definisjoner og forkortelser. 3.1 Termer og definisjoner blindkjøring løfteoperasjon der operatør av løfteinnretning ikke har direkte sikt til last eller landingsplass MERKNAD Bruk av kamera som overvåker arbeidsområdet betraktes ikke som direkte sikt bør verbal form som brukes for å indikere at blant flere muligheter er det en som anbefales som særlig egnet, uten å nevne eller utelukke andre, eller at et visst handlingsforløp foretrekkes, men ikke nødvendigvis er påkrevd MERKNAD Begrepet bør betyr at det kan velges andre løsninger enn den som er anbefalt i standarden. Det skal dokumenteres at den alternative løsningen gir et tilsvarende sikkerhetsnivå dokumentert opplæring opplæring der det kan dokumenteres at den som skal bruke løfteutstyret, har fått praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll etter de kravene som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisninger enkle løfteinnretninger løfteinnretninger (traverskraner, vinsjer, taljer, enskinnebanekraner, osv.) der bruk er vurdert til ikke å medfører fare for liv, helse og/eller materielle verdier farlig last last som er klassifisert og merket i samsvar med IMDG-koden fast festepunkt for løfteinnretning løfteører, fundamenter for vinsjer og flyttbare kraner, løftebjelker og bjelker for midlertidig oppheng av bjelkeklemmer før- og etterbrukssjekk visuell og funksjonell vurdering (ikke test) av løfteutstyrets tekniske tilstand før og etter bruk (uten demontering) 121

17 3.1.8 hengestillas mekanisk drevet arbeidsplattform som beveger seg fritt MERKNAD Eksempelvis opphengt i tau innretning installasjon, anlegg og annet utstyr (ikke skip) for petroleumsvirksomhet som transporterer petroleum i bulk MERKNAD I denne NORSOK-standarden omfattes forsyningsog hjelpefartøy i definisjonen av innretning. Eksempler på innretninger kan være faste installasjoner, fartøy for produksjon og lagring (FPSO), rigger, lektere, kranfartøy, servicefartøy, osv inspeksjon visuell kontroll av løfteutstyr for defekter og sjekk av styreorganers operasjon, grensebrytere og indikatorer MERKNAD Normalt kreves ingen demontering kasteblokk løfteutstyr bestående av minst én skive i en ramme med et festepunkt for tau, ståltau eller kjetting som kan festes til et fast punkt eller til et bevegelig punkt på lasten kan verbal form som brukes for å angi muligheter og kapabiliteter, enten disse er materielle, fysiske eller tilfeldige klatrestillas mekanisk drevet arbeidsplattform som beveger seg vertikalt i føringer kontrollør person i sakkyndig virksomhet som har tilstrekkelig teoretisk kunnskap, praktisk erfaring og forståelse til å utføre kontroll av løfteutstyr på en tilfredsstillende måte kran løfteinnretning der lasten i tillegg til den vertikale bevegelsen kan føres horisontalt i en eller flere retninger kritiske løfteoperasjoner operasjoner som krever arbeidstillatelse og særskilte sikkerhetstiltak for å ivareta grensesnitt mot tilstøtende aktiviteter MERKNAD Operasjonene omfatter, men er ikke begrenset til løft over kritiske områder, prosessutstyr og brønnutstyr, personelltransport med løfteinnretning med mindre ledelsen om bord har etablert andre godkjenningsordninger, 122

18 samløft der vekten overstiger maksimum løftekapasitet til en av løfteinnretningene, overlasttesting av løfteinnretning med SWL over 10 tonn, løft av spesielle laster som eksempelvis strukturer, mobilkraner o.l, tungløft som ikke er betraktet som rutineoperasjoner, undervannsoperasjoner med bruk av offshorekran lastebærer alle typer containere, kurver, flak, tanker og rammer som benyttes til transport av last løfte- og stablevogn for gods gaffeltruck og lignende mobilt motordrevet arbeidsutstyr for kombinert løfting, flytting og stabling løftekomponenter deler til oppbygging av eller brukt som del av et løfteredskap, som kroker, sjakler, ringer, øyebolter, osv løfteoperasjon alle administrative og operasjonelle aktiviteter før, under og etter en last forflyttes og til løfteutstyret er klar for en ny last løfteinnretning sammenbygd enhet som brukes til heising av last, med eller uten horisontal forflytning MERKNAD Eksempler på løfteinnretninger er gitt i vedlegg J løfteredskap komponenter eller utstyr som brukes mellom løfteinnretningen og lasten eller på lasten for å gripe denne, men som ikke er en integrert del av innretningen MERKNAD Eksempler på løfteredskaper er gitt i vedlegg J løfteutstyr fellesbegrep for løfteredskap, løfteinnretninger og løftekomponenter, brukt sammen eller enkeltvis mann-over-bord-båt MOB båt for rask berging av personell i sjøen materialhåndteringsplan plan for forflytning av last på innretningen som sikrer at dette kan foregå på en sikker og effektiv måte MERKNAD Materialhåndteringsplanen tar blant annet hensyn til behovet for type og antall løfte- og transportutstyr, 123

19 behovet for laste- og losseområder, tilrettelegging for bruk av laste- og stablevogner for gods, traller m.m., adkomst til områder og arbeidssteder for drift og vedlikehold nominell kapasitet (R0 eller Rn) faktisk kroklast som kranen er beregnet for å løfte i en gitt operasjonstilstand MERKNAD 1 Eksempelvis bom-konfigurasjon, antall parter, offlead, sidelead, heel, trim, radius, bølgehøyde, etc. MERKNAD 2 Nominell kapasitet R0 tilsvarer SWL slik det er definert i ILO - konvensjoner. Nominell kapasitet for en offshorekran er angitt i kranens lastkart for ulike signifikante bølgehøyder offshorecontainer transportabel enhet for gjentatt transport av last eller utstyr, en enhet som kan håndteres i åpen sjø til/fra innretninger og skip MERKNAD 1 Enheten omfatter utstyr for løfting, håndtering, fylling, tømming, kjøling og oppvarming etc. MERKNAD 2 Offshorecontainere er kategorisert i to typer: 1. Offshore fraktcontainer a. Fraktcontainer for farlig last. b. Fraktcontainer for ikke-farlig last, som ikke dekkes av IMDGkoden. 2. Offshore servicecontainer Servicecontainer produsert og utstyrt for spesiell bruk, hovedsakelig for midlertidig installasjon offshorekran svingkran for generell bruk som er montert på en innretning, og som brukes til lasthåndtering til og fra forsyningsfartøy, lektere eller halvt nedsenkbare innretninger plattformsjef øverste leder på innretningen MERKNAD På et fartøy vil dette være fartøysjefen rigger person som monterer, kontrollerer og utsteder merkebrikke for midlertidig oppstilt løfteinnretning 124

20 sakkyndig kontroll kontroll utført av sakkyndig virksomhet for å verifisere at løfteutstyr oppfyller relevante krav og er konstruert, fundamentert, montert, oppstilt, prøvet, dokumentert og vedlikeholdt slik at utstyret er fullt forsvarlig å bruke MERKNAD Det er 4 typer av sakkyndig kontroll: - førstegangskontroll; - periodisk kontroll; - ekstraordinær kontroll; - sikkerhetsvurdering sakkyndig person person godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å sertifisere og utføre sakkyndig kontroll på innretninger som er underlagt Sjøfartsdirektoratets regelverk sakkyndig virksomhet enhet i operatørselskapenes organisasjon, eller i andre selskaper eller institusjoner, som samlet har tilstrekkelig teoretisk kunnskap og praktisk erfaring til å forstå beregninger av løfteutstyr, dets konstruksjon og virkemåte, og til å utføre nødvendige undersøkelser og tester for å utstede sertifikater sertifikat formular basert på ILO s anbefaling, utstedt av sakkyndig virksomhet/sakkyndig person, som bekrefter at løfteutstyret oppfyller myndighetskravene og er konstruert, fundamentert, montert, oppstilt, prøvet, dokumentert og vedlikeholdt slik at det er fullt forsvarlig å bruke løfteutstyret. Formularet skal angi hvilke regelverkskrav som ligger til grunn for utstedelse MERKNAD 1 Kontrollomfanget ved sertifisering vil variere avhengig av om EU s regelverk eller maritimt regelverk gjelder MERKNAD 2 EU regelverk Her legges produsentens samsvarserklæring og CE-merking i samsvar med Forskrift om maskiner til grunn for utstedelse av sertifikatet, det vises spesielt til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, kapittel IX, for beskrivelse av kontrollomfang. MERKNAD 3 Maritimt regelverk Her kan eksempelvis Forskrift om dekkskraner m.v. på flyttbare innretninger eller Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip legges til grunn. Tilsvarende kan klasseregelverk eller samsvarserklæring og rattmerking i samsvar med Skipsutstyrsdirektivet legges til grunn der dette er gjort gjeldende. 125

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011 NORSOK STANDARD U-103N Utgave 1, april 2011 Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000 NORSOK STANDARD S-001N Rev. 3, Januar 2000 Teknisk sikkerhet Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel 01 0135_Toyota 1. Kraner, trucker og maskiner Klasseinndeling av arbeidsutstyr Kraner, trucker og maskiner inndeles i klasser etter

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Gradering: Open Status: Final Side 1 av 18 Tittel: Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg

Detaljer

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel:

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postbob 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nntec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95

Detaljer

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF_NO-#104311-v1-Tillegg_til_kapteinsha ndbok.docx Page 1 of 16 Innhold : 1 Generelt... 3 1.1.1 Formål... 3 1.1.2

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

Kontroll. arbeidsutsyr

Kontroll. arbeidsutsyr Best. nr. 001 Kontroll av arbeidsutsyr Desember 2007-1 - Forord For å få en forståelse av dagens sakkyndigordning og forskrifter til arbeidsmiljøloven er det etter KTFs syn viktig at man kaster ett tilbakeblikk

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

VI. Forskrifter INNHOLD

VI. Forskrifter INNHOLD . Forskrifter INNHOLD Avsnitt -1: Besiktelse og sertifisering.... 201 Forskrift av 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktigelse og sertifisering mv. av flyttbare innretninger (Sertifiseringsforskriften)...

Detaljer

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon Nr.: 078 Etablert: 1.1.03 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører

Detaljer

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser Ungdom må i

Detaljer

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref.

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref. Foto Øystein Grue, JBV Rev. Dato Utarb. Av TB/DB Kontr. Av YSA Godkj. Av KIM Ant. sider Dato 22.05.2015 Jernbaneverkets terminalkonsept Produsent Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet av Dokument nr.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer