Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:30. Rådhuset Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30. Rådhuset Formannskapssalen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:30 Komitè for levekår Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Kl Befaring på Flyktningkontoret (Sjøgata 41-43, 5. etg. Inngang ved siden av NAV) Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Orienteringer: Framtida vårres del II Den kulturelle skolesekken/kulturskolen Orientering om grunnlovsjubileet Orientering om barnevernet Orientering om tilpasningstiltak i barnehagene Side1

2 Saksliste Saksnr PS 14/4 PS 14/5 PS 14/6 RS 14/2 PS 14/7 Innhold Innhold i familiesentrene Bolig- og tjenestebehov for unge funksjonshemmede Referatsaker Interkommunal legevaktformidling og nødnett Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Bodø, 4. mars 2014 leder Else Marie Torp sekretær Rita Hustad Side2

3 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1108 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/4 Komitè for levekår /7 Ruspolitisk råd Innhold i familiesentrene Forslag til vedtak : 1. Saken tas til orientering 2. Det legges fram en ny sak om familiesentrenes framtidige organisering i Det sees spesielt på mulighetene for et fortsatt foreldreveiledningstilbud. 4. Eventuelle økonomiske konsekvenser vurderes i forbindelse med budsjettet for 2015 Sammendrag Bodø kommune har i mange år satset på å lage en god oppvekst for barn og unge. Det har vært bred politisk enighet om at en tidlig samordnet innsats ville være et av de viktigste grep man kunne gjøre både ut fra overordnede politiske mål for oppvekst, men også økonomisk i et langsiktig perspektiv. Oppvekstplanen fra 2005 var starten. Deretter kom levekårsaken for barn og unge på bakgrunn av informasjon og tall på at mange barn i Bodø levde under EU`s definisjon på barnefattigdom. I saken ble det vedtatt 7 fokusområder fram mot Familiesentrene er ett av disse. Fire senter er i dag i drift, Sentrum, Mørkved, Rønvik og Tverlandet. Det femte er satt i bero. Saksframlegget omhandler innholdet i familiesentrene med dagens organisering, bemanning og ledelse, og utdypende informasjon finnes i årsrapportene fra hvert enkelt senter. Organisasjonen endrer seg, nye oppgaver blir pålagt kommunene blant annet gjennom samhandlingsreformen, gjennom driftstilpasninger, og gjennom at noen tiltak enda ikke har funnet sin endelige form i linjeorganisasjonen. (psykologtjenesten /familiesentrene) Brukernes behov vil også endre seg. Dette bør være en kontinuerlig prosess og en ny sak om framtidig organisering og innhold i sentrene legges fram høsten Saksopplysninger Under oppvekstplanarbeidet ble etablering av familiesenter en viktig satsing, og i saksnr. 2010/4477 ble det lagt fram status og framdrift familiesentra. I levekårssaken ( 2011/622 ) ble følgende vedtatt» Videreutvikle familiesentrene, herunder styrke foreldreveiledningstilbudet, samt forebygge psykiske lidelser» I den kommunale rusplanenens forebyggende ble det vedtak på etablering av 5 familiesenter. Side3

4 Satsingen på familiesenter anbefales av flere nasjonale veiledere som en god måte å organisere en koordinert, tverrfaglig tidlig innsats på.. I PS 10/136 ble følgende vedtatt:»i det forebyggende arbeid skal kunnskapsbasserte risikofaktorer benyttes for å utvikle beskyttelsesfaktorer/tiltak. Familiesenterutbyggingen fullføres i alle fem byområdene som et viktig forebyggende tiltak. Konkrete tiltak som ungdomsklubber i alle bydeler, økt satsing på utekontakten og opprusting av barnevernet. Tilbudene som gis gjennom utekontakten, fritidsklubbene, famliesentrene og barnevernet må samordnes og organiseres på en slik måte at kommunens samlede ressursbruk utnyttes målrettet med tanke på forebygging slik at det kommer alle bydeler til gode. Foreldreveiledningstilbudets kapasitet økes og utvides til også å omfatte barn opp til 18 år.» Det nasjonale ansvaret for å følge opp etablering av familiesenter i Norge er lagt til Universitetet i Tromsø (UiT). De forklarer hva et familiesenter er slik:» Familiens hus/familiesenter er en samordningsmodell for kommunale tjenester som har ansvar for barn, unge og deres familier. Virksomheten omfatter ofte den lokale helsestasjon, inkludert svangerskapsomsorg, åpen barnehage, forebyggende pedagogisk psykologisk tjeneste og helt eller delvis det kommunale barnevernet. Virksomheten skal drive både helsefremmende og forebyggende arbeid og bidra til at barn og familier får lett tilgang til godt koordinerte tjenester.» I 2012 kartla UiT omfanget av familiesenter i Norge og kom til at 150 kommuner hadde familiesenter, med ulik organisering og innhold. Alle de nordiske landene har etablert familiesenter, og i Finland er det lovfestet at alle kommuner skal etablere familiesentre. I Sverige har etableringen skjedd som følge av et behov for koordinering fra kommunenivå. Den svenske organisering ligner mest på den norske modellen. Målene for Familiens hus/familiesenter i Norge er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier gjennom å: Tidlig identifisere fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barnet og familien. Tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak Støtte og styrke foreldre i deres omsorg og oppdragerrolle Legge til rette for at barn, unge og deres familie får styrket sitt sosiale nettverk Utvikle kommunikasjons og arbeidsmåter der barn og foreldre er delaktige Utvikle god samordnet og tverrfaglig service til brukerne Være tilgjengelig som møteplass der folk bor Formidle relevant informasjon Bodø kommunes vedtatte målsettinger for familiesentrene er identiske med de nasjonale. Det er to hovedretninger i forhold til hvordan man organiserer familiesentrene: 1. Familiesentrene er egne virksomheter med en virksomhetsleder 2. Familiesentrene har en koordinator og at hver tjeneste avgir en ressurs fra sin kjernevirksomhet inn i sentret. Ledelse i forhold til koordinatorene varierer i ulike kommuner. Bodø kommune har valgt den mest krevende modellen (nr2), og med en oppvekstkoordinator som leder for sentrene. Arbeidsform og eksempler fra daglig arbeid i familiesentrene I familiesenteret er helhetlig arbeid i hovedfokus, og det innebærer et tverrfaglig blikk for å redusere risikofaktorer og styrke friskfaktorer i det enkelte barns familie og oppvekst. Dette er Side4

5 fokus i alle tjenester. Familiesentrets styrke ligger i nærheten til brukerne og god kunnskap om de ulike fagpersoners ståsted og muligheter for tiltak. Barneverntjenesten, fysioterapitjenesten, psykologtjenesten og foreldreveiledningstilbudet har et ansikt og en stemme, som de like gjerne kan møte på venterommet på helsestasjonen, i åpen barnehage, som i tverrfaglig team. Dette gir gode forutsetning for rask involvering av andre faggrupper, og en ubyråkratisk og fleksibel arbeidsmåte. Familiene vil ofte oppleve familiesentrenes oppfølging som en naturlig utvidelse av tilbudet de øvrige tilbud de mottar. Hvordan styrke friskfaktorer,- og dermed redusere risikofaktorer? Det kan for eksempel være slik : Eksempel 1. en forholdsvis alminnelig familie Gravid kvinne kommer til jordmor for ordinær oppfølging. Ulike tema kommer opp; kvinnen er førstegangsfødende, føler seg usikker i forhold til å bli mor, har lite nettverk i byen, og en samboer som er mye ute og reiser i forbindelse med jobb. Mor er spent på fødselen og tiden etterpå. Ekstra konsultasjon hos jordmor for å trygge vordende mor(innenfor ordinær oppfølging) Når barnet er født; helsesøster kommer på hjemmebesøk, Mamma/pappa kommer på åpen «veietid» for å sjekke barnets utvikling og spørre om små og store ting, ordinære konsultasjoner hos lege og helsesøster, og deltagelse i helsestasjonsgruppe. (innenfor ordinær oppfølging) Nettverksbygging og trygging i foreldrerollen er viktige friskfaktorer, og familiesentrets utvidede tilbud gis med Åpen barnehage som arena : Introduksjon av pedagogen og ukentlig baby-dag i åpen barnehage (helsestasjonsgruppe er kun 4 gg i første leveår) Uformell veiledning i den åpne barnehagen, inkludere mamma/pappaen i fordeldrefellesskapet, oppmuntre til felles trilleturer. Øvrige fagfolk i familiesentret deltar i åpen barnehage til avtalte tidspunkt og utifra foreldrenes spørsmål. I denne familien vil dette være små men tilstrekkelige bidrag for å støtte foreldrene i sin nye rolle, og skape et nettverk rundt dem. Eksempel 2 en sårbar familie Foreldre og barn kommer til 2 årskontroll hos helsesøster og lege. Barnet protesterer høylytt mot alt som skjer, og foreldrene er oppgitt. Mor tar til tårene og beskriver familielivet som slitsomt, det er mange konflikter, mye kjefting og et skrantende parforhold. Barnet har ingen respekt, og hører aldri på mor. De er i ferd med å dannes et negativt samspillsmønster i familien. (ordinær oppfølging) Endring av samspillsmønstret i familien, styrking av barnets selvfølelse og foreldrenes mestringsfølelse er viktige friskfaktorer. Familiesentrets utvidede oppfølging gis gjennom foreldreveiledningstilbudet. Helsesøster formidler tilbudet til foreldrene, og de skriver opp hva de ønsker hjelp til, eller går innom kontoret til foreldreveileder, hilser på og gjør konkret avtale. Familien gis tilbud om foreldrekurs eller individuell oppfølging utfra familiens behov,- og opphører når det har skjedd en positiv endring i familien. I denne familien vil det være en tettere oppfølging over tid som skaper en nærmere relasjon til de ansatte ved sentret. Erfaringen viser at de gjerne kommer raskt tilbake for å be om støtte når de opplever vanskelige perioder i familien. Familiesentret kan bidra raskt, utfra kjennskapet til familien, og også hjelpe de videre til andre instanser dersom det er nødvendig. Eksempel 3 en familie med mange og sammensatte vansker Gravid kvinne kommer til jordmor for ordinær oppfølging. Hun har flere barn, og har en psykiatrisk diagnose. Hun bekymrer seg for om hun kommer til å bli syk når barnet blir født, og gjør seg mange tanker om hvordan det skal gå med familien og de andre barna. Jordmor kartlegger situasjonen, og gir den gravide ekstra konsultasjoner (innen ordinær oppfølging) Side5

6 Den gravide får tildelt helsesøster før barnet blir født, og får hilse på henne i forbindelse med at hun er hos jordmor.(ordinær oppfølging) Helsesøster drar på tidlig hjemmebesøk etter fødsel, og kartlegger om mammaen er deprimert (innenfor ordinær oppfølging) Helsesøster følger opp med støttesamtaler, og vurderer eventuell videre henvisning til VOP(voksenpsykiatrien) i samarbeid med mammaen og kommunepsykolog. Oversikt og forutsigbarhet for de eldre barna i familien, oppfølging av mors psyke og innvolvering av familie og nettverk for å trygge familien er viktige friskfaktorer. Familiesentrets utvidede tilbud involverer hele bredden av fagpersoner: Fysioterapaut og foreldreveileder gir et samordnet tilbud for å sikre tilknytning mellom mor og barn (fysisk og psykisk) Mor/far og baby kommer i åpen barnehage for ukentlig mulighet for å treffe andre foreldre, og samtidig ha mulighet til å samtale om store og små bekymringer og gleder. Forebyggende barnevern inviteres inn i en felleskonsultasjon hos helsesøster for samtale om omsorgssituasjonen. Koordinator og kommunepsykolog har samtaler med familien for å sikre oppfølging av søstken i forhold til bestemmelsene knyttet til barn som pårørende. Koordinator og forebyggende barnevern inviterer familiens nettverk til nettverksmøte for å sikre avtaler for å støtte familien. Denne familien vil kreve koordinert innsats over tid, men vil i gode perioder ha styrke til å leve et alminnelig familieliv. Med åpen dør til familiesentrets utvidede tilbud vil de få støtte i vanskelige perioder, slik at barna i familien sikres gode oppvekstvilkår. Disse eksemplene skisserer en fleksibel, ubyråkratisk, løsningsorientert tiltakskjede som vanskelig lar seg passe inn i et skjema, men med klart brukerfokus og i tråd med målene for virksomheten.. Barn som pårørende» Barn av pasienter med psykisk sykdom/rusmiddelavhengighet/alvorlig somatisk skade eller sykdom» har rett på hjelp og støtte.( Lov om helsepersonells 10 A) Kommunen har utviklet, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, nye rutiner mellom oppfølgingstjenesten for rus og psykiatri/fastlegene/spesialisthelsetjenesten og familiesentrene. Koordinatorene i familiesentrene har spesifikt ansvar for hjelpe til i forhold til barnets rett til kontaktperson, samt skolering og oppfølgingen av kontaktpersonene. Årsmeldingen fra familiesentrene viser at i 2013 hadde vi 30 aktive saker. Legene har en egen ordning med direktehenvisning til koordinator ved Mørkved familiesenter for å forenkle kommunikasjonen. Samarbeidet mellom oppfølgingstjenesten for rus og psykiatri i kommunen har vært godt, og det har også medført felles skolering og felles ressurs inn i tiltaket «tirsdagstreffet» som har samme målgruppe. På nasjonalt nivå antas det at på dette feltet er det en stor underrapportering. Forskning viser at disse barna vil klare seg mye bedre senere i livet dersom de blir sett og enkle forebyggende tiltak settes inn. Mangfold, nettverkstiltak og andre familiestøttende tiltak i familiesentrene. I årsmeldingene fra sentrene for 2013 hadde Sentrum Familiesenter 1906 barn på besøk i den åpen barnehagen. De var fra 33 nasjoner. I Rønviks åpne barnehage (nyetablert) var det brukere fra 8 nasjoner, på Tverlandet (nyetablert) fra 5nasjoner, og fra Mørkved Familiesenter var 16 nasjoner brukere av den åpne barnehagen. Side6

7 Tema og aktivitet i de åpne barnhagene varierer noe etter brukernes ønsker, men faste innslag er babydag, sangstund, samt mye deling av informasjon foreldrene imellom. Ulike ønsker på tema ble fulgt opp med f.eks å hente inn andre yrkesgrupper eller lage tilbud på kvelden. Av kurs i familiesentrenes regi i år kan nevnes: førstehjelpskurs (stor pågang), babymassagekurs, barneutstyrsmarked, om å være i dialog med barnet, barn som syns barnehage- eller skolestart er vanskelig, foreldregruppekurs, smarte foreldre- et kurs for foresatte med triste eller engstelige barn for å nevne noen. Gjennom kontakt med familier i ulike livssituasjoner har familiesentrene sett at noen familier sliter så mye med egen økonomi at det kan ramme barnas situasjon ut fra FN`s barnekonvensjon. For å kunne gi fornuftige, realistisk råd om videre kontakt f.eks til NAV ble det for tre år siden igangsatt et arbeid med ekstern støtte for å motvirke barnefattigdom. Koordinatorene ved familiesentrene har sammen med saksbehandlere på NAV arbeidet konkret med familier om dette. «Familiesenter for alle» heter tiltaket. I 2013 fikk 145 familier ekstra foreldreveiledning ut over det som de ordinære tjenestene kan gi og i mange av disse familiene er det flere barn. I tillegg til dette kommer dialog som gjennomføres i helsesøstertjenesten som kommer med en egen årsrapport. Det mest etterspurte tiltaket fra foreldre og ansatte er foreldreveiledning. Med foreldreveiledning her menes systematisk oppfølging av utdannede foreldreveiledere over tid. Tilbudet er gratis og frivillig. Foreldre opplever samspillet i familien som utfordrende, og bekymrer seg for sitt barns utvikling. Tema som går igjen er :adferd/sinne/frustrasjon, konsentrasjonsproblemer, samarbeid barn/voksne,grensesetting, engstelige barn, flytting, skillsmisseproblematikk blant annet. Noe går på foreldrenes situasjon, noe i forhold til barnet, noe på den totale livssituasjonen for familien og noe på dårlige samspillsmønster i familien som kan rettes opp ved veiledning.(detaljer finnes i årsmeldingene) Det har vært viktig for oss å kvittere ut saker dersom veiledningen ikke virker. Da skal nye tiltak prøves dersom familiene ønsker det, eller saken tar en mer alvorlig vending som f.eks at det blir en barnevernsak. Foreldreveiledning har hindret at saker har blitt en barnevernsak. Tverrfaglig team Det er et tverrfaglig team ved alle familiesentrene. Teamene ledes av koordinator. Totalt har 24 saker blitt tatt opp. Brukerne har gitt gode tilbakemeldinger i forhold til de råd de har fått. Se for øvrig mer informasjon i årsmeldingene fra det enkelte senter. Vurderinger Hva sier brukerne? Høsten 2013 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i løpet av tre uker i alle familiesentrene 348 svarte på undersøkelsen som var anonym. Side7

8 Viktige funn fra undersøkelsen var: 343 av 348 lå på skalaen godt og noen få på ganske fornøyd med de tilbudene de fikk på familiesentret. 5 personer var misfornøyde med tilbudene de hadde fått, eller ikke fått. På spørsmål om det var lett å få kontakt med ansatte på familiesentret så svarte 3 at de ikke hadde fått telefonkontakt, mens de øvrige lå på «svært lett å få kontakt» eller» lett å få kontakt.» På spørsmål om foreldre/foresatte ble kjent med andre familier på familiesentret kommer det fram at åpen barnhage er en svært viktig arena for foreldrene for å møtes, og at de knytter kontakter der. De fleste foreldrene som går på familiesentret er i alderen med overvekt på alderen Hva sier de som arbeider der? Det foregår mye usynlig fleksibelt lavterskelarbeid i familiesentrene. Det er også meningen, men det blir imidlertid en utfordring når man så skal fortelle om denne virksomhetens innhold. Det har svært viktig å stimulere til fleksibel bruk av tilgjengelig personale ved sentrene. På en høringsrunde blant de ansatt spurte vi om det var en fordel for brukerne at vi hadde denne form for organisering. Samtlige ansatte mente at det var bedre med en slik organisering sett fra brukerståsted. Det betyr ikke at det ikke er behov for forbedringer: 1. Vi har valgt en organisering på sentrene som er svært krevende og som må sees på framover. 2. Det spissede foreldreveilledningstilbudet ved sentrene blir borte. 3. Oppfølging av barn som pårørende må organiseres på en ny måte. 4. De tverrfaglige teamenes funksjon og organisering tas opp i forbindelse med arbeidet med tjenesteavtalene, og sees på i sammenheng med det som skjer på barnehage og skolesektoren. 5. Vi har også vedtatt at sentrene skal dekke ulike aldersgrupper (Noen inkluderer skole/andre ikke) Skal vi konsentrere innsatsen bare om aldersgruppen 0 6 primært? 6. Selv om vi ser utfordringer så er det ingen tvil hverken fra brukerne eller de som har sitt arbeid i sentrene i at de virker etter målsettingene. Sentrene bør være i kontinuerlig tilpasning etter de utfordringer vi til enhver tid ser. Sammenlignende statistikk fra de ulike tjenester i samme familiesenterområde vil kunne hjelpe på denne målstyringen. Her vil vi få bedre data på bordet når helsesøstertjenesten får sitt journalsystem på plass, PPT og de øvrige tall fra barnevern og fysioterapi og tildeling har vi allerede. 7. I samhandlingsprosjektet ble familiesentrene gitt en mer sentral rolle i forhold til barn med særlige behov, og ulike modeller ble utredet. Forutsetningene for forslagene er endret, og de foreslåtte modellene må sees i forhold til de driftstilpasninger som er gjort (oppvekstkoordinatorstillingen, tre koordinatorstillinger og foreldreveiledningensressursen tas bort) 8. Familiesentrenes plass i et helhetlig perspektiv arbeides det nå felles med i HO og OK avdelingen og koordineres med arbeidet med tjenesteavtalene. Det er viktig at vi i dette arbeidet kan legge fram de ressurser vi har i et helhetlig tverrfaglig perspektiv. Konklusjon og anbefaling Bodø kommune satser langsiktig gjennom å videreutvikle tidlig innsats på med utgangspunkt i familiesentrene. Det må fortsatt være et fokus på det tverrfaglige gjennom de omorganiseringsprosesser vi går inn i. Side8

9 Saksbehandler: Henny Aune Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør for oppvekst og kultur Trykte vedlegg: Årsmeldinger fra familiesentrene Illustrasjon familiesenter Side9

10 Årsmelding 2013 Tverlandet familiesenter Tverlandet familiesenter er et av fire familiesenter i Bodø kommune, og favner over det geografiske området Tverlandet, Saltstraumen, Misvær og Skjerstad. Seks barnehager og fem skoler er knyttet til senteret. Ansatte : Sekretær 75% Jordmor 40% 20% lokalisert på fam.s Helsesøster (100% permisjon fra okt) 100% 20% lokalisert på fam.s Helsesøster 100% 50% lokalisert på fam.s Helsesøster 100% 40% lokalisert på fam.s Lege 10% Pedagog 50% Forebyggende Barnevern 20% Koordinator (Uten koordinator mars- juni) 50% Fysioterapeut 5% GRØNT TILBUD (til alle) 1. Helsesøstertjenesten 62 barn knyttet til Tverlandet familiesenter er født i Utover detter er dessverre ikke sentrale måltall for helsesøstertjenesten pålitelige. Grunnen er knyttet til konvertering til ny journal programvare (winmed 3). Denne utfordringen jobbes det kontinuerlig med i helsesøstertjenesten, og det er et sentralt utviklingsmål for tjenesten i Et av lovkravene (folkehelseloven) er at Helsesøstertjenesten skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen slik at det er viktig at tallene er kvalitetssikret. Det vises til helsesøstertjenestens egen årsmelding for Åpen barnehage Gjennomsnittlig besøk: Antall barn: 5.5 Antall voksne: 4,3 Kjønnsfordeling mor/far: Mor: 90.45% Far: 9.55% Land representert: Norge, Sverige, USA, Pakistan og Filippinene 1 Side10

11 Tema: Ferie med småbarn, sikring av barn, hygiene, astma og allergi, lek og samspill, trivsel ute, kosthold og fysisk aktivitet, barnehage/skolestart, søvnvaner, tenner, grensesetting, utvikling, engstelige barn, bilstol, 2årsalderen, klatring, dialogveiledning, overgang mellom barnehageavdelinger, tolking av barns signaler, fosterbarn, nettverksbygging, fødsel, valg av barnehage, mobbing, barnesykdommer, utviklingshemminger. Utfordringer: Familier som kunne trenger ytterligere oppfølging, men som ikke dukker opp. I høst hadde vi en utprøvingsperiode med «pappadag» annenhver fredag, da vi hadde ønske om å gi fedre et eget tilbud da vi opplevde at det var relativt få fedre som deltar i Åpen Barnehage. Det har vært en utfordring å få fedre til å komme, noe som førte til en avvikling av prøveprosjektet etter to måneder. Plass: Det kan være vanskelig å få til en fortrolig samtale i Åpen Barnehage da lokalet er lite, og det ikke er noe naturlig sted å stikke seg bort dersom en ønsker å samtale individuelt med pedagog. Dette er forsøkt løst med at en trekker seg ut av rommet i de tilfeller hvor det har vært nødvendig, men det er ingen ønsket løsning. Babymassasje: Har hatt 11 barn på babymassasje fordelt på 8 ganger. Helsestasjonsgrupper: Pedagog har deltatt på 2- og 9 mnd.grupper. Tema har vært åpen bhg, invitasjon og informasjon om babymassasje og barns lek. Indirekte veiledning gjennom Åpen barnehage: Veiledning og dialog/diskusjoner med foreldre er en integrert del av pedagogens arbeid i Åpen barnehage. I året som har vært er dette tema som har vært tematisert: Søvn, grøt, påkledning, barn med sterke mareritt, foreldres mobilbruk, kontakt med foreldre som er mye borte, engstelige barn, fosterbarn som er engstelig når fostermor forlater rommet. Pedagog har deltatt i tverrfaglig team: 1 gang 3. Informasjonsvirksomhet Informasjonsmøte Skjerstad/Misvær: 1, høst 2013 Brukermøter med alle barnehager og skoler i kretsen invitert: 1, høst 2013 Veiledningsmøte m. personale på Skjerstad oppvekstsenter: 1, høst 2013 Barn som pårørendesamlinger (fellessamling på Mørkved): 1, høst 2013 Forebyggende barnevern: Informasjon til Løding skole, Tverlandet skole, Misvær skole, Skjerstad oppvekstsenter, Engmark barnehage. Vi har hatt et ekstra fokus på forebyggende barnevern da det er meldt om urovekkende få meldinger i fra familiesentre, barnehager og skoler i Bodø kommune. Samarbeidsmøte mellom Tverlandet skole/tverlandet familiesenter: 1, høst 2013 Fra høsten 2013 opprettet vi facebooksiden «Tverlandet familiesenter», hvor vi informerer kontinuerlig om tilbudet på senteret slik som aktiviteter ved Åpen Barnehage, temakvelder og lignende. Siden driftes og følges opp av pedagogisk leder for Åpen barnehage, koordinator og sekretær. Møte med komité for levekår: 1 2 Side11

12 Samarbeidsmøte med NAV, «Familiesenter for alle»: 1 Samarbeidsmøter ift å få «Møteplass opp og gå igjen: 2 Epost som virkemiddel: Epost er en av de fremste informasjonskanalene vi bruker for å nå ut til skoler og barnehager omkring de tilbud vi har på familiesenteret/de andre familiesentrene, og er flittig i bruk for å spre informasjon om temakvelder, brukermøter etc. 4. Temakvelder Tverlandet familiesenter var uten koordinator deler av våren, dermed utgikk temakveld dette halvår. Grensesetting: Innledere i fra barnehagekontorets fagteam, spesialpedagoger. Fokusgruppen var barn opp til 6 år. 16 deltakere, høst Generert aktivitet: Alle deltakere fikk foredraget tilsendt pr epost i etterkant. En familie har i ettertid gått til foreldreveiledning hos koordinator. 5. Fysioterapeut Tverlandet familiesenter fikk fysioterapeut i 5% stilling (en dag pr mnd) som tredde i kraft fra Fysioterapeut deltar foreløpig ikke i Åpen Barnehage. Antall barn til konsultasjoner: 16 Ansvarsgruppe: 1 4. mnd. grupper: 2 6. Lege Henviser til årsmelding 2013 for helsestasjon GULT TILBUD (til sårbare grupper/ familier) 1. Forebyggende barnevern Representant fra barneverntjenesten har deltatt i tverrfaglig team, informasjonsmøter, i åpen barnehage, i forbindelse med barn som pårørende, samarbeidsmøter med skoler og barnehager, prosjekt hvor forebyggende barnevern har opprettet samarbeid med en skole og en barnehage i kretsen, familiesentermøter, foredrag om omsorgssvikt, samt foreldreveiledning. Nytt av i år er at forebyggende barnevern skal inn i 9 mnd. Grupper v. helsestasjonen. Barnevernspedagog deltok på én 9 mnd. gruppe i Foreldreveiledning Tverlandet har ikke egen foreldreveiledningsressurs. Den veiledningen vi har hatt, er i hovedsak knyttet til koordinatorstillingen. Koordinator for Tverlandet familiesenter, Cathrine Ask er PMTO- veileder, nåværende vikar Marte Hovlund har grunnutdannelse i sosialt arbeid, og har gjennom dette noe kunnskap i veiledningsteknikk, samt erfaring fra veiledning i barnevernsarbeid. Pedagog og forebyggende barnevern har veiledet 7 familier i Pedagog har påbegynt Dialogveiledning, men utdanningen ble stoppet høst 2013 grunnet økonomi. Representant fra forebyggende barnevern har mangeårig erfaring med veiledning 3 Side12

13 gjennom barnevernet. Videre har helsesøstrene ved Tverlandet familiesenter Dialog, og bruker dette gjennom konsultasjoner med familier/barn. Familiesenteret har utarbeidet en egen mal for foreldreveiledningen, som følges av de som utøver veiledning på familiesenteret. Dette er gjort for å kvalitetssikre det arbeidet vi gjør, da vi ikke har en egen foreldreveilederressurs knyttet til senteret og vi er flere som veileder med basis i ulik profesjon. Intern familieveiledning Antall familier: 17 Kjønn 14 jenter 9 gutter Alder 0-5 år: år: år: 7 Henvendt fra: Helsesøster: 7 Tverrfaglig team: 2 Mor: 3 Barnet selv: 1 Barnehage: 2 PPT: 1 Oppfølgingstjenesten: 1 Problematikk: Atferd/sinne/frustrasjon: 3 familier Konsentrasjonsproblemer/sen utvikling: 1 familie Samarbeidsproblemer mellom foreldre: 2 familier Konflikt med steforelder: 1 familie Alvorlig familieproblematikk: 1 familie Tristhet, engstelse hos barnet: 1 familie Søskensjalusi/krangel: 2 familier Grensesetting: 2 familier 4 Side13

14 Barn som opplever seg oversett av foreldre: 1 familie Samspill i familien: 1 familie Varighet: Mellom ett og 5 møter, men gjennomsnittlig 3-4 pr. familie. Råd/ metoder: Barna har selv vært deltagende i problemløsningen, i unntak av tilfeller der barna har vært under 2 år. Mer åpenhet om det som er vanskelig, velge sine kamper, gjøre aktiviteter sammen som familie, sette av tid til parforhold, veiledning om tema sorg, sinne, grensesetting, samliv, barns opplevelse av skilsmisse, hvordan samtale med barn om vanskelige tema. Mestring, mening og fysisk aktivitet/kosthold, engasjement i ungene «se de», lage avtaler med ungene, være til stede i dagliglivet (tidstyver som data/mobil), forståelse og det å bli lyttet til. Tverrfaglig samarbeid med og involvering av: barnehage, skole, foreldre, nettverk samt andre hjelpeinstanser (barnevern, PPT, kommunepsykolog, oppfølgingstjeneste; NAV), Videre henvisning: Barnevern: 2 PPT: 1 Resultat: Følges opp videre i 2014: 5 Avsluttet etter henvisning videre: 1 Opplevd bedring/mestring: 8 Usikkert resultat: 3 3. Helsesøstertjenesten Helsesøstertjenesten er representert i tverrfaglig team og deltar i familiesentermøtet. I tillegg har den enkelte helsesøster støttesamtaler med mødre som skårer på screening av nedstemthet/ depresjon etter fødsel. Helsesøstrene har også tverrfaglige drøftinger knyttet til familier med ulike utfordringer. De videreformidler barn/ foreldre til fysioterapeut og foreldreveiledning. Det vises ellers til helsesøstertjenestens egen årsmelding. Skolehelsesøstrene har oppfølgingssamtaler med barn og unge, og samarbeider med foreldre og tverrfaglig etter behov i den enkelte sak, og er i flere tilfeller kontaktperson for barn som pårørende. 4. Tverrfaglig team Teamet utgikk i perioden mars- juni grunnet mangel på koordinator. Hvilket område Tverlandet familiesenter Teamet bestått av hvilke fagpersoner Koordinator: Cathrine Ask/Marte Hovlund PPT: Gunn Karin Monsen 5 Side14

15 og koordinator Barneverntjenesten: Ellen m. Nilsen Helsesøstertjenesten: Steinar Fredriksen Vara: Elsa S Melby Pedagogisk leder i åpen barnehage: Nina B. Lundteppen (Deltatt etter spesiell forespørsel en gang) Hvor mange møter 5 Hvor mange saker fra hvilke tjenester Fra barnehage: 2 Fra helsestasjon: 1 Fra skole: 1 Fra foreldre: 1 Barnas alder Barnehage: 4 ½ år, 4 år Fra skole: 5 år, 8 år, 9 år, 12 år, 12 år (en sak, flere barn), 8 år Fra helsestasjon: 8 år Definert problem Atferd (3 saker), reaksjoner etter skilsmisse, sinne Antall foreslåtte og iverksatte tiltak og henvisninger. Hvilke typer tiltak. Henvisning: Barnehagenes fagteam: 1 PPT: 1 Kommunepsykolog: 1 Foreldreveiledning: 2 Hjelpemiddelsentralen: 1 Råd og veiledning: Fellesmøte for ansatte ved skole om reaksjoner på samlivsbrudd og hvordan de som lærere kan støtte: 1 Samarbeid mellom foreldre og barnehage omkring tiltaksplaner: 1 Møte med rektor for å rydde opp i mobbing på skole: 1 Foreldre rådet til å være åpen omkring sykdom og sorg: 1 Foreldre rådet til å sette opp plan for aktiviteter med barna sine/ kvalitet på samspill: 1 Oppsummering Gode tilbakemeldinger på råd og veiledning som er gitt, og at tiltak satt i verk har hatt virkning. I et tilfelle var samarbeid mellom barnehage og foreldre dårlig avklart og foreldrene var ikke fornøyd med barnehagens håndtering i tverrfaglig team. Dette følges opp videre i fra familiesenteret sin side. Familiesenteret følger opp to saker videre i Side15

Familiesentersatsingen - status og veien videre

Familiesentersatsingen - status og veien videre Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30313/2012 2012/3751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Komitè for levekår 07.06.2012 12/15 Tverlandet

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.)

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.) TEMAHEFTE om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Bodil Mørland (red.) Innholdsfortegnelse Innledning 7 Barn med nedsatt funksjonsevne hvem er de og hvem er vi? 8 Hvem er de? 8 Trenger vi merkelapper?

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer