078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE"

Transkript

1 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon

2 Nr.: 078 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører verifiserer egne prosedyrer mot disse retningslinjer for å sikre at de beskrevne rutiner, som et minimum, er ivaretatt. Det anbefales også at håndsignaler som beskrevet i vedlegg A, etableres som industriens standard.

3 Nr.: 078 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Bakgrunn og mandat Arbeidsgruppen Arbeidsmetodikk Synergi og avviksrapporter Formelle krav og anbefalte standarder Generelle retningslinjer Bruk av ridebelte/personellvinsj Samtidige aktiviteter Fallende gjenstander Arbeide under boredekk Ansvar Krav til løfteutstyr for Personell transport i ridebelte Krav til personell / kommunikasjon / m.m Ansvar Krav til erfaring/opplæring Frivillighet Pre-jobb sjekker Krav til kontinuerlig overvåkning Kommunikasjon og signalisering Fokus på vaierspoling Fokus på klem/støt fare Vær, vind og hiv begrensninger Varsling Forhåndssjekk av løfteutstyr Forhåndssjekk av kommunikasjonsutstyr... 9 Vedlegg A... 10

4 Nr.: 078 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: Bakgrunn og mandat Det er stadig større flyt av personell mellom installasjonene og feltene, - og til dels på tvers av soklene. Det er derfor vesentlig å sikre enhetlige og felles prosedyrer i industrien. Samarbeid for Sikkerhet (SfS) har bl.a. definert Kran- og løfte-operasjoner samt Fallende gjenstander som prioriterte satsningsområder. Utarbeidelse av retningslinjer for bruk av ridebelte på innretningene på norsk sokkel er definert som en del-oppgave i dette arbeidet. Ansvarlig for arbeidet er Norsk olje og gass/nr med DMF (Drilling Managers Forum) som prosesseier. Formålet med arbeidet er å Standardisere bruk og operasjon av ridebelte på norsk sokkel. 2.0 Arbeidsgruppen Følgende har deltatt i arbeidet: Janike Myre Odfjell Drilling (leder) Bård Tinnen Marime Well Service AS Knut Dag Stenevik NOPEF/Prosafe Jan Jørgen Olsen Norsk Hydro Yngvar Borøy Hydralift Jan Krokeide Norsk olje og gass/dmf Arbeidsgruppen ble etablert 6. mars 2002 med målsetting om å ferdigstille en innstilling til 1. juni Arbeidsgruppen leverte sin innstilling 28. juni Arbeidsmetodikk Arbeid og anbefaling er basert på faktainnsamling fra operatørselskaper, boreentreprenører og service-selskap for å identifisere rutiner og prosedyrer som i dag benyttes ved bruk av ridebelte og personellvinsj. Fokus har vært rettet mot formelle krav, opplæring, kommunikasjon, begrensninger, signalgiving etc. Informasjonen er bearbeidet og benyttet i en samsvarsmatrise over rutiner og praksis. Arbeidsgruppen har i sin anbefaling søkt å etablere en fellesnevner for industriens rutiner. Det er arbeidsgruppens anbefaling at alle aktører verifiserer egne prosedyrer/sjekklister mot disse retningslinjer for å sikre at de beskrevne rutiner, som et minimum, er ivaretatt.

5 Nr.: 078 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 5 Det har vært en målsetting å sikre harmonisering også mot britisk sektor. Således er informasjon innhentet fra Step change programmet og ivaretatt i anbefalingen. Arbeidsgruppen har konkludert med at de håndsignaler som er beskrevet i Vedlegg A etableres som industriens standard, og derved sikrer felles praksis på norsk og britisk sokkel. 4.0 Synergi og avviksrapporter Tilgjengelige rapporter fra Synergi er evaluert og systematisert for å sikre nødvendig erfaringsoverføring. Således er 358 rapporter relatert til bruk av ridebelte og arbeidsvinsj katalogisert for bruk i arbeidet. Fokus og prioriterte områder er ivaretatt gjennom anbefalingen. 5.0 Formelle krav og anbefalte standarder Innretningsforskriftens 26 Utstyr for personellbefordring og 70 Løfteinnretninger og løfteredskap med Veiledning. Aktivitetsforskriftens 19 Kompetanse og 83 Løfteoperasjoner. NORSOK standarder R-003N kapittel 4. og D-001 kapittel For generelle krav til personellvinsjer kan DnV s OS E101 benyttes. 6.0 Generelle retningslinjer 6.1 Bruk av ridebelte/personellvinsj Bruk av ridebelte skal begrenses, og må aldri betraktes som en rutine operasjon. Personelltransport med ridebelte skal utføres ved bruk av egen personellvinsj. Bruk av arbeidsvinsj for personelltransport kan kun benyttes etter en dokumentert risiko vurdering. Ved planlegging av nye installasjoner/modifikasjoner må behovet for personellvinsjer nøye vurderes i forhold til kjente aktiviteter (vedlikehold og lignende) hva angår antall og plassering. 6.2 Samtidige aktiviteter Arbeide i ridebelte skal IKKE foregå samtidig med at maskiner eller fjernoperert utstyr opereres i område. Avvik fra denne bestemmelse nødvendiggjør en dokumentert risikovurdering som for eksempel Sikker Jobb Analyse (SJA).

6 Nr.: 078 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: Fallende gjenstander Nødvendige tiltak må iverksettes for å sikre personell mot fallende gjenstander når arbeide foregår i ridebelte. 6.4 Arbeide under boredekk Arbeid i ridebelte under boredekk ( moonpool m.v) er kun tillatt dersom entydig kommunikasjon kan opprettholdes mellom vinsjoperatør og person i ridebelte. Samtidig aktivitet på boredekk skal unngås. Avvik fra dette nødvendiggjør en dokumentert risikovurdering. 6.5 Ansvar Det skal være et klart lederansvar for arbeide i høyden, og ansvarsområdet for bruk av ridebelte skal være definert for hvert arbeidsområde. 7.0 Krav til løfteutstyr for personelltransport i ridebelte Personellvinsj skal være sertifisert for slik løfting. Dette gjelder også komponenter som skiver, kroker, sjakler, vaiere og ridebelte. Vaierklemmer skal ikke benyttes i denne forbindelse. Innfestning av personell skal være ved sjakkel, bolt mutter og sikringssplint. Innfestning av håndverktøy kan skje med karabinkrok med skrulås. Utstyret skal være bygget iht. anerkjent standard, eks. DNV Drilling plant, DNV-OS-E101, Oktober Bruksattest skal foreligge. Vinsj, vaier, ridebelte/sikkerhetsbelte/blokk og annet fallsikringsutstyr skal kontrolleres og merkes av leverandør og/eller autorisert sakkyndig person min en gang per 12 mnd. Det skal være etablert styringsystem som sikrer og dokumenterer nødvendig vedlikehold. Vinsj, fallsikringsutstyr og ridebelter skal opereres i henhold til interne prosedyrer. Disse skal samsvare med produsentens instrukser. Beltet skal være rent, uskadet og merket med ID nummer. Kun godkjent ridebelte skal brukes. Det skal tas hensyn til vaierens motveksteffekt ved transport av personell i høyden. AV TIL PERSONELL / KOMMUNIKASJON / M.M.

7 Nr.: 078 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: Krav til personell / kommunikasjon / m.m. 8.1 Ansvar Vinsjoperatør er hovedansvarlig for personelltransporten. 8.2 Krav til erfaring/opplæring Bare personell med dokumentert opplæring skal bruke personalvinsjer. Selskapet skal ha interne kvalifikasjonskrav. Vinsj operatør, flaggmann samt personen i ridebeltet skal alle ha god kjennskap til ridebelteoperasjoner samt signalene for STOPP, LÅR og HIV, og de skal alltid ha visuell kontakt. All kommunikasjon skal skje med bekreftende tilbakemelding. Ved bruk av radio (UHF) skal A kalle opp B, B svarer, A angir ordre og B bekrefter. Under kritiske operasjoner i ridebeltet skal vinsjoperatør, flaggmann samt personen i ridebeltet ha erfaring med slike operasjoner og ha kjennskap til mulige farer. 8.3 Frivillighet Å bli transportert i ridebelte skal være frivillig. 8.4 Pre-jobb sjekker Vinsj operatør, flaggmann og person i ridebeltet skal på forhånd ha diskutert operasjonen for å komme frem til best mulig arbeidsmetode. Vinsj operatøren skal foreta en "kameratsjekk" av ridebeltet og innfestning (riktig bruk av sikringsutstyr). Vinsj operatøren skal se til at verktøy som skal benyttes av person i ridebelte er sikret. 8.5 Krav til kontinuerlig overvåkning Vinsjoperatøren skal stå ved vinsjkontrollen så lenge det er en person i ridebeltet. Vinsjoperatør skal kun operere én vinsj. Vinsjoperatør skal til enhver tid ha øyekontakt med personen i ridebelte, enten selv eller gjennom flaggmann og ha god kommunikasjon. Vinsjoperatør og flaggmann skal ikke utføre annet arbeid i perioder med ridebelte operasjoner. Vinsjoperatør skal stoppe løfteoperasjonen ved stoppsignal og/eller dersom det er tvil om sikkerheten for en operasjon.

8 Nr.: 078 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: Kommunikasjon og signalisering Radio kommunikasjon skal opprettes før ridebelte operasjon starter, men radio skal ikke brukes som eneste type kommunikasjon til å formidle signaler. Dersom flaggmann benyttes, skal denne ha radio kommunikasjon med både vinsjoperatør og person i ridebeltet. Alle beskjeder gitt over radio skal bekreftes av mottaker. Dersom radiokontakt brytes, eller ved forstyrrelser på benyttet radiokanal, skal vinsjkjøring stoppes umiddelbart inntil kontakt med person i ridebeltet er gjenopprettet. Vinsjoperatør skal ikke heise og låre uten å ha fått ordre om dette fra personen i ridebeltet. Hiv og lår krever kontinuerlige signaler. Håndsignaler som beskrevet i Vedlegg A skal benyttes. 8.7 Fokus på vaierspoling Vinsj operatør må følge med vaierspoling for å unngå slakk vaier på trommelen. 8.8 Fokus på klem/støt fare Under persontransport skal det sikres at person i ridebeltet ikke kommer i klem, og styrer klar av hindringer og eksisterende liner. 9.0 Vær, vind og hiv begrensninger Det skal utarbeides prosedyre som fastsetter begrensninger ved bruk av personellvinsj og ridebelte i forhold til vær, vind og hiv. Hvis personellvinsjen skal brukes på eller i nærheten av hiv-kompenserende utstyr, må det tas hensyn til riggens/fartøyets hiv bevegelse og perioder. Begrensninger for hiv skal defineres ut fra frekvens, bølgehøyde, innretningens bevegelser og vinsjens egenskaper. Personellvinsj må kunne fri ut med minimum samme hastighet som makshastigheten til riggens/fartøyets bevegelse.

9 Nr.: 078 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: Varsling Ansvarshavende på boredekk skal informeres før bruk av personellvinsj i boreområdet. Ansvarshavende varsler videre til annet personell som har sitt virke i området. Skilt med person i ridebelte skal henges opp i drillerbua. Ved arbeid over åpen sjø må selskapets varslingsrutiner følges Forhåndssjekk av løfteutstyr Rutiner utarbeidet av produsent skal benyttes. Dersom produsentens sjekkliste ikke inneholder følgende punkter skal disse ivaretaes: Før personellvinsjer tas i bruk skal vinsj, wire og ridebelte kontrolleres for eventuelle feil. Det skal brukes sjakkel med årets farge, samt låsesplint mellom sele og svivel. Bruk fallsikring på verktøy. Funksjonstest vinsjen. Test nødstopp funksjon. Sjekk nødheving og låring. Kontroller bremsen. Sjekk visuelt vinsjens komponenter med tanke på skader, lekkasjer etc. Pass nøye på at vaier spoler riktig på trommelen, slik at vaier ikke bygger seg opp. Dette kan føre til ukontrollerte fall for den personen som henger i selen Forhåndssjekk av kommunikasjonsutstyr God kommunikasjon skal opprettes mellom person i ridebelte og operatør av personellvinsj. Radio og batterier kontrolleres før oppstart, og radiokommunikasjonen testes før personell kjøres i vinsj. Radio med headset anbefales brukt. Bruk av radiokanal skal avtales på forhånd.

10 Nr.: 078 Etablert: Revisjon nr: Rev. dato: Side: 10 Vedlegg A Håndsignaler ved bruk av ridebelte

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon Nr.: 096 Etablert: 01.01.05 Revisjon nr: 0 Rev. dato: 01.01.05 Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Sikring ved arbeid på tak

Sikring ved arbeid på tak c18,5 m0 Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

DEL A INNLEDNING TIL VEILEDNING OG STØTTEDOKUMENTER

DEL A INNLEDNING TIL VEILEDNING OG STØTTEDOKUMENTER DEL A INNLEDNING TIL VEILEDNING OG STØTTEDOKUMENTER Innhold 1 Felles retningslinjer... 2 2 Veiledningens status... 2 3 Hensikt med Veiledningen og Støttedokumentene... 2 4 Hvilke anlegg og aktiviteter

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Vedtatt som en del av Samordningsrådets dokumenter ved beslutning av Samarbeids Gruppen Sertifiseringsorgan (SGS) 31. August 2009. Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 DEFINISJONER...

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Dokument nr CS-BR-02 rev. 0 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL FARLIG MATR./ AVFALL Direktiveier pr. 01.01.2015 Kristin Ravnås Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Utgitt februar 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hensikt... 3 3 Omfang... 3 4 Sentrale regelverkskrav... 3 5 Hva er en barriere?... 5 5.1 Definisjoner

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer