NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. november Avgitt til Justis- og politidepartementet 18. mai Statens forvaltningstjeneste Informasjonsfor valtning Oslo 2005

2 ISSN ISBN Lobo Media AS

3 Til Justis- og politidepartementet Lovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. november 2002 for å utarbeide forslag til en ny lov eller forslag til endringer i eksisterende lovgivning eller begge deler som kan styrke det rettslige vernet mot diskriminering av funksjonshemmede. Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) og forslag til enkelte andre lovendringer. Formålet med lovforslagene er å sikre likeverd og fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne, og å hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Forslagene har også til formål å bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes. Utredningen er stort sett enstemmig, men det foreligger enkelte dissenser i utvalgets lovforslag. Oslo, den 18. mai 2005 Aslak Syse leder Gunnar Buvik Guro Fjellanger Atle Larsen Susanne Moshuus Hedda Remen Sissel Stenberg Elisabeth Lea Strøm Jan Tøssebro Marianne Jenum Hotvedt

4

5 Oversikt over innhold Utkast til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av 5 Andre diskrimineringsfelt. Kort om gjeldende rett og nedsatt funksjonsevne foreslåtte endringer (diskriminerings- og tilgjenge- 5.1 Innledning lighetsloven) og endringer i 5.2 Grunnloven og menneskerettsloven 65 andre lover Strafferettslig vern Sivilrettslig vern Sammendrag Oversikt Internasjonalt vern mot 1.2 Innledende kapitler diskriminering Norsk gjeldende rett Innledning Internasjonal og utenlandsk rett Rettsstillingen til mennesker med 1.5 Utvalgets vurderinger og forslag nedsatt funksjonsevne skiftet i 1.6 Konsekvensvurderinger og perspektiv merknader til lovforslagene FN-systemet internasjonalt vern Europarådet regionalt vern Utvalgets arbeid Oppnevning og sammensetning av 7 Vern mot diskriminering i EU utvalget Innledning Utvalgets mandat Kort om EU og EØS Bakgrunn og avgrensning av 7.3 Utviklingen av ikkeutvalgets arbeid diskrimineringsprinsippet Møter og arbeidsform i utvalget Likebehandling i arbeidslivet Likebehandling uavhengig av 3 Utvalgets verdigrunnlag og etnisk opprinnelse begrepsforståelse Tilgjengelighetskrav Innledning Offentlige anskaffelser Likeverd EUs øvrige arbeid for mennesker 3.3 Nedsatt funksjonsevne, med nedsatt funksjonsevne funksjonsnedsettelse og funksjonshemming Utenlandsk rett Diskriminering og forskjells- 8.1 Innledning behandling Noen globale trekk i 3.5 Tilgjengelighet, tilrettelegging og diskrimineringsbeskyttelsen universell utforming Sverige Enkelte utgangspunkter for den 8.4 Finland videre utredningen Irland Storbritannia Gjeldende rett i hovedtrekk USA Innledning Canada Grunnloven Australia Menneskerettsloven Oppsummering Strafferettslig lovgivning Sivilrettslig lovgivning Valg av tilnærming og lovgiv- 4.6 Individuelle rettigheter etter ningstype utvalgets generelle velferdslovgivningen vurderinger Tilgjengelighetslovgivning Innledning Forslag til lov om råd eller representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner Behovet for rettslig beskyttelse av likeverdet og diskrimineringslovgivning som virkemiddel

6 9.3 Ulike former for 11.4 Endringer i arbeidsmiljøloven diskrimineringslovgivning Endringer i boliglovene Forholdet til annet sivilrettslig 11.6 Endring i diskrimineringsombudsdiskrimineringsvern loven Supplerende lovgivning Ratifikasjon av tilleggsprotokoll 12 Økonomiske og administrative nr. 12 til Den europeiske konsekvenser menneskerettskonvensjon Innledning Andre rettslige og ikke-rettslige 12.2 Uendret ressursbruk virkemidler som kan bidra til 12.3 Kostnader og nytte ved utvalgets bedret tilgjengelighet forslag Håndhevingen Lov om forbud mot diskrimine Kostnader ved regler om tilrettering på grunnlag av nedsatt legging funksjonsevne (diskriminerings Kostnader ved endringer i og tilgjengelighetsloven) sosialtjenesteloven Utvalgets utgangspunkt og presentasjon av den videre fremstil- 13 Merknader til de enkelte lingen bestemmelsene Lovens formål Merknader til de enkelte bestem Lovens virkeområde melsene i lov om forbud mot diskri Diskrimineringsgrunnlaget minering på grunnlag av nedsatt 10.5 Diskrimineringsforbudet funksjonsevne (diskriminerings- og 10.6 Forbudet mot trakassering tilgjengelighetsloven) Forbudet mot instruks Merknader til andre lov Forbudet mot gjengjeldelse endringer Forbudet mot medvirkning Positiv særbehandling Litteraturliste Aktivitetsplikt Plikt til tilrettelegging Bevisbyrde Opplysningsplikt i ansettelsessaker 206 Organisasjoners adgang til å opptre som fullmektig Sanksjoner Håndheving Andre lovendringer Innledning Endringer i sosialtjenesteloven Endringer i plan- og bygningsloven 225 Vedlegg 1 Universell utforming Fra ideal til rettsnorm Kostnader ved å sikre universell 3 4 utforming i Norge English Summary Draft statute Act relating to prohibition against discrimination on the basis of disability (Discrimination and Accessibility Act) and amendments to other Acts

7 Detaljert innhold Utkast til lov om forbud mot Håndheving diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne Forvaltningsrettslige prinsipper som verner mot diskriminering (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) og endringer i 4.6 Individuelle rettigheter etter velferdslovgivningen andre lover Innledning Offentlige ytelser rettskrav og 1 Sammendrag minstestandard Oversikt Folketrygdloven Innledende kapitler Pasientrettighetsloven Norsk gjeldende rett Kommunehelsetjenesteloven Internasjonal og utenlandsk rett Sosialtjenesteloven Utvalgets vurderinger og forslag Opplæringsloven Konsekvensvurderinger og 4.7 Tilgjengelighetslovgivning merknader til lovforslagene Innledning Tilgjengelighet som relevant 2 Utvalgets arbeid hensyn Oppnevning og sammensetning av Bygg, anlegg og uteområder utvalget Innledning Utvalgets mandat Generelt om plan- og bygnings- 2.3 Bakgrunn og avgrensning av lovgivningen utvalgets arbeid Skole- og utdanningsbygg Møter og arbeidsform i utvalget Arbeidsplasser Ferdsel og transport Utvalgets verdigrunnlag og Elektronisk kommunikasjon begrepsforståelse Politisk deltakelse og valg Innledning Røykeforbud på offentlige steder Likeverd Forslag til lov om råd eller 3.3 Nedsatt funksjonsevne, representasjonsordning i funksjonsnedsettelse og kommuner og fylkeskommuner funksjonshemming Diskriminering og forskjells- 5 Andre diskrimineringsfelt. behandling Kort om gjeldende rett og 3.5 Tilgjengelighet, tilrettelegging og foreslåtte endringer universell utforming Innledning Enkelte utgangspunkter for den 5.2 Grunnloven og menneskerettsloven 65 videre utredningen Strafferettslig vern Innledning Gjeldende rett i hovedtrekk Straffeloven 135 a Innledning Straffeloven 349 a Grunnloven Andre relevante straffebestem- 4.3 Menneskerettsloven melser Strafferettslig lovgivning Sivilrettslig vern Sivilrettslig lovgivning Innledning Innledning Likestillingsloven Arbeidsmiljøloven Forslaget til lov om forbud mot Innledning diskriminering på grunn av Forbudet mot diskriminering etnisitet, religion mv. (diskrimine Bevisbyrde, opplysningsplikt og ringsloven) sanksjoner Arbeidsmiljøloven Plikt til tilrettelegging Boliglovgivningen... 73

8 5.4.6 Forslaget til felles håndhevings Unntak fra prinsippet om like- apparat (diskrimineringsombuds- behandling loven) Plikten til rimelig individuell tilrettelegging Internasjonalt vern mot Andre plikter etter direktivet diskriminering Håndheving og bevisbyrde Innledning Likebehandling uavhengig av 6.2 Rettsstillingen til mennesker med etnisk opprinnelse 96 nedsatt funksjonsevne skiftet i 7.6 Tilgjengelighetskrav perspektiv Innledning FN-systemet internasjonalt vern Vegtransport Historikk Sjøtransport FNs standardregler Jernbanetransport FNs øvrige arbeid for mennesker Luftfart med nedsatt funksjonsevne Offentlige anskaffelser Innledning EUs øvrige arbeid for mennesker Verdenskonferanser med nedsatt funksjonsevne Menneskerettighetskommisjonen Ekspertseminarer Utenlandsk rett FNs arbeid med en konvensjon for 8.1 Innledning like rettigheter for mennesker med 8.2 Noen globale trekk i nedsatt funksjonsevne diskrimineringsbeskyttelsen FNs konvensjon om sivile og 8.3 Sverige politiske rettigheter Innledning Innledning Grunnloven Artikkel 2 og rettigheter med særlig Strafferettslig vern mot aktualitet for mennesker med diskriminering nedsatt funksjonsevne Sivilrettslig vern mot Artikkel diskriminering Individuell klageadgang Annen relevant lovgivning FNs konvensjon om økonomiske, Handikappombudsmannen sosiale og kulturelle rettigheter Finland Andre relevante FN-konvensjoner Innledning Europarådet regionalt vern Grunnloven Innledning Strafferettslig vern mot Den europeiske menneskeretts- diskriminering konvensjon Sivilrettslig vern mot Innledning diskriminering Artikkel Annen relevant lovgivning Tilleggsprotokoll nr Irland Den europeiske sosialpakt Innledning Europarådets øvrige arbeid for Grunnloven mennesker med nedsatt funksjonsevne Strafferettslig vern mot diskriminering Sivilrettslig vern mot 7 Vern mot diskriminering i EU.. 90 diskriminering Innledning Håndhevingen Kort om EU og EØS Storbritannia Utviklingen av ikke Innledning diskrimineringsprinsippet Diskrimineringsbeskyttelse av 7.4 Likebehandling i arbeidslivet overordnet karakter Innledning Strafferettslig vern mot Formål og anvendelsesområde diskriminering Forbudet mot diskriminering... 93

9 8.6.4 Sivilrettslig vern mot diskriminering Disability Discrimination Act Innledning Del I: Definisjonen av disability Del II: Arbeidsliv Del III: Varer og tjenester Del IV: Utdanning Disability Rights Commission USA Innledning Grunnloven Strafferettslig vern mot diskriminering Sivilrettslig vern mot diskriminering - Americans with Disabilities Act Innledning Title I: Arbeidsliv Title II: Offentlige tjenester og kollektivtransport Title III: Private tilbud og tjenester rettet mot allmennheten Særlig om forholdet mellom ADA og delstatenes suverenitet Nærmere om håndhevingsorganene Canada Innledning Grunnloven Strafferettslig vern mot diskriminering Sivilrettslig vern mot diskriminering Håndhevingen Australia Innledning Strafferettslig vern mot diskriminering Sivilrettslig vern mot diskriminering Innledning Definisjonen av disability Forbudet mot diskriminering Standarder Håndhevingen Oppsummering Tilnærmingen til diskrimineringsvernet Diskrimineringsvernet Forståelsen av diskrimineringsgrunnlaget Tilretteleggingsregler og tilgjenge- lighet Valg av tilnærming og lov- givningstype utvalgets generelle vurderinger Innledning Behovet for rettslig beskyttelse av likeverdet og diskrimineringslov- givning som virkemiddel Ulike former for diskrimineringslovgivning Innledning Valg av type diskrimineringslov- givning som primært vern Nærmere om ulike former for sivilrettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne Innledning Kategori A: Menneskerettstilnærmingen Kategori B: Gruppetilnærmingen Kategori C: Samfunnsområdetilnærmingen Kategori D: Situasjonstilnærmingen 136 Utvalgets vurdering Forholdet til annet sivilrettslig diskrimineringsvern Innledning Forholdet til diskrimineringsvernet i arbeidsmiljøloven Forholdet til diskrimineringsvernet i boliglovgivningen Forholdet til alkohollovens inndragningsbestemmelse Supplerende lovgivning Innledning Grunnlovsvern Strafferettslig vern Innledning Straffeloven 135 a Straffeloven 349 a Tilretteleggingsregler Andre lovendringer Ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon Andre rettslige og ikke-rettslige virkemidler som kan bidra til bedret tilgjengelighet Innledning Politisk deltakelse Offentlige anskaffelser og innkjøpspolitikk Sektoransvar for gjennomgang av gjeldende regelverk og tiltak for å sikre bedret tilgjengelighet

10 Lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Utvalgets utgangspunkt og presentasjon av den videre fremstillingen Lovens formål Lovens virkeområde Saklig virkeområde Geografisk virkeområde Diskrimineringsgrunnlaget Innledning Diskrimineringsgrunnlagets betydning Nedsatt funksjonsevne som nøkkel- begrep Nærmere om innholdet i begrepet nedsatt funksjonsevne Innledning Varighet og alvorlighetsgrad Vilje og atferd Utseendemessige forhold Kvalifikasjoner Forholdet til andre diskriminerings- grunnlag Nærmere om eksisterende, tidligere, fremtidig og antatt nedsatt funksjonsevne, samt andres nedsatte funksjonsevne Diskrimineringsforbudet Innledning Forbudet mot direkte diskriminering Forbudet mot indirekte diskriminering Kravet til årsakssammenheng Begrensningen for saklig forskjellsbehandling Forbudet mot trakassering Trakasseringsforbudet Vernebestemmelsen Forbudet mot instruks Forbudet mot gjengjeldelse Forbudet mot medvirkning Positiv særbehandling Aktivitetsplikt Plikt til tilrettelegging Innledning Sentrale trekk ved det samlede forslaget til tilretteleggingsregler Universell utforming som rettslig standard Bakgrunn og begrunnelse Nærmere om innholdet i et krav til universell utforming Generelt om behovet for standarder Generell tilrettelegging Sentrale hensyn Pliktsubjektene Aktivitetsplikt Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Individuell tilrettelegging Sentrale hensyn Medansvar for klarlegging av tilretteleggingsbehovet Uforholdsmessighetsbegrensningen Arbeidslivet Skole og utdanning Barnehage Visse offentlige tilbud særskilt rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne Mangelfull tilrettelegging som diskriminering Universell utforming av bygg mv Sentrale hensyn Nærmere om bygg, anlegg og opparbeidede uteområder Kravet til nye bygg mv Kravet til eksisterende bygg mv Dispensasjonsadgang Standarder Oppsummering Bevisbyrde Opplysningsplikt i ansettelsessaker Organisasjoners adgang til å opptre som fullmektig Sanksjoner Innledning Pålegg om retting, stansing mv Nærmere om sanksjonens innhold Utvalgets vurdering Tvangsmulkt ved manglende etterlevelse av pålegg Erstatning og oppreisning Innledning Erstatning for økonomisk tap Oppreisning for krenkelse av ikkeøkonomisk art Oppsummering Straffesanksjon ved manglende etterlevelse av pålegg mv Håndheving Likestillings- og diskrimineringsapparatet

11 Felles håndheving Innledning Reglene om håndhevingen Antall uten dagaktivitet Plan- og bygningsmyndighetene Undersysselsetting Kostnader ved dagaktiviteter Andre lovendringer Alternative kostnader Innledning Oppsummering Endringer i sosialtjenesteloven Innledning Merknader til de enkelte Personlig assistanse bestemmelsene Dagaktivitet Merknader til de enkelte bestem Endringer i plan- og bygningsloven 225 melsene i lov om forbud mot diskri Endringer i arbeidsmiljøloven minering på grunnlag av nedsatt 11.5 Endringer i boliglovene funksjonsevne (diskriminerings- og 11.6 Endring i diskrimineringsombuds- tilgjengelighetsloven) loven Merknader til andre lovendringer Økonomiske og administrative Lov 13. desember 1991 nr. 81 om konsekvenser sosiale tjenester m.v Innledning Plan- og bygningslov 14. juni Uendret ressursbruk nr Kostnader og nytte ved utvalgets Lov om arbeidervern og arbeidsforslag miljø 4. februar 1977 nr Generelt om den samfunnsøkono Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eiermiske nytten seksjoner Avveiningen av kostnad og nytte Lov 29. mars 1999 nr. 17 om 12.4 Håndhevingen husleieavtaler Kostnader ved regler om tilrette Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadlegging byggjelag Innledning Lov 6. juni 2003 nr. 39 om buretts Plikten til generell tilrettelegging lag Plikten til individuell tilrette Lov... om Likestillings- og legging diskrimineringsombudet og Plikt til universell utforming av Likestillings- og bygg mv diskrimineringsnemnda Generelt Nærmere om kostnadsanalysene Litteraturliste Samfunnsøkonomisk nytte Kostnader ved endringer i Vedlegg sosialtjenesteloven Universell utforming Fra ideal Innledning til rettsnorm Personlig assistanse Kostnader ved å sikre universell Innledning utforming i Norge Antall nye brukere English Summary Antall timer per bruker Draft statute Act relating to Kostnader per time prohibition against discrimination Innsparinger på andre budsjett- on the basis of disability poster (Discrimination and Accessibility Oppsummering Act) and amendments to other Acts Dagaktivitet

12

13 Arbeidsmiljøloven BPA Burettslagslova Bustadbyggjelagslova CD-P-RP Diskrimineringsloven FNs rasediskrimineringskonvensjon Folketrygdloven For valtningsloven Grunnloven Helsepersonelloven Husleieloven Innst. O. Innst. S. Kommunehelsetjenesteloven Likestillingsloven Luftfartsloven Menneskerettsloven NOU Opplæringslova Ot.prp. Plan- og bygningsloven Rt. Skadeserstatningsloven SMED Forkortelser Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø. m.v. Brukerstyrt personlig assistanse. Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag. Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag. Committee on the Rehabilitation and Integration of People with disabilities. Foreslått lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv., Ot.prp. nr. 33 ( ). Diskrimineringsombudsloven Foreslått lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Ot.prp. nr. 34 ( ). ECOSOC Det økonomiske og sosiale råd i FN. ECRI European Commission against Racism and Intolerance. EF Det europeiske fellesskapet. EFTA European Free Trade Association. Eierseksjonsloven Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner. Ekteskapsloven Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. EMD Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. EMK Den europeiske menneskerettskonvensjonen av 4. november 1950 med tilleggsprotokoller. EU Den europeiske unionen. EU-traktaten Traktaten om Den europeiske union fra 1992 med senere endringer. EØS Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. EØS-loven Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) mv. FN Forente nasjoner. FNs kvinnekonvensjon FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner 18. desember FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering 7. mars Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i for valtningssaker. Kongeriget Norges Grundlov 17. mai Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler. Innstilling til Odelstinget. Innstilling til Stortinget. Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene. Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart. Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Norges offentlige utredninger. Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæring. Odelstingsproposisjon. Plan og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77. Norsk rettstidende. Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning. Senter mot etnisk diskriminering.

14 Sosialpakten Den europeiske sosialpakt fra 1961, revidert i Sosialtjenesteloven Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. SOU Statens offentliga utredningar (Sverige). SP FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra Spesialisthelsetjenesteloven Lov 2. juli nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. Straffeloven Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10. St.meld. Stortingsmelding. TEF Traktaten om opprettelse av det europeiske fellesskapet. TEU Traktaten om den europeiske unionen. Tvistemålsloven Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål. ULOBA Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse. Valgloven Lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. Vegloven Veglov 21. juni 1963 nr. 23. ØSK FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra ØSK-komiteen Den økonomiske og sosiale komité.

15 NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet 15 Utkast til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) og endringer i andre lover Lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 1 Formål Lovens formål er å sikre likeverd og fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne, og å hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes. 2 Virkeområde Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter. Loven gjelder i riket med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Kongen kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. Kongen kan bestemme om og i hvilken utstrekning bestemmelser i denne lov skal gjelde på norske skip i utenriksfar t, i norske sivile luftfartøyer i internasjonal trafikk, og på installasjoner og fartøy i arbeid på norsk kontinentalsokkel. 3 Aktivitetsplikt Offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig innenfor sine virkefelt for å fremme lovens formål. Arbeidsgivere i offentlig og privat sektor skal arbeide aktivt for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. 4 Forbud mot diskriminering Direkte og indirekte diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunnlag av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt, eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon. Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunnlag av nedsatt funksjonsevne blir stilt særlig ufordelaktig sammenliknet med andre. Med indirekte diskriminering i arbeidslivet menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stilles dårligere enn andre arbeidssøkere eller arbeidstakere på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her. Forbudet mot diskriminering i paragrafen her omfatter diskriminering på grunnlag av funksjonsevne som er nedsatt, har vært nedsatt, vil kunne bli nedsatt eller antas å være nedsatt, samt diskriminering på grunnlag av andre personers nedsatte funksjonsevne. Det er forbudt å medvirke til brudd på diskrimineringsforbudet i paragrafen her. Diskriminering som skyldes mangelfull fysisk tilrettelegging er uttømmende regulert i 9 og 10. Moshuus og Strøm foreslår at fjerde ledd og sjette ledd utgår. 5 Forbud mot trakassering Trakassering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å

16 16 NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende. Forbudet mot trakassering i paragrafen her omfatter trakassering på grunnlag av funksjonsevne som er nedsatt, har vært nedsatt, vil kunne bli nedsatt eller antas å være nedsatt, samt trakassering på grunnlag av andre personers nedsatte funksjonsevne. Det er forbudt å medvirke til brudd på bestemmelsen i første til tredje ledd. Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner eller utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og søke å hindre at det skjer trakassering i strid med paragrafen her. Moshuus og Strøm foreslår at tredje ledd utgår. 6 Forbud mot instruks Det er forbudt å gi instruks om å diskriminere eller trakassere i strid med 4 og 5. Det er også forbudt å gi instruks om gjengjeldelse i strid med 7. Det er forbudt å medvirke til brudd på bestemmelsen i første ledd. 7 Forbud mot gjengjeldelse Det er forbudt å gjøre bruk av gjengjeldelse overfor noen som har fremmet klage om brudd på bestemmelsene i 4, 5, 6, 9 eller 10, eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet. Dette gjelder ikke dersom klageren har opptrådt grovt uaktsomt. Første ledd gjelder tilsvarende for vitner i en klagesak. Det er også forbudt å gjøre bruk av gjengjeldelse overfor noen som har unnlatt å følge en instruks i strid med 6. Det er forbudt å medvirke til brudd på forbudet mot gjengjeldelse i paragrafen her. 8 Positiv særbehandling Særbehandling som bidrar til å fremme lovens formål, anses ikke som diskriminering etter loven her. Særbehandlingen skal opphøre når formålet med den er oppnådd. 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Offentlig virksomhet og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, hvor vidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn. Brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering dersom en person med nedsatt funksjonsevne rammes av den mangelfulle tilretteleggingen. Det regnes ikke som diskriminering etter fjerde ledd dersom virksomheten oppfyller nærmere bestemmelser i lov eller forskrift om innholdet i plikten til universell utforming. 10 Plikt til individuell tilrettelegging Arbeidsgiver har plikt til å foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet likeverdig med andre. Skole- og utdanningsinstitusjon har plikt til å foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og under visning for å sikre at en elev eller student med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Kommunal myndighet har plikt til å foreta rimelig individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter. Kommunal myndighet har plikt til å foreta rimelig individuell tilrettelegging av offentlige tjenestetilbud som dagaktivitet, avlastningshjem mv. av varig karakter for den enkelte, og som er særskilt rettet inn mot personer med nedsatt funksjonsevne. Plikten etter første til fjerde ledd omfatter ikke tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde. Ved vurderingen av om tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det sær-

17 NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet 17 lig legges vekt på de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser og tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer. Brudd på plikten til rimelig individuell tilrettelegging etter første til femte ledd regnes som diskriminering. 11 Plikt til universell utforming av bygg og anlegg mv. Bygg, anlegg og opparbeidede uteområder rettet mot allmennheten som oppføres eller ferdigstilles etter vesentlige endringsarbeider (hovedombygging) etter 1. januar 2009, skal være universelt utformet. Bygg, anlegg og opparbeidede uteområder rettet mot allmennheten skal være universelt utformet fra 1. januar Plan- og bygningsmyndighetene skal sikre at kravene i første og andre ledd overholdes ved behandling av planer og søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsmyndighetene kan gi dispensasjon fra plikten etter første og andre ledd der det foreligger vernehensyn eller andre særlig tungtveiende grunner. Klage over slik dispensasjon kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda av representative organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Likestillings- og diskrimineringsnemnda kan treffe vedtak om å oppheve slik dispensasjon. Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om innholdet i plikten til universell utforming etter første og andre ledd. Statlig plan- og bygningsmyndighet kan reise søksmål om full overprøving av et opphevingsvedtak etter femte ledd etter reglene i diskrimineringsombudsloven 12. Moshuus og Strøm foreslår at hele bestemmelsen utgår. Buvik, Fjellanger og Larsen foreslår plikten til universell utforming utvidet til også å gjelde IKT og samferdsel, se kapittel Bevisbyrde Hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted brudd på bestemmelsene i 4, 5, 6, 7, 9 eller 10, skal det legges til grunn at brudd har funnet sted, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen sannsynliggjør at det likevel ikke har funnet sted slikt brudd. Moshuus og Strøm foreslår at bestemmelsen får følgende ordlyd: Dersom den som mener seg krenket etter 4, 5, 6, 7 eller 10 fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering i strid med disse bestemmelsene, må den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slikt brudd. 13 Arbeidsgivers opplysningsplikt i tilsettingssaker Arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med 4 første ledd eller 10 første ledd, kan kreve at arbeidsgiveren skriftlig opplyser om utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet hos den som ble ansatt. 14 Organisasjoners adgang til å opptre som fullmektig mv. Som fullmektig i forvaltningssak etter loven her kan brukes en organisasjon som helt eller delvis har til formål å arbeide mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Som prosessfullmektig i saker for domstolene etter loven her kan brukes en person utpekt av og med tilknytning til en organisasjon som helt eller delvis har til formål å arbeide mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder ikke i saker som nevnt i tvistemålsloven 44 første ledd. Retten kan nekte å godta en prosessfullmakt hvis det etter rettens skjønn er fare for at prosessfullmektigen ikke har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta partens interesser på en tilfredsstillende måte. En prosessfullmektig skal ved siden av fullmakt som nevnt i tvistemålsloven 46, til samme tid fremlegge skriftlig orientering fra organisasjonen om prosessfullmektigens kvalifikasjoner. Moshuus og Strøm foreslår at andre, tredje og fjerde ledd utgår. 15 Håndheving Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal med unntak av 16 føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av loven her, jf. diskrimineringsombudsloven. Plan- og bygningsmyndighetene skal føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av loven her i samsvar med 11.

18 18 NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet 16 Oppreisning og erstatning Den som forsettlig eller grovt uaktsomt opptrer i strid med 4, 5 første til fjerde ledd eller 7 kan pålegges å betale oppreisning til fornærmede. Oppreisningen fastsettes til det beløp som finnes rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Arbeidssøker eller arbeidstaker kan kreve oppreisning for overtredelse av 4, 5 første til fjerde ledd eller 7 i arbeidslivet uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Tilsvarende gjelder for den som søker om å bli eller som er medlem eller deltaker i en arbeidstaker-, arbeidsgiver- eller yrkesorganisasjon. Oppreisning ved brudd på plikten til individuell tilrettelegging etter 10 kan likevel kreves etter reglene i første og andre ledd dersom pålegg om stansing, retting mv. etter reglene i diskrimineringsombudsloven ikke kan avhjelpe følgene av diskrimineringen. Erstatning for økonomisk tap som følge av brudd på loven her, kan kreves etter de alminnelige erstatningsregler. Moshuus og Strøm foreslår at andre ledd utgår. Buvik, Fjellanger og Larsen foreslår at første ledd får følgende ordlyd: Den som forsettlig eller uaktsomt opptrer i strid med 4, 5 første til fjerde ledd eller 7 kan pålegges å betale oppreisning til fornærmede. Oppreisningen fastsettes til det beløp som finnes rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. 17 Ikraftsetting Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Andre lovendringer Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. 4-2 skal lyde: 4-2. Tjenester. De sosiale tjenester skal omfatte a) praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse og personlig assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, b) avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, c) støttekontakt for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer, d) plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, e) meningsfylt dagaktivitet for personer i yrkesaktiv alder som på grunn av kognitive eller sammensatte funksjonsnedsettelser ikke kan delta i alminnelig yrkesmessig aktivitet eller varig tilrettelagt arbeid, f) lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 4-3 skal lyde: 4-3. Hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv. De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk hjelp eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter 4-2 bokstav a-e. Moshuus og Strøm foreslår at bestemmelsene i 4-2 og 4-3 forblir uendret. Plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr skal lyde: 2. Formål Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging samt å sikre estetiske hensyn. Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår og for å sikre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 54 B skal lyde: 54 B Forbud mot forskjellsbehandling/ diskriminering 1. Direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politisk syn,

19 NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet 19 medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne eller alder er forbudt. 2. Ved forskjellsbehandling på grunn av kjønn gjelder lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven). 3. Ved diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne gjelder lov xx.yy.zz om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). 54 F oppheves. Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner 3 a skal lyde: 3 a Forbud mot diskriminering I vedtektene kan det ikke settes vilkår for å være sameier som tar hensyn til homofil legning, leveform eller orientering. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte godkjenning av en sameier eller bruker av eiendommen eller tillegges vekt ved bruk av eventuell forkjøpsrett. Hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering i strid med første ledd, skal slik diskriminering anses som bevist, med mindre den som har utført handlingen sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted. Om erstatningsansvar for ulovlig diskriminering etter første ledd gjelder vanlige erstatningsregler. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av første ledd, jf. diskrimineringsombudsloven. Ved tilsvarende diskriminering gjelder også likestillingsloven (lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene), diskrimineringsloven (lov... om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.) og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (lov... om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne). Lov 29. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler 1-8 skal lyde: 1-8 Forbud mot diskriminering Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til homofil legning, leveform eller orientering. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personsskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet. Hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering i strid med annet ledd, skal slik diskriminering anses som bevist, med mindre den som har utført handlingen sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted. Om erstatningsansvar for ulovlig diskriminering etter annet ledd gjelder vanlige erstatningsregler. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av første ledd, jf. diskrimineringsombudsloven. Ved tilsvarende diskriminering gjelder også likestillingsloven (lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene), diskrimineringsloven (lov... om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.) og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (lov... om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne). Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag 1-4 skal lyde: 1-4. Forbod mot diskriminering (1) I vedtektene kan det ikkje setjast vilkår for å vere andelseigar som tek omsyn til homofil legning, leveform eller orientering, og slike omstende kan ikkje reknast som sakleg grunn til å nekte godkjenning av ein andelseigar eller ha vekt ved tildeling av bustad. (2) Dersom det ligg føre omstende som gir grunn til å tru at det har funne stad diskriminering i strid med første ledd, skal slik diskriminering leggjast til grunn som bevist, om ikkje den som har utført handlinga gjer det sannsynleg at det likevel ikkje har funne stad diskriminering i strid med lova her. (3) Om skadebotansvar for ulovleg diskriminering gjeld vanlege skadebotreglar. (4) Likestillings- og diskrimineringsombodet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal føre tilsyn med og medverke til gjennomføring av første ledd, jf. diskrimineringsombudsloven. (5) Ved tilsvarande diskriminering gjeld også likestillingsloven (lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene), diskrimineringsloven (lov... om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.) og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (lov... om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne).

20 20 NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag 1-5 skal lyde: 1-5. Forbod mot diskriminering (1) I vedtektene kan det ikkje setjast vilkår for å vere andelseigar som tek omsyn til homofil legning, leveform eller orientering, og slike omstende kan ikkje reknast som sakleg grunn til å nekte godkjenning av ein andelseigar eller ha vekt ved bruk av forkjøpsrett. (2) Dersom det ligg føre omstende som gir grunn til å tru at det har funne stad diskriminering i strid med første ledd, skal slik diskriminering leggjast til grunn som bevist, om ikkje den som har utført handlinga gjer det sannsynleg at det likevel ikkje har funne stad diskriminering i strid med lova her. (3) Om skadebotansvar for ulovleg diskriminering gjeld vanlege skadebotreglar. (4) Likestillings- og diskrimineringsombodet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal føre tilsyn med og medverke til gjennomføring av første ledd, jf. diskrimineringsombudsloven. (5) Ved tilsvarande diskriminering gjeld også likestillingsloven (lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene), diskrimineringsloven (lov... om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.) og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (lov... om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne). Lov... om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda 1 skal lyde: 1 Formål og virkeområde Loven her gir regler om organiseringen av og virksomheten til Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (nemnda). Ombudet og nemnda skal føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av følgende regelverk: 1. Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene, hvis ikke annet fremgår av denne loven 2. Lov... om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv., hvis ikke annet fremgår av denne loven 3. Lov... om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, hvis ikke annet fremgår av denne loven 4. Lov 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø kapittel X A og X B. 5. Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner 3a annet ledd 6. Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler 1-8 annet ledd 7. Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag 1-4 annet ledd 8. Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag 1-5 annet ledd Ombudet skal føre tilsyn med at norsk rett og for valtningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter følgende konvensjoner: 1. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 18. desember 1979 om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner. 2. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 21. desember 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) DATO: LOV-2008-06-20-42 DEPARTEMENT: BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Besl. O. nr. 90. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 90. Jf. Innst. O. nr. 68 ( ) og Ot.prp. nr. 44 ( )

Besl. O. nr. 90. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 90. Jf. Innst. O. nr. 68 ( ) og Ot.prp. nr. 44 ( ) Besl. O. nr. 90 (2007 2008) Odelstingsbeslutning nr. 90 Jf. Innst. O. nr. 68 (2007 2008) og Ot.prp. nr. 44 (2007 2008) År 2008 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Besl. O. nr. 69. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 69. Jf. Innst. O. nr. 71 ( ) og Ot.prp. nr. 34 ( )

Besl. O. nr. 69. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 69. Jf. Innst. O. nr. 71 ( ) og Ot.prp. nr. 34 ( ) Besl. O. nr. 69 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 69 Jf. Innst. O. nr. 71 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) År 2005 den 25. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 51 Lov om likestilling

Detaljer

Likeverd og tilgjengelighet - fra ide til bindende lovverk

Likeverd og tilgjengelighet - fra ide til bindende lovverk Likeverd og tilgjengelighet - fra ide til bindende lovverk Et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på diskriminering og personer med nedsatte funksjonsevner Partnerforum 10. oktober 2008 Aslak Syse Institutt

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: EO HI/an 924/527/05 HH 30. desember 2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: EO HI/an 924/527/05 HH 30. desember 2005 STEE A ET S6lK3 NR,: 0 9 JAN 2006 F1V[)/Eii;r N'ili f*h: C. Nr-k, Justisdepartmentet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 200504026 EO HI/an 924/527/05 HH 30. desember

Detaljer

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Universell utforming Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Parkeringsplasser 5-10% av p-plassene, minimum 1 plass ved alle bygg NHF mener det alltid

Detaljer

Ot.prp. nr. 44. Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) (2007 2008)

Ot.prp. nr. 44. Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) (2007 2008) Ot.prp. nr. 44 (2007 2008) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Særskilt vedlegg: NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. Ot.prp.

Detaljer

Tilgjengelighet til varer og tjenester. Temamøte Standard Norge 24. august 2009 Thea Bull Skarstein

Tilgjengelighet til varer og tjenester. Temamøte Standard Norge 24. august 2009 Thea Bull Skarstein Tilgjengelighet til varer og tjenester Temamøte Standard Norge 24. august 2009 Thea Bull Skarstein Oversikt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt

Detaljer

Sak nr. 58/2015. Vedtak av 4. oktober Sakens parter. A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 58/2015. Vedtak av 4. oktober Sakens parter. A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 58/2015 Vedtak av 4. oktober 2016 Sakens parter A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Johans

Detaljer

Lovvedtak 96. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 441 L (2012 2013), jf. Prop. 88 L (2012 2013)

Lovvedtak 96. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 441 L (2012 2013), jf. Prop. 88 L (2012 2013) Lovvedtak 96 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 441 L (2012 2013), jf. Prop. 88 L (2012 2013) I Stortingets møte 10. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

Universell utforming- politikk og lovgivning. Toril Bergerud Buene, Deltasenteret

Universell utforming- politikk og lovgivning. Toril Bergerud Buene, Deltasenteret Universell utforming- politikk og lovgivning Toril Bergerud Buene, Deltasenteret Fra omsorg til rettigheter 1981 var FNs internasjonale år for funksjonshemmede med slagordet full deltagelse og likestilling

Detaljer

Ot.prp. nr. 6 ( )

Ot.prp. nr. 6 ( ) Ot.prp. nr. 6 (2001-2002) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler Antirasistisk Senter og JURK - Juridisk rådgivning for kvinner. Juli 2012 Håndboka er utviklet for prosjektet ART Awareness

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering

Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Kontaktperson: Ann Kristin Krokan Telefon: 977 70 195 Dato: 2009-30-12 Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering ULOBA,

Detaljer

JUSTISDE PARTEMENTET 0 6 DES2005. Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005, Dep 0030 OSLO

JUSTISDE PARTEMENTET 0 6 DES2005. Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005, Dep 0030 OSLO Rand ab erg kommune Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005, Dep 0030 OSLO JUSTISDE PARTEMENTET 0 6 DES2005 SAKSNR.: ZLO ` AVD/KONT/E1EH: L.OV / c. 0 / DOK,NR. ARKIVKODE: Arkivsaknr. Arkivkode

Detaljer

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Seniorrådgiver May Schwartz Tema Likestillings- og diskrimineringsombudet Ombudets roller og arbeidsmåte Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsvernet

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Helene Jesnes og Cathrine Sørlie Likestillings- og diskrimineringsombudet Frittstående offentlig forvaltningsorgan

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. Ringerike, 9. september 2009 Britt Falmår

UNIVERSELL UTFORMING. Ringerike, 9. september 2009 Britt Falmår UNIVERSELL UTFORMING Ringerike, 9. september 2009 Britt Falmår Fylkesmannens roller: Være kongens og regjeringens øverste representant i fylkene Følge opp Stortingets og regjeringens vedtak og mål gjennom

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Barne- og likestillingsdepartementet Akersgata 59 Pb 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Det vises til høringsbrev om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov,

Detaljer

Vår ref.: /E: 022 &13/HAL, Deres ref.: Kristiansand, (Bes oppgitt ved henvendelse)

Vår ref.: /E: 022 &13/HAL, Deres ref.: Kristiansand, (Bes oppgitt ved henvendelse) KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALDIREKTØREN HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Det Kongelige justis- og politidepartement Lovavdelingen JUSTISDEPA' E' ENTET Postboks 8005 Dep 2 7 DES 200 0030 OSLO at>v Nsila;,zH:t.-e,

Detaljer

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 5 Deres ref.: 200902447-/ELR Vår ref.: 09/4615 Saksbehandler: INB Telefon: 24 1635 42 E-post:

Detaljer

2.1 Innledning... 57 2.2 Offentlige myndigheters aktivitetsplikt... 58 2.3 Arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoners aktivitetsplikt...

2.1 Innledning... 57 2.2 Offentlige myndigheters aktivitetsplikt... 58 2.3 Arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoners aktivitetsplikt... Innhold Innledning... 17 1.1 Likestillingslovens historikk hovedtrekk... 17 1.2 Rettskildesituasjonen... 20 1.2.1 Innledning... 20 1.2.2 EU- og EØS-ret ten... 22 1.2.3 FNs kvinnekonvensjon... 26 1.2.4

Detaljer

Kvinne ikke diskriminert ved ansettelse grunnet etnisitet. En etnisk russisk kvinne hevdet at hun ble diskriminert grunnet sin etnisitet da hun

Kvinne ikke diskriminert ved ansettelse grunnet etnisitet. En etnisk russisk kvinne hevdet at hun ble diskriminert grunnet sin etnisitet da hun NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/835-15 /SF-801, SF-422, SF-421, SF-512.1, SF-902, SF-821, SF-825, SF-833, SF-853 / Dato: 02.11.2011 Kvinne ikke diskriminert ved ansettelse grunnet etnisitet

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep N-0032 Oslo Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/793-32- MBA 08.10.2013 Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL REGLER FOR GJENNOMFØRING AV DIREKTIVET OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

Detaljer

AUST- AGDER FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN

AUST- AGDER FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN mm 2 1 DES.; Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo AUST- AGDER FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN JUSTISDEPARTEMENTET 2 2 DES2005, A RNR,t _ O O 11,fitIt011'i!f:s,"!?; LOV Øn. %iurk00c:

Detaljer

Manglende universell utforming av inngangsparti på treningssenter

Manglende universell utforming av inngangsparti på treningssenter Manglende universell utforming av inngangsparti på treningssenter Snåsa Treningssenter ble klaget inn for ombudet grunnet tung inngangsdør uten fungerende automatisk døråpner. Dette medfører at senteret

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Til rette vedkommende Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A som møtte opp på ombudets kontor 12. september

Detaljer

Sak nr. 35/2015. Vedtak av 17. mars Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 35/2015. Vedtak av 17. mars Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 35/2015 Vedtak av 17. mars 2016 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Ivar Danielsen (møteleder) Usman Ivar Shakar Astrid Merethe Svele Anne Lise Rønneberg

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Ving Reisebyrå AS v/christian Fr.Grønli Karl Johans gt. 18 0159 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Detaljer

Ha rett og få rett? v/silje S Hasle

Ha rett og få rett? v/silje S Hasle Ha rett og få rett? v/silje S Hasle Hva trenger vi av kunnskap for å hjelpe medlemmer? Kjennskap til reglene Vite når de gjelder Strategisk kunnskap; hvordan få gjennomslag? Hvor finner vi reglene? Skole

Detaljer

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen Diskrimineringsjussen i et nøtteskall Stian Sigurdsen Diskrimineringsvernet Likestillings- loven Diskrimineringsloven Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven (DTL) Arbeidsmiljøloven kapittel 13 kjønn verner

Detaljer

Klager ikke utsatt for diskriminering eller manglende tilrettelegging ved arbeid i barnehage

Klager ikke utsatt for diskriminering eller manglende tilrettelegging ved arbeid i barnehage Vår ref.: Dato: 11/504-21- DFR 06.03.2012 Klager ikke utsatt for diskriminering eller manglende tilrettelegging ved arbeid i barnehage A, som har dysleksi, klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Spørsmål om trakassering på utested

Spørsmål om trakassering på utested Spørsmål om trakassering på utested Ombudet har tatt stilling til om en person har blitt utsatt for trakassering på grunn av nasjonal opprinnelse på et utested. Klager hevder at han ble utsatt for gjentatt

Detaljer

Håndheving og bevis *

Håndheving og bevis * Håndheving og bevis * HÅNDHEVING AV INDIVIDUELLE RETTIGHETER Brudd på diskrimineringsforbud reaksjoner Hensynet til effektiv sanksjonering ved brudd på diskrimineringsforbudet - Direktiv 2000/43 art, 15,

Detaljer

WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK 06/1208

WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK 06/1208 Dok. ref. Dato: 06/1208-44/LDO-331//MSOE 07.06.2007 WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK 06/1208 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra

Detaljer

Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv.

Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv. Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv. HR-nettverk Akershus og Østfold Adv. Mårten Brandsnes Faret KS Advokatene Ny Likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

10/ /SF-511, SF-419//IG Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling

10/ /SF-511, SF-419//IG Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling NOTAT Til: Fra: Ingeborg Grimsmo Vår ref. Dato: 10/1741-12/SF-511, SF-419//IG 12.02.2011 Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling Kvinne ble diskriminert

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Norwegians onlinebooking er ikke universelt utformet Ombudet fant at onlinebookingen på Norwegians internettside ikke er universelt utformet fordi det

Detaljer

NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet - utkast til høringssvar

NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet - utkast til høringssvar Sosial- og helsedirektoratet Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005, Dep. 0030 Oslo eres ref: J P r` P1,11NENTET SAK,>MR.: AR)/i10NI /rsbi' aksbehandler: iml år ref: 05/4153 rkivkode: ato: 22.12.2005

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 12/666

Ombudets uttalelse i sak 12/666 Vår ref.: Dato: 12/666 27.06.2013 Ombudets uttalelse i sak 12/666 Saksnummer: 12/666 Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 21. februar 2013

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

SAKSNR.: 13 DES 2005 AVD/KONT/BER DOK.NR, ARKNKODE: Deres ref EO HUanDato 16. november 2005

SAKSNR.: 13 DES 2005 AVD/KONT/BER DOK.NR, ARKNKODE: Deres ref EO HUanDato 16. november 2005 JUSTISDEPARTEMENTET SAKSNR.: 13 DES 2005 AVD/KONT/BER DOK.NR, ARKNKODE: Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo vår ref. SEM/FG/tfa Deres ref. 200504026 EO HUanDato 16.

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 50 Lov om Likestillings-

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/49-7-AAS UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/49-7-AAS UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET GAMESTOP NORWAY AS Jernbanetorget 6 0154 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/49-7-AAS 26.10.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Likestillings-

Detaljer

Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Barne, -likestillings- og inkluderingsdepartementet Dato: 17.12.2015 Vår ref: 15/4790 - EGF (15/47678) Deres ref: Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høringsuttalelse til NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet Arkivsaksnr.: 05/26637

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høringsuttalelse til NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet Arkivsaksnr.: 05/26637 Saksframlegg Høringsuttalelse til NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet Arkivsaksnr.: 05/26637 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse til NOU 2005:8

Detaljer

Prop. 81 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 81 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 81 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) 2 Prop. 81 L 2016 2017 Innhold 1 Hovedinnholdet

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 Kunnskapsdepartementet Utviklingsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSTØTTE FOR

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

Kommune brøt ikke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven på grunn av manglende tilrettelegging

Kommune brøt ikke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven på grunn av manglende tilrettelegging NOTAT Til: Fra: Monica Andresen Unntatt Offentlighet teieplikt Offl 13 Opplysn som er underlagde Vår ref. 09/436-28 /SF-471, SF-551, SF-711, SF-814, SF-902 / Dato: 19.05.2011 Kommune brøt ikke diskriminerings-

Detaljer

Norges Blindeforbund Synshemmedes organisasjon

Norges Blindeforbund Synshemmedes organisasjon Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo, 21.12.2009 Høring NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern. Norges Blindeforbund viser til høringsbrev av 26.06.09 der NOU 2009:

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2009: 14

Norges offentlige utredninger 2009: 14 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr.

Detaljer

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler dette er det rette

Detaljer

Uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av nedsatt funksjonsevne

Uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av nedsatt funksjonsevne Vår ref.: Dato: 11/2038-27- 04.02.2013 Saksnummer: 11/2038 Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 27. april 2012 Uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av nedsatt

Detaljer

Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne

Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne PK-nettverket 4. mars 2015 v/ juridisk seniorrådgiver Berit Hernes Bakke, Avdeling for personalstøtte Disposisjon Hovedregelen og utgangspunktet

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett - Legeforeningen 19. mars Emma Caroline Hermanrud og Helene Jesnes

Likestillings- og diskrimineringsrett - Legeforeningen 19. mars Emma Caroline Hermanrud og Helene Jesnes Likestillings- og diskrimineringsrett - Legeforeningen 19. mars 2014 Emma Caroline Hermanrud og Helene Jesnes Dagens tema Ombudets kompetanse Diskrimineringslovverket Graviditet, etnisitet/språk og individuell

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ LOM UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILRETTELEGGING

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ LOM UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILRETTELEGGING Vivikes Kongensgate 11 7011 TRONDHEIM Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1378-12-LOM 08.01.10 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILRETTELEGGING Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Høringssvar - forslag om ny skipsarbeiderlov

Høringssvar - forslag om ny skipsarbeiderlov Nærings- og handelsdepartementet v/terje Hernes Pettersen Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/2178-2- HCF 12/4565-1 31.01.2013 Høringssvar - forslag om ny skipsarbeiderlov Likestillings-

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett

Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Carl Fredrik Riise seniorrådgiver i Veiledningsavdelingen i LDO Målsettinger for dagen At dere vet hva diskriminering er. At dere vet litt om hvordan dere som tillitsvalgte

Detaljer

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Definisjoner Faglig definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Høringsinstanser i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200902327-/EKH 25.06.2009 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Forskrift om tilskudd

Detaljer

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse NOTAT Vår ref. 11/53-15 /SF-471, SF-514.6, SF-711, SF-821, SF-826, SF-902 / Dato: 07.11.2011 Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: SAKENS

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Dok. ref. Dato: 08/670-14/SF-422, SF-711, SF-902//CAS 08.05.2009 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

Innst. O. nr. 70. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 70. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 70 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrajonskomiteen om lov om

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Bergen bystyre behandlet saken i møtet 071209 sak 239-09 og fattet følgende vedtak: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14 Et helhetlig

Detaljer

Ot.prp. nr. 33. Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) ( )

Ot.prp. nr. 33. Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) ( ) Ot.prp. nr. 33 (2004 2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) Særskilt vedlegg: NOU 2002: 12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering Innhold

Detaljer

Manglende universell utforming av inngangsparti

Manglende universell utforming av inngangsparti Manglende universell utforming av inngangsparti Restaurantens inngangsparti består av flere trappetrinn. Besøkende i rullestol kan benytte en sideinngang, og må deretter ta vareheisen og så kjøre gjennom

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/363-6-AAS UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM UNIFORMSREGLEMENT ER I STRID MED DISKRIMINERINGSLOVEN

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/363-6-AAS UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM UNIFORMSREGLEMENT ER I STRID MED DISKRIMINERINGSLOVEN ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK: Vår ref. Deres ref. Dato: 08/363-6-AAS 16.07.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM UNIFORMSREGLEMENT ER I STRID MED DISKRIMINERINGSLOVEN Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Brukeren i sentrum. Gode argumenter for universell utforming

Brukeren i sentrum. Gode argumenter for universell utforming Brukeren i sentrum Gode argumenter for universell utforming Brukeren i sentrum Gode argumenter for universell utforming NOKIOS, 28.10.2014 Kjetil Knarlag Universell, NTNU Leder NOKIOS 2014 - Universell

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke

Detaljer

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 mail: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 17/2010 Sakens parter: A. Norsk

Detaljer

SAMMENDRAG. Eksamen i matematikk ikke diskriminerende for elev med dyskalkuli

SAMMENDRAG. Eksamen i matematikk ikke diskriminerende for elev med dyskalkuli SAMMENDRAG Eksamen i matematikk ikke diskriminerende for elev med dyskalkuli To foreldre klagde på matematikkeksamen i grunnskolen, og påberopte seg at denne var diskriminerende for deres datter, som har

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Forståelse og bruk av begreper innen universell utforming Av Eilin Reinaas Ulike lovverk Begrepsavklaring Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige

Detaljer

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1.

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Vår ref.: Dato: 13/7 18.09.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

JUST I SO DEPARTEM ENTET

JUST I SO DEPARTEM ENTET JUST I SO DEPARTEM ENTET SAKSfvR.: 2 1 DESZ00S AVC)/KON TB[H: / C) / 14/ DOK.(vR. ARKIVKODE: Justisdepartementet, Lovavdelingen Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo Oslo 15.12.05 Deres ref 200504026 EO HI /an

Detaljer

Inkluderende læringsmiljø. Krav, rettigheter og plikter?

Inkluderende læringsmiljø. Krav, rettigheter og plikter? Inkluderende læringsmiljø Krav, rettigheter og plikter? Studieveiledernes verktøykasse: Et inkluderende læringsmiljø Kjetil Knarlag Prosjektleder Universell 2 Om universell Universell er opprettet av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/639-5 08/3813 25.06.2010 NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/169-20-MBA 08.07.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/169-20-MBA 08.07.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/169-20-MBA 08.07.2011 Aurora kino i Tromsø skal utbedres i løpet av året Norges Handikapforbund klaget på at kinoen ikkje var universelt utformet, og mente det måtte bygges

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

Forskrift om universell utforming av IKT. Frank Fardal

Forskrift om universell utforming av IKT. Frank Fardal Forskrift om universell utforming av IKT Frank Fardal Universell utforming I! «Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig av funksjonshemning.» Tim Berners-Lee,

Detaljer

Foreldre som sitter i rullestol og skal levere og hente barn i Olsvik barnehage er ikke i stand til å komme seg opp til barnehagens annen etasje.

Foreldre som sitter i rullestol og skal levere og hente barn i Olsvik barnehage er ikke i stand til å komme seg opp til barnehagens annen etasje. Saknr: 10/1943 Lovanvendelse: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9. Hele uttalelsen datert: 07.04-2011: OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Likestillings) og diskrimineringsombudet bygger på partenes

Detaljer

Diskriminerings og likestilliningsrett. Generelle grunnbegreper

Diskriminerings og likestilliningsrett. Generelle grunnbegreper Diskriminerings og likestilliningsrett Generelle grunnbegreper Historikk Frihet og likhet, arven fra opplysningstiden Noen trekk ved rettsutviklingen, diskrimineringsvernets framvekst - Verdenserklæringen,

Detaljer

Uttalelse - anonymisert versjon

Uttalelse - anonymisert versjon Til: Fra: Arshad Khan Dok. ref. Dato: 08/1345-11/SF-//AKH 23.02.2009 Uttalelse - anonymisert versjon UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. september

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011 NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / Dato: 03.10.2011 En kvinne anførte at hun hadde blitt diskriminert av et vikarbyrå, da et tilbud falt bort etter at

Detaljer

06/1051-24/LDO-//RLI 18.06.2007. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på brudd på diskrimineringsloven fra A.

06/1051-24/LDO-//RLI 18.06.2007. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på brudd på diskrimineringsloven fra A. Dok. ref. Dato: 06/1051-24/LDO-//RLI 18.06.2007 ANNONYMISERT FULLTEKSTVERSJON AV SAKEN Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på brudd

Detaljer