2.1 Innledning Offentlige myndigheters aktivitetsplikt Arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoners aktivitetsplikt...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.1 Innledning... 57 2.2 Offentlige myndigheters aktivitetsplikt... 58 2.3 Arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoners aktivitetsplikt..."

Transkript

1 Innhold Innledning Likestillingslovens historikk hovedtrekk Rettskildesituasjonen Innledning EU- og EØS-ret ten FNs kvinnekonvensjon ILO-konvensjoner og generelle menneskerettighetskonvensjoner Likestillingsloven og tariffavtaler Vern mot dis kriminering nyere lov givning Arbeidsmiljøloven kapittel Diskrimineringsloven Boliglovene Forslag til lov om diskriminering på grunn av ned satt funk sjonsevne Diskriminering på fl ere grunnlag Diskrimineringsombudsloven Del I Likestillingsloven (Lo vens for mål) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Kapittel 2 Nærmere om innhol det i Lo vens for mål om å frem me likestilling mellom kjønnene For må let om like mu ligheter til ut dan ning, ar beid og kul tu rell og fag lig ut vik ling Kapittel 3 Eksempler på praksis fra Kla genemnda for likestilling og Likestillings- og Diskrimineringsnemnda a. (Plikt til å arbeide for likestilling) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Forholdet til annet lov- og regelverk/internasjonal rett Kapittel 2 Aktivitetsplikten Innledning Offentlige myndigheters aktivitetsplikt Arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoners aktivitetsplikt Kapittel 3 Redegjørelsesplikt i årsberetning og årsbudsjett Innledning Redegjørelsesplikt i årsberetning og i årsbudsjett Håndheving av redegjørelsesplikten... 64

2 8 Innhold Kapittel 4 Praksis fra Klagenemnda for likestilling og Likestillings- og diskrimineringsnemnda b. (Inkorporering av FNs kvinnekonvensjon) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Konvensjonens stilling i norsk rett (pr. desember 2007) Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Kapittel 2 Nærmere om konvensjonens innhold Konvensjonens tekst i norsk oversettelse FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner Den valgfrie tilleggsprotokollens tekst i norsk oversettelse Valgfri protokoll til FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner Kort om konvensjonens materielle bestemmelser Om overvåkingen av FNs kvinnekonvensjon Innledning Statsrapportering Individuell klageadgang Kapittel 3 Eksempler fra praksis fra Klagenemnda for likestilling og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (Lovens virkeområde) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Kapittel 2 Nærmere om reglene i Hovedregelen om lovens virkeområde Unntaket for indre forhold i trossamfunn Forholdet til FNs kvinnekonvensjon Særregel om håndheving av loven på nærmere angitte områder Hjemmel for å gi bestemmelser om unntak fra lovens virkeområde Forskrift om utsendte arbeidstakere Kort om NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn Kapittel 3 Praksis fra Klagenemnda for likestilling og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (Generalklausul) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Bestemmelsens rekkevidde Forholdet til annet lov- og regelverk/internasjonal rett Kapittel 2 Nærmere om reglene i likestillingsloven Direkte og indirekte forskjellsbehandling innledning Forbudet mot direkte forskjellsbehandling Hovedregler Forbudet mot direkte diskriminering unntak Indirekte forskjellsbehandling Forbudet mot indirekte forskjellsbehandling hovedregler Forbudet mot indirekte forskjellsbehandling unntak

3 Innhold Forbudet mot gjengjeldelse Innledning Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Bestemmelsens rekkevidde Nærmere om innholdet i gjengjeldelsesforbudet Forbudet mot instruks om handlinger i strid med likestillingsloven Innledning Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Bestemmelsens rekkevidde Nærmere om innholdet i instruksforbudet Forbudet mot medvirkning til brudd på likestillingsloven Innledning Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Bestemmelsens rekkevidde Nærmere om innholdet i medvirkningsforbudet Kapittel 3 Rettspraksis Kapittel 4 Praksis fra Klagenemnda for likestilling og Likestillings- og diskrimineringsnemnda Innledning Avgjørelser og uttalelser fra nemnda a. (Særbehandling av det ene kjønn) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Forholdet til annet lov- og regelverk/internasjonal rett Kapittel 2 Positiv særbehandling Innledning Nærmere om positiv særbehandling som fremmer likestilling Kvinners særlige rettigheter og vern i forbindelse med graviditet, fødsel og amming Positiv særbehandling av menn Kapittel 3 Rettspraksis Kapittel 4 Praksis fra Klagenemnda for likestilling og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (Likestilling ved ansettelse mv.) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Bestemmelsens rekkevidde Forholdet til annet lov- og regelverk/internasjonal rett Kapittel 2 Nærmere om reglene i Utlysing av ledig stilling Forhold som omfattes av regelen i 4 andre ledd Nærmere om kvalifikasjonskriterier Særregel om rett til opplysninger Kapittel 3 Rettspraksis Kapittel 4 Praksis fra Klagenemnda for likestilling og Likestillings- og diskrimineringsnemnda Innledning

4 10 Innhold 4.2 Nemndpraksis vedrørende utlysning av ledig stilling mv Nemndpraksis vedrørende ansettelser, forfremmelser, oppsigelser mv (Lik lønn for arbeid av lik verdi) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Forholdet til annet lov- og regelverk/internasjonal rett Kapittel 2 Nærmere om innholdet i Innledning Samme virksomhet Kjønnsnøytrale normer Arbeid av lik verdi Nærmere om lik verdi Individuelle forhold og markedsverdi Tariffavtaler og likelønn Spesielt om diskrimineringsforbudet i 3 og likelønn Lønnsbegrepet Kapittel 3 Rettspraksis Kapittel 4 Praksis fra Klagenemnda for likestilling og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (Lik rett til utdanning) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Forholdet til annet lov- og regelverk/internasjonal rett Kapittel 2 Kvinner og menn har samme rett til utdanning Nærmere om samme rett til utdanning Opplæring i regi av arbeidsgiver Kapittel 3 Praksis fra Klagenemnda for likestilling og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (Læremidler) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Kapittel 2 Nærmere om bestemmelsens innhold Kapittel 3 Praksis fra Klagenemnda for likestilling og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (Foreninger) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Forholdet til annet lov- og regelverk/internasjonal rett Kapittel 2 Nærmere om reglene i Innledning Bestemmelsens rekkevidde

5 Innhold Unntak Kapittel 3 Praksis fra Klagenemda for likestilling og Likestillings- og diskrimineringsnemda a. (Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering) 337 Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Forholdet til annet lov- og regelverk/internasjonal rett Kapittel 2 Nærmere om forbudene mot trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering Innledning Nærmere om trakassering på grunn av kjønn Nærmere om seksuell trakassering Grensen mellom seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn Ansvar for å forebygge og hindre trakassering og seksuell trakassering Håndheving Bevisbyrde og erstatningsansvar (Håndheving av loven) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Kapittel 2 Nærmere om innholdet (Opphevede paragrafer) (Bevisbyrde) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Bestemmelsens rekkevidde Forholdet til annet lov- og regelverk/internasjonal rett Kapittel 2 Nærmere om innholdet i bevisbyrderegelen Innledning Beviskrav på klagersiden Krav til motbevis Bevisbyrdebestemmelsen i praksis Ansettelser Lønn (Erstatningsansvar) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Forholdet til annet lov- og regelverk/internasjonal rett Bestemmelsens rekkevidde Forholdet til arbeidsmiljøloven kapittel Kapittel 2 Erstatning og oppreisning etter 17 første ledd Den erstatningsbetingende handling Personelle kriterier for begrensningen til arbeidsforhold Ansvarsgrunnlag

6 12 Innhold 2.4 Årsakssammenheng Utmålingen av erstatning og oppreisning Erstatningsutmåling Oppreisning Kapittel 3 Erstatning og oppreisning etter 17 andre ledd Brudd på likestillingsloven som reguleres av de alminnelige erstatningsrettslige regler Kort om de alminnelige regler om skadeserstatning Kapittel 4 Håndhevingen av (Opphevde paragrafer) (Lovens geografiske virkeområde) Kapittel 1 Oversikt Lovhistorikk og oversikt over sentrale forarbeider Kapittel 2 Nærmere om innholdet Nærmere om lovens geografiske virkeområde Nærmere om adgangen til å gjøre unntak og gi utfyllende bestemmelser (Representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg mv.) 403 Kapittel 1 Oversikt Oversikt over lovhistorikk og sentrale lovforarbeider Forholdet til andre bestemmelser i likestillingsloven Kapittel 2 Nærmere om representasjon av begge kjønn Innledning Nærmere om anvendelsesområdet for Unntak dispensasjonsadgang Utvalg fra direkte valgte forsamlinger og kommunale utvalg Forskrift (Ikrafttredelse m.m.) Del II Diskrimineringsombudsloven Formål og virkeområde Kapittel 1 Oversikt over sentrale forarbeider Kapittel 2 Nærmere om innholdet Innledning Lovens formål Oversikt over ombudets og nemndas plikter og oppgaver Særlig om den tilsynsplikt som gjelder FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon Ombudets organisering Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Ombudets organisering og uavhengighet Oppnevning og funksjonsperiode Ombudets stilling Ombudets faglige uavhengighet Ombudets administrative stilling

7 Innhold Ombudets oppgaver Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Likestillings- og diskrimineringsombudets oppgaver Fremme av reell likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet mv De ulike diskrimineringsgrunnlagene Fremme av likebehandling på arbeidslivets område Fremme av likebehandling i boligsektoren uavhengig av homofil orientering Tilsynsoppgaver Kapittel 3 Nærmere om ombudets ulike roller Innledning Kompetanse- og pådriverfunksjonen Holdnings- og adferdspåvirkningsfunksjonen Støtte- og veiledningsfunksjonen Forumsfunksjonen Kapittel 4 Ombudets uttalerett mv Innledning Hvilke saker ombudet kan behandle Avvisning og henleggelse av saker Kapittel 5 Ombudets veiledningsplikt Ombudets vedtak Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Nærmere om innholdet Ombudets kompetanse til å treffe vedtak Vilkårene for at ombudet skal kunne treffe vedtak Begrunnelsesplikt Underretning om vedtaket Klage Nemndas organisering Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Nærmere om innholdet Nemndas sammensetning og organisering Funksjonsperiode for nemndas medlemmer Nemndas stilling/uavhengighet Delegeringsadgang Nemndas sekretariat Innledning Sekretariatets oppgaver Saksforberedelsen for nemnda Beramming av møter mv Saksbehandlingen i nemnda Muntlig forhandling Møteoffentlighet Rådslagning mv Stemmeregler Behandling av saker uten muntlig forhandling Meddelelse av nemndas vedtak/uttalelse

8 14 Innhold 6. Nemndas oppgaver Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Nærmere om innholdet Saker som bringes inn av andre Saker som tas opp etter nemndas eget initiativ Avvisning og henleggelse Nemndas vedtaksmyndighet. Pålegg om stansing, retting mv Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Nærmere om innholdet Hovedregelen om nemndas vedtaksmyndighet Pålegg om stansing, retting mv Nemndas vedtaksførhet Begrunnelsesplikt Underretning om nemndas vedtak Foreleggelse av tolkingsspørsmål for EFTA-domstolen Tvangsmulkt Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Nærmere om tvangsmulkt Vilkårene for å ilegge tvangsmulkt Tvangsmulktens størrelse mv Tvangsgrunnlag mv Begrunnelse av vedtak om tvangsmulkt Overprøving Nemndas kompetanse i forhold til andre forvaltningsmyndigheter Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Nærmere om innholdet Rekkevidden av begrensningene i nemndas kompetanse Konsekvensen av kompetansebegrensningen etter Nemndas tolking av sin kompetanse Eksempler på praksis fra nemnda Nemndas forhold til Arbeidsretten Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Nærmere om innholdet Forholdet til Arbeidsretten utgangspunkt Nemndas uttalerett Uttalerettens saklige rekkevidde Rett til å gi uttalelse ikke plikt Varslingsplikt og partenes adgang til å bringe spørsmålet inn for Arbeidsretten Konsekvenser av at en sak bringes inn for Arbeidsretten Absolutt begrensning av nemndas kompetanse Nemndpraksis

