Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Patenter 2. Prosjekter under arbeid 3. Analyse av regnskapsstatus Kjeller Innovasjon og Inven2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Patenter 2. Prosjekter under arbeid 3. Analyse av regnskapsstatus Kjeller Innovasjon og Inven2"

Transkript

1 US-SAK NR: 138/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): SILJE K. JANSEN ARKIVSAK NR: 2012/2053 US-sak 138/2012 Strategi for eierskap i selskaper Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Patenter 2. Prosjekter under arbeid 3. Analyse av regnskapsstatus Kjeller Innovasjon og Inven2 Forslag til vedtak: Universitetsstyret går inn for at UMB engasjerer seg i eksisterende kommersialiseringsselskaper med mål om å styrke UMBs bidrag til innovasjon og verdiskaping. Det vurderes å inngå et samarbeid med Kjeller Innovasjon AS. Universitetsstyret gir universitetsdirektøren mandat til å framforhandle en vesentlig eierskapsandel i Kjeller Innovasjon. Ås, Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør

2 2 a) Saksfremlegg Bakgrunn I forbindelse med behandlingen av sak 103/2012 Status i aksjeselskaper der UMB har eierinteresser, ble blant annet følgende vedtatt: «Universitetsdirektøren bes legge fram strategi for eierskap i kommersialiseringsselskaper». Universitetsdirektøren tolker at styrevedtaket bør omhandle: Hva skal være vilkårene eller situasjonen som gjør at UMB velger å ta eierskap i kommersialiseringsselskaper? Hvordan skal UMB utøve eierskapet? Hvordan skal UMB utøve et aktivt, herunder finansielt aktivt, eierskap? Hva skal være grunnlaget for exit? Kommersialiseringsselskaper defineres her som selskaper som springer ut fra universitetets forskningsog forretningsideer. I UMBs strategi ( ) er samarbeid med næringsliv og forvaltning et av hovedmomentene, og det sies at universitetet skal «bidra aktivt til innovasjon og kommersialisering». Universitetet skal tilrettelegge for innovasjon og verdiskaping, og deriblant tilrettelegge for at forskerne kan kommersialisere forskningsbaserte ideer. Bioparken AS som var campus Ås kommersialiseringsaktør ble avviklet i 2010 pga. en krevende økonomisk situasjon (pensjonsforpliktelser). Campus Ås, NVH og Veterinærinstituttet gikk da inn et samarbeid med Kjeller Innovasjon AS. Innledning Denne saken har sitt utspring et styrevedtak fra Styresaken (sak 201/2005) drøftet selskapsetablering som virkemiddel ved kommersialisering opp mot øvrige virkemidler. Styresaken redegjorde for mulige kommersialiseringer og la til grunn at UMB burde delta på eiersiden i selskaper for på den måten å ha mulighet til delta i en mulig verdistigning. Universitetsstyret vedtok følgende: «Inntil 2 mill. kr av UMBs egenkapital kan investeres i 2006 som aksjekapital i selskaper som springer ut av universitetets forskningsresultater og forretningsideer». Universitetsdirektøren har, selv om vedtaket er avgrenset til året 2006, lagt til grunn at styrets vedtak må forstås som en reservering av inntil 2 mill kroner av UMBs virksomhetskapital, inntil videre, til kjøp av aksjekapital ved kommersialiseringer. Hvert enkelt aksjekjøp skal besluttes av universitetsstyret. UMBs udisponerte virksomhetskapital pr var 10,4 mill. kr. Universitetsstyret har gått inn på eiersiden ved to anledninger, i sak 36/2006, og i sak 134/2006. I 2006 gikk man inn på eiersiden i Ecomotive AS med en andel på 9,9 %. Kapitalinnskuddet var kr. Ecomotive er et selskap som utvikler gråvannsløsninger med bakgrunn i forskning fra UMB. UMB eier Ecomotive i samarbeid med konsernet Jets AS. Selskapet har i alle år gått med store underskudd, men er blitt sikret videre drift gjennom konsernbidrag fra Jets. UMB har ikke gått inn med ytterligere kapital i selskapet enn hva som ble innbetalt ved etableringen i I 2007 gikk UMB inn i FoU-selskapet Bioprotein As i samarbeid med IRIS, Stavanger, Stiftelsen Forskningsinvest, Bergen med kr fra hver eier i aksjekapital. Bioprotein AS skal «utvikle og kommersialisere forskningsbasert teknologi og kompetanse i samarbeid med eierne og industrielle

3 3 partnere». Bioprotein brukes blant annet som fôr til fisk. I 2010 foretok eierne en emisjon av selskap med ytterligere kr hver i økt aksjekapital. Bioprotein AS har overtatt eierskapet til flere patenter fra Statoil AS, og har investert i forskning for å forstå de positive effektene bioprotein har på fisk. Bioprotein AS etablerte i 2008 et heleid datterselskap Bioprotein International AS for å kommersialisere resultatene fra Bioprotein AS. Gass er næringskilden for bakteriene som produserer bioproteinet, og gassprisen er avgjørende for å kunne produsere et produkt som er prismessig konkurransedyktig som fôr. Bioprotein AS vurderer for tiden produksjonsmuligheter i Asia. UMBs øvrige aksjeportefølje har ulik tilblivelse. Delvis gjennom egne Stortingsvedtak og dels ved at aksjer har blitt overført til UMB. For oversikten skyld, gjengis dette under, selv om disse selskapene ikke er en del av hva denne saken omfatter (disse selskapene er ikke å betrakte som selskaper som er sprunget ut av UMBs forskningsresultater og forretningsideer): Selskap Aksjer ervervet (år) Eierandel (%) Kommentar Sem Gjestegård AS % Eget Stortingsvedtak ligger til grunn Graminor AS ,8 % Eget Stortingsvedtak ligger til grunn Instrumenttjenesten AS (ITAS) % Overført UMB i forbindelse med avviklingen av NLVF (Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd) ITAS Eierdrift AS % Etablert for å drifte dataløsninger for Campuseiere. Eierandel overført fra Instrumenttjenesten AS. Hepmarin AS % Er i realiteten et kommersialiseringsselskap basert på UMB-forskning. Aksjene er imidlertid blitt overført UMB vederlagsfritt i forbindelse med at Bioparken ble lagt ned i 2010 og har dermed ikke blitt belastet UMBs virksomhetskapital. Det kan legges til at patentet selskapet har basert sin virksomhet på nylig er tilbakeført UMB. Universitetsdirektøren regner derfor med at det ikke vil bli videre drift i selskapet. Oppsummert er det i realiteten Ecomotive AS (eierandel 9,9 % og et aksjonærinnskudd på kr), Hepmarin AS (eierandel 5 % og et vederlagsfritt aksjonærinnskudd) og Bioprotein AS som er selskapene i UMBs aksjeportefølje som kan sies å være selskaper som er sprunget ut av UMBs forskningsresultater og forretningsideer. Vurderinger Under følger en kort vurdering av hvordan universitetet kan øke effektiviteten, profesjonaliteten og bedre nå KDs sektormål for innovasjon og verdiskaping. KDs sektormål er at «Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskapning». UMB har per i dag stor aktivitet på feltet, se vedlegg.

4 4 Definisjoner Kommersialisering betyr, i denne sammenheng, å omsette de nye ideene (forskning) til verdiskaping i økonomisk forstand. Rent konkret gjøres dette enten gjennom lisensiering av den nye ideen til et eksisterende selskap, eller gjennom etablering av et nytt selskap som selv tjener penger på ideen. Sistnevnte er mest kostnads- og ressurskrevende, men har samtidig størst potensial for inntjening og verdiskaping. Kommersialiseringsaktør betyr i denne sammenhengen den aktøren ved et universitet som er ansvarlig for utviklingen og forvaltningen av selskaper som er springet ut av universitets forskningsresultater og forretningsideer. Under følger en kort forklaring av kommersialiseringsprosessen fra idetilfang fram mot exit (når kommersialiseringsaktørenog/eller universitetet selger seg ut av selskapene). Nye ideer som springer ut av eller selskaper som springer ut av forskning i svært tidlig utviklingsfase (idetilfang til verdiutvikling) har få faktiske økonomiske resultater å vise til. Vurderingen av selskapets verdi er derfor svært krevende. For å bringe slike unge selskaper mot det private markedet, har det offentlige en tydelig rolle. Det kreves risikoavlastning rent økonomisk, men også tilførsel av relevant kompetanse. Av figuren ser vi at UMB Discovery, Forskningsrådet, Kjeller Innovasjon og Innovasjon Norge har slike viktige funksjoner. UMB Discovery er et program finansiert av universitetet i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Programmet er basert på liknende modell fra NTNU i Trondheim. Programmet har til intensjon å bidra til økt tilfang av nye ideer fra forskningen med et kommersielt potensial. I figuren over ser vi at dette gjelder de aller tidligste fasene av et kommersialiseringsprosjekt. I løpet av den neste fasen bør det offentlige trekke seg ut, og tyngre kommersiell/forretningsmessig kompetanse og kapital må komme på banen. I denne fasen har ideene eller selskapene gått gjennom lange verifiseringsprosesser både markeds- og forskningsmessig noe som gjør det vesentlig mer rustet for å møte industrien og det faktiske markedet. Vurdering av ulike løsninger

5 5 Det vises til overnevnte innledning med vurdering av om universitetet bør utvikle en strategi for eierskap i kommersialiseringsselskaper. Arbeid med kommersialisering fra forskning krever et aktivt eierskap med høy kompetanse og lang erfaring. Praksis fra de andre universitetene i Norge og utlandet viser at slikt arbeid delegeres til profesjonelle aktører med rett kompetanse, for eksempel Prekubator i Stavanger, Bergen Teknologioverføring, Inven2 i Oslo, Norinnova i Tromsø, NTNU Technology Transfer. Det anbefales derfor ikke at det utarbeides en strategi for eierskap i nytt kommersialiseringsselskap, men at ansvaret isteden delegeres til profesjonelle aktører med kompetanse og erfaring i håndtering av slike saker. Vår vurdering er at campus Ås pr i dag er under kritisk masse for at det er hensiktsmessig å etablere et nytt slikt selskap. Kjeller Innovasjon er nettopp en slik kommersialiseringsaktør, og oppleves som svært kompetent. KI har i flere år arbeidet med prosjekter og fagmiljøene fra UMB. De har et stort nettverk og mye ressurser innenfor universitetets områder. I tillegg skal Kjeller Innovasjon neste år ansette en ny person med spisskompetanse på fagområdene hvor UMB er sterke. UMB og campus Ås inkl NVH og VI, har de siste to årene hatt et nært samarbeid med Kjeller Innovasjon. Det er felles samarbeidsavtale med Kjeller Innovasjon med varighet ut 2013, dvs til etablering av NMBU. Kjeller Innovasjon er lokalisert utenfor Lillestrøm. Denne geografiske avstanden har vært en utfordring i oppfølgingen av ideene fra UMB. Dette er imidlertid under endring. Kjeller Innovasjon har nylig sendt en søknad til SIVA om opprettelse av en inkubator på Campus Ås hvor nettopp Kjeller Innovasjon står som eier av inkubatoren, på vegne av miljøene på Ås. Innvilges dette, vil Kjeller Innovasjon få kontorer på Ås. Kjeller Innovasjon har også et nært samarbeid med Norsk Innovasjonskapital. Dette er et investeringsfond som blant annet er eid av Akershus fylkeskommune. Tilgangen på slik kapital er helt nødvendig for suksess i kommersialiseringsarbeidet. Inven2 er kommersialiseringsaktør for og eies av Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF og helseforetak eid av Helse Sør-Øst RHF. Disse kan også være en mulig aktør som kan ta denne rollen. De har både nettverket, kompetansen og kapitalen på lik linje med Kjeller. Rent geografisk er imidlertid Kjeller lokalisert i Akershus. Fylkeskommunen er veldig opptatt av regional utvikling innenfor sin region. Fra fylkeskommunen er det derfor viktig at aktørene i fylket samarbeider. Det gir Kjeller som kommersialiseringsaktør et fortrinn. Kjeller Innovasjon har sin kjernekompetanse innen teknikk og ingeniørfag, men har ved å betjene campus Ås inkl. NVH og VI de siste årene tilegnet seg kompetanse og partnere også innen biovitenskap. Kjeller Innovasjon har også en størrelse som gjør at UMB og campus Ås er en meget interessant partner for dem. Inven2 er over dobbelt så store og har i hovedsak kompetanse innen medisin og farmasi. Totalt sett vurderes Kjeller Innovasjon til å være den beste samarbeidspartner for UMB og campus Ås. Dette kan kort oppsummeres som følger: - Samarbeidet fungerer godt o SIVA og Akershus fylke er store eiere som også ønsker å utvikle campus Ås

6 6 - Eierkonstellasjonen gjør at UMB har mulighet til å kjøpe seg inn selskapet og få reell innflytelse - Selskapet har en størrelse som gjør at UMB vil utgjøre en relevant samarbeidspartner som kan gi Kjeller økt volum og interessant kompetanseutvikling Eiersammensetning, økonomiske nøkkeltall for siste årene for Kjeller Innovasjon AS og Inven2 AS er vist i vedlegg. Det anbefales at Kjeller Innovasjon velges som kommersialiseringsaktør. Dette gjelder spesielt fasene fra verifisering til exit (se figuren over). De to første fasene, idetilfang og ideutvikling, skal være tett forankret på universitet. Det betyr at Næringslivskontoret ved UMB har dette ansvaret, da det er nært på ideene og forskningsmiljøene (UMB Discovery). Et annet alternativ, er at beslutningen om valg av kommersialiseringsaktør utsettes til neste år når NMBU er på plass. Det betyr at saken drøftes med Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet i samlokaliseringsprosessen. Da flere kommersialiseringssaker nå er på trappene, anbefales det likevel at samarbeidet med Kjeller opprettes allerede nå. Det er imidlertid mulig at NVH kan være interessert i at UMB og NVH gjør dette grepet allerede nå. NVHs samarbeid med Kjeller Innovasjon, fungerer etter det vi forstår, godt. Dialogen og samtaler med NVH om dette er i gang. UMB er også i dialog med de andre på campus om denne løsningen. Det anbefales at UMB vurderer å utvide samarbeidet med Kjeller Innovasjon. Det anbefales at UMB kjøper seg inn i Kjeller Innovasjon med en vesentlig andel. Prosessen rundt drøfting og forhandling av dette er per dags dato ikke igangsatt, men skal gjøres snarest. Kjeller Innovasjon har imidlertid vist positiv interesse for at UMB går inn som eier i selskapet. Universitetsdirektørens vurdering Universitetsdirektøren mener at universitetet bør styrke sitt engasjement i kommersialisering av forskningsbaserte ideer ved å samarbeide med eksisterende i kommersialiseringsselskaper. De øvrige universitetene har egne selskaper for kommersialisering i randsonen hvor universitetet har stilt kapital til disposisjon og som på vegne av universitetet foretar investeringer i kommersialiseringsselskap og utøver et aktivt eierskap. Disse selskapene har kompetanse og fullmakter til å drive et aktivt eierskap. Etter universitetsdirektørens vurdering egner ikke universitetets egen fullmakts- og beslutningsstruktur seg for å kunne operere som aktiv aktør innenfor kommersialisering av forskningsresultater og forretningsideer. Det vurderes derfor å delegere dette ansvaret til Kjeller Innovasjon. Aktøren har allerede lang erfaring og kompetanse i slikt arbeid, de har et etablert samarbeid med investorer og investeringsfond, og Akershus fylkeskommune og SIVA er store eiere. Det anbefales at UMB kjøper seg inn i Kjeller Innovasjon med en vesentlig andel. Universitetsdirektøren mener det er viktig å sørge for at UMB har et effektivt og kompetent kommersialiseringsapparat. UMB har flere lovende prosjekter på gang, og det er derfor hensiktsmessig at beslutningen om samarbeidspartner tas raskt.

7 7 b) Vedlegg 1. Patenter: Patentet Status CHOS innsendt medio oktober 2012 Heparinbindende peptider innsendt medio juni 2012 Bioproteins effekter på mennesker innsendt november 2011 Alge og Gjær i fiskefor oktober 2010 PCT oktober 2011 Rødt kjøtt innsendt juni 2010, PCT juni 2011 CCMS (CO2 fangst) innvilget i Norge i mai 2011 kitin rettigheter i patentsøknad overdratt Novozymes august 2011 Hepmarin AS tilbakefalt UMB

8 8 2. Prosjekter under arbeid: Prosjektnavn Institutt Navn på kontaktperson Status Rødt kjøtt IKBM Bjørg Egelandsdal NK bistå i utvikling av forretningsplan PCN IKBM Yngve Stenstrøm Avventer testresultater fra BioForsk CCMS IMT Espen Olsen NF finansierer konsulent, mål: industrielle partner CHOS - astmalindring IKBM Berit Aam, Vicent Eijsink, Mort Prosjekt i tidlig fase, grunnforskning Hepmarin AS IKBM Ragnar Flengsrud Patentene overført UMB Pizza-brett IØR, student Cato Andersen Studentbedrift, NK finansiere prototype Indian Group Noragric Jason Miklian Avventer prosjektetbeskrivelse fra forsker BioCHOS IKBM Berit Aam Etablering av AS, etablerertilskudd, Connect, feltte Eiendomsutvikling ILP Eivind H. Ramsjord Workshop med Selvaag 4. desember Koagulering av blod IMT Klas Pettersen/ Stig Omholt Idekonkurransen, planlegge oppstartsmøte Renseteknologi IMT Harsha Chandima Ratnaweera! Idekonkurranse, identifisere fremdriftsplan Boblefraksjonering IMT Mikkel Mowinckel/Odd Ivar LGjennomført workshop, vunnet pris, oppfølging Fiskebein som fosforkilde IHA Olav Fjeld Kraugerud Patentsøk, workshop i slutten av desember Fjærkonstruksjon IMT Anders Myhr Produktutvikling, NK finansierer to dagers arbeid Solcelledrevet nullutslippstoalett IPM Petter D. Jenssen Idekonkurransen, planlegge oppstartsmøte StatApp IKBM Solve Sæbø Idekonkurranse, identifisere samarbeidspartnere Microalger IPM Daria Makina Idekonkurransen, planlegge oppstartsmøte Unge ut på tunet IHA Hilde Hauge Idekonkurransen, planlegge oppstartsmøte Biologisk indigoproduksjon IKBM Oskar Bengtsson Idekonkurransen, testing under oppstart Kvekeskjærer IPM Lars Olav Brandsæter Idekonkurranse, møte om patentering Lavkalori hundefor IMT Dejan Dragan Miladinovic Patentsøk, identifisere industrielle partnere Veskedesign IØR, student Birgit Berglund Studentbedrift, søke etablerertilskudd IN Biological filtration wall Student, IMT Lindsey Svete Patentsøk gjennomført 3. Analyse av regnskapsstatus (i mill. kr.), eiere og aksjeverdi - Kjeller Innovasjon og Inven2: Regnskapet til Kjeller innovasjon ved utgangen av 2011 A. Balanseregnskapet Kjeller innovasjon hadde innskutt egenkapital på 27,091 ved utgangen av Inkludert opptjent egenkapital på 12,289 var total egenkapital på 39,380. Gjelden var på 13,118 slik at sum egenkapital og gjeld var på 52,498. Eiendelene til Kjeller innovasjon bestod av anleggsmidler for 30,765, som i all hovedsak var finansielle anleggsmidler. Resterende eiendeler var fordringer på 12,801 og kasse på 8,932. B. Resultatregnskapet Kjeller innovasjon hadde et årsresultat på 4,581 i Driftsresultatet var på 2,015, mens finansresultatet var på 3,214. Skattekostnaden var på 0,648. C. Analyse Selskapet er meget solid, og har god likviditet. Det er lav risiko for konkurs. Lønnsomheten er god. Kjeller innovasjon har hatt positivt årsresultat 7 av de siste 10 årene. Sum av alle årsresultat over de siste 10 årene er 8,547. D. Annen informasjon

9 9 Lederlønn var på 1,1 og revisjonshonoraret på 0,123. Det var 10 ansatte ved Kjeller innovasjon i Antall årsverk var også 10. Eiere: Akershus fylkeskommune, Forsvarets forskningsinstitutt, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for energiteknikk, Justervesenet, Norges Geotekniske Institutt, NORSAR, Norsk institutt for luftforskning, Scandpower Risk Management AS, SIVA SF, Skedsmo kommune, SPT Group, Statoil Technology Invest AS, UNIK - Universitetssenteret på Kjeller. Aksjeverdi: kr 14,50, aksjer. Regnskapet til Inven2 ved utgangen av 2011 A. Balanseregnskapet Inven2 hadde innskutt egenkapital på 40,0 ved utgangen av Inkludert opptjent egenkapital på 0,269 var total egenkapital på 40,269. Gjelda var på 248,843, slik at sum egenkapital og gjeld var på 289,112. Eiendelene til Inven2 bestod av anleggsmidler til en bokført verdi av 40,361, hvorav finansielle anleggsmidler utgjorde 34,350. Resterende eiendeler var investeringer på 197,253, fordringer på 45,509 og kasse på 5,989. B. Resultatregnskapet Inven2 hadde et årsresultat på 3,169 i Driftsresultatet var på 4,096, mens finansresultatet var på - 0,282. Skattekostnaden var på 0,645. C. Analyse Selskapet har tilfredsstillende soliditet, og likviditeten er meget god. Det er moderat risiko for konkurs. Lønnsomheten er svak. Sum av årsresultat over de siste to årene er 0,241. D. Annen informasjon Lederlønna var på 1,634 og revisjonshonoraret på 0,399. Antall årsverk var 25,9 i Eiere: Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus Aksjeverdi: kr 100, aksjer. Merknader: - Regnskapstallene er henta fra forvalt.no både for Kjeller innovasjon og Inven2. Vurderingene er utelukkende basert på regnskapstall og analysene utført av forvalt.no. Tallene gjelder konsernregnskap inkludert morselskapet. - Alle regnskapstall som oppgis i avsnittet «Regnskapene til Kjeller innovasjon og Inven2 ved utgangen av 2011» er i mill. kroner. - Investeringer regnes ikke som mindre strategisk viktig enn finansielle anleggsmidler, og kan ha kortere tidshorisont enn finansielle anleggsmidler.

10 2

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas US-SAK NR: 68/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:10/839 Strategi for utøvelse av eierskap

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Innovasjonssenter på Campus Ås utarbeidelse av forretningsplan. Dokumenter: a) Saksframlegg

Innovasjonssenter på Campus Ås utarbeidelse av forretningsplan. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 41/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER COLIN MURPHY ARKIVSAK NR:

Detaljer

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem Tilråding:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 27.05.2014 Sted: Ås, Parkgården, rom P 107 (bygning nr. 26 på kartet) Tid: 0915-1400 Faglig innlegg: «Tarmen, et samfunn i miniatyr» v/trine L

Detaljer

Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap

Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap RAPPORT 5/2008 Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap Tor Borgar Hansen og Siri Brorstad Borlaug NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge ÅRSBERETNING 2007 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 DEL II: GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER DEL II: GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER... 2 1.1 Innledning...

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende US-SAK NR: 86/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL OG VICTORIA SANDBERG-KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: Forhandlinger

Detaljer

[ Veksthus eller såkorn til spille? ]

[ Veksthus eller såkorn til spille? ] [ Veksthus eller såkorn til spille? ] Evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge MENON-publikasjon nr. 5/2009 Leo A. Grünfeld Gjermund Grimsby Tommy Clausen Einar Lier Madsen Rapporten

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: )LQQÃVWDYLNÃÃ 3HÃ0Ã.RFKÃÃ Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Området for industri og energi. En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen. Norges forskningsråd

Området for industri og energi. En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen. Norges forskningsråd Området for industri og energi Norske innovasjonspolitiske virkemidler En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2002 Industri og energi Rapport utarbeidet av STEP-gruppen

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer