1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser"

Transkript

1 Retten til å velge sine ansatte Partner, Jan Fougner, Advokat (H), Professor II Ph.D. Handelshøyskolen BI Arbeidsrettskonferansen HR Norge 16. april Ansettelsesretten Retten til å velge sine ansatte Grunnleggende behov v/ansettelser Arbeidsgivers behov: Ansette rett person Best mulig grunnlag for egnethetsvurdering Sikre at opplysninger som gis er korrekte Arbeidstakers behov: Rettferdig og reell vurdering Diskrimineringsvern Personvern 2 1

2 1 Ansettelsesretten Rettslig utgangspunkter - ansettelser Retten til å velge underlagt visse rammer Offentlig sektor Kvalifikasjonsprinsippet Diskrimingeringsforbud Fortrinnsrett Saksbehandlingskrav Privat sektor Hovedregel: Fri ansettelsesrett Unntak: Diskrimineringsforbud Fortrinnsrett AML Kvalifikasjonsprinsippet i offentlig sektor "Hvad utkastet vil sikre, er at ikke enkeltmands godtykke, men fleres saklige drøftelse av aspiranternes kvalifikasjoner blir grunnlaget for enhver ansættelse offentlig tjeneste." (Ot.prp.nr 38 (1915) side 33) "Kvalifikasjonsprinsippet skal i første rekke sikre at tilsettingen finner sted på grunnlag av saklige kriterier, og at det ikke blir tatt utenforliggende eller vilkårlige hensyn i vurderingen". ( Ot. Prp.nr. 67 ( ) side 31.) "Ansettelsesmyndigheten skal foreta en sammenlignende vurdering av samtlige søkeres utdanning, yrkeserfaring og personlig skikkethet for å finne frem til den av søkerne som er best kvalifisert til stillingen. Det er i vurderingen viktig å se hen til hvilke krav til utdanning, yrkeserfaring mv. utlysningsteksten oppstiller. Disse danner grunnlaget for vurderingen av hvilken søker som er best kvalifisert for stillingen". ( Ot.prp.nr 67 ( ) side 30.) 4 2

3 Domstolenes prøvelse av kvalifikasjonsprinsippet Klart begrenset "Det måtte bero på en vurdering om den ene eller begge søkerne kunne anses for tilstrekkelig kvalifisert for stillingen, og i tilfellet hvem som var best skikket. Denne vurderingen tillå det sosialstyret som tilsettingsmyndighet å foreta. Jeg kan ikke se at noen bestemt løsning fulgte av stillingsinstruks eller utlysning, og etter mitt syn ville det ligge innenfor rammen av et forsvarlig skjønn både å beslutte ny utlysning og å ansette den ene eller den annen søker." (Rt side 20) "Domstolene skal ikke foreta noen generell overprøving av om arbeidsgivers beslutninger innenfor rammen av styringsretten er påkrevet eller optimale. Spørsmålet er det foreligger misbruk av styringsretten". (Rt side 841) 5 1 Ansettelsesretten Kvalifikasjonsprinsippet Rt 2014 s 402 Forsvarets Skolesenter "Arbeidsgiver bestemmer i kraft av sin styringsrett hvilke kvalifikasjoner som skal kreves for ansettelse, og hvordan ulike kvalifikasjonskrav skal veies mot hverandre". "Ved overprøving av arbeidsgivers faglige skjønn må domstolene vise tilbakeholdenhet med å sette sine vurderinger over arbeidsgivers. Også i denne relasjon må domstolkontrollen begrenses til saklighets- og forsvarlighetskontroll". 6 3

4 1 Ansettelsesretten Rettslige utgangspunkter privat sektor Utgangspunktet Begrensninger Arbeidsgiver står fritt til å velge sine ansatte "Fri ansettelsesrett" "Arbeidsgiver bør ha "mulighet til å drive sin virksomhet på mest mulig hensiktsmessig måte, herunder også utvelgelsen av sine medarbeidere" Ot.prp nr 67 ( ) s 48 Krav til hvilken informasjon som kan innhentes Begrensninger på hva som kan vektlegges Diskrimineringslovgivning Personvernlovgivning Likebehandlings- og diskrimineringslovgivning Forbud mot diskriminering (1) Direkte og indirekte diskriminering3 på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder4 er forbudt.5 (2) Trakassering og instruks om å diskriminere personer av grunner nevnt i første ledd anses som diskriminering. (3) Bestemmelsene i dette kapittel gjelder tilsvarende ved diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt. (4) Ved diskriminering på grunn av kjønn gjelder likestillingsloven.6 (5) Ved diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn gjelder diskrimineringsloven om etnisitet.7 (6) Ved diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne gjelder diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.8 (7) Ved diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk gjelder diskrimineringsloven om seksuell orientering.9 8 4

5 13-2.Hva kapitlet omfatter (1) Bestemmelsene i dette kapittel gjelder alle sider ved arbeidsforholdet, herunder: a) utlysning av stilling, ansettelse, omplassering og forfremmelse, b) opplæring og annen kompetanseutvikling, c) lønns- og arbeidsvilkår, d) opphør.1 (2) Bestemmelsene i dette kapittel gjelder tilsvarende for arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere. (3) Bestemmelsene i dette kapittel gjelder tilsvarende for innmelding i og deltakelse i en arbeidstaker-, arbeidsgiver- eller yrkesorganisasjon. Dette gjelder også for fordeler som slike organisasjoner gir sine medlemmer. (4) Bestemmelsene i dette kapittel får ikke anvendelse ved forskjellsbehandling som skyldes medlemskap i arbeidstakerorganisasjon for så vidt gjelder lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtaler Unntak fra forbudet mot diskriminering (1) Forskjellsbehandling som har et saklig formål, ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles og som er nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke, anses ikke som diskriminering etter loven her. (2) Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i strid med forbudet mot indirekte diskriminering, diskriminering på grunn av alder eller diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt. (3) Departementet2 kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om rekkevidden av unntaket fra forbudet mot aldersdiskriminering i andre ledd. 10 5

6 13-4.Innhenting av opplysninger ved ansettelse (1) Arbeidsgiver må ikke i utlysing etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi opplysninger om hvordan de stiller seg til politiske spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte. (2) Forbudet i første ledd gjelder ikke2 dersom innhenting av opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til politiske spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjon er begrunnet i stillingens karakter eller det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte politiske syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet. Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må dette angis i utlysingen av stillingen. (3) Arbeidsgiver kan heller ikke innhente opplysninger som angitt i likestillingsloven3 18, diskrimineringsloven om etnisitet4 17 og diskrimineringsloven om seksuell orientering Opplysninger underlagt begrensninger Begrensninger på å innhente og/eller vektlegge visse opplysninger (direkte eller indirekte), så fremt ikke saklig, proporsjonalt og nødvendig Innhente Vektlegge Relevante lover Alder Aml Kjønn Likestillingsloven 17, jf. 18 Familieplanlegging Likestillingsloven 17, jf. 18 Seksuell orientering Diskrimineringslov om seksuell orientering kap. 4. Pol. 9 Etnisitet/religion Diskrimineringsloven Pol. 9. Politisk ståsted Aml Pol. 9. Fagforeningsmedlemskap Aml Pol. 9 Helseopplysninger Aml Pol. 9. Nedsatt funksjonsevne Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven kap. 5. Pol. 9. Kredittopplysninger Personopplysningsforskriften kap. 4. Vandel/straffbare forhold Politiregisterloven 37. Pol

7 Eksempler fra Høyesteretts praksis Rt side 598: Forbud mot annonsering etter uorganiserte arbeidstakere. Rt side 248: Vilkår om at ansatte ikke organiserte seg, satt til side. Rt 2001 side 1413:Vilkår om at ansatte var organisert ble satt til side. Rt 2011 side 1755:Spørsmål om fagforeningstilknytning var forbudt selv om formålet var å se hvem som var omfattet av rekrutteringsavtale etter tapt anbud Rt 1986 side 1250: Tillat å spørre og legge vekt på kristen tro ved tilsetting Diakonhjemmets sosialhøyskole 13 Bakgrunnssjekk "Screening" / "IDD" / "vetting" Verifisere CV og vitnemål? Verifisere referanser? Google-søk? Søk i sosiale medier? Sjekk av næringsinteresser? Søk i sanksjons/terrorlister? Kredittsjekk? 14 7

8 Intervju Utgangspunkt: Samme regler for innhenting og vektlegging av opplysninger som øvrige stadier i prosessen Dilemma: Arbeidssøker gir opplysninger arbeidsgiver ikke kan vektlegge 15 1 Ansettelsesretten Konsekvenser ved brudd Overtredelse av diskriminerings- og personvernregler Tilsynsorganer Datatilsynet Overtredelsesgebyr max 10 G Likestillings- og diskrimineringsombudet Uttalelse Likestillings- og diskrimineringsnemnda Uttalelse Pålegg om stansing, retting mv. + tvangsmulkt Søksmål - domstolsprøvelse Bevisbyrderegler Erstatningskrav (økonomisk tap + oppreisning) Kan ikke kreve å få jobben 16 8

9 1 Ansettelsesretten Konsekvenser ved brudd Kvalifikasjonsprinsippet i offentlig sektor Tilsynsorganer Likestillings- og diskrimineringsombudet Uttalelse Likestillings- og diskrimineringsnemnda Uttalelse Pålegg om stansing, retting mv. + tvangsmulkt Søksmål - domstolsprøvelse Bevisbyrderegler Erstatningskrav (økonomisk tap + oppreisning) Kan normalt ikke kreve å få besatt stilling 17 2 Arbeidsgivers styringsrett er generelt utvidet 9

10 2 Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsforholdets dynamiske karakter Arbeidsavtalen ufullstendig avtale, løpende utfylling og endring Behovet for kontinuerlig tilpasninger Samfunnsendringer Teknologiendringer Markedsendringer Nye oppgaver for de ansatte Ny organisering 19 2 Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett - Retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet Lov Styringsrett Tariffavtale Individuell avtale 20 10

11 2 Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett - utvikling : Beskyttelse av det bestående Innskrenkningene i styringsretten så omfattende at styringsretten ble en restkompetanse Frascattidommmen i ARD 1960 s : Omslag i Norge Rt s (Nøkkdommen) Plikten til å jobbe mer og lenger 21 2 Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett - utvikling Plikten til å jobbe mer og lenger Rt s (Nøkk) Å jobbe lenger for samme betaling Rt s 402 (Kårstø) Endring av pensjonsordninger Rt s (Haakon) Rt s. 412 (Fokus Bank) Endre økonomiske fordeler for de ansatte Rt s. 856 (Theatercaféen) Omplassering ansatte Rt s. 841 (Undervisningsinspektør) 22 11

12 "Selv om A nok selv opplever overgangen som stor, kan jeg ikke se at endringen er større enn at en arbeidstaker må finne seg i dette" Arbeidsgivers styringsrett Har arbeidsgiver tilstrekkelig god grunn, vil domstolene godta endringen Virksomhetens behov må være utredet og godt begrunnet Drøftelser + forsvarlig prosess Det må ikke foreligge konkete reguleringer i arbeids- eller tariffavtale som forbyr endringen Eksempel: Seinvakt-avgjørelsen (Rt s. 1465) 24 12

13 13

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (seksuell trakassering, trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet mv., alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET?

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? Kandidatnummer: 206 Leveringsfrist: 10.04.07 Til sammen 38.334 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Tema for oppgaven...1

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974 juridisk rådgivning Nr. 70 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Hvorda an bruke FNs kv inne e konven n sjon? Ra p port fr a J URKs og NKJ Fs de esember 2012 seminar Av Lene Løvdal Innhold Innhold...

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer