Utdanning for vaksne. Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanning for vaksne. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Utdanning for vaksne Årsrapport 2013

2 Utdanning for vaksne - årsrapport Føreord I denne årsrapporten har vi sett på etterspurnaden etter kompetanse i einskilde offentlege og private verksemder, og i kva grad fylkeskommunen med tilboda til vaksne om vidaregåande utdanning og fagskule dekker denne etterspurnaden. Hordaland har behov for kvalifisert arbeidskraft. Næringsbarometeret for Hordaland 2013 viser til at rundt rekna halvparten av verksemdene manglar fagarbeidarar og ingeniørar. Tal frå Statistisk Sentralbyrå viser samstundes at Hordaland har om lag vaksne i alderen år utan fullført vidaregåande utdanning. Dei fleste av desse jobbar som ufaglærte i offentleg og privat sektor. Vidare er det mange vaksne som har vidaregåande, men som ønskjer ny fagutdanning fordi arbeidslivet ikkje lenger har bruk for den gamle utdanninga. Atter andre ønskjer å nytta fagbrevet sitt som plattform til vidare utdanning. Hordaland fylkeskommune er det største fylket på vidaregåande opplæring for vaksne og på fagskule. Vi har like fullt store utfordringar med å nå ut med informasjon om det høvet til utdanning som fylkeskommunen tilbyr sine vaksne innbyggjarar. Verksemdene er krumtappen både for å få informasjonen ut til tilsette og for å legga tilhøva praktisk og fagleg til rette for at dei skal kunne gjennomføra utdanninga. Kunnskapsløftet og seinare prosjekt for å sikra at «alle skal med», drar store vekslar på arbeidslivet. Det manglar då heller ikkje på suksesshistoriar frå opplæringstilbod i samarbeid mellom skule og verksemd. Ein fryktar for at det kan bli for mange velmeinande tiltak for verksemdene. Ei praksisnær utdanning gjer like fullt verksemdene og den einskilde vaksne til vinnarane i kampen om kompetanse. Verksemdene har soleis gode grunnar til å utvikla eigen bedrift som læringsarena. Fylkeskommunen må på si side sørgja for god samordning av dei mange og gode bedriftsrelaterte tiltaka. Svein Heggheim opplæringsdirektør Per-Willy Mørk Karlsen gruppeleiar vaksenopplæringa

3 Utdanning for vaksne - årsrapport INNHALD... Føreord 1 Fagskolane i Hordaland 3 Vidaregåande utdanning for vaksne Hordaland har eit kompetansebehov 5 7 Teknisk og maritim fagskuleutdanning 9 Rekordhøg aktivitet på Bergen tekniske fagskole 9 BKK treng nytt blod Høge krav og flotte elevar Livet ei sjømil frå land Eit kompetanseløft av dei heilt sjeldne Vellukka snuoperasjon i Odda Kontaktinformasjon

4 3 Utdanning for vaksne - årsrapport 2013 Fagskolane i Hordaland Fagskolane i Hordaland har tre fagskular med tilbod innan helsefag, maritime fag, tekniske fag og grøne og marine fag, med til saman meir enn 20 ulike fordjupingar innan dei ulike fagområda. Hordaland fylkeskommune er skuleeigar, medan Hordaland fagskulestyre er øvste styringsorgan for Fagskolane i Hordaland. Nøkkeltal 2013 Det var registrert 1160 studentar ved Fagskolane i Hordaland per 1. oktober Det var heile 903 innan tekniske fag, medan det var 88 innan helsefag og 144 ved dei maritime faga. Frå hausten 2011 til hausten 2012 var det ein stor auke i studenttalet ved fagskulane på heile 24 prosent. Frå hausten 2012 til hausten 2013 var det ein moderat auke på 5 prosent. Innanfor dagens finansierings ordning for dei tekniske fagskulane er det ikkje hensiktsmessig med ein større auke, av di ramma ikkje veks i takt med studenttalet. Figur 1 syner at tekniske fag og helsefag har hatt ein stor auke, medan dei maritime faga har hatt ein liten nedgang i studenttalet. Figur 1. Studenttal pr. 1. oktober 2011, 2012 og 2013 fordelt på fagområde.

5 Utdanning for vaksne - årsrapport Nytt 2013 Ny fagskulestruktur Skulebruksplanen skal bidra til ein meir fleksibel tilbods struktur som imøtekjem næringslivet og kommunane sine behov for kompetanse. Dette er eit mål som også er forankra i fagskulelova. Etter at skulebruksplanen vart handsama i Fylkestinget mars 2013, har det vore arbeidd med å etablera den nye fagskulestrukturen som er sentralisert med desentraliserte tilbod. Regional næringsplan for Hordaland stadfestar at det er eit stort behov for meir komp e tanse i blant anna industrien. Hordaland fylkeskommune har løyvd ekstra midlar til å starta opp tilbod på Stord dei tre siste åra for å imøtekome Sunnhordland sitt behov for teknikarar. Likevel er det ein større etterspurnad for kompetanse i regionen enn kva Fagskolane i Hordaland klarar å dekkja. NOKUT-godkjenningar I 2013 fekk Fagskolane i Hordaland NOKUT-godkjenning av fleire nye tilbod og studiestader innan helsefaga. Nye tilbod innan helse- og oppvekstfaga: Spesialreinhald og sterilforsyning Livsstils- og kroniske sjukdomar Rus og avhengighetsproblemtatikk Rehabilitering Nye studiestader for helse- og oppvekstfaga: Stend Odda Voss Stord Knarvik Utfordringar 2013 Rekruttering, fråfall og finansiering Det er svært god rekruttering ved dei fleste fagskuleutdanningane, men innan helse- og oppvekstfag er det ei utfordring å rekruttera nok studentar, og å halda på søkjarane. Dette gjer at det vert vanskeleg å vurdera om ein skal starta opp eit tilbod eller ikkje. Helsefagskulen har ved fleire høve opplevd at dei har hatt nok søkjarar til å starta opp eit tilbod, men så har det falt frå mange studentar like før skulestart. I tillegg var fråfallet ved helsefagskulane skuleåret 2012/13 på 16 prosent. Små klassar i kombinasjon med fråfall gjer at helsefagskuletilboda vert svært kostnadskrevjande for fagskulen av di tilboda er stykkprisfinansiert. Praksisplassar innan helsefag I helsefagutdanninga har studentane om lag 20 % obligatorisk praksis, og denne skal gjennomførast ved ein helseinstitusjon som har relevante oppgåver for den aktuelle utdanninga. For nokre av utdanningane opnar læreplanen for praksis med utviklingsprosjekt på eigen arbeidsplass, men det føreset at studenten er tilsett på ein arbeidsplass som kan godkjennast. Ved somme utdanningar kan det vera ei utfordring å skaffa nok og relevante praksisplassar i kommunane. Dette kan ha fleire årsaker, mellom anna at helse institusjonane ofte ikkje har nok kjennskap til fagskulen og difor gjerne prioriterer praksisplassar til høgskulestudentar. For spesialisthelsetenesta er fagskuleutdanna personell ei relativ ny gruppe, men samarbeid på ulike nivå siste året vil vonleg gje lettare tilgang til gode praksisplassar. Dei nye godkjenningane gjer at Fusa fagskule kan gje tilbod om fleire utdanningar innan helse- og oppvekstfag ved fleire stader i Hordaland etter kva kompetanse behov det er i kommunane.

6 5 Utdanning for vaksne - årsrapport 2013 Vidaregåande utdanning for vaksne Vidaregåande opplæring for vaksne tilfører sårt tiltrengt kompetanse i dei ulike regionane i fylket. Tilbodet gjev den einskilde vaksne høve til å fullføre vidaregåande utdanning og stå betre i arbeidsmarknaden. Nøkkeltal for 2013 Totalt 2553 kursplassar for vaksne i 2013, ein auke på 7,5% frå førre år av desse var nye kursplassar. 30% auke i kursplassar innan næringsfaga. Stor auke i kurstilbod innan naturbruk. 394 lærlingar fekk opplæring gjennom ordninga full opplæring i bedrift, ein auke på 9% sidan førre år. Fig1. Fagfordeling dei siste tre åre på vaksenopplæringa. Nytt i 2013 Forsøk med å samkøyra undervisninga for vaksne og lærlingar i små fag. Alle nyt godt av at undervisningsgruppene blir større, og både vaksne og lærlingar har med seg verdifull erfaring frå arbeidslivet inn i undervisninga. Nye kurstilbod i innan isolatørfaget, gjenvinningsfaget, IKT-servicefag, laboratoriefaget, frisørfaget, samt reiseliv og resepsjonistfaget. Samarbeid med Vaksdal kommune om å utdanna ufaglærte helsefagarbeidarar i kommunal sektor. Vidaregåande utdanning for vaksne Opplæringslova gjev vaksne rett til gratis vidaregåande utdanning frå det året dei fyller 25 år. Hordaland fylkeskommune gjennomfører vidaregåande opplæring ved 9 vaksenopplæringssenter og 8 skular knytta til sentra. Opplæringa kan variera frå individuell rettleiing til større og meir tradisjonell utdanning, og skal så langt som mogleg vera tilpassa den einskilde sin arbeids- og livssituasjon.

7 Utdanning for vaksne - årsrapport Gjennomførte fag 2013 Helse- og sosialfag 464 Landbruk Restaurant- og matfag 8 Ambulanse Bygg- og anleggsteknikk 85 Kokk Barne- og ungdomsarbeidar Industrimålarfaget Service og samferdsel 116 Helsefagarbeidar Isolatørfaget IKT-servicefag Helsesekretær Reinhaldsoperatørfaget Logistikkfaget Helseservicefag TIP 43 Reiselivsfaget Tannhelsesekretær Gjennvinningsfaget Resepsjonistfaget Studiespesialiserande 545 Industrimekanikerfaget Salgsfaget Studiespesialiserande Laboratoriefaget Kontor- og adm.faget Naturbruk 65 Platearbeiderfaget Design og håndverk 3 Akvakulturfaget Elektrofag 24 Frisør Gartnarnæring Elektrikerfaget Fig. 2. Oversyn over fagtilbodet 2013 i vaksenopplæringa. Informasjonsstrategi gjev resultat Tal frå SSB fortel at det er hordalendingar i alderen år som berre har grunnskule som høgaste utdanning. Sjølv om vaksne har ei lovfesta rett til å fullføra vidaregåande opplæring, er det få som veit om dette. Undersøkingar frå VOX 1 syner at dei som har rett på tilbodet, er dei som har minst kjen n skap til vaksenretten. Vaksenopplæringa arbeidar difor mykje med informasjonsarbeid. I tillegg til tradisjonell marknadsføring som avisannonsar, brosjyrar og redaksjonell omtale i lokalaviser, satsar vi stort på digital marknadsføring. I all hovudsak gjeld dette aktiv marknadsføring via Google og Facebook. I ei undersøking der NOVA 2 kartla ulike fylkeskommunar sitt arbeid med informasjonsarbeid, skreiv dei følgjande: «Det var bare Hordaland fylkeskommune som hadde en omfattende informasjonsstrategi, og den ser ut til å virke ved at det er det fylket som har flest voksne i videregående utdanning» Stort behov for informasjon Dei ulike vaksenopplæringssentra i fylket har, i tillegg til sjølve undervisningsdelen, ei omfattande og viktig rolle som servicesenter for vaksne og verksemder i spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne. I 2013 var det vaksne og verksemder som tok kontakt for å få karriererettleiing eller informasjon hos vaksenopplæringssentra. Den direkte kontakten med private og offentlege verksemder hadde ei auke på 22%, jamfør førre år. Pågangen syner at det er stor 1 VOX, Kunnskapsgrunnlaget om voksne i grunnskole og videregående opplæring, 2005 interesse og eit stort behov for informasjon om tilboda til fylkeskommunen, vaksenretten og vidaregåande. Utfordringar Praksistid Dei fleste som tek yrkesfagleg utdanning gjennom vaksenopplæringa tek fagbrev gjennom praksiskandidat ordninga. Denne ordninga gjev vaksne moglegheit til å fullføre vidaregåande skule ved å få godkjent tverrfagleg eksamen i faget, samt dokumentert 25% lengre praksistid enn ordinær læreplan. I dei fleste tilfella betyr dette at ein må ha fem års relevant praksistid før ein kan ta fagbrevet. Fleire som jobbar i helsetenesta har ein stillingsbrøk som medfører at det tar svært lang tid før ein har opparbeida seg nok praksistid. Mange mistar motet når dei må arbeida år for å kunna få nok praksis. Minoritetsspråklege Vaksenopplæringa har alltid hatt ein god del minoritets språklege som ønskjer norsk utdanning, då særleg studiespesialiserande eller helsefag. Ut frå Opplæringslova kan ein ikkje krevja gode norsk kunnskapar for å få plass i vaksenopplæringa, og Hordaland fylkeskommune har då gjeve eit utvida tilbod til denne målgruppa. Til dømes har Bergen Katedralskule innføring i norsk og Lønborg vgs. har hatt eige kurs i «helsenorsk». Dei siste åra har det vore stadig fleire minoritetsspråklege søkjarar, også til dei regionale sentra. Utan ekstraløyvingar er det ikkje mogleg å gje eit utvida tilbod til denne gruppa og dei vil difor ikkje få utbytte av undervisninga. 2 NOVA, Voksne i grunnskole og videregående opplæring, 2013.

8 7 Utdanning for vaksne - årsrapport 2013 Hordaland har eit kompetansebehov I Bedriftsundersøkinga frå NAV svarar 18% av bedriftene frå Hordaland at dei slit med å rekruttera arbeidstakarar med rett utdanning i ulike næringar. Tala nasjonalt er 14%. I Regional arbeidsplan står det at det i Hordaland er ein mangel på om lag 1300 handverkarar og bygningsarbeidarar. Samstundes er det hordalendingar i alderen år som berre har grunnskule som høgaste utdanning. Fleire treng rett kompetanse Hordaland har ein stor og omfattande utdanningssektor, både når det gjeld vidaregåande skule, fagskule samt høgskule og universitet. Trass i dette ser ein at fleire næringar tilsett ufaglærte eller må tilsetja personar utan den kompetansen dei ønskjer. Næringsbarometeret for Hordaland 2013 skriv at: Utfordringa framover blir å få tak i tilstrekkeleg med kvalifisert arbeidskraft. Nesten 40 prosent av verksemd ene har problem med å rekruttere relevant personell. ( ) Seks av ti manglar fagarbeidarar. Innanfor industrien slit halvparten av verksemdene med å rekruttere ingeniørar og fagarbeidarar. Innanfor offentleg sektor og byggjenæringa melder nesten like mange om rekrutteringsvanskar. Det er fleire årsakar til dette, men ein av dei viktigaste grunnane til mangel på fagutdanna arbeidskraft, er det høge fråfallet i den vidaregåande skulen. (Regional næringsplan ): «Av alle som starta ei yrkesretta utdanning i 2006 var det berre 30 % som gjennomførte utdanninga på normert tid. Etter 5 år hadde om lag 62% gjennomført ei utdanning. Fleire statlege reformer har bidrege til at dei yrkesretta utdanningane har vorte meir teoretiserte». Dette medfører at det er eit stort behov for at ufaglærte tek vidaregåande utdanning slik at dei regionale næringane får den kompetente arbeidskrafta dei treng. Vaksne tek vidaregåande utdanning Vaksenopplæringa i Hordaland fylkeskommune merkar ein auke i vaksne som tek yrkesfagleg utdanning. Den største gruppa har i alle år vore innan helse- og oppvekstfag, men i dei seinare åra har stadig fleire vaksne teke fag innan dei tradisjonelle yrkesfaga. Dette er i stor grad vaksne som har arbeida som ufaglærte og som no skal ta fagbrev. Vaksenretten er ei individ uell rett og det er etterspurnaden som bestemmer kva fag som blir tilbydt. Fleire tek fagskuleutdanning i Hordaland Studenttala ved Fagskolane i Hordaland har vakse med til saman 31 % dei tre siste åra, og etterspurnaden frå næringslivet er stor. I industrien skjer det ei dreiing frå ein situasjon kor bygging har vore det sentrale og over mot ein situasjon kor ingeniørarbeid vert dominerande. Desse endringane fører til eit auka behov for teknikarar og ingeniørar. På bakgrunn av dette har mellom anna industrien i Sunnhordland fått desentraliserte fagskuletilbod på Stord gjennom Fagskolane i Hordaland. I 2013 starta det tredje kullet under denne ordninga opp, og Samarbeidsrådet for Sunnhordland arbeider også for at nokon av dei fagskuleutdanna skal kunne ta vidare utdanning på høgskule og bli ingeniør. Sunnhordland er dessutan, saman med Haugalandet, ei stor offshoreretta maritime klynge. Verdiskapingsveksten for denne næringa frå 2004 til i dag er på nesten 90 milliardar kroner. Nesten to tredjedelar av veksten i landet kjem frå dei fire vestlandsregionane Stavanger, Møre og Romsdal, Haugalandet/Sunnhordland og Bergen. Dette har ført til at vestlandet nå står bak 64 % av næringa si verdiskaping, og opp frå 50 % i Bergen vert betrakta som den industrielle shippinghovudstaden, og har ei komplett maritim klynge med verdsleiande reiarlag, utstyrsprodusentar og verft. 1 Den gode veksten i maritim sektor og petroleumsindustrien bidreg til at dei tekniske og maritime fagskuleutdanningane er svært ettertrakta i Hordaland og resten av landet. Ulike regionar og næringar Som nemnt har ulike regionar og næringar ulike former for utfordringar når det gjeld å skaffa kvalifisert arbeids kraft. Dei har også i varierande grad tradisjon for å utdanna eige personell. I denne årsrapporten skal vi sjå nærare på havbruksnæringa og den kommunale helsesektoren og korleis vaksenopplæringa kan bidra til å utdanna vaksne. Vidare vert det også sett nærare på kva Fagskolane i Hordaland leverar av kompetanse innan dei tekniske og maritime næringane, og kva kompetansebehov som er viktig framover innan til dømes energi. - Havbruksnæringa Marin sektor har dei siste åra fått ei større betyding i norsk økonomi enn tidligare, sjølv om ein kan sjå ei økonomisk krise i Europa. Ved inngangen av Maritim verdiskapingsbok 2014, Menon Business Economics, på oppdrag frå Maritimt forum

9 Utdanning for vaksne - årsrapport Hordland er det fylket i landet som har flest vaksne i vaksenopplæring og har alltid hatt ein stor portefølje innan helsefaga. HFK har dei seinare åra hatt godt samarbeid med blant anna Bergen kommune og Vaksdal kom mune når det gjeld å utdanna helsepersonell, ei samarbeidsform vi ønskjer å ha med fleire kommunar. Illustrasjonsfoto: Erlend Angelo / LO Media svarte verksemdene innan fiskeri- og havbruk i Hordaland at dei hadde stor tru på at 2013 kom til å bli like godt, eller betre, enn førre år 2. Fiskerinæringa har lang tradisjon i fylket, medan havbruksnæringa er ei relativ ny næring. Lønssituasjonen er også ulik i desse næringane medan fiskerinæringa kan gje høge inntekter i gode periodar, får ein ikkje tilsvarande inntekter i havbruksnæringa. Dette gjer at havbruksnæringa slit med å skaffa kvalifisert personell. Vaksenopplæringa har dei siste åra gjennomført vidaregåande opplæring for vaksne innan akvakultur og sjømatproduksjon på Bømlo vidaregåande skule. Tilbodet er eit samarbeidsprosjekt med lokale verksemder og Hordaland fylkeskommune. Fagskulane i Hordaland har også tilbod om utdanning i akvakultur, og fyrste kullet vert ferdig utdanna i Helsesektoren Det har lenge vore kjent at helsesektoren har store utfordringar når det gjeld mangel på kvalifisert arbeidskraft. Med låg rekruttering blant dei unge, og mange innan helse- og sosialfag som går over til påbygg, vil tilgangen på kvalifisert helsepersonell ikkje auka i takt med behovet. Ulike framskrivingar frå HELSEMOD syner ei underdekking av helsefagarbeidarar på mellom og i 2020 og mellom og i Pleie- og omsorgstenesta er ei kommunal oppgåve og kommunane i Hordaland hadde i 2012 i snitt 25% ufaglært arbeidskraft - nokre kommunar har 36%. Nasjonalt er vaksne den største og mest stabile rekrutteringskjelda til helsefag på vidaregåande opplæringsnivå og utgjer 80% av rekrutteringa 3. Med bakgrunn i Samhandlingsreforma, og aukande krav til kompetanse grunna eit meir komplekst sjukdomsbilete blant brukarane, vert også fagskuleutdanning innan helse- og oppvekstfag meir viktig. Fagskuleutdanningane gjev helsefagarbeidarar meir spisskompetanse som er viktig for kommunane når dei skal behandla fleire personar lokalt i kommunen. Helsefagskuleutdanningane er også svært viktig i høve til eit «livslangt lærings perspektiv», og moglegheita for at helsefagarbeidarar kan ta vidareutdanning med fagskule kan kanskje bidra til at fleire fullfører innan helsefaga av di det er ein vidare utdanningsveg etter vidaregåande. Meir samarbeid Det er som nemnt hordalendingar i alderen år som berre har grunnskule som høgaste utdanning. Med eit aukande kompetansebehov i næringslivet og ein helsesektor som manglar kvalifisert arbeidskraft, vil vaksenretten og vaksenopplæringa bli stadig viktigare. For at vaksne skal kunna ta fagbrev og soleis gje arbeidsplassen tiltrengt kompetanse, er det viktig at arbeidsplassen legg til rette for dette og oppmuntrar den einskilde vaksne til å ta utdanning. Det er også viktig at fylkeskommunen informerer godt om vaksenretten, både til den einskilde vaksne og næringslivet. Dei ulike VO-sentra i fylket jobbar aktivt med å informera om utdanningstilbodet og i 2013 var det 1322 private og offentlege verksemder som tok kontakt for å få informasjon om tilbodet. Dette er ei auke 22% frå førre år. Både arbeidsgjevar, næringslivet, den einskilde vaksne og fylkeskommunen tenar på betre kjennskap til vaksenretten og vaksenopplæringa. Fylkeskommunen jobbar svært aktivt med å informera om tilbodet til stadig fleire vaksne og verksemder i fylket, men kan alltids bli betre. Vårt ynskje er at vaksenretten og vaksenopplæringa blir ein like kjent og naturleg utdanningsveg for vaksne, som ungdomsretten er for ungdom. 2 Næringsbarometeret for Hordaland, januar Utdanning for velferd (Meld. St. 13 ( )

10 9 Utdanning for vaksne - årsrapport 2013 Rekordhøg aktivitet på Bergen tekniske fagskule Visst har dei det travelt, men dei kan ikkje anna enn smila. Livet på Bergen tekniske fagskule er då også til å bli i godt humør av. Om du er rektor eller student. Det er god stemning i klasserommet når Arild Sæbø underviser komande elektroinstallatørar i matematikk. - Vi har historisk høg aktivitet om dagen. Dei studentane som sit i dette klasserommet er på mange måtar typiske for fleire og fleire av dei som søkjer seg til oss. Dei er i arbeid og har fagbrev frå før. Denne gjengen er alle elektrikarar med over fem års fartstid. No tek dei ei toårig elektroinstallatør-utdanning over tre år. Kvar sjette veke er dei på skulen. Frå tidleg morgon til seint på kveld. Vi har studentar frå heile landet. Kring 70 prosent er like fullt hordalendingar. Mange av dei bur på hotell medan dei er i Bergen, fortel rektor Torbjørn Tvedt. Og legg til: - Dei er her av ulike årsaker. Fleire kjem frå verksemder som sårt treng folk med denne kompetansen. Andre ser på dette som ein sjanse til å få nye og spennande arbeidsoppgåver, med god betaling. Og det sit garantert ein handfull unge menn der inne med ein draum om å starta si eiga verksemd. Så snart dei kan få det til. Har god trening Bergen tekniske fagskule har heile 900 studentar i skuleåret 2013/14. Dei langt fleste med same turnusen som dei nemnde elektrikarane. Neste veke er det ein prosessklasse som fyller det same klasserommet, før byggfolka overtek veka etter der. Og med tre klassetrinn som skal undervisast, seier det seg sjølv at det er ein smule krevjande å sy saman ein god årsplan. Men det har dei heldigvis god trening i. - Skulen har også faste klassar på dagtid. Av totalt 31 er 20 såkalla nettklassar. I tillegg til aktivitetane i Strandgaten og Margaretastredet, har skulen også klassar på Voss (anlegg), Ulvik (aborist), Fusa og Austevoll (akvakultur). Skulen vår har i tillegg det overordna ansvaret for nærare 70 ingeniørstudentar på Stord. Eit opplegg som er gjort mogleg takk vera pengar frå lokale verksemder og fylkeskommunen, smiler mannen som har vore rektor på den tradisjonsrike skulen i 17 år.

11 Utdanning for vaksne - årsrapport Gode lærekrefter - Eg har opplevd ein jamn vekst heile vegen. Før dette skuleåret hadde vi 1800 søkjarar. Industrien og næringslivet går så det kviner, og veldig mange av studentane våre har svært travle arbeidsdagar. Men dei kjem ikkje i mål hos oss utan at dei har minst 80 prosent frammøte, forsikrar rektor. Den faste lærarstaben tel kring 65 personar, og er slett ikkje prega av mykje gjennomtrekk. I tillegg har skulen også vore flink til å dra vekslar på seniorar frå bransjen. - Gamle travhestar med gode historier og mykje livserfaring i sekken, er gode støtte spelarar for oss. Som til dømes elektrogründeren Kristen Risnes frå Radøy. Betre forelesar er det vanskeleg å skaffa, seier Tvedt. På flyttefot Avdelingsleiar Reidar Bøen er også ein kar med god røynsle frå næringslivet. Mellom anna jobba han nærare 17 år i inn- og utland for Siemens. Den elektrofag utdanna underviste også halvtanna år før han takka ja til jobben han har i dag. - Eg håpar og trur at vi arbeidar mot industri og Avdelingsleiar, Reidar Bøen og rektor, Torbjørn Tvedt (th) ved Bergen tekniske fagskole. nærings liv på ein måte som gjer at vi klarar å gje morgon dagens prosjektleiarar og sjefar den bagasjen dei treng, seier Bøen. Til sommaren flyttar som kjent Høgskulen i Bergen til Kronstad. Bergen tekniske fagskule flyttar samstundes inn i lokale som vert ståande tomme i Haugeveien på Nordnes. - Der vil vi få ei samlokalisering med Bergen maritime fagskule, og saman håpar vi å kunne skapa eit endå betre læringsmiljø, fortel Bøen og Tvedt. Tekst og foto: Vidar Alfarnes

12 11 Utdanning for vaksne - årsrapport 2013 BKK treng nytt blod Han er sjølv éin av tre 1951-modellar i toppleiinga. Jostein Søfteland er også representativ for ganske mange andre i BKK-organisasjonen. - Vi er fleire som så smått kan byrja å tenkje på pensjonisttilvære. Men før den tid må vi ha yngre krefter på plass. seier Søfteland. Og det er ikkje berre HiB Søfteland og BKK samarbeidar med. - Vi har også ein god del å gjera med Bergen tekniske fagskule. Kan byggje vidare På fagskulen tilbyr dei ei toårig utdanning innan elkraft, som i seg sjølv er svært relevant for jobb i kraftbransjen. Skulen har også ein avtale med HiB om at denne utdanninga også kan nyttast som ein del av ei bachelor-grad i ingeniørutdanninga. - Fagskulen er også ein samarbeidspartnar når det gjeld etter- og vidareutdanning av folk som allereie er i arbeid hos oss, seier ein som stadig vekk sender medarbeidarar på skular for å selja inn kraftbransjen generelt, og BKK spesielt. - Det seier jo seg sjølv at vi også treng godt med montørar og anleggsfolk. Alle vil jo ha straumen i veggen, og det skjer jo ikkje heilt av seg sjølv, seier Søfteland med eit smil. Konserdirektør i BKK Jostein Søfteland Søfteland er konserndirektør Organisasjon, og vel vitande om at mykje godt rekrutteringsarbeid alt er unnagjort. Men framleis står ein god del att. - Kan ein eigentleg finna meir interessante og framtidsretta jobbar enn dei som handlar om å arbeide med - og vidareutvikle - fornybare energikjelder? I mitt hovud er svaret eit klokkeklart nei, seier Søfteland. Men til liks med mange andre næringar opplever også kraftindustrien at dei tapar gode folk til høgare lønningar i oljerelaterte verksemder. Ein smakebit BKK er også svært aktive når det gjeld å ta inn lærlingar. - Nett no har vi kring 50. Det er eit tal som har auka dei siste åra, og som vi absolutt har planar om å halda oppe i åra som kjem. BKK har i tillegg eit svært bra trainee-program for eigna kandidatar. Vi er dessutan alltid på jakt etter spennande typar som ønskjer seg sommarjobb i selskapet. Fleire som arbeidar her i dag fekk den første smakebiten gjennom nokre hektiske sommarmånader på hovudkontoret på Kokstad, eller på dei litt meir landlege lokalitetane våre i Matre, Dale, Knarvik og Samnanger. Det må jo bety at dei har funne både BKK og kraftindustrien rimeleg spennande, meiner Jostein Søfteland. Tekst og foto: Vidar Alfarnes Viktig samarbeid Nyleg signerte BKK og Høgskolen i Bergen (HiB) ein ny samarbeidsavtale som skal sikra eit betre studietilbod innan elkraft i Bergen. Der både eit nytt masterstudium, og eit flunkande nytt høgspentlaboratorium er viktige ingrediensar - Det er ingen tvil om at vi treng mykje kvalifisert arbeids kraft i åra som kjem. Ikkje minst ingeniørar,

13 Utdanning for vaksne - årsrapport Høge krav og flotte elevar Bergen maritime skule har lange og gode tradisjonar. Men tru ikkje at rektor Anne S. de Lange fell for freistinga å kvila på gamle laurbær. - Vi ønskjer å vera heilt i teten når det gjeld utdanning av personell både til dei maritime og petroleumstekniske miljøa. Det klarar vi berre gjennom hardt arbeid og oppdaterte læreplanar. Ho er både velfrisert og fint kledd, der ho tek imot oss på kontoret sitt. Nokre etasjar opp på andre sida av vegen frå Legevakta i Bergen. - Eg skal straks vidare på ei jubileumsmarkering for Statsraad Lehmkuhl, forklarar de Lange, og signaliserer at ho gjerne har pynta seg litt ekstra. Men om ho er aldri så travel, tek ho seg meir enn gjerne tid til å fortelja om Bergen maritime skule. Fullt hus Bygget dei held til i er korkje særskilt stort eller prangande, og det er mest litt utruleg at kring 600 elevar og studentar får undervising her. Om lag halvparten går i den vidaregåande skulen, der målet er å skaffa seg fagbrev som elektrikar, automatikar, industrimekanikar, matros, motormann eller bore-/brønnoperatør. - Vi opplever at det stadig vert vanskelegare å koma inn på linene våre. Men så har vi då også ein ekstremt skikkeleg og flink elevmasse, skryt rektor. Den andre halvparten av aktiviteten er knytt til fagskule utdanninga for skipsoffiserar og petroleumsteknikarar. Her har pågangen av studentar vore ekstrem dei siste åra. Solide jobbar - Det er det særskilt to grunnar til. Oljeindustrien har opplevd ein enorm vekst og utvikling i det siste. Samstundes har internasjonaliseringa i den maritime næringa gjort at nordmenn som vil ha jobb på sjøen, må kvalifisera seg til offisersjobbar. Vil ein enda opp som kaptein eller maskinsjef, då kjem ein rett og slett ikkje utanom ei toårig fagskule-utdanning, fortel ei som har vore rektor sidan 2008, og som i dag har mange tidleg are studentar plassert i solide jobbar både på skip og plattformer. Viktig samarbeid For skulen er det viktig å ha eit nært og forpliktande samarbeid med både reiarlag og store aktørar i petroleumsindustrien. - Vi likar å kalle det for partnarskapsavtalar. I ei tid der dei statlege overføringane minkar år for år - og kampen om kronene er tøffare enn nokon gong - er vi heilt avhengige av å spela på lag med næringslivet, seier de Lange. Bergen maritime kan skilta med to veldig gode simulatorar på skulen. - I tillegg til vår eiga «skipsbru», fekk vi i 2011 installert ein fullskala 3D-boresimulator. Den første i sitt slag som er installert på ein skule, og vart ein realitet etter at fylkeskommunen tok mesteparten av rekninga, fortel de Lange. Og sjølv om prislappen var kring 25 millionar kroner, er ho ikkje eitt sekund i tvil om at det var ei svært fornuftig investering. - Aktivitetsnivået i ettertid er svar godt nok, smiler rektoren. På grunn av den ekstremt store aktiviteten og det ditto høge lønsnivået i petroleumsindustrien, har Bergen maritime slite med å få tak i faste lærarkrefter til den petroleumstekniske biten av fagskulen. Det har ein løyst med å leige inn kvalifiserte forelesarar frå verksemder som skulen også samarbeidar med. Rektor Anne Sjøvold de Lange Fagskulen på Austevoll er nyleg blitt ein del av Bergen maritime. Også der har dei lange og gode tradi sjonar for å samarbeida med eit aktivt og oppegåande nærings liv. Tekst og foto: Vidar Alfarnes

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-79 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 07.05. Oppretting av nye klassar hausten ved Hordaland

Detaljer

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Skuleslaget fagskule Fagskuleutdanning er praktisk, yrkesretta utdanning som bygger på

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-89 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 29.08.2017 Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift og utviklingsseksjonen Arkivsak 201013633-100 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell?

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? 1 Gjennomføring i forskjellige løp 1 Ei oversikt og gjennomgang over fullføring i forskjellige løpstypar i Hordaland fylkeskommune basert

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-4 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 26.11.2015 Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskuleutdanning i helse og sosialfag Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskulane i Hordaland 7 fagskular Tekniske og maritime fag, marine fag, grøne fag, helse og sosialfag Hordaland fagskulestyre m/7

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland 2014

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland 2014 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-71 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Det nytter. Skuleinterne tiltak

Det nytter. Skuleinterne tiltak Det nytter Skuleinterne tiltak 2 Tiltak for auka gjennomføring I skuleåret 2012-13 var det til saman 28 skular som fekk tilskot til skuleinterne tiltak. 1161 elevar deltok i tilbodet. På dei fleste skulane

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan Jnr. 1289.12 gjg Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen Uttale skulebruksplan Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta framlegg til ny Skulebruksplan. For Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Utdanning for vaksne. Årsrapport 2012. Tema: Helseutdanning

Utdanning for vaksne. Årsrapport 2012. Tema: Helseutdanning Utdanning for vaksne Årsrapport 2012 Tema: Helseutdanning Utdanning for vaksne - årsrapport 2012 1 Føreord I denne årsrapporten har vi valt helsefaga som hovudtema. Samhandlingsreforma har gjeve kommunane

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland - skuleåret 2014/15

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland - skuleåret 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-2 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 26.11.2015 Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Søknad om midlar til start av ny fagskuleklasse etter Stordmodellen

Søknad om midlar til start av ny fagskuleklasse etter Stordmodellen Søknad om midlar til start av ny fagskuleklasse etter Stordmodellen For verksemdene Trond Haga Kværner Stord Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år.

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år. Årsmelding FitjarFagskule - 01 Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over år. Årsmeldinga frå Fitjar fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning - eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune jobbar med

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Bli lærling i BYGGOPP

Bli lærling i BYGGOPP Vi treng mange fagarbeidarar Bli lærling i BYGGOPP Kvalifisert for framtida Bygg- og anleggsverksemda i Noreg har aldri vore større. Stor vekst både i befolkning og næringsliv vil gje behov for nye utbyggingar

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane i Hordaland

Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-34 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 06.05.2014 Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer