Denne personvernerklæringen handler om hvordan Clickslip AS samler inn og bruker personopplysninger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne personvernerklæringen handler om hvordan Clickslip AS samler inn og bruker personopplysninger."

Transkript

1 PERSONVERNERKLÆRING Denne personvernerklæringen handler om hvordan Clickslip AS samler inn og bruker personopplysninger. Clickslip AS behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger («personopplysningsloven»). Formålet med Clickslips behandling av personopplysninger ved bruk av Tjenesten er i første rekke å oppfylle de forpliktelser Clickslip har påtatt seg for gjennomføring av Avtalen. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven 18 1.ledd). 1. NETTBASERT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Clickslip har ansvaret for den nettbaserte behandlinger av personopplysninger i Tjenesten, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som bruker applikasjonen til å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, testing, benytte del- og tipstjenesten osv. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av applikasjonen, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Clickslip som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Clickslip og eventuelle leverandører regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Webanalyse Clickslip samler inn avidentifiserte opplysninger om Brukere av Tjenesten. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å analysere, forbedre og videreutvikle applikasjonens tjenestetilbud. Eksempler på hva statistikken gir svar på er; hvor mange som besøker ulike steder,

2 hvor mange bilder som lastes opp fra én Bruker, hvilke steder brukerne kommer fra o.l. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted og for vår app. Informasjonen som genereres av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IPadresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. Informasjonskapsler Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din telefon eller datamaskin når du laster ned en nettside, slik som clickslip.net. Clickslip bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. Følgende informasjonskapsler brukes på Clickslip: Egne informasjonskapsler fra Clickslip, For å sjekke om du er innlogget eller ikke, og ellers for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Google Analytics (en nettanalysetjeneste). 2. SAKSBEHANDLING OG ARKIV Clickslip bruker et eget saksbehandlersystem. I systemet kan Clickslip hente ut informasjon om alle registrerte brukere. Serveransvarlig er delegert det daglige ansvaret for systemet, og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette. Styrets leder følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene. Clickslip behandler personopplysninger for å kunne levere en sosial tjeneste, og for å kunne kvalitetssikre innholdet i applikasjonen i den grad det er mulig. Innsending av data anses som et

3 samtykke til at vi kan se dataene, og på bakgrunn av dette avslå eller godkjenne brukerprofiler og opplastet materiale. Det registreres ulike typer personopplysninger i saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, fødselsdato, telefonnummer og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningens regler. I noen tilfeller vil vi også kunne dele informasjon med norske påtalemyndigheter, dersom det er lovlig grunnlag for det. Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel sensitive personopplysninger. 3. RETTIGHETER Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens 18, 1. ledd. Clickslip har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Clickslips systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Clickslip ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. 4. KONTAKTINFORMASJON E-post: Telefon: (Styrets leder, Elling Vincent Disen Sucarrat) Postadresse: Nardovegen 2, 7032 TRONDHEIM (Sist oppdatert: )

4 PRIVACY POLICY Note: This English version of the Privacy Policy is a translation for your convenience. In case of any discrepancy or conflict between this English version and the current Norwegian version of the Privacy Policy, the Norwegian version shall take precedence. This privacy policy is about how Clickslip collects and uses personal information. Clickslip treats your personal information in accordance with Norwegian law; lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger («personopplysningsloven»). The purpose of Clickslips processing of personal information connected to the use of the Service is to fulfill the obligations Clickslip has undertaken to implement the Agreement. This statement contains the information the User are entitled to when Clickslip gathers information from our web page or our app (personopplysningsloven 19) and the general information about how we (Clickslip) treat sensitive information (personopplysningsloven 18 (1)) 1. ONLINE PROCESSING OF PERSONAL DATA Clickslip has the responsibility of the online processing of personal data connected to the use of the Service, unless stated otherwise. It is voluntarily for those who use the application to give away personal data connected to the Service, lik receiving news letters, beta testing, use the share and tips services etc. The basis of treatment is the consent from the individual user, unless stated otherwise. The information that is gathered in conjunction with the operation of the application, is stored on own serves operated by the supplier. It is only Clickslip that has the full access of what information is collected. A separate agreement for treating data between Clickslip and the supplier of the servers, may regulate what kind of information the supplier has access to, and how it is treated. Web Analysis

5 Clickslip gathers anonymized data on Users of the Service. The purpose is to prepare statistics that Clickslip use to analyze, improve, and further develop the application s services. Example of what the statistics might hold an answer to is - but not limited to - how many people who visit the same place, how many pictures an average User uploads, what demographics are most active etc. The information is treated in an anonymized and aggregated form. By «anonymized» we mean that we won t trace the collected information back to a unique User. We use the analytics tool Google Analytics for our web page and for our app. The information that is being generated as a cookie when visiting our website, including your IP-address, is sendt to Google and stored on a server in the USA. Google kan also transfer this information to third party members if demanded by law, or in case where a third party member is processing the information on behalf of Google. Google will not connect your IP-address with any other information Google possesses. Cookies Cookies are small files of text that are being placed on your phone or computer when you download a website, such as Clickslip doesn t use cookies to generate statistics and as a result we can not trace your use of the web page back to you. The following cookies are being used by Clickslip: - Cookies to check whether the User is logged in or not, and otherwise to secure the best user experience possible - Google Analytics (a tool for online processing of personal data). 2. CASEWORK AND FILING Clickslip uses a filing system, where we can retract information on all registered users. The daily responsibility of casework and filing is subjected to a internal control regime. CEO of Clickslip is

6 responsible for that the follow up on filing in accordance with the internal procedures. Clickslip treat personal data to be able to deliver a social service, and to ensure quality in the app s content to the extent possible. Submission of data is deemed to be an agreement what we can see the data, and on this basis reject or approve users profiles and uploaded material. Clickslip registeres different kinds of personal data in the filing system. This is information like name, date of birth, phone number, and other relevant information as stated in the inquiry. Registering, storing, and keeping happens in accordance with the rules of Norwegian law - arvikloven. In some cases Clickslip will also be able to share information with the Norwegian Prosecuting Office, if there is a legal reason for it. There are established special security measures and procedures for highly defensible disposal information in our archives, such as sensitive personal data. 3. RIGHTS All who asks has a right to basic information on how personal data is being processed in a company by Norwegian law (personopplysningsloven 18 (1)). Clickslip has given this information in this statement, and will refer to it by any requests. Those who are registered in one of Clickslips systems, has the right to access their own information. The competent has the right to ask that incomplete, incorrect, or information that Clickslip doesn t have the access to is corrected, deleted, or supplemented. Demands from the competent registered User shall be answered without any cost, and no later than 30 days. 4. CONTACT INFORMATION Phone number: (CEO, Elling Vincent Disen Sucarrat) Post adress: Nardovegen 2, 7032 TRONDHEIM (Last updated: )

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 11/00906 Dato for kontroll: 27.09.2011 Rapportdato: 13.08.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Skattedirektoratet Sted: Oslo Utarbeidet av: Renate Thoreid Lars-Otto Nymoen Jørgen

Detaljer

Sellihca Terms and Conditions

Sellihca Terms and Conditions services for professional procurement be better informed, make better decisions English...2 Norwegian.4 Sellihca Terms and Conditions Sellihca 001-01/2012 ENGLISH TERMS AND CONDITIONS Sellihca - Nordic

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 4 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION ASA (org. nr. 990 295 697) Styret

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

Komme i gang. www.apple.com/no/support

Komme i gang. www.apple.com/no/support 1 Komme i gang www.apple.com/no/support Installer Leopard Hvis du vil oppgradere til Mac OS X Leopard, setter du inn installeringsplaten og dobbeltklikker på Installer Mac OS X. Klikk deretter på Omstart.

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO Dato: [31.7.2014 ] 1. Om SPiD og LINIO.NO LINIO.NO er en markedsplass hvor ulike selgere kan markedsføre og selge sine varer. SPiD er en tjeneste som tilbyr innloggings- og

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc.

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc. Den norske teksten er en uoffisiell oversettelse og er kun ment som informasjon. Det er den originale engelske versjonen som er juridisk bindende, og denne skal i ethvert tilfelle gis forrang. Opphavsrett

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM 057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM Original versjon Nr.: 057 Gjeldende fra dato: 01.04.98 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.03.2011 Side: 1 Forord

Detaljer

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS GoOnline Brukermanual 5.30 I GoOnline Hjelp Innholdsfortegnelse Part I Installasjon 4 1 Velkommen... 4 2 Systemkrav... 4 3 Lisens avtale... 5 4 Registrering... av lisens 7 Part II Praktisk bruk 9 1 Hovedbilde...

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen Cateno E-post oppsett Cateno AS Gjerdrums vei 14 0484 Oslo Support: Tlf: 23 00 78 80, Faks: 23 00 78 99 Internett: www.cateno.no E-mail: support@cateno.no

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

NORSK. Innholdsfortegnelse

NORSK. Innholdsfortegnelse No r s k/en g l i s h Gj e l dunde rsoni ng Gj e l dunde rsoni ng Brevmaler LETTERTEMPLATES Sp ø rd i nk o n t a k t b e t j e n t f o råf i n n eu t o mo ge v e n t u e l t n å rv i b e s ø k e ra k k

Detaljer

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link I kjølvannet av denne mailen (som helt opplagt er fake) foretok jeg noen undersøkelser. Det viste seg at lille Tanya fra Russland et sted ikke finnes og de som svarer får bilder av en eller annen fotomodell

Detaljer