9 Innhold Opplysningsplikt Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Nærmere om innholdet Opplysningsplikt for offentlige myndigheter Opplysningsplikt for andre enn offentlige myndigheter Ombudets og nemndas adgang til å foreta egne undersøkelser Rett til å kreve aktiv bistand fra andre offentlige organer Adgang til å kreve bevisopptak ved domstolene Overprøving av nemndas vedtak Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Nærmere om innholdet Straff for overtredelse av pålegg og brudd på opplysningsplikten Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Nærmere om innholdet Straffesanksjonerte overtredelser objektive straffbarhetsvilkår Subjektive straffbarhetsvilkår Straffereaksjonen Særlig straffrihetsgrunn for personer i underordnet stilling Adgang til å gi dom for tiltak (jf. 14 andre ledd) Påtale Kapittel 1 Vilkårene for at overtredelser kan forfølges strafferettslig 534 Kapittel 2 Påtalemyndighetens adgang til å kreve dom for tiltak Forholdet til forvaltningsloven Forskrift Ikrafttredelse Overgangsregler Endringer i annen lovgivning Del III EU/EØS-rett og likestilling mellom kvinner og menn Kapittel 1 EØS-retten og rettskildesituasjonen Innledning EØS-retten og rettskildesituasjonen Nærmere om EØS-avtalen og likestilling mellom kvinner og menn Kapittel 2 EU-retten og likestilling mellom kvinner og menn (hovedtrekk) Innledning Traktatbestemmelser Direktiver Innledning Direktiv 75/117/EØF om likelønn

10 16 Innhold Direktiv 2002/73/EF om likebehandling av kvinner og menn i arbeidslivet Direktiv 97/80/EØF om delt bevisbyrde i likestillingssaker Soft law Mainstreaming Kapittel 3 EF-domstolen og EFTA-domstolen EF-domstolen kort omtale EFTA-domstolen kort omtale Avgjørelser fra EF-domstolen Øvrige avgjørelser fra EF-domstolen om likestilling mellom kvinner og menn Avgjørelse fra EFTA-domstolen Forkortelser Litteraturliste Sentrale offentlige dokumenter Vedlegg 1 Likelønnsdirektivet Vedlegg 2 Likebehandlingsdirektivet Vedlegg 3 Bevisbyrdedirektivet Vedlegg 4 Det nye likebehandlingsdirektivet Vedlegg 5 Directive 2006/54/EC Doms- og vedtaksregister Stikkordregister

Norges offentlige utredninger 2009: 14

Norges offentlige utredninger 2009: 14 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr.

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler Antirasistisk Senter og JURK - Juridisk rådgivning for kvinner. Juli 2012 Håndboka er utviklet for prosjektet ART Awareness

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. Utredning fra utvalg oppnevnt

Detaljer

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008

Detaljer

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nr. 9 2013 Side 1471 1618 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2013 Side 1471 1618 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2013 Side 1471 1618 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 8. august 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Juni. 21. Lov nr. 55 om

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS en juridisk fagrapport

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS en juridisk fagrapport P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS en juridisk fagrapport Innhold Forord 3 Sammendrag 4 Kapittel 1: Innledning 6 1.1. Om rapporten ombudets dokumentasjonsvirksomhet 6 1.2 Ombudets lovgrunnlag

Detaljer

DISKRIMINERINGSLOVGIVNINGEN. Vedlegg til Rundskriv 5/2014

DISKRIMINERINGSLOVGIVNINGEN. Vedlegg til Rundskriv 5/2014 DISKRIMINERINGSLOVGIVNINGEN Vedlegg til Rundskriv 5/2014 Diskrimineringslovgivningen Diskriminering er forbudt. Diskriminering er en usaklig forskjellsbehandling som kan knyttes til ett eller lere diskrimineringsgrunnlag.

Detaljer

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne *** Rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne en oppsummering Publisert april 2014

Detaljer

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (seksuell trakassering, trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet mv., alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell

Detaljer

Arbeidsrett. Et hjelpemiddel for å gjøre seg kjent med de mest sentrale lovene og reglene i et arbeidsforhold.

Arbeidsrett. Et hjelpemiddel for å gjøre seg kjent med de mest sentrale lovene og reglene i et arbeidsforhold. Arbeidsrett Et hjelpemiddel for å gjøre seg kjent med de mest sentrale lovene og reglene i et arbeidsforhold. Arbeidsrett Revidert mars 2009 Selv om et arbeidsforhold bygger på en avtale mellom to parter,

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Nina-Merete Kristiansen 111504 30.11.2009 200902447-/ELR

Barne- og likestillingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Nina-Merete Kristiansen 111504 30.11.2009 200902447-/ELR Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref: Nina-Merete Kristiansen 111504 Vår dato: Deres ref.: 30.11.2009 200902447-/ELR Medlemsnr.: Høring - NOU 2009:14

Detaljer

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser Retten til å velge sine ansatte Partner, Jan Fougner, Advokat (H), Professor II Ph.D. Handelshøyskolen BI Arbeidsrettskonferansen HR Norge 16. april 2015 1 Ansettelsesretten Retten til å velge sine ansatte

Detaljer

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET?

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? Kandidatnummer: 206 Leveringsfrist: 10.04.07 Til sammen 38.334 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Tema for oppgaven...1

Detaljer

Nr. 16/310 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/73/EF. av 23. september 2002

Nr. 16/310 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/73/EF. av 23. september 2002 Nr. 16/310 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/73/EF 2007/EØS/16/47 av 23. september 2002 om endring av rådsdirektiv 76/207/EØF om gjennomføring

Detaljer

Direktivimplementering og arbeidstageres søksmålsposisjon *

Direktivimplementering og arbeidstageres søksmålsposisjon * Direktivimplementering og arbeidstageres søksmålsposisjon * Tillike om tillitsvalgte og noen sider ved den nye arbeidsmiljøloven Av Stein Evju + Innholdsoversikt: 1 Introduksjon... 176 2 Gjennomføring

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS Innhold Forord 7 Sammendrag 9 Kapittel 1 13 Innledning 1.1. Ombudets lovgrunnlag 14 1.2. Ombudets rettslige verktøy 14 Kapittel 2 17 Dokumentasjon av egne saker

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/779 24.04.2012

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/779 24.04.2012 Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/779 24.04.2012 UTTALELSE I KLAGESAK - KRAV OM KRISTENT LIVSSYN TIL STILLING SOM LARER I IDRETT/BALL PA KRISTEN FOLKEHOGSKOLE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Innst. S. nr. 35. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:55 (2007 2008)

Innst. S. nr. 35. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:55 (2007 2008) Innst. S. nr. 35 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument nr. 8:55 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING. Mangfold i arbeidslivet (MiA)

NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING. Mangfold i arbeidslivet (MiA) NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING Mangfold i arbeidslivet (MiA) Mai 2008 Innholdet i denne publikasjonen reflekterer ikke synspunktene til den Europeiske kommisjonen,

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011 NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / Dato: 03.10.2011 En kvinne anførte at hun hadde blitt diskriminert av et vikarbyrå, da et tilbud falt bort etter at

Detaljer

Regler i arbeidslivet

Regler i arbeidslivet Regler i arbeidslivet Lærlingen skal kunne arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i slagsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter. Arbeidsmiljø

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013. Saksframlegg

Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013. Saksframlegg Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Plan for likestilling og mangfold Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Uttalelse i klagesak - utlysning av stilling som faglærere på kristen videregående skole

Uttalelse i klagesak - utlysning av stilling som faglærere på kristen videregående skole Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/761-17- 24.04.2012 Nødvendig å kreve kristent livssyn av faglærere på religiøs skole Ombudet konkluderte med at en privat, kristen videregående skole ikke handlet i strid

Detaljer

NOU. Struktur for likestilling. Norges offentlige utredninger 2011: 18. Bestilling av publikasjoner

NOU. Struktur for likestilling. Norges offentlige utredninger 2011: 18. Bestilling av publikasjoner NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2011: 18 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer