Norges offentlige utredninger 2009: 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offentlige utredninger 2009: 14"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK

2 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 2. Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Finansdepartementet. 3. På sikker veg. Samferdselsdepartementet. 4. Tiltak mot skatteunndragelser. Finansdepartementet. 5. Farskap og annen morskap. Barne- og likestillingsdepartementet. 6. Tilstandsrapport ved salg av bolig. Barne- og likestillingsdepartementet. 7. Om grunnlaget for inntektsoppgjørene Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 8. Kompetanseutvikling i barnevernet. Barne- og likestillingsdepartementet. 9. Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner. Justis- og politidepartementet. 10. Fordelingsutvalget. Finansdepartementet. 11. Kredittavtaler. Justis- og politidepartementet. 12. Et ansvarlig politi. Justis- og politidepartementet. 13. Bedre pensjonsordninger. Finansdepartementet. 14. Et helhetlig diskrimineringsvern. Barne- og likestillingsdepartementet. Forsideillustrasjon: Corbis/SCANPIX

3 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni Avgitt til Barne- og likestillingsdepartementet 19. juni Statens Forvaltningstjeneste statens trykning Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning Oslo 2009

4 ISSN ISBN Lobo Media AS

5 Til Barne- og likestillingsdepartementet Diskrimineringslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni 2007 for å utarbeide forslag til en samlet diskrimineringslovgivning m.m. Utvalget avga 11. januar 2008 delinnstillingen NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn. Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag om en samlet diskrimineringslov, og med endringer i enkelte andre lover. Videre har utvalget utredet spørsmålet om ratifikasjon og inkorporering av tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon. Utvalget har også vurdert spørsmålet om grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet. Oslo 19. juni 2009 Hans Petter Graver leder Hege Brækhus Ronald Craig Marius Emberland Bera Ulstein Moseng Mona Næss Tolle Stabell Ann-Marit Sæbønes Jan Tøssebro Elisabeth Vigerust Anne Kirsti Lunde Elin Rønningen

6 4 NOU 2002:? Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner

7 Forkortelser Arbeidsmiljøloven Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Direktiv om offentlige anskaffelser Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Diskrimineringsombudsloven Lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. ECRI European commisson against racism and intolerance EFTA European free trade association ( Det europeiske frihandels forbund) EMD Den europeiske menneskerettsdomstol. EMK Den europeiske menneskerettskonvensjon. ESA EFTA Surveillance authority (EFTAs overvåkingsorgan). EU Den europeiske union. EØS EØS-loven Forvaltningsloven ILO Innst. O. Innst. S. FNs kvinnekonvensjon Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) mv. Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. International labour organisation. Innstilling til Odelstinget. Innstilling til Stortinget. FNs konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. FNs rasediskrimineringskonvensjon FNs konvensjon 21. desember 1965 om anskaffelse av alle former for rasediskriminering. Forsyningsvirksomhetsdirektivet Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Forsikringsavtaleloven Forsikringsvirksomhetsloven Lov 16. juni 1989 nr. 16 om forsikringsavtaler. Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. Likebehandlingsdirektivet (1976) EUs rådsdirektiv 76/207/EØF av 9. februar 1976 om gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner når det gjelder lik adgang til arbeid, yrkesutdanning og forfremmelse samt arbeidsvilkår (endret ved direktiv 2002/73/EF). Likebehandlingsdirektivet (2006) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning). Likelønnsdirektivet Likestillingsloven EFs rådsdirektiv 75/117/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gjennomføring av prinsippet om lik lønn til mannlige og kvinnelige arbeidstakere. Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene.

8 Lov mot etnisk diskriminering MRK NAD Nemnda NOU Ombudet Ot.prp. Rammedirektivet Rasediskrimineringsdirektivet Svangerskapsdirektivet Rt. SOU SP St.forh. St.meld. Straffeloven Straffeloven (den nye) ØSK Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etni sitet, religion m.v. (diskrimineringsloven). FNs menneskerettskomité. Norsk Arbeidsrettslig Domssamling. Likestillings- og diskrimineringsnemnda (erstattet fra 1. januar 2006 Klagenemnda for likestilling). Norges offentlige utredninger. Likestillings- og diskrimineringsombudet (erstattet fra 1. januar 2006 Likestillingsombudet). Odelstingsproposisjon. EUs rådsdirektiv 2000/78/EF av 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. EUs rådsdirektiv 2000/43/EF om gjennomføring av prinsippet om likebehandling uavhengig av rase eller etnisk opprinnelse. EUs rådsdirektiv 92/85/EØF om iverksetting av tiltak som forbedrer helse- og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstaker som nettopp har født eller ammer. Rettstidende. Statens offentliga utredningar (Sverige). FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Stortingsforhandlinger. Stortingsmelding. Almindelig borgelig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10. Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff. FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

9 Oversikt over innhold Del I Bakgrunn Sammendrag Om utvalget Diskriminering som fenomen og rettslig begrep Internasjonalt vern mot diskriminering Gjeldende rett i hovedtrekk Diskrimineringslovgivning i andre land Del II En samlet lov mot diskriminering Generelle utgangspunkt for en samlet lov Lovens struktur Lovens formål Lovens saklige virkeområde Vern for juridiske personer Diskrimineringsgrunnlag Lovens diskrimineringsgrunnlag utvalgets vurderinger og forslag Diskriminering på flere grunnlag Diskrimineringsforbudet Unntak for saklig forskjellsbehandling Aktive tiltak for å fremme likestilling Tilgjengelighet: Universell utforming og individuell tilrettelegging Særlige regler om ansettelsesforhold Bevisbyrde Oppreisning og erstatning Håndheving. Nemndas kompetanse Straff for diskriminering Del III Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjonen Del IV Grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Del V Utvalgets lovforslag Forslag til lov om forbud mot diskriminering (diskrimineringsloven) Forslag til endringer i Grunnloven, annen lovgivning og forskrifter Merknader til de enkelte bestemmelser i forslaget Økonomiske og administrative konsekvenser Referanser Vedlegg 1 Lovspeil Janneke Gerards: Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights...372

10

11 Detaljert innhold Del I Bakgrunn Sammendrag Oversikt Del I Bakgrunn Del II En samlet diskrimineringslov Del III Kapittel 27 Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon Del IV Grunnlovfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Del V Utvalgets lovforslag Utvalgets forslag til spørsmål som bør utredes videre Vedlegg Om utvalget Utvalgets oppnevning og sammensetning Utvalgets mandat mv Offentlige dokumenter og utredninger Referansegruppen Utvalgets arbeid med innstillingen Diskriminering som fenomen og rettslig begrep Diskriminering som fenomen Det rettslige diskrimineringsbegrepet Forskjellsbehandling Saklig forskjellsbehandling er ikke diskriminering Positiv særbehandling Diskrimineringsgrunnlag Direkte og indirekte diskriminering Internasjonalt vern mot diskriminering Innledning Generelt om diskrimineringsvernet i internasjonale regler FN-konvensjoner FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter FNs konvensjon mot diskriminering av kvinner FNs konvensjon mot rasediskriminering FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne FNs barnekonvensjon FNs konvensjon mot diskriminering i undervisning ILO-konvensjoner ILO-konvensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke ILO-konvensjon nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidstakere for arbeid av lik verdi ILO-konvensjon nr. 156 om arbeidstakere med familieforpliktelser ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater Europarådets konvensjoner Den europeiske menneskerettskonvensjon Den europeiske sosialpakt Rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter ECRI EU- og EØS-rett Traktatbestemmelser og direktiver om ikke-diskriminering Grunnleggende rettigheter Diskriminering på grunn av nasjonalitet Oversikt over relevante direktiver Krav til implementering av direktiver Krav til sanksjoner Direktiver om kjønnslikestilling Arbeidslivet Varer og tjenester Rammedirektivet Rasediskrimineringsdirektivet Direktivforslag om religion, funksjonsnedsettelse, alder og seksuell orientering Deltidsdirektivet Direktivet om midlertidig tilsetting Direktivet om vikararbeid...56

12 5 Gjeldende rett i hovedtrekk Innledning Likestillingsloven Diskrimineringsforbud, formål og virkeområde Særregler. Presisering av diskrimineringsforbudet Unntak Aktivitets- og redegjørelsesplikt Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelse Positiv særbehandling Arbeidsgivers opplysningsplikt Læremidler Representasjon i offentlige utvalg Brudd på loven. Vern mot gjengjeldelse, bevisbyrde og sanksjoner Lov mot etnisk diskriminering Diskrimineringsforbud, formål og virkeområde Unntak Aktivitets- og redegjørelsesplikt Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelse Positiv særbehandling Arbeidsgivers opplysningsplikt Brudd på loven. Vern mot gjengjeldelse, bevisbyrde og sanksjoner Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsforbud, formål og virkeområde Unntak Aktivitets- og rapporteringsplikt Positiv særbehandling Plikt til universell utforming og individuell tilrettelegging Arbeidsgivers opplysningsplikt ved ansettelse Brudd på loven. Vern mot gjengjeldelse, bevisbyrde og sanksjoner Arbeidsmiljøloven kapittel Diskrimineringsforbud og virkeområde Unntak Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelse Positiv særbehandling Arbeidsgivers opplysningsplikt ved ansettelse...66 Brudd på loven. Vern mot gjengjeldelse, bevisbyrde, sanksjoner og ugyldighet...66 Sjømannsloven kapittel II A...66 Boliglovene...67 Diskrimineringsforbud og virkeområde...67 Brudd på loven. Bevisbyrde og sanksjoner...67 Håndhevingsapparatet. Diskrimineringsombudsloven...67 Ombudet og nemnda...67 Myndighetsområde...67 Ombudets myndighet og oppgaver...68 Nemndas myndighet. Pålegg om stansing, retting mv Opplysningsplikt...69 Straff...69 Forholdet til alminnelige domstoler og Arbeidsretten...69 Ombudets adgang til partshjelp og til å inngi skriftlig innlegg til domstolene etter tvisteloven...69 Strafferettslig vern mot diskriminering...70 Forbud mot diskriminerende og hatefulle ytringer...70 Forbud mot nektelse av varer og tjenester...70 Andre relevante bestemmelser...70 Nye bestemmelser om strafferettslig vern mot diskriminering i ny straffelov...70 Krav til saklighet etter annen lovgivning...71 Krav til saklighet som grense for forvaltningens myndighetsutøvelse...71 Krav til saklighet som grense for arbeidsgivers styringsrett...71 Styringsretten...71 Arbeidsmiljølovens vern mot usaklige oppsigelser...72 Arbeidsgivers adgang til å innhente helseopplysninger...72 Ulovfestet saklighetskrav ved utøvelsen av arbeidsgivers styringsrett?...72 Krav om saklig grunn for forsikringsnekt...73

13 6 Diskrimineringslovgivning Del II i andre land Innledning Sverige Innledning Grunnloven Diskrimineringsloven Håndheving Finland Innledning Grunnloven Likebehandlingsloven Likestillingsloven Håndheving Reform av diskrimineringslovgivningen Danmark Innledning Lover om kjønnsdiskriminering Forskjellsbehandlingsloven Lov om etnisk likebehandling Bevisbyrde og reaksjoner ved brudd på diskrimineringsforbudet Håndheving Irland Innledning Likebehandlingsloven Lov om likebehandling 9.3 i arbeidslivet Håndheving Nederland Innledning Grunnlovsvern Ratifiserte internasjonale konvensjoner gjelder som lov Diskrimineringslovgivningen Likebehandlingsloven Loven om likebehandling i arbeidslivet uavhengig av alder Håndheving Canada Innledning Grunnlovsvern Diskrimineringslovgivningen Den føderale menneskerettsloven Quebecs menneskerettslov Ontarios menneskerettslov Reaksjoner ved brudd på diskrimineringslovgivningen Håndheving En samlet lov mot diskriminering...93 Generelle utgangspunkt for en samlet lov...95 En generell tilnærming...95 Harmonisering...96 Ikke svekke dagens vern...96 Styrket vern...96 Lovens funksjon som normsetter og symbol...97 Eksisterende håndhevingsapparat...97 Internasjonale regler...97 Lovens struktur...98 Diskrimineringsloven...98 Sektorlovgivningen...98 Lovens oppbygging...99 Lovens formål Fremme likestilling Likeverd Like muligheter og rettigheter Tilgjengelighet og tilrettelegging Likestilling gjelder mennesker Diskrimineringslovgivning som virkemiddel for å fremme likestilling Lovens formålsbestemmelse Gjeldende formålsbestemmelser Utvalgets forslag Lovens saklige virkeområde Gjeldende rett Likestillingsloven Lov mot etnisk diskriminering Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Arbeidsmiljøloven og boliglovgivningen Utvalgets vurdering og forslag Alle samfunnsområder Trossamfunn mv Familieliv og andre personlige forhold Vern for juridiske personer Innledning Gjeldende rett Internasjonale regler EU- og EØS-rett...114

14 Den europeiske menneskerettskonvensjon Nordisk rett Utvalgets vurderinger og forslag Utgangspunkter Vernede rettssubjekter Forekomsten av diskriminering Juridiske personers vern etter annet regelverk Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Diskrimineringsgrunnlag Innledning Kriterier for identifikasjon av diskrimineringsgrunnlag Kjønn Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av kjønn Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Etnisitet Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Religion og livssyn Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av religion og livssyn Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Funksjonsnedsettelse Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedsettelse Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Alder Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av alder Høy alder Lav alder Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Politisk syn Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av politisk syn Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Seksuell orientering Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av seksuell orientering Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Kjønnsidentitet og -uttrykk (transpersoner) Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling av transpersoner Spørsmålet om vern i en samlet lov Helse Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av helse. Hiv-positive Spørsmålet om vern i en samlet lov Utseende Overvekt Rusavhengige, straffedømte og andre sosialt utsatte grupper Omsorgsoppgaver (omsorg for nærstående) Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av omsorgsoppgaver Spørsmålet om vern i en samlet lov Sivilstand Fødsel Sosial opprinnelse Eiendom og økonomisk stilling Bosted Statsborgerskap Medlemskap i arbeidstakerforening Lovvern Begrepet Forskjellsbehandling på grunn av medlemskap i arbeidstakerorganisasjon...150

15 Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Deltidsansettelse og midlertidig ansettelse Lovvern Begrepene Bakgrunn Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Lovens diskriminerings grunnlag utvalgets vurderinger og forslag Spørsmål og utgangspunkter Utvalgets forslag oversikt Liste over diskrimineringsgrunnlag Uttømmende liste eller sekkekategori Gjeldende regler Menneskerettslige krav Sammenhengen med lovens formål Konsekvenser av en sekkekategori Kriterier for identifisering Uklarhet, svak forutsigbarhet og rettsusikkerhet? Utvalgets forslag Spørsmålet om nye grunnlag Kjønnsidentitet og -uttrykk (transpersoner) Helse Omsorgsoppgaver (omsorg for nærstående) Overvekt Utseende Rusavhengige og straffedømte Utvalgets forslag Utvidet virkeområde for noen grunnlag Politisk syn Seksuell orientering Alder Grunnlag som kun reguleres i arbeidsmiljøloven Medlemskap i arbeidstakerorganisasjon Deltidsansettelse og midlertidig ansettelse Endringer i arbeidsmiljøloven Diskriminering på flere grunnlag Innledning Begreper og tilnærmingsmåter Gjeldende rett. Praksis fra håndhevingsorganene Internasjonale regler Utenlandsk rett Utvalgets vurderinger og forslag Diskrimineringsforbudet Innledning Prinsipielle utgangspunkt Liste over diskrimineringsgrunnlag Forbud mot direkte og indirekte diskriminering Eksisterende, antatte, tidligere og fremtidige forhold Tilknytningsdiskriminering Innledning Gjeldende rett Utenlandsk rett Internasjonale forpliktelser Utvalgets vurdering og forslag Unntak for saklig forskjellsbehandling Innledning Gjeldende unntaksregler Harmonisering av gjeldende unntak Nærmere om saklighetsvurderingen Innledning Saklig formål Nødvendig for å oppnå formålet Ikke uforholdsmessig inngripende Arbeidsforhold. Krav om nødvendighet Aldersgrenser i arbeidslivet Gjeldende rett EU-retten Utenlandsk rett Utvalgets vurderinger og forslag Spørsmålet om særlige unntak for visse områder Trossamfunn Forsikring Utvalgets forslag Forskriftshjemler...201

16 Kvinner i Forsvaret Rekkevidden av unntaksadgangen med hensyn til alder Utvalgets forslag til unntaksregler oppsummering Aktive tiltak for å fremme likestilling Innledning Arbeidsgivers aktivitetsplikt Innledning Gjeldende rett Arbeidsgivers plikt til å arbeide aktivt for likestilling og like muligheter Internkontroll Arbeidsgivers plikt til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Internasjonale forpliktelser EØS-rettslige forpliktelser FN-konvensjoner ECRIs fjerde rapport om Norge Utenlandsk rett Sverige Finland Danmark Irland Utvalgets vurderinger og forslag Behovet for aktive tiltak Svakheter ved gjeldende regler Grunnprinsipper for utforming av aktivitetsplikten Aktivitetsplikt på alle diskrimineringsgrunnlag Særlig om aktivitetsplikt knyttet til sekkekategori Aktivitetsplikt for alle virksomheter Aktivitetsplikten konkretiseres i forskrift Konkretisering og eksemplifisering av utvalgets forslag Implementering av aktivitetsplikten i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Medvirkning av arbeidstakers representanter Håndheving Gjeldende redegjørelsesplikt oppheves Aktivitetsplikt for andre pliktsubjekter Offentlige myndigheter Innledning Gjeldende rett Utvalgets vurderinger og forslag Utdanningsinstitusjoners aktivitetsplikt. Krav til læremidler Innledning Gjeldende rett Utvalgets vurderinger og forslag Arbeidslivets organisasjoner Innledning Gjeldende rett Utvalgets vurderinger og forslag Representasjon i offentlige utvalg Innledning Gjeldende rett Likestillingsloven Øvrige regler om kjønnsrepresentasjon Utvalgets vurderinger og forslag Offentlige anskaffelser Innledning Gjeldende rett EUs regler om offentlige anskaffelser Utenlandsk rett Sverige USA Canada Storbritannia Utvalgets vurdering Problemstilling Mulige tiltak Egenerklæring om oppfyllelse av arbeidsgivers aktivitetsplikt Utvalgets forslag Tilgjengelighet: Universell utforming og individuell tilrettelegging Innledning Gjeldende rett Universell utforming Aktivitetsplikt Plikt til universell utforming Henvisning til plan- og bygningsloven Universell utforming av IKT rettet mot allmennheten Individuell tilrettelegging Krav om «rimelig» og «ikke uforholdsmessig byrde» Forholdet til sektorlovgivningen Forholdet mellom det generelle diskrimineringsforbudet og manglende tilrettelegging Pågående utredningsarbeid...238

17 18.4 Internasjonale regler FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne EU- og EØS-rett Rammedirektivet Direktivforslag. Om religion, funksjonsnedsettelse, alder og seksuell orientering Transportsektoren Utvalgets vurderinger og forslag Utgangspunkter Forholdet mellom diskrimineringsforbudet og tilretteleggingsreglene Tilrettelegging og diskriminering Tilretteleggingsplikten er uttømmende regulert Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Universell utforming på arbeidsplasser og i utdanningsinstitusjoner Rettet mot allmennheten Utvidet plikt til universell utforming? Stedlig virkeområde for reglene om individuell tilrettelegging Noen lovtekniske spørsmål Individuell tilrettelegging Henvisningen til plan- og bygningsloven oppheves Særlige regler om ansettelsesforhold Innledning Likelønn Gjeldende rett Likestillingsloven Arbeidsmiljøloven Lov mot etnisk diskriminering Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Internasjonale regler Utenlandsk rett Utvalgets vurderinger Prinsipielle spørsmål Likelønnsbestemmelsens historiske og politiske betydning Likelønn og øvrige diskrimineringsgrunnlag Likelønnsbestemmelsens rettslige betydning Utvalgets forslag Likelønnsbestemmelsen videreføres Likelønnsbestemmelsen skal fortsatt bare gjelde kjønn Forskriftshjemmelen oppheves Innhenting av opplysninger ved ansettelse Innledning Gjeldende rett Arbeidsmiljøloven Lov mot etnisk diskriminering. Religiøse og kulturelle spørsmål Likestillingsloven. Graviditet og familieplanlegging Utvalgets vurderinger og forslag Plassering av forbudene mot innhenting av opplysninger Helseopplysninger Medlemskap i arbeidstakerorganisasjon Henvisning fra diskrimineringsloven til arbeidsmiljøloven? Arbeidsgivers opplysningsplikt Innledning Gjeldende rett Arbeidsgivers opplysningsplikt etter diskrimineringslovgivningen Opplysningsplikt etter annen lovgivning Personopplysningsloven Internasjonale regler Utenlandsk rett Sverige Finland Danmark Utvalgets vurderinger og forslag Opplysningsplikt om lønn Behov for opplysninger om lønn Hvilke opplysninger bør omfattes? Hvem kan kreve opplysningene fremlagt? Hvordan opplysningene skal fremlegges Vurdering av ytterligere opplysningsplikt i eksisterende arbeidsforhold Bevisbyrde Innledning Gjeldende rett EU- og EØS-rett Utvalgets vurdering Utgangspunkter og bærende hensyn...272

18 Effektiv håndheving Rettssikkerhet Ulike hensyn på ulike samfunnsområder? Sekkekategorien Utvalgets forslag Oppreisning og erstatning Innledning Gjeldende rett Alminnelige erstatningsregler Særregler i diskrimineringslovene EU-rett Nordisk rett Sverige Finland Danmark Utvalgets vurderinger Skyldkravet Utmåling og lemping Brudd på plikten til universell utforming Utvalgets forslag Håndheving. Nemndas kompetanse Innledning Gjeldende rett EU-rett Utenlandsk rett Bakgrunn Saksbehandlingen i nemnda Utvalgets vurderinger og forslag Straff for diskriminering Innledning Gjeldende rett Utvalgets vurdering og forslag Del III Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjonen Innledning Introduksjon Utredning Diskrimineringsvernet etter EMK tilleggsprotokoll nr. 12 og konvensjonens artikkel Diskrimineringsgrunnlag Del IV Diskrimineringsforbudets virkeområde. Selvstendige og aksessoriske diskrimineringsforbud Diskrimineringsforbudets virkeområde. Lovbestemte rettigheter Positive forpliktelser og indirekte horisontal virkning Vern for juridiske personer Forholdet mellom tilleggsprotokoll nr. 12 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel Rettslige konsekvenser av ratifikasjon av tilleggsprotokollen Utvalgets vurderinger og anbefalinger Innledning Ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr Inkorporering i menneskeretts loven eller diskrimineringsloven Grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Bakgrunn Andre lands rett Sverige Finland Island Irland Nederland Canada Generelle utgangspunkter Grunnlovens menneskerettsvern Grunnloven og ikke-diskriminering Relevante bestemmelser i Grunnloven Religionsfriheten 2 og ytringsfriheten Grunnloven 110 c om menneskerettighetene Grunnloven 110 første ledd om retten til arbeid Grunnloven 110 a om samers rettigheter Grunnloven 110 b om miljøvern Oversikt over sentrale konsekvenser av grunnlovsfesting...313

19 Skranke for lovgiver Domstolenes prøvelsesrett overfor Stortinget som lovgiver Moment ved lovtolkning Plikter for staten Plikter for andre Symbol- og signalfunksjonen Internasjonale perspektiver Lovtekniske utfordringer Utformingen av en grunnlovsbestemmelse Utvalgets vurderinger og forslag Spørsmålet om det bør vedtas en grunnlovsbestemmelse Utformingen Plassering Del V Utvalgets lovforslag Forslag til lov om forbud mot diskriminering (diskrimineringsloven) Oversikt over lovens bestemmelser Lovforslag Forslag til endringer i Grunnloven, annen lovgivning og forskrifter Forslag til ny bestemmelse 110 d i Grunnloven Endringer i annen lovgivning Forskrift om arbeidsgivers aktivitetsplikt Forskrift om offentlige anskaffelser Merknader til de enkelte bestemmelser i forslaget Merknader til lov om forbud mot diskriminering Merknader til ny bestemmelse i Grunnloven Merknader til endringer i andre lover Økonomiske og administrative konsekvenser Harmonisering Vurdering av nytte og kostnader En samlet diskrimineringslov Utvidet diskrimineringsvern f or seksuell orientering og politisk syn Diskriminering på grunnlag som påberopes under sekkekategorien Aktivitetsplikt for arbeidsgivere Andre forslag Konsekvenser for ombudet og nemnda Andre forslag Grunnlovsendring Offentlige anskaffelser Uendret ressursbruk Referanser Vedlegg 1 Lovspeil Janneke Gerards: Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights...372

20

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg

Detaljer

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008

Detaljer

Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Advokat Else Leona McClimans, Advokatfirmaet Økland & Co DA, Advokat Ph.d Helga Aune, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS Innhold Forord 7 Sammendrag 9 Kapittel 1 13 Innledning 1.1. Ombudets lovgrunnlag 14 1.2. Ombudets rettslige verktøy 14 Kapittel 2 17 Dokumentasjon av egne saker

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (seksuell trakassering, trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet mv., alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell

Detaljer

NOU. Struktur for likestilling. Norges offentlige utredninger 2011: 18. Bestilling av publikasjoner

NOU. Struktur for likestilling. Norges offentlige utredninger 2011: 18. Bestilling av publikasjoner NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2011: 18 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne *** Rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne en oppsummering Publisert april 2014

Detaljer

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET?

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? Kandidatnummer: 206 Leveringsfrist: 10.04.07 Til sammen 38.334 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Tema for oppgaven...1

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING. Mangfold i arbeidslivet (MiA)

NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING. Mangfold i arbeidslivet (MiA) NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING Mangfold i arbeidslivet (MiA) Mai 2008 Innholdet i denne publikasjonen reflekterer ikke synspunktene til den Europeiske kommisjonen,

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974 juridisk rådgivning Nr. 70 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Hvorda an bruke FNs kv inne e konven n sjon? Ra p port fr a J URKs og NKJ Fs de esember 2012 seminar Av Lene Løvdal Innhold Innhold...

Detaljer

NOU. Det livssynsåpne samfunn. Norges offentlige utredninger 2013: 1. En helhetlig tros- og livssynspolitikk

NOU. Det livssynsåpne samfunn. Norges offentlige utredninger 2013: 1. En helhetlig tros- og livssynspolitikk NOU Norges offentlige utredninger 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn En helhetlig tros- og livssynspolitikk Norges offentlige utredninger 2013 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Aldersdiskriminering i arbeidslivet

Aldersdiskriminering i arbeidslivet Aldersdiskriminering i arbeidslivet Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Regelverk... 4 2.1 Lover... 4 2.2 Forarbeider... 4 2.3 EU-direktiv... 4 3 Høringer... 5 4 Rettspraksis...

Detaljer

Dokument 12:30 (2011 2012) Bakgrunn

Dokument 12:30 (2011 2012) Bakgrunn Grunnlovsforslag 30 (20112012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold

Detaljer

Dokument 16. (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Dokument 16. (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Dokument 16 (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven,

Detaljer

Forslaget Innholdet For Mot LOVSAKER

Forslaget Innholdet For Mot LOVSAKER HVA PARTIENE HAR GJORT OG/ELLER MENT I ARBEIDSLIVS- SPØRSMÅL En utredning gjennomført av LOs juridiske avdeling Advokat Anne-Lise H. Rolland Arbeidsdokument 24.05.2013 Forslaget Innholdet For Mot LOVSAKER

Detaljer

SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 19 October 2005 ACFC/SR/II(2005)005 Norweigan version SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE ADHD Norge v/generalsekretær Tor Eikeland Arnstein Arnebergs vei 30 1366 LYSAKER Vår ref. Deres ref. Dato: 10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE Likestillings-

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland I hvilken grad er universell utforming eller Design for all et førende begrep for politikk og lovgivning i Norge og andre land? Rudolph Brynn

Detaljer