Norges offentlige utredninger 2009: 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offentlige utredninger 2009: 14"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK

2 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 2. Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Finansdepartementet. 3. På sikker veg. Samferdselsdepartementet. 4. Tiltak mot skatteunndragelser. Finansdepartementet. 5. Farskap og annen morskap. Barne- og likestillingsdepartementet. 6. Tilstandsrapport ved salg av bolig. Barne- og likestillingsdepartementet. 7. Om grunnlaget for inntektsoppgjørene Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 8. Kompetanseutvikling i barnevernet. Barne- og likestillingsdepartementet. 9. Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner. Justis- og politidepartementet. 10. Fordelingsutvalget. Finansdepartementet. 11. Kredittavtaler. Justis- og politidepartementet. 12. Et ansvarlig politi. Justis- og politidepartementet. 13. Bedre pensjonsordninger. Finansdepartementet. 14. Et helhetlig diskrimineringsvern. Barne- og likestillingsdepartementet. Forsideillustrasjon: Corbis/SCANPIX

3 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni Avgitt til Barne- og likestillingsdepartementet 19. juni Statens Forvaltningstjeneste statens trykning Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning Oslo 2009

4 ISSN ISBN Lobo Media AS

5 Til Barne- og likestillingsdepartementet Diskrimineringslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni 2007 for å utarbeide forslag til en samlet diskrimineringslovgivning m.m. Utvalget avga 11. januar 2008 delinnstillingen NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn. Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag om en samlet diskrimineringslov, og med endringer i enkelte andre lover. Videre har utvalget utredet spørsmålet om ratifikasjon og inkorporering av tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon. Utvalget har også vurdert spørsmålet om grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet. Oslo 19. juni 2009 Hans Petter Graver leder Hege Brækhus Ronald Craig Marius Emberland Bera Ulstein Moseng Mona Næss Tolle Stabell Ann-Marit Sæbønes Jan Tøssebro Elisabeth Vigerust Anne Kirsti Lunde Elin Rønningen

6 4 NOU 2002:? Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner

7 Forkortelser Arbeidsmiljøloven Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Direktiv om offentlige anskaffelser Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Diskrimineringsombudsloven Lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. ECRI European commisson against racism and intolerance EFTA European free trade association ( Det europeiske frihandels forbund) EMD Den europeiske menneskerettsdomstol. EMK Den europeiske menneskerettskonvensjon. ESA EFTA Surveillance authority (EFTAs overvåkingsorgan). EU Den europeiske union. EØS EØS-loven Forvaltningsloven ILO Innst. O. Innst. S. FNs kvinnekonvensjon Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) mv. Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. International labour organisation. Innstilling til Odelstinget. Innstilling til Stortinget. FNs konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. FNs rasediskrimineringskonvensjon FNs konvensjon 21. desember 1965 om anskaffelse av alle former for rasediskriminering. Forsyningsvirksomhetsdirektivet Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Forsikringsavtaleloven Forsikringsvirksomhetsloven Lov 16. juni 1989 nr. 16 om forsikringsavtaler. Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. Likebehandlingsdirektivet (1976) EUs rådsdirektiv 76/207/EØF av 9. februar 1976 om gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner når det gjelder lik adgang til arbeid, yrkesutdanning og forfremmelse samt arbeidsvilkår (endret ved direktiv 2002/73/EF). Likebehandlingsdirektivet (2006) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning). Likelønnsdirektivet Likestillingsloven EFs rådsdirektiv 75/117/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gjennomføring av prinsippet om lik lønn til mannlige og kvinnelige arbeidstakere. Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene.

8 Lov mot etnisk diskriminering MRK NAD Nemnda NOU Ombudet Ot.prp. Rammedirektivet Rasediskrimineringsdirektivet Svangerskapsdirektivet Rt. SOU SP St.forh. St.meld. Straffeloven Straffeloven (den nye) ØSK Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etni sitet, religion m.v. (diskrimineringsloven). FNs menneskerettskomité. Norsk Arbeidsrettslig Domssamling. Likestillings- og diskrimineringsnemnda (erstattet fra 1. januar 2006 Klagenemnda for likestilling). Norges offentlige utredninger. Likestillings- og diskrimineringsombudet (erstattet fra 1. januar 2006 Likestillingsombudet). Odelstingsproposisjon. EUs rådsdirektiv 2000/78/EF av 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. EUs rådsdirektiv 2000/43/EF om gjennomføring av prinsippet om likebehandling uavhengig av rase eller etnisk opprinnelse. EUs rådsdirektiv 92/85/EØF om iverksetting av tiltak som forbedrer helse- og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstaker som nettopp har født eller ammer. Rettstidende. Statens offentliga utredningar (Sverige). FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Stortingsforhandlinger. Stortingsmelding. Almindelig borgelig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10. Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff. FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

9 Oversikt over innhold Del I Bakgrunn Sammendrag Om utvalget Diskriminering som fenomen og rettslig begrep Internasjonalt vern mot diskriminering Gjeldende rett i hovedtrekk Diskrimineringslovgivning i andre land Del II En samlet lov mot diskriminering Generelle utgangspunkt for en samlet lov Lovens struktur Lovens formål Lovens saklige virkeområde Vern for juridiske personer Diskrimineringsgrunnlag Lovens diskrimineringsgrunnlag utvalgets vurderinger og forslag Diskriminering på flere grunnlag Diskrimineringsforbudet Unntak for saklig forskjellsbehandling Aktive tiltak for å fremme likestilling Tilgjengelighet: Universell utforming og individuell tilrettelegging Særlige regler om ansettelsesforhold Bevisbyrde Oppreisning og erstatning Håndheving. Nemndas kompetanse Straff for diskriminering Del III Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjonen Del IV Grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Del V Utvalgets lovforslag Forslag til lov om forbud mot diskriminering (diskrimineringsloven) Forslag til endringer i Grunnloven, annen lovgivning og forskrifter Merknader til de enkelte bestemmelser i forslaget Økonomiske og administrative konsekvenser Referanser Vedlegg 1 Lovspeil Janneke Gerards: Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights...372

10

11 Detaljert innhold Del I Bakgrunn Sammendrag Oversikt Del I Bakgrunn Del II En samlet diskrimineringslov Del III Kapittel 27 Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon Del IV Grunnlovfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Del V Utvalgets lovforslag Utvalgets forslag til spørsmål som bør utredes videre Vedlegg Om utvalget Utvalgets oppnevning og sammensetning Utvalgets mandat mv Offentlige dokumenter og utredninger Referansegruppen Utvalgets arbeid med innstillingen Diskriminering som fenomen og rettslig begrep Diskriminering som fenomen Det rettslige diskrimineringsbegrepet Forskjellsbehandling Saklig forskjellsbehandling er ikke diskriminering Positiv særbehandling Diskrimineringsgrunnlag Direkte og indirekte diskriminering Internasjonalt vern mot diskriminering Innledning Generelt om diskrimineringsvernet i internasjonale regler FN-konvensjoner FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter FNs konvensjon mot diskriminering av kvinner FNs konvensjon mot rasediskriminering FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne FNs barnekonvensjon FNs konvensjon mot diskriminering i undervisning ILO-konvensjoner ILO-konvensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke ILO-konvensjon nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidstakere for arbeid av lik verdi ILO-konvensjon nr. 156 om arbeidstakere med familieforpliktelser ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater Europarådets konvensjoner Den europeiske menneskerettskonvensjon Den europeiske sosialpakt Rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter ECRI EU- og EØS-rett Traktatbestemmelser og direktiver om ikke-diskriminering Grunnleggende rettigheter Diskriminering på grunn av nasjonalitet Oversikt over relevante direktiver Krav til implementering av direktiver Krav til sanksjoner Direktiver om kjønnslikestilling Arbeidslivet Varer og tjenester Rammedirektivet Rasediskrimineringsdirektivet Direktivforslag om religion, funksjonsnedsettelse, alder og seksuell orientering Deltidsdirektivet Direktivet om midlertidig tilsetting Direktivet om vikararbeid...56

12 5 Gjeldende rett i hovedtrekk Innledning Likestillingsloven Diskrimineringsforbud, formål og virkeområde Særregler. Presisering av diskrimineringsforbudet Unntak Aktivitets- og redegjørelsesplikt Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelse Positiv særbehandling Arbeidsgivers opplysningsplikt Læremidler Representasjon i offentlige utvalg Brudd på loven. Vern mot gjengjeldelse, bevisbyrde og sanksjoner Lov mot etnisk diskriminering Diskrimineringsforbud, formål og virkeområde Unntak Aktivitets- og redegjørelsesplikt Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelse Positiv særbehandling Arbeidsgivers opplysningsplikt Brudd på loven. Vern mot gjengjeldelse, bevisbyrde og sanksjoner Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsforbud, formål og virkeområde Unntak Aktivitets- og rapporteringsplikt Positiv særbehandling Plikt til universell utforming og individuell tilrettelegging Arbeidsgivers opplysningsplikt ved ansettelse Brudd på loven. Vern mot gjengjeldelse, bevisbyrde og sanksjoner Arbeidsmiljøloven kapittel Diskrimineringsforbud og virkeområde Unntak Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelse Positiv særbehandling Arbeidsgivers opplysningsplikt ved ansettelse...66 Brudd på loven. Vern mot gjengjeldelse, bevisbyrde, sanksjoner og ugyldighet...66 Sjømannsloven kapittel II A...66 Boliglovene...67 Diskrimineringsforbud og virkeområde...67 Brudd på loven. Bevisbyrde og sanksjoner...67 Håndhevingsapparatet. Diskrimineringsombudsloven...67 Ombudet og nemnda...67 Myndighetsområde...67 Ombudets myndighet og oppgaver...68 Nemndas myndighet. Pålegg om stansing, retting mv Opplysningsplikt...69 Straff...69 Forholdet til alminnelige domstoler og Arbeidsretten...69 Ombudets adgang til partshjelp og til å inngi skriftlig innlegg til domstolene etter tvisteloven...69 Strafferettslig vern mot diskriminering...70 Forbud mot diskriminerende og hatefulle ytringer...70 Forbud mot nektelse av varer og tjenester...70 Andre relevante bestemmelser...70 Nye bestemmelser om strafferettslig vern mot diskriminering i ny straffelov...70 Krav til saklighet etter annen lovgivning...71 Krav til saklighet som grense for forvaltningens myndighetsutøvelse...71 Krav til saklighet som grense for arbeidsgivers styringsrett...71 Styringsretten...71 Arbeidsmiljølovens vern mot usaklige oppsigelser...72 Arbeidsgivers adgang til å innhente helseopplysninger...72 Ulovfestet saklighetskrav ved utøvelsen av arbeidsgivers styringsrett?...72 Krav om saklig grunn for forsikringsnekt...73

13 6 Diskrimineringslovgivning Del II i andre land Innledning Sverige Innledning Grunnloven Diskrimineringsloven Håndheving Finland Innledning Grunnloven Likebehandlingsloven Likestillingsloven Håndheving Reform av diskrimineringslovgivningen Danmark Innledning Lover om kjønnsdiskriminering Forskjellsbehandlingsloven Lov om etnisk likebehandling Bevisbyrde og reaksjoner ved brudd på diskrimineringsforbudet Håndheving Irland Innledning Likebehandlingsloven Lov om likebehandling 9.3 i arbeidslivet Håndheving Nederland Innledning Grunnlovsvern Ratifiserte internasjonale konvensjoner gjelder som lov Diskrimineringslovgivningen Likebehandlingsloven Loven om likebehandling i arbeidslivet uavhengig av alder Håndheving Canada Innledning Grunnlovsvern Diskrimineringslovgivningen Den føderale menneskerettsloven Quebecs menneskerettslov Ontarios menneskerettslov Reaksjoner ved brudd på diskrimineringslovgivningen Håndheving En samlet lov mot diskriminering...93 Generelle utgangspunkt for en samlet lov...95 En generell tilnærming...95 Harmonisering...96 Ikke svekke dagens vern...96 Styrket vern...96 Lovens funksjon som normsetter og symbol...97 Eksisterende håndhevingsapparat...97 Internasjonale regler...97 Lovens struktur...98 Diskrimineringsloven...98 Sektorlovgivningen...98 Lovens oppbygging...99 Lovens formål Fremme likestilling Likeverd Like muligheter og rettigheter Tilgjengelighet og tilrettelegging Likestilling gjelder mennesker Diskrimineringslovgivning som virkemiddel for å fremme likestilling Lovens formålsbestemmelse Gjeldende formålsbestemmelser Utvalgets forslag Lovens saklige virkeområde Gjeldende rett Likestillingsloven Lov mot etnisk diskriminering Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Arbeidsmiljøloven og boliglovgivningen Utvalgets vurdering og forslag Alle samfunnsområder Trossamfunn mv Familieliv og andre personlige forhold Vern for juridiske personer Innledning Gjeldende rett Internasjonale regler EU- og EØS-rett...114

14 Den europeiske menneskerettskonvensjon Nordisk rett Utvalgets vurderinger og forslag Utgangspunkter Vernede rettssubjekter Forekomsten av diskriminering Juridiske personers vern etter annet regelverk Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Diskrimineringsgrunnlag Innledning Kriterier for identifikasjon av diskrimineringsgrunnlag Kjønn Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av kjønn Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Etnisitet Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Religion og livssyn Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av religion og livssyn Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Funksjonsnedsettelse Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedsettelse Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Alder Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av alder Høy alder Lav alder Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Politisk syn Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av politisk syn Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Seksuell orientering Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av seksuell orientering Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Kjønnsidentitet og -uttrykk (transpersoner) Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling av transpersoner Spørsmålet om vern i en samlet lov Helse Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av helse. Hiv-positive Spørsmålet om vern i en samlet lov Utseende Overvekt Rusavhengige, straffedømte og andre sosialt utsatte grupper Omsorgsoppgaver (omsorg for nærstående) Lovvern Begrepet Forekomst av forskjellsbehandling på grunn av omsorgsoppgaver Spørsmålet om vern i en samlet lov Sivilstand Fødsel Sosial opprinnelse Eiendom og økonomisk stilling Bosted Statsborgerskap Medlemskap i arbeidstakerforening Lovvern Begrepet Forskjellsbehandling på grunn av medlemskap i arbeidstakerorganisasjon...150

15 Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Deltidsansettelse og midlertidig ansettelse Lovvern Begrepene Bakgrunn Spørsmålet om vern i en ny samlet lov Lovens diskriminerings grunnlag utvalgets vurderinger og forslag Spørsmål og utgangspunkter Utvalgets forslag oversikt Liste over diskrimineringsgrunnlag Uttømmende liste eller sekkekategori Gjeldende regler Menneskerettslige krav Sammenhengen med lovens formål Konsekvenser av en sekkekategori Kriterier for identifisering Uklarhet, svak forutsigbarhet og rettsusikkerhet? Utvalgets forslag Spørsmålet om nye grunnlag Kjønnsidentitet og -uttrykk (transpersoner) Helse Omsorgsoppgaver (omsorg for nærstående) Overvekt Utseende Rusavhengige og straffedømte Utvalgets forslag Utvidet virkeområde for noen grunnlag Politisk syn Seksuell orientering Alder Grunnlag som kun reguleres i arbeidsmiljøloven Medlemskap i arbeidstakerorganisasjon Deltidsansettelse og midlertidig ansettelse Endringer i arbeidsmiljøloven Diskriminering på flere grunnlag Innledning Begreper og tilnærmingsmåter Gjeldende rett. Praksis fra håndhevingsorganene Internasjonale regler Utenlandsk rett Utvalgets vurderinger og forslag Diskrimineringsforbudet Innledning Prinsipielle utgangspunkt Liste over diskrimineringsgrunnlag Forbud mot direkte og indirekte diskriminering Eksisterende, antatte, tidligere og fremtidige forhold Tilknytningsdiskriminering Innledning Gjeldende rett Utenlandsk rett Internasjonale forpliktelser Utvalgets vurdering og forslag Unntak for saklig forskjellsbehandling Innledning Gjeldende unntaksregler Harmonisering av gjeldende unntak Nærmere om saklighetsvurderingen Innledning Saklig formål Nødvendig for å oppnå formålet Ikke uforholdsmessig inngripende Arbeidsforhold. Krav om nødvendighet Aldersgrenser i arbeidslivet Gjeldende rett EU-retten Utenlandsk rett Utvalgets vurderinger og forslag Spørsmålet om særlige unntak for visse områder Trossamfunn Forsikring Utvalgets forslag Forskriftshjemler...201

16 Kvinner i Forsvaret Rekkevidden av unntaksadgangen med hensyn til alder Utvalgets forslag til unntaksregler oppsummering Aktive tiltak for å fremme likestilling Innledning Arbeidsgivers aktivitetsplikt Innledning Gjeldende rett Arbeidsgivers plikt til å arbeide aktivt for likestilling og like muligheter Internkontroll Arbeidsgivers plikt til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Internasjonale forpliktelser EØS-rettslige forpliktelser FN-konvensjoner ECRIs fjerde rapport om Norge Utenlandsk rett Sverige Finland Danmark Irland Utvalgets vurderinger og forslag Behovet for aktive tiltak Svakheter ved gjeldende regler Grunnprinsipper for utforming av aktivitetsplikten Aktivitetsplikt på alle diskrimineringsgrunnlag Særlig om aktivitetsplikt knyttet til sekkekategori Aktivitetsplikt for alle virksomheter Aktivitetsplikten konkretiseres i forskrift Konkretisering og eksemplifisering av utvalgets forslag Implementering av aktivitetsplikten i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Medvirkning av arbeidstakers representanter Håndheving Gjeldende redegjørelsesplikt oppheves Aktivitetsplikt for andre pliktsubjekter Offentlige myndigheter Innledning Gjeldende rett Utvalgets vurderinger og forslag Utdanningsinstitusjoners aktivitetsplikt. Krav til læremidler Innledning Gjeldende rett Utvalgets vurderinger og forslag Arbeidslivets organisasjoner Innledning Gjeldende rett Utvalgets vurderinger og forslag Representasjon i offentlige utvalg Innledning Gjeldende rett Likestillingsloven Øvrige regler om kjønnsrepresentasjon Utvalgets vurderinger og forslag Offentlige anskaffelser Innledning Gjeldende rett EUs regler om offentlige anskaffelser Utenlandsk rett Sverige USA Canada Storbritannia Utvalgets vurdering Problemstilling Mulige tiltak Egenerklæring om oppfyllelse av arbeidsgivers aktivitetsplikt Utvalgets forslag Tilgjengelighet: Universell utforming og individuell tilrettelegging Innledning Gjeldende rett Universell utforming Aktivitetsplikt Plikt til universell utforming Henvisning til plan- og bygningsloven Universell utforming av IKT rettet mot allmennheten Individuell tilrettelegging Krav om «rimelig» og «ikke uforholdsmessig byrde» Forholdet til sektorlovgivningen Forholdet mellom det generelle diskrimineringsforbudet og manglende tilrettelegging Pågående utredningsarbeid...238

17 18.4 Internasjonale regler FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne EU- og EØS-rett Rammedirektivet Direktivforslag. Om religion, funksjonsnedsettelse, alder og seksuell orientering Transportsektoren Utvalgets vurderinger og forslag Utgangspunkter Forholdet mellom diskrimineringsforbudet og tilretteleggingsreglene Tilrettelegging og diskriminering Tilretteleggingsplikten er uttømmende regulert Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Universell utforming på arbeidsplasser og i utdanningsinstitusjoner Rettet mot allmennheten Utvidet plikt til universell utforming? Stedlig virkeområde for reglene om individuell tilrettelegging Noen lovtekniske spørsmål Individuell tilrettelegging Henvisningen til plan- og bygningsloven oppheves Særlige regler om ansettelsesforhold Innledning Likelønn Gjeldende rett Likestillingsloven Arbeidsmiljøloven Lov mot etnisk diskriminering Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Internasjonale regler Utenlandsk rett Utvalgets vurderinger Prinsipielle spørsmål Likelønnsbestemmelsens historiske og politiske betydning Likelønn og øvrige diskrimineringsgrunnlag Likelønnsbestemmelsens rettslige betydning Utvalgets forslag Likelønnsbestemmelsen videreføres Likelønnsbestemmelsen skal fortsatt bare gjelde kjønn Forskriftshjemmelen oppheves Innhenting av opplysninger ved ansettelse Innledning Gjeldende rett Arbeidsmiljøloven Lov mot etnisk diskriminering. Religiøse og kulturelle spørsmål Likestillingsloven. Graviditet og familieplanlegging Utvalgets vurderinger og forslag Plassering av forbudene mot innhenting av opplysninger Helseopplysninger Medlemskap i arbeidstakerorganisasjon Henvisning fra diskrimineringsloven til arbeidsmiljøloven? Arbeidsgivers opplysningsplikt Innledning Gjeldende rett Arbeidsgivers opplysningsplikt etter diskrimineringslovgivningen Opplysningsplikt etter annen lovgivning Personopplysningsloven Internasjonale regler Utenlandsk rett Sverige Finland Danmark Utvalgets vurderinger og forslag Opplysningsplikt om lønn Behov for opplysninger om lønn Hvilke opplysninger bør omfattes? Hvem kan kreve opplysningene fremlagt? Hvordan opplysningene skal fremlegges Vurdering av ytterligere opplysningsplikt i eksisterende arbeidsforhold Bevisbyrde Innledning Gjeldende rett EU- og EØS-rett Utvalgets vurdering Utgangspunkter og bærende hensyn...272

18 Effektiv håndheving Rettssikkerhet Ulike hensyn på ulike samfunnsområder? Sekkekategorien Utvalgets forslag Oppreisning og erstatning Innledning Gjeldende rett Alminnelige erstatningsregler Særregler i diskrimineringslovene EU-rett Nordisk rett Sverige Finland Danmark Utvalgets vurderinger Skyldkravet Utmåling og lemping Brudd på plikten til universell utforming Utvalgets forslag Håndheving. Nemndas kompetanse Innledning Gjeldende rett EU-rett Utenlandsk rett Bakgrunn Saksbehandlingen i nemnda Utvalgets vurderinger og forslag Straff for diskriminering Innledning Gjeldende rett Utvalgets vurdering og forslag Del III Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon Tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjonen Innledning Introduksjon Utredning Diskrimineringsvernet etter EMK tilleggsprotokoll nr. 12 og konvensjonens artikkel Diskrimineringsgrunnlag Del IV Diskrimineringsforbudets virkeområde. Selvstendige og aksessoriske diskrimineringsforbud Diskrimineringsforbudets virkeområde. Lovbestemte rettigheter Positive forpliktelser og indirekte horisontal virkning Vern for juridiske personer Forholdet mellom tilleggsprotokoll nr. 12 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel Rettslige konsekvenser av ratifikasjon av tilleggsprotokollen Utvalgets vurderinger og anbefalinger Innledning Ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr Inkorporering i menneskeretts loven eller diskrimineringsloven Grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet Bakgrunn Andre lands rett Sverige Finland Island Irland Nederland Canada Generelle utgangspunkter Grunnlovens menneskerettsvern Grunnloven og ikke-diskriminering Relevante bestemmelser i Grunnloven Religionsfriheten 2 og ytringsfriheten Grunnloven 110 c om menneskerettighetene Grunnloven 110 første ledd om retten til arbeid Grunnloven 110 a om samers rettigheter Grunnloven 110 b om miljøvern Oversikt over sentrale konsekvenser av grunnlovsfesting...313

19 Skranke for lovgiver Domstolenes prøvelsesrett overfor Stortinget som lovgiver Moment ved lovtolkning Plikter for staten Plikter for andre Symbol- og signalfunksjonen Internasjonale perspektiver Lovtekniske utfordringer Utformingen av en grunnlovsbestemmelse Utvalgets vurderinger og forslag Spørsmålet om det bør vedtas en grunnlovsbestemmelse Utformingen Plassering Del V Utvalgets lovforslag Forslag til lov om forbud mot diskriminering (diskrimineringsloven) Oversikt over lovens bestemmelser Lovforslag Forslag til endringer i Grunnloven, annen lovgivning og forskrifter Forslag til ny bestemmelse 110 d i Grunnloven Endringer i annen lovgivning Forskrift om arbeidsgivers aktivitetsplikt Forskrift om offentlige anskaffelser Merknader til de enkelte bestemmelser i forslaget Merknader til lov om forbud mot diskriminering Merknader til ny bestemmelse i Grunnloven Merknader til endringer i andre lover Økonomiske og administrative konsekvenser Harmonisering Vurdering av nytte og kostnader En samlet diskrimineringslov Utvidet diskrimineringsvern f or seksuell orientering og politisk syn Diskriminering på grunnlag som påberopes under sekkekategorien Aktivitetsplikt for arbeidsgivere Andre forslag Konsekvenser for ombudet og nemnda Andre forslag Grunnlovsendring Offentlige anskaffelser Uendret ressursbruk Referanser Vedlegg 1 Lovspeil Janneke Gerards: Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights...372

20

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg

Detaljer

Prop. 81 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 81 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 81 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) 2 Prop. 81 L 2016 2017 Innhold 1 Hovedinnholdet

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - NOU 2009:14 - ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN Arkivsaksnr.: 09/30363

Saksframlegg. HØRING - NOU 2009:14 - ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN Arkivsaksnr.: 09/30363 Saksframlegg HØRING - NOU 2009:14 - ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN Arkivsaksnr.: 09/30363 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens uttalelse

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Det vises til høringsbrev om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov,

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Barne, -likestillings- og inkluderingsdepartementet Dato: 17.12.2015 Vår ref: 15/4790 - EGF (15/47678) Deres ref: Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

HØRING NOU 2009: 14 ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN

HØRING NOU 2009: 14 ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN PB 6606 St. Olavs pl. N-0129 Oslo, Norway, Universitetsgt. 8, tlf: +47 22 11 18 90, fax: +47 22 11 42 49 bankgiro: 1602 50 39789, org.nr: 980 877 787, www.finarb.no, fapost@finarb.no Finansnæringens Arbeidsgiverforening

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov. Innholdsfortegnelse 1 Grunnlovens diskrimineringsvern...

Vedlegg til høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov. Innholdsfortegnelse 1 Grunnlovens diskrimineringsvern... Vedlegg til høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov Innholdsfortegnelse 1 Grunnlovens diskrimineringsvern... 10 1.1 Innledning... 10 1.2 Bakgrunnen for grunnlovsforslaget... 10 1.2.1

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov. Innholdsfortegnelse

Vedlegg til høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov. Innholdsfortegnelse Vedlegg til høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov Innholdsfortegnelse 1 Grunnlovens diskrimineringsvern... 10 1.1 Innledning... 10 1.2 Bakgrunnen for grunnlovsforslaget... 10 1.2.1

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Bergen bystyre behandlet saken i møtet 071209 sak 239-09 og fattet følgende vedtak: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14 Et helhetlig

Detaljer

2.1 Innledning... 57 2.2 Offentlige myndigheters aktivitetsplikt... 58 2.3 Arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoners aktivitetsplikt...

2.1 Innledning... 57 2.2 Offentlige myndigheters aktivitetsplikt... 58 2.3 Arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoners aktivitetsplikt... Innhold Innledning... 17 1.1 Likestillingslovens historikk hovedtrekk... 17 1.2 Rettskildesituasjonen... 20 1.2.1 Innledning... 20 1.2.2 EU- og EØS-ret ten... 22 1.2.3 FNs kvinnekonvensjon... 26 1.2.4

Detaljer

Høringssvar - forslag om ny skipsarbeiderlov

Høringssvar - forslag om ny skipsarbeiderlov Nærings- og handelsdepartementet v/terje Hernes Pettersen Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/2178-2- HCF 12/4565-1 31.01.2013 Høringssvar - forslag om ny skipsarbeiderlov Likestillings-

Detaljer

Høringsuttalelse - utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Høringsuttalelse - utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no NB! Dette brevet sendes kun per e-post! Vår ref.: Deres ref.: Dato: 15/319-2- EMA 23.03.2015 Høringsuttalelse - utvidet vern mot

Detaljer

Innspill til Familie- og kulturkomiteens behandling av Prop. 88 L

Innspill til Familie- og kulturkomiteens behandling av Prop. 88 L Stortinget Familie- og kulturkomiteen familie-kultur@stortinget.no /gunn.gjul@stortinget.no Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/1288-9- MSOE 08.05.2013 Innspill til Familie- og kulturkomiteens behandling av

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg.

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902447 200903653-/OTF 12.01.2010 Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern Det vises

Detaljer

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 5 Deres ref.: 200902447-/ELR Vår ref.: 09/4615 Saksbehandler: INB Telefon: 24 1635 42 E-post:

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Barne- og likestillingsdepartementet Akersgata 59 Pb 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Komite for finans behandlet saken i møtet 021209 sak 148-09 og avga følgende innstilling: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14

Detaljer

Saksbehandler: Dag Amundsen Arkiv: 006 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TIL PARTSSAMMENSATT SAMARBEIDSUTVALG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Dag Amundsen Arkiv: 006 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TIL PARTSSAMMENSATT SAMARBEIDSUTVALG/BYSTYRET: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Amundsen Arkiv: 006 Arkivsaksnr.: 15/9150-2 Dato: 18.11.2015 Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov â INNSTILLING TIL PARTSSAMMENSATT

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Saksframlegg. Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Saksframlegg Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Arkivsak.: 15/53169 Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Barne-,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dato: 28.01.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Ot.prp. nr. 6 ( )

Ot.prp. nr. 6 ( ) Ot.prp. nr. 6 (2001-2002) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering

Detaljer

BARNE-, UKESTILUNGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Aritivkode: Dato: Saksor. oot) 33 - Vår dato O L2010

BARNE-, UKESTILUNGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Aritivkode: Dato: Saksor. oot) 33 - Vår dato O L2010 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO BARNE-, UKESTILUNGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Aritivkode: 53 0. 0 0 Dato: 22 01.10 Saksor. oot) 33 - I I Unio Vår saksbehandler: Jon

Detaljer

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen Diskrimineringsjussen i et nøtteskall Stian Sigurdsen Diskrimineringsvernet Likestillings- loven Diskrimineringsloven Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven (DTL) Arbeidsmiljøloven kapittel 13 kjønn verner

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering

Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Kontaktperson: Ann Kristin Krokan Telefon: 977 70 195 Dato: 2009-30-12 Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering ULOBA,

Detaljer

Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv.

Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv. Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv. HR-nettverk Akershus og Østfold Adv. Mårten Brandsnes Faret KS Advokatene Ny Likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar

Detaljer

Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov høringsuttalelse.

Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov høringsuttalelse. TEKNISK By- og samfunnsenheten Dato 21. desember 2015 Saksnr.: 201511742-3 Saksbehandler Toril Hogstad Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 12.01.2016 Formannskapet 13.01.2016 Forslag til felles likestillings-

Detaljer

NOUen er sendt på høring bla til kommunene med høringsfrist 30. desember 2009.

NOUen er sendt på høring bla til kommunene med høringsfrist 30. desember 2009. Dato: 12. oktober 2009 Byrådssak 407/09 Byrådet Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern BJOL SARK-03-200900919-24 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet har nedsatt et utvalg

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Helene Jesnes og Cathrine Sørlie Likestillings- og diskrimineringsombudet Frittstående offentlig forvaltningsorgan

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett

Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Carl Fredrik Riise seniorrådgiver i Veiledningsavdelingen i LDO Målsettinger for dagen At dere vet hva diskriminering er. At dere vet litt om hvordan dere som tillitsvalgte

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov

Høringsuttalelse forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår dato: Saksbehandler: 21.01.16 Marianne T. Brekke Høringsuttalelse forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov Vi viser til høringsbrev av

Detaljer

Høringssvar - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringssvar - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Dato: 20.01.2016 Vår ref: 15/4836 - SHS (16/2157) Deres ref: Høringssvar - forslag til

Detaljer

Innhold. Innledning Presentasjon av boken... 13

Innhold. Innledning Presentasjon av boken... 13 Innhold Innledning Presentasjon av boken... 13 kapittel 1 Deltidsarbeidendes rettslige stilling i Norge... 17 1.1 Den praktiske virkelighet og de rettslige problemstillingene... 18 1.2 Definisjon deltidsarbeid...

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Høringsinstanser i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200902327-/EKH 25.06.2009 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Forskrift om tilskudd

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL REGLER FOR GJENNOMFØRING AV DIREKTIVET OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 51 Lov om likestilling

Detaljer

Besl. O. nr. 90. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 90. Jf. Innst. O. nr. 68 ( ) og Ot.prp. nr. 44 ( )

Besl. O. nr. 90. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 90. Jf. Innst. O. nr. 68 ( ) og Ot.prp. nr. 44 ( ) Besl. O. nr. 90 (2007 2008) Odelstingsbeslutning nr. 90 Jf. Innst. O. nr. 68 (2007 2008) og Ot.prp. nr. 44 (2007 2008) År 2008 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Helga Aune. Deltidsarbeid Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag

Helga Aune. Deltidsarbeid Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag Helga Aune Deltidsarbeid Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag Innhold Innledning - Presentasjon av boken 13 Kapittel 1 Deltidsarbeidendes rettslige stilling i Norge 17 1.1 Den

Detaljer

Norges Blindeforbund Synshemmedes organisasjon

Norges Blindeforbund Synshemmedes organisasjon Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo, 21.12.2009 Høring NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern. Norges Blindeforbund viser til høringsbrev av 26.06.09 der NOU 2009:

Detaljer

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) DATO: LOV-2008-06-20-42 DEPARTEMENT: BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Hovig i 5. etasje. Tidspunkt: 13:00 -

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Hovig i 5. etasje. Tidspunkt: 13:00 - MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: 14.12.2015 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Hovig i 5. etasje Tidspunkt: 13:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på mobil 95263778 eller e-post: kari.aarnes@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Ot.prp. nr. 44. Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) (2007 2008)

Ot.prp. nr. 44. Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) (2007 2008) Ot.prp. nr. 44 (2007 2008) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Særskilt vedlegg: NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. Ot.prp.

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ SIG /ELR HØRING - NOU 2009:14 ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ SIG /ELR HØRING - NOU 2009:14 ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1503-21-SIG 200902447-/ELR 18.12.2009 HØRING - NOU 2009:14 ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN Likestillings-

Detaljer

Bystyret er opptatt av at diskrimineringsvernet for alle de vernede grunnlagene skal være godt, og har nedfelt i sin politiske plattform at

Bystyret er opptatt av at diskrimineringsvernet for alle de vernede grunnlagene skal være godt, og har nedfelt i sin politiske plattform at Byrådssak 474/15 Høringsuttalelse om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov INKV ESARK-03-201500317-62 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt

Detaljer

Religion på arbeidsplassen. Ronald Craig. Likestillings- og diskrimineringsombudet

Religion på arbeidsplassen. Ronald Craig. Likestillings- og diskrimineringsombudet Religion på arbeidsplassen Ronald Craig Likestillings- og diskrimineringsombudet Spørreforbud i ansettelse Diskrimineringsloven 7 Religiøse eller kulturelle spørsmål Likestillingsloven 4 graviditet, adopsjon

Detaljer

Likeverd og tilgjengelighet - fra ide til bindende lovverk

Likeverd og tilgjengelighet - fra ide til bindende lovverk Likeverd og tilgjengelighet - fra ide til bindende lovverk Et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på diskriminering og personer med nedsatte funksjonsevner Partnerforum 10. oktober 2008 Aslak Syse Institutt

Detaljer

Dagens tema. Hva er LDO? Diskriminering. Hvordan kan dere som tillitsvalgte bistå i diskrimineringssaker

Dagens tema. Hva er LDO? Diskriminering. Hvordan kan dere som tillitsvalgte bistå i diskrimineringssaker Likestillings- og diskrimineringsrett Carl Fredrik Riise seniorrådgiver i Veiledningsavdelingen i LDO Diskriminering graviditet etnisitet/språk Dagens tema Hvordan kan dere som tillitsvalgte bistå i diskrimineringssaker

Detaljer

Diskriminerings og likestilliningsrett. Generelle grunnbegreper

Diskriminerings og likestilliningsrett. Generelle grunnbegreper Diskriminerings og likestilliningsrett Generelle grunnbegreper Historikk Frihet og likhet, arven fra opplysningstiden Noen trekk ved rettsutviklingen, diskrimineringsvernets framvekst - Verdenserklæringen,

Detaljer

HØRING - NOU 2009:14 ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN

HØRING - NOU 2009:14 ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1503-21-SIG 200902447-/ELR 18.12.2009 HØRING - NOU 2009:14 ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN Likestillings-

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

Diskriminerings og likestillingsrett 2011

Diskriminerings og likestillingsrett 2011 Diskriminerings og likestillingsrett 2011 Tid: 14.15-16.00 Sted: DN 365 06 september Innføring for bachelorstudenter, Vibeke Blaker Strand 09 september Innføring for bachelorstudenter, Vibeke Blaker Strand

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Nina-Merete Kristiansen 111504 30.11.2009 200902447-/ELR

Barne- og likestillingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Nina-Merete Kristiansen 111504 30.11.2009 200902447-/ELR Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref: Nina-Merete Kristiansen 111504 Vår dato: Deres ref.: 30.11.2009 200902447-/ELR Medlemsnr.: Høring - NOU 2009:14

Detaljer

BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. c:)-3 Deto: 2-0 -c;" 3. c7c

BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. c:)-3 Deto: 2-0 -c; 3. c7c Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Arkivkocie Oslo, 30. desember 2009 c:)-3 Deto: Saksnr: 2-0 -c;" 3 c7c refdirm Ref 200902447-/ELR

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/55 Tittel: Saksprotokoll - Høringsuttalelse felles likestillings- og diskrimineringslov

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/55 Tittel: Saksprotokoll - Høringsuttalelse felles likestillings- og diskrimineringslov Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.01.2016 Sak: 10/16 Resultat: Arkivsak: 16/55 Tittel: Saksprotokoll - Høringsuttalelse felles likestillings- og diskrimineringslov Vedtak: Formannskapet

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett

Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Carl Fredrik Riise seniorrådgiver i Veiledningsavdelingen i LDO Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. og «Når har du tenkt å få barn da?» og

Detaljer

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Legeforeningen 4. november 2014 Cathrine Sørlie og Emma Caroline Hermanrud Dagens tema Diskriminering graviditet etnisitet/språk individuell tilrettelegging på grunn

Detaljer

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler dette er det rette

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/266-4-JLR 16.05.2008

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/266-4-JLR 16.05.2008 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/266-4-JLR 16.05.2008 HØRING - NOU 2008 1 KVINNER OG HOMOFILE I TROSSAMFUNN Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler Antirasistisk Senter og JURK - Juridisk rådgivning for kvinner. Juli 2012 Håndboka er utviklet for prosjektet ART Awareness

Detaljer

Diskriminerings og likestillingsrett 2011

Diskriminerings og likestillingsrett 2011 Diskriminerings og likestillingsrett 2011 Tid: 14.15-16.00 Sted: DN 365 06 september Innføring for bachelorstudenter, Vibeke Blaker Strand 09 september Innføring for bachelorstudenter, Vibeke Blaker Strand

Detaljer

Diskriminerings og likestillingsrett 2011

Diskriminerings og likestillingsrett 2011 Diskriminerings og likestillingsrett 2011 Tid: 14.15-16.00 Sted: DN 365 06 september Innføring for bachelorstudenter, Vibeke Blaker Strand 09 september Innføring for bachelorstudenter, Vibeke Blaker Strand

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Vår dato: 17.12.09 Saksnr.: 09/8940 Vår ref: 09/8940 Statens seniorråd Deres dato: 26.06.09 Arkiv: 012.0 Deres ref: 200902447-/ELR Barne- og likestillingsdepartementet Pb. 8036 Dep. 0030 Oslo Høring -

Detaljer

Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett. Diskriminering graviditet etnisitet/språk

Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett. Diskriminering graviditet etnisitet/språk Likestillings- og diskrimineringsrett Legeforeningen 12. mai 2015 Cathrine Sørlie og Emma Caroline Hermanrud Dagens tema Diskriminering graviditet etnisitet/språk Hvordan kan dere som tillitsvalgte bistå

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2008: 1

NOU Norges offentlige utredninger 2008: 1 NOU Norges offentlige utredninger 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn Likestillingslovens og arbeidsmiljølovens særlige unntak fra forbudet mot diskriminering Delutredning fra utvalg oppnevnt ved

Detaljer

Uttalelse i klagesak - utlysning av stilling som faglærere på kristen videregående skole

Uttalelse i klagesak - utlysning av stilling som faglærere på kristen videregående skole Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/761-17- 24.04.2012 Nødvendig å kreve kristent livssyn av faglærere på religiøs skole Ombudet konkluderte med at en privat, kristen videregående skole ikke handlet i strid

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/779 24.04.2012

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/779 24.04.2012 Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/779 24.04.2012 UTTALELSE I KLAGESAK - KRAV OM KRISTENT LIVSSYN TIL STILLING SOM LARER I IDRETT/BALL PA KRISTEN FOLKEHOGSKOLE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

LESEPLAN DISKRIMINERINGS- OG LIKESTILLINGSRETT H/09

LESEPLAN DISKRIMINERINGS- OG LIKESTILLINGSRETT H/09 LESEPLAN DISKRIMINERINGS- OG LIKESTILLINGSRETT H/09 Fredag 11. september kl. 14:15-16:00, Rom 540 Domus Nova (St. Olavs Innføring for bachelorstudenter tverrfaglige kjønnsstudier, likestillingsvarianten

Detaljer

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/639-5 08/3813 25.06.2010 NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep N-0032 Oslo Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/793-32- MBA 08.10.2013 Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning

Detaljer

DISKRIMINERINGSLOVGIVNINGEN. Vedlegg til Rundskriv 5/2014

DISKRIMINERINGSLOVGIVNINGEN. Vedlegg til Rundskriv 5/2014 DISKRIMINERINGSLOVGIVNINGEN Vedlegg til Rundskriv 5/2014 Diskrimineringslovgivningen Diskriminering er forbudt. Diskriminering er en usaklig forskjellsbehandling som kan knyttes til ett eller lere diskrimineringsgrunnlag.

Detaljer

Sak nr. 58/2015. Vedtak av 4. oktober Sakens parter. A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 58/2015. Vedtak av 4. oktober Sakens parter. A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 58/2015 Vedtak av 4. oktober 2016 Sakens parter A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Johans

Detaljer

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis. Claus Jervell

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis. Claus Jervell Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis Claus Jervell Likestilling- og diskrimineringsombudet Håndhever av diskrimineringslovverket Håndhever av aktivitets- og redegjørelsesplikten for

Detaljer

Tillit til forvaltningen endringer i krav til likebehandling. Av: advokat Christoffer C. Eriksen Wikborg, Rein & Co.

Tillit til forvaltningen endringer i krav til likebehandling. Av: advokat Christoffer C. Eriksen Wikborg, Rein & Co. Tillit til forvaltningen endringer i krav til likebehandling Av: advokat Christoffer C. Eriksen Wikborg, Rein & Co. Overblikk I. Hvorfor er likebehandling viktig? II. Det historiske kravet til likebehandling

Detaljer

Høringssvar forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringssvar forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Oslo 04. januar 2016 Høringssvar forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Saksbehandler: Lone Alice Johansen, tlf: 97137691, lone.johansen@sanitetskvinnene.no

Detaljer

Rekruttering- Hva er lov å spørre kandidaten om? v/ advokat Hege Nordgård

Rekruttering- Hva er lov å spørre kandidaten om? v/ advokat Hege Nordgård Rekruttering- Hva er lov å spørre kandidaten om? v/ advokat Hege Nordgård Hva er det lov å spørre kandidatene om på jobbintervju? Hva og hvordan kan man innhente informasjon om kandidater på andre måter?

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRINGSNOTAT - FELLES LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOV

UTTALELSE TIL HØRINGSNOTAT - FELLES LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOV Regionalenheten Arkivsak-dok. 201600037-16 Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.01.2016 UTTALELSE TIL HØRINGSNOTAT - FELLES LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOV Forslag

Detaljer

10/ /SF-511, SF-419//IG Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling

10/ /SF-511, SF-419//IG Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling NOTAT Til: Fra: Ingeborg Grimsmo Vår ref. Dato: 10/1741-12/SF-511, SF-419//IG 12.02.2011 Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling Kvinne ble diskriminert

Detaljer

Tirsdag 7. september kl. 14:15-16:00Domus Nova (St. Olavs kvartal) Innføring for bachelorstudenter tverrfaglige kjønnsstudier, likestillingsvarianten

Tirsdag 7. september kl. 14:15-16:00Domus Nova (St. Olavs kvartal) Innføring for bachelorstudenter tverrfaglige kjønnsstudier, likestillingsvarianten LESEPLAN DISKRIMINERINGS- OG LIKESTILLINGSRETT H/10 Tirsdag 7. september kl. 14:15-16:00Domus Nova (St. Olavs kvartal) Innføring for bachelorstudenter tverrfaglige kjønnsstudier, likestillingsvarianten

Detaljer

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser Retten til å velge sine ansatte Partner, Jan Fougner, Advokat (H), Professor II Ph.D. Handelshøyskolen BI Arbeidsrettskonferansen HR Norge 16. april 2015 1 Ansettelsesretten Retten til å velge sine ansatte

Detaljer

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO Nyheter fra arbeidsretten NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket har profesjonelle

Detaljer

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Vår ref.: Deres ref.: Dato: 09/1639-15- 11.10.2012 Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Ombudet fant at formuleringen «samlivsform kan bli

Detaljer

Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref: 12/6321

Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref: 12/6321 Finansnæringens Arbeidsgiverforening Utg.jnr. 1200151 13. desember 2012 Barne-, likestillings- Postboks 8036 Dep 0030 Oslo og inkluderingsdepartementet Deres ref: 12/6321 Høring: Åpenhet om lønn lønnsstatistikker

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett - Legeforeningen 19. mars Emma Caroline Hermanrud og Helene Jesnes

Likestillings- og diskrimineringsrett - Legeforeningen 19. mars Emma Caroline Hermanrud og Helene Jesnes Likestillings- og diskrimineringsrett - Legeforeningen 19. mars 2014 Emma Caroline Hermanrud og Helene Jesnes Dagens tema Ombudets kompetanse Diskrimineringslovverket Graviditet, etnisitet/språk og individuell

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

SPEKTER. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Oslo,

SPEKTER. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Oslo, Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo, 141108 Vår ref KRJU/21153 Høringssvar endring av likestillingsloven 3 og 4 - forbud mot å spørre om graviditet mv Det vises til høringsbrev

Detaljer

Besl. O. nr. 69. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 69. Jf. Innst. O. nr. 71 ( ) og Ot.prp. nr. 34 ( )

Besl. O. nr. 69. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 69. Jf. Innst. O. nr. 71 ( ) og Ot.prp. nr. 34 ( ) Besl. O. nr. 69 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 69 Jf. Innst. O. nr. 71 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) År 2005 den 25. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Identitetsbasert mobbing og ikke-diskriminering - krav i barnekonvensjonen og oppll. kap. 9a. Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet

Identitetsbasert mobbing og ikke-diskriminering - krav i barnekonvensjonen og oppll. kap. 9a. Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet Identitetsbasert mobbing og ikke-diskriminering - krav i barnekonvensjonen og oppll. kap. 9a Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet Begrepsavklaring Identitetsbasert mobbing Identitetsbasert mobbing

Detaljer

Arbeid, barn og likestilling

Arbeid, barn og likestilling Elisabeth Vigerust Arbeid, barn og likestilling Rettslig tilpasning av arbeidsmarkedet Tano Aschehoug Innhold Forord 5 Innledning 17 DEL I NOEN UTGANGSPUNKTER 23 1 Arbeid, tid og fors0rgelse 25 1.1 L0nnet

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 50 Lov om Likestillings-

Detaljer

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland 30.01.2013 advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Innledning Tema: Hvordan tilsetting skjer - tilsettingsprosessen Hvem

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/ SIG /SLH

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/ SIG /SLH IDO Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO G / I I - ) LikestilHngs- og fl1iskrimineringsombudet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1224-3-SIG 200702972-/SLH 18.11.2008 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Håndheving og bevis *

Håndheving og bevis * Håndheving og bevis * HÅNDHEVING AV INDIVIDUELLE RETTIGHETER Brudd på diskrimineringsforbud reaksjoner Hensynet til effektiv sanksjonering ved brudd på diskrimineringsforbudet - Direktiv 2000/43 art, 15,

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS diskrimineringsjuss i praksis Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo Telefon: 24 05 59 50 Telefaks: 24 05 59 60 post@ldo.no www.ldo.no P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold forord 7 sammendrag 11

Detaljer

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010.

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010. Vår ref.: Dato: 11/1459 16.04.2012 Saksnummer: 11/1459 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 12. mars 2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

HØRING - NOU 2011:18 STRUKTUR FOR LIKESTILLING

HØRING - NOU 2011:18 STRUKTUR FOR LIKESTILLING Saksframlegg Dato: 12.03.2012 Saksbehandler: Kirsten Borge Arkivref: 2011/4796-7178/2012 / 006 Saksnr. Utvalg Møtedato 12/43 Fylkesutvalget 13.03.2012 HØRING - NOU 2011:18 STRUKTUR FOR LIKESTILLING 1.

Detaljer