Sensorsamling løfteoperasjoner med offshorekran. Henrik Meling. Utfordringer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sensorsamling 2009. løfteoperasjoner med offshorekran. Henrik Meling. Utfordringer:"

Transkript

1 Sensorsamling 2009 Hendelser og ulykker forbundet med løfteoperasjoner med offshorekran Henrik Meling Petroleumstilsynet Sensorsamling 2009 Utfordringer: Er EN god nok? Vil Norsok R-002 bedre ivareta våre behov? Blindsoner Førstegangskontroll av løfteinnretninger. Blir dette utført godt nok? Er rollefordelingen i Norsok R-003 beskrevet entydig, klar og grei? Operasjonelt ansvarlig. Er delegering av ansvar OK? Flaggmann og anhuker. Bør praksis og ev. krav i standard d innskjerpes? Hendelse med personskade.

2 Sensorsamling 2009 NS-EN Offshore cranes Part 1: General purpose offshore cranes. Er den så god som vi først trodde? Ivaretar den de krav som lå i den gamle kranforskriften? (noe som var forutsetningen for å stryke kranforskriften og vise til EN ) Hva får vi dersom vi bestiller er en offshorekran etter denne standarden? Sensorsamling 2009 Eksempel på offshorekran iht EN for bruk på Norsk sokkel: Dersom Innretningsforskriften ift blir lagt til grunn. Dvs på permanent plasserte innretninger. i Bomlengde: 10 meter SWL: 5 tonn Heisehastighet: h t 50 meter/ min. For bruk i bølgehøyder opp til 6 meter Skal brukes mot forsyningsskip for løfting av mindre kolli. Skal brukes som utsettingsarrangement for MOB-båt Skal opereres med fjernkontroll

3 Sensorsamling 2009 Vil Norsok R-002 bedre ivareta våre behov? Norsok R-CR-002, utgitt Ikke referert til i våre forskrifter. Ny, revidert utgave. Bringe krav til sikkerhetsnivå på høyde med krav i maskinforskriften. Omfatte krav til utsettingsarrangementer for rednings- og evakueringsmidler, løfteinnretninger på boredekk, materialhåndtering og kraner. Sensorsamling 2009 Sjøfartsdirektoratets forskrifter om dekkskraner c) Kraner som brukes til å laste og losse forsyningsskip, skal som et minstekrav være i stand til i stille vær (signifikant bølgehøyde = 0) å løfte 15 tonn 32 m ut fra siden av plattform eller borefartøy målt langs senterlinjen av forsyningsskipet i fortøyet posisjon. Kravet om en minimum heisehastighet på 100m/min med 5 tonn last i kroken, er dessverre forsvunnet.

4 Sensorsamling 2009 Hva sier Norsok S-002 standarden om løfting I blindsoner? C.3 Kontrollkabiner Fra normal arbeidsposisjon skal operatøren ha ubegrenset utsyn over faresone for det utstyret han kontrollerer, samt over alle lasteposisjoner Denne definisjonen omfatter kabiner for borer, kranfører, tårnmann og operatører av rørhåndteringsutstyr Kranførerkabinen skal være konstruert slik at når kranføreren sitter i normal arbeidsposisjon, så har han ubegrenset utsyn over alle lasteposisjoner. Utsikt fra kranførerhus til hovedlastedekk

5

6

7 NORSOK STANDARD R-003N Rev. 2, Juli 2004 H.2 Førstegangskontroll Før første gangs bruk, etter hver oppstilling på nytt arbeidssted og ved ombygninger der de fremstår som nye, skal løfteinnretninger kontrolleres av sakkyndig virksomhet. Hensikten med kontrollen er å verifisere samsvar med forskriftskravene, forsvarlig oppstilling og sikker funksjon. Denne kontrollen kommer i tillegg til den testingen som utføres av produsenten på fabrikasjonsstedet. Her mangler klar tekst om kontroll av at brukerveiledningen inneholder det den skal iht forskriftene, og at den er godt tilrettelagt for bruk. Verifisere: Sensorsamling 2009 samsvar med forskriftskravene (flyttbare innretninger) SDs forskrift om dekkskraner, beredskapsforskrift og byggeforskrift. NS EN tilleggskrav. 11 om utsettingsarrangementer 14 Fasteatkomstmidler, tk t leidere, trapper, --- Aktivitetsforskriften 83 om Løfteoperasjoner, jf. Norsok R-003 N Vedlegg H (Normativt) Sakkyndig virksomhet Innretningsforskriften 19 om Ergonomisk utforming, jf Norsok S Atkomstløsninger C.3 Kontrollkabiner (Krav om fri sikt) forsvarlig oppstilling Feks. Fundamentering, fri sikt til alle lasteområder (lastedekk), kollisjonsfare Sikker funksjon av: Bl.annet bruksegenskaper, sikkerhetssystemer og nødkjøringssystemer OG IKKE GLEM BRUKERMANUALEN

8 PROGRAM Åpning, historikk. Hvorfor praktisk kjøreprøve Hendelser og ulykker forbundet med løfteoperasjoner med offshorekraner. Ptil Sjøfartsdirektoratets krav til kranfører på norske skip. Hendelser og ulykker forbundet med løfteoperasjoner på skip. (Tittel kan forandres, aktuelle forskrifter er kopiert bakerst i dette dokument) Sjøfartsdirektoratet t t Kaffepause Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, NORSOK standard R003N LUNSJ Forts: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. EF Erfaringer fra gjennomførte kjøreprøver, krav fra operatørselskap. EF Kaffepause MH Praktisk kjøreprøve, herunder MH a) Hvordan bør kjøreprøve gjennomføres b) Hvor lang tid skal benyttes til prøven. c) Hva skal prøven omfatte. d) Bruk av sensorskjema. Justering av skjema Oppsummering - Avslutning. NB! Det tas forbehold for mindre endringer i programmet.

9 Fra og med ble det et obligatorisk krav at praktisk kjøreprøve skal være avlagt før kranførerbevis på offshorekran kan utstedes. Den praktiske kjøreprøven skal gjennomføres offshore på den kranen hvor eleven har fått sin opplæring, og sensor skal være godkjent av KOSAR. For å kunne oppnå en smidig gjennomføring g av denne praktiske prøveavleggelsen, gis de forskjellige operatørselskapene mulighet til få godkjent egne sensorer. Sensorene skal godkjennes av KOSAR, tidligere BUK, og vil etter godkjenning bli registrert i Norsk Kompetanseregisters database som godkjent sensor praktisk kjøreprøve G5. Oversikt over godkjente sensorer vil bli tilbudt de operatørselskapene som ikke har egne sensorer. Operatørselskapene skal oppnevne aktuelle sensorer etter følgende kriterier: 1. Sensor skal ha kranførerbevis på offshorekran G5 og bør ha minst 5 års relevant praksis som kranfører offshore. 2. Sensor skal ha gode kunnskaper om følgende emneområder: a) Offshorekranens oppbygging generelt. b) Løfteredskap. c) Aktuelle dokumenter vedr. offshorekran. d) Forskrifter. 3. Sensor må ha ledererfaring eller erfaring i undervisning av medarbeidere. (F.eks. som instruktør ved interne kurs i egen bedrift).

10 a) Bestått 40 timers teorikurs for offshorekranførere i hht. fagplan F b) Bestått kurs for anhukere/stroppere/signalgivere i hht fagplan F 2702 hht. fagplan F c) Inneha forenklet VHF-sertifikat utstedt av televerket. d) Inneha gyldig helseerklæring for arbeide på sokkelen, med tilfredsstillende syn og hørsel. e) Opplæringsbok. Dokumentere 150 timer kjøreopplæring på offshorekran foretatt offshore. f) Bestått praktisk kjøreprøve på offshorekran. (Eget sensorskjema). g) Passfoto. Jamfør opplæringsboka side 20.

11 Minimum-kompetanse Utstyretst t tekniske tilstand Kultur Roller og ansvar -Regelverk -Bedriftens interne bestemmelser KULTUR DØD SKADE Her ligger mitt akseptnivå Forhold som er Observert Stille avvik Har et dilemma Bedriftens krav prosedyrer/instrukser Hva kan jeg gjøre for å løse dilemma i observasjon

12 Gjennomgang av NORSOK standard R-003N Revidert standard for sikker bruk av løfteutstyr NORSOK R-003N

13

14 Formålet med denne NORSOK-standard er å gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå i for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner

15 Kritiske løfteoperasjoner OperasjonerO j som krever arbeidstillatelse t l og særskilte sikkerhetstiltak Løft over kritiske k områder, prosessutstyr t og brønnutstyr Personelltransport Samløft Overlasttesting over 10 tonn Løft av spesielle laster Tungløft som ikke er betraktet som rutineoperasjoner Undervannsoperasjoner med bruk av offshorekran Materialhåndteringsplan Materialhåndteringsplan er plan for forflytning av last på innretningen som sikrer at dette kan foregå på en sikker og effektiv måte. Planen tar blant annet hensyn til: Behovet for type og antall løfte- og transportutstyr Behovet for laste- og losseområder Tilrettelegging av laste- og stablevogner for gods,traller Adkomst til områder og arbeidssteder for drift og vedlikehold

16 Tungløft Tungløft er last som håndteres med offshorekranens hovedkrok 41O 4.1 Overordnede d krav 4.2 Ledelse 4.3 Risikovurdering 4.4 Planlegging 4.5 Begrensninger g 4.6 Brukssjekk 4.7 Kommunikasjon 4.8 Sikker utføring 4.9 Avslutning og evaluering

17 4.1 Overordnede krav All bruk, vedlikehold, lagring, sjekk, inspeksjon og undersøkelse skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning samt krav i denne Norsok standarden med vedlegg 4.2 Ledelse Den operasjonelt ansvarlige skal lede de samlede aktivitetene med løfteinnretninger innenfor sitt ansvarsområde Operatøren av løfteinnretning leder den enkelte løfteoperasjon 4.3 Risikovurdering Alt personell skal vurdere behovet for før jobben samtale, sikker jobb analyse (SJA) eller bruk av andre risikoanalytiske metoder som beskrevet i vedlegg I

18 4.4 4 Planlegging Enhver løfteoperasjon skal planlegges for å sikre at den utføres sikkert og at alle forutsigbare risikoer er tatt i betraktning. Planleggingen skal utføres av personell som har den nødvendige kompetansen. Planlegging Løfteoperasjon Evaluering

19 Planlegging Løfteoperasjon Evaluering 4.5 Begrensninger g Operatør av løfteinnretning skal kartlegge og ta hensyn til begrensninger som kan påvirke løfteoperasjonen, herunder løfteutstyrets t t t kapasitet, t værforhold, bevegelser, landingsområder, blindsoner og andre begrensninger som følger løfteruten.

20 4.6 Brukssjekk Bruker av løfteutstyr t t skal sjekke løftutstyret og forsikre seg om at det er i sikker stand før og etter bruk. Før- og etterbrukssjekk bør innbefatte følgende : Visuell sjekk av løfteutstyret Funksjonsprøving av utstyret i samsvar med produsentens anbefalinger Funksjonsprøving av nødstoppanordning Melding om eventuelle feil og mangler til teknisk ansvarlig 4.7 Kommunikasjon Det skal til enhver tid være tilstrekkelig kommunikasjon mellom alt personell som er involvert i virksomheten For å unngå misforståelser kan det benyttes bekreftende kommunikasjon Ved krandirigering i blindsoner, ved personelltransport og ved andre løft hvor kommunikasjon er særlig viktig skal det benyttes bekreftende kommunikasjon Hvis hensiktsmessig benyttes kontinuerlig signal

21 4.8 Sikker utføring Grunnlegende sikkerhetskrav Signalgiver og anhuker Blindkjøring Løfteoperasjoner gjennom luker og i skaft Bruk av styretau Transport av stillasmateriell og plank Radioaktive kilder, sporstoffer og eksplosiver Signalgiver og anhuker Involverte skal til enhver tid vite hvem som er signalgiver. synliggjøring av personell Anhuker kan lede fri krok til og fra last eller lastebærer. Dersom operatør av løfteinnretning har god visuell oversikt over området kan anhuker, etter avtale med operatør av løfteinnretning, være i kontakt med lasten når den er under kontroll og under skulderhøyde.

22 Dersom operatør av løfteinnretning har god visuell oversikt over området, kan signalgiver utføre anhuker sine oppgaver, se vedlegg A. I slike tilfeller kan signalgiver, g etter avtale med operatør av løfteinnretning, være i kontakt med lasten når den er under kontroll og under skulderhøyde, samt lede fri krok til og fra last eller lastebærer. Personellforflytning ved hjelp av løfteinnretning innebærer høy risiko Slike operasjoner er bare tillatt når annen forflytning eller arbeidsoperasjoner ikke er mulig eller hensiktsmessig i

23 Det skal kontinuerlig vurderes om rutinepregede arbeid kan utføres sikrere ved at det etableres faste tilkomstert eller ved at det finnes andre måter å løse arbeidsoppgavene Vurderes i samråd med verneledelsen og operasjonelt ansvarlig Alle personelløft med løfteinnretninger kan loggføres for å holde oversikt over omfanget av løft og type arbeidsoperasjoner Alle personelløft med løfteinnretning skal være frivillig Plattformsjef skal direkte eller ved delegering godkjenne alle løfteoperasjoner med personellforflytning Operatører skal ha minst ett år erfaring

24 Kapitel 6 Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger 6.1 Offshore kran 6.2 Traverskran 6.3 Rørhåndtering på boredekk og i boreområdet 6.4 Arbeidsvinsj 6.5 Løfte og stablevogner for gods 6.6 Hengestillas og klatrestillas 6.7 Enkle løfteinnretninger 6.1 Offshore kran Informasjonsutveksling mellom skift Pågående og planlagt arbeid Eventuelle hendelser Personellbehov Det skal alltid være to dekksoperatører tilgjengelig g g ved operasjoner med offshorekran. Kranoperatør og dekksoperatørene kan vurdere om sikker operasjonen kan utføres uten at begge dekksoperatørene er direkte involvert.

25 612P Personellbehov Det skal være minst to dekksoperatører direkte involvert i operasjonen ved blindkjøring, store bevegelser på flytende innretninger, trange landingsplasser, l tungløft, bruk av styretau komplekse løft som samløft, monteringsløft og usymmetriske løft. Dersom kranoperatør eller en av dekksoperatørene har god visuell oversikt over området, kan signalgiver i utføre anhuker-oppgaver. I slike tilfeller skal det skilles tydelig mellom rollene. Personell som er involvert i løfteoperasjon skal synliggjøres med spesielle antrekk

26 6.1.3 Operasjonsbegrensinger Operasjoner p j med offshorekran skal stanses når føreren av kranen vurderer videre operasjon som usikker, vindstyrke eller bølgehøyde overstiger 80 % av kranens designgrense, g bruk av løfteredskap For å ivareta dynamiske tilleggslaster skal det legges til grunn en høyere sikkerhetsfaktor for løfteredskap som benyttes til løfting mellom fartøy og innstallasjon

27 6.1.5 Lasting og lossing av forsyningsfartøy Det skal benyttes dynamisk lastkart t ved alle løfteoperasjoner som involverer fartøy. Kranoperatør skal legge inn aktuell signifikant ifik bølgehøyde og ikke løfte laster som overstiger kranens nominelle kapasitet t (Rn), oppgitt i dynamisk lastkart. Kranoperatør og vakthavende navigatør på fartøyet skal gjennomføre en "før-jobben- samtale" før start av laste- og losseopersjonen Personell på dekk og på fartøy skal ha kommunikasjonsutstyr med hodesett og integrert mikrofon Forløper bør minst ha en lengde på 7 meter

28 616L Lasting og lossing vedbruk av lastebærere Plukking av last skal ikke forekomme. Med plukking av last menes å ta lastbærere som står innimellom annen last, og som krever at mannskap må klatre på andre lastbærere eller utsette seg for annen fare for å anhuke lasten. Det er heller ikke tillatt å plukke last fra en lastebærer på fartøydekket. t Lasting og lossing av borerør og foringsrør Ved klargjøring av hiv skal anhuker spesielt påse at protektorer er forsvarlig sikret Ved rørhiv benyttes to tørn Pga liten anleggsdia. ved struping skal dette området spesielt sjekkes Tilstrebe å benytte en type stropp for all transport av borerør og foringsrør

29 Revidert standard for sikker bruk av løfteutstyr Vedlegg A til G Vdl Vedlegg A Rll Roller og ansvar

30 Det skal utnevnes personell for å ivareta de rollene som er beskrevet nedenfor Rollene kan ivaretas av personell som også har andre plikter, og personellet trenger ikke være ansatt i det ansvarlige selskapet Plattformsjef Teknisk ansvarlig, offshore Operasjonelt ansvarlig Operatør av løfteinnretningen t i Signalgiver Anhuker Dekksoperatører Fadder Sensor Rigger Vakthavende navigatør Matros

31

32

33 Norsok R-003N Vdl Vedlegg B Krav til opplæring Kurs Norsok R-003N + selskapsspesifikke p styrende dokumenter (1-2 dager)

34 FADDEROPPLÆRING

35

36 Vdl Vedlegg C Lokale prosedyrer

37 For den enkelte innretning skal det utarbeides innretningsspesifikke prosedyrer som dekker følgende områder: Nødvendige operasjonelle begrensninger for den enkelte løfteinnretning, vær, fartøyanløp osv. Hvem som innehar ulike roller(knyttet til stilling) Materialhåndteringsplan Forbudsoner for løfting (kranbegrensningskart) Løfting over trykksatte område, farlig last og lignende Lastdekk begrensningskart

38 Plassering og håndtering av ulike typer last, kjemikalier, radioaktive kilder osv. Tilkomst til farlig last ved behov for flytting av denne som følge av nødsituasjon Samtidige operasjoner Spesielle S i løfteoperasjoner Nødvendig avsperring av områder Kommunikasjonsutstyr og kanalbruk Kranoperasjoner ved helikoptertrafikk Vedlikehold, tilsyn og kontroll med løfteutstyr og løfteredskap Løfteoperasjoner p j knyttet til beredskapshåndtering Lagring og oppfølging av løst løfteutstyr Nødvendige nødprosedyrer Plan for uværsituasjon Rørhåndtering i boreområdet

39 Vedlegg D Logistikkplanlegging Alle ledd i logistikkjeden skal være kjent med de rollene de skal fylle og det ansvaret de skal ivareta. Den enkelte skal handle på en måte som gjør at de andre leddene i kjeden er i stand til å utføre sine oppgaver sikkert.

40 Innretning Plassering av last på innretningen skal planlegges slik at laste- og losseoperasjoner kan gjennomføres raskt og effektivt Vedlegg H Sakkyndig virksomhet

41 en beskrivelse Ege Rutiner ved reparasjoner etter sakkyndig kontroll er beskrevet i løfteutstyrsmanualen Vedlegg I Bruk av risikokartlegging

42 For å oppnå sikre løfteoperasjoner er det nødvendig at alle involverte parter er klar over og kan redusere de farene som operasjonen innebærer For å få dette til benyttes ulike former for risiko kartlegging Hensikten er å prøve å identifisere alle potensielle farer under alle tenkelige forhold, og iverksette tiltak for å fjerne disse Før-jobben-samtale Sikker-jobb-analyse Risikokartlegging ved bruk av kompetansegruppe

43 Risiko=sannsynlighet x konsekvens Høy risiko Lav risiko Konsekvens Vedlegg K Sjekkliste for løfteoperasjoner

44 Sjekklisten skal alltid benyttes ved stans som følge av de operasjonelle begrensninger i Sjekklisten anvendes både ved intern løfting og ved dløfting fi mellom forsyningsfartøy f og innretning Det skal være slike lister både på forsyningsfartøy og innretning Ved løfteoperasjon mellom fartøy og innretning gjennomgås sjekklisten over radio Ved interne løft på innretningen brukes felter av listen merket med * Basert på denne gjennomgangen g g konkluderes det om hele eller deler av operasjonen kan starte/ fortsette

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

Opplæringsbok. Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider. Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1

Opplæringsbok. Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider. Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1 Opplæringsbok Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1 Innhold 1 Informasjon om innehaver... 3 2 Forord... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opplæringens varighet... 4 4.1 Kandidat

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

Felles modell for arbeidstillatelser (AT)

Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Tittel: Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: Rev. nr.:1 Eksemplarnr.:

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.3S Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse 24timer Versjon: 2 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet...

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Tilsyn med ENI Norge AS logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Goliat Aktivitetsnummer 014229038 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011

Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011 Arbeidstillatelse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 1.5.2010 Inkludere entring og arbeid i høyden og HSE instruks for Gyda Nytt dokumentnr/struktur Navn Tittel Dato Utarbeidet

Detaljer

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013 Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel 01 0135_Toyota 1. Kraner, trucker og maskiner Klasseinndeling av arbeidsutstyr Kraner, trucker og maskiner inndeles i klasser etter

Detaljer

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser Ungdom må i

Detaljer

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid

Detaljer

Revisjonsrapport. Begrenset. Offentlig Unntatt offentlighet. Strengt fortrolig. Fortrolig

Revisjonsrapport. Begrenset. Offentlig Unntatt offentlighet. Strengt fortrolig. Fortrolig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med oppfølging av arbeidsmiljø, beredskap og logistikk i prosjektering av Safe Boreas Aktivitetsnummer 408005002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Petroleumstilsynet Deres ref: Ptil 2012/1809/OT/HKS/GMO Dato: 25.10.2013 Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Norsk olje og gass viser til Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet

Detaljer

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon Nr.: 078 Etablert: 1.1.03 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2014 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref.

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref. Foto Øystein Grue, JBV Rev. Dato Utarb. Av TB/DB Kontr. Av YSA Godkj. Av KIM Ant. sider Dato 22.05.2015 Jernbaneverkets terminalkonsept Produsent Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet av Dokument nr.

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsynet med Skarv FPSO innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet. Harald Thv. Olstad Dato. Begrenset Fortrolig

Tilsynsrapport. Tilsynet med Skarv FPSO innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet. Harald Thv. Olstad Dato. Begrenset Fortrolig Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Skarv FPSO innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet. Aktivitetsnummer 010212018 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px)

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.9 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) 40 timers teori-/praksiskurs Versjon: 06 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Opplæringsmoduler...

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel:

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postbob 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nntec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer