Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-2004"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 7/25 Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje FORNY-programmet har i perioden bidratt til etableringen av 231 bedrifter og inngåelsen av 125 avtaler om utlisensiering av teknologi utviklet i norske FoU-institusjoner. Denne rapporten tar for seg utviklingen i porteføljen av bedrifter som er stiftet med FORNY-støtte, såkalte FORNY-bedrifter, hvorav de eldste hadde sitt første regnskapsår i FORNY-programmet favnet i 24 i hovedsak tre virkemidler: Infrastrukturmidler, kommersialiseringsmidler og verifiseringsmidler. Alle typer midler har som overordnet målsetning å bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater, men det er bare kommersialiseringsmidlene som brukes direkte inn i prosessen med å etablere et selskap eller fremforhandle en lisensavtale. Alle bedriftene som er inkludert i FORNYporteføljen har i startfasen fått bistand fra en av programmets kommersialiseringsaktører (KAer), som har brukt av sin rammebevilgning fra FORNY til formålet. Alle bedriftene har blitt godkjent som kommersialiseringer i FORNYprogrammet. 174 av bedriftene var per november 25 fremdeles registrert i Brønnøysundregisteret. 14 av dem hadde ikke levert regnskap for 24. Nedenstående analyse er dermed basert på regnskapstall for 24 for 16 bedrifter samlet av FORNY-sekretariatet, hovedsakelig ved bruk av CreditInforms verktøy MarketSelect, samt tall for tidligere år samlet av Telemarksforsking 1. En kort sammenfatning av utviklingen fremgår av følgende tabell: Sum omsetning, lønnskostnader, driftsresultat m.m. for FORNY-bedriftene for hvert år i perioden Alle tall i MNOK. Regnskapsår Omsetning Lønnskost Dr.resultat Verdiskaping Resultat før skatt Egenkapital Antall ansatte ,5 1,4-1,7 -,3-1,5 8, ,3 8,8-9,7 -,9-9,5 6, ,2 2,7-8,1 12,6-7, ,6 38,2-39,1 -,9-38,2 4, , ,2 18,9-75,5 274, ,7 173,3-181,6-6,9-252,6 215, ,6 185,8-17,5 16,5-174,8 246, ,2 18,6-19,9 7, , ,3 212,4-1,8 21,6-6,1 488, Antall bedr. 1 Bolkesjø og Vareide: Kommersialisering av forskning. Resultater av FORNY-programmet , Arbeidsrapport nr.5/25, Telemarksforsking - Bø. ISSN:

2 Utviklingen for utvalgte nøkkeltall er nærmere beskrevet i nedenstående grafer Utvikling i omsetning i FORNYs porteføljebedrifter (MNOK) Tallene viser at utviklingen i samlet omsetning i FORNY-porteføljen det siste året har vært svært positiv, med en økning på nesten 2 millioner kroner til MNOK 487 i 24. Det må i denne sammenheng nevnes at Opera Software ASA økte sin omsetning fra MNOK 78 i 23 til MNOK 187 i 24. Opera står med dette for 38% av porteføljens samlede driftsinntekter i 24. Inkludert i Operas driftsinntekter for året er en erstatningssum på MNOK 87,6. Utvikling i lønnskostnader i FORNYs porteføljebedrifter (MNOK) Utvikling i antall ansatte i FORNYs porteføljebedrifter Lønnskostnadene, som hadde flatet ut i perioden 21-23, viser ny vekst i 24. Dette henger godt sammen med utviklingen i antall ansatte, som etter utflating og deretter en liten nedgang i perioden 21-23, økte med 16% i 24. Utvikling i driftsresultat i FORNYs porteføljebedrifter (MNOK) Utvikling i verdiskaping i FORNYs porteføljebedrifter (MNOK) Det samlede driftsresultat for porteføljen er i 24 for første gang nær ved å gå i null. Vi ser en kraftig forbedring fra et samlet driftsunderskudd på 19,9 millioner kroner i 23 til et lite underskudd på 1,8 millioner kroner i 24. Når det gjelder verdiskaping, fortsetter den positive utviklingen fra 23. Samlet verdiskaping øker med 14 millioner kroner, fra MNOK 7,7 i 23 til MNOK 21,6 i 24.

3 Verdiskaping Vi bruker i denne rapporten nasjonalregnskapets verdiskapingsbegrep, der verdiskaping defineres som lønnskostnader + driftsresultat. Dette er et forholdsvis strengt mål på verdiskaping, og det kan argumenteres for at programmet skaper betydelige verdier utover det som synliggjøres ved bruk av dette begrepet. Vi velger likevel å forholde oss til nasjonalregnskapets verdiskapingsbegrep da det er velkjent og akseptert og ikke åpner for skjønnsmessige vurderinger som kan skape diskusjon. Følgende tabell viser den verdiskaping man har oppnådd sett i forhold til de samlede bevilgninger til FORNYprogrammet (omfatter bare verdiskaping fra bedrifter). ÅR Budsjett (MNOK) Verdiskaping i FORNY-bedriftene (MNOK) , ,3 -, ,6 -, ,1 12, , -,9 2 44, 18, ,5-6, ,9 16, ,6 7, ,5 21,6 Sum ,8 32,3 Den positive utviklingen i verdiskaping i bedriftsporteføljen gjør at programmet tar et langt skritt i retning av å kunne vise til en verdiskaping som matcher de ressurser som er satt inn i programmet. Samlet budsjett for FORNY i perioden har vært på MNOK 49,8. Programmet kan i samme periode vise til å ha bidratt til en verdiskaping på MNOK 32,3. Programmet bidrar også til verdiskaping gjennom lisensavtaler, en verdiskaping som for perioden av Telemarksforsking er estimert til ca MNOK Det er ikke gjort noe estimat av verdiskapingen knyttet til lisenser for 24. Verdiskaping fordelt på region og bransje Midt-Norge (LEN) Nord (NorInnova) Rogaland (Prekubator) 2 32,7 1,6,6 71,5 Verdiskaping pr region Oslo (FpO) Sør (STS) Vest (Forinnova) Kjeller (Campus Kjeller) Ås (Bioparken) -64,8-14,3-2,2 -,1 15,5,4 28,4 2,5 159,5 255,8 VS VS Ser man på verdiskaping per region og kommersialiseringsaktør, skiller Campus Kjeller seg positivt ut. Aktøren drar stor nytte av at de har Opera Software i sin portefølje. Dette selskapet hadde alene en verdiskaping på MNOK 145 i 24. Alle kommersialiseringsaktører har imidlertid bedriftsporteføljer med positiv verdiskaping i 24, med unntak av Bioparken. TTOene er ikke inkludert i analysen, da de ikke har etablert selskaper som var regnskapspliktige i 24. De vil derimot bli inkludert fra 25. Sørlandets Teknologisenter har vært med i programmet fra 2 og Prekubator fra Bolkesjø og Vareide: Kommersialisering av forskning. Resultater av FORNY-programmet , Arbeidsrapport nr.5/25, Telemarksforsking - Bø, kap.3.2.

4 Verdiskaping per bransje 2 NOK Annen landbasert Bioteknologi/næringsmidler Energi og miljø IKT Marin/akvakultur Maritim/off shore Medtek/biomedisin Ser man på verdiskaping per bransje, skiller IKT seg positivt ut. Det finnes 63 IKT-bedrifter i FORNYs portefølje for 24, noe som gjør dette til den desidert største bransjen, foran Annen landbasert med 3 bedrifter og Medtek/biomedisin med 17. Det faktum at Opera Software er en av IKT-bedriftene, gjør naturligvis sitt til at bildet ser slik ut. Ser man nærmere på de øvrige bransjene, har særlig Maritim/offshore hatt en positiv utvikling i 24, med en økning i samlet verdiskaping på 24 millioner kroner i 24. Også Annen landbasert har hatt en positiv utvikling med en økning i verdiskapingen på MNOK 1. Energi og miljø samt Marin/akvakultur viser svakt positiv utvikling, mens Bioteknologi/næringsmidler og Medtek/biomedisin skiller seg klart negativt ut. De to sistnevnte er da også de bransjene som erfaringsmessig omfatter prosjekter med den lengste og mest kapitalkrevende utviklingstiden, og det ser altså ut til at det vil ta enda noen år før man vil kunne se noen verdiskaping av betydning knyttet til programmets innsats på disse områdene. Utvikling i resultat før skatt En annen indikator som er interessant å se på er resultat før skatt. Også her har vi sett på utviklingen per bransje. 1 Resultat før skatt fordelt på bransje (MNOK) NOK Annen landbasert Biotek/nær.midler Energi/miljø IKT Marin/akvakultur Maritim/off shore Medtek/biomedisin IKT skiller seg igjen ut med et positivt resultat før skatt på nær 63 millioner kroner i 24 og en svært positiv utvikling i perioden Det er imidlertid interessant å observere at man før den positive utviklingen tok fart var nede i et negativt resultat før skatt i 21 på hele 173 millioner kroner, noe som nok reflekterer konjunkturutviklingen i perioden. Av de andre bransjene er det kun Maritim/offshore som har et positivt resultat før skatt i 24, og dette er på relativt beskjedne 7 millioner kroner. Det er imidlertid oppmuntrende å se den positive utviklingen denne bransjen har hatt, der man har gått fra et negativt resultat på MNOK 8 til et positivt på MNOK 7 i løpet av 24. Også Annen landbasert nærmer seg et positivt resultat før skatt, idet man har beveget seg fra MNOK -13,6 til MNOK -1 i løpet av 24. Alle bransjer utenom Biotek/næringsmidler og Medtek/biomedisin viser for øvrig positiv utvikling i 24 hva gjelder denne indikatoren.

5 Tabellen under viser resultat før skatt (MNOK) i 22, 23 og 24 for de ulike bransjene. Siste kolonne viser prosentvis antall av bedriftene i hver bransje som hadde overskudd i 24. Bransje Resultat i 22 Resultat i 23 Resultat i 24 Resultatendring fra 23 til 24 Prosent med overskudd i 24 (antall bedrifter) Annen landbasert -14, -13,6-1, 12,6 5% (3) Biotek/nær.midler -1,9-11,4-21,5-1,1 2% (1) Energi/miljø -3,1-3,8-2,7 1,1 38% (16) IKT -96,1-31,6 62,8 31,2 38% (63) Marin/akvakultur -7, -8,1-6,8 1,3 23% (13) Maritim/offshore -4,2-11,2 6,5 17,7 36% (11) Medtek/biomedisin -3,8-31,5-43,2-11,7 18% (17) Sum -166,1-111,1-6, 42,1 36% (16) Porteføljebedriftenes omsetning Det er i FORNY-porteføljen 63 selskaper med omsetning over 1 million kroner siste driftsår (24) mot 25 i av disse selskapene leverte sitt første regnskap i år 2 eller senere og er dermed relativt unge. Telemarksforsking fant i sin rapport at FORNY-bedrifter etablert f.o.m. 2 gjennomgående har høyere verdiskaping i utgangspunktet og sterkere vekst de første leveårene enn de som er etablert tidligere (Arbeidsrapport nr.5/25, kap. 3.7). 12 av selskapene, dvs. 19%, er etablert i det distriktspolitiske virkeområde. Fordeling på bransjer og kommersialiseringsaktører fremgår av tabellene under. Bransje IKT 28 Annen landbasert 12 Maritim/offshore 8 Medtek/biomedisin 6 Energi og miljø 4 Marin/akvakultur 4 Biotek/næringsmidler 1 Antall bedr. med omsetning > MNOK 1 KA Antall bedrifter med omsetning > MNOK 1 LEN 21 Campus Kjeller 13 Forskningsparken i Oslo 12 Forskningsparken i Tromsø/NorInnova 9 Forinnova 4 Bioparken 3 Sørlandets Teknologisenter 1 15 selskaper hadde en omsetning siste driftsår på over 5 millioner kroner. 8 av disse leverte sitt første regnskap i år 2 eller senere. 3 av dem, dvs. 2%, er etablert i det distriktspolitiske virkeområdet: 1 i Alta og 2 i Tromsø. Selskapene presenteres i tabellen under. Første Omsetning Selskap Bransje regnsk.år KA Lokalisering Ansatte 24 Opera Software ASA IKT 1996 Campus Kjeller Oslo CTour Process Systems AS Maritim/offshore 1997 Forny Vest Stavanger Kelkoo AS IKT 1997 Forskningsparken i Oslo Bærum Small Turbine Partner AS Energi og miljø 2 LEN Trondheim Thelma AS Annen landbasert 2 LEN Trondheim Synthetica AS Medtek/biomedisin 21 Forskningsparken i Oslo Oslo Kjeller Vindteknikk AS Energi og miljø 1998 Campus Kjeller Skedsmo Well Diagnostics AS IKT 2 Forskningsparken i Tromsø Tromsø Tos Lab AS Annen landbasert 1999 Forskningsparken i Tromsø Tromsø Cybernetica AS IKT 2 LEN Trondheim Comex AS Annen landbasert 23 LEN Bærum Klapp Media AS IKT 1999 LEN Trondheim Aquastructures AS Marin/akvakultur 22 LEN Trondheim Nordisk Energikontroll AS Energi og miljø 1997 Campus Kjeller Alta Oceansaver AS Maritim/offshore 23 Campus Kjeller Bærum

6 Sysselsetting 17 bedrifter har oppgitt at de har ansatte, mot 85 i 23. Totalt 524 sysselsatte på 17 bedrifter gir et snitt på 4,9 ansatte per bedrift (i de bedrifter som har ansatte). 1 bedrifter har 1 eller flere ansatte, og totalt 248 personer, dvs. 47% av alle ansatte i FORNYs porteføljebedrifter er ansatt i disse 1 selskapene. Selskapene fremgår av tabellen under. 126 personer var ansatt i Opera Software, dvs. 24% av den totale arbeidsstokken i FORNY-porteføljen. 79 bedrifter har færre enn 5 ansatte og 34 bedrifter har 1 ansatt. 53 av bedriftene som leverte regnskap i 24 har ingen ansatte. Selskap Lokalisering Første regnskapsår Omsetning 24 Resultat før skatt 24 Antall ansatte 24 Opera Software ASA Oslo Kelkoo AS Bærum Thelma AS Trondheim Tos Lab AS Tromsø Boost Communications AS Trondheim Genpoint AS Oslo Mison AS Trondheim Synthetica AS Oslo Biosense Laboratories AS Bergen Well Diagnostics AS Tromsø Av de 174 FORNY-bedriftene som er registrert i Brønnøysundregisteret per november 25, er 3, dvs. 17%, lokalisert innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Fordelingen på de ulike soner er som følger: A B C D Bedriftene i virkeområdet har totalt 65 ansatte. FORNY er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Programmet skal bidra til å utløse det kommersielle potensialet i forskningsresultater. Hovedmålet er å øke verdiskapingen ved å kommersialisere forskningsbaserte forretningsideer med stort markedspotensial. Mer utfyllende informasjon finnes på programmets nettsider: Kontaktpersoner for programmet: Programkoordinator Ola Børke Telefon: Mobiltelefon: Programsekretær Brit Lisbet Thoresen Telefon: Seniorrådgiver Jan Egil Pedersen Telefon: Mobiltelefon:

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje i 2005 og perioden

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje i 2005 og perioden Nyhetsbrev nr. 1/27 Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje i 25 og perioden 1994-25 FORNY-programmet favnet i 25 i hovedsak fire virkemidler: Infrastrukturmidler, kommersialiseringsmidler,

Detaljer

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje i 2006 og perioden

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje i 2006 og perioden Nyhetsbrev nr. 1/28 Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje i 26 og perioden 1995-26 FORNY-programmet favnet i 26 i hovedsak fem virkemidler: Infrastrukturmidler, kommersialiseringsmidler, verifiseringsmidler,

Detaljer

Årsrapport FORNY Kommersialisering av FoU-resultater. Innovasjonstiltak

Årsrapport FORNY Kommersialisering av FoU-resultater. Innovasjonstiltak Årsrapport 25 FORNY Kommersialisering av FoU-resultater 1 Innovasjonstiltak Norges forskningsråd 26 Norges forskningsråd Postboks 27 St. Hanshaugen 131 OSLO Telefon: 22 3 7 Telefaks: 22 3 7 1 bibliotek@forskningsradet.no

Detaljer

KOMMERSIALISERING AV FORSKNING. Resultater av FORNY-programmet 1995-2003. Av Torjus Bolkesjø og Knut Vareide. Arbeidsrapport nr.

KOMMERSIALISERING AV FORSKNING. Resultater av FORNY-programmet 1995-2003. Av Torjus Bolkesjø og Knut Vareide. Arbeidsrapport nr. KOMMERSIALISERING AV FORSKNING Resultater av FORNY-programmet 1995-2003 Av Torjus Bolkesjø og Knut Vareide Arbeidsrapport nr.5/2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Arbeidsrapport nr. 5/2005

Detaljer

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering»

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» «Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» FME - kontaktmøte 28. oktober 2014 Odd M Reitevold, spesialrådgiver Odd M Reitevold Odd M Reitevold 5 FME er en konsentrert og langsiktig satsing

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

Årsrapport 2004. FORNY Kommersialisering av FoU-resultater. Innovasjonstiltak

Årsrapport 2004. FORNY Kommersialisering av FoU-resultater. Innovasjonstiltak Årsrapport 24 FORNY Kommersialisering av FoU-resultater 1 Innovasjonstiltak Norges forskningsråd 25 Norges forskningsråd Postboks 27 St. Hanshaugen 131 OSLO Telefon: 22 3 7 Telefaks: 22 3 7 1 bibliotek@forskningsradet.no

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Årsrapport FORNY. Program Kommersialisering av FoU-resultater FORNY

Årsrapport FORNY. Program Kommersialisering av FoU-resultater FORNY Årsrapport 26 27 FORNY Program Kommersialisering av FoU-resultater FORNY Forord 27 innebar en rekke administrative endringer i FORNY. Det tidligere programstyret ble lagt ned, og i dets sted opprettet

Detaljer

Kommersialisering fra marin bioprospektering

Kommersialisering fra marin bioprospektering Kommersialisering fra marin bioprospektering Oppstartmøte 5. februar 2010 Odd M Reitevold Norges forskningsråd Regjeringen vil legge til rette for ny og bærekraftig verdiskaping Ambisjonen er å utløse

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet

Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge Torsdag 24. september 2009 Odd M Reitevold spesialrådgiver Forskningsrådets hovedroller

Detaljer

Årsrapport 2006 FORNY. Program Kommersialisering av FoU-resultater FORNY

Årsrapport 2006 FORNY. Program Kommersialisering av FoU-resultater FORNY Årsrapport 26 FORNY Program Kommersialisering av FoU-resultater FORNY Om programmet Kommersialisering av FoU-resultater FORNY FORNY er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Bakgrunnen

Detaljer

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Leiv Eiriksson Nyskaping AS Leiv Eiriksson Nyskaping AS Gaute Moldestad, Dr.ing. Leder forretningsutvikling gaute.moldestad@len.no Tlf. 91661252 HAR DU EN FORRETNINGSIDE? FORSKNINGSRESULTAT ER DU TILKNYTTET UNIVERSITET, HØGSKOLE

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning.

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning. Seleksjonskriterier Er bedriften en SMB? (Ja/Uavklart/Nei) Er bedriften tilknyttet regionen det søkes støtte fra? (Ja/Delvis/Nei) Er krav til egenandel fra næringslivet oppfylt? (Ja/Nei) Er prosjektet

Detaljer

EVALUERING AV KOMMERSIALISERINGS- ENHETENE I FORNY-PROGRAMMET

EVALUERING AV KOMMERSIALISERINGS- ENHETENE I FORNY-PROGRAMMET EVALUERING AV KOMMERSIALISERINGS- ENHETENE I FORNY-PROGRAMMET Kortrapport Av Torjus Bolkesjø, Geir Møller og Knut Vareide Rapport nr 212 2004 TELEMARKSFORSKING-BØ 1 Telemarksforsking-Bø 2004 Rapport nr.

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Hvordan skape vinnere

Hvordan skape vinnere 1 Hvordan skape vinnere Intro: om Innovasjon Norge En kundenær organisasjon Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Regional kunnskap om nærings- og samfunnsliv Bodø Steinkjer Molde Trondheim Ålesund Tynset Førde Hermansverk

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Ved styreleder i FIN, Bjørn Horten FIN Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - et bransjefora i Abelia, NHO Foreningen for innovasjonsselskaper FIN har 26

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg. Eirik Normann og Trond Knudsen Divisjon for innovasjon

Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg. Eirik Normann og Trond Knudsen Divisjon for innovasjon Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg Eirik Normann og Trond Knudsen Divisjon for innovasjon Innovasjon i helsesektoren; nordisk oversikt Tydelighet i nasjonale prioriteringer

Detaljer

Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNY-programmet

Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNY-programmet HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Einar Rasmussen, Siri Brorstad Borlaug, Oxana Bulanova, Tommy Clausen, Olav R. Spilling og Tore Sveen Verdiskaping i forskningsbaserte

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer Med fokus på bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel 1.tertial 2017 2 Tveit Næringsbarometer Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 16/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling,

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

Hvordan skape verdier fra norsk forskning?

Hvordan skape verdier fra norsk forskning? Hvordan skape verdier fra norsk forskning? Kjeller Innovasjon Skaper verdier for samfunnet ved å realisere kommersielle muligheter i forskning October 9, 2015 Kjeller Innovasjon AS 2 Kultur for innovasjon

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNY-programmet

Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNY-programmet HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Einar Rasmussen, Siri Brorstad Borlaug, Oxana Bulanova, Tommy Clausen, Olav R. Spilling og Tore Sveen Verdiskaping i forskningsbaserte

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Brukerstyrt Innovasjonsarena

Brukerstyrt Innovasjonsarena Brukerstyrt Innovasjonsarena Bred arena: En mulighet for læring mellom bransjer og fag. Øystein Strandli Oslo 22.11.2005 Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA): Erstatter 5 av dagens tematiske og bransjeorienterte

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Ringvirkninger av Ahus. Foreløpige resultater 4. februar 2016 Vegard Salte Flatval og Rolf Røtnes

Ringvirkninger av Ahus. Foreløpige resultater 4. februar 2016 Vegard Salte Flatval og Rolf Røtnes Ringvirkninger av Ahus Foreløpige resultater 4. februar 2016 Vegard Salte Flatval og Rolf Røtnes 1 Sysselsettingsmessige ringvirkninger 2 Ringvirkninger på innovasjon 3 Politikkimplikasjoner Samfunnsøkonomisk

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 20/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Næringslivsindeks Kvam

Næringslivsindeks Kvam Næringslivsindeks Kvam Av Knut Vareide Arbeidsrapport 14/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Kvam 4 " Lønnsomheten i Kvam og nabokommunene

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2006

Næringsanalyse for Innherred 2006 Næringsanalyse for Innherred 2006 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Innherred

Detaljer

Næringsanalyse for Sauda. Av Knut Vareide

Næringsanalyse for Sauda. Av Knut Vareide Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2007 Næringsanalyse for Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Vekst AS. Næringsanalysen inngår som en del av

Detaljer

Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet

Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet RAPPORT 34/2008 Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet Siri Brorstad Borlaug, Magnus Gulbrandsen, Einar Rasmussen og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Programplan for FORNY2020 ( )

Programplan for FORNY2020 ( ) Programplan for FORNY2020 (2011-2020) FORNY2020 skal legge til rette for nyskaping og kommersialisering fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner. 8. september 2011 08.09.2011 1. Sammendrag Forskningsrådets

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå. NHO etterstreber at modellene og utregningsmetodene som er benyttet er korrekte og oppdaterte, men påtar seg ikke ansvar

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet VRI samling Alta 15-16. mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet Årsrapportering Regionale forskningsfond EraSME-utlysning Sekretariatsarbeidet i Forskningsrådet VRI i tall 2009 Regionale

Detaljer

Helse Stavanger HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009

Helse Stavanger HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009 Helse Stavanger HF Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009 Bakgrunn for rapporten Rapporten bygger på det arbeidet vi har gjort ved vår revisjon av regnskapet pr 31.12.2009. Vi understreker at vårt arbeid

Detaljer

IKT FoU støtte fra Norges Forskningsråd

IKT FoU støtte fra Norges Forskningsråd IKT FoU støtte fra Norges Forskningsråd (Programmer og virkemidler VERDIKT/BIA) (Workshop JoinGame, 28 april 2008) Jan Rasmus Sulebak, Spesilarådgiver Relevante IKT programmer ved NFR Om Norges Forskningsråd

Detaljer

Forskningsutvalget. 15. September 2016

Forskningsutvalget. 15. September 2016 Forskningsutvalget 15. September 2016 2 Bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag NMBUs innovasjonsstrategi 2014-2018 1. NMBU skal sørge for at ny kunnskap og forskningsbaserte ideer med et kommersielt

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

TTO - Technology Transfer Office

TTO - Technology Transfer Office - echnology ransfer ffice Nyskaping er en nasjonal utfordring! Derfor er tech transfer core business for universitetene. er et element i universitetenes formidlingsoppgave med formål å skape nytt næringsliv

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

FORNY Kommersialisering og nyskaping basert på ideer fra offentligfinansierte forskningsmiljøer. Avd. direktør Per Olav Skjervold

FORNY Kommersialisering og nyskaping basert på ideer fra offentligfinansierte forskningsmiljøer. Avd. direktør Per Olav Skjervold FORNY Kommersialisering og nyskaping basert på ideer fra offentligfinansierte forskningsmiljøer Avd. direktør Per Olav Skjervold Hvor foregår forskning og forskningsbasert nyskapning? mill. kroner 18000

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 17.03.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status og utfordringer

Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status og utfordringer Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status og utfordringer Produktivitetskommisjonen 20. august 2015 Olav R. Spilling Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Trond Knudsen Divisjon for Innovasjon Oslo, 9. mars 2004 Puls-programmet 1 Dagsorden Det nye Forskningsrådet Utfordringer for FoU for innovasjon

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer