Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Patenter 2. Prosjekter under arbeid 3. Analyse av regnskapsstatus Kjeller Innovasjon og Inven2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Patenter 2. Prosjekter under arbeid 3. Analyse av regnskapsstatus Kjeller Innovasjon og Inven2"

Transkript

1 US-SAK NR: 138/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): SILJE K. JANSEN ARKIVSAK NR: 2012/2053 US-sak 138/2012 Strategi for eierskap i selskaper Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Patenter 2. Prosjekter under arbeid 3. Analyse av regnskapsstatus Kjeller Innovasjon og Inven2 Forslag til vedtak: Universitetsstyret går inn for at UMB engasjerer seg i eksisterende kommersialiseringsselskaper med mål om å styrke UMBs bidrag til innovasjon og verdiskaping. Det vurderes å inngå et samarbeid med Kjeller Innovasjon AS. Universitetsstyret gir universitetsdirektøren mandat til å framforhandle en vesentlig eierskapsandel i Kjeller Innovasjon. Ås, Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør

2 2 a) Saksfremlegg Bakgrunn I forbindelse med behandlingen av sak 103/2012 Status i aksjeselskaper der UMB har eierinteresser, ble blant annet følgende vedtatt: «Universitetsdirektøren bes legge fram strategi for eierskap i kommersialiseringsselskaper». Universitetsdirektøren tolker at styrevedtaket bør omhandle: Hva skal være vilkårene eller situasjonen som gjør at UMB velger å ta eierskap i kommersialiseringsselskaper? Hvordan skal UMB utøve eierskapet? Hvordan skal UMB utøve et aktivt, herunder finansielt aktivt, eierskap? Hva skal være grunnlaget for exit? Kommersialiseringsselskaper defineres her som selskaper som springer ut fra universitetets forskningsog forretningsideer. I UMBs strategi ( ) er samarbeid med næringsliv og forvaltning et av hovedmomentene, og det sies at universitetet skal «bidra aktivt til innovasjon og kommersialisering». Universitetet skal tilrettelegge for innovasjon og verdiskaping, og deriblant tilrettelegge for at forskerne kan kommersialisere forskningsbaserte ideer. Bioparken AS som var campus Ås kommersialiseringsaktør ble avviklet i 2010 pga. en krevende økonomisk situasjon (pensjonsforpliktelser). Campus Ås, NVH og Veterinærinstituttet gikk da inn et samarbeid med Kjeller Innovasjon AS. Innledning Denne saken har sitt utspring et styrevedtak fra Styresaken (sak 201/2005) drøftet selskapsetablering som virkemiddel ved kommersialisering opp mot øvrige virkemidler. Styresaken redegjorde for mulige kommersialiseringer og la til grunn at UMB burde delta på eiersiden i selskaper for på den måten å ha mulighet til delta i en mulig verdistigning. Universitetsstyret vedtok følgende: «Inntil 2 mill. kr av UMBs egenkapital kan investeres i 2006 som aksjekapital i selskaper som springer ut av universitetets forskningsresultater og forretningsideer». Universitetsdirektøren har, selv om vedtaket er avgrenset til året 2006, lagt til grunn at styrets vedtak må forstås som en reservering av inntil 2 mill kroner av UMBs virksomhetskapital, inntil videre, til kjøp av aksjekapital ved kommersialiseringer. Hvert enkelt aksjekjøp skal besluttes av universitetsstyret. UMBs udisponerte virksomhetskapital pr var 10,4 mill. kr. Universitetsstyret har gått inn på eiersiden ved to anledninger, i sak 36/2006, og i sak 134/2006. I 2006 gikk man inn på eiersiden i Ecomotive AS med en andel på 9,9 %. Kapitalinnskuddet var kr. Ecomotive er et selskap som utvikler gråvannsløsninger med bakgrunn i forskning fra UMB. UMB eier Ecomotive i samarbeid med konsernet Jets AS. Selskapet har i alle år gått med store underskudd, men er blitt sikret videre drift gjennom konsernbidrag fra Jets. UMB har ikke gått inn med ytterligere kapital i selskapet enn hva som ble innbetalt ved etableringen i I 2007 gikk UMB inn i FoU-selskapet Bioprotein As i samarbeid med IRIS, Stavanger, Stiftelsen Forskningsinvest, Bergen med kr fra hver eier i aksjekapital. Bioprotein AS skal «utvikle og kommersialisere forskningsbasert teknologi og kompetanse i samarbeid med eierne og industrielle

3 3 partnere». Bioprotein brukes blant annet som fôr til fisk. I 2010 foretok eierne en emisjon av selskap med ytterligere kr hver i økt aksjekapital. Bioprotein AS har overtatt eierskapet til flere patenter fra Statoil AS, og har investert i forskning for å forstå de positive effektene bioprotein har på fisk. Bioprotein AS etablerte i 2008 et heleid datterselskap Bioprotein International AS for å kommersialisere resultatene fra Bioprotein AS. Gass er næringskilden for bakteriene som produserer bioproteinet, og gassprisen er avgjørende for å kunne produsere et produkt som er prismessig konkurransedyktig som fôr. Bioprotein AS vurderer for tiden produksjonsmuligheter i Asia. UMBs øvrige aksjeportefølje har ulik tilblivelse. Delvis gjennom egne Stortingsvedtak og dels ved at aksjer har blitt overført til UMB. For oversikten skyld, gjengis dette under, selv om disse selskapene ikke er en del av hva denne saken omfatter (disse selskapene er ikke å betrakte som selskaper som er sprunget ut av UMBs forskningsresultater og forretningsideer): Selskap Aksjer ervervet (år) Eierandel (%) Kommentar Sem Gjestegård AS % Eget Stortingsvedtak ligger til grunn Graminor AS ,8 % Eget Stortingsvedtak ligger til grunn Instrumenttjenesten AS (ITAS) % Overført UMB i forbindelse med avviklingen av NLVF (Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd) ITAS Eierdrift AS % Etablert for å drifte dataløsninger for Campuseiere. Eierandel overført fra Instrumenttjenesten AS. Hepmarin AS % Er i realiteten et kommersialiseringsselskap basert på UMB-forskning. Aksjene er imidlertid blitt overført UMB vederlagsfritt i forbindelse med at Bioparken ble lagt ned i 2010 og har dermed ikke blitt belastet UMBs virksomhetskapital. Det kan legges til at patentet selskapet har basert sin virksomhet på nylig er tilbakeført UMB. Universitetsdirektøren regner derfor med at det ikke vil bli videre drift i selskapet. Oppsummert er det i realiteten Ecomotive AS (eierandel 9,9 % og et aksjonærinnskudd på kr), Hepmarin AS (eierandel 5 % og et vederlagsfritt aksjonærinnskudd) og Bioprotein AS som er selskapene i UMBs aksjeportefølje som kan sies å være selskaper som er sprunget ut av UMBs forskningsresultater og forretningsideer. Vurderinger Under følger en kort vurdering av hvordan universitetet kan øke effektiviteten, profesjonaliteten og bedre nå KDs sektormål for innovasjon og verdiskaping. KDs sektormål er at «Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskapning». UMB har per i dag stor aktivitet på feltet, se vedlegg.

4 4 Definisjoner Kommersialisering betyr, i denne sammenheng, å omsette de nye ideene (forskning) til verdiskaping i økonomisk forstand. Rent konkret gjøres dette enten gjennom lisensiering av den nye ideen til et eksisterende selskap, eller gjennom etablering av et nytt selskap som selv tjener penger på ideen. Sistnevnte er mest kostnads- og ressurskrevende, men har samtidig størst potensial for inntjening og verdiskaping. Kommersialiseringsaktør betyr i denne sammenhengen den aktøren ved et universitet som er ansvarlig for utviklingen og forvaltningen av selskaper som er springet ut av universitets forskningsresultater og forretningsideer. Under følger en kort forklaring av kommersialiseringsprosessen fra idetilfang fram mot exit (når kommersialiseringsaktørenog/eller universitetet selger seg ut av selskapene). Nye ideer som springer ut av eller selskaper som springer ut av forskning i svært tidlig utviklingsfase (idetilfang til verdiutvikling) har få faktiske økonomiske resultater å vise til. Vurderingen av selskapets verdi er derfor svært krevende. For å bringe slike unge selskaper mot det private markedet, har det offentlige en tydelig rolle. Det kreves risikoavlastning rent økonomisk, men også tilførsel av relevant kompetanse. Av figuren ser vi at UMB Discovery, Forskningsrådet, Kjeller Innovasjon og Innovasjon Norge har slike viktige funksjoner. UMB Discovery er et program finansiert av universitetet i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Programmet er basert på liknende modell fra NTNU i Trondheim. Programmet har til intensjon å bidra til økt tilfang av nye ideer fra forskningen med et kommersielt potensial. I figuren over ser vi at dette gjelder de aller tidligste fasene av et kommersialiseringsprosjekt. I løpet av den neste fasen bør det offentlige trekke seg ut, og tyngre kommersiell/forretningsmessig kompetanse og kapital må komme på banen. I denne fasen har ideene eller selskapene gått gjennom lange verifiseringsprosesser både markeds- og forskningsmessig noe som gjør det vesentlig mer rustet for å møte industrien og det faktiske markedet. Vurdering av ulike løsninger

5 5 Det vises til overnevnte innledning med vurdering av om universitetet bør utvikle en strategi for eierskap i kommersialiseringsselskaper. Arbeid med kommersialisering fra forskning krever et aktivt eierskap med høy kompetanse og lang erfaring. Praksis fra de andre universitetene i Norge og utlandet viser at slikt arbeid delegeres til profesjonelle aktører med rett kompetanse, for eksempel Prekubator i Stavanger, Bergen Teknologioverføring, Inven2 i Oslo, Norinnova i Tromsø, NTNU Technology Transfer. Det anbefales derfor ikke at det utarbeides en strategi for eierskap i nytt kommersialiseringsselskap, men at ansvaret isteden delegeres til profesjonelle aktører med kompetanse og erfaring i håndtering av slike saker. Vår vurdering er at campus Ås pr i dag er under kritisk masse for at det er hensiktsmessig å etablere et nytt slikt selskap. Kjeller Innovasjon er nettopp en slik kommersialiseringsaktør, og oppleves som svært kompetent. KI har i flere år arbeidet med prosjekter og fagmiljøene fra UMB. De har et stort nettverk og mye ressurser innenfor universitetets områder. I tillegg skal Kjeller Innovasjon neste år ansette en ny person med spisskompetanse på fagområdene hvor UMB er sterke. UMB og campus Ås inkl NVH og VI, har de siste to årene hatt et nært samarbeid med Kjeller Innovasjon. Det er felles samarbeidsavtale med Kjeller Innovasjon med varighet ut 2013, dvs til etablering av NMBU. Kjeller Innovasjon er lokalisert utenfor Lillestrøm. Denne geografiske avstanden har vært en utfordring i oppfølgingen av ideene fra UMB. Dette er imidlertid under endring. Kjeller Innovasjon har nylig sendt en søknad til SIVA om opprettelse av en inkubator på Campus Ås hvor nettopp Kjeller Innovasjon står som eier av inkubatoren, på vegne av miljøene på Ås. Innvilges dette, vil Kjeller Innovasjon få kontorer på Ås. Kjeller Innovasjon har også et nært samarbeid med Norsk Innovasjonskapital. Dette er et investeringsfond som blant annet er eid av Akershus fylkeskommune. Tilgangen på slik kapital er helt nødvendig for suksess i kommersialiseringsarbeidet. Inven2 er kommersialiseringsaktør for og eies av Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF og helseforetak eid av Helse Sør-Øst RHF. Disse kan også være en mulig aktør som kan ta denne rollen. De har både nettverket, kompetansen og kapitalen på lik linje med Kjeller. Rent geografisk er imidlertid Kjeller lokalisert i Akershus. Fylkeskommunen er veldig opptatt av regional utvikling innenfor sin region. Fra fylkeskommunen er det derfor viktig at aktørene i fylket samarbeider. Det gir Kjeller som kommersialiseringsaktør et fortrinn. Kjeller Innovasjon har sin kjernekompetanse innen teknikk og ingeniørfag, men har ved å betjene campus Ås inkl. NVH og VI de siste årene tilegnet seg kompetanse og partnere også innen biovitenskap. Kjeller Innovasjon har også en størrelse som gjør at UMB og campus Ås er en meget interessant partner for dem. Inven2 er over dobbelt så store og har i hovedsak kompetanse innen medisin og farmasi. Totalt sett vurderes Kjeller Innovasjon til å være den beste samarbeidspartner for UMB og campus Ås. Dette kan kort oppsummeres som følger: - Samarbeidet fungerer godt o SIVA og Akershus fylke er store eiere som også ønsker å utvikle campus Ås

6 6 - Eierkonstellasjonen gjør at UMB har mulighet til å kjøpe seg inn selskapet og få reell innflytelse - Selskapet har en størrelse som gjør at UMB vil utgjøre en relevant samarbeidspartner som kan gi Kjeller økt volum og interessant kompetanseutvikling Eiersammensetning, økonomiske nøkkeltall for siste årene for Kjeller Innovasjon AS og Inven2 AS er vist i vedlegg. Det anbefales at Kjeller Innovasjon velges som kommersialiseringsaktør. Dette gjelder spesielt fasene fra verifisering til exit (se figuren over). De to første fasene, idetilfang og ideutvikling, skal være tett forankret på universitet. Det betyr at Næringslivskontoret ved UMB har dette ansvaret, da det er nært på ideene og forskningsmiljøene (UMB Discovery). Et annet alternativ, er at beslutningen om valg av kommersialiseringsaktør utsettes til neste år når NMBU er på plass. Det betyr at saken drøftes med Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet i samlokaliseringsprosessen. Da flere kommersialiseringssaker nå er på trappene, anbefales det likevel at samarbeidet med Kjeller opprettes allerede nå. Det er imidlertid mulig at NVH kan være interessert i at UMB og NVH gjør dette grepet allerede nå. NVHs samarbeid med Kjeller Innovasjon, fungerer etter det vi forstår, godt. Dialogen og samtaler med NVH om dette er i gang. UMB er også i dialog med de andre på campus om denne løsningen. Det anbefales at UMB vurderer å utvide samarbeidet med Kjeller Innovasjon. Det anbefales at UMB kjøper seg inn i Kjeller Innovasjon med en vesentlig andel. Prosessen rundt drøfting og forhandling av dette er per dags dato ikke igangsatt, men skal gjøres snarest. Kjeller Innovasjon har imidlertid vist positiv interesse for at UMB går inn som eier i selskapet. Universitetsdirektørens vurdering Universitetsdirektøren mener at universitetet bør styrke sitt engasjement i kommersialisering av forskningsbaserte ideer ved å samarbeide med eksisterende i kommersialiseringsselskaper. De øvrige universitetene har egne selskaper for kommersialisering i randsonen hvor universitetet har stilt kapital til disposisjon og som på vegne av universitetet foretar investeringer i kommersialiseringsselskap og utøver et aktivt eierskap. Disse selskapene har kompetanse og fullmakter til å drive et aktivt eierskap. Etter universitetsdirektørens vurdering egner ikke universitetets egen fullmakts- og beslutningsstruktur seg for å kunne operere som aktiv aktør innenfor kommersialisering av forskningsresultater og forretningsideer. Det vurderes derfor å delegere dette ansvaret til Kjeller Innovasjon. Aktøren har allerede lang erfaring og kompetanse i slikt arbeid, de har et etablert samarbeid med investorer og investeringsfond, og Akershus fylkeskommune og SIVA er store eiere. Det anbefales at UMB kjøper seg inn i Kjeller Innovasjon med en vesentlig andel. Universitetsdirektøren mener det er viktig å sørge for at UMB har et effektivt og kompetent kommersialiseringsapparat. UMB har flere lovende prosjekter på gang, og det er derfor hensiktsmessig at beslutningen om samarbeidspartner tas raskt.

7 7 b) Vedlegg 1. Patenter: Patentet Status CHOS innsendt medio oktober 2012 Heparinbindende peptider innsendt medio juni 2012 Bioproteins effekter på mennesker innsendt november 2011 Alge og Gjær i fiskefor oktober 2010 PCT oktober 2011 Rødt kjøtt innsendt juni 2010, PCT juni 2011 CCMS (CO2 fangst) innvilget i Norge i mai 2011 kitin rettigheter i patentsøknad overdratt Novozymes august 2011 Hepmarin AS tilbakefalt UMB

8 8 2. Prosjekter under arbeid: Prosjektnavn Institutt Navn på kontaktperson Status Rødt kjøtt IKBM Bjørg Egelandsdal NK bistå i utvikling av forretningsplan PCN IKBM Yngve Stenstrøm Avventer testresultater fra BioForsk CCMS IMT Espen Olsen NF finansierer konsulent, mål: industrielle partner CHOS - astmalindring IKBM Berit Aam, Vicent Eijsink, Mort Prosjekt i tidlig fase, grunnforskning Hepmarin AS IKBM Ragnar Flengsrud Patentene overført UMB Pizza-brett IØR, student Cato Andersen Studentbedrift, NK finansiere prototype Indian Group Noragric Jason Miklian Avventer prosjektetbeskrivelse fra forsker BioCHOS IKBM Berit Aam Etablering av AS, etablerertilskudd, Connect, feltte Eiendomsutvikling ILP Eivind H. Ramsjord Workshop med Selvaag 4. desember Koagulering av blod IMT Klas Pettersen/ Stig Omholt Idekonkurransen, planlegge oppstartsmøte Renseteknologi IMT Harsha Chandima Ratnaweera! Idekonkurranse, identifisere fremdriftsplan Boblefraksjonering IMT Mikkel Mowinckel/Odd Ivar LGjennomført workshop, vunnet pris, oppfølging Fiskebein som fosforkilde IHA Olav Fjeld Kraugerud Patentsøk, workshop i slutten av desember Fjærkonstruksjon IMT Anders Myhr Produktutvikling, NK finansierer to dagers arbeid Solcelledrevet nullutslippstoalett IPM Petter D. Jenssen Idekonkurransen, planlegge oppstartsmøte StatApp IKBM Solve Sæbø Idekonkurranse, identifisere samarbeidspartnere Microalger IPM Daria Makina Idekonkurransen, planlegge oppstartsmøte Unge ut på tunet IHA Hilde Hauge Idekonkurransen, planlegge oppstartsmøte Biologisk indigoproduksjon IKBM Oskar Bengtsson Idekonkurransen, testing under oppstart Kvekeskjærer IPM Lars Olav Brandsæter Idekonkurranse, møte om patentering Lavkalori hundefor IMT Dejan Dragan Miladinovic Patentsøk, identifisere industrielle partnere Veskedesign IØR, student Birgit Berglund Studentbedrift, søke etablerertilskudd IN Biological filtration wall Student, IMT Lindsey Svete Patentsøk gjennomført 3. Analyse av regnskapsstatus (i mill. kr.), eiere og aksjeverdi - Kjeller Innovasjon og Inven2: Regnskapet til Kjeller innovasjon ved utgangen av 2011 A. Balanseregnskapet Kjeller innovasjon hadde innskutt egenkapital på 27,091 ved utgangen av Inkludert opptjent egenkapital på 12,289 var total egenkapital på 39,380. Gjelden var på 13,118 slik at sum egenkapital og gjeld var på 52,498. Eiendelene til Kjeller innovasjon bestod av anleggsmidler for 30,765, som i all hovedsak var finansielle anleggsmidler. Resterende eiendeler var fordringer på 12,801 og kasse på 8,932. B. Resultatregnskapet Kjeller innovasjon hadde et årsresultat på 4,581 i Driftsresultatet var på 2,015, mens finansresultatet var på 3,214. Skattekostnaden var på 0,648. C. Analyse Selskapet er meget solid, og har god likviditet. Det er lav risiko for konkurs. Lønnsomheten er god. Kjeller innovasjon har hatt positivt årsresultat 7 av de siste 10 årene. Sum av alle årsresultat over de siste 10 årene er 8,547. D. Annen informasjon

9 9 Lederlønn var på 1,1 og revisjonshonoraret på 0,123. Det var 10 ansatte ved Kjeller innovasjon i Antall årsverk var også 10. Eiere: Akershus fylkeskommune, Forsvarets forskningsinstitutt, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for energiteknikk, Justervesenet, Norges Geotekniske Institutt, NORSAR, Norsk institutt for luftforskning, Scandpower Risk Management AS, SIVA SF, Skedsmo kommune, SPT Group, Statoil Technology Invest AS, UNIK - Universitetssenteret på Kjeller. Aksjeverdi: kr 14,50, aksjer. Regnskapet til Inven2 ved utgangen av 2011 A. Balanseregnskapet Inven2 hadde innskutt egenkapital på 40,0 ved utgangen av Inkludert opptjent egenkapital på 0,269 var total egenkapital på 40,269. Gjelda var på 248,843, slik at sum egenkapital og gjeld var på 289,112. Eiendelene til Inven2 bestod av anleggsmidler til en bokført verdi av 40,361, hvorav finansielle anleggsmidler utgjorde 34,350. Resterende eiendeler var investeringer på 197,253, fordringer på 45,509 og kasse på 5,989. B. Resultatregnskapet Inven2 hadde et årsresultat på 3,169 i Driftsresultatet var på 4,096, mens finansresultatet var på - 0,282. Skattekostnaden var på 0,645. C. Analyse Selskapet har tilfredsstillende soliditet, og likviditeten er meget god. Det er moderat risiko for konkurs. Lønnsomheten er svak. Sum av årsresultat over de siste to årene er 0,241. D. Annen informasjon Lederlønna var på 1,634 og revisjonshonoraret på 0,399. Antall årsverk var 25,9 i Eiere: Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus Aksjeverdi: kr 100, aksjer. Merknader: - Regnskapstallene er henta fra forvalt.no både for Kjeller innovasjon og Inven2. Vurderingene er utelukkende basert på regnskapstall og analysene utført av forvalt.no. Tallene gjelder konsernregnskap inkludert morselskapet. - Alle regnskapstall som oppgis i avsnittet «Regnskapene til Kjeller innovasjon og Inven2 ved utgangen av 2011» er i mill. kroner. - Investeringer regnes ikke som mindre strategisk viktig enn finansielle anleggsmidler, og kan ha kortere tidshorisont enn finansielle anleggsmidler.

10 2

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas US-SAK NR: 68/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:10/839 Strategi for utøvelse av eierskap

Detaljer

US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 69/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: HANS CHRISTIAN SUNDBY SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR.: 2004/1023 US-sak 69/2013

Detaljer

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 103/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: S UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2004/1023 US-sak 103/2012

Detaljer

Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS og nyskapingsfond første drøfting

Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS og nyskapingsfond første drøfting US 29/2016 Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS og nyskapingsfond første drøfting Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler(e): Silje K.

Detaljer

1. Retningslinjer for forvaltning av NMBUs eierinteresser. 2. Informasjon om selskapene NMBU har eierinteresser i

1. Retningslinjer for forvaltning av NMBUs eierinteresser. 2. Informasjon om selskapene NMBU har eierinteresser i US 43/2015 1. Retningslinjer for forvaltning av eierinteresser 2. Informasjon om selskapene NMBU har eierinteresser i 3. Forslag til kandidater til styrene i aksjeselskap der NMBU har eierinteresser Universitetsledelsen

Detaljer

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper 1. UMB kan ta eierskap i selskaper som har potensial til å gi faglig og økonomisk gevinst for universitetet og på sikt næringsliv og samfunn.

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/11 Eierandeler i TTO HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Saksbehandler Bård Helge Hofstad Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2011/18 Dato for styremøte 03.11.11 Forslag til vedtak: 1. Helse Midt-Norge

Detaljer

Hvordan skape verdier fra norsk forskning?

Hvordan skape verdier fra norsk forskning? Hvordan skape verdier fra norsk forskning? Kjeller Innovasjon Skaper verdier for samfunnet ved å realisere kommersielle muligheter i forskning October 9, 2015 Kjeller Innovasjon AS 2 Kultur for innovasjon

Detaljer

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 17.03.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen

Detaljer

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp US-SAK NR: 57/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/904 Jordforskbygningen og Jordmottaket

Detaljer

Innovasjonssenter på Campus Ås. Ragnhild Solheim Forskningsdirektør

Innovasjonssenter på Campus Ås. Ragnhild Solheim Forskningsdirektør Innovasjonssenter på Campus Ås Ragnhild Solheim Forskningsdirektør HVORDAN ØKE INNOVASJONSKRAFTEN FRA CAMPUS ÅS? 2 3 INNOVASJONSSENTER PÅ CAMPUS ÅS 2009: Styrt avvikling av Bioparken 2009 2010: SIVA mente

Detaljer

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 Medtech Trondheim ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 1 Medtech Trondheim AS Partnere ved oppstart i 2005: NTNU (Medisinsk fakultet / TTO AS) SINTEF (SINTEF Helse / Sinvent AS) St. Olavs Hospital

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

UMBs alliansesamarbeid og ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA)

UMBs alliansesamarbeid og ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA) US-SAK NR: 17/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2008/11 UMBs alliansesamarbeid

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening Bakgrunn Vår region er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører både næringsliv

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

STYRESAK: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK. Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering

STYRESAK: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK. Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 15.02.2016 SAKSHANDSAMAR: Økonomi- og finansdirektør Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer Vedlegg 1 Forslag til Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU 2014-2018 første versjon med spor endringer Formatert: Skrift: 14 pkt Visjon NMBU ønsker å synes på den internasjonale

Detaljer

Forskningsbasert nyskapning ved NVH

Forskningsbasert nyskapning ved NVH Forskningsbasert nyskapning ved NVH 1. Introduksjon: Forskning som utføres ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter vil være et av de bærende elementene for velstandssamfunnet vårt fremover.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Ingen SAK 57/2015 EIERSKAP I SELSKAPER Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering.

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem Tilråding:

Detaljer

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Forslag til strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Innhold Bakgrunn Prosess

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier Siri Brorstad Borlaug NIFU 29.05.2015 Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier NIFUs Årskonferanse 2015, Sesjon 1 Publisering 10% mest siterte ERC Patenter Bedriftsetablering

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater Arne Flåøyen, avdelingsdirektør Veterinærinstituttet Forskningsinstitutt med basisbevilgning fra

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging

US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging av sak 109/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler(e): Leder

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. www.umb.no 1

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. www.umb.no 1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 1 Mat for ei bærekraftig framtid 17.12.2013 Hans Fredrik Hoen Rektor DET LEVENDE UNIVERSITET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Vegviser Matsatsinga

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet

Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge Torsdag 24. september 2009 Odd M Reitevold spesialrådgiver Forskningsrådets hovedroller

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

FON-SAK NR: 67/2010. Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB. Forslag til vedtak:

FON-SAK NR: 67/2010. Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB. Forslag til vedtak: FON-SAK NR: 67/2010 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 67/2010 Retningslinjer for kommersialisering på UMB Dokument:

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Innovasjon og næringsutvikling

Innovasjon og næringsutvikling Innovasjon og næringsutvikling Geir Isaksen UMB Styreseminar 29. august 2007 1 Strategisk Plan: 2 Idé innovasjon næring En god idé er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for innovasjon. En

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-2004

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-2004 Nyhetsbrev nr. 7/25 Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-24 FORNY-programmet har i perioden 1995-24 bidratt til etableringen av 231 bedrifter og inngåelsen av 125 avtaler om utlisensiering

Detaljer

1. kvartalsresultat

1. kvartalsresultat 1. kvartalsresultat 2002 22.05.2001 1. kvartalsrapport 2002. Rapport 1. kvartal 2002 KOMMENTARER 1. kvartal viser sterk vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med 4. kvartal 2001. Salgsinntektene

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Ved styreleder i FIN, Bjørn Horten FIN Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - et bransjefora i Abelia, NHO Foreningen for innovasjonsselskaper FIN har 26

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UMB OG VITENPARKEN

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UMB OG VITENPARKEN US-SAK NR: 37/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM 1302 1901 SAKSBEHANDLER: VICTORIA SANDBERG- KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: 03/3652 SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03661-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 05.11.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status og utfordringer

Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status og utfordringer Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status og utfordringer Produktivitetskommisjonen 20. august 2015 Olav R. Spilling Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Tidligfase med hovedvekt på såkornfond 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Kapital- Hvem, Hva, Hvor Kommersielle kilder Private investorer Såkornfond OTC

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Byggebørsen2016 Byggebransjen sett med en investors øyne

Byggebørsen2016 Byggebransjen sett med en investors øyne Byggebørsen2016 Byggebransjen sett med en investors øyne Bjørn M. Wiggen 8. februar 2016 Struktur fra 31/5-2015 Salvesen & Thams AS Morselskap Salvesen & Thams Eiendom AS Salvesen & Thams Invest AS Eiendomsutvikling

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer