Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas"

Transkript

1 US-SAK NR: 68/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:10/839 Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper Dokumenter: a) Saksframlegg Forslag til vedtak: Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas Ås, 11. mai 2010 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

2 2 Bakgrunn for saken I revisjonsrapporten for 2009 skriver Riksrevisjonen: Revisjonen kan ikke se at UMB har utarbeidet en overordnet strategi for sin utøvelse av eierskap. Vi kan heller ikke se at universitetet har synliggjort hvilke målsettinger og kriterier som skal ligge til grunn for virksomhetens eierskap i aksjeselskap og forpliktende samarbeid. UMB har i sitt tilsvar til Riksrevisjonen pekt på at det i ulike dokumenter som de årlige Rapport og planer og i særskilte tilbakemeldinger til KD er redegjort for UMBs mål med eierskapet i aksjeselskaper. I tilsvaret har UMB sagt at man vil legge fram en sak for styret i mai som oppsummerer disse dokumentene og som vil utgjøre UMBs strategi for utøvelse av eierskap. Regler som regulerer UMBs adgang til å kjøpe aksjer KDs rundskriv F regulerer UMBs adgang til å opprette eller å delta i aksjeselskaper. UMB, kun ved styret, kan vedta å ha aksjer i selskap som er av særlig faglig interesse. Kjøp av aksjer kan kun skje ved bruk av virksomhetskapital. Dersom UMB ønsker å stifte, eller kjøpe aksjer i, selskap som har til formål å eie eiendom eller infrastruktur, eller som skal stå for finansielle plasseringer ligger dette utenfor UMBs fullmaktsområde. Aksjekjøp i slike selskaper kan først skje etter godkjenning fra KD. KD har hatt en restriktiv praksis i forhold til å godkjenne opprettelse av slike selskaper. For ordens skyld kan det legges til at UMB har anledning til å selge aksjer i selskaper UMB selv har kjøpt aksjer i. UMBs aksjeportefølje Pr var UMBs samlede eierskap i aksjeselskaper: Selskap Eierandel Balanseført verdi pr (1000 kr) Bioprotein AS 33,3 % 325 Ecomotive AS 9,9 % 77 Sem Gjestegård AS 100,0 % Instrumenttjenesten AS (ITAS) 35,0 % 350 Graminor AS 0,8 % 90 I januar 2010 har UMB, i forbindelse med nedleggingen av Bioparken, overtatt aksjer i Hepmarin AS som utgjør en eierandel på 20,5 %. Aksjene er balanseført til anskaffelseskost, dvs kr 0 (null). Bioprotein AS og Ecomotive AS er selskaper UMB har kjøpt aksjer i og som er finansiert av UMBs virksomhetskapital. Ecomotive AS går nå mot en styrt avvikling. De øvrige selskapene i UMBs portefølje er selskaper som er etablert etter Stortingsvedtak, herunder aksjefordelingen og UMBs eierskap. UMBs rapport til Kunnskapsdepartementet fra august 2009 med faglig begrunnelse for eierskap og mål for det enkelte selskap går fram av vedlegg 1. Forholdet til UMBs Strategi UMBs strategi gir ingen spesielle føringer i forhold til den strategiske utøvelse av eierskap.

3 3 Forslag til overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper 1. UMB kan ta eierskap i selskaper som har potensial til å gi faglig og økonomisk gevinst for universitetet og på sikt næringsliv og samfunn. 2. UMB har følgende mål for sitt eierskap: a. Eierskapet skal støtte opp om realiseringen av UMBs strategi på kort og lang sikt og støtte opp om UMBs måloppnåelse b. Selskapets formål skal være av særlig faglig interesse for UMB c. Eierskapet skal over tid gi en tilfredsstillende avkastning på investert kapital 3. UMB forholder seg forretningsmessig til selskaper UMB har eierinteresser i. 4. UMB legger statens 10 prinsipper for god eierstyring til grunn for sin forvaltning av aksjeselskapene 5. Universitetsstyret orienteres årlig om status for aksjeselskapene etter at generalforsamling er avholdt. Når særskilte forhold inntreffer, skal universitetsstyret orienteres ved første anledning. Kommentarer til strategien: Strategien legger til grunn tidligere vedtak i Universitetsstyret. Pkt 1 omskriver styrets tidligere vedtak fra juni 2006: UMB kan ta eierskap i selskaper som har potensialet til å gi faglig og økonomisk gevinst for universitetet og næringslivet. Utgangspunktet for eierskapet (den faglige interesse) er presisert gjennom denne formuleringen. Når det også legges vekt på den økonomiske gevinst, er et for å presisere at UMB gjennom å ta eierskap i selskaper også må ta som utgangspunkt at man må ha en tilfredsstillende avkastning på investert kapital. Både i pkt 1 og pkt 2 i strategien er det bygd inn formuleringer som understreker at UMB er langsiktig eier ( på sikt, over tid ). Pkt 2 er en delvis omskriving av styrets vedtak i Rapport og planer ( ) fra februar i år hvor det het: eierskapet skal gi nytte for UMBs faglige virksomhet og støtte opp om UMBs måloppnåelse eierskapet skal gi en tilfredsstillende avkastning på investert kapital eierskapet kan også være begrunnet i strategisk posisjonering i kombinasjon med ovennevnte Med tilfredsstillende avkastning på investert kapital ser man for seg at avkastningen i utgangspunktet skal tilsvare renten på lange statsobligasjoner (risikofri rente) pluss et risikopåslag. Risikofrie rente ligger på ca 4 %. Risikopåslaget vurderes ut fra det enkelte selskaps egenart og risikoprofil (markedets risikopremie). Vanligvis inngår alternativvurderinger i forhold til bankrente når avkastningskrav beregnes. I UMBs tilfelle står alle midler, som statsinstitusjon, på konsernkonto i Norges Bank til 0 % rente. I forbindelse med den årlige gjennomgangen av aksjeselskapene i Universitetsstyret vurderes de økonomiske resultater. Statens 10 prinsipper for god eierstyring går fram av vedlegg 2.

4 4 Det er ikke tatt inn i strategien noen vurderinger av hvilke forhold som skal ligge til grunn for når UMB skal velge å gå ut av et selskap (exit-krav). For eksempel ved en kommersialisering kan det være aktuelt å delta på eiersiden til et visst punkt (hvor det gjerne er snakk om å tilføre ytterligere kapital), for deretter å la andre eiere komme inn og utvikle selskapet videre. Exit-strategi må vurderes fra selskap til selskap ut fra selskapets egenart. Det vil være naturlig å vurdere exit-strategi i det man går inn i det enkelte selskap.

5 5 Vedlegg 1 I brev til KD 14. august 2009 har UMB redegjort for forvaltningen av UMBs eierinteresser i de enkelte selskaper. For de enkelte selskaper gjelder følgende: BIOPROTEIN AS a. UMBs eierandel UMBs eierandel er 33,3 %. b. Ev. andre offentlige eiere IRIS-Forskningsinvest AS Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen c. Formål Selskapet skal utvikle og kommersialisere gassbasert fermenteringsteknologi for produksjon av bioproteinderivater og av høyverdiprodukter basert på rekombinant teknologi. d. Eierskapets faglige interesse Hensikten med eierskapet Kommersialisere kunnskap fra UMBs forskning på bioproteinderivater og høyverdiprodukter UMBs mål for eierskapet Forskningsstrategisk: utvikle sterkt faglig samarbeid med andre universiteter Faglig: bidra til vedlikehold av sterk internasjonal konkurransekraft Økonomisk: selskapet skal gå i økonomisk balanse ECOMOTIVE AS a. UMBs eierandel UMBs eierandel er 9,9 %. b. Ev. andre offentlige eiere Det er ingen andre offentlige eiere. c. Formål Selskapets formål er utvikling, prosjektering og salg av norsk miljøteknologi innen VA- og sanitærområdet i et samarbeid med norske forsknings- og utviklingsmiljøer og andre, med felles målsetning om å utvikle og spre bruk av kretsløpsløsninger for å sikre bærekraftig ressursforvaltning til lavest mulig kostnad, samt gjennom prosjekt, erverv av aksjer eller på annen måte delta i selskap med lignende virksomhet. d. Eierskapets faglige interesse Hensikten med eierskapet

6 6 Kommersialisere kunnskap fra UMBs forskning på kretsløpsteknologi (behandling av avløpsvann) UMBs mål for eierskapet Faglig: a. Gråvannsanlegg (enkelthusanlegg for lokal rensing av avløp fra vask og dusj) i A01 versjon skal ut i salg, og et begrenset antall skal leveres. b. Svartvannsanlegg (enkelthusanlegg for lokal handtering av avløp fra toalett) i innkjøpt forbrennings-versjon skal testes i markedet. c. Arbeidet med å redusere pris på samlet gråvanns- og svartvannsløsning startes. Økonomisk: Selskapet skal gå i økonomisk balanse. Ecomotive har hittil operert med store underskudd. Den framtidige drift er under vurdering. SEM GJESTEGÅRD AS a. UMBs eierandel UMBs eierandel er 100 %. b. Ev. andre offentlige eiere Det er ingen andre eiere. c. Formål Sem Gjestegård AS har til formål å leie, drive og videreutvikle Sem Gjestegård til et kurs- og konferansesenter samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. d. Eierskapets faglige interesse Hensikten med eierskapet Eierskapet er basert på et tidligere Stortingsvedtak hvor det ble vedtatt å etablere gjestegård ved Sem. Eierskapet har imidlertid stor strategisk betydning for UMB ved at driften av gjestegården bidrar til å opprettholde og øke verdiene på bygninger og eiendom ved Sem. UMB ser derfor på eiendommen Sem og gjestegården som et betydelig finansielt aktivum som evt kan realiseres en gang i framtida. UMBs mål for eierskapet - selskapet skal gå med overskudd - eierskapet skal gi en tilfredsstillende avlaskning på investert kapital - Sem Gjestegård AS skal stå for innvendig vedlikehold av bygningene på Sem INSTRUMENTTJENESTEN AS a. UMBs eierandel UMBs eierandel er 35 %. b. Ev. andre offentlige eiere Bioforsk Norsk institutt for skog og landskap

7 7 Veterinærinstituttet Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Norges veterinærhøgskole c. Formål Selskapets formål er å bidra til å effektivisere landbruksforskningen ved å drive handelsvirksomhet og konsulenttjenester i tilknytning til anskaffelse og drift av utstyr til vitenskapelig bruk innenfor landbruksforskning, herunder utvikling og tilpasning av slikt utstyr, formidling av utlån av utstyr mellom de landbruksvitenskapelige institusjoner, gi råd og bistand i forbindelse med kjøp eller bygging av utstyr, import av utstyr til vitenskapelig bruk i landbruksforskningen, agent- og forhandlervirksomhet, deltakelse i andre selskaper og foretagender, samt annen virksomhet med økonomisk formål. d. Eierskapets faglige interesse Hensikten med eierskapet UMB har noe faglig interesse av eierskapet i Itas AS. Den faglige virksomheten er knyttet til kalibreringstjenester og vedlikehold/service av vitenskapelig utstyr. I tillegg leier UMB drift av Agressoserver fra Itas. Dette er imidlertid å regne som en administrativ tjeneste. UMBs mål for eierskapet - selskapet skal gå med overskudd - eierskapet skal gi en tilfredsstillende avkastning på investert kapital e. Annen relevant informasjon om selskapet/eierskapet Det vises til at Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med revidert budsjett 2009 har fått Stortingets samtykke til å etablere en konsernstruktur med bl.a. et datterselskap som kun skal drive virksomhet for de statlige eierne. GRAMINOR AS a. UMBs eierandel UMBs eierandel er 0,8 %. b. Ev. andre offentlige eiere Landbruks- og matdepartementet Bioforsk c. Formål Selskapets formål er å drive planteforedling, sortsrepresentasjon og prebasisavl for å sikre at norsk jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang til klimatilpasset, variert og sykdomsfritt sortsmateriale. Selskapet skal dessuten etablere samarbeid med utenlandske foredlere om planteforedling, sortsrepresentasjon og markedsføring. Selskapet skal på denne måten arbeide for å skaffe et større marked for norske plantesorter og følgelig bedre muligheter for å øke inntjeningen.

8 8 d. Eierskapets faglige interesse Etter avtale inngått mellom Landbruksdepartementet, Planteforsk og NLH i 2003, ble NLH gjennom LD tildelt en aksjepost i Graminor AS som skjønnsmessig kompensasjon for avståelse av sortsrettigheter til kornsorter til dette selskapet. LMD representerer UMBs eierinteresser i generalforsamlinger.

9 9 Vedlegg 2 Statens 10 prinsipper for god eierstyring 1. Aksjonærer skal likebehandles. 2. Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene. 3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen. 4. Staten vil, eventuelt sammen med andre eiere, sette resultatmål for selskapene, styret er ansvarlig for realiseringen av målene. 5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 6. Styresammensettingen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart. 7. Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapene og fremstår som rimelige. 8. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne. 9. Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres. 10. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar.

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende US-SAK NR: 86/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL OG VICTORIA SANDBERG-KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: Forhandlinger

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2011, 88. årgang 189 Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Av Tormod Hermansen Hermansen Consulting Nordisk Administrativt

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3:14 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille publikasjonen

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Statens eierskapsutøvelse - i utvikling

Statens eierskapsutøvelse - i utvikling Statens eierskapsutøvelse - i utvikling Mette I. Wikborg, ekspedisjonssjef Eierskapsavdelingen, 16. juni 2014 Idag - eierdepartementer og Eierskapsavdelingen Staten har direkte eierskap i 68 selskaper,

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer