VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT"

Transkript

1 VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT Følgende vilkår gjelder all bruk av Clickslip sin sanntids- og lokasjonsbaserte bildedelingstjeneste (heretter Tjenesten) levert av selskapet Clickslip AS som kan lastes ned som en applikasjon til mobile enheter. Vilkårene gjelder for enhver bruker av Tjenesten (heretter Bruker), inkludert, men ikke begrenset til alminnelig brukere, tilhengere, investorer, lesere, prosjekteiere og andre bidragsytere. Partene i denne avtalen («Avtalen») er deg som Bruker og Clickslip. Ved å ta i bruk Tjenesten aksepterer Bruker vilkårene for bruk av Tjenesten. Bruker er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med vilkårene før den tar i bruk Tjenesten. Clickslip plikter å til enhver tid gi Bruker tilgang til den nyeste utgave av vilkårene for bruk av Tjenesten. Clickslip forbeholder seg retten til å endre vilkårene for bruk av Tjenesten uten forvarsel eller annen melding. En Bruker som har begynt å bruke Tjenesten under en tidligere utgave av tjenestevilkårene ansees å akseptere en nyere utgave av tjenestevilkårene ved sine fortsatte bruk av Tjenesten. Om en Bruker ikke aksepterer de endrede vilkår for bruk av Tjenesten, må denne opphøre sin bruk av Tjenesten. Ved å godta og overholde vilkårene for bruk av Tjenesten, har Bruker ervervet en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar begrenset lisens til å benytte Tjenesten. Clickslip forbeholder seg den upåklagelige rett til å avgjøre om en Bruker har overholdt vilkårene for bruk av Tjenesten. Clickslip forbeholder seg også retten til når som helst, etter selskapets eget skjønn, å inndra slik lisens og terminere Brukers lisens til å benytte Tjenesten. Dersom bruken ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Avtalen, har Clickslip rett til å heve avtalen. Clickslip har ingen plikt til å varsle deg før heving finner sted, men vil bestrebe seg på å gjennomføre slikt varsel og gi Bruker anledning til å rette forholdet dersom det er mulig. Tjenesten er ment for Brukere som er 13 år eller eldre. Mindreårig Bruker må ha skriftlig samtykke fra forelder eller formynder før Tjenesten tas i bruk. Merker som vises på Clickslip sine nettsider inkluderer, men er ikke begrenset til Clickslip og Clickslip AS, Clickslip Inc., og deres respektive logoer, symboler, slagord og navn på prosjekter og produkt- og webdesign er varemerker og immaterialrettigheter tilhørende Clickslip.

2 Beskyttet følger etter reglene i Åndsverkloven, Markedsføringsloven, Designloven eller øvrig norsk rett, og kan ikke benyttes av andre uten etter godkjenning fra Clickslip eller annen eier. Clickslip gir imidlertid herved et betinget forhåndssamtykke til bruk av logoer eid av Clickslip, til bruk for rent journalistiske formål. Clickslip forbeholder seg retten til å når som helst trekke tilbake dette samtykket og kreve at bruken opphører. Forhåndssamtykket gjelder ikke logoer som ikke er eid av Clickslip, slik som - men ikke begrenset til - prosjekter eid av prosjekthavere. Clickslip har eierskap til alt publisert materiale i applikasjonen. Etter publisering har Clickslip rett til fritt å benytte deler av- eller hele prosjektet til markedstiltak, etc. 2. TJENESTEN Clickslip tilbyr en plattform for deling av digitalt innhold (bilder, meldinger, lokasjon etc.), herunder brukergenerert innhold, slik at disse kan anvendes og nytes av fysiske personer og juridiske personer. En Bruker laster opp et bilde, og andre Brukere kan se, like eller rapportere dette innenfor de gitte frister for det aktuelle bildet. Clickslip forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å inkludere; avvise; pause; eller fjerne innhold fra Tjenesten. En slik avgjørelse er ikke under noen omstendighet å anse som en godkjennelse eller anbefaling av det aktuelle innhold. Clickslip forbeholder seg også retten til å gjøre endringer i et steds informasjon, eller å blokkere Brukere og brukergenerert innhold fra Tjenesten. 3. BRUKERFORPLIKTELSER Bruker er selv ansvarlig for egen bruk og aktivitet knyttet til Tjenesten. Tilsvarende gjelder for eventuell uautorisert bruk eller aktivitet gjennom egen brukeridentitet. Passord og kontoinformasjon er konfidensielt, og bruker er selv ansvarlig for å holde slik informasjon utilgjengelig for andre. Bruker er ansvarlig for at all informasjon publisert gjennom Tjenesten, eller på annen gitt i forbindelse med Tjenesten, er korrekt og fullstendig og ikke krenker noen tredjeparts immaterialrettigheter. Brudd på tredjeparts immaterialrettigheter er Bruker selv ansvarlig for, og

3 eventuelle krav rettet mot Clickslip som følger av slike brudd vil bli møtt med regresskrav mot Bruker. Ved å ta i bruk Tjenesten garanterer Bruker at dens bruk av Tjenesten er lovlig, i samsvar med privatrettslige forpliktelser overfor en utenforstående tredjepart, i god forretningsskikk, i henhold til de her gitte tjenestevilkår (Avtalen), og at Bruker skal være ansvarlig for eventuelle brudd på denne garanti. Immaterialrettigheter til innhold Bruker genererer gjennom Tjenesten, eies av Clickslip og/eller en tredjepart som kan ha slike rettigheter gjennom privatrettslig kontrakt. Clickslip forbeholder seg retten til å lagre og kommersielt utnytte aktiverte og deaktiverte brukerprofiler samt dets innhold. Bruker tildeler Clickslip alle nødvendige rettigheter som er nødvendige for en leveranse av tjenesten. Bruker plikter til å avstå fra misbruk av Tjenesten, ulovlig, uanstendig, forhånende, rasistisk, diskriminerende eller støtende bruk, og fra enhver bruk som kan ansees som spam. Bruker skal ikke selv, eller bidra til at andre, dekompilerer, tar fra hverandre eller misbruker programvare knyttet til Tjenesten. Det er ingen toleranse for upassende innhold. Å utøve en handling som nevnt vil anses for å være et brudd på Avtalen, og en terminering av brukerlisensen til Tjenesten, som resulterer i utkasting av Brukeren. Bruker plikter til å rapportere til Clickslip, uten ugrunnet opphold, når den blir kjent med brudd på de her gitte vilkår eller lovligheter etter norsk lov. Eventuelle brudd på bestemmelsene i dette punkt 3 er ansett som vesentlig mislighold av vilkårene for bruk. 4. ANSVARSFRASKRIVELSE / FORPLIKTELSE Tjenesten leveres as is, uten noen form for garanti til Tjenestens egnethet for et bestemt formål. All bruk av Tjenesten skjer på Brukers egen risiko. Under ingen omstendighet er Clickslip ansvarlig for at opplastet innhold ikke blir presentert på en

4 korrekt eller nøyaktig måte, at steders innhold eller tjenesteytelser blir presentert på korrekt eller nøyaktig måte, krav fra tredjepart, eller andre omstendigheter knyttet til bruk av Tjenesten. Tjenesten og Clickslip er et mellomledd mellom personer og steder, og er en leverandør av en teknologisk plattform som muliggjør innholdsdeling mellom fysiske og juridiske personer. Ved å ta i bruk Tjenesten plikter Bruker å beskytte Clickslip og dennes partnere fra alle krav mot disse som er en direkte eller indirekte følge av Brukers mislighold av de her gitte vilkår eller brudd på norsk lov. Clickslip er ikke ansvarlig for innhold hentet fra eller knyttet til en tredjepart, som er knyttet opp til Tjenesten eller Clickslip. Clickslip er ikke ansvarlig for indirekte skader eller tap, inkludert - men ikke begrenset til - tap av fortjeneste; tap av data; tredjepartstap; og andre indirekte tap eller skader. Selskapets samlede ansvar skal aldri overstige 1 én NOK. 5. MISLIGHOLD / TERMINERING Mistanke om mislighold av de her angitte vilkår eller brudd på norsk lov vil medføre stengning eller frysing av Brukers brukerprofil. Clickslip har den upåklagelige rett til å avslutte brukerprofiler etter selskapets eget skjønn. Clickslip forbeholder seg retten til å når som helst avslutte Tjenesten, uten forvarsel eller annen melding. Opphør av Tjenesten kan skje helt eller delvis. Clickslip er under ingen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skader som Bruker eller annen juridisk person lider som følge av slikt opphør av Tjenesten. 6. GENERELT Dersom en vilkårsbestemmelse blir funnet ugyldig, skal den aktuelle bestemmelse begrenses eller elimineres, slik at vilkårene for øvrig kan tre i kraft.

5 Som bakgrunnsrett benyttes norsk rett. Oslo tingrett er verneting for tvister. Sist oppdatert: TERMS AND CONDITIONS Note: This English version of the Agreement is a translation for your convenience. In case of any discrepancy or conflict between this English version and the current Norwegian version of the Agreement, the Norwegian version shall take precedence. You cannot use Clickslip in violation of prevailing Norwegian law. You cannot use Clickslip in violation of this Agreement. 1. ACCEPT The following terms and conditions (Terms) apply to all use of Clickslip s real time and location based image sharing service (Service) delivered by Clickslip that can be downloaded as mobile device application. The Terms applies for every user (User) of the Service, included, but not limited to normal users, investors, followers, project owners and other contributors. The parties to this agreement (Agreement) are you as a User and Clickslip. By using the Service, the User accepts the following Terms for the use of the Service. The User is solely responsible for familiarizing themselves with the Terms before they use the Service. Clickslip will at any given time provide the User with access to the newest version of the Terms for the use of the Service. Clickslip reserves the right to change the Terms for the use of the Service without notice. A User that has begun using the Service during an earlier version of the Terms, is considered to have accepted the newest version of the Terms by their continuing use of the Service. If a User doesn t accept the changed Terms for the use of the Service, they must cease to use Clickslip.

6 By accepting og complying the Terms of use for the Service, the User has a non-exclusive and nontransferable limited license to use the Service. Clickslip reserves the impeccable right to decide if a User has adhered to the terms of the service. Clickslip also reserves the right to at any time, in the company s own view, to withdraw or revoke this license and by that terminates the Users license to use the Service. If the use does not cease, or the use constitutes a material breach ot the Agreement, Clickslip has the right to terminate the Agreement. Clickslip is under no obligation to inform User before termination takes place, but will seek to give such notice and to provide the User with the opportunity to rectify the matter if this is possible. The Service is intended for people who are at least 13 years old. A minor User must have a written consent from parent or guardian before the Service is used. Content that is shown on Clickslip s own webpage (www.clickslip.net) includes, but is not limited to «Clickslip», «Clickslip AS», «Clickslip, Inc.», and their logos, symbols, slogans and names for projects and product and web design, is trademarks and intellectual property belonging to Clickslip. These are protected by Norwegian law (Åndsverksloven, Markedsføringsloven, Designloven) and cannot be used by others without the approval by Clickslip or another owner. However Clickslip gives a conditional consent to use logos owned by Clickslip, strictly for journalistic purposes. Clickslip reserves the right to withdraw this consent at any given time, or when the use of logo ends. The conditional consent does not include logos who aren t owned by Clickslip, like - but not limited to - project owned by a third party. Clickslip has ownership over all published content in the application. After uploading or publishing content, Clickslip has the right to freely use parts of, or the whole part for marketing purposes, etc. 2. SERVICE Clickslip provides a platform for sharing digital content (images, messages, location, etc.), including user generated content, so that this content can by utilized and enjoyed by physical and juridical persons. A User uploads an image, and other Users can see, like, or report this within a given time frame of 24 hours. Clickslip reserves the right to include; reject; pause; or remove

7 content from the Service. Such a decision is under no circumstance to view as an approval or recommendation of the current content. Clickslip reserves the right to change the information of a Place, or to block Users and user generated content from the Service. 3. USER OBLIGATIONS The user is personally responsible for their ow use and activities connected to the Service. The same goes for potential unauthorized use or activities of a User. Password and account information are confidential, and the User is solely responsible to keep this information unavailable from others. The user is responsible for that all information uploaded and published through the Service, or information that in any other way is connected to the service, is correct and exactly, and that it doesn t violates any third partys intellectual property. A violation of a third partys intellectual property is the responsibility of a User, and any legal claims aimed toward Clickslip following such a breach will be met with recourse against the User. By using the Service the User guarantees that the Service will be used according to law, in comliance with private law obligations to an outside third party, in proper business conduct, in relations to the given Terms in the Agreement, and that the User is responsible for any violations of this warranty. The intellectual property of User generated content through the Service, is owned by Clickslip or a third party that may have such rights through a privat contract. Clickslip reserves the right to save and take commercial use of activated and deactivated user profiles and their content. The User gives Clickslip every right that is necessary to provide the service. The User will not abuse the service by engaging in illegal, indecent, insulting, racist, discriminating, or offensive use, and will not use the Service in a way that can be seen as «spam»». The User shall not, by themselves or by helping others, contribute to decompile, destroy, or misuse software related to the Service. There is no tolerance of objectionable or inappropriate content. Doing so will be considered a material breach of the Agreement, and will result in termination of the Users license to use the Service, effectively ejecting the User.

8 The User is obligated to report to Clickslip, without undued delay, when the User knows of a breach of the here specified Terms or breach of Norwegian law. A breach such as described will be considered as a material breach of the Agreement. 4. DISCLAIMER The Service is delivered «as is», without any form of guarantee for the Service s suitability for a particular purpose. All use of the Service happens on the User s own risk. Under no circumstance is Clickslip responsible for at uploaded material is not presented correctly or exactly, that place s content or services is presented correctly or exactly, demands from a third party, or any other circumstance attached to the use of the Service. The Service is a link between people and places, and Clickslip is a technological platform that permits sharing content between physical and juridical persons. By using the Service, User is obligated to protect Clickslip and it s partners from any legal claims that is a direct or indirect cause of the User s material breach or breach of Norwegian law. Clickslip is not responsible for content gathered from, or related to, a third party that is connected to the Service or Clickslip. Clickslip is not responsible for any indirect losses, included - but not limited to - loss of revenue; loss of data; loss for a third party; or any other indirect or direct loss or damages. The Company s responsibility can never exceed 1 - one - NOK. 5. TERMINATION A suspected breach of the Terms or Norwegian law, will result in the closure or freezing of the Users profile. Clickslip has the impeccable right to terminate a User profil by the company s own assessment.

9 Clickslip reserves the right to at any given time terminate the Service, without notice. Termination of the service can happen completely or partially. Clickslip is under no circumstance responsible for direct or indirect loss or damage a User suffers as a result of such termination. 6. GENERAL INFORMATION If a a specific provision in the agreement is found invalid, the relevant provision will be limited or terminated, so that the rest of the Terms can take effect. Norwegian law is to be used as background law for reading these Terms. Oslo tingrett is given the jurisdiction for disputes. Last updated:

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc.

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc. Den norske teksten er en uoffisiell oversettelse og er kun ment som informasjon. Det er den originale engelske versjonen som er juridisk bindende, og denne skal i ethvert tilfelle gis forrang. Opphavsrett

Detaljer

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Komme i gang. www.apple.com/no/support

Komme i gang. www.apple.com/no/support 1 Komme i gang www.apple.com/no/support Installer Leopard Hvis du vil oppgradere til Mac OS X Leopard, setter du inn installeringsplaten og dobbeltklikker på Installer Mac OS X. Klikk deretter på Omstart.

Detaljer

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Komme i gang www.apple.com/no/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

Sellihca Terms and Conditions

Sellihca Terms and Conditions services for professional procurement be better informed, make better decisions English...2 Norwegian.4 Sellihca Terms and Conditions Sellihca 001-01/2012 ENGLISH TERMS AND CONDITIONS Sellihca - Nordic

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Synology DiskStation DS411+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS411+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS411+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_4BayCL_201000608 Innhold Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy

Detaljer

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT Skjema A (bokmål) side 1 av 4. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr. Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli

Detaljer

YA-S10. Bruksanvisning. Geometrisk korrigeringsboks

YA-S10. Bruksanvisning. Geometrisk korrigeringsboks Geometrisk korrigeringsboks Nr YA-S10 Bruksanvisning Sørg for at du leser forholdsreglene i YA-S10 oppsettguide før du bruker den geometriske korrigeringsboksen og ditt projektorsystem. Utfør oppsett-trinnene

Detaljer

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS GoOnline Brukermanual 5.30 I GoOnline Hjelp Innholdsfortegnelse Part I Installasjon 4 1 Velkommen... 4 2 Systemkrav... 4 3 Lisens avtale... 5 4 Registrering... av lisens 7 Part II Praktisk bruk 9 1 Hovedbilde...

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM 057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM Original versjon Nr.: 057 Gjeldende fra dato: 01.04.98 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.03.2011 Side: 1 Forord

Detaljer

Information about the room and common areas.

Information about the room and common areas. Information about the room and common areas. Our rooms consist of a small entry, a bathroom with shower and the room itself which is approx 11m 2. In total the room covers a total of approx 18m 2. In the

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer