Beskrivelse av aktiviteter og risikoreduserende faktorer for sikker rørtransport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av aktiviteter og risikoreduserende faktorer for sikker rørtransport"

Transkript

1 Stropping skal utføres i henhold til Norsok R003 punkt og sikres med wireklemmer Enheter på mindre enn 6 meter skal fraktes i lastebærer Rørlast må stroppes på en slik måte at rørbunter er stabile Oddetall for stabilitet i bunter og sikrere transport. Krav til lasten Feil stropping Ustabile bunter Uegnet utstyr for løft eller transport Løse protektorer Rørlast skal normalt stroppes i oddetall i samsvar med selskapsintern løftetabell: Dim Stroppes normalt 1 rør pr bunt. Dim 2 3/8 13 3/8 Stroppes i oddetall så lenge dette er gjennomførbart i praksis Casing med sentreringsbeslag i dimensjonen 9 5/8 til 13 3/8 må en vurdere 1 rør i bunten da det kan bli vanskelig å splitte rørene på pipedekk. Operatør som stropper må ta høyde for WLL på stroppene og vekt pr. rør når de stropper opp rørene. Sjekk for løse/skadde protektorer må gjøres i alle faser før lasten blir hevet "Dersom alle involverte parter (omforent) vurderer den totale risiko ved bruk av partall som lavere enn ved bruk av oddetall for løfteoperasjon og båttransport, kan partall benyttes". punkt Beste praksis rørtransport vedlegg B Ved lasting av større og tyngre dimensjoner skal en bruke sertifiserte påmonterte løftepunkt dersom disse ikke kan stroppes opp på en forsvarlig måte eller håndteres i sertifiserte lastebærere

2 Forberedelser før lasting ved base For lite tid til forberedelser kan føre til manglende planlegging Mangelfull forberedelse kan bidra til feil sikring, ugunstig plassering på fartøydekk eller konflikt med annen last Fartøy skal motta informasjon om rørlasten i god tid før lasting, Dimensjon, vekt, lengde, antall. Skrogbelastninger og stabilitetsreduksjon ved eventuell vannfylling av rør må tas hensyn til ved dedikering av areal. Legge ut trosser Legge ut kjettinger Rørstøtter klargjøres Automatic Sea Fastening Arrangement klargjøres om nødvendig for fartøy som har dette Det må vises særskilt aktsomhet ved lasting på ståldekk på ankerhåndteringsfartøy. Fartøy må legge ut tilstrekkelig friksjons materiale (trosser) før lasting starter. I tillegg skal kjettinger benyttes Det må opprettes en tilstrekkelig fri sone aktenfor og foran dedikert lasteareal. Denne skal minimum være 1m Dedikere dekksareal som er mest hensiktsmessig på bakgrunn av destinasjon, hvilken krane som skal benyttes og værmelding. Og om nødvendig hvor mange lag det kan lastes. Det anbefales å legge ut 3 trosser over dekk for hver rør lengde. En ca i midten, og en 1-2m fra hver ende Det anbefales å legge ut 2 kjettinger for hver rørlengde under første lag. Mellom 1/3 og 1/4 avstand fra hver ende. Det er muligens ikke nødvendig å bruke kjettingen under lasting. Men dersom det ved lossing må brytes av før alt er losset, kan kjettingen benyttes til å sikre resterende last NWEA punkt 3.2 APOS SCM 03.02

3 Lasting ved base Dårlig stuing som medøfrer økt risiko for forskyving Høye cargorailer på enklete fartøy kan føre til blindsoner inn mot cargorail Plassering i forhold til annen last og åpninger i cargorail blir ugunstig Stropper kiler seg mellom rør Hensiktsmessig plassering i forhold til annen last og åpninger (rømmingsveier) i cargorailer Det er viktig at buntene lastes så tett som mulig for å unngå mulighet for forskyvning under seilas Ved lasting av flere lag, må det vurderes om det er behov for å legge ut trosser mellom hvert lag Basketer skal ikke benyttes som eneste barriere for å sikre rørlast Fartøy må alltid lastes på en slik måte at resterende last om bord enkelt kan sikres ved avbrutt lossing offshore Ved lasting av større dimensjoner som er stroppet en og en må det vurderes om kiler skal legges mellom hvert rør for å unngå mulighet for forskyvning under transport eller lossing. Lasting ved base gjennomføres av baseselaskp. Det er viktig at representant fra fartøyet følger dette fra dekk og anviser etter behov. Tanker og andre rammelignende lastebærere bør om mulig ikke stå like foran eller aktenfor rørlast på grunn av fare for fasthuking Ulike dimensjoner bør ikke lastes på topp av hverandre. Større dimensjoner skal aldri lastes på topp av mindre dimensjoner Kiler når brukes, bør om mulig spikres fast i tredekk for å redusere muligheten for forskyving Stropper på rørbunter skal strekkes ut og legges på tvers av rørstu slik at de ikke kiler seg ned mellom rørbuntene. Ved lasting i høyden må det tas hensyn til dekkets styrke, samt arbeidshøyden for matroser. En skal normalt aldri laste høyere enn 2 meter

4 Kaptein er til enhver tid ansvarlig for at lasten er forsvarig sikret. Transport Mangelfull sjøsikring Forskyving av last under seilas Ved marginale værforhold må risikoen for forskyving av rørlast vurderes ved valg av seilingstidspunkt rute og fart. Dersom det har vært forskyvninger under seilas slik at løftestropper ligger klemt og må dras frem, skal slik klargjøring / omlasting gjøres ved retur til base og ikke offshore Uønskede hendelser pga: Før Jobben samtale med innvolvert personell Forberedelser til laste/ losse operasjon offshore Mangelfull planlegging Mangelfull kommunikasjon Uklar rollefordeling Arbeids / Rollefordeling mellom matroser på dekk må avklares Operasjonsspesifikke forhold som vær, type rør, plassering, sikring, potensial for fasthuking etc. Det er viktig med god planlegging og kommunikasjon før og under operasjon punkt 4.3 og 4.4

5 Lossing ved innretning Mangelfull kommunikasjon Forsyving av last Feilhuking Rørlast henger seg fast i annen last eller åpninger i Cargorail Fall ved bevegelse på rør Kjøring i blindsone God radiodisiplin er viktig Snakke der kroken er En må være spesielt oppmerksom ved fjerning av eventuell sjøsikring som har vært benyttet under seilas til feltet. Korrekt anhuking er viktig. En skal ikke anhuke mer enn 2 bunter i hvert hiv Bruk av styretau bør om mulig unngås. Dersom styretau må benyttes skal disse festes og klargjøres før anhuking av hvert enkelt hiv Det er viktig med korrekt fortøy (vernesko over ankler) dersom en må gå på rørlast. Dekksmannskap, krok og last på fartøydekk må være synlig for kranfører Faren for fasthuking på fartøydekk og i cargorailer, samt potensielle blindsoner må vurderes i forhold til posisjonering av fartøy punkt 4.7 Kommunikasjo n Bruk av styretau Lossing av Forsyningsfart øy NWEA pkt og APOS OMN10.01

6 Lasting til fartøy ved innretning God tett stuing på dekk er vanskelig Rør som går i retur kan være glatte Sikring av last på fartøy som slingrer kan være en risiko Spesiell fare ved lasting av store dimmensjoner (Marine risere og conductorer) Sikring av last på fartøy som slingrer kan være en risiko God radiodisiplin er viktig - "Snakke der kroken er" Dekksmannskap må være synlig for kranfører Fartøy klargjør trosser, samt kjetting, rørstøtter og kiler etter behov All rørlast som skal i retur til fartøy bør spyles først for å unngå glatte rør på fartøydekk Rør under 6 meters lengde skal gå i basket Rørlast der fartøymannskap må frakople / kople opp løfteskrev bør unngås Styreliner skal ikke benyttes ved lasting til fartøy. Matroser på fartøy skal ikke skubbe rør for å få rotasjon eller liggnende Det er viktig med korrekt fortøy (vernesko over ankler) dersom en må gå på rørlast. Fartøy må informeres om type antall og vekt som skal i retur i god tid før lasting starter Ved returlasting må det vises særskilt oppmerksomhet mot rullende last. Spesielt ved større dimensjoner og slingring. For fartøy som ikke har ASFA eller tilsvarende, må kiler benyttes for å sikre last av større dimensjoner før avhuking Det kan være en fordel at skipet legges med litt slagside over mot den siden en begynner å laste til punkt 4.7 Kommunikasjo n Bruk av styretau Lossing av Forsyningsfart øy NWEA pkt og Avbrutt lossing / lasting ved innretning Mangelfull mulighet til god sikring av resterende last Ved avbrutt lossing eller lasting ved innretning må fartøy være i stand til og gis tid til å kunne sikre resterende last på en god måte. Spesielt ved dårlig vær Forberedelser til lasting ved bruk av trosser, kjetting kiler etc. er utført er viktig for å kunne sikre resterende last ved avbrudt lossing offshore

7 Lossing ved base Dersom det har vært "spenninger" under seilas til land, kan dette før til forskyvinger når sikringer fjærnes, last som står inntil løftes vekk eller etter hvert som bunter løftes i land Dekksmannskap må vise forsiktighet ved fjærning av sjøsikring ved ankomst base Dersom annen last står inntil rørlast ved ankomst base, må det vises forsiktighet ved lossing av denne. Lossing ved base gjennomføres av baseselaskp. Det er viktig at representant fra fartøyet følger dette fra dekk og anviser etter behov. APOS SCM 02 Lasting av rør til rørleggingsfartøy Ved lossing av denne type rør brukes normalt løfteåk, og det løftes ved å tre løfteutstyr inn i hver ende av rør som skal løftes Fartøyene lastes ofte fulle med rør i flere lag. Dette medfører stor arbeidshøyde. Rørlasting etter Monsvik metoden er å laste slik at man unngår å få de store åpne høyder mellom rør bayene. En laster med overlapp. Med 4 eller 5 rør i høyden blir det mange meter fra toppen til dekket. Følgene av et fall kan være fatale. Ved lasting av store mengder rør til rørleggingsfartøy må det tas hensyn til sikker arbeidsplass for matroser, samt lastevolum fartøyet totalt kan ta om bord. Ved store høyder må det losses fra midten for å unngå arbeid mot lastedekkets ytterpunkter Lasting av rør til rørleggingsprosjekter skjer vanligvis ved at rørleggings kontraktør selv tar fartøyene på kontrakt og disponerer fartøy, og ikke i regi av teknisk utbygger (oljeselskapet) Skrogbelastninger og stabilitetsreduksjon av vekt av rør inkludert vannfylling i og mellom rør må kalkuleres i stabilitetsberegningen.