HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET"

Transkript

1 Sak 95/11 Eierandeler i TTO HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Saksbehandler Bård Helge Hofstad Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2011/18 Dato for styremøte Forslag til vedtak: 1. Helse Midt-Norge vil legge til rette for å bedre utnyttelse av den samlede regionale kommersialiseringskompetansen, gjennom økt samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. Helse Midt-Norge RHF ønsker derfor å etablere samarbeid med NTNU om innovasjon/teknologioverføring. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre en investering i NTNU TTO med ca. 11 mill. kr, innenfor gjeldende budsjettrammer. Stjørdal Gunnar Bovim Administrerende direktør

2 SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Reviderte vedtekter for NTNU TTO BAKGRUNN I likhet med universitetene forventes helseforetakene å legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. Oppdragsdokument 2011 for Helse Midt-Norge RHF slår fast at potensialet for utnyttelse av den samlede nasjonale kommersialiseringskompetansen kan økes ved økt samarbeid med universitets- og høyskolesektoren: 6.6 Innovasjon Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester, men også om virksomhetsforbedringer i form av bedre og mer kostnadseffektive prosesser, organisatoriske løsninger og pasientforløp. I henhold til St. meld. nr. 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge ble det besluttet å forlenge den pågående satsingen på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren til ti år, forutsatt en positiv halvveisevaluering, og å utvide denne til også å omfatte forskningsbasert innovasjon. Halvveisevalueringen sluttføres våren De regionale helseforetakene er sentrale aktører i satsingen og er bidragsytere i arbeidet med å implementere nasjonal satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ). Det er et potensial for å utnytte den samlede nasjonale kommersialiseringskompetansen bedre, bl.a. gjennom økt samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. Det er videre et potensial for å øke innovasjonsaktiviteten gjennom bruk av offentlige innkjøp, før-kommersielle avtaler og prosjekter med leverandørindustrien. ( ) NTNU etablerte i 2004 NTNU Technology Transfer AS for å bistå universitetet med patentsikring og kommersialisering av ideer og oppfinnelser fra NTNUs forskningsmiljøer. Senere har TTO gjennom separate avtaler også blitt kommersialiseringsaktør for St Olavs Hospital og Høgskolen i Sør-Trøndelag. I sak 38/11 ble styret orientert om at det pågår dialog med NTNU om nærmere samarbeid om innovasjon, der Helse Midt-Norge var invitert til å gå inn på eiersiden i NTNU TTO (Technology Transfer Office).

3 FAKTISKE OPPLYSNINGER NTNU TTO er anerkjent for sine gode resultater og kompetanse blant de norske kommersialiseringsaktørene. Selskapet har en sentral rolle i NTNU økosystem for nyskaping og har som mål å maksimere antall kommersialiseringer i form av selskapsetableringer, teknologisalg og teknologi-lisensiering innenfor de økonomiske rammene som har vært tilgjengelige for selskapet. Tabell 1. Nøkkeltall for NTNU TTO Nøkkeltall Sum inntekter [MNOK] Resultat [1000 NOK] Antall nye ideer Antall kommersialiseringer Antall patentsøknader Årsverk 12,0 14,9 19,2 16,6 16,4 17,6 NTNU inviterer Helse Midt-Norge inn på eiersiden i TTO gjennom en rettet emisjon. Gjennom et strategisk samarbeid mellom NTNU og Helse Midt-Norge legges det til rette for at begge parter kan stå sterkere rustet til å løfte fram flere av prosjektene som er relevante for helsesektoren i regionen. Liknende samarbeid har også vokst fram i de andre universitetsbyene i Norge. Et operativt samarbeid mellom TTO og Helse Midt-Norge medfører en del investeringer for TTO for å kunne levere tjenester i henhold til forventningene mellom partene. Kartlegging av helseforetakene, opplysning, stimulering, kvalifisering av nye ideer og prosjektutvikling krever at TTO øker staben i forhold til dagens bemanning innenfor satsningsområdet Helse. En slik beslutning må derfor være basert på langsiktighet i det operative samarbeidet. HELHETLIG DRØFTING Formål med eierandel i TTO Felles eierskap i regionens TTO vil være sentralt element for å øke samarbeidet med universitetsog høyskolesektoren, jfr. Oppdragsdokument 2011 for Helse Midt-Norge. I et samarbeid mellom Helse Midt-Norge og universitets- og høyskolesektoren er det viktig at partene har felles strategiske drivere. NTNU og Helse Midt-Norge har gjensidige interesser av å skape resultater, noe som fordrer oppmerksomhet og engasjement. Innovasjonsaktiviteten må være på agendaen både hos ledelsen i Helse Midt-Norge og ved de forskjellige helseforetak i regionen. Et felles, aktivt eierskap i TTO vil bidra til slik oppmerksomhet, og vil tvinge eierne til å utvikle TTO til det strategiske verktøyet en ønsker at TTO skal være i framtiden. Det operative samarbeidet må forankres gjennom et tilstrekkelig aktivt eierskap. På bakgrunn av dette er det foreslått å gjennomføre en rettet emisjon mot Helse Midt-Norge på ca. 11 mill. kr, som tilsvarer en eierandel på 15%. TTO anser en slik kapitaltilførsel som en forutsetning for å legge grunnlag for en langsiktig satsning innenfor helse. 1 Omsetning, resultat og måltall er basert på årsprognose pr 31/07/2011

4 Partenes felles forventninger til TTOs videre virksomhet og utvikling vil operasjonaliseres gjennom endring av TTOs vedtekter, samt i en langsiktig samarbeidsavtale mellom HMN og TTO. Endring av vedtekter i TTO NTNU har laget et forslag til reviderte vedtekter (vedlagt): a) Formålsparagrafen er revidert og legger til grunn at: TTO skal som kommersialiseringsaktør, bidra til å ivareta eiernes samfunnsoppdrag. TTO kan levere tjenester til andre FoU-institusjoner og helseforetak. TTO ivaretar de økonomiske interessene til oppfinnerne og deres institusjoner, samt driver virksomheten slik at den er økonomisk bærekraftig. b) Paragrafen om aksjekapital og fordelingen av aksjer mellom NTNU og HMN oppdateres. Verdivurdering av TTO og kapitalinnskudd fra HMN avgjør aksjefordelingen mellom eierne. c) Eierfordelingen avgjør stemmefordelingen i generalforsamlingen. Det anses som rimelig at HMN får oppnevne minst ett styremedlem etter emisjonen. Nytt styre med ekstern styreleder oppnevnes på ordinær generalforsamling senest i april Etablering av en langsiktig samarbeidsavtale Eierskap og deltagelse i TTOs styre vil styrke Helse Midt-Norges muligheter for ressursprioritering i TTO. Med utgangspunkt i felles eierskap i TTO, planlegges etablering av en langsiktig samarbeidsavtale (5 år), som utdyper forventninger til samarbeidet med TTO. En slik samarbeidsavtale vil inkludere en rammeavtale om tjenestekjøp, med anslått ramme på 5 mill. kr årlig. Tjenestekjøp på dette nivået vil inneholde følgende hovedaktiviteter: Videre arbeid med kartlegging av potensial ved de aktuelle helseforetak (hovedfokus i 2012), som vil fokusere på kommersialiseringspotensial for innovasjonsprosjekter Idevurdering som inkluderer vurdering av kommersielt potensial, patenteringsmuligheter. Dette vil involvere etablerte ressurser som Innomed / SINTEF Helse / studenter, og innebære en løpende vurdering av identifiserte ideer Det vil gjennomføres stimuleringstiltak for HF tilrettelegging tilpasset for hvert enkelt helseforetak. Dette vil innebære konkret stimulering (mer utover tradisjonell produktinnovasjon), og planlegges gjennomført i hovedsak f.o.m Den viktigste aktiviteten vil være gjennomføring av konkrete innovasjonsprosjekt (konkrete prosjekt, små & store, patenterbar & ikke patenterbar, forskningsbasert & behovsdrevet). Leveransen fra TTO vil her være prosjektledelse/fasilitering. TTO anser behovet for tjenestekjøp å være størst i det første året pga nødvendig kartleggingsarbeid, mens tilføring av prosjektmidler til innovasjonsprosjektene nødvendigvis vil være økende. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Verdivurdering av TTO NTNU har engasjert PWC for fastsettelse av markedsverdien til TTO. Fair market value er fastsatt i samsvar med den finansielle merverdi som TTO har skapt, og er vurdert ut fra nøkkeltallene i Tabell 1. Fastsettelse av markedsverdi er satt etter etter laveste verdis prinsipp på grunn av lovens forsiktighetsprinsipp, og hva det alternativt ville koste å etablere tilsvarende enhet.

5 Verdivurderingen tar utgangspunkt i at virksomheten drives videre. Ut fra verdijustert balanse i TTO er det beregnet en samlet selskapsverdi før kapitalutvidelse på ca. 62 mill. kr. Verdivurdering av TTO NTNU har engasjert PWC for fastsettelse av markedsverdien til TTO. Fair market value er fastsatt i samsvar med den finansielle merverdi som TTO har skapt. En kapitalutvidelse i form av en rettet emisjon på kr mot Helse Midt-Norge vil gi følgende eiersituasjon i TTO: Aksjens pålydende er 1. Tegningskurs kr 10,18 hvilket innebærer en overkurs på kr 9,18 pr aksje. 70 % av porteføljen til selskapet er relatert til teknologier innenfor olje og gass, kjemi og farmasi, samt medisinsk utstyr. Helse Midt-Norge har vurdert at det ikke er behov for detaljerte vurderinger av hvert prosjekt, men at det er tilstrekkelig med gjennomgang av verdiberegning foretatt av PWC basert på fremvist dokumentasjon og møter med selskapet. Etter slik gjennomgang anser administrasjonen at vurderingene er foretatt i henhold til god skikk, og kan legges til grunn for verdifastsettelse. Likviditet/budsjettrammer i Helse Midt-Norge RHF Investeringen dekkes innenfor rammene av IKT investeringsbudsjett. OPPSUMMERENDE KONSEKVENSVURDERING Oppkjøp av aksjer i TTO representerer ingen omstilling. Saken underlegges derfor ingen konsekvensvurdering etter mal for konsekvensvurdering som presentert i styret i sak 86/11. For å klargjøre konsekvenser er det likevel gjort en oppsummerende konsekvensvurdering av saken. Utgangspunktet er at oppkjøpet i TTO gir et verktøy for økt fokus og målrettet satsing på innovasjon i foretaksgruppen. Avhengig av hvordan RHF benytter sin innflytelse i TTO vil et oppkjøp kunne ha følgende konsekvenser: Befolkning Faglig kvalitet Bruker Kultur/medarbeider Samarbeidsparter Teknologi God ressursutnyttelse/ økonomi Ingen konsekvenser Aksjekjøp skjer innenfor omdisponert budsjett Økt innovasjonsfokus kan bidra til flere ideer om innovasjon, samt legge til rette for mer systematisk arbeid med innovasjonsideer. Dette vil styrke faktisk innovasjon i foretaksgruppa

6 Samfunn/omdømme Kommersialisering av innovasjon kan bidra til økt verdiskapning av innovasjoner fra ulike deler av foretaksgruppa Positiv konsekvens når målsetning om innovasjon oppnås