Norges offentlige utredninger 2009: 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offentlige utredninger 2009: 14"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK

2 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 2. Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Finansdepartementet. 3. På sikker veg. Samferdselsdepartementet. 4. Tiltak mot skatteunndragelser. Finansdepartementet. 5. Farskap og annen morskap. Barne- og likestillingsdepartementet. 6. Tilstandsrapport ved salg av bolig. Barne- og likestillingsdepartementet. 7. Om grunnlaget for inntektsoppgjørene Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 8. Kompetanseutvikling i barnevernet. Barne- og likestillingsdepartementet. 9. Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner. Justis- og politidepartementet. 10. Fordelingsutvalget. Finansdepartementet. 11. Kredittavtaler. Justis- og politidepartementet. 12. Et ansvarlig politi. Justis- og politidepartementet. 13. Bedre pensjonsordninger. Finansdepartementet. 14. Et helhetlig diskrimineringsvern. Barne- og likestillingsdepartementet. Forsideillustrasjon: Corbis/SCANPIX

3 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni Avgitt til Barne- og likestillingsdepartementet 19. juni Statens Forvaltningstjeneste statens trykning Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning Oslo 2009

4 ISSN ISBN Lobo Media AS

5 Til Barne- og likestillingsdepartementet Diskrimineringslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni 2007 for å utarbeide forslag til en samlet diskrimineringslovgivning m.m. Utvalget avga 11. januar 2008 delinnstillingen NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn. Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag om en samlet diskrimineringslov, og med endringer i enkelte andre lover. Videre har utvalget utredet spørsmålet om ratifikasjon og inkorporering av tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon. Utvalget har også vurdert spørsmålet om grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet. Oslo 19. juni 2009 Hans Petter Graver leder Hege Brækhus Ronald Craig Marius Emberland Bera Ulstein Moseng Mona Næss Tolle Stabell Ann-Marit Sæbønes Jan Tøssebro Elisabeth Vigerust Anne Kirsti Lunde Elin Rønningen

6 4 NOU 2002:? Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner

7 Forkortelser Arbeidsmiljøloven Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Direktiv om offentlige anskaffelser Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Diskrimineringsombudsloven Lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. ECRI European commisson against racism and intolerance EFTA European free trade association ( Det europeiske frihandels forbund) EMD Den europeiske menneskerettsdomstol. EMK Den europeiske menneskerettskonvensjon. ESA EFTA Surveillance authority (EFTAs overvåkingsorgan). EU Den europeiske union. EØS EØS-loven Forvaltningsloven ILO Innst. O. Innst. S. FNs kvinnekonvensjon Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) mv. Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. International labour organisation. Innstilling til Odelstinget. Innstilling til Stortinget. FNs konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. FNs rasediskrimineringskonvensjon FNs konvensjon 21. desember 1965 om anskaffelse av alle former for rasediskriminering. Forsyningsvirksomhetsdirektivet Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Forsikringsavtaleloven Forsikringsvirksomhetsloven Lov 16. juni 1989 nr. 16 om forsikringsavtaler. Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. Likebehandlingsdirektivet (1976) EUs rådsdirektiv 76/207/EØF av 9. februar 1976 om gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner når det gjelder lik adgang til arbeid, yrkesutdanning og forfremmelse samt arbeidsvilkår (endret ved direktiv 2002/73/EF). Likebehandlingsdirektivet (2006) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning). Likelønnsdirektivet Likestillingsloven EFs rådsdirektiv 75/117/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gjennomføring av prinsippet om lik lønn til mannlige og kvinnelige arbeidstakere. Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene.

8 Lov mot etnisk diskriminering MRK NAD Nemnda NOU Ombudet Ot.prp. Rammedirektivet Rasediskrimineringsdirektivet Svangerskapsdirektivet Rt. SOU SP St.forh. St.meld. Straffeloven Straffeloven (den nye) ØSK Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etni sitet, religion m.v. (diskrimineringsloven). FNs menneskerettskomité. Norsk Arbeidsrettslig Domssamling. Likestillings- og diskrimineringsnemnda (erstattet fra 1. januar 2006 Klagenemnda for likestilling). Norges offentlige utredninger. Likestillings- og diskrimineringsombudet (erstattet fra 1. januar 2006 Likestillingsombudet). Odelstingsproposisjon. EUs rådsdirektiv 2000/78/EF av 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. EUs rådsdirektiv 2000/43/EF om gjennomføring av prinsippet om likebehandling uavhengig av rase eller etnisk opprinnelse. EUs rådsdirektiv 92/85/EØF om iverksetting av tiltak som forbedrer helse- og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstaker som nettopp har født eller ammer. Rettstidende. Statens offentliga utredningar (Sverige). FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Stortingsforhandlinger. Stortingsmelding. Almindelig borgelig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10. Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff. FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

9 Oversikt over innhold Del I Bakgrunn Sammendrag Om utvalget Diskriminering som fenomen og rettslig begrep Internasjonalt vern mot diskriminering Gjeldende rett i hovedtrekk Diskrimineringslovgivning i andre land Del II En samlet lov mot diskriminering Generelle utgangspunkt for en samlet lov Lovens struktur Lovens formål Lovens saklige virkeområde Vern for juridiske personer Diskrimineringsgrunnlag Lovens diskrimineringsgrunnlag utvalgets vurderinger og forslag Diskriminering på flere grunnlag Diskrimineringsforbudet Unntak for saklig forskjellsbehandling Aktive tiltak for å fremme likestilling Tilgjengelighet: Universell utforming og individuell tilrettelegging Særlige regler om ansettelsesforhold Bevisbyrde Oppreisning og erstatning Håndheving. Nemndas kompetanse Straff for diskriminering Del III Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjonen Del IV Grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Del V Utvalgets lovforslag Forslag til lov om forbud mot diskriminering (diskrimineringsloven) Forslag til endringer i Grunnloven, annen lovgivning og forskrifter Merknader til de enkelte bestemmelser i forslaget Økonomiske og administrative konsekvenser Referanser Vedlegg 1 Lovspeil Janneke Gerards: Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights...372

10

11 Detaljert innhold Del I Bakgrunn Sammendrag Oversikt Del I Bakgrunn Del II En samlet diskrimineringslov Del III Kapittel 27 Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon Del IV Grunnlovfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Del V Utvalgets lovforslag Utvalgets forslag til spørsmål som bør utredes videre Vedlegg Om utvalget Utvalgets oppnevning og sammensetning Utvalgets mandat mv Offentlige dokumenter og utredninger Referansegruppen Utvalgets arbeid med innstillingen Diskriminering som fenomen og rettslig begrep Diskriminering som fenomen Det rettslige diskrimineringsbegrepet Forskjellsbehandling Saklig forskjellsbehandling er ikke diskriminering Positiv særbehandling Diskrimineringsgrunnlag Direkte og indirekte diskriminering Internasjonalt vern mot diskriminering Innledning Generelt om diskrimineringsvernet i internasjonale regler FN-konvensjoner FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter FNs konvensjon mot diskriminering av kvinner FNs konvensjon mot rasediskriminering FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne FNs barnekonvensjon FNs konvensjon mot diskriminering i undervisning ILO-konvensjoner ILO-konvensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke ILO-konvensjon nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidstakere for arbeid av lik verdi ILO-konvensjon nr. 156 om arbeidstakere med familieforpliktelser ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater Europarådets konvensjoner Den europeiske menneskerettskonvensjon Den europeiske sosialpakt Rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter ECRI EU- og EØS-rett Traktatbestemmelser og direktiver om ikke-diskriminering Grunnleggende rettigheter Diskriminering på grunn av nasjonalitet Oversikt over relevante direktiver Krav til implementering av direktiver Krav til sanksjoner Direktiver om kjønnslikestilling Arbeidslivet Varer og tjenester Rammedirektivet Rasediskrimineringsdirektivet Direktivforslag om religion, funksjonsnedsettelse, alder og seksuell orientering Deltidsdirektivet Direktivet om midlertidig tilsetting Direktivet om vikararbeid...56

12 5 Gjeldende rett i hovedtrekk Innledning Likestillingsloven Diskrimineringsforbud, formål og virkeområde Særregler. Presisering av diskrimineringsforbudet Unntak Aktivitets- og redegjørelsesplikt Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelse Positiv særbehandling Arbeidsgivers opplysningsplikt Læremidler Representasjon i offentlige utvalg Brudd på loven. Vern mot gjengjeldelse, bevisbyrde og sanksjoner Lov mot etnisk diskriminering Diskrimineringsforbud, formål og virkeområde Unntak Aktivitets- og redegjørelsesplikt Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelse Positiv særbehandling Arbeidsgivers opplysningsplikt Brudd på loven. Vern mot gjengjeldelse, bevisbyrde og sanksjoner Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsforbud, formål og virkeområde Unntak Aktivitets- og rapporteringsplikt Positiv særbehandling Plikt til universell utforming og individuell tilrettelegging Arbeidsgivers opplysningsplikt ved ansettelse Brudd på loven. Vern mot gjengjeldelse, bevisbyrde og sanksjoner Arbeidsmiljøloven kapittel Diskrimineringsforbud og virkeområde Unntak Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelse Positiv særbehandling Arbeidsgivers opplysningsplikt ved ansettelse...66 Brudd på loven. Vern mot gjengjeldelse, bevisbyrde, sanksjoner og ugyldighet...66 Sjømannsloven kapittel II A...66 Boliglovene...67 Diskrimineringsforbud og virkeområde...67 Brudd på loven. Bevisbyrde og sanksjoner...67 Håndhevingsapparatet. Diskrimineringsombudsloven...67 Ombudet og nemnda...67 Myndighetsområde...67 Ombudets myndighet og oppgaver...68 Nemndas myndighet. Pålegg om stansing, retting mv Opplysningsplikt...69 Straff...69 Forholdet til alminnelige domstoler og Arbeidsretten...69 Ombudets adgang til partshjelp og til å inngi skriftlig innlegg til domstolene etter tvisteloven...69 Strafferettslig vern mot diskriminering...70 Forbud mot diskriminerende og hatefulle ytringer...70 Forbud mot nektelse av varer og tjenester...70 Andre relevante bestemmelser...70 Nye bestemmelser om strafferettslig vern mot diskriminering i ny straffelov...70 Krav til saklighet etter annen lovgivning...71 Krav til saklighet som grense for forvaltningens myndighetsutøvelse...71 Krav til saklighet som grense for arbeidsgivers styringsrett...71 Styringsretten...71 Arbeidsmiljølovens vern mot usaklige oppsigelser...72 Arbeidsgivers adgang til å innhente helseopplysninger...72 Ulovfestet saklighetskrav ved utøvelsen av arbeidsgivers styringsrett?...72 Krav om saklig grunn for forsikringsnekt...73

13 6 Diskrimineringslovgivning Del II i andre land Innledning Sverige Innledning Grunnloven Diskrimineringsloven Håndheving Finland Innledning Grunnloven Likebehandlingsloven Likestillingsloven Håndheving Reform av diskrimineringslovgivningen Danmark Innledning Lover om kjønnsdiskriminering Forskjellsbehandlingsloven Lov om etnisk likebehandling Bevisbyrde og reaksjoner ved brudd på diskrimineringsforbudet Håndheving Irland Innledning Likebehandlingsloven Lov om likebehandling 9.3 i arbeidslivet Håndheving Nederland Innledning Grunnlovsvern Ratifiserte internasjonale konvensjoner gjelder som lov Diskrimineringslovgivningen Likebehandlingsloven Loven om likebehandling i arbeidslivet uavhengig av alder Håndheving Canada Innledning Grunnlovsvern Diskrimineringslovgivningen Den føderale menneskerettsloven Quebecs menneskerettslov Ontarios menneskerettslov Reaksjoner ved brudd på diskrimineringslovgivningen Håndheving En samlet lov mot diskriminering...93 Generelle utgangspunkt for en samlet lov...95 En generell tilnærming...95 Harmonisering...96 Ikke svekke dagens vern...96 Styrket vern...96 Lovens funksjon som normsetter og symbol...97 Eksisterende håndhevingsapparat...97 Internasjonale regler...97 Lovens struktur...98 Diskrimineringsloven...98 Sektorlovgivningen...98 Lovens oppbygging...99 Lovens formål Fremme likestilling Likeverd Like muligheter og rettigheter Tilgjengelighet og tilrettelegging Likestilling gjelder mennesker Diskrimineringslovgivning som virkemiddel for å fremme likestilling Lovens formålsbestemmelse Gjeldende formålsbestemmelser Utvalgets forslag Lovens saklige virkeområde Gjeldende rett Likestillingsloven Lov mot etnisk diskriminering Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Arbeidsmiljøloven og boliglovgivningen Utvalgets vurdering og forslag Alle samfunnsområder Trossamfunn mv Familieliv og andre personlige forhold Vern for juridiske personer Innledning Gjeldende rett Internasjonale regler EU- og EØS-rett...114

14 Den europeiske menneskerettskonvensjon Nordisk rett Utvalgets vurderinger og forslag Utgangspunkter Vernede rettssubjekter Forekomsten av diskriminering Juridiske personers vern etter annet regelverk Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Diskrimineringsgrunnlag Innledning Kriterier for identifikasjon av diskrimineringsgrunnlag Kjønn Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av kjønn Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Etnisitet Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Religion og livssyn Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av religion og livssyn Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Funksjonsnedsettelse Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedsettelse Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Alder Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av alder Høy alder Lav alder Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Politisk syn Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av politisk syn Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Seksuell orientering Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av seksuell orientering Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Kjønnsidentitet og -uttrykk (transpersoner) Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling av transpersoner Spørsmålet om vern i en samlet lov Helse Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av helse. Hiv-positive Spørsmålet om vern i en samlet lov Utseende Overvekt Rusavhengige, straffedømte og andre sosialt utsatte grupper Omsorgsoppgaver (omsorg for nærstående) Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av omsorgsoppgaver Spørsmålet om vern i en samlet lov Sivilstand Fødsel Sosial opprinnelse Eiendom og økonomisk stilling Bosted Statsborgerskap Medlemskap i arbeidstakerforening Lovvern Begrepet Forskjellsbehandling på grunn av medlemskap i arbeidstakerorganisasjon...150

15 Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Deltidsansettelse og midlertidig ansettelse Lovvern Begrepene Bakgrunn Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Lovens diskriminerings grunnlag utvalgets vurderinger og forslag Spørsmål og utgangspunkter Utvalgets forslag oversikt Liste over diskrimineringsgrunnlag Uttømmende liste eller sekkekategori Gjeldende regler Menneskerettslige krav Sammenhengen med lovens formål Konsekvenser av en sekkekategori Kriterier for identifisering Uklarhet, svak forutsigbarhet og rettsusikkerhet? Utvalgets forslag Spørsmålet om nye grunnlag Kjønnsidentitet og -uttrykk (transpersoner) Helse Omsorgsoppgaver (omsorg for nærstående) Overvekt Utseende Rusavhengige og straffedømte Utvalgets forslag Utvidet virkeområde for noen grunnlag Politisk syn Seksuell orientering Alder Grunnlag som kun reguleres i arbeidsmiljøloven Medlemskap i arbeidstakerorganisasjon Deltidsansettelse og midlertidig ansettelse Endringer i arbeidsmiljøloven Diskriminering på flere grunnlag Innledning Begreper og tilnærmingsmåter Gjeldende rett. Praksis fra håndhevingsorganene Internasjonale regler Utenlandsk rett Utvalgets vurderinger og forslag Diskrimineringsforbudet Innledning Prinsipielle utgangspunkt Liste over diskrimineringsgrunnlag Forbud mot direkte og indirekte diskriminering Eksisterende, antatte, tidligere og fremtidige forhold Tilknytningsdiskriminering Innledning Gjeldende rett Utenlandsk rett Internasjonale forpliktelser Utvalgets vurdering og forslag Unntak for saklig forskjellsbehandling Innledning Gjeldende unntaksregler Harmonisering av gjeldende unntak Nærmere om saklighetsvurderingen Innledning Saklig formål Nødvendig for å oppnå formålet Ikke uforholdsmessig inngripende Arbeidsforhold. Krav om nødvendighet Aldersgrenser i arbeidslivet Gjeldende rett EU-retten Utenlandsk rett Utvalgets vurderinger og forslag Spørsmålet om særlige unntak for visse områder Trossamfunn Forsikring Utvalgets forslag Forskriftshjemler...201

16 Kvinner i Forsvaret Rekkevidden av unntaksadgangen med hensyn til alder Utvalgets forslag til unntaksregler oppsummering Aktive tiltak for å fremme likestilling Innledning Arbeidsgivers aktivitetsplikt Innledning Gjeldende rett Arbeidsgivers plikt til å arbeide aktivt for likestilling og like muligheter Internkontroll Arbeidsgivers plikt til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Internasjonale forpliktelser EØS-rettslige forpliktelser FN-konvensjoner ECRIs fjerde rapport om Norge Utenlandsk rett Sverige Finland Danmark Irland Utvalgets vurderinger og forslag Behovet for aktive tiltak Svakheter ved gjeldende regler Grunnprinsipper for utforming av aktivitetsplikten Aktivitetsplikt på alle diskrimineringsgrunnlag Særlig om aktivitetsplikt knyttet til sekkekategori Aktivitetsplikt for alle virksomheter Aktivitetsplikten konkretiseres i forskrift Konkretisering og eksemplifisering av utvalgets forslag Implementering av aktivitetsplikten i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Medvirkning av arbeidstakers representanter Håndheving Gjeldende redegjørelsesplikt oppheves Aktivitetsplikt for andre pliktsubjekter Offentlige myndigheter Innledning Gjeldende rett Utvalgets vurderinger og forslag Utdanningsinstitusjoners aktivitetsplikt. Krav til læremidler Innledning Gjeldende rett Utvalgets vurderinger og forslag Arbeidslivets organisasjoner Innledning Gjeldende rett Utvalgets vurderinger og forslag Representasjon i offentlige utvalg Innledning Gjeldende rett Likestillingsloven Øvrige regler om kjønnsrepresentasjon Utvalgets vurderinger og forslag Offentlige anskaffelser Innledning Gjeldende rett EUs regler om offentlige anskaffelser Utenlandsk rett Sverige USA Canada Storbritannia Utvalgets vurdering Problemstilling Mulige tiltak Egenerklæring om oppfyllelse av arbeidsgivers aktivitetsplikt Utvalgets forslag Tilgjengelighet: Universell utforming og individuell tilrettelegging Innledning Gjeldende rett Universell utforming Aktivitetsplikt Plikt til universell utforming Henvisning til plan- og bygningsloven Universell utforming av IKT rettet mot allmennheten Individuell tilrettelegging Krav om «rimelig» og «ikke uforholdsmessig byrde» Forholdet til sektorlovgivningen Forholdet mellom det generelle diskrimineringsforbudet og manglende tilrettelegging Pågående utredningsarbeid...238

17 18.4 Internasjonale regler FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne EU- og EØS-rett Rammedirektivet Direktivforslag. Om religion, funksjonsnedsettelse, alder og seksuell orientering Transportsektoren Utvalgets vurderinger og forslag Utgangspunkter Forholdet mellom diskrimineringsforbudet og tilretteleggingsreglene Tilrettelegging og diskriminering Tilretteleggingsplikten er uttømmende regulert Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Universell utforming på arbeidsplasser og i utdanningsinstitusjoner Rettet mot allmennheten Utvidet plikt til universell utforming? Stedlig virkeområde for reglene om individuell tilrettelegging Noen lovtekniske spørsmål Individuell tilrettelegging Henvisningen til plan- og bygningsloven oppheves Særlige regler om ansettelsesforhold Innledning Likelønn Gjeldende rett Likestillingsloven Arbeidsmiljøloven Lov mot etnisk diskriminering Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Internasjonale regler Utenlandsk rett Utvalgets vurderinger Prinsipielle spørsmål Likelønnsbestemmelsens historiske og politiske betydning Likelønn og øvrige diskrimineringsgrunnlag Likelønnsbestemmelsens rettslige betydning Utvalgets forslag Likelønnsbestemmelsen videreføres Likelønnsbestemmelsen skal fortsatt bare gjelde kjønn Forskriftshjemmelen oppheves Innhenting av opplysninger ved ansettelse Innledning Gjeldende rett Arbeidsmiljøloven Lov mot etnisk diskriminering. Religiøse og kulturelle spørsmål Likestillingsloven. Graviditet og familieplanlegging Utvalgets vurderinger og forslag Plassering av forbudene mot innhenting av opplysninger Helseopplysninger Medlemskap i arbeidstakerorganisasjon Henvisning fra diskrimineringsloven til arbeidsmiljøloven? Arbeidsgivers opplysningsplikt Innledning Gjeldende rett Arbeidsgivers opplysningsplikt etter diskrimineringslovgivningen Opplysningsplikt etter annen lovgivning Personopplysningsloven Internasjonale regler Utenlandsk rett Sverige Finland Danmark Utvalgets vurderinger og forslag Opplysningsplikt om lønn Behov for opplysninger om lønn Hvilke opplysninger bør omfattes? Hvem kan kreve opplysningene fremlagt? Hvordan opplysningene skal fremlegges Vurdering av ytterligere opplysningsplikt i eksisterende arbeidsforhold Bevisbyrde Innledning Gjeldende rett EU- og EØS-rett Utvalgets vurdering Utgangspunkter og bærende hensyn...272

18 Effektiv håndheving Rettssikkerhet Ulike hensyn på ulike samfunnsområder? Sekkekategorien Utvalgets forslag Oppreisning og erstatning Innledning Gjeldende rett Alminnelige erstatningsregler Særregler i diskrimineringslovene EU-rett Nordisk rett Sverige Finland Danmark Utvalgets vurderinger Skyldkravet Utmåling og lemping Brudd på plikten til universell utforming Utvalgets forslag Håndheving. Nemndas kompetanse Innledning Gjeldende rett EU-rett Utenlandsk rett Bakgrunn Saksbehandlingen i nemnda Utvalgets vurderinger og forslag Straff for diskriminering Innledning Gjeldende rett Utvalgets vurdering og forslag Del III Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjonen Innledning Introduksjon Utredning Diskrimineringsvernet etter EMK tilleggsprotokoll nr. 12 og konvensjonens artikkel Diskrimineringsgrunnlag Del IV Diskrimineringsforbudets virkeområde. Selvstendige og aksessoriske diskrimineringsforbud Diskrimineringsforbudets virkeområde. Lovbestemte rettigheter Positive forpliktelser og indirekte horisontal virkning Vern for juridiske personer Forholdet mellom tilleggsprotokoll nr. 12 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel Rettslige konsekvenser av ratifikasjon av tilleggsprotokollen Utvalgets vurderinger og anbefalinger Innledning Ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr Inkorporering i menneskeretts loven eller diskrimineringsloven Grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Bakgrunn Andre lands rett Sverige Finland Island Irland Nederland Canada Generelle utgangspunkter Grunnlovens menneskerettsvern Grunnloven og ikke-diskriminering Relevante bestemmelser i Grunnloven Religionsfriheten 2 og ytringsfriheten Grunnloven 110 c om menneskerettighetene Grunnloven 110 første ledd om retten til arbeid Grunnloven 110 a om samers rettigheter Grunnloven 110 b om miljøvern Oversikt over sentrale konsekvenser av grunnlovsfesting...313

19 Skranke for lovgiver Domstolenes prøvelsesrett overfor Stortinget som lovgiver Moment ved lovtolkning Plikter for staten Plikter for andre Symbol- og signalfunksjonen Internasjonale perspektiver Lovtekniske utfordringer Utformingen av en grunnlovsbestemmelse Utvalgets vurderinger og forslag Spørsmålet om det bør vedtas en grunnlovsbestemmelse Utformingen Plassering Del V Utvalgets lovforslag Forslag til lov om forbud mot diskriminering (diskrimineringsloven) Oversikt over lovens bestemmelser Lovforslag Forslag til endringer i Grunnloven, annen lovgivning og forskrifter Forslag til ny bestemmelse 110 d i Grunnloven Endringer i annen lovgivning Forskrift om arbeidsgivers aktivitetsplikt Forskrift om offentlige anskaffelser Merknader til de enkelte bestemmelser i forslaget Merknader til lov om forbud mot diskriminering Merknader til ny bestemmelse i Grunnloven Merknader til endringer i andre lover Økonomiske og administrative konsekvenser Harmonisering Vurdering av nytte og kostnader En samlet diskrimineringslov Utvidet diskrimineringsvern f or seksuell orientering og politisk syn Diskriminering på grunnlag som påberopes under sekkekategorien Aktivitetsplikt for arbeidsgivere Andre forslag Konsekvenser for ombudet og nemnda Andre forslag Grunnlovsendring Offentlige anskaffelser Uendret ressursbruk Referanser Vedlegg 1 Lovspeil Janneke Gerards: Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights...372

20

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - NOU 2009:14 - ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN Arkivsaksnr.: 09/30363

Saksframlegg. HØRING - NOU 2009:14 - ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN Arkivsaksnr.: 09/30363 Saksframlegg HØRING - NOU 2009:14 - ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN Arkivsaksnr.: 09/30363 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens uttalelse

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Barne, -likestillings- og inkluderingsdepartementet Dato: 17.12.2015 Vår ref: 15/4790 - EGF (15/47678) Deres ref: Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov. Innholdsfortegnelse 1 Grunnlovens diskrimineringsvern...

Vedlegg til høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov. Innholdsfortegnelse 1 Grunnlovens diskrimineringsvern... Vedlegg til høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov Innholdsfortegnelse 1 Grunnlovens diskrimineringsvern... 10 1.1 Innledning... 10 1.2 Bakgrunnen for grunnlovsforslaget... 10 1.2.1

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov. Innholdsfortegnelse

Vedlegg til høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov. Innholdsfortegnelse Vedlegg til høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov Innholdsfortegnelse 1 Grunnlovens diskrimineringsvern... 10 1.1 Innledning... 10 1.2 Bakgrunnen for grunnlovsforslaget... 10 1.2.1

Detaljer

2.1 Innledning... 57 2.2 Offentlige myndigheters aktivitetsplikt... 58 2.3 Arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoners aktivitetsplikt...

2.1 Innledning... 57 2.2 Offentlige myndigheters aktivitetsplikt... 58 2.3 Arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoners aktivitetsplikt... Innhold Innledning... 17 1.1 Likestillingslovens historikk hovedtrekk... 17 1.2 Rettskildesituasjonen... 20 1.2.1 Innledning... 20 1.2.2 EU- og EØS-ret ten... 22 1.2.3 FNs kvinnekonvensjon... 26 1.2.4

Detaljer

Innspill til Familie- og kulturkomiteens behandling av Prop. 88 L

Innspill til Familie- og kulturkomiteens behandling av Prop. 88 L Stortinget Familie- og kulturkomiteen familie-kultur@stortinget.no /gunn.gjul@stortinget.no Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/1288-9- MSOE 08.05.2013 Innspill til Familie- og kulturkomiteens behandling av

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Komite for finans behandlet saken i møtet 021209 sak 148-09 og avga følgende innstilling: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Barne- og likestillingsdepartementet Akersgata 59 Pb 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

Saksbehandler: Dag Amundsen Arkiv: 006 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TIL PARTSSAMMENSATT SAMARBEIDSUTVALG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Dag Amundsen Arkiv: 006 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TIL PARTSSAMMENSATT SAMARBEIDSUTVALG/BYSTYRET: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Amundsen Arkiv: 006 Arkivsaksnr.: 15/9150-2 Dato: 18.11.2015 Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov â INNSTILLING TIL PARTSSAMMENSATT

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dato: 28.01.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Helene Jesnes og Cathrine Sørlie Likestillings- og diskrimineringsombudet Frittstående offentlig forvaltningsorgan

Detaljer

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen Diskrimineringsjussen i et nøtteskall Stian Sigurdsen Diskrimineringsvernet Likestillings- loven Diskrimineringsloven Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven (DTL) Arbeidsmiljøloven kapittel 13 kjønn verner

Detaljer

Høringssvar - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringssvar - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Dato: 20.01.2016 Vår ref: 15/4836 - SHS (16/2157) Deres ref: Høringssvar - forslag til

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL REGLER FOR GJENNOMFØRING AV DIREKTIVET OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

Detaljer

Innhold. Innledning Presentasjon av boken... 13

Innhold. Innledning Presentasjon av boken... 13 Innhold Innledning Presentasjon av boken... 13 kapittel 1 Deltidsarbeidendes rettslige stilling i Norge... 17 1.1 Den praktiske virkelighet og de rettslige problemstillingene... 18 1.2 Definisjon deltidsarbeid...

Detaljer

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Legeforeningen 4. november 2014 Cathrine Sørlie og Emma Caroline Hermanrud Dagens tema Diskriminering graviditet etnisitet/språk individuell tilrettelegging på grunn

Detaljer

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) DATO: LOV-2008-06-20-42 DEPARTEMENT: BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Helga Aune. Deltidsarbeid Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag

Helga Aune. Deltidsarbeid Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag Helga Aune Deltidsarbeid Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag Innhold Innledning - Presentasjon av boken 13 Kapittel 1 Deltidsarbeidendes rettslige stilling i Norge 17 1.1 Den

Detaljer

Dagens tema. Hva er LDO? Diskriminering. Hvordan kan dere som tillitsvalgte bistå i diskrimineringssaker

Dagens tema. Hva er LDO? Diskriminering. Hvordan kan dere som tillitsvalgte bistå i diskrimineringssaker Likestillings- og diskrimineringsrett Carl Fredrik Riise seniorrådgiver i Veiledningsavdelingen i LDO Diskriminering graviditet etnisitet/språk Dagens tema Hvordan kan dere som tillitsvalgte bistå i diskrimineringssaker

Detaljer

Ot.prp. nr. 44. Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) (2007 2008)

Ot.prp. nr. 44. Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) (2007 2008) Ot.prp. nr. 44 (2007 2008) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Særskilt vedlegg: NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. Ot.prp.

Detaljer

Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett. Diskriminering graviditet etnisitet/språk

Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett. Diskriminering graviditet etnisitet/språk Likestillings- og diskrimineringsrett Legeforeningen 12. mai 2015 Cathrine Sørlie og Emma Caroline Hermanrud Dagens tema Diskriminering graviditet etnisitet/språk Hvordan kan dere som tillitsvalgte bistå

Detaljer

Diskriminerings og likestilliningsrett. Generelle grunnbegreper

Diskriminerings og likestilliningsrett. Generelle grunnbegreper Diskriminerings og likestilliningsrett Generelle grunnbegreper Historikk Frihet og likhet, arven fra opplysningstiden Noen trekk ved rettsutviklingen, diskrimineringsvernets framvekst - Verdenserklæringen,

Detaljer

Religion på arbeidsplassen. Ronald Craig. Likestillings- og diskrimineringsombudet

Religion på arbeidsplassen. Ronald Craig. Likestillings- og diskrimineringsombudet Religion på arbeidsplassen Ronald Craig Likestillings- og diskrimineringsombudet Spørreforbud i ansettelse Diskrimineringsloven 7 Religiøse eller kulturelle spørsmål Likestillingsloven 4 graviditet, adopsjon

Detaljer

Diskriminerings og likestillingsrett 2011

Diskriminerings og likestillingsrett 2011 Diskriminerings og likestillingsrett 2011 Tid: 14.15-16.00 Sted: DN 365 06 september Innføring for bachelorstudenter, Vibeke Blaker Strand 09 september Innføring for bachelorstudenter, Vibeke Blaker Strand

Detaljer

Uttalelse i klagesak - utlysning av stilling som faglærere på kristen videregående skole

Uttalelse i klagesak - utlysning av stilling som faglærere på kristen videregående skole Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/761-17- 24.04.2012 Nødvendig å kreve kristent livssyn av faglærere på religiøs skole Ombudet konkluderte med at en privat, kristen videregående skole ikke handlet i strid

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Vår dato: 17.12.09 Saksnr.: 09/8940 Vår ref: 09/8940 Statens seniorråd Deres dato: 26.06.09 Arkiv: 012.0 Deres ref: 200902447-/ELR Barne- og likestillingsdepartementet Pb. 8036 Dep. 0030 Oslo Høring -

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler Antirasistisk Senter og JURK - Juridisk rådgivning for kvinner. Juli 2012 Håndboka er utviklet for prosjektet ART Awareness

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/266-4-JLR 16.05.2008

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/266-4-JLR 16.05.2008 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/266-4-JLR 16.05.2008 HØRING - NOU 2008 1 KVINNER OG HOMOFILE I TROSSAMFUNN Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Nina-Merete Kristiansen 111504 30.11.2009 200902447-/ELR

Barne- og likestillingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Nina-Merete Kristiansen 111504 30.11.2009 200902447-/ELR Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref: Nina-Merete Kristiansen 111504 Vår dato: Deres ref.: 30.11.2009 200902447-/ELR Medlemsnr.: Høring - NOU 2009:14

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/779 24.04.2012

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/779 24.04.2012 Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/779 24.04.2012 UTTALELSE I KLAGESAK - KRAV OM KRISTENT LIVSSYN TIL STILLING SOM LARER I IDRETT/BALL PA KRISTEN FOLKEHOGSKOLE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2008: 1

NOU Norges offentlige utredninger 2008: 1 NOU Norges offentlige utredninger 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn Likestillingslovens og arbeidsmiljølovens særlige unntak fra forbudet mot diskriminering Delutredning fra utvalg oppnevnt ved

Detaljer

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/639-5 08/3813 25.06.2010 NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep N-0032 Oslo Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/793-32- MBA 08.10.2013 Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning

Detaljer

Tillit til forvaltningen endringer i krav til likebehandling. Av: advokat Christoffer C. Eriksen Wikborg, Rein & Co.

Tillit til forvaltningen endringer i krav til likebehandling. Av: advokat Christoffer C. Eriksen Wikborg, Rein & Co. Tillit til forvaltningen endringer i krav til likebehandling Av: advokat Christoffer C. Eriksen Wikborg, Rein & Co. Overblikk I. Hvorfor er likebehandling viktig? II. Det historiske kravet til likebehandling

Detaljer

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis. Claus Jervell

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis. Claus Jervell Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis Claus Jervell Likestilling- og diskrimineringsombudet Håndhever av diskrimineringslovverket Håndhever av aktivitets- og redegjørelsesplikten for

Detaljer

DISKRIMINERINGSLOVGIVNINGEN. Vedlegg til Rundskriv 5/2014

DISKRIMINERINGSLOVGIVNINGEN. Vedlegg til Rundskriv 5/2014 DISKRIMINERINGSLOVGIVNINGEN Vedlegg til Rundskriv 5/2014 Diskrimineringslovgivningen Diskriminering er forbudt. Diskriminering er en usaklig forskjellsbehandling som kan knyttes til ett eller lere diskrimineringsgrunnlag.

Detaljer

Tirsdag 7. september kl. 14:15-16:00Domus Nova (St. Olavs kvartal) Innføring for bachelorstudenter tverrfaglige kjønnsstudier, likestillingsvarianten

Tirsdag 7. september kl. 14:15-16:00Domus Nova (St. Olavs kvartal) Innføring for bachelorstudenter tverrfaglige kjønnsstudier, likestillingsvarianten LESEPLAN DISKRIMINERINGS- OG LIKESTILLINGSRETT H/10 Tirsdag 7. september kl. 14:15-16:00Domus Nova (St. Olavs kvartal) Innføring for bachelorstudenter tverrfaglige kjønnsstudier, likestillingsvarianten

Detaljer

10/ /SF-511, SF-419//IG Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling

10/ /SF-511, SF-419//IG Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling NOTAT Til: Fra: Ingeborg Grimsmo Vår ref. Dato: 10/1741-12/SF-511, SF-419//IG 12.02.2011 Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling Kvinne ble diskriminert

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett - Legeforeningen 19. mars Emma Caroline Hermanrud og Helene Jesnes

Likestillings- og diskrimineringsrett - Legeforeningen 19. mars Emma Caroline Hermanrud og Helene Jesnes Likestillings- og diskrimineringsrett - Legeforeningen 19. mars 2014 Emma Caroline Hermanrud og Helene Jesnes Dagens tema Ombudets kompetanse Diskrimineringslovverket Graviditet, etnisitet/språk og individuell

Detaljer

Rekruttering- Hva er lov å spørre kandidaten om? v/ advokat Hege Nordgård

Rekruttering- Hva er lov å spørre kandidaten om? v/ advokat Hege Nordgård Rekruttering- Hva er lov å spørre kandidaten om? v/ advokat Hege Nordgård Hva er det lov å spørre kandidatene om på jobbintervju? Hva og hvordan kan man innhente informasjon om kandidater på andre måter?

Detaljer

Tilrettelegging av tjenestene Hva sier lovverket om det offentliges plikter? Ronald Craig

Tilrettelegging av tjenestene Hva sier lovverket om det offentliges plikter? Ronald Craig Tilrettelegging av tjenestene Hva sier lovverket om det offentliges plikter? Ronald Craig Kysthospitalsaken (Brev fra sykehuset til fastlegen) Kjære kollega. Du har søkt om innleggelse for Herr X. Behandlingstilbud

Detaljer

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Vår ref.: Deres ref.: Dato: 09/1639-15- 11.10.2012 Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Ombudet fant at formuleringen «samlivsform kan bli

Detaljer

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser Retten til å velge sine ansatte Partner, Jan Fougner, Advokat (H), Professor II Ph.D. Handelshøyskolen BI Arbeidsrettskonferansen HR Norge 16. april 2015 1 Ansettelsesretten Retten til å velge sine ansatte

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/ SIG /SLH

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/ SIG /SLH IDO Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO G / I I - ) LikestilHngs- og fl1iskrimineringsombudet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1224-3-SIG 200702972-/SLH 18.11.2008 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Arbeid, barn og likestilling

Arbeid, barn og likestilling Elisabeth Vigerust Arbeid, barn og likestilling Rettslig tilpasning av arbeidsmarkedet Tano Aschehoug Innhold Forord 5 Innledning 17 DEL I NOEN UTGANGSPUNKTER 23 1 Arbeid, tid og fors0rgelse 25 1.1 L0nnet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010.

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010. Vår ref.: Dato: 11/1459 16.04.2012 Saksnummer: 11/1459 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 12. mars 2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS diskrimineringsjuss i praksis Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo Telefon: 24 05 59 50 Telefaks: 24 05 59 60 post@ldo.no www.ldo.no P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold forord 7 sammendrag 11

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Ot.prp. nr. 33. Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) ( )

Ot.prp. nr. 33. Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) ( ) Ot.prp. nr. 33 (2004 2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) Særskilt vedlegg: NOU 2002: 12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering Innhold

Detaljer

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Universell utforming Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Parkeringsplasser 5-10% av p-plassene, minimum 1 plass ved alle bygg NHF mener det alltid

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Vår ref. Deres ref. Dato: 11/887-15-HW 200800877-/KJJ 03.10.2011 HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Likestillings-

Detaljer

KM 7.1.2/07. INNLEDNING Det vises til telefonsamtale med Gunnar Thelin samt e-post med vedlegg av 29 august 2007.

KM 7.1.2/07. INNLEDNING Det vises til telefonsamtale med Gunnar Thelin samt e-post med vedlegg av 29 august 2007. KM 7.1.2/07 N O T A T Til: Fra: Ansvarlig advokat: Kirkerådet v/ Gunnar Thelin ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS v/anne Marie Due Anne Marie Due Dato: 5. september 2007 Vår ref: AMD\ KIRKEMØTETS BEHANDLING

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER Barne- og likestillingsdepartementet Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER Likestillings- og diskrimineringsombudets

Detaljer

sc)c Dato: Saksnr: '67//-c)

sc)c Dato: Saksnr: '67//-c) NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON CONFEDERAT1ON OF NORWEG1AN ENTERPRISE Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår dato 25.11.2008 Deres dato 21.08.2008 Vår referanse 182466-1 BARNF-OG

Detaljer

Høringsnotat ÅPENHET OM LØNN: Forslag om lønnsstatistikker og opplysningsplikt i diskrimineringslovene

Høringsnotat ÅPENHET OM LØNN: Forslag om lønnsstatistikker og opplysningsplikt i diskrimineringslovene Høringsnotat ÅPENHET OM LØNN: Forslag om lønnsstatistikker og opplysningsplikt i diskrimineringslovene Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2 Innholdsfortegnelse 1 Oversikt over høringsnotatet

Detaljer

Uttalelse i sak om inndeling av klasser på videregående skole - kjønn og etnisk bakgrunn

Uttalelse i sak om inndeling av klasser på videregående skole - kjønn og etnisk bakgrunn Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/186-10 27.04.2012 Uttalelse i sak om inndeling av klasser på videregående skole - kjønn og etnisk bakgrunn Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til sitt brev av

Detaljer

Tilgjengelighet til varer og tjenester. Temamøte Standard Norge 24. august 2009 Thea Bull Skarstein

Tilgjengelighet til varer og tjenester. Temamøte Standard Norge 24. august 2009 Thea Bull Skarstein Tilgjengelighet til varer og tjenester Temamøte Standard Norge 24. august 2009 Thea Bull Skarstein Oversikt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/363-6-AAS UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM UNIFORMSREGLEMENT ER I STRID MED DISKRIMINERINGSLOVEN

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/363-6-AAS UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM UNIFORMSREGLEMENT ER I STRID MED DISKRIMINERINGSLOVEN ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK: Vår ref. Deres ref. Dato: 08/363-6-AAS 16.07.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM UNIFORMSREGLEMENT ER I STRID MED DISKRIMINERINGSLOVEN Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Seniorrådgiver May Schwartz Tema Likestillings- og diskrimineringsombudet Ombudets roller og arbeidsmåte Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsvernet

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. Utredning fra utvalg oppnevnt

Detaljer

Spørsmål om trakassering på utested

Spørsmål om trakassering på utested Spørsmål om trakassering på utested Ombudet har tatt stilling til om en person har blitt utsatt for trakassering på grunn av nasjonal opprinnelse på et utested. Klager hevder at han ble utsatt for gjentatt

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 08/911 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. A mener Nortura BA X forskjellsbehandlet henne i strid med likestillingsloven

Detaljer

Fremme likestilling hindre diskriminering. Policydokument for Akademikerne. Vedtatt i Akademikernes styre23. mars 2010

Fremme likestilling hindre diskriminering. Policydokument for Akademikerne. Vedtatt i Akademikernes styre23. mars 2010 Fremme likestilling hindre diskriminering Policydokument for Akademikerne Vedtatt i Akademikernes styre23. mars 2010 Likestilling og mangfold i arbeidslivet er et gode for den enkelte, for virksomhetene

Detaljer

DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars

DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars Tema for dagen Omfangsundersøkelsen Vernet mot graviditetsdiskriminering Aktuelle problemstillinger

Detaljer

Personvern i arbeidsforhold

Personvern i arbeidsforhold Christian Kjølaas Personvern i arbeidsforhold UNIVERSITETSFORLAGET Innholdsoversikt Forord 11 Sammendrag av bokens kapitler 13 1 Personvernbegrepet 21 2 Personopplysningsloven og -forskriften 43 3 Sentrale

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 9. juni 2009 på ombudets uttalelse

Detaljer

Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement

Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok den 7. juni 2007 en henvendelse

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter

Detaljer

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken Ombudets uttalelse A er ansatt ved fabrikken X. X har en bonusordning som består av to komponenter. Den første komponenten er et beregningsgrunnlag, som baserer seg på resultater oppnådd av bedriften i

Detaljer

Kvinner og rus. Samarbeidsnettverket for kvinner i alkohol og narkotikaspørsmål 13. september 2007 Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås

Kvinner og rus. Samarbeidsnettverket for kvinner i alkohol og narkotikaspørsmål 13. september 2007 Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås Kvinner og rus Samarbeidsnettverket for kvinner i alkohol og narkotikaspørsmål 13. september 2007 Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås Ombudets mandat Lovhåndhever - Likestillingsloven,

Detaljer

OMBUDETS UTTALELSE NOTAT SAKENS BAKGRUNN. Til: Fra: Monica Andresen 10/1912-19 /SF-414, SF-514.9, SF- 711, SF-821, SF-902 / 15.04.

OMBUDETS UTTALELSE NOTAT SAKENS BAKGRUNN. Til: Fra: Monica Andresen 10/1912-19 /SF-414, SF-514.9, SF- 711, SF-821, SF-902 / 15.04. NOTAT Til: Fra: Monica Andresen Vår ref. 10/1912-19 /SF-414, SF-514.9, SF- 711, SF-821, SF-902 / Dato: 15.04.2011 OMBUDETS UTTALELSE SAKENS BAKGRUNN Den kvinnelige arbeidstaker A ble ansatt som produktkoordinator

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold

Handlingsplan for likestilling og mangfold Handlingsplan for likestilling og mangfold 2013 2015 Søgne kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget 26.02. 2013 Innhold 1. Innledning... 4 2. Arbeidsgruppe... 4 3. Mål... 4 4. Bakgrunn for arbeidet...

Detaljer

UTTALELSE I SAK OM ALDERSDISKRIMINERING VED ANSETTELSE

UTTALELSE I SAK OM ALDERSDISKRIMINERING VED ANSETTELSE UTTALELSE I SAK OM ALDERSDISKRIMINERING VED ANSETTELSE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra Skolenes Landsforbund på vegne av deres medlem A av 24. september 2007. Skolenes

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

INKLUDERING SOM VIRKER

INKLUDERING SOM VIRKER INKLUDERING SOM VIRKER TILLITSVALGTE HVA KAN VI GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INKLUDERING NTL ønsker inkludering og økt deltakelse i arbeidslivet for hele befolkningen, også personer som av

Detaljer

Innst. O. nr. 70. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 70. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 70 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrajonskomiteen om lov om

Detaljer

Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken

Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken Likestillingsutvalget Helhetlig, kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida Kjønnslikestilling i lys av klasse,

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Ving Reisebyrå AS v/christian Fr.Grønli Karl Johans gt. 18 0159 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Detaljer

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse NOTAT Vår ref. 11/53-15 /SF-471, SF-514.6, SF-711, SF-821, SF-826, SF-902 / Dato: 07.11.2011 Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: SAKENS

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer