Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-2004"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 7/25 Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje FORNY-programmet har i perioden bidratt til etableringen av 231 bedrifter og inngåelsen av 125 avtaler om utlisensiering av teknologi utviklet i norske FoU-institusjoner. Denne rapporten tar for seg utviklingen i porteføljen av bedrifter som er stiftet med FORNY-støtte, såkalte FORNY-bedrifter, hvorav de eldste hadde sitt første regnskapsår i FORNY-programmet favnet i 24 i hovedsak tre virkemidler: Infrastrukturmidler, kommersialiseringsmidler og verifiseringsmidler. Alle typer midler har som overordnet målsetning å bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater, men det er bare kommersialiseringsmidlene som brukes direkte inn i prosessen med å etablere et selskap eller fremforhandle en lisensavtale. Alle bedriftene som er inkludert i FORNYporteføljen har i startfasen fått bistand fra en av programmets kommersialiseringsaktører (KAer), som har brukt av sin rammebevilgning fra FORNY til formålet. Alle bedriftene har blitt godkjent som kommersialiseringer i FORNYprogrammet. 174 av bedriftene var per november 25 fremdeles registrert i Brønnøysundregisteret. 14 av dem hadde ikke levert regnskap for 24. Nedenstående analyse er dermed basert på regnskapstall for 24 for 16 bedrifter samlet av FORNY-sekretariatet, hovedsakelig ved bruk av CreditInforms verktøy MarketSelect, samt tall for tidligere år samlet av Telemarksforsking 1. En kort sammenfatning av utviklingen fremgår av følgende tabell: Sum omsetning, lønnskostnader, driftsresultat m.m. for FORNY-bedriftene for hvert år i perioden Alle tall i MNOK. Regnskapsår Omsetning Lønnskost Dr.resultat Verdiskaping Resultat før skatt Egenkapital Antall ansatte ,5 1,4-1,7 -,3-1,5 8, ,3 8,8-9,7 -,9-9,5 6, ,2 2,7-8,1 12,6-7, ,6 38,2-39,1 -,9-38,2 4, , ,2 18,9-75,5 274, ,7 173,3-181,6-6,9-252,6 215, ,6 185,8-17,5 16,5-174,8 246, ,2 18,6-19,9 7, , ,3 212,4-1,8 21,6-6,1 488, Antall bedr. 1 Bolkesjø og Vareide: Kommersialisering av forskning. Resultater av FORNY-programmet , Arbeidsrapport nr.5/25, Telemarksforsking - Bø. ISSN:

2 Utviklingen for utvalgte nøkkeltall er nærmere beskrevet i nedenstående grafer Utvikling i omsetning i FORNYs porteføljebedrifter (MNOK) Tallene viser at utviklingen i samlet omsetning i FORNY-porteføljen det siste året har vært svært positiv, med en økning på nesten 2 millioner kroner til MNOK 487 i 24. Det må i denne sammenheng nevnes at Opera Software ASA økte sin omsetning fra MNOK 78 i 23 til MNOK 187 i 24. Opera står med dette for 38% av porteføljens samlede driftsinntekter i 24. Inkludert i Operas driftsinntekter for året er en erstatningssum på MNOK 87,6. Utvikling i lønnskostnader i FORNYs porteføljebedrifter (MNOK) Utvikling i antall ansatte i FORNYs porteføljebedrifter Lønnskostnadene, som hadde flatet ut i perioden 21-23, viser ny vekst i 24. Dette henger godt sammen med utviklingen i antall ansatte, som etter utflating og deretter en liten nedgang i perioden 21-23, økte med 16% i 24. Utvikling i driftsresultat i FORNYs porteføljebedrifter (MNOK) Utvikling i verdiskaping i FORNYs porteføljebedrifter (MNOK) Det samlede driftsresultat for porteføljen er i 24 for første gang nær ved å gå i null. Vi ser en kraftig forbedring fra et samlet driftsunderskudd på 19,9 millioner kroner i 23 til et lite underskudd på 1,8 millioner kroner i 24. Når det gjelder verdiskaping, fortsetter den positive utviklingen fra 23. Samlet verdiskaping øker med 14 millioner kroner, fra MNOK 7,7 i 23 til MNOK 21,6 i 24.

3 Verdiskaping Vi bruker i denne rapporten nasjonalregnskapets verdiskapingsbegrep, der verdiskaping defineres som lønnskostnader + driftsresultat. Dette er et forholdsvis strengt mål på verdiskaping, og det kan argumenteres for at programmet skaper betydelige verdier utover det som synliggjøres ved bruk av dette begrepet. Vi velger likevel å forholde oss til nasjonalregnskapets verdiskapingsbegrep da det er velkjent og akseptert og ikke åpner for skjønnsmessige vurderinger som kan skape diskusjon. Følgende tabell viser den verdiskaping man har oppnådd sett i forhold til de samlede bevilgninger til FORNYprogrammet (omfatter bare verdiskaping fra bedrifter). ÅR Budsjett (MNOK) Verdiskaping i FORNY-bedriftene (MNOK) , ,3 -, ,6 -, ,1 12, , -,9 2 44, 18, ,5-6, ,9 16, ,6 7, ,5 21,6 Sum ,8 32,3 Den positive utviklingen i verdiskaping i bedriftsporteføljen gjør at programmet tar et langt skritt i retning av å kunne vise til en verdiskaping som matcher de ressurser som er satt inn i programmet. Samlet budsjett for FORNY i perioden har vært på MNOK 49,8. Programmet kan i samme periode vise til å ha bidratt til en verdiskaping på MNOK 32,3. Programmet bidrar også til verdiskaping gjennom lisensavtaler, en verdiskaping som for perioden av Telemarksforsking er estimert til ca MNOK Det er ikke gjort noe estimat av verdiskapingen knyttet til lisenser for 24. Verdiskaping fordelt på region og bransje Midt-Norge (LEN) Nord (NorInnova) Rogaland (Prekubator) 2 32,7 1,6,6 71,5 Verdiskaping pr region Oslo (FpO) Sør (STS) Vest (Forinnova) Kjeller (Campus Kjeller) Ås (Bioparken) -64,8-14,3-2,2 -,1 15,5,4 28,4 2,5 159,5 255,8 VS VS Ser man på verdiskaping per region og kommersialiseringsaktør, skiller Campus Kjeller seg positivt ut. Aktøren drar stor nytte av at de har Opera Software i sin portefølje. Dette selskapet hadde alene en verdiskaping på MNOK 145 i 24. Alle kommersialiseringsaktører har imidlertid bedriftsporteføljer med positiv verdiskaping i 24, med unntak av Bioparken. TTOene er ikke inkludert i analysen, da de ikke har etablert selskaper som var regnskapspliktige i 24. De vil derimot bli inkludert fra 25. Sørlandets Teknologisenter har vært med i programmet fra 2 og Prekubator fra Bolkesjø og Vareide: Kommersialisering av forskning. Resultater av FORNY-programmet , Arbeidsrapport nr.5/25, Telemarksforsking - Bø, kap.3.2.

4 Verdiskaping per bransje 2 NOK Annen landbasert Bioteknologi/næringsmidler Energi og miljø IKT Marin/akvakultur Maritim/off shore Medtek/biomedisin Ser man på verdiskaping per bransje, skiller IKT seg positivt ut. Det finnes 63 IKT-bedrifter i FORNYs portefølje for 24, noe som gjør dette til den desidert største bransjen, foran Annen landbasert med 3 bedrifter og Medtek/biomedisin med 17. Det faktum at Opera Software er en av IKT-bedriftene, gjør naturligvis sitt til at bildet ser slik ut. Ser man nærmere på de øvrige bransjene, har særlig Maritim/offshore hatt en positiv utvikling i 24, med en økning i samlet verdiskaping på 24 millioner kroner i 24. Også Annen landbasert har hatt en positiv utvikling med en økning i verdiskapingen på MNOK 1. Energi og miljø samt Marin/akvakultur viser svakt positiv utvikling, mens Bioteknologi/næringsmidler og Medtek/biomedisin skiller seg klart negativt ut. De to sistnevnte er da også de bransjene som erfaringsmessig omfatter prosjekter med den lengste og mest kapitalkrevende utviklingstiden, og det ser altså ut til at det vil ta enda noen år før man vil kunne se noen verdiskaping av betydning knyttet til programmets innsats på disse områdene. Utvikling i resultat før skatt En annen indikator som er interessant å se på er resultat før skatt. Også her har vi sett på utviklingen per bransje. 1 Resultat før skatt fordelt på bransje (MNOK) NOK Annen landbasert Biotek/nær.midler Energi/miljø IKT Marin/akvakultur Maritim/off shore Medtek/biomedisin IKT skiller seg igjen ut med et positivt resultat før skatt på nær 63 millioner kroner i 24 og en svært positiv utvikling i perioden Det er imidlertid interessant å observere at man før den positive utviklingen tok fart var nede i et negativt resultat før skatt i 21 på hele 173 millioner kroner, noe som nok reflekterer konjunkturutviklingen i perioden. Av de andre bransjene er det kun Maritim/offshore som har et positivt resultat før skatt i 24, og dette er på relativt beskjedne 7 millioner kroner. Det er imidlertid oppmuntrende å se den positive utviklingen denne bransjen har hatt, der man har gått fra et negativt resultat på MNOK 8 til et positivt på MNOK 7 i løpet av 24. Også Annen landbasert nærmer seg et positivt resultat før skatt, idet man har beveget seg fra MNOK -13,6 til MNOK -1 i løpet av 24. Alle bransjer utenom Biotek/næringsmidler og Medtek/biomedisin viser for øvrig positiv utvikling i 24 hva gjelder denne indikatoren.

5 Tabellen under viser resultat før skatt (MNOK) i 22, 23 og 24 for de ulike bransjene. Siste kolonne viser prosentvis antall av bedriftene i hver bransje som hadde overskudd i 24. Bransje Resultat i 22 Resultat i 23 Resultat i 24 Resultatendring fra 23 til 24 Prosent med overskudd i 24 (antall bedrifter) Annen landbasert -14, -13,6-1, 12,6 5% (3) Biotek/nær.midler -1,9-11,4-21,5-1,1 2% (1) Energi/miljø -3,1-3,8-2,7 1,1 38% (16) IKT -96,1-31,6 62,8 31,2 38% (63) Marin/akvakultur -7, -8,1-6,8 1,3 23% (13) Maritim/offshore -4,2-11,2 6,5 17,7 36% (11) Medtek/biomedisin -3,8-31,5-43,2-11,7 18% (17) Sum -166,1-111,1-6, 42,1 36% (16) Porteføljebedriftenes omsetning Det er i FORNY-porteføljen 63 selskaper med omsetning over 1 million kroner siste driftsår (24) mot 25 i av disse selskapene leverte sitt første regnskap i år 2 eller senere og er dermed relativt unge. Telemarksforsking fant i sin rapport at FORNY-bedrifter etablert f.o.m. 2 gjennomgående har høyere verdiskaping i utgangspunktet og sterkere vekst de første leveårene enn de som er etablert tidligere (Arbeidsrapport nr.5/25, kap. 3.7). 12 av selskapene, dvs. 19%, er etablert i det distriktspolitiske virkeområde. Fordeling på bransjer og kommersialiseringsaktører fremgår av tabellene under. Bransje IKT 28 Annen landbasert 12 Maritim/offshore 8 Medtek/biomedisin 6 Energi og miljø 4 Marin/akvakultur 4 Biotek/næringsmidler 1 Antall bedr. med omsetning > MNOK 1 KA Antall bedrifter med omsetning > MNOK 1 LEN 21 Campus Kjeller 13 Forskningsparken i Oslo 12 Forskningsparken i Tromsø/NorInnova 9 Forinnova 4 Bioparken 3 Sørlandets Teknologisenter 1 15 selskaper hadde en omsetning siste driftsår på over 5 millioner kroner. 8 av disse leverte sitt første regnskap i år 2 eller senere. 3 av dem, dvs. 2%, er etablert i det distriktspolitiske virkeområdet: 1 i Alta og 2 i Tromsø. Selskapene presenteres i tabellen under. Første Omsetning Selskap Bransje regnsk.år KA Lokalisering Ansatte 24 Opera Software ASA IKT 1996 Campus Kjeller Oslo CTour Process Systems AS Maritim/offshore 1997 Forny Vest Stavanger Kelkoo AS IKT 1997 Forskningsparken i Oslo Bærum Small Turbine Partner AS Energi og miljø 2 LEN Trondheim Thelma AS Annen landbasert 2 LEN Trondheim Synthetica AS Medtek/biomedisin 21 Forskningsparken i Oslo Oslo Kjeller Vindteknikk AS Energi og miljø 1998 Campus Kjeller Skedsmo Well Diagnostics AS IKT 2 Forskningsparken i Tromsø Tromsø Tos Lab AS Annen landbasert 1999 Forskningsparken i Tromsø Tromsø Cybernetica AS IKT 2 LEN Trondheim Comex AS Annen landbasert 23 LEN Bærum Klapp Media AS IKT 1999 LEN Trondheim Aquastructures AS Marin/akvakultur 22 LEN Trondheim Nordisk Energikontroll AS Energi og miljø 1997 Campus Kjeller Alta Oceansaver AS Maritim/offshore 23 Campus Kjeller Bærum

6 Sysselsetting 17 bedrifter har oppgitt at de har ansatte, mot 85 i 23. Totalt 524 sysselsatte på 17 bedrifter gir et snitt på 4,9 ansatte per bedrift (i de bedrifter som har ansatte). 1 bedrifter har 1 eller flere ansatte, og totalt 248 personer, dvs. 47% av alle ansatte i FORNYs porteføljebedrifter er ansatt i disse 1 selskapene. Selskapene fremgår av tabellen under. 126 personer var ansatt i Opera Software, dvs. 24% av den totale arbeidsstokken i FORNY-porteføljen. 79 bedrifter har færre enn 5 ansatte og 34 bedrifter har 1 ansatt. 53 av bedriftene som leverte regnskap i 24 har ingen ansatte. Selskap Lokalisering Første regnskapsår Omsetning 24 Resultat før skatt 24 Antall ansatte 24 Opera Software ASA Oslo Kelkoo AS Bærum Thelma AS Trondheim Tos Lab AS Tromsø Boost Communications AS Trondheim Genpoint AS Oslo Mison AS Trondheim Synthetica AS Oslo Biosense Laboratories AS Bergen Well Diagnostics AS Tromsø Av de 174 FORNY-bedriftene som er registrert i Brønnøysundregisteret per november 25, er 3, dvs. 17%, lokalisert innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Fordelingen på de ulike soner er som følger: A B C D Bedriftene i virkeområdet har totalt 65 ansatte. FORNY er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Programmet skal bidra til å utløse det kommersielle potensialet i forskningsresultater. Hovedmålet er å øke verdiskapingen ved å kommersialisere forskningsbaserte forretningsideer med stort markedspotensial. Mer utfyllende informasjon finnes på programmets nettsider: Kontaktpersoner for programmet: Programkoordinator Ola Børke Telefon: Mobiltelefon: Programsekretær Brit Lisbet Thoresen Telefon: Seniorrådgiver Jan Egil Pedersen Telefon: Mobiltelefon:

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR FILMFESTIVALUTVALGET IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 8/2013 Malin Dahle Jostein

Detaljer

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Ragnhild Holmen Waldahl, Tommy Clausen og Gry Alsos Arbeidsnotat nr.: 1006/2014 ISSN-nr: 0804-1873 Prosjektnr: 1291

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 KIFO Notat 2/2014 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2014 ISBN 978-82-92972-36-6 ISSN 1503-4380 E-post: kifo@kifo.no www.kifo.no

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